Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Model contrat de sponsorizare

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micModel contrat de sponsorizare

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr.___________ Din data de ______________I. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1

Intre,

Societatea Comerciala , cu sediul in .., str . nr ., sectorul/judetul .., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr , reprezentata de catre ., in calitate de SPONSOR

si

Asociatia/fundatia (persoana fizica)., ce desfasoara activitati in domeniul , avand sediul/domiciliul in . reprezentata de catre ., in calitate de BENEFICIAR,

s-a convenit incheierea prezentului contract de sponsorizare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2

Obiectul contractului il constituie transferarea de catre sponsor a dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ a beneficiarului.

III. PLATA SI MODALITATILE DE PLATA

Art. 3

Suma pe care sponsorul o va plati beneficiarului este de . lei/USD.

Art. 4

Plata se va face astfel:

- o singura data, la data de , in contul deschis pe numele .. la

- in transe lunare (trimestriale, anuale etc.) platibile la data de . a fiecarei luni (sau alta unitate de timp, specificata clar).

IV. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 5

Sponsorul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului suma stipulata in prezentul contract.

Art. 6

Beneficiarul:

se obliga, in scopul . (reprezentarii, publicitatii etc.) a .., sa aduca la cunostinta publicului numele sponsorului ori de cate ori se prezinta si (eventual) sa ofere pliante de prezentare a sponsorului, alaturi de materialele sale de prezentare.

- se obliga la:.

- se obliga sa utilizeze sumele primite de la sponsor in scopul stipulat in prezentul contract si sa prezinte documente justificative in acest sens.

V. DURATA CONTRACTULUI

Art. 7

Durata acestui contract este de ., cu incepere de la data de . pana la data de .. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al partilor contractante cu cel putin zile inainte de expirare.

VI. ALTE CLAUZE

Art. 8

Partile au desemnat fiecare cate o persoana, respectiv .. din partea .. si . din partea .., care vor tine permanent si eficient legatura intre ele, pentru realizarea obiectivelor fixate.

Art. 9

Evidenta financiar-contabila se tine in lei/$, extrasele de cont fiind puse la dispozitia partilor, la cererea acestora.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 10

Pentru neindeplinirea obligatiilor, partea in culpa va plati penalitati de . %/zi raportate la valoarea prestatiei neindeplinite.

VIII. FORTA MAJORA

Art. 11

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5(cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15(cincisprezece zile) de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15(cincisprezece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

IX. CLAUZA DE NON-CONFORMARE A CONTRACTULUI

Art. 12

Incalcarea in orice mod de catre o parte contractanta a obligatiilor prevazute in prezentul contract cu efectul prejudicierii grave a celeilalte parti, atrage dupa sine raspunderea civila sau penala a partii respective dupa caz, conform normelor legale in vigoare.

X. CLAUZA DE CESIUNE A CONTRACTULUI

Art. 13

Una dintre parti poate transmite unei terte persoane, total sau partial, drepturile si obligatiile ce i se cuvin prin acest contract, numai daca a obtinut acordul scris al celeilalte parti, care trebuie comunicat in zile. Daca nu se primeste nici un raspuns, inseamna ca nu se consimte la cesiunea contractului si aceasta nu poate avea loc.

XI. CLAUZA DE CONTINUITATE A CONTRACTULUI

Art. 14

Prezentul contract poate fi continuat de catre succesorii legali ai semnatarilor daca acestia au acordul expres al celeilalte parti.

XII. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 15

Incetarea contractului poate fi realizata numai cu acordul scris al ambelor parti, facand exceptie urmatoarele cazuri:

- in cazul cand realizarea obiectului contractului este evident imposibila;

- la expirarea termenului contractului, cand partile au notificat in acest sens;

- cand este reziliat (rezolvit) pentru neexecutare;

- forta majora.

XIII. LITIGII

Art. 16

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art. 17

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.

Art. 18

Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.

XIV. DISPOZITII FINALE

Art. 19

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale.

Art. 20

Prezentul contract s-a incheiat si semnat in .. exemplare originale de egala valoare juridica, la data de ..

SPONSOR,

BENEFICIAR,Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2692
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved