Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Model de contract de mecenat

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micModel de contract de mecenat

CONTRACT DE MECENAT

I. PARTILE CONTRACTANTE

S.C ., cu sediul in inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr /., Cod Fiscal .., reprezentata de ., in calitate de MECENAsi

Subsemnatul,.., cetatean roman, nascut la data .. in ., judetul , domiciliat in , posesorul Buletinului de Identitate seria .., nr .., emis de Politia ., cod numeric personal , in calitate de BENEFICIAR al mecenatului,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1

Obiectul prezentului contract consta in acordarea sprijinului financiar de catre MECENA BENEFICIARULUI mecenatului, prin acoperirea cheltuielilor prevazute mai jos.

Art. 2

Sprijinul financiar acordat va fi folosit cu urmatoarea destinatie:

III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA

Art. 3

Sprijinul financiar consta in acoperirea cheltuielilor necesare BENEFICIARULUI in desfasurarea activitatilor prevazute in scopul contractului.

Art. 4

Sumele de bani ce servesc scopului prezentului contract vor fi puse la dispozitia BENEFICIARULUI in numerar sau virate in contul institutiei pentru care sunt destinate.

Art. 5

Respectivele sume de bani vor fi platite de catre MECENA, pe baza actelor doveditoare a cheltuielilor BENEFICIARULUI incluse in obiectul prezentului contract in avans.

Art. 6

Plata se va face la inceputul fiecarei luni/o data la .. luni/ la inceputul fiecarui trimestru/an.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 7

Obligatiile MECENEI:

a) MECENA se obliga sa achite la termenul/termenele stabilit(e) cheltuielile BENEFICIARULUI prevazute in scopul contractului.

b) In cazul in care din motive intemeiate intervenite in derularea prezentului contract, MECENA nu mai poate acorda sprijinul financiar stabilit in obiectul contractului, acesta se obliga sa depuna toata diligenta in a gasi o alta persoana care sa duca la bun sfarsit executarea prezentului contract.

c) In cazul in care MECENA desi a depus toata diligenta nu gaseste o astfel de persoana, el va fi exonerat de raspundere numai daca l-a instiintat pe BENEFICIAR cu .. zile/luni, despre imposibilitatea continuarii executarii obligatiilor in termenii stipulati.

Art. 8

Obligatiile BENEFICIARULUI:

a) BENEFICIARUL mecenatului se obliga sa utilizeze sumele incasate de la MECENA exclusiv cu destinatia prevazuta in art.2, al prezentului contract.

b) BENEFICIARUL se obliga sa prezinte din timp MECENATULUI cheltuielile ce fac obiectul prezentului contract, aducand documente justificative a cuantumului si destinatiei lor.

V. DREPTURILE PARTILOR

Art. 9

a) MECENA are dreptul sa verifice daca BENEFICIARUL respecta destinatia banilor prevazuta in contract si sa atraga raspunderea BENEFICIARULUI de indata ce constata incalcarea de catre acesta a obligatiilor asumate.

b) BENEFICIARUL are dreptul sa ceara sumele de bani atunci cand MECENA din culpa, nu-si executa de buna-voie obligatiile.

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 10

In cazul neexecutarii cu rea-credinta a obligatiilor de catre parti, contractul se considera desfiintat de drept, fara punere in intarziere si fara indeplinirea celorlalte formalitati prealabile

In termenii prezentului contract, prin rea-credinta se intelege orice acceptiune pe care prevederile legale, doctrina si jurisprudenta o dau acestei notiuni precum si neexecutarea obligatiilor contractuale in urmatoarele conditii:

- nerespectarea de catre MECENA a clauzelor prevazute la capitolul V, art. 7

- folosirea banilor de catre BENEFICIAR cu alta destinatie decat cea prevazuta in contract, sau inducerea in eroare a MECENEI asupra cuantumului cheltuielilor aferente scopului prezentului contract

Art. 11

a) In cazul in care MECENA nu-si executa obligatiile contractuale in conditiile prezentate mai sus, este obligat sa plateasca BENEFICIARULUI daune-interese in cuantum de .

b) In cazul in care BENEFICIARUL, din culpa sa foloseste banii cu o alta destinatie, este obligat sa returneze toti banii primiti pana in momentul descoperirii schimbarii destinatiei lor.

Sumele de bani supuse returnarii in conditiile de mai sus sunt purtatoare de dobanda practicata pe piata comerciala, din momentul in care subzista si obligatia returnarii lor.

De asemenea BENEFICIARUL este obligat la plata penalitatilor de % pe zi de intarziere.

VII. NULITATE PARTIALA

Art. 12

In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul contract va fi declarata nula, clauzele ramase valabile vor continua sa-si produca efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza sau partea anulata va contine o obligatie esentiala.

Sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii (se indica obligatiile respective)

VIII. LICHIDAREA SAU REORGANIZAREA MECENEI

Art. 13

In situatia in care mecena devine subiectul unei cereri de lichidare introdusa de un creditor, aceasta este obligata la respectarea prezentului contract in temeiul si in conformitate cu procedura speciala instituita de Legea 64/1995, prin exercitiul capacitatii reziduale pana la indeplinirea ultimului act al radierii din Registrul Comertului.

Inscrierea la masa credala a societatii se va face in baza prezentului contract, care constituie titlu executoriu.

IX. FORTA MAJORA

Art. 14

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5(cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15(cincisprezece) zile de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15(cincisprezece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6(sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

X. LITIGII

Art. 15

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art. 16

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.

Art. 17

Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.

XI. DISPOZITII FINALE

Art. 18

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale.

Art. 19

Prezentul contract s-a incheiat astazi,., in exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

MECENA,

BENEFICIAR,Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3948
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved