Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

MODUL DE STABILIRE A VENITULUI NET DIN SALARII SI CALCULAREA IMPOZITULUI DIN SALARII

finante+ Font mai mare | - Font mai micMODUL DE STABILIRE A VENITULUI NET DIN SALARII SI CALCULAREA IMPOZITULUI DIN SALARII1. Determinarea venitului brut

Veniturile de natura salariala sunt acele venituri obtinute de persoanele fizice care indeplinesc urmatoarele conditii:

partile care intra in relatie de munca, denumite in continuare angajator si angajat stabilesc de la inceput felul activitatii, timpul de lucru si locul de desfasurare a activitatii;

platitorul de venituri de natura salariala suporta cheltuielile efectuate in interesul serviciului, fiind considerate cheltuieli deductibile;

persoana care activeaza, lucreaza sub indrumarea altei persoane si este obligata sa respecte indrumarea acestuia.

Salariul brut cuprinde urmatoarele elemente:[2]

Salariul de incadrare - care se stabileste prin negocieri colective sau individuale intre patronat si salariati sau reprezentantii acestora.

Salariul de baza se acorda in raport cu timpul lucrat ti poate fi egal sau mai mic in raport cu salariul de incadrare.

Din 01 octombrie 2008 pana la 31 decembrie, salariul de baza minim brut pe tara garantat la plata este de 540 lei[3], si din 01 ianuarie 2009 este de 600 lei.

Sporurile se acorda in urmatoarele cazuri:

pentru conditii deosebite de munca: grele, periculoase, nocive, penibile, izolare, stres etc.

pentru munca suplimentara: se acorda un spor de minimum 75 % din salariul de baza;

pentru munca suplimentara efectuata in zilele de repaus saptamanal sau in

zilele de sarbatori legale: se acorda un spor de 100 % din salariul de baza;

pentru lucrul in timpul noptii: se acorda un spor de 25 % din salariul de baza;

pentru vechimea in munca: se acorda minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baza;

pentru exercitarea unei functii suplimentare

pentru folosirea unei limbi straine, daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului.[5]

3. Adaosurile la salariul de baza sunt: [6]

adaosul de acord;

premiile acordate din fondul de premiere calculate intr-o proportie de 1,5% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat;

alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor.

4. Indexarile - reprezinta suma rezultata din aplicarea unor procente la salariul de baza, ca urmare a cresterii preturilor.

Indemnizatiile pentru concediile de odihna

a. Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.

b. Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.

c. Efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca. Angajatorul este obligat sa stabileasca programarea concediilor astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

d. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului colectiv de munca.

e. Cuantumul indemnizatiei se stabileste astfel:

Salariul mediu zilnic x numarul de zile lucratoare din concediu

salariul mediu zilnic se stabileste prin raportarea drepturilor salariale din ultimile 3 luni, anterioare celei in care se efectueaza concediul, la numarul de zile lucratoare din cele 3 luni.

Indemnizatia se achita cu cel putin 5 zile inaintea plecarii in concediu.

Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca platite din fondul de salarii.

Avantajele in natura - constituie o parte a salariului stabilita sub forma de bunuri sau servicii.

Sunt asimilate salariilor in vederea impunerii urmatoarele:

Ø      indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

Ø      indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;

Ø      drepturile de solda lunara, indemniztiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

Ø      indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

Ø      sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

Ø      sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;

Ø      sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

Ø      indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;

Ø      sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;

Ø      orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

1.1. Evaluarea avantajelor in natura

La stabilirea venitului impozabil se au in vedere si avantajele primite in scop personal de catre persoana fizica, cum ar fi:[9]

Ø      utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;

Ø      cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;

Ø      imprumuturi nerambursabile;

Ø      anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;

Ø      abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;

Ø      permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopuri personale;

Ø      primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii.

Deducerile din venitul brut

Deducerile din veniturile salariale reprezinta partea din venitul brut al salariatului care nu se impoziteaza. Suma deducerilor din veniturile salariale reprezinta echivalentul partii din cheltuielile personale ale contribuabilului care sunt recunoscute de Administratia Fiscala in momentul stabilirii venitului net impozabil.[10]

Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile:

Ø      ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca;

Ø      cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei;

Ø      veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;

Ø      tichetele de cresa acordate potrivit legii;

Ø      tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

Ø      contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea differentei de chirie, suportata de persoana fizica, conform legilor speciale;

Ø      contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

Ø      contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;

Ø      sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice;

Ø      sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

Ø      indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca;

Ø      platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, precum si sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii;

Ø      platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie;

Ø      veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, incadrate cu contract individual de munca, la functia de baza;

Ø      veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator;

Ø      sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate;

Ø      cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;

Ø      costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;

Ø      diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.

1. Deducerea personala

Deducerile personale reprezinta acele sume care se scad din venitul net lunar din salarii, numai la locul unde se afla functia de baza.[12]

Nivelul deducerii este stabilit in mod degresiv, cu cat venitul brut lunar din salarii este mai mare cu atat cuantumul deducerii este mai mic, mergand pana la zero pentru veniturile care depasesc 3.000 lei.[13]

In figura 1. este prezent modul de stabilire a nivelului deducerii personale.

Venit brut lunar din salarii (VBL)

Deducerea personala lunara - stabilita pentru un contribuabil in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere

Fara persoane in intretinere

Cu o persoana in intretinere

Cu 2 persoane in intretinere

Cu 3 persoane in intretinere

Cu 4 sau mai multe persoane in intretinere

Pina la 1.000

250

350

450

550

650

1.001-3.000

250 x [ 1 - ( VBL - 1.000 ) : 000]

350 x [ 1 - ( VBL - 1.000 ) : 000]

450 x [ 1 - ( VBL - 1.000 ) : 000]

550 x [ 1 - ( VBL - 1.000 ) : 000]

650 x [ 1 - ( VBL - 1.000 ) : 000]

Peste 3.000

0

0

0

0

0

Figura 1. - Calcularea deducerii personale

Sursa: Consilier - Taxe si impozite pentru contabili, Editura Rentrom&Straton, 2008

Caracteristici ale deducerii personale

Ø      Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar;

Ø      Atunci cand o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti;

Ø      Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani implinti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti;

Ø      Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului;

Ø      Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;

persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

Ø      Deducerea personala nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate.

3. Stabilirea venitului net din salarii

Calculul venitului net din salarii se realizeaza lunar, pe fiecare loc de munca, avand la baza urmatoarea formula:

Venitul net lunar din salarii = Veitul lunar brut - deducerile

Venitul impozabil din salarii se determina prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor sume:[16]

Ø      Contributiile personalului la asigurarile sociale (9,5%), la fondul de somaj (0,5%), la asigurarile sociale de sanatate (5,5%);

Ø      Cotizatia de sindicat platita conform legii;

Ø      Contributiile la schemele facultative de pensii optionale;

Ø      Deducerea personala.

Stabilirea drepturilor salariale aferente angajatilor se reprezinta schematic in figura

Salariul de baza

Sporuri si adaosuri

Indemnizatii

Stimulente si premii

Avantaje in natura

Indexari

Salariul brut

Contributia personalului la asigurarile sociale

Contributia personalului la fondul de somaj

Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate

Cotizatia sindicala

Contributii facultative pentru pensii

Venit net din salarii

Deducerea personala

Venitul impozabil (13 - 14)

Impozitul pe venit din salarii

Avansuri acordate personalului

Alte retinerii datorate tertilor

Total retineri

Rest de plata

Figura - Prezentarea calcularii drepturilor salariale

Sursa: Pantea I.P.,Bodea G.,Contabilitatea financiara romaneasca, Editura Intelcredo,2006

4. Calcularea impozitului pe venitul din salarii

Impozitul pe venitul din salarii este un impozit direct, fiind suportat de cei care il platesc.

Impozitul pe venituri de natura salariilor se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri si se determina astfel:[17]

Ø      la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

- contributiile la schemele facultative de pensii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro;

Ø      pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

5. Declararea impozitului pe venitul din salarii

Impozitul pe veniturile din salarii se retine din veniturile salariale prin metoda stopajului la sursa si este virat la buget de catre platitorii salariilor pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se platesc salariile.

Impozitul pe venituri de natura salariilor se declara lunar, trimestrial, sau semestrial completandu-se Declaratia 100 (Anexa 1) privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, se depune la DGFP in 2 exemplare, unul ramane la DGFP, iar pe cel de-al doilea il pastreaza societatea.

Platitorii de salarii vor completa pentru fiecare salariat sau colaborator cate o fisa fiscala (Anexa 2) pe baza careia se va efectua anual regularizarea impozitului prin stabilirea diferentei dintre impozitul calculat la nivelul anului si impozitul calculat si retinut lunar.

Angajatorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii salariatului si sa transmita organului fiscal si angajatului, sub semnatura, cate o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator.

Contul 444 ,,Impozitul pe venit de natura salariilor"

Contabilitatea impozitului pe salarii se realizeaza cu ajutorul contului 444 ,,Impozitul pe venit de natura salariilor".

dupa continutul economic este un cont de datorii fiscale,

dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta datoriilor privind impozitul pe venituri de natura salariilor, retinut din veniturile salariale si virat bugetului.

Functionarea contului 444 ,,Impozitul pe venituri de natura salariilor":

Ø      In creditul contului 444 se inregistreaza:

- sumele reprezentand impozitul pe venituri de natura salariilor retinut din drepturile salariale cuvenite personalului (421, 423, 424);

- sumele reprezentand impozitul datorat de catre colaboratorii unitatii pentru platile efectuate catre acestea (401).

Ø      In debitul contului 444 se inregistreaza:

- sumele virate la bugetul statului reprezentand impozitul pe veniturile de natura salariilor si alte drepturi similare (512, 531);

- datorii anulate (758).

Ø      Soldul creditor reprezinta datoriile entitatii privind impozitul pe venituri de natura salariilor.Ialomitianu G., IMPOZITUL PE VENIT-Evidenta cheltuielilor si veniturilor persoanelor fizice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004, pag. 54

Pantea I.P., Bodea G., Contabilitatea financiara romaneasca, Editura Intelcredo, Deva, 2006, pag. 233-235

Hotararea nr. 1051/10 septembrie 2008, art. 1

Hotararea nr. 1051/10 septembrie 2008, art. 2

Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 nr. 2895/29.11.2006, art. 41

Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 nr. 2895/29.11.2006, art. 42

Pantea I.P.,Bodea G., Contabilitatea financiara romaneasca, Editura Intelcredo, Deva 2006

Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, capitolul III, art. 55, alin. 2

Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, Capitolul III, art. 55, alin. 3

Ialomitianu G., IMPOZITUL PE VENIT-Evidenta cheltuielilor si veniturilor persoanelor fizice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004, pag. 57

Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, Capitolul III, art. 55, alin. 4

Consilier - Taxe si impozite pentru contabili, Editura Rentrop&Straton, mai 2008, S 5/001

Consilier - Taxe si impozite pentru contabili, Editura Rentrop&Straton, mai 2008, S 5/002

Codul fiscal aprobat prin Legea 571/2003, art. 56

Ialomitianu G., IMPOZITUL PE VENIT-Evidenta cheltuielilor si veniturilor persoanelor fizice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004, pag. 59

Pantea I.P., Bodea G., Contabilitatea financiara romaneasca, Editura Intelcredo, Deva, 2006, pg. 240

Codul fiscal aprobat prin Legea 571/2003, Capitolul III, art. 57

Pantea I. P., Bodea G., Contabilitatea financiara romaneasca, Editura Intelcredo, Deva, 2006, pag. 243

Pantea I. P., Bodea G., Contabilitatea financiara romaneasca, Editura Intelcredo, Deva, 2006, pag. 243

Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, Capitolul III, art. 59Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4321
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved