Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

HOTARARE nr.984 din 25 august 2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micHOTARARE nr.984 din 25 august 2005

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

Textul actului publicat in M.Of. nr. 814/8 sep. 2005

Ina temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51 din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - In sensul prevederilor prezentei hotarari, expresiile si termenii de mai jos se definesc astfel:

a) autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor - autoritatea centrala sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, care are atributii in domeniile de competenta ale serviciilor sanitare veterinare, sau orice alta autoritate din domeniul sanitar veterinar careia i s-au delegat aceste puteri si competente;

b) autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor centrala - serviciul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor central al Romaniei, care are responsabilitatea elaborarii si implementarii strategiilor guvernamentale in domeniul sanitar veterinar si al sigurantei alimentelor, a definirii competentelor si atributiilor serviciilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, a stabilirii, gestionarii, realizarii si controlului activitatilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor publice;

c) autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana - serviciile publice sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor descentralizate, subordonate tehnic si administrativ autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor centrale, avand autoritatea si responsabilitatea aplicarii strategiilor guvernamentale in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor pe teritoriul judetului respectiv, a gestionarii, realizarii si controlului activitatilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor publice la acest nivel, precum si alte competente delegate de autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor centrala; este reprezentata de directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor locala - autoritatea sanitara veterinara de la nivelul circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale, subordonata tehnic si administrativ autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care are responsabilitatea realizarii, gestionarii si notificarii activitatilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor publice; este reprezentata in activitatile sanitare veterinare publice de medicul veterinar oficial din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale;

e) medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat si retribuit de stat din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al institutelor centrale, directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) medic veterinar de libera practica - medicul veterinar care efectueaza activitati veterinare de libera practica, in conditiile legii;

g) medic veterinar de libera practica imputernicit medicul veterinar de libera practica imputernicit de autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza de contract, sa efectueze unele activitati sanitare veterinare publice, in conditiile legii;

h) animal - mamifere, pasari domestice si salbatice, pesti, albine, viermi de matase, batracieni, moluste, gasteropode, crustacee si tunicate;

i) produse de origine animala - produsele ce se obtin de la animale, destinate consumului uman si hranei animalelor sau folosite in scopuri industriale, farmaceutice si agricole;

j) aliment sau produs alimentar - orice produs sau substanta, indiferent daca este procesata integral, partial ori neprocesata, destinata consumului uman ori preconizata a fi destinata consumului uman;

k) produse de uz veterinar - medicamentele, biopreparatele, kiturile de diagnostic, biostimulatorii, aditivii furajeri, mediile de cultura pentru bacterii, insecticidele, raticidele, dezinfectantele, produsele cosmetice de uz veterinar si alte asemenea produse;

l) punerea sub sechestru veterinar - procedura ce constituie o atributie a autoritatilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si care consta in interzicerea punerii pe piata, comercializarii si miscarii unor animale vii, unor produse germinative de origine animala, precum si a altor produse alimentare atat de origine animala, cat si nonanimala, supuse supravegherii si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, precum si in cazarea sau depozitarea acestora in spatiile desemnate de autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, in vederea stabilirii destinatiei finale sau distrugerii ori procesarii adecvate a acestora;

m) confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restrictii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si dirijarea pentru prelucrare tehnica sau, dupa caz, pentru distrugere a produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, care la controlul specific sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor sunt declarate necorespunzatoare pentru consumul uman;

n) distrugere - neutralizarea deseurilor de origine animala si nonanimala prin incinerare, coincinerare sau ingropare;

o) ucidere - orice proces care cauzeaza moartea animalului in conformitate cu legislatia in vigoare privind protectia animalelor in timpul sacrificarii sau uciderii;

p) taiere - provocarea mortii unui animal prin sangerare, pentru a obtine produse destinate consumului uman.

Art. 2. - Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele sanitare veterinare referitoare la masurile generale si speciale de mentinere a indemnitatii teritoriului fata de bolile transmisibile la animale, de aparare a sanatatii animalelor si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei (RON):

1. introducerea fara documente sanitare veterinare a altor animale in efectivele existente, exploatatii de animale sau gospodarii ale populatiei ori in turmele constituite pe pasuni, precum si neanuntarea consiliilor locale in termen legal in vederea inscrierii in registrele agricole a oricaror schimbari in efectivele de animale si a produsilor obtinuti de la acestea;

2. absenta sau pastrarea necorespunzatoare a Registrului de exploatatie;

3. nepredarea marcilor de identificare auriculara/ crotaliilor si/sau a pasapoartelor in cazul bovinelor, de la animalele sacrificate sau moarte;

4. neanuntarea imediata a medicului veterinar despre suspiciunea sau aparitia unei boli transmisibile la animale, precum si instrainarea sau neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de boala;

5. neamenajarea si neintretinerea, conform normelor sanitare veterinare, a locurilor de adunare si stationare temporara a animalelor in targuri, centre de colectare, expozitii, baze pentru achizitii si export de animale, statii de imbarcare-debarcare si in alte spatii sau locuri amenajate in aceste scopuri;

6. colectarea si folosirea in hrana animalelor a resturilor menajere sau a deseurilor si subproduselor de origine animala, indiferent de provenienta lor, cu incalcarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;

7. neinregistrarea animalelor in Registrul agricol al primariilor de catre persoanele desemnate, in termenele legale stabilite, sau nepunerea la dispozitia autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, la cererea acesteia, a datelor privind miscarea efectivelor de animale pe specii;

8. nerespectarea cerintelor veterinare specifice prevazute de normele sanitare veterinare in vigoare privind circulatia interna, importul, exportul, tranzitul si comertul cu deseuri sau subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;

b) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei (RON):

1. nerespectarea masurilor de profilaxie generala privind accesul in incinte, imprejmuirea, amenajarea, intretinerea si functionarea dezinfectorului rutier, vestiarului sau filtrului sanitar veterinar din exploatatiile de animale, locurile de aglomerare a animalelor, din unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza sau valorifica produse alimentare si produse destinate nutritiei animale, precum si in unitatile care produc medicamente si alte produse de uz veterinar, unitatile de colectare, neutralizare sau de procesare a deseurilor de origine animala;

2. nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea si pastrarea evidentelor referitoare la animalele tratate, produsele medicinale administrate, durata tratamentului si perioada de asteptare, precum si nerespectarea perioadei de asteptare pentru animalele tratate si produsele obtinute de la acestea;

3. neexecutarea actiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare necesare, precum si efectuarea acestora in mod necorespunzator sau utilizarea de produse interzise ori neautorizate de autoritatile competente;

4. nerespectarea normelor si masurilor sanitare veterinare stabilite pentru pasunatul si adapatul animalelor in scopul prevenirii sau combaterii bolilor infectocontagioase si parazitare;

5. neasigurarea echipamentului special de protectie pentru personalul din exploatatiile de animale sau din unitatile aflate sub restrictii sanitare veterinare, precum si neasigurarea mijloacelor de decontaminare a echipamentului;

6. nerespectarea normelor si masurilor sanitare veterinare privind scoaterea din gospodarii a animalelor bolnave de boli transmisibile la animale si de la animale la om si pasunarea acestora in acelasi loc cu animale sanatoase;

7. nedeclararea de catre detinatorii de animale a obtinerii, prin fatare, cumparare, donatie sau in alte moduri, a animalelor, precum si instrainarea acestora fara documentele prevazute de legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor;

c) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei (RON):

1. neanuntarea consiliilor locale, comunale, orasenesti sau municipale inaintea executarii tratamentelor chimice pentru combaterea daunatorilor vegetali la culturile agricole, pomicole, silvice, de catre unitatile si persoanele fizice care executa tratamente fitosanitare;

2. neasigurarea colectarii, inactivarii, distrugerii si indepartarii deseurilor de fabricatie, reziduurilor, solutiilor, pulberilor toxice si a apelor reziduale, conform dispozitiilor in vigoare, si/sau neaplicarea masurilor de protectie pentru prevenirea intoxicatiilor la animale;

3. nerespectarea masurilor stabilite de autoritatile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente privind destinatia, industrializarea sau distrugerea deseurilor de origine animala;

4. nerespectarea restrictiilor sanitare veterinare in zonele de protectie antiepizootica sau neaplicarea si nerespectarea masurilor de profilaxie generala si specifica dispuse de autoritatile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente, in exploatatiile de animale si in unitatile de procesare;

5. neefectuarea sau nerespectarea perioadei de carantina profilactica si neasigurarea conditiilor de izolare si de supraveghere sanitara veterinara a animalelor provenite din import si a celor destinate exportului;

6. introducerea de animale noi in loturile constituite in incinta fermelor de carantina sau a centrelor de colectare a animalelor;

7. neaplicarea si neexecutarea de catre proprietarii sau detinatorii de animale a masurilor de asanare a unor focare de boli transmisibile, stabilite prin programe tehnice speciale de catre autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta;

8. neamenajarea sau nerespectarea cerintelor de intretinere si folosire a cimitirelor pentru animale de companie, a crematoriilor sau a altor mijloace pentru distrugerea cadavrelor de animale, produselor confiscate si a deseurilor de origine animala, precum si utilizarea de vehicule necorespunzatoare sau neautorizate de autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta, pentru transportul acestora;

9. incalcarea normelor sanitare veterinare privind conditiile de distrugere sau de neutralizare prin procesare si de valorificare sub forma de fainuri proteice a cadavrelor de animale, produselor confiscate, deseurilor de abator sau a altor deseuri animale, precum si comercializarea sau folosirea acestora in furajare cu incalcarea legislatiei in vigoare;

10. constructia si reamenajarea obiectivelor zootehnice, de industrie alimentara, de produse farmaceutice veterinare, furaje si alte produse de uz veterinar, schimbarea destinatiei sau efectuarea oricaror extinderi ale acestora fara a fi autorizate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor prin emiterea aprobarii sau, dupa caz, a autorizatiei de functionare;

11. neinstituirea masurilor de carantina in termenele si in conditiile prevazute de normele sanitare veterinare si/sau nerespectarea acestora in cazul bolilor transmisibile supuse declararii oficiale si masurilor de carantina;

12. iesirea/intrarea persoanelor sau scoaterea/ introducerea unor animale si a oricaror produse si materiale care pot constitui vectori pentru bolile infectocontagioase ale animalelor, provenite din zone sau obiective aflate in carantina, fara autorizarea autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente;

13. refuzul sau impiedicarea de catre proprietarii ori detinatorii de animale a taierii sau uciderii, dupa caz, a animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile la animale, precum si a confiscarii si distrugerii produselor si subproduselor provenite de la acestea sau a altor obiecte contaminate, in scopul lichidarii focarelor si prevenirii difuzarii bolilor transmisibile supuse masurilor oficiale de declarare si carantina;

14. efectuarea transportului animalelor si al produselor de origine animala, al furajelor si altor marfuri care pot constitui vectori ai agentilor patogeni, cu incalcarea masurilor dispuse de autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta, in cazul evolutiei unor boli transmisibile, declarabile si carantinabile;

15. introducerea de animale sanatoase in gospodarii sau in unitati unde nu au fost efectuate actiuni obligatorii de decontaminare dupa asanarea unor focare de boli transmisibile si fara autorizarea autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente;

16. nerespectarea conditiilor sanitare veterinare privind protectia si bunastarea animalelor in timpul taierii si/sau uciderii, folosirea altor metode de ucidere decat cele autorizate de autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta sau neasigurarea functionarii echipamentelor de asomare la parametrii prevazuti de legislatia in vigoare pentru respectarea conditiilor sanitare veterinare privind protectia si bunastarea animalelor.

Art. 3. - Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele sanitare veterinare privind circulatia animalelor, produselor de origine animala, furajelor sau a produselor medicinale si a altor produse de uz veterinar si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei (RON):

1. neanuntarea in termen legal a medicului veterinar oficial despre imbarcarea/debarcarea animalelor vii ori a produselor de origine animala si/sau tranzitul acestora;

2. vanzarea sau instrainarea in orice mod a animalelor, cumpararea ori luarea acestora in proprietate cu orice titlu, fara documentele prevazute de legislatia sanitara veterinara in vigoare;

3. transportul stupilor de albine in alte localitati, fara documente sanitare veterinare, precum si neanuntarea autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente si a consiliului local cu privire la amplasarea stupinei in teritoriu;

4. neanuntarea medicului veterinar teritorial de catre reprezentantul legal al inspectoratelor silvice si cinegetice teritoriale si al asociatiilor vanatorilor si pescarilor sportivi despre orice suspiciuni de boala sau depistarea unor cadavre de animale salbatice;

5. permiterea accesului cainilor in exploatatiile de animale si in unitatile care prelucreaza, depoziteaza sau valorifica produse de origine animala, in piete, in targuri si in alte locuri publice, cu exceptia cainilor de serviciu ai Ministerului Administratiei si Internelor si ai Ministerului Apararii Nationale, a cainilor insotitori, special pregatiti pentru persoane cu handicap, precum si a cainilor de vanatoare prevazuti cu botnita si condusi in lesa de persoane autorizate;

6. detinerea in apartamente sau in locuinte comune a animalelor de companie fara respectarea normelor de bunastare, igiena si fara documente care sa ateste starea lor de sanatate;

7. comercializarea furajelor, aditivilor furajeri si a altor produse destinate nutritiei animalelor provenite din productia interna sau din import, ambalate si etichetate cu incalcarea normelor sanitare veterinare, precum si comercializarea lor in alte locuri decat cele autorizate si/sau aprobate/inregistrate sanitar veterinar ori fara documente care sa ateste calitatea sau alte documente prevazute in legislatia specifica;

8. utilizarea in hrana animalelor din exploatatiile de animale a furajelor complete sau complementare care nu sunt produse in unitati autorizate si/sau aprobate/ inregistrate ori care nu sunt insotite de documente care sa ateste calitatea sau de alte documente prevazute in legislatia specifica;

9. functionarea targurilor de animale fara a fi autorizate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor prin emiterea aprobarii sau, dupa caz, a autorizatiei de functionare;

b) cu amenda de la 600 lei la 1.200 lei (RON):

1. organizarea si efectuarea transporturilor de animale, produse de origine animala si de furaje fara certificate, documente de calitate sau alte documente prevazute de legislatia sanitara veterinara in vigoare;

2. existenta la controlul documentelor a unor neconcordante intre situatia existenta si atestarile din certificatele sanitare veterinare de transport sau din alte documente prevazute de legislatia veterinara, privind identificarea mijloacelor de transport, individualizarea si numarul animalelor, sortimentele si cantitatea de produse de origine animala si de alte produse supuse controlului sanitar veterinar;

3. efectuarea transporturilor de animale, produse si subproduse de origine animala sau de furaje, precum si de produse de uz veterinar cu mijloace de transport neautorizate sanitar veterinar sau neigienizate;

4. neasigurarea de catre prestatorii de servicii a functionarii la parametrii tehnici a statiilor sau a punctelor de spalare-dezinfectie, precum si nerespectarea tehnologiei de curatare-spalare-dezinfectie a mijloacelor utilizate pentru transportul animalelor, al produselor si subproduselor de origine animala;

5. imbarcarea si debarcarea animalelor in alte locuri decat cele autorizate sanitar veterinar sau imbarcarea ori debarcarea animalelor in timpul noptii fara asigurarea cerintelor de iluminat corespunzatoare, potrivit normelor sanitar veterinare;

6. nerespectarea itinerarului de deplasare stabilit pentru transportul turmelor de animale care se deplaseaza pe jos;

7. efectuarea de transporturi interjudetene de animale fara avizul directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si fara notificarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

8. refuzul identificarii si inregistrarii animalelor de catre detinatori, precum si nepredarea catre directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, a marcilor auriculare si a pasaportului individual pentru bovinele sacrificate, moarte sau ucise conform legislatiei in vigoare;

9. detinerea sau transportul de animale neidentificate si neinregistrate, fara documente sanitare veterinare sau fara a se respecta conditiile de bunastare pe timpul transportului;

10. punerea pe piata de catre producatori sau importatori a furajelor complete ori complementare sau a altor produse finite destinate nutritiei animalelor, ca atare, inainte de efectuarea testarilor obligatorii sau fara documentele prevazute de legislatia sanitara veterinara specifica si fara pastrarea evidentelor;

c) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei (RON):

1. nerespectarea conditiilor impuse de autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta in cazul transporturilor de animale, produse de origine animala, furaje si de alte marfuri supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, care se efectueaza sub restrictii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;

2. neanuntarea celei mai apropiate unitati sanitare veterinare ori a consiliului local despre cazurile de imbolnaviri sau de animale moarte survenite in timpul transportului acestora;

3. functionarea de piete si hale agroalimentare cu spatii destinate comercializarii produselor de origine animala, a pasarilor si a animalelor mici, organizarea de targuri, expozitii, concursuri sau de baze de colectare a animalelor, precum si functionarea de cimitire pentru animale de companie, fara aprobare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor;

4. scoaterea, fara drept, de sub restrictii sanitare veterinare a loturilor de animale in care s-au constatat imbolnaviri sau animale moarte, precum si a produselor de origine animala retinute pentru control prin examen de laborator;

5. importul sau tranzitul de animale, produse de origine animala, furaje, produse medicamentoase si de alte produse de uz veterinar sau de alte marfuri care pot constitui vectori pentru bolile infectocontagioase ale animalelor, fara respectarea conditiilor stabilite de autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta;

6. neanuntarea autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente si a organelor vamale de frontiera asupra sosirii transporturilor de animale, produse de origine animala, produse de uz veterinar, furaje si de alte materiale supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;

7. producerea de furaje medicamentate prin utilizarea altor produse sau substante in afara premixurilor medicamentate ori utilizarea acestor furaje cu incalcarea legislatiei in vigoare;

8. nerespectarea masurilor dispuse de autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta pentru produsele destinate nutritiei animalelor, in cazul depistarii sau suspicionarii unor neconformitati;

9. nerespectarea prevederilor privind ambalarea si etichetarea produselor medicinale veterinare sau a altor produse de uz veterinar, precum si punerea pe piata a acestora fara pastrarea evidentelor prevazute de legislatia in vigoare;

d) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei (RON):

1. producerea, punerea pe piata, comercializarea sau utilizarea in practica veterinara a unor produse medicinale de uz veterinar, a unor substante active sau a altor produse de uz veterinar supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, neavizate, neomologate, neautorizate sau neinregistrate in Registrul national al medicamentelor si produselor de uz veterinar;

2. producerea sau procurarea unor culturi vii bacteriene si virale si a produselor cu potential patogen, precum si transportul, manipularea si folosirea acestora fara autorizare din partea autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente.

Art. 4. - Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele de igiena sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind productia, prelucrarea, depozitarea si comercializarea produselor alimentare, a subproduselor animale, a hranei pentru animale, a produselor farmaceutice veterinare sau a altor produse de uz veterinar si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei (RON):

1. manipularea produselor alimentare si a hranei pentru animale cu incalcarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;

2. comercializarea directa catre consumatorul final a produselor alimentare si a hranei pentru animale in spatii necorespunzatoare sau neaprobate sanitar veterinar si fara respectarea conditiilor de igiena conform prevederilor legislatiei in vigoare;

3. neprezentarea la controlul autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente a animalelor si a produselor alimentare aduse in piete, hale, targuri si in alte asemenea locuri, inainte de a fi puse in vanzare, conform legislatiei in vigoare, si admiterea de catre administratia pietelor si a halelor la vanzare a produselor necontrolate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;

4. nerespectarea regulilor de igiena in exploatatiile de animale, in stanele si gospodariile populatiei privind igiena corporala a animalelor, mulsul, prelucrarea, transportul si valorificarea laptelui si produselor lactate;

5. nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor privind intretinerea spatiilor de prelucrare, depozitare si de valorificare a produselor alimentare, precum si a instalatiilor, utilajelor si a ustensilelor de lucru folosite;

6. ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare si a celor destinate nutritiei alimentelor, in vederea depozitarii, transportului si valorificarii, si comercializarea acestora neetichetate potrivit legislatiei in vigoare;

7. desfasurarea actiunilor de vanatoare in zone supuse restrictiilor sanitare veterinare sau fara anuntarea medicului veterinar oficial, precum si punerea in consum a carnii de vanat fara expertiza sanitara veterinara si fara documente sanitare veterinare;

8. nerespectarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind conditiile de depozitare a produselor alimentare, a produselor de nutritie pentru animale si a produselor de uz veterinar;

9. transportul, depozitarea, pastrarea si expunerea la vanzare a pestelui, semiconservelor si a conservelor din peste in afara spatiilor aprobate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor si/sau fara asigurarea lantului frigorific;

10. depozitarea oualor in conditii necorespunzatoare de temperatura, nemarcate si/sau comercializarea acestora in afara spatiilor aprobate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;

11. nerespectarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind conditiile de comercializare a carnii de pasare;

b) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei (RON):

1. comercializarea carnii prin substituirea speciei de animale de la care provine;

2. taierea pentru consumul uman a animalelor bolnave, suspecte de boli transmisibile sau parazitare si comercializarea carnii si a subproduselor obtinute, in alte conditii decat cele stabilite de medicul veterinar oficial;

3. nerespectarea normelor de igiena pe fluxul tehnologic, in unitatile de prelucrare a produselor si subproduselor de origine animala si nonanimala, precum si nerespectarea normelor tehnologice in ceea ce priveste producerea furajelor pentru hrana animalelor;

4. neintretinerea in conditii de igiena si in stare de functionare a instalatiilor de apa rece si calda, de canalizare, ventilatie si de iluminat din spatiile de productie, prelucrare, depozitare si valorificare a produselor alimentare si a celor de uz veterinar;

5. neintretinerea in conditii de igiena si in stare de functionare a spatiilor si instalatiilor frigorifice din unitatile care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse alimentare;

6. neasigurarea sau intreruperea lantului frigorific, in cazul produselor refrigerate sau congelate, ori din unitatile care produc, depoziteaza, transporta si comercializeaza medicamente si produse biologice de uz veterinar;

7. comercializarea produselor medicinale de uz veterinar sau a altor produse de uz veterinar in alte locuri decat cele aprobate sanitar veterinar;

8. nerespectarea procedurilor de bune practici de productie (GMP) in unitatile de productie a produselor medicinale de uz veterinar sau, dupa caz, neasigurarea serviciilor de catre persoana responsabila calificata in conformitate cu legislatia specifica;

9. depozitarea in afara locurilor special amenajate a reziduurilor si deseurilor de origine animala, precum si neasigurarea evacuarii acestora catre societatile comerciale abilitate pentru procesarea acestora;

10. neintocmirea si neaplicarea procedurilor privind controlul calitatii si sigurantei alimentelor de catre unitatile care proceseaza produse alimentare destinate consumului uman si pentru hrana animalelor sau, dupa caz, neasigurarea asistentei de catre persoana responsabila calificata in conformitate cu legislatia specifica;

11. punerea in consum a produselor alimentare si a produselor destinate nutritiei animalelor care nu corespund parametrilor microbiologici, care contin reziduuri si contaminanti peste limita admisa, precum si substante interzise, confirmate prin buletin de analiza eliberat de un laborator autorizat;

12. neasigurarea aparaturii de masura, control si inregistrare a parametrilor tehnologici, neluarea masurilor necesare pentru functionarea corespunzatoare a acestora si a liniilor de fabricatie sau neverificarea periodica a acestora;

13. valorificarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat si a celor retrase din consum de catre autoritatile competente in acest sens;

c) cu amenda de la 2.500 lei la 3.000 lei (RON):

1. nerespectarea fluxului tehnologic si nedelimitarea zonelor curate de cele murdare;

2. folosirea la prepararea produselor alimentare destinate consumului uman sau hranei pentru animale a unor aditivi sau a altor substante chimice neavizate/ neautorizate ori interzise, precum si depasirea concentratiilor legal admise in cazul celor permise;

3. nerespectarea masurilor dispuse de catre medicul veterinar oficial privind destinatia carnii si a subproduselor rezultate din taierile de urgenta ale animalelor;

4. folosirea pentru consumul uman sau pentru hrana animalelor a carnii, produselor din carne, laptelui, produselor din lapte, precum si a altor produse de origine animala provenite de la animale cu afectiuni sau boli transmisibile, in alte conditii decat cele stabilite de legislatia sanitara veterinara in vigoare;

5. prelucrarea si folosirea in hrana animalelor a carnii improprii pentru consum uman si a deseurilor provenite din taierea animalelor sau din prelucrarea altor produse de origine animala, cu incalcarea normelor sanitare veterinare;

6. eliberarea de catre societatile comerciale de industrie alimentara, precum si de catre alte societati comerciale care prelucreaza produse alimentare, produse si subproduse de origine animala a documentelor de adeverire a calitatii, salubritatii si sigurantei alimentelor, fara buletin de analiza eliberat de laboratorul propriu autorizat sau de alte laboratoare autorizate;

7. taierea animalelor tratate cu medicamente si substante chimice, precum si organoclorurate, hormoni, tranchilizante, betablocante, anabolizante si alte substante remanente, fara a se respecta normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind controlul reziduurilor;

8. nerespectarea de catre agentii economici care produc, prelucreaza si depoziteaza produse alimentare a frecventei controalelor privind testarile prin analize de laborator pentru atestarea calitatii si salubritatii produselor de origine animala, conform normelor legale in vigoare, in laboratoarele autorizate;

9. desfasurarea in unitatile de productie a altor activitati decat a celor aprobate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;

10. prelucrarea sau introducerea carnii si a materiilor prime de origine animala neexpertizate sanitar veterinar in unitatile de procesare;

11. nerespectarea de catre producatorii si procesatorii de produse alimentare si furaje a parametrilor privind proprietatile organoleptice, fizico-chimice, microbiologice si toxicologice ale produselor finite, conform standardelor, specificatiilor tehnice si normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare;

12. taierea bovinelor inregistrate si identificate in alte locuri decat cele autorizate sanitar veterinar prin emiterea aprobarii sau, dupa caz, a autorizatiei de functionare;

13. comercializarea carnii fara efectuarea expertizei sanitare veterinare.

Art. 5. - Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele sanitare veterinare privind protectia, bunastarea si cresterea animalelor si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 300 lei la 600 lei (RON):

1. lovirea, chinuirea, parasirea sau cresterea animalelor in conditii improprii, prin incalcarea normelor de crestere si sanitare veterinare;

2. folosirea la tractiune a cabalinelor si a bovinelor sub varsta de 2 ani sau in ultima luna de gestatie si in prima luna de lactatie;

3. nerespectarea repaosului de boala sau a prescriptiilor medicale stabilite de personalul sanitar veterinar prin Actul sanitar veterinar de punere sub observatie, pentru recuperarea starii de sanatate si a capacitatii de reproductie si productie a animalelor;

4. neaplicarea si nerespectarea normelor sanitare veterinare referitoare la protectia si bunastarea animalelor in ceea ce priveste adapostirea, hranirea, ingrijirea, starea de sanatate, transportul, taierea, uciderea sau eutanasierea celor cu afectiuni incurabile ori a cainilor agresivi din rasele interzise pe teritoriul Romaniei;

b) cu amenda de la 400 lei la 600 lei (RON):

1. neaplicarea si nerespectarea normelor de igiena privind intretinerea adaposturilor pentru animale, a incintelor, padocurilor, taberelor, stanelor, surselor de apa, depozitelor de furaje, platformelor de gunoi si a sistemelor de evacuare si colectare a dejectiilor;

2. folosirea la reproductie a masculilor neautorizati, neverificati din punct de vedere al starii de sanatate, suspecti de boli transmisibile prin monta, refuzul castrarii reproducatorilor neautorizati, precum si folosirea pentru reproductie a femelelor bolnave sau suspecte de boli transmisibile prin monta;

3. intretinerea necorespunzatoare a reproducatorilor autorizati si nerespectarea regulilor sanitare veterinare de igiena a montei;

4. nerespectarea conditiilor sanitare veterinare in statiunile de monta, punctele de insamantari artificiale si in alte unitati de reproductie si selectie a animalelor;

5. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind functionarea statiilor si a centrelor de incubatie;

c) cu amenda de la 400 lei la 800 lei (RON):

1. administrarea in hrana animalelor a furajelor alterate, inghetate, mucegaite sau neadmise pentru anumite categorii de varsta si stari fiziologice, precum si administrarea unor produse improprii consumului uman si a resturilor culinare in alte conditii decat cele permise potrivit prevederilor legale;

2. suspendarea nejustificata sau intretinerea defectuoasa a instalatiilor si sistemelor care asigura sau regleaza parametrii de microclimat din adaposturile de animale;

3. evacuarea, colectarea, depozitarea si utilizarea dejectiilor provenite din unitati industriale de crestere a animalelor si din exploatatiile zootehnice, prin incalcarea normelor sanitare veterinare, functionarea necorespunzatoare a statiilor de epurare si neutralizare a apelor uzate;

4. neprezentarea de catre detinatori a animalelor pentru efectuarea operatiunilor sanitare veterinare obligatorii, la locul, data si ora stabilite si comunicate de medicul veterinar oficial, precum si refuzul acestora de a supune animalele actiunilor sanitar veterinare obligatorii;

5. neacordarea sprijinului necesar de catre proprietarii sau insotitorii animalelor pentru efectuarea operatiunilor de depistare, vaccinare si administrare a unor produse biologice sau medicamentoase animalelor;

6. administrarea produselor medicinale de uz veterinar in alte conditii decat cele prevazute in prospect sau in specificatiile tehnice ale produsului respectiv.

Art. 6. - Urmatoarele fapte constituie contraventii la dispozitiile tehnice si la masurile privind efectuarea actiunilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor obligatorii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei (RON):

1. neanuntarea autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente de catre personalul din subordine, prin sistemul rapid de alerta, a situatiilor epidemiologice deosebite, de contaminare si poluare a alimentelor si a hranei pentru animale ori a suspiciunilor de intoxicatii si/sau toxiinfectii datorate consumului de alimente;

2. neasigurarea de catre detinatorii de animale si agentii economici care prelucreaza, depoziteaza si valorifica produse alimentare a trimiterii probelor recoltate la laborator, in conditii corespunzatoare si in timp util, in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare;

3. neexecutarea de catre medicul veterinar oficial, in conditiile prevazute in Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului, a actiunilor si operatiunilor de specialitate si neasigurarea asistentei medicale veterinare curente in unitatile sau in teritoriul in care activeaza;

4. refuzul medicilor veterinari de libera practica de a participa la actiunile de interes national impuse de necesitatea combaterii unor boli transmisibile si parazitare in extindere la animale declarabile si carantinabile;

5. eliberarea de documente sanitare veterinare de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti in alte conditii decat cele prevazute in normele, instructiunile si dispozitiile in vigoare;

6. neasigurarea de catre persoanele abilitate a conditiilor si mijloacelor materiale necesare desfasurarii activitatii sanitare veterinare de supraveghere si control in unitatile zootehnice de industrie alimentara, in piete, targuri, puncte de trecere a frontierei de stat si in alte locuri supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;

7. neanuntarea de catre agentii economici sau medicii veterinari a autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente asupra oricaror aspecte sau situatii deosebite care privesc sanatatea animalelor si sanatatea publica si neaplicarea masurilor care se impun pana la venirea medicului veterinar oficial de catre medicii veterinari de libera practica;

8. exercitarea de activitati sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de catre persoane neimputernicite de autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor competente;

9. nerespectarea reglementarilor sanitare veterinare privind producerea, inregistrarea, circulatia si comercializarea produselor medicinale de uz veterinar, a aditivilor furajeri sau a altor produse de uz veterinar;

10. incalcarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind demonstrarea trasabilitatii produselor la producerea, prelucrarea, distributia, punerea pe piata sau comercializarea alimentelor sau a hranei pentru animale;

b) cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei (RON):

1. refuzul de a permite accesul inspectorilor autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente in unitati supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor sau obstructionarea autoritatilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente de a-si exercita atributiile stabilite prin lege;

2. refuzul persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor de a prezenta documentele sanitare veterinare de transport sau alte documente prevazute de legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru animale vii, produse si subproduse de origine animala;

3. nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a cerintelor stabilite de autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta pentru importul, exportul si tranzitul de animale, produse alimentare, produse medicinale de uz veterinar, alte produse de uz veterinar sau de produse destinate nutritiei animalelor;

4. refuzul persoanelor fizice sau juridice de a executa dispozitiile autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente privind destinatia vamala a animalelor vii, produselor alimentare, produselor medicamentoase si biologice de uz veterinar si a altor materiale si produse supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, aflate sub restrictii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;

5. prelevarea, depozitarea si comercializarea materialului seminal congelat provenit de la reproducatori aflati sub restrictii sanitare veterinare;

6. utilizarea materialului seminal congelat, a embrionilor, indigeni sau din import, prin incalcarea normelor sanitare veterinare;

7. scoaterea de sub restrictii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor a marfurilor supuse sechestrului veterinar, fara acordul scris al autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;

8. returnarea produselor alimentare, indiferent de starea lor de calitate si siguranta, de catre agentii economici care valorifica aceste produse furnizorilor sau producatorilor;

9. functionarea exploatatiilor de animale, precum si a unitatilor care produc, colecteaza, prelucreaza, depoziteaza, intermediaza sau valorifica alimente, produse si subproduse de origine animala, produse destinate nutritiei animalelor, produse medicinale de uz veterinar sau alte produse de uz veterinar, respectiv a altor unitati care necesita autorizare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor prin emiterea aprobarii/inregistrarii sau, dupa caz, a autorizatiei de functionare, fara obtinerea acesteia;

10. desfasurarea activitatilor de comert angro cu produse medicinale de uz veterinar fara detinerea autorizatiei de distributie.

Art. 7. - Urmatoarele fapte constituie contraventie la normele de igiena si pentru siguranta alimentelor privind productia, prelucrarea, depozitarea si comercializarea produselor alimentare si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei (RON):

1. neanuntarea de catre persoanele fizice sau juridice a inceperii ori sistarii activitatii supuse controlului sanitarveterinar si pentru siguranta alimentelor;

2. punerea in contact a produselor alimentare cu gheata artificiala sau naturala pentru conservare, exceptie facand pestele;

3. folosirea in unitatile alimentare a ambalajelor, ustensilelor, recipientelor si utilajelor in stare insalubra si utilizarea acestora pentru alimente daca in prealabil au fost folosite in alte scopuri;

4. utilizarea la producerea sau depozitarea produselor alimentare a personalului fara calificare corespunzatoare sau a personalului utilizat la curatenie ori activitati de igienizare a spatiilor, ambalajelor si anexelor sanitare;

5. depasirea capacitatii de depozitare peste limitele tehnologice aprobate oficial in depozitele din unitatile care produc, prelucreaza sau valorifica produse alimentare;

6. depozitarea, chiar si provizorie, a ambalajelor de transport al produselor alimentare in conditii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora;

7. neasigurarea mentinerii timp de 48 de ore a probelor alimentare in unitatile de alimentatie colectiva, conform normelor de siguranta a alimentelor;

b) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei (RON):

1. neasigurarea cu un numar suficient de ustensile a dotarii unitatilor de alimentatie colectiva, permanente sau sezoniere, in raport cu natura, volumul si cu profilul unitatii;

2. depozitarea, transportul sau expunerea alimentelor sub forma de materii prime sau semipreparate impreuna cu produse finite care se consuma fara prelucrare termica, fara asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru fiecare categorie;

3. neasigurarea spatiilor suficiente si cu destinatie speciala in unitatile de alimentatie publica, necesare desfasurarii circuitelor functionale intr-un singur sens, fara incrucisari intre fazele salubre si cele insalubre;

c) cu amenda de la 2.500 lei la 3.000 lei (RON):

1. folosirea ustensilelor si a recipientelor de lucru in stare deteriorata in activitatea de alimentatie publica si colectiva;

2. utilizarea pentru imprimarea sau marcarea produselor de origine animala a colorantilor care nu sunt aprobati de catre autoritatile competente;

3. refolosirea in unitatile de alimentatie publica a veselei, paharelor si a tacamurilor de unica folosinta;

4. folosirea in unitatile din sectorul alimentar a apei provenite din surse neverificate sau care nu este conforma cu legislatia specifica privind calitatea apei potabile;

5. punerea in consum a unor alimente obtinute din amestecuri dintre un preparat crud (materie prima) si un produs care a suportat prelucrare termica (produs finit) sau folosirea indelungata a uleiurilor la operatiunea de prajire;

6. punerea in consum a alimentelor si ingredientelor tratate cu radiatii ionizante, provenite din surse radioactive neautorizate.

Art. 8. - (1) Contraventiile prevazute la art. 4 si la art. 6 lit. b) pct. 1 se sanctioneaza, pe langa amenda contraventionala, si cu suspendarea activitatii de producere, prelucrare, depozitare, transport si valorificare a produselor, subproduselor de origine animala si nonanimala, a furajelor indigene sau din import, pe o perioada de un an, in conditiile in care sunt savarsite a doua oara in decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contraventionale.

(2) Contraventia prevazuta la art. 6 lit. a) pct. 9, savarsita de catre detinatorii autorizatiei de distributie a produselor medicinale de uz veterinar in cadrul activitatii de distributie catre terti, se sanctioneaza, pe langa amenda contraventionala, si cu suspendarea activitatii de comert cu ridicata al produselor farmaceutice de uz veterinar, pe o perioada de un an, in conditiile in care este savarsita a doua oara in decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contraventionale.

Art. 9. - Functionarea unitatilor de taiere a animalelor si a pasarilor, a unitatilor de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animala fara asistenta sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor de specialitate, conform legislatiei in vigoare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 la 7.000 lei (RON), precum si cu suspendarea activitatii pana la data asigurarii asistentei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de specialitate.

Art. 10. - Neindeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, conform declaratiei pe propria raspundere, data de catre agentii economici, persoane fizice sau juridice, a caror activitate se desfasoara in baza declaratiei pe propria raspundere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei (RON), precum si cu suspendarea activitatii desfasurate pana la data remedierii deficientelor constatate cu ocazia controlului.

Art. 11. - (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 4 si la art. 6 lit. b) pct. 1, sanctionate potrivit art. 8, precum si a celor prevazute la art. 9 si 10 se face de catre inspectorii autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente, iar aplicarea sanctiunii se face de catre directorul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin rezolutie scrisa pe procesulverbal de constatare a contraventiei.

(2) Directorul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia de a instiinta birourile unice din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sau, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale care au autorizat functionarea agentului economic despre aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 8-10.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 2-10 se fac prin proces-verbal incheiat de catre inspectori ai autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, potrivit competentelor legale.

(4) Contraventiile prevazute la art. 3 lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 1 si 2 si la lit. c) pct. 3 se pot constata si sanctiona si de catre politisti.

Art. 12. - Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta hotarare, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 13. - Sanctiunile contraventionale prevazute de prezenta hotarare se aplica si persoanelor juridice.

Art. 14. - Prevederile referitoare la contraventii cuprinse in art. 2-10 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15. - (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr.1.247/2002 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.837 din 20 noiembrie 2002.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,

Gheorghe Flutur

p. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Dan Marcu

Ministrul sanatatii,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 984.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2465
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved