Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

METODOLOGIE privind fundamentarea cifrei de scolarizare

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micAnexa la O.M.E.C.T. nr.5746/28.10.2008MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

DIRECTIA GENERALA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

DIRECTIA RETEA SI POLITICI DE PERSONAL

METODOLOGIE

privind fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar

2009-2010

I. DISPOZITII GENERALE 

Potrivit prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului organizeaza reteaua invatamantului de stat si propune Guvernului, spre aprobare, cifrele de scolarizare.

Pentru anul scolar 2009-2010, propunerile pentru proiectul planului de scolarizare si al retelei unitatilor de invatamant preuniversitar se vor elabora de inspectoratele scolare. Fiecare inspectorat scolar va realiza un studiu de specialitate (expertiza) prin care va fundamenta planul de scolarizare din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice si economice. La elaborarea lui vor fi implicati profesorii consilieri din centrele si cabinetele scolare, specialisti din centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, din cadrul centrului judetean/al municipiului Bucuresti de asistenta psihopedagogica, cadre didactice de la toate nivelurile de invatamant, sindicatele din invatamant, autoritatile locale (prefecturi, consilii judetene, consilii locale etc.) si Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social.

Planul Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic(PRAI), Planul Local de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic(PLAI) si Planul de Actiune al Scolii (PAS) sunt documente de planificare elaborate in parteneriat, care stabilesc (prognozeaza) nevoia de calificare pe termen mediu si scurt, si sunt documentele care stau la baza procesului de fundamentare a cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2009-2010.

Componentele acestui studiu vor viza:

1. analiza cuprinderii absolventilor cls. a VIII-a pentru continuarea

studiilor prin ciclul inferior al liceului si prin scoli de arte si meserii, precum si oferta educationala structurata pe rute educationale prin tipurile de scoli din cadrul retelei din zona sau zonele apropiate;

2. analiza optiunilor elevilor cls. a VIII-a;

3. analiza optiunilor absolventilor scolilor de arte si meserii, promotia 2009, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), invatamant de zi si seral in conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005 privind Metodologia continuarii studiilor dupa finalizarea invatamantului obligatoriu, in domeniul care raspunde tendintelor de dezvoltare economica a zonei;

4. analiza optiunilor absolventilor anului de completare, pentru clasa a XII-a invatamant liceal de zi/seral (ciclul superior) prin ruta progresiva;

5. identificarea calificarilor profesionale pentru care se va organiza scolarizarea prin unitatea de invatamant, pe baza tendintelor de dezvoltare sociala, economica si a prognozei ocuparii fortei de munca in conformitate cu PLAI si PRAI, in vederea orientarii si consilierii pentru cariera a elevilor din cls. a VIII-a, a absolventilor scolilor de arte si meserii, ai ciclului inferior al liceului, precum si absolventilor anului de completare si pentru elevii cuprinsi in programul "A doua sansa";

6. identificarea calificarilor profesionale solicitate de piata muncii conform PRAI si PLAI, pentru care nu exista in reteaua scolara, resursele necesare organizarii scolarizarii in vederea elaborarii planului de masuri privind asigurarea conditiilor didactico-materiale aferente;

7. identificarea centrelor zonale din mediul rural care pot organiza

clase de invatamant profesional (scoli de arte si meserii si, dupa caz, si anul de completare) si invatamant liceal-filiera tehnologica (ciclul inferior si, dupa caz, ciclul superior al liceului), precum si invatamant postliceal;

Criteriile obligatorii pentru fundamentarea planului de scolarizare sunt: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socio-economic, oferta educationala.

CRITERIUL LEGISLATIV

a)     respectarea conditiilor impuse prin Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)    aplicarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare;

c)     aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu completari si modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile ulterioare;

d)    Hotararea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar;

e)     Hotararea Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie;

f)      Hotararea Guvernului nr. 320/2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare si evaluare externa periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar.

g)     respectarea numarului de norme/posturi aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului fiecarui inspectorat scolar;

h)    respectarea prevederilor H.G. nr. 866 /13.08.2008 pentru modificarea H.G. nr. 844/2002, privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare;

i)       respectarea ordinelor, metodologiilor, regulamentelor, instructiunilor si notificarilor emise de minister cu privire la modul de fundamentare a planului de scolarizare pentru fiecare nivel de pregatire, forma de invatamant, profil, specializare, domeniu, calificare profesionala, de la toate unitatile de invatamant care functioneaza pe raza teritoriala a inspectoratului;

j)       asigurarea resurselor umane calificate pentru toate nivelurile de invatamant;

k)    respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborarii propunerii planului de scolarizare prin invatamant profesional si tehnic sunt Planul Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (PRAI) si Planul Local de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (PLAI).

CRITERIUL ECONOMIC

a)     analiza situatiei claselor paralele, care la sfarsitul anului scolar au efective sub limita minima admisa si a caror comasare se impune, fie la nivelul fiecarei scoli, fie la nivelul localitatii;

b)    analiza situatiei claselor care au functionat cu efective sub limita admisa si comasarea acestora la nivelul unitatii de invatamant sau a localitatii, astfel incat in anul scolar 2009-2010 sa fie respectate prevederile art. 158 alin. 1 privind efectivele admise conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

c)     incadrarea stricta in numarul de posturi stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru fiecare inspectorat scolar;

d)    diminuarea analfabetismului, inregistrat in special in randul etnicilor rromi si a copiilor/tinerilor din zonele izolate sau defavorizate prin cuprinderea acestora in programul "A doua sansa";

e)     reducerea abandonului scolar, prin asigurarea unui set de facilitati elevilor proveniti din familii sarace si/sau grupuri dezavantajate (programe, proiecte, atragerea de sponsori, burse speciale, ajutoare);

f)      asigurarea conditiilor pentru promovarea invatamantului pentru minoritati.

CRITERIUL DEMOGRAFIC

a)     analiza evolutiei demografice a populatiei scolare in interval de 3-5 ani, a densitatii acesteia, a componentei etnice, in vederea organizarii in profil teritorial a retelei scolare in baza caietelor statistice elaborate de Institutul National de Statistica. Pentru nivelurile de studii specifice VET analiza evolutiei demografice se va face conform PRAI si PLAI ;

b)    analiza fenomenului de migrare interna a populatiei de varsta scolara in zone apropiate si corelarea cu repartizarea planului de scolarizare folosind expertiza C.J.R.A.E /C.J.A.P.P./C.M.A.P.P.;

c)     asigurarea cuprinderii populatiei de varsta prescolara (5-6/7 ani) si de varsta scolara intr-o forma organizata de invatamant, respectiv in grupa mare pregatitoare pentru scoala, in invatamantul primar, in invatamantul gimnazial si in clasele a IX-a si a X-a ale ciclului inferior al liceului sau ale scolii de arte si meserii.

CRITERIUL GEOGRAFIC

a)     promovarea unor masuri dinamice care sa permita acoperirea echitabila a tuturor zonelor, mediul urban si mediul rural, cu oferta de formare profesionala prin invatamant profesional si tehnic (scoli de arte si meserii, an de completare, invatamant liceal - filiera tehnologica si invatamant postliceal);

b)    dezvoltarea calificarilor profesionale care valorifica mai bine traditia locala.

OFERTA EDUCATIONALA

a) analiza nivelurilor educationale structurate pe filiere, profiluri, specializari, domenii si calificari profesionale pentru care fiecare unitate de invatamant poate organiza scolarizarea in conditii didactico-materiale optime, avand in vedere oportunitatile de insertie socio-profesionala.

Pe baza acestor criterii, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va examina si definitiva planul de scolarizare pe niveluri si forme de invatamant, va aproba reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar si va intocmi documentatia necesara reglementarii lor.

Dupa aprobarea in sedinta de guvern, planul de scolarizare se va repartiza astfel:

a)  pentru invatamantul prescolar, primar (zi), gimnazial (zi, seral si cu frecventa redusa), profesional - scoli de arte si meserii, an de completare (zi, seral), cl. a XII-a ruta progresiva (zi, seral), liceal (seral si cu frecventa redusa) si postliceal (scoli/clase postliceale, clase de maistri, zi, seral), dupa primirea planului de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inspectoratele scolare vor defalca cifrele pe unitati de invatamant, incadrandu-se in termenele prevazute de lege, cu respectarea stricta a criteriilor de fundamentare a planului, mentionate in prezenta metodologie;

b)  la nivelul fiecarei unitati, de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin intermediul inspectoratului scolar, pentru clasa a IX-a, invatamantul liceal, cursuri de zi.

II. RECOMANDARI PENTRU INTOCMIREA PLANULUI DE SCOLARIZARE

a)    INVATAMANTUL PRESCOLAR

Invatamantul prescolar se va organiza si va functiona conform prevederilor Capitolului II din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Propunerile referitoare la numarul de unitati scolare pe tipuri, la numarul grupelor si al copiilor de varsta prescolara se vor inscrie in ANEXA nr. 1.

Reteaua gradinitelor se va intocmi de catre inspectoratele scolare, cu avizul consultativ al autoritatilor administratiei publice locale mentionandu-se daca functioneaza cu personalitate juridica sau ca structuri in cadrul scolilor cu clasele I-VIII, I-X sau I-XII/XIII. Evidenta acestora se va tine la inspectoratul scolar.

Unitatile cu personalitate juridica propuse a se infiinta si carora li s-a acordat autorizatia de functionare provizorie de catre A.R.A.C.I.P., conform calendarului aprobat cu Nota MECT nr.42209/2008, vor fi consemnate in ANEXA nr. 2.

b) INVATAMANTUL PRIMAR

Invatamantul primar se va organiza si va functiona conform prevederilor Capitolului III din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

Datele referitoare la invatamantul primar se vor inscrie in ANEXELE nr. 3 si 4.

Reteaua scolilor primare se va intocmi de catre inspectoratele scolare, mentionandu-se daca functioneaza cu personalitate juridica sau ca structuri in cadrul scolilor cu clasele I-VIII, I-X sau I-XII/XIII. Evidenta acestora se va tine la inspectoratul scolar.

Unitatile cu personalitate juridica, propuse a se infiinta si carora li s-a acordat autorizatia de functionare provizorie de catre A.R.A.C.I.P., conform calendarului aprobat cu Nota MECT nr.42209/2008, vor fi consemnate in ANEXA nr. 3a.

Nota : Se vor evidentia separat, clasele de invatamant organizate in cadrul programului "A doua sansa pentru invatamantul primar", conform ANEXEI nr. 4 a.

c)     INVATAMANTUL GIMNAZIAL

Invatamantul gimnazial functioneaza conform prevederilor Capitolului IV Sectiunea 1, din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

Pentru acest nivel de invatamant, propunerile se vor inscrie in ANEXELE nr. 3 si 4.

Reteaua scolilor gimnaziale (scoli cu clasele I-VIII, scoli cu clasele V-VIII), precum si atribuirea sau schimbarea de denumiri ( cu mentionarea atenta a schimbarilor), va fi intocmita de inspectoratele scolare, cu avizul consultativ al autoritatilor administratiei publice locale mentionandu-se daca functioneaza cu personalitate juridica sau ca structuri in cadrul scolilor cu clasele I-VIII, I-X sau I-XII/XIII. Evidenta acestora se va tine la inspectoratul scolar.

Unitatile cu personalitate juridica propuse a se infiinta si carora li s-a acordat autorizatia de functionare provizorie de catre A.R.A.C.I.P., conform calendarului aprobat cu Nota MECT nr.42209/2008, vor fi consemnate in ANEXA nr. 3b.

Procesul de reducere a numarului claselor cu predare simultana va continua prin intarirea/realizarea scolilor din centrele de comuna, cu asigurarea transportului elevilor cu microbuzele scolilor/autoritatilor locale.

Nota : Vor fi evidentiate separat, clasele de invatamant organizate in cadrul programului "A doua sansa-invatamant secundar inferior", conform ANEXEI nr. 4a.

d)    INVATAMANTUL LICEAL

Invatamantul liceal functioneaza conform prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 2-a, din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale ordinelor ministrului.

Clasele de inceput vor fi constituite din 28 elevi.

Numarul locurilor pe licee, filiere si profiluri va fi propus de inspectoratele scolare pentru toate unitatile de pe teritoriul judetului pe baza strategiei formulate prin studiul precizat la cap. I al prezentei metodologii.

Pentru intocmirea Proiectului retelei si numarului locurilor la invatamantul liceal se vor avea in vedere urmatoarele criterii :

prevederile Planului Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic si ale Planului Local de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic;

distribuirea retelei de invatamant din zona si corelarea cu reteaua de transport (harta judetului), cu infrastructura drumurilor pe tipuri;

stabilirea filierelor si profilurilor la licee in stransa concordanta cu spatiile de scolarizare, baza materiala de care dispun unitatile de invatamant, cu nevoile de calificare si cu existenta reala a personalului didactic calificat;

numarul absolventilor de 8 clase si a absolventilor anului de completare;

ponderea elevilor cu domiciliul in alte localitati ( totalul populatiei scolare locale) si posibilitatile de asigurare a transportului elevilor, precum si posibilitatile de asigurare a cazarii in internate scolare;

existenta unor grupuri etnice importante numeric (evidentiere concreta);

nomenclatorul calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, aprobat prin H.G. nr. 866/13.08.2008 pentru modificarea H.G. nr. 844/2002.

Propunerile privind planul de scolarizare la seminariile/liceele teologice se vor face in stricta conformitate cu prevederile art. 9 alin. 3 si art. 142 lit. e din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

In anul scolar 2009-2010 nu se vor organiza clase a IX-a zi/seral in cadrul seminariilor teologice monahale.

Pentru clasa a IX-a, profil pedagogic, calificarea profesionala educatoare-invatatori nu se vor mai face propuneri.

Propunerile de plan de scolarizare pentru clasele a IX-a seral si cu frecventa redusa se vor face numai pentru absolventii invatamantului gimnazial din promotiile anterioare, care nu au urmat o forma de invatamant liceal si care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009, inclusiv.

Propunerile de plan de scolarizare pentru clasele a XII-a invatamant de zi, seral, filiera tehnologica, ruta progresiva, se vor face tinand seama, in principal, atat de numarul estimat al solicitarilor absolventilor anului de completare, cat si de numarul estimat al solicitarilor absolventilor scolilor profesionale din serii anterioare care doresc sa continue studiile liceale, precum si de incadrarea in numarul de posturi aprobate de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului fiecarui inspectorat scolar.

Reteaua liceelor de stat este aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului la propunerea inspectoratelor scolare, cu avizul consultativ al autoritatilor administratiei publice locale, altor factori interesati. Reteaua unitatilor de invatamant liceal de stat, numarul de locuri si de clase se aproba anual in functie de cerintele locale si nationale.

Reteaua unitatilor de invatamant liceal cu personalitate juridica va fi consemnata in ANEXA nr. 12.

Unitatile de invatamant liceal cu personalitate juridica, propuse a fi infiintate si carora li s-a acordat autorizatia de functionare provizorie de catre A.R.A.C.I.P., conform calendarului aprobat cu Nota MECT nr.42209/2008, vor fi consemnate in ANEXA nr. 12 a

Propunerile privind cifra de scolarizare si Reteaua pentru invatamantul liceal se vor inscrie in ANEXELE nr. 5, 5a, 6, 6a, 7(ruta progresiva), 10, 11, 12 si se vor transmite la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si in format electronic.

e)     INVATAMANTUL PROFESIONAL
SCOLI DE ARTE SI MESERII SI ANUL DE COMPLETARE

Invatamantul profesional se organizeaza prin scoli de arte si meserii si an de completare, conform prevederilor Sectiunii a 3-a din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Propunerile privind numarul locurilor se vor face tinand seama de:

prevederile Planului Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (PRAI) si ale Planului Local de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (PLAI);

numarul absolventilor de 8 clase, care au optat, in scris, pentru scoala de arte si meserii;

numarul absolventilor scolilor de arte si meserii, care opteaza, in scris, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), in conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005, in domeniul care raspunde tendintelor de dezvoltare economica a zonei;

numarul absolventilor scolilor de ucenici, promotii anterioare si ai programului "A doua sansa - invatamant secundar inferior", care opteaza, in scris, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), in conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005, in domeniul care raspunde tendintelor de dezvoltare economica a zonei;

nomenclatorul calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin scolile de arte si meserii, nivel 1 de calificare si anul de completare, nivel 2 de calificare, aprobat prin H.G. nr. 866/13.08.2008 pentru modificarea H.G. nr. 844/2002;

baza materiala si personalul didactic calificat pentru calificarile profesionale propuse;

recomandarea C.L.D.P.S. privind proiectul planului de scolarizare;

partenerii sociali (agenti economici) cu care unitatea de invatamant a incheiat conventii/protocoale de parteneriat si la care se poate organiza instruirea/pregatirea practica a elevilor.

Clasele de inceput vor fi constituite din 28 de elevi.

La stabilirea planului de scolarizare se va avea in vedere planificarea unor clase de scoala de arte si meserii in mediul rural in vederea acoperirii necesarului de formare locala si din perspectiva functionarii lor si ca centre de resurse.

Aceste propuneri se vor face dupa efectuarea unei analize temeinice a dezvoltarii socio-economice a judetului (zonei), prin consultarea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, prin consultarea agentilor economici si a celorlalti factori interesati in pregatirea fortei de munca. Prevederile Planului Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (PRAI) si ale Planului Local de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (PLAI) reprezinta cadrul de referinta fata de care se va elabora propunerea planului de scolarizare.

La stabilirea propunerilor pentru planul de scolarizare se va tine seama numai de cifrele pentru care cheltuielile urmeaza a fi suportate de la buget; cifrele, pentru care cheltuielile urmeaza a fi suportate din fondurile proprii ale agentilor economici, vor fi stabilite de fiecare unitate de invatamant in functie de solicitarile scrise ale unitatilor economice, de conditiile si de nevoile locale. Evidenta lor va fi tinuta separat, de inspectoratele scolare .

Reteaua scolilor de arte si meserii va fi intocmita de inspectoratele scolare, cu avizul consultativ al autoritatilor administratiei publice locale, mentionandu-se daca functioneaza cu personalitate juridica sau ca structuri in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I-XII/XIII. Evidenta acestora se va tine la inspectoratul scolar si se vor mentiona in ANEXA nr.12.

Unitatile de invatamant profesional (scoli de arte si meserii si an de completare) cu personalitate juridica propuse a fi infiintate si carora li s-a acordat autorizatia de functionare provizorie de catre A.R.A.C.I.P., conform calendarului aprobat cu Nota MECT nr.42209/2008, vor fi consemnate in ANEXA nr. 12 b

Propunerile privind cifra de scolarizare pentru scoala de arte si meserii si anul de completare se vor inscrie in ANEXELE nr. 5, 5a, 8, 8a, 9, 9a, 10.

Defalcarea pe unitati de invatamant/domenii de calificare/calificari profesionale a planului aprobat se va face de catre inspectoratele scolare, dupa primirea cifrei de scolarizare aprobata prin Hotarare de Guvern.

f)      INVATAMANTUL DE ARTA, SPORTIV SI CLUBURILE SPORTIVE SCOLARE

Invatamantul de arta, sportiv si cluburile sportive scolare se organizeaza potrivit prevederilor Capitolului V din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si regulamentelor de organizare si functionare ale acestor forme de invatamant elaborate de minister.

Pentru constituirea claselor cu program de arta, se vor respecta cu strictete prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant de arta cu specializarile muzica, arte plastice, coregrafie si teatru, aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 5198/01.11.2004.

Proiectul planului de scolarizare, pentru scolile sau clasele cu invatamant integrat de arta, primar si gimnazial, se stabileste de inspectoratele scolare la propunerea unitatilor de invatamant si se inainteaza spre aprobare Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, completandu-se ANEXELE nr. 13, nr. 13a, nr. 13b.

Reteaua unitatilor de invatamant de arta cu program integrat si cu program suplimentar, va fi evidentiata in ANEXA nr.14 .

Unitatile de invatamant de arta cu program integrat si cu progarm suplimentar cu personalitate juridica propuse a fi infiintate si carora li s-a acordat autorizatia de functionare provizorie de catre A.R.A.C.I.P., conform calendarului aprobat cu Nota MECT nr.42209/2008, vor fi consemnate in ANEXA nr. 14 a

Clasele cu program suplimentar de arta vor fi constituite numai daca exista baza materiala comparabila cu aceea a liceelor de profil, personal calificat si cu rezultate in activitatea cu elevii la concursuri nationale si internationale.

Planul de scolarizare pentru scolile cu program sportiv, primar si gimnazial, se stabileste de inspectoratele scolare prin completarea ANEXEI nr.15, care se inainteaza spre aprobare Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Reteaua unitatilor de invatamant sportiv va fi evidentiata in ANEXA nr. 16.

Unitatile de invatamant sportiv, primar si gimnazial cu personalitate juridica propuse a fi infiintate si carora li s-a acordat autorizatia de functionare provizorie de catre A.R.A.C.I.P., conform calendarului aprobat cu Nota MECT nr.42209/2008, vor fi consemnate in ANEXA nr. 16 a.

La fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul sportiv, clasa I si, in perspectiva, tot ciclul primar, se vor avea in vedere urmatoarele:

in gradinite sa se organizeze testarea pentru anumite discipline sportive care sa orienteze selectia copiilor cu aptitudini;

unitatea de invatamant sa aiba sala de sport, aparatura necesara si profesori cu specializare in disciplina de sport respectiva;

sa existe corespondenta/continuitate intre clasele din invatamantul primar si cele din invatamantul gimnazial pentru aceeasi disciplina de sport, unde sa-si desfasoare in continuare activitatea absolventii clasei a IV-a.

Pentru cl. a V-a, si in perspectiva pentru intreg ciclul gimnazial, se vor avea in vedere:

existenta unor esantioane reale (surse viabile) de selectie a sportivilor, sau a absolventilor clasei a IV-a cu program sportiv;

baza materiala corespunzatoare/specifica disciplinelor sportive respective;

personal didactic calificat pentru disciplina sportiva respectiva.

Daca nu se respecta aceste conditii, nu se propun clase.

Proiectul planului de scolarizare pentru cluburile sportive scolare propus de inspectoratele scolare se inainteaza spre aprobare Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, completandu-se ANEXELE nr. 17, 17a. ANEXA nr. 18 va contine Reteaua cluburilor sportive scolare, evidentiindu-se unitatile independente si sectiile care functioneaza pe langa alte unitati scolare.

Cluburile sportive scolare cu personalitate juridica propuse a fi infiintate si carora li s-a acordat autorizatia de functionare provizorie de catre A.R.A.C.I.P., conform calendarului aprobat cu Nota MECT nr.42209/2008, vor fi consemnate in ANEXA nr. 18 a.

La fundamentarea cifrei de scolarizare se va tine seama de Ordinul M.Ed.C. nr. 5035/14.XI.2001, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Cluburilor Sportive Scolare. Cluburile sportive scolare functioneaza in temeiul Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

La fundamentarea proiectului planului de scolarizare pentru cluburile sportive scolare se vor avea in vedere urmatoarele:

sa dispuna de profesori cu specializare in disciplinele de sport organizate in cadrul clubului sau de antrenori calificati, conform legislatiei in vigoare ;

sa detina baze sportive proprii sau sa aiba acces in salile de sport ale unitatilor de invatamant, conform prevederilor O.M.E.C.T. nr. 1560/345/1025 din 23.07.2007 pentru aprobarea Protocolului privind asigurarea cadrului de colaborare in vederea dezvoltarii continue si functionarii performante a sistemului national de educatie fizica si sport, sau la cluburile de alta natura (de seniori), care le asigura spatiul necesar de activitate;

sa existe in localitate, judet, zona, cluburi, asociatii de seniori, la disciplinele sportive corespondente, unde pot promova sportivii;

in planul de scolarizare se vor mentine numai sectiile/disciplinele sportive care au obtinut, in mod constant, rezultate sportive in competitii la nivel cel putin national, sau au promovat sportivi in formatiile de seniori.

se vor reduce sectiile/disciplinele sportive care nu au baza de selectie, baza didactica pentru disciplina de sport respectiva, care nu se justifica prin rezultatele pe care le-au obtinut in ultimii ani;

se vor reduce sectiile/disciplinele sportive la sporturile neolimpice ocupate de suplinitori fara studii corespunzatoare;

sa aiba, in localitate, unitati de invatamant cu sali de sport pentru pregatirea grupelor de incepatori in propria scoala;

Daca nu se respecta aceste conditii, cluburile sportive scolare nu vor primi plan de scolarizare pentru disciplinele sportive pentru care nu indeplinesc conditiile de eficienta.

g) INVATAMANTUL SPECIAL

Invatamantul special este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Capitolului VI din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare a Hotararii de Guvern nr. 1251/2005, privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor / elevilor / tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat, precum si a ordinelor, metodologiilor si precizarilor elaborate de minister, in vigoare.

In invatamantul special si in invatamantul special integrat sunt inscrisi copii/elevi cu deficiente, expertizati de catre Serviciul de Evaluare Complexa din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si orientati scolar si profesional de catre Comisiile pentru Protectia Copilului. Comisia interna de evaluare continua poate elibera elevilor cu cerinte educative speciale recomandari privind acordarea serviciilor de sprijin.

In baza datelor primite de la aceste comisii, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant propun cifrele de plan, pentru toate nivelurile de pregatire ale invatamantului special preuniversitar.

Decizia va fi corelata cu datele privind baza materiala existenta pentru aceasta forma de invatamant, conditiile socio-economice ale localitatilor in care se organizeaza acest invatamant, precum si asigurarea cu personal calificat.

Proiectul de plan va fi inscris in ANEXELE nr. 19/1 si 19/2.

Reteaua unitatilor de invatamant special va fi evidentiata in ANEXA nr. 19.3.

Unitatile de invatamant special cu personalitate juridica propuse a fi infiintate si carora li s-a acordat autorizatia de functionare provizorie de catre A.R.A.C.I.P., conform calendarului aprobat cu Nota MECT nr.42209/2008, vor fi consemnate in ANEXA nr. 19/4.

h ) INVATAMANTUL POSTLICEAL

Invatamantul postliceal de stat se organizeaza potrivit prevederilor Capitolului VIII din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si functioneaza prin scoli postliceale si scoli de maistri .

In temeiul art. 15, alin. 13 din Legea invatamantului nr.84/1995 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot functiona, sub conducere unica, unitati de invatamant in care se organizeaza mai multe niveluri/cicluri de invatamant, un nivel fiind si invatamantul postliceal. Clasele de invatamant postliceal pot fi organizate doar in unitatile de invatamant unde sunt create conditii didactico-materiale adecvate si resurse umane calificate pentru calificari recomandate prin PRAI si/sau PLAI.

Invatamantul postliceal functioneaza potrivit criteriilor generale de admitere in invatamantul postliceal aprobate cu O.M.E.C.T. nr.1552/19.07.2007. Invatamantul postliceal de stat se organizeaza de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului din proprie initiativa, la propunerea autoritatilor administratiei publice locale sau la cererea operatorilor economici si a altor institutii interesate. Pentru clasele de invatamant postliceal de stat scolarizate din initiativa Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, finantarea se realizeaza prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale.

Propunerile privind numarul locurilor se vor face tinand seama de:

1. prevederile Planului Regional de Actiune pentru Invatamant (PRAI) si ale Planului Local de Actiune pentru Invatamant (PLAI);

2. analiza dezvoltarii socio-economice a judetului/zonei prin consultarea C.L.D.P.S., prin consultarea agentilor economici si a celorlalti factori interesati in pregatirea fortei de munca.

Proiectul de plan va fi cuprins in anexele nr. 20-1 si 20-2.

Pentru invatamantul postliceal special inspectoratele scolare vor face propuneri, conform prevederilor Capitolului VI, art. 45 alin. 3, din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, completand ANEXA nr. 20-1.

Reteaua unitatilor de invatamant postliceal cu personalitate juridica (scoli postliceale, scoli de maistri) de stat, organizate pe baza de contract sau de la buget, propuse pentru anul scolar se organizeaza cu avizul consultativ al autoritatilor administratiei publice locale, si va fi prezentata in ANEXA nr. 12.

Unitatile de invatamant postliceal cu personalitate juridica propuse a fi infiintate si carora li s-a acordat autorizatia de functionare provizorie de catre A.R.A.C.I.P., conform calendarului aprobat cu Nota MECT nr.42209/2008, vor fi consemnate in ANEXA nr. 12 c.

III. RESTRUCTURAREA RETELEI INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC

Coerenta reformei domeniului de pregatire profesionala si tehnica implica o conjugare a elementelor de reforma curriculara cu cele specifice restructurarii retelei scolare.

In vederea optimizarii ofertei de formare profesionala prin invatamant profesional (scoli de arte si meserii si anul de completare) si tehnic si a costurilor aferente organizarii acesteia, inspectoratele scolare in colaborare cu C.L.D.P.S. vor reorganiza reteaua unitatilor de invatamant in care functioneaza scoala de arte si meserii, anul de completare, invatamant liceal-filiera tehnologica (ciclul inferior si/sau ciclul superior), scoli postliceale, scoli de maistri, avand in vedere urmatoarele precizari:

1. Infiintarea claselor de invatamant profesional si tehnic se va realiza in functie de cererea de pe piata fortei de munca. Functionarea acestor clase va fi aprobata numai in situatia in care exista suficienti elevi pentru constituirea acestora spre limita maxima a efectivelor prevazute de lege;

Unitatile de invatamant vor organiza scolarizarea numai pentru filierele/ profilurile/specializarile si domeniile/calificarile profesionale stabilite cu consultarea C.L.D.P.S., in conformitate cu prevederile Planului Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (PRAI) si ale Planului Local de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (PLAI).

3. Stabilirea domeniilor de baza si a calificarilor profesionale din cadrul ofertei educationale, pentru fiecare unitate de invatamant, se va face tinandu-se cont de locurile de instruire echipate, de conditiile locale de desfasurare a activitatii de instruire practica, (inclusiv partenerii sociali-agenti economici cu care unitatea de invatamant are incheiata conventie cadru privind efectuarea stagiului de pregatire practica in intreprindere/institutie publica de catre elevii din invatamantul profesional si tehnic, conform O.M.E.C.T. nr. 1702/06.08.2007) precum si de posibilitatile de asigurare a resurselor umane calificate.

4. Nu pot functiona doua unitati de invatamant in aceeasi cladire cu doua administratii distincte care majoreaza costurile de scolarizare.

5. Unitatile de invatamant vor organiza pregatirea profesionala la toate nivelurile educationale pentru un domeniu de calificare profesionala (invatamant profesional - scoli de arte si meserii si anul de completare, invatamant liceal - filiera tehnologica si invatamant postliceal) pentru a concentra investitia de resurse si a diminua costurile scolarizarii.

IV. EFICIENTIZAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE

Noul cadru legislativ si preocuparile privind calitatea invatamantului constituie premize pentru asigurarea unei corelari corespunzatoare intre obiectivele educationale si reteaua institutiilor de invatamant, in deplina concordanta cu cerintele formarii profesionale si finantarea sistemului educational.

Consiliile locale si judetene, impreuna cu inspectoratele scolare judetene, se vor implica in organizarea eficienta a retelei scolare, atat la nivelul fiecarei localitati si zone geografice cat si la nivelul judetului, cu respectarea prevederilor Legii nr.84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru aplicarea corecta si unitara a procedurilor de reorganizare a retelei scolare se definesc urmatoarele notiuni:

RETEA SCOLARA - reprezinta totalitatea unitatilor de invatamant preuniversitar care functioneaza pe un anumit teritoriu (zona geografica, comuna, oras, judet), indrumate si monitorizate de un organism local si central.

UNITATE DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA (PJ)- unitatea de invatamant independenta care este organizata si functioneaza cu efective de minim 100 prescolari/200 elevi, are cod SIRUES, sigiliu, gestioneaza acte de studii, are personal didactic propriu (cu carte de munca), dispune de patrimoniu si intocmeste SC. Numai acest tip de unitati au dreptul la posturi de conducere (directori).

STRUCTURA (unitate de invatamant arondata - AR) - unitate de invatamant care este organizata si functioneaza ca structura in cadrul unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, subordonata acesteia avand efective mai mici de 100 prescolari/200 elevi. NU ARE cod SIRUES, sigiliu si director.

SECTIE ( S ) - organizarea institutionala/locatie a oricarui nivel de invatamant din cadrul unei unitati de invatamant cu personalitate juridica/structura, alta decat cea care defineste nivelul stabilit ca reprezentativ (ca activitate de baza) si care functioneaza (de obicei) in acelasi spatiu (cladire) impreuna cu alte niveluri de invatamant. NU ARE cod SIRUES, sigiliu si director.

Reorganizarea retelei scolare se va realiza pe baza:

- analizei evolutiei demografice, a populatiei de varsta scolara, la nivelul fiecarei comune/oras (ordonator de credite);

- analizei bazei materiale existente, a utilitatilor si a infrastructurii;

- analizei ocuparii posturilor cu personal didactic calificat;

- analizei rezultatelor elevilor: semestriale, anuale si cele inregistrate la examenele de finalizare a studiilor;

- dezvoltarii socio-economica si existenta unor grupuri etnice si a unor grupuri defavorizate sau cu nevoi speciale;

- conditiilor meteo-geografice.

La nivelul fiecarei comune va functiona, de regula, o singura unitate de invatamant cu personalitate juridica, celelalte unitati de invatamant devenind structuri ale acesteia.

In mod exceptional, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului poate aviza functionarea unor unitati cu personalitate juridica avand efective mai mici de 100 prescolari/200 elevi la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale. Solicitarile insotite de o nota de fundamentare care argumenteaza oportunitatea functionarii unitatii de invatamant, ca exceptie, cu personalitate juridica, se transmit Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului prin intermediul inspectoratelor scolare. Solicitarile autoritatilor administratiei publice locale vor fi inaintate odata cu transmiterea proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2009-2010.

Pentru aceste situatii speciale consiliile locale trebuie sa garanteze, in scris, existenta capacitatii financiare pentru sustinerea finantarii unitatilor de invatamant.

In timpul anului scolar nu se modifica reteaua unitatilor de invatamant cu personalitate juridica.

Pentru cresterea calitatii actului educational, recomandam:

- organizarea unitatilor de invatamant pe verticala cu o conducere unica si un numar mare de prescolari/elevi, cuprinzand mai multe niveluri de pregatire (prescolar, primar, gimnazial, etc.) si nu pe orizontala, avand conducere separata, pe un nivel de pregatire (mai multe gradinite sau mai multe scoli primare);

- reducerea, prin unire, a numarului de grupe/clase cu incadrarea in efectivele de prescolari/elevi prevazut de lege;

- eliminarea claselor cu efective sub 10 elevi/clasa precum si a claselor cu predare simultana.

reducerea numarului de clase cu efective mici de elevi, in special la invatamantul profesional, tehnic si vocational, prin unirea claselor de acelasi profil/specializare/domeniu/calificare profesionala in cadrul aceleiasi unitati scolare sau comasarea unitatilor scolare de acelasi tip din aceeasi localitate.

Toate unitatile de invatamant public preuniversitar care au functionat cu personalitate juridica in anul scolar 2006-2007 isi pastreaza statutul, fiind considerate acreditate toate nivelurile de invatamant, specializarile, domeniile respectiv calificarile profesionale care functionau legal la acel moment, in unitatea respectiva.

Incepand cu anul scolar 2006-2007, unitatile publice de invatamant preuniversitar, considerate acreditate prin lege, se supun evaluarii externe periodice, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Pentru anul scolar 2009-2010 inspectoratele scolare in colaborare cu Consiliile locale/Consiliile judetene si al Municipiului Bucuresti vor analiza oportunitatea infiintarii de noi unitati de invatamant de stat cu personalitate juridica, respectiv, oportunitatea infiintarii in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat existente in anul scolar 2006-2007, 2007-2008 respectiv 2008-2009 de noi niveluri de invatamant / profiluri / domenii / specializari / calificari profesionale, cu respectarea prevederilor art. 24 alin 3 (d), art. 29 si art. 30 din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea cu completari si modificari a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, prevederilor art. 23 alin 2.

Procedura de autorizare de functionare provizorie, care acorda dreptul de a desfasura procesul de invatamant si de a organiza, dupa caz, admiterea la studii, presupune derularea procedurilor de evaluare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie, pentru unitatile publice de invatamant preuniversitar, care urmeaza a se infiinta si functiona, ca noi unitati de invatamant, respectiv cu noi niveluri de invatamant / specializari /domenii/calificari profesionale, dupa caz, pentru anul scolar 2009-2010, conform calendarului aprobat cu Nota MECT nr.42209/2008 .

Reteaua scolara va avea avizul consultativ al consiliilor locale si judetene in urma analizei realizate la nivelul fiecarei zone (comuna, oras, municipiu) si se va aproba, in mod obligatoriu, in cadrul Consiliului de administratie al inspectoratului scolar.

V. DISPOZITII FINALE

Conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 6, invatamantul obligatoriu este de 10 clase. Frecventarea obligatorie a invatamantului de 10 clase, forma de zi, inceteaza la varsta de 18 ani.

Inspectoratele scolare vor lua toate masurile care se impun pentru asigurarea inscrierii in clasa I a tuturor copiilor in varsta de 7 ani, a copiilor in varsta de 6 ani (daca exista solicitarea scrisa a parintilor) precum si cuprinderea intregii generatii de absolventi ai clasei a VIII-a in invatamantul liceal, ciclul inferior si in scoli de arte si meserii.

Pentru infiintarea de noi unitati de invatamant de stat cu personalitate juridica, respectiv pentru infiintarea in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat existente in anul scolar 2006-2007, 2007-2008 respectiv 2008-2009, de noi niveluri de invatamant, profiluri, domenii, specializari, calificari profesionale se va avea in vedere respectarea prevederilor art. 24 alin 3 (d), art. 29 si art. 30 din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea cu completari si modificari a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, precum si a prevederilor art. 23 alin 2 si respectiv art. 142, lit. d din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Constituirea formatiunilor de studiu se face astfel:

1. grupa de inceput din invatamantul prescolar va fi constituita spre limita maxima de 20 de copii;

2. clasa de inceput din invatamantul primar va fi constituita spre limita maxima de 25 de elevi;

3. clasa de inceput din invatamantul gimnazial si din invatamantul postliceal de stat va fi constituita spre limita maxima de 30 de elevi;

4. clasa de inceput din invatamantul liceal, profesional - scoli de arte si meserii si anul de completare va fi constituita din 28 de elevi.

Locurile pentru candidatii de etnie rroma si elevii din Republica Moldova vor fi stabilite de inspectoratele scolare care le vor repartiza pe unitati de invatamant.

Fundamentarea proiectului planului de scolarizare pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne in invatamantul gimnazial, clasele cu predare intensiva/bilingva a unei limbi moderne si pentru clasele cu predarea intensiva a informaticii in invatamantul liceal se va face tinandu-se seama de baza materiala existenta, personalul didactic calificat existent in unitatea de invatamant si pe baza analizei optiunilor elevilor.

Fundamentarea planului de scolarizare pentru toate nivelurile si formele de instruire, precum si a proiectului Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar, care vor functiona in anul scolar 2009-2010, se va face din perspectiva unei functionari eficiente si sub aspect economic, avand in vedere prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale ordinelor, metodologiilor, precizarilor, in vigoare, elaborate de minister.

Anexele 1-20.2 vor fi completate cu date referitoare numai la elevii din tara.

Proiectul planului de scolarizare si fundamentarea acestuia vor fi avizate de Consiliul profesoral si aprobat de Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, dupa care se inainteaza inspectoratului scolar.

Directorul unitatii de invatamant poarta intreaga raspundere privind fundamentarea si elaborarea proiectului planului de scolarizare la nivelul unitatii de invatamant, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

Hotararea Consiliului de administratie a inspectoratului scolar privind aprobarea proiectului planului de scolarizare va fi comunicata in scris unitatilor de invatamant in termen de cel mult 30 de zile de la aprobare.

Pentru modul de fundamentare a proiectului planului de scolarizare, precum si defalcarea acestuia in profil teritorial pe unitati de invatamant, profiluri, specializari, domenii, calificari profesionale si forme de invatamant, pentru exactitatea datelor transmise, inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti care au atributii privind reteaua scolara, responsabilii cu reteaua scolara, precum si inspectorii de specialitate, poarta intreaga raspundere. Prezentarea de date inexacte atrage dupa sine sanctionarea celor vinovati conform prevederilor legale in vigoare.

Asigurarea bazei didactico - materiale revine conducerii fiecarei unitati de invatamant, iar asigurarea incadrarii cu personal didactic calificat intra in atributiile inspectoratelor scolare.

Adresa de inaintare din partea inspectoratului scolar, catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a proiectului de plan va contine in mod obligatoriu urmatoarele mentiuni: "Prezentul Proiect al planului de scolarizare pentru anul de invatamant 2009-2010 a fost intocmit cu incadrarea stricta in numarul de posturi aprobat inspectoratului de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului", "Pentru anul scolar 2009-2010 am luat toate masurile care se impun pentru a nu mai organiza clase sub efectivul minim admis de lege." si "Propunerile de plan scolarizare pentru anul scolar 2009-2010, respecta prevederile Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea cu completari si modificari a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei."

Proiectul planului de scolarizare trebuie sa poarte, in mod obligatoriu, avizul C.L.D.P.S. si al coordonatorul regional al CNDIPT, pentru invatamantul profesional (S.A.M. si anul de completare), invatamantul liceal, filiera tehnologica, invatamantul postliceal (scoli postliceale si scoli de maistri) si sa fie insotit de o copie a Procesului-verbal in care a fost discutat si avizat de catre acestia .

Proiectul planului de scolarizare va fi prezentat in doua exemplare la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Directia Generala Managementul Resurselor Umane, pana la data de 17 decembrie 2008.

Propunerile sau modificarile inregistrate la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului dupa aceasta data nu vor mai fi luate in considerare, repartizarea cifrei de plan facandu-se din oficiu.

Inspectoratul scolar comunica unitatilor de invatamant planul de scolarizare in termen de 10 zile de la primirea acestuia de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3243
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved