Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DREPTUL BUNURILOR - DREPTURI REALE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDREPTUL BUNURILOR - DREPTURI REALE

1)Ce este patrimoiniul, din punct de vedere juridic?

- totalitatea drepturilor    si obligatiilor cu continut economic, evaluabile in bani, ce
apartin unei persoane

2) Care sunt elementele care se desprind din trasatura juridical a patrimoniului de a fi o universalitate juridical?- a. patrimoniul apare ca o masa de drepturi si obligatii legate intre ele sau ca o grupare a mai multor mase de drepturi si obligatii, fiecare avand un regim juridic determinat
-b. drepturile si obligatiile sunt distincte de universalitate

3) Constituie caractere juridice ale patrimoniului

- patrimonial este o universalitate juridical

- orice persoana are un patrimoniu

- patrimonial este unic

-patrimoniul este divizibil

- patrimonial este inalienabil

4) Cum se explica divizibilitatea patrimoniului?

a. faptul ca patrimoniul poate fi impartit in mai multe mase de bunuri, fiecare dintre ele avand un regim juridic diferit

Ce functii indeplineste patrimonial?

a. constituie gajul general al creditorilor chirografari
c. explica si permite transmisiunea universala si cu titlu universal

- explica si face posibila subrogatia reala cu titlul particular

6) Care sunt caracterele juridice ale patrimoniului?

- patrimonial este o universalitate juridical

- orice persoana are un patrimoniu

- patrimonial este unic

-patrimoniul este divizibil

- patrimonial este inalienabil

7) Cum se clasifica drepturile patrimoniale?
a. drepturi reale si drepturi de creanta

8)Care subiect este determinat/nedeterminat in cazul drepturilor reale?

b. subiectul pasiv este nedeterminat

- subiectul active este determinat

9) Care sunt caracterele juridice ale drepturilor reale?

a. drepturile reale sunt drepturi absolute
b. drepturile reale au doua efecte specifice: dreptul de urmarire si dreptul de preferinta
c. drepturile reale sunt limitate ca numar

- drepturile reale au character perpetuu sau limitat

10) Ce este dreptul de urmarire?

a. reprezinta un efect specific al drepturilor reale
c. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a pretinde restituirea
bunului de la orice persoana la care acesta s-ar afla

11) Ce este dreptul de preferinta?

a. reprezinta un efect specific al drepturilor reale
c. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a fi satisfacut cu prioritate fata de titularii altor drepturi

12) Ce caractere juridice prezinta drepturile de creanta?

b. sunt drepturi relative
c. sunt drepturi nelimitate ca numar

13) Ce sunt obigatiile reale?
a. reprezinta o categorie juridica intermediara intre drepturile reale si drepturile de
creanta
b. constau in anumite indatoriri, prevazute expres de lege sau conventia partilor, a caror existenta este determinata, de regula, de stapanirea unui lucru
d. se caracterizeaza prin faptul ca au o opozabilitate mai mare decat drepturile de
creanta, dar mai restransa decat drepturile reale

14) Ce sunt obligatiile reale de a face?

b. sunt indatoriri ce revin detinatorului unui bun determinat
c. au ca izvor legea sau conventia partilor
d. se mai numesc si obligatii propter rem

15) Sunt drepturi reale principale

a. dreptul de proprietate
b. dreptul de uzufruct

- dreptul de uz

- dreptul de abitatie

- dreptul de servitude

- dreptul de superficie

- dreptul de administrare

- dreptul de concesiune

- dreptul de folosinta

16) Sunt drepturi reale accesorii

b. dreptul de gaj
c. dreptul de ipoteca

- privilegiile

- dreptul de retentie

17) Ce este posesia?

b. este stapanirea de fapt a unui bun care, din punct de vedere al comportarii
posesorului, apare ca fiind manifestarea exterioara a unui drept real

18) Cum se pierde posesia?

a. prin pierderea elementului material - corpus
b. prin pierderea elementului intentional - animus
c. prin pierderea ambelor elemente constitutive

19) Cum se realizeaza dobandirea posesiei?

a. intrunirea ambelor elemente constitutive

20) Care sunt viciile posesiei?

a. discontinuitatea
b. violenta
c. clandestinitatea

- echivocul

21) Care sunt efectele juridice pe care le produce posesia?

a. creeaza o prezumtie relativa de proprietate in materie imobiliara
b. posesorul de buna-credinta dobandeste fructele lucrului
c. posesia este aparata prin actiunile posesorii
d. posesia exercitata in termenul si in condtiile prevazute de lege, determina dobandirea de catre posesor, prin efectul uzucapiunii, a dreptului de proprietate asupra bunului

22) Prin ce fel de actiune se realizeaza protejarea posesiei?

b. actiunea posesorie

23) Ce caractere juridice prezinta actiunile posesorii?

b. sunt actiuni reale
c. sunt actiuni imobiliare

24) Ce conditii se cer pentru exercitarea actiunii posesorii generale - in complangere

a. sa nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare
b. reclamantul sa faca dovada ca, inainte de tulburare sau deposedare, a posedat bunul
cel putin un an
c. posesia reclamantului sa fie o posesie util

25) Ce este actiunea posesorie speciala- reintegranda

a. apara posesia impotriva oricarei tulburari sau deposedari
b. apara posesia atunci cand deposedarea sau tulburarea s-a produs prin violenta

26) Care sunt atributele dreptului de propietate?
a. dreptul de a folosi bunul
b. dreptul de a culege fructele bunului
c. dreptul de a dispune de lucru

( posesia, folosinta,dispozitia)

27)Ce caractere juridice prezinta dreptul de proprietate?

b. drept absolut
c. drept perpetuu
d. drept exclusive

- drept al carui continut si limite sunt stabilite de lege

28) Cum se clasifica proprietatea in raport de titular?

a. proprietate publica
b. proprietate privata

29) Care sunt drepturile copartasilor in cazul proprietatii commune pe cote- parti obisnuite sau temporare?

c. fiecare copartas poate sa exercite atributul dispozitiei cu privire la intregul bun
numai cu respectarea regulii unanimitatii

30) Ce este domeniul public?

a. este o totalitate de bunuri ce formeaza obiectul proprietatii publice

Includerea bunurilor in domeniul public se face in functie de urmatoarele criterii.

a. declaratia legii
b. natura bunurilor
c. afectatiunea bunurilor

Ce bunuri intra in alcatuirea domeniului public

a. bunurile de uz sau interes public
b. bunurile expres enumerate de lege
c. bunurile ce sunt destinate uzului sau interesului public

Cum se dobandeste proprietatea publica.

a. expropriere pentru cauza de utilitate publica
b. achizitii publice efectuate in condiþiile legii
c. cale naturala
d. prin acte de donatii/legate acceptate de guvern/consiliul judetean/local, daca bunul intra in domeniul public

- prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau unitatilor administrative - teritoriale in domeniul public

Care sunt subiectele dreptului de proprietate publica

- statul, pentru bunurile din domeniul public de interes national

- unitatile administrative - teritoriale pt. bunurile din domeniul public de interes local

35) Care este regimul juridic al bunurilor proprietate publica

- bunurile inalienabile, imprescriptibile, insesizabile

36) Care sunt modalitatile juridice ale dreptului de proprietate

b. proprietatea rezolubila
c. proprietatea anulabila
d. proprietatea comuna

- proprietatea periodica

Care sunt felurile proprietatii comune pe cote - parti

a. proprietatea comuna pe cote - parti obisnuita sau temporara
b. proprietatea comuna pe cote - parti forta si perpetua

Proprietatea comuna pe cote-parti prezinta urmatoarele caractere juridice .

a. fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra bunului nedivizat din punct de vedere material
b. nici unul dintre coproprietari nu este titularul exclusiv al unei fractiuni materiale din bun

Cum ia nastere proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara.

a. ca efect al deschiderii unei succesiuni cand defunctul lasa mai multi mostenitori
b. dintr-un contract translativ de proprietate avand mai multi dobanditori

Sunt cazuri de proprietate comuna pe cote-parti fortata si perpetua

a. coproprietatea fortata asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente
b. coproprietatea fortata asupra bunurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile vecine
d. coproprietatea fortata asupra bunurilor considerate ca fiind bunuri de familie

41) Ce este proprietatea comuna in devalmasie

c. este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai nu au determinata cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor, bunurile apartinand deopotriva tuturor coproprietarilor

Ce este partajul conventional sau voluntar.

c. reprezinta acordul de vointa exprimat de toti coproprietarii in sensul incetarii proprietatii comune
- daca un copartas este minor sau pus sub interdictie este necesar acordul autoritatii tutelare

Ce solutie poate adopta instanta de judecata in cazul partajului judiciar

a. partajarea in natura a bunului
b. atribuirea bunului catre unul din copartasi
c. vanzarea bunului si impartirea pretului

Caror acte juridice li se aplica regula unanimitatii

b. actelor de administrare
c. actelor de dispozitie

45) Care este procedura exproprierii

a. actul de declarare a utilitatii publice se publica in Monitorul Oficial sau in presa locala
b. propunerile de expropriere se notifica titularilor drepturilor reale asupra imobilelor
d. despagubirea se compune din valoarea reala a imobilului si din prejudiciul cauzat
proprietarului sau celorlalte persoane indreptatite

Din categoria actiunilor petitorii fac parte.

a. actiunea in revendicare
b. actiunea in graniuire
c. actiunea confesorie
d. actiunea negatorie

- prestatie tabulara

47) Ce este granituirea.

c. actiunea reala prin care reclamantul solicita instantei sa determine, in contradictoriu cu paratul, prin semne exterioare, intinderea proprietatilor partilor.

Ce caractere juridice prezinta actiunea in granituire

a. actiune reala
c. actiune imobiliara

- actiune petitorie

- imprescriptibila

- declarativa de drepturi

Actiunea in revendicare prezinta urmatoarele caractere juridice.
a. este o actiune reala
b. este o actiune petitorie

actiune imprescriptibila

Ce este actiunea in revendicare

a. actiunea reala, petitorie, prin care reclamantul solicita instantei de judecata sa-i recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si sa-l oblige pe parat la restituirea posesiei bunului

Cine poate sa exercite actiunea in revendicare.

c. proprietarul exclusiv al bunului

ambii soti in cazul proprietatii devalmase a unui bun imobil

52) Care este obiectul material al actiunii in revendicare

c. bunuri imobile sau bunuri mobile individual determinate, aflate in posesia nelegitima a paratului, titluri la purtatator

Cine este titularul actiunii in revendicare .

a. nu poate fi decat proprietarul exclusiv al bunului

Care acte juridice constituie titlu in materia revendicarii imobiliare

b. actele juridice translative de proprietate
c. actele juridice declarative de drepturi

- acte administrative

55) In cazul actiunii in revendicare imobiliara, daca reclamantul are titlu, el va castiga procesul daca .

a. titlul emana de la un tert

b. data titlului este anterioara posesiei paratului

Care sunt bunurile mobile in privinta carora se aplica regula instituita de art. 1909 alin. 1 Cod civil

a. bunuri mobile corporale
b. prin exceptie, bunuri mobile incorporale (titlurile la purtator)

Care sunt efectele actiunii in revendicare.

a. restituirea lucrului revendicat
b. restituirea fructelor
c. restituirea cheltuielilor utile si necesare facute de posesor cu lucrul revendicatIn cazul admiterii actiunii in revendicare, cum se restituie cheltuielile

a. cheltuielile utile se restituie numai in masura sporului de valoare adus lucrului, calculat la data restituirii
b. cheltuielile necesare se restituie integral

Cheltuielile necesare sunt .
a. acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de bani sau munca depusa pentru conservarea bunului

60) Prin uzucapiune se pot dobandi urmatoarele drepturi
a. dreptul de proprietate, indiferent de felul proprietatii
b. dreptul de proprietate privata
c. uzufructul
d. servitutile

- uzul

- servitutiile

- abitatia

61) In sistemul Codului civil, formele uzucapiunii sunt urmatoarele .

a. uzucapiunea de 30 de ani
c. uzucapiunea de 10 pana la 20 de ani

Care sunt conditiile uzucapiunii de 30 de ani.

a. posesia sa fie exercitata neintrerupt timp de 30 de ani
b. posesia sa fie utila

63) Care sunt conditiile uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani.

a. posesia sa se intemeieze pe un just titlu
b. posesia sa fie exercitata cu buna - credinta
c. posesia sa se exercite neintrerupt de la 10 la 20 de ani

Justul titlu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii.
b. sa aiba data certa
c. sa nu emane de la adevaratul proprietar
d. sa existe si sa fie dovedit separat de buna - credinta

65) Pot servi ca just titlu.

c. hotararile judecatoresti care tin loc de contract de vanzare - cumparare

- actele translative de proprietate incheiate cu o persoana care nu

are calitatea de proprietar;

tranzactia incheiata pentru a stinge litigiul,

titlul anulabil

In materia accesiunii imobiliare artificiale, este constructor de rea - credinta

a. detentorul precar al terenului pe care edifica o constructie
b. arendasul care a efectuat lucrari, constructii sau alte lucrari pe pamantul luat in arenda
c. persoana care foloseste terenul fara nici un titlu
d. persoana care foloseste terenul in baza unui titlu afectat de vicii, pe care le cunoaste

67) Constituie cazuri de accesiune imobiliara naturala.

a. avulsiunea
b. insulele si prundisurile
c. accesiunea animalelor

68) Codul civil reglementeaza urmatoarele cazuri de accesiune mobiliara.

a. adjunctiunea
b. specificatiunea
c. confuziunea (amestecul)

69) Cum se constituie dezmembramintele dreptului de proprietate

a. prin lege,
b. prin actul administrativ emis de autoritatea competenta
c. prin destinatia proprietarului
d. prin uzucapiune

- prin vointa omului

70) Care sunt caracterele juridice ale uzufructului

a. drept real
b. drept incesibil
c. drept temporar
d. drept de folosinta

- mobiliar sau imobiliar

71) In functie de obiectul sau, uzufructul poate fi

a. uzufruct cu titlu particular
b. uzufruct cu titlu universal
c. uzufruct universal

72) Ce bunuri pot forma obiectul uzufructului

a. terenurile proprietate privata
b. titlurile la purtator
c. locuintele

- fondul de comert

73) Care sunt modurile de constituire a uzufructului.

a. lege
b. vointa omului
c. uzucapiune

74) Ce este dreptul de uz

a. este un drept real principal care confera titularului atributele de posesie si folosinta asupra unui bun mobil sau imobil al altei persoane, dar numai in masura necesara acoperirii nevoilor personale si ale familiei sale

75) Cum se defineste dreptul de abitatie

b. este un drept real imobiliar conform caruia titularul are posibilitatea de a exercita atributele posesiei si folosintei asupra unui imobil cu destinatie de locuinta, apartinand altei persoane, dar numai pentru satisfacerea nevoilor personale de locuit si ale familiei sale

76) Dreptul de servitute prezinta urmatoarele caractere juridice

a. drept real principal
b. drept perpetuu
c. drept indivizibil

- un accesoriu al fondului dominant

- este un drept imobiliar


77) Cum se clasifica servitutile dupa modul de constituire sau dupa originea lor.

a. servituti naturale
b. servituti legale
d. servituti stabilite prin fapta omului

78) Care dintre urmatoarele servituti sunt servituti legale.

servitutea de trecere, servitutea picaturii streasinilor, servitutea de vedere, distanta

plantatiilor, servitutea referitoare la zidul sau santul comun, servitutea privind distanta lucrarilor intermediare pt. anumite constructii

79) Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru dobandirea unei servituti prin

Uzucapiune

a. servitutea sa fie continua si aparenta
b. posesia servitutii sa fie utila
d. durata posesiei sa fie de 30 de ani

80) Prin ce actiune poate fi aparat sau inlaturat dreptul se servitute

a. actiunea confesorie de servitute
c. actiunea negatorie
d. actiunea posesorie

81) Dreptul de superficie are urmatoarele caractere juridice

b. drept perpetuu
c. drept imprescriptibil
d. drept real imobiliar

- nu poate inceta pe cale iesirii din indiviziune

82) Dreptul de superficie se stinge in urmatoarele moduri

- prin disparitia (pieirea sau desfiintarea) totala a constructiei, plantatiei, lucrarii

-prin confuziune,

83) Cum se exercita dreptul de superfcie.

a. are un drept de proprietate asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrari
c. poate sa transmita dreptul de proprietate asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrari

84) Actiunile de carte funciara sunt urmatoarele

a. actiunea in prestatie tabulara
c. actiunea in rectificare

85) Ce caractere juridice prezinta actiunea in prestatie tabulara

a. actiune reala
b. actiune principala
d. actiune imprescriptibila

-actiune in realizare

-actiune cu character conservator

86) Actiunea in prestatie tabulara.

a. se intenteaza impotriva celui care a constituit un drept real asupra unui imobil
b. pentru a fi admisibila trebuie sa existe un singur exemplar doveditor al actului translativ sau constitutive de drepturi reale imobiliare
c. este o actiune reala

87) Care este regimul juridic al terenurilor proprietate privata conform Titlului X din Legea nr.

a. indiferent de destinatia si titularul lor sunt si raman in circuitul civil
b. cu sau fara constructii, situate in intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de intinderea lor, pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica
c. nerespectarea formei autentice a actului juridic de instrainare sau dobandire se sanctioneaza cu nulitatea absoluta
d. instrainarile realizate sub orice forma in temeiul acestei legi nu valideaza titlurile de proprietate ale instrainatorilor si dobanditorilor daca acestea erau lovite de nulitate urmare a incalcarii dispoziþiilor legale in vigoare la data incheierii lor

88) Exproprierea este guvernata de urmatoarele principii

a. existenta unei cauze de utilitate publica
b. existenta unei despagubiri drepte si prealabile
c. exproprierea se dispune si despagubirea se stabileste prin hotarare judecatoreasca

89) Care sunt conditiile cerute pentru a se produce exproprierea

a. utilitatea publica si declararea ei
b. masurile premergatoare exproprierii
c. exproprierea si plata despagubirilor


90) Proprietarul imobilului expropriat are urmatoarele drepturi

a. dreptul de a cere retrocedarea imobilului expropriat
c. un drept de preemptiune la cumpararea imobilului

91) In materia circulatiei juridice a bunurilor imobile, sistemul Codului civil a

consacrat urmatoarele principii

a. principiul libertatii contractuale
c. principiul consensualismului

92) Ce este discontinuitatea, ca viciu al posesiei.

a. inseamna exercitarea posesiei in mod neregulat, adica cu intermitente anormale
c. se aplica numai in privinta bunurilor imobile

93) Care sunt caracterele juridice ale clandestinitatii, ca viciu al posesiei.

a) viciu temporar

b) viciu relativ

94) Dreptul de proprietate prezinta urmatoarele caractere juridice.

a) drept absolut

b) drept exclusiv

c) drept perpetuu

D) drept al carui continut si limite sunt stabilite de lege

95) Ce bunuri pot forma obiectul posesiei.

a. numai bunurile susceptibile de exercitare a unui drept real asupra lor, respectiv bunuri corporale, individual determinate, aflate in circuitul civil

96) Actiunea in revendicarea unui bun mobil este imprescriptibila cand se introduce

d. hotului, gasitorului sau unui tert dobanditor de rea-credinta

97) Ce caractere juridice prezinta actiunea in revendicare mobiliara.

c. este o actiune reala si petitorie

98) Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate publica.

b. este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil

99) Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate privata.

a. poate avea ca titular persoane fizice, persoane juridice, statul si unitatile administrativ - teritoriale

b) are caracter absolut, excusiv si perpetuu

c) bunurile sunt alienabile, prescriptibile si sesizabile

100) Ce bunuri formeaza obiectul proprietatii comune pe cote-parti fortata si perpetua .

a) bunuri care prin natura lor sunt folosite in mod permanent de doua sau mai multe persoane fara posibilitatea de a fi partajate

b) bunurile constituie accesoriul altor bunuri principale ce se afla in proprietate exclusive

101) Ce trasaturi prezinta titlul in materia actiunii in revendicare imobiliara.

. trebuie sa fie un act translativ de proprietate

- act declarative de drepturi

102) Pentru ca posesorul sa pastreze fructele produse de bunul posedat se cer indeplinite urmatoarele conditii.

c. posesorul sa fi fost de buna - credinta

103) Care este sanctiunea actelor juridice incheiate cu incalcarea principiului

inalienabilitatii dreptului de proprietate publica.

a) nulitatea absoluta a actelor juridice104) Cine sunt titularii dreptului de administrare.

b. institutiile publice de interes national, judetean sau local
c. autoritatile publice centrale si locale cu personalitate juridica
d. regiile autonome

e) prefecturile

105) Titularul dreptului de administrare.

a. poate sa posede, sa foloseasca si sa dispuna de acesta in conditiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare

106) Ce este dreptul de concesiune.

a) d. presupune incheierea unui contract de concesiune, de catre o autoritate publica, pe o perioada determinate unei persoane, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun proprietate publica in schimbul unei redevente

107) Ce bunuri formeaza obiect al exproprierii.

d. bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu sau fara scop lucrativ, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor, municipiilor si judetelor

108) Exproprierea produce urmatoarele efecte.

a. imobilul expropriat trece in proprietatea statului liber de orice sarcini
b. stingerea dezmembramintelor dreptului de proprietate
c. ipoteca si privilegiul imobiliar se stramuta de drept asupra despagubirilor stabilite

- stingerea drepturilor personale dobandite de alte personae asupra imobilului expropriat

- transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor supuse exproprierii in patrimonial expropriatorului

109) Care este durata maxima a dreptului de uzufruct constituit in favoarea unei persoane juridice.

c. 30 de ani

110) In materia uzucapiunii.

a. uzucapiunea de 30 de ani presupune doar exercitarea unei posesii utile si neintrerupte in termenul prevazut de lege

111) Care sunt drepturile uzufructuarului.

a. daca uzufructul s-a constituit prin legat, pentru a cere predarea in folosinta a bunului, uzufructuarul are la indemana actiunea confesorie
b. daca uzufructul s-a instituit prin conventie, pentru a cere predarea in folosinta a bunului,
uzufructuarul are la indemana actiunea personala
c. sa efectueze acte de conservare si de administrare asupra bunului

- dreptul de a exercita prerogativele care I le confera constituirea uzufructului, in mod direct si nemijlocit sau prin intermediul altei personae

- dreptul de a folosi actiunile posesorii pentyru apararea uzufructului

112) In timpul exercitarii dreptului de uzufruct, uzufructuarul are urmatoarele obligatii.

a. sa aduca la cunotinta nudului proprietar orice incalcari sau uzurpari ale dreptului acestuia
b. sa respecte si sa continue modul de folosire stabilit de proprietar
c. sa suporte anumite cheltuieli si sarcini ale lucrului

- sa se foloseasca de bun ca un bun proprietar, obligatiae din care decurge indatorirea de a intretine lucrul in buna stare, avand obligatia de a face reparatii de intretinere

113) La incetarea uzufructului, uzufructuarul are urmatoarele obligatii.

b. daca obiectul uzufructului l-au constituit bunuri consumptibile, uzufructuarul este obligat sa
restituie bunuri de aceeasi cantitate, calitate si valoare sau echivalentul lor banesc
c. sa plateasca nudului proprietar despagubiri daca bunul piere sau se deterioreaza din culpa

- sa restituie bunul, in natura si in starea care se gasea la momentul constituirii uzufructului

114) Uzufructul se stinge in urmatoarele cazuri.

a. moartea uzufructuarului
b. consolidare
c. renuntarea uzufructuarului
d. uzucapiunea in favoarea unui tert

- expirarea termenului pentru care a fost constituit

-neuzul sau prescriptia extinctive

- pieirea lucrului

-abuzul de folosinta

-exproprierea imobilului

- rezolvirea, revocarea sau nularea titlului prin care s-a constituit uzufructul ori a dreptului celui ce a constituit uzufructul

115) Renuntarea uzufructuarului la uzufruct se poate face.

a. in mod unilateral
b. in mod conventional
c. expres
d. tacit

116) Care sunt efectele stingerii uzufructului.

c. daca bunul a pierit sau s-a deteriorat din culpa uzufructuarului, va fi obligat sa plateasca
despagubiri pentru daunele produse
d. uzufructuarul este obligat sa restituie fructele naturale si industriale pe care le-a perceput dupa stingerea dreptului de uzufruct

- bunurile mobile care se uzeaza se restituie in satrea in care se afle in momentul incetarii uzufructului

- in cazul bunurilor consumtibile se restituie bunuri de aceiasi natura calitate ori cantitate ori pretul lor

-in cazul bunurilor care au suferit deteriorari ca urmare a folosintei normale uzufructarul nu are nicio obligatie

117) Care sunt obligatiile coproprietarilor.

b. sa contribuie, proportional cu cota parte a fiecaruia, la acoperirea cheltuielilor efectuate pentru intretinerea curenta a bunului proprietate comuna

118) Dreptul de uzufruct prezinta urmatoarele caractere juridice.

a. este un drept real, opozabil erga omnes,inclusiv proprietarului

- drept temporar

-drept de folosinta

- drept incesibil

-mobiliar sau imobiliar

119) Care sunt drepturile nudului proprietar.

- dreptul de a dispune de lucru, dar cu respectarea prerogativelor ce revin uzufructarului

- sa-si insuseasca productele

- exercitarea in justitie a actiunilor pt. apararea dreptului sau de proprietate

120) Care sunt obligatiile nudului proprietar.

- obligatia de a-l garanta pe uzufructar impotriva evictiunii

- obligatia de a nu-l stanjeni pe uzufructar in exercitiul drepturilor sale

121) Ce acte poate sa efectueze uzufructuarul in temeiul dreptului de folosinta.

a. poate sa efectueze acte de conservare asupra bunului
b. poate sa efectueze acte de administrare asupra bunului
c. poate sa efectueze acte de dispoziþie materiala asupra bunului

122) Cine poate avea calitatea de titular al dreptului de uz.

a. titularul dreptului de uz poate fi numai o persoana fizica

123) Cine poate fi titularul dreptului de abitatie.

d. titularul este numai o persoana fizica

124) In materia dreptului de servitute, proprietarul fondului dominant are urmatoarele obligatii.

a. sa exercite servitutea numai in limitele prevazute de lege sau de titlul sau
b. sa nu modifice caracterul servituþii
c. sa nu utilizeze servitutea in alt scop decat acela pentru care i-a fost recunoscut dreptul de
servitute

- sa nu faca nimic de natura a agrava situatia fondului aservit

- sa nu schimbe locul de exercitare a trecerii stabilit prin actul de constituire a servitutii

125) Care sunt cauzele generale de stingere a servitutilor.

a. pieirea fondului dominant
b. renuntarea la exercitiul servitutii de catre proprietarul fondului dominant
c. revocarea, rezolutiuna sau anularea dreptului celui care a constituit servitutea sau a titlului
constitutive

- renuntarea la exercitiul servitutii de catre titularul ei, proprietarul fondului dominant

- expirarea termenului

126) Servitutile constituite prin fapta omului se sting prin neuz sau prescriptie extinctiva daca nu se exercita timp de.

d. 30 de ani

127) Care sunt cauzele speciale de stingere a servitutilor.

a. exproprierea unui imobil
b. confuziunea
c. neuzul sau prescriptia extinctiva
d. imposibilitatea materiala de exercitare a servitutii

128) Care sunt drepturile proprietarului fondului aservit in materia dreptului de

servitute

b. are dreptul sa pretinda despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin exercitarea abuziva a
dreptului de servitute
c. are dreptul sa instraineze sau sa greveze cu sarcini reale bunul asupra caruia poarta

- sa ofere proprietarului fondului dominant un alt loc asupra caruia sa poarte servitutea

-sa renunte la fondul sau la dispozitia proprietarului fondului dominant

129) Pentru constituirea unei servitut prin destinatia proprietarului, trebuie indeplinite

urmatoarele conditii.

- cele 2 fonduri sa fi apartinut la origine aceluiasi proprietar

-starea aparenta de servitude sa fi fost facuta de proprietarul original anterior al celor 2 proprietati

- cele doua fonduri sa fie despartite ulterior intte cei doi proprietary

130) Cum se dobandeste, in temeiul legii, dreptul de superficie.

b. cand sotii construiesc pe terenul bun propriu al unuia dintre ei

131) Cum se exercita dreptul de superficie

- superficiarul exercita drept de posesie, folosinta si dispozitie asupra constrctiilor, plantatiilor, sau altor lucrari

- superficiarul exercita drept de posesie, folosinta si un drept de dispozitie materiala limitate asupra terenului pe care se afla edificiile sau plantatiile

- superficiarul poate transmite dreptul de proprietate asupra constructiri, plantatiilor sau a altor lucrari

- poate greva cu sarcini reale constructi , plantatiile sua lucrarile

132) Ce este dreptul real de folosinta.

a. reprezinta un dezmembramant al dreptului de proprietate privata al unitatilor administrativ teritoriale asupra unor categorii de terenuri agricole, constituit in favoarea unor persoane fizice prin acte administrative individuale

133) Dreptul real de folosinta are urmatoarele caractere juridice.

b. este un drept real
c. are caracter intuitu personae
d. este un drept alienabil

- este un drept temporar

- se constituie si se stinge prin acte administrative individuale

134) Care este regimul juridic al circulatiei constructiilor.

a. constructiile de orice fel aflate in proprietate privata sunt in circuitul civil
b. constructiile pot fi instrainate si dobandite prin conventie, testament, uzucapiune, accesiune
c. poate dobandi un drept de proprietate asupra constructiilor orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina
d. forma actului juridic avand ca obiect instrainarea unei constructii este forma ceruta ad validitatem

135) Cum se apara dezmembramintele dreptului de proprietate.

1. in mod direct, prin actiunea in revendicare
2. actiunea confesorie
3. actiunea in granituire
4. actiunea posesorie

- actiune negatorie

- actiune in prestatie tabulara

136) Pentru a-si exercita dreptul prioritar la dobandirea imobilului expropriat, potrivit

Legii nr. 33/1994, fostul proprietar trebuie sa raspunda expropriatorului ce doreste sainstraineze imobilul expropriat, in termen de .

- 60 zile

137) De cine se declara utilitatea publica in materia exproprierii.

- de Guvern pentru lucrarile de interes national

- de Consiliile Judetene si Consiliul Local al Mun. Buc pentru lucrarile de interes local

138) Prin ce se caracterizeaza proprietatea anulabila.

. rezulta dintr-un act juridic lovit de nulitate relative

dureaza pana la consolidarea dreptului de proprietate prin confirmare, expresa sau tacita, a actului anulabil

dureaza pana la desfiintarea actului translativ de proprietate prin admiterea actiunii in anulare
- actiunea in nulitate relativa este prescriptibila

139) Proprietatea rezolubila presupune existenta a doi proprietari asupra bunului.

a. dobanditorul, proprietar sub conditie rezolutorie

b. transmitatorul, proprietar sub conditie suspensiva

140) Ce acte juridice poate efectua un copartas cu privire la intregul bun, fara acordul

celorlalti copartasi.

- acte materiale

141) Ce fel de act juridic este partajul, potrivit Codului civil.

- act juridic declarativ de drepturi

142) Cum se clasifica servitutile dupa modul de exercitare.

- servituti continue

- servituti necontinue

143) Cum se clasifica servitutile dupa natura fondului.

- servituti rurale

- servituti urbane

144) Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor prezinta urmatoarele caractere juridice.

a. este un drept real
b. este un drept temporar
c. este un drept strict personal , inalienabil, insesizabil
d. este conferit cu titlu gratuit

145) Ce fel de act juridic este renuntarea la prescriptia achizitiva.

- renuntarea este un act de dispozitie

146) Cum se poate invoca uzucapiunea.

- se poate invoca pe cale de actiune

- se poate invoca pe cale de exceptie

147) Ce acte juridice nu pot constitui just titlu.

contractele de locatiune de imobile urbane sau de arenda, de depozit, comodat

- hotararile judecatoresti declarative de drepturi, cum sunt cele de partaj

- conventia de imparteala prin care se pune capat starii de indiviziune

antecontractul si promisiunea unilaterala de vanzare-cumparare;

- certificatul de mostenitor

- titlul afectat de o cauza de nulitate absoluta

- transmisiunea pe cale de mostenire catre mostenitorul care a posedat exclusiv un imobil din succesiune, impotriva celorlalti mostenitori,

148) Ce conditii trebuie sa indeplineasca justul titlu.

sa nu emane de la adevaratul proprietar

sa aiba o existenta reala

sa cuprinda cu exactitate, in toata intinderea sa, bunul posedat si care urmeaza sa fie uzucapat

- sa aiba data certa

sa existe si sa fie dovedit separat de buna credinta

149) In ce cazuri are loc intreruperea civila a prescriptiei achizitive.

1. prin recunoasterea de catre posesor a dreptului adevaratului proprietar;

- 2. prin cererea de chemare in judecata.

150) Care sunt cazurile de intrerupere naturala a prescriptiei prevazute in art. 1864

Cod civil.

1. cand posesorul este si ramane lipsit de folosinta bunului mai mult de un an, fie de catre adevaratul proprietar, fie de catre o alta persoana

2. cand bunul asupra caruia se exercita posesia este declarat imprescriptibil ca urmare a unei transformari a naturii si destinatiei sale.

151) Ce solutiea va pronunta instanta de judecata in cadrul unei actiuni in

revendicare imobiliara daca numai una dintre parti are un titlu asupra imobilului.

- in cazul in care reclamantul are titlu, el va castiga procesul daca titlul indeplineste doua conditii: emana de la un tert si nu de la reclamantul insusi, iar data certa a titlului este anterioara datei la care

paratul a intrat in posesia bunului imobil;

- in situatia in care paratul are titlu, actiunea reclamantului va fi respinsa.

152) Cine poate sa formuleze actiunea in revendicare.

- proprietarul exclusive al bunului

- ambii soti in cazul proprietatii devalmase a unui bun imobil

153) In ce termen se formuleaza actiunea in revendicare imobiliara.

- actiunea in revendicare imobiliara este imprescriptibila

154) Prin ce actiune se apara dezmembramintele dreptului de proprietate.????

1. in mod direct, prin actiunea in revendicare
2. actiunea confesorie ( buna)
3. actiunea in granituire
4. actiunea posesorie

- actiune negatorie ( buna)

- actiune in prestatie tabulara

155) Cand este clandestina posesia.

- cand posesorul o exercita pe ascuns de adversarul sau, incat acesta nu este in stare de a putea sa o cunoasca

156) Constituie modalitate de accesiune imobiliara naturala.

- aluviunile;

- avulsiunea;

- insulele si prundisurile;

- accesiunea animalelor

157) Cum se clasifica actiunile posesorii.

actiunea posesorie generala, numita si actiunea in complangere

actiunea posesorie speciala, numita si actiune in reintegrare - reintegranda

158) Ce este avulsiunea.

adaugarea la pamantul unui proprietar a unei parti de pamant rupta din pamantul altui

proprietar si care poate fi recunoscuta.

159) Care dintre urmatoarele servituti este servitute legala.

servitutea de trecere, servitutea picaturii streasinilor, servitutea de vedere, distanta

plantatiilor, servitutea referitoare la zidul sau santul comun, servitutea privind distanta lucrarilor intermediare pt. anumite constructii

160) Care dintre urmatoarele servituti este servitute naturala.

servitutea de scurgere naturala a apelor, servitutea izvoarelor, servitutea de granituire si ingradirea proprietatii

161) Care dintre dezmembramintele dreptului de proprietate se constituie prin

uzucapiune

- dreptul de uzufruct

- deptul de uz

- servitutiile continue si aparente

- dreptul de superficie

162) Care dintre dezmembramintele dreptului de proprietate se constituie prin lege.

- dreptul de abitatie

- servitutiile legale si naturalr

- dreptul de superficie

163) Care dintre dezmembramintele dreptului de proprietate se constituie prin act

administrativ emis de autoritatea competenta.

dreptul real de folosinta

164) Ce conditii se cer intrunite pentru a opera jonctiunea posesiilor.

1. se pot uni doar doua sau mai multe posesii utile; ceea ce inseamna ca nu se pot uni o detentie precara cu o posesie utila

2. persoana care invoca jonctiunea posesiilor, posesorul actual, trebuie sa fie un succesor in drepturi al posesorului precedent

165) Care sunt modurile de dobandire a proprietatii reglementate de Codul civil.

accesiune sau incorporatiune

prin prescriptie

-prin lege

- prin ocupatiune.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1537
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved