Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Sistemul public de asigurǎri sociale de sǎnǎtate

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micSistemul public de asigurǎri sociale de sǎnǎtate

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate stabileste ca asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii si promovarii sanatatii populatiei care asigura acordarea unui pachet de servicii de baza.Asigurarile sociale de sanatate sunt obligatorii si functioneaza ca un sistem unitar, pe baza urmatoarelor principii:

a) alegerea libera a casei de asigurari de sanatate;

b) solidaritate si subsidiaritate in colectarea si utilizarea fondurilor;

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii si promovarii sanatatii populatiei

 
c) alegerea libera de catre asigurati a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu si a unitatii sanitare;

d) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

e) participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

f) acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu, oricarui asigurat;

g) transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Pot functiona si alte forme de asigurare a sanatatii in diferite situatii speciale. Aceste asigurari nu sunt obligatorii.

Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate este un fond special care se constituie si se utilizeaza potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Constituirea fondului se face din contributia de asigurari sociale de sanatate, denumita in continuare contributie, suportata de asigurati, de persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat, din subventii de la bugetul de stat, precum si din alte surse - donatii, sponsorizari, dobanzi, potrivit legii.

Administrarea fondului se face, in conditiile legii, de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, si, respectiv, prin casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumite in continuare case de asigurari.

CNAS poate propune Ministerului Sanatatii si Familiei proiecte de acte normative care au incidenta asupra constituirii si utilizarii fondului.

F

Incetarea calitatii de asigurat

 
Sunt asigurati, potrivit prezentei ordonante de urgenta, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au domiciliul sau resedinta in Romania. In aceasta calitate au obligatia platii contributiei de asigurare potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza o data cu pierderea dreptului de domiciliu sau de resedinta in Romania.

Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, la propunerea CNAS.

Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ - adeverinta sau carnet de asigurat -, eliberat prin grija casei la care este inscris asiguratul. In termen de un an de la aprobarea prezentei ordonante de urgenta va fi introdus cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond.

Metodologia si modalitatile de gestionare si de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de catre CNAS.

Datele minime care vor fi inregistrate si accesate pe cardul de asigurat sunt:

a) datele de identitate si codul numeric personal;

b) dovada achitarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate;

c) inregistrarea numarului de solicitari de servicii medicale, prin codul furnizorului;

d) diagnostice medicale cu risc vital;

e) consimtamantul referitor la donarea de tesuturi si organe;

f) grupa sanguina si Rh.

F

Cat.care beneficiaza de asigurare

 
Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:

a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;

b) sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;

c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta de Guvern 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata prin Legea189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, precum si persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;

d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse si se afla in ingrijirea familiei;

e) pensionarii de asigurari sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R.si alte categorii de pensionari;

f) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

g) femeile insarcinate sau lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara;

h) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal; persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri.

F

Situatii de sigurare

 
Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile prezentei ordonante de urgenta:

a) satisfac serviciul militar in termen;

b) se afla in concediu medical, in concediu medical pentru sarcina si lauzie sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani;

c) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;

d) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alocatie de sprijin.

Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale de cooperare in domeniul sanatatii si stiintelor medicale beneficiaza de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de acordurile, intelegerile, conventiile sau protocoalele incheiate intre Romania si tara respectiva.

Prin Legea nr. 583/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, art. 7 alin. 1 a fost modificat in sensul ca "cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ai altor state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de acordurile, intelegerile, conventiile sau protocoalele incheiate intre Romania si tara respectiva.

Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in prevederile de mai sus:

a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;

b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara;

c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara.

Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane cu contract individual de munca sau conventie civila, precum si persoanelor fizice, dupa caz.

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari declaratii privind obligatiile ce le revin fata de fond.

Prevederile mentionate se aplica si persoanelor care exercita profesii liberale sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati independente.

In cazul neachitarii in termen a contributiilor datorate fondului, CNAS, direct sau prin casele de asigurari, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate si a majorarilor de intarziere, potrivit procedurilor instituite de legislatia privind executarea creantelor bugetare.

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza care cuprinde servicii medicale, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.

F

Drepturi

 
Drepturile prevazute se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaboreaza de CNAS pe baza consultarii Colegiului Medicilor din Romania, denumit in continuare CMR, Colegiului Farmacistilor din Romania, denumit in continuare CFR, si Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, denumit in continuare OAMR, pana la data de 31 octombrie a anului in curs pentru anul urmator. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii si Familiei, cu consultarea obligatorie a ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, si se aproba prin hotarare a Guvernului. In cazul nefinalizarii elaborarii contractului-cadru in termenul prevazut, Ministerul Sanatatii si Familiei elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului proiectul contractului-cadru pana la data de 30 noiembrie.

Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:

a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;

b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a;

c) criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;

d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;

e) tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;

f) internarea si externarea bolnavilor;

g) criteriile de internare in spital;

h) asigurarea tratamentului spitalicesc, masuri de ingrijire la domiciliu sau de recuperare;

i) conditiile generale de acordare a tratamentului ambulatoriu;

j) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor de mers si de autoservire;

k) modul de informare a asiguratilor;

l) coplata pentru unele servicii medicale.

Prin contractul-cadru se stabilesc conditiile organizarii licitatiilor in vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii de baza.

CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR si OAMR, pana la 15 decembrie a anului in curs pentru anul urmator, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui CNAS.

In cazul nefinalizarii normelor metodologice, Ministerul Sanatatii si Familiei le va elabora si le va aproba prin ordin in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la.

Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor elabora, cu avizul CNAS, norme proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale, care se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrilor si conducatorilor institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.

F

Drepturi ale asiguratilor

 
Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta.

Asiguratii au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, unitatea spitaliceasca ce le va acorda servicii medicale, precum si casa de sanatate la care se asigura;

b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei ordonante de urgenta, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;

d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

e) sa li se efectueze cel putin un control profilactic in fiecare an, in functie de sex si de grupa de varsta careia ii apartin;

f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si spitale acreditate;

h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

k) sa beneficieze de dispozitive medicale si alte materiale specifice;

l) sa beneficieze de servicii si ingrijiri medicale la domiciliu.

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 11 sunt urmatoarele:

a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii;

b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand diferenta dintre tarifele acceptate la plata de sistemul de asigurari sociale de sanatate si cele practicate pe piata, denumita in continuare coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

F

Dreptul de a fi informat al asig.

 
Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap de gradul I internate se suporta de catre casele de asigurari numai daca, potrivit criteriilor stabilite de comun acord de catre CNAS si de CMR, medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, a nivelului de contributie si a modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

Asigurarea calitatii pachetului de servicii de baza pentru asigurati revine CNAS prin respectarea urmatoarelor masuri:

a) acceptarea incheierii de contracte numai cu furnizori acreditati conform legii, precum si a medicilor, asistentilor medicali si altor categorii de personal acreditat;

b) existenta unui sistem informational corespunzator asigurarii unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;

c) respectarea de catre furnizori a criteriilor de calitate a asistentei medicale si stomatologice, elaborate de catre CMR si OAMR;

d) utilizarea pentru tratamentul afectiunilor numai a medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;

e) utilizarea materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale autorizate, conform legii.

Criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor se elaboreaza de comisiile de specialitate ale CMR, se negociaza cu CNAS si se refera la

a) tratamentul medical;

b) tratamentul stomatologic;

c) actiunile de depistare precoce a imbolnavirilor;

d) procedeele medicale de recuperare eficace;

e) prescrierea de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si transportul bolnavilor;

f) eliberarea de certificate medicale necesare asiguratilor pentru a beneficia de ajutoare de boala si de rapoarte necesare caselor de asigurari pentru indeplinirea atributiilor lor.

Criteriile sunt obligatorii pentru toti furnizorii de servicii medicale care au incheiat contracte cu casele de asigurari.

In vederea respectarii calitatii serviciilor medicale furnizate asiguratilor, CNAS si casele de asigurari organizeaza controlul activitatii medicale impreuna cu comisiile de specialitate ale CMR, CFR si ale OAMR. Controlul are la baza criteriile prevazute.

Ministerul Sanatatii si Familiei proiecteaza, implementeaza si coordoneaza programe nationale de sanatate in scopul realizarii obiectivelor politicii de sanatate publica, cu participarea institutiilor cu raspundere in domeniul realizarii politicii sanitare a statului.

F

Obiective

 
Obiectivele se stabilesc in colaborare cu CNAS, CMR, CFR, cu reprezentanti ai asociatiilor profesionale stiintifice medicale, ai clinicilor universitare, unitatilor de cercetare, organizatiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, precum si cu reprezentanti ai populatiei.

Unele activitati de invatamant si cercetare din cadrul spitalelor, din unitatile ambulatorii de specialitate si din cabinetele medicale sunt suportate de la bugetul de stat, in conditiile legii.

Ministerul Sanatatii si Familiei organizeaza impreuna cu CNAS licitatii la nivel national pentru achizitionarea medicamentelor si materialelor specifice pentru consumul in spitale si in ambulatoriu, in vederea realizarii programelor de sanatate, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind achizitiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitatie electronica.

Medicamentele ce se acorda in ambulatoriu in cadrul programelor de sanatate se asigura prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare prin care acestea se deruleaza sau prin cabinete medicale acreditate, dupa caz.

CNAS este autorizata sa incheie si sa deruleze contracte de achizitii publice pentru medicamentele si materialele specifice necesare realizarii programelor de sanatate ale caror cheltuieli se cuprind in bugetul acesteia.

Pot intra in relatie contractuala cu sistemul de asigurari sociale de sanatate numai furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente acreditati. Medicii, farmacistii, personalul mediu sanitar si alte categorii de personal se acrediteaza dupa cum urmeaza:

a) medicii si alte categorii de personal cu studii superioare se acrediteaza de catre comisiile formate din reprezentanti ai colegiilor judetene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, ai caselor de asigurari si ai directiilor de sanatate publica sau ai directiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retele sanitare proprii, dupa caz, in cadrul acreditarii unitatii sanitare;

b) asistentii medicali se acrediteaza de catre comisiile formate din reprezentanti ai OAMR, ai caselor de asigurari si ai directiilor de sanatate publica sau ai directiilor medicale ori structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retele sanitare proprii, dupa caz, in cadrul acreditarii unitatii sanitare;

c) farmacistii si asistentii de farmacie se acrediteaza de catre comisiile formate din reprezentanti ai colegiilor judetene ale farmacistilor, respectiv al municipiului Bucuresti, ai caselor de asigurari si ai directiilor de sanatate publica sau ai directiilor medicale ori structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retele sanitare proprii, dupa caz, in cadrul acreditarii farmaciei.

F

Metodologia de acreditare

 
Regulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale prevazuti se aproba de catre Consiliul de administratie al CNAS, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii medicale prevazuti se elaboreaza de catre CNAS si structurile nationale ale CMR, CFR si ale OAMR si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Autorizarea furnizorilor de aparatura medicala si materiale sanitare se face anual de catre Ministerul Sanatatii si Familiei. Metodologia de autorizare de aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. Lista furnizorilor de aparatura medicala si materiale sanitare autorizati este data publicitatii anual.

Comisiile de acreditare la nivel national sunt formate din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si CNAS, ai structurilor nationale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, iar la nivel judetean comisiile de acreditare sunt formate din reprezentanti ai directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ai caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti sau din reprezentanti ai directiilor medicale ori reprezentanti ai structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retele sanitare proprii si reprezentanti ai structurilor teritoriale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

F

Regulament

 
Regulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevazuti de lege, se elaboreaza de comisiile nationale de acreditare si se aproba de Ministerul Sanatatii. Standardele de acreditare elaborate de comisiile nationale de acreditare se avizeaza de Ministerul Sanatatii.

Constituirea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se formeaza din: a) contributii ale persoanelor fizice si juridice; b) subventii de la bugetul de stat; c) dobanzi, donatii, sponsorizari si alte venituri, in conditiile legii.

Colectarea contributiilor se face de catre casele de asigurari in contul unic deschis pe seama CNAS.

In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului fondului, dupa epuizarea fondului de rezerva veniturile bugetului fondului se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.

Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor prevazute.

Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6, 5%, care se aplica asupra:

a) veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit;

b) veniturilor din activitati desfasurate de persoane care exercita profesii liberale sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente;

c) veniturilor din agricultura si silvicultura, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se incadreaza la lit. b;

d) indemnizatiilor de somaj si alocatiilor de sprijin;

e) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. a-d.

F

 
In cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor prevazute sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara si care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, contributia lunara de 6, 5% datorata se calculeaza asupra sumei reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara.

Contributiile prevazute se platesc astfel:

a) lunar, pentru cele prevazute la alin. 2 lit. a si d;

b) trimestrial, pentru cele prevazute la alin. 2 lit. b si c si la alin. 3;

c) anual, pentru cele prevazute la alin. 2 lit. e.

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii au obligatia sa calculeze si sa vireze casei de asigurari o contributie de 7% datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva; acestea au obligatia sa anunte casei de asigurari orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor;

Persoanele juridice sau fizice prevazute au obligatia platii contributiei de 7% raportat la fondul de salarii realizat.

Nerespectarea prevederilor art. 51 alin. 1 si ale art. 52 alin. 1 duce la diminuarea pachetului de servicii de baza, potrivit prevederilor art. 13.

Diminuarea pachetului de servicii de baza are loc dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei si se stabileste pe baza de documente justificative, stabilite prin contractul-cadru.

Pentru beneficiarii indemnizatiei de somaj si ai alocatiei de sprijin contributia se calculeaza si se vireaza, o data cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza, de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.

Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurari in a carei raza teritoriala isi au domiciliul veniturile impozabile, in vederea stabilirii si achitarii contributiei de 6, 5%, potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Pentru cetatenii straini care se asigura facultativ contributia la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 13, 5% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru.

Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa achite contributia legala pe ultimii 3 ani, incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, calculata la salariul de baza minim brut pe tara, potrivit normelor elaborate de CNAS si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.

Contributia datorata pentru persoanele prevazute la art. 6 se suporta astfel:

a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. 2 lit. a si c;

b) de catre bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. 2 lit. b;

F

Contributia la fondul asigurarilor

 
c) de catre bugetul asigurarilor de somaj, pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. 2 lit. d.

Contributiile pentru persoanele prevazute la alin. 1 lit. a si b se stabilesc prin aplicarea cotei de 6, 5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara.

Contributiile pentru persoanele prevazute la alin. 1 lit. c se stabilesc prin aplicarea cotei de 6, 5% asupra indemnizatiei de somaj sau, dupa caz, asupra alocatiei de sprijin.

Angajatorii si asiguratii care au obligatia platii contributiei in conditiile prezentei ordonante de urgenta si care nu o respecta datoreaza majorari pentru perioada de intarziere, egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii debitelor catre bugetul de stat.

In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate fondului, CNAS, direct sau prin casele de asigurari, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorarilor de intarziere, potrivit legii.

CNAS aproba norme privind desfasurarea activitatii de executare silita a creantelor datorate fondului.

Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune la banca sau la trezorerie, dupa caz, o data cu documentatia pentru plata salariilor si a altor venituri pentru salariati, documentele pentru plata contributiilor datorate fondului, platile efectuandu-se simultan sub control bancar, respectiv trezorerie.

Veniturile fondului colectate de casele de asigurari se utilizeaza pentru:

a) plata serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare si dispozitivelor medicale, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

b) cheltuieli de administrare, functionare si de capital in limita a maximum 3% din sumele colectate;

c) fondul de rezerva in cota de 1% din sumele constituite la nivelul CNAS.

Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru:

a) investitii pentru construirea si consolidarea de unitati sanitare;

b) achizitionarea aparaturii medicale de inalta performanta;

c) persoanele fara venituri sau cu venituri sub salariul de baza minim brut pe economie, care necesita activitati de prevenire, de diagnostic, de terapie si de reabilitare in cazul afectiunilor transmisibile, prevazute in programele nationale elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei;

d) masuri profilactice si tratamente instituite obligatoriu prin norme legale.

F

Bugetul fondului

 
Cheltuielile prevazute se suporta de la bugetul de stat.

Bugetul fondului se aproba de catre Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexa la legea bugetului de stat. Repartizarea pe domenii de asistenta se aproba conform legii.

Bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari se aproba de ordonatorul principal de credite in conditiile legii si, dupa caz, cu avizul ministerelor si al institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.

Disponibilitatile caselor de asigurari la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vireaza in contul CNAS. Sumele ramase neutilizate la nivelul caselor de asigurari la sfarsitul fiecarui an se vireaza in contul CNAS si se utilizeaza pentru destinatiile prevazute la art. 56.

Sumele ramase la nivelul CNAS la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza potrivit art. 56.

Fondul de rezerva ramas neutilizat la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. Utilizarea fondului de rezerva se stabileste prin legile bugetare anuale.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1805
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved