Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE PRESTARI DE SERVICIIIncheiat astazi.,

la.

I.PARTILE CONTRACTANTE:

S.C. S.R.L. cu sediul social in(localitatea),str,nr..,bloc.,scara,etaj.,.apartament.., judet/sector..,inregistrata la Oficiul Registrulu Comertului,,

sub nr. din.,cod fiscal nr..,din , avand contul nr deschis la ..,reprezentata de ..,cu functia de..,in calitate de PRESTATOR ,pe de o parte, SI

S.C. S.R.L. cu sediul social in(localitatea),str,nr..,bloc.,scara,etaj.,.apartament.., judet/sector..,inregistrata la Oficiul Registrulu Comertului,,

sub nr. din.,cod fiscal nr..,din , avand contul nr deschis la ..,reprezentata de ..,cu functia de..,in calitate de BENEFICIAR ,pe de alta parte.

II.OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului il reprezinta:..

III.DURATA CONTRACTULUI:

Contractul se incheie pe o durata de incepand de la data desi pana la data de.. .

Prestatorul are dreptul sa decaleze termenele de predare in urmatoarele situatii:

-a) cand apar vicii privind situatia juridica a terenului sau a avizelor,care prin continutul lor schimba tema de proiectare;

-b) cand obtinerea avizelor este intarziata fara vina prestatorului;

-c) cand beneficiarul pune materialele de constructii si alte bunuri necesare lucrarii la dispozitia prestatorului cu intarziere sau acestea sunt incomplete,in cantitati insuficiente sau improprii total sau partial si prin aceasta se intarzie inceperea,desfasurarea sau finalizarea lucrarii ce face obiectul contractului;

-d) cand beneficiarul obtine cu intarziere actele nesare pentru inceperea,desfasurarea sau finalizarea lucrarii ce face obiectul contractului.

IV.PRETUL CONTRACTULUI:

Pretul prestatiei este de

Pretul prestatiei se va plati in *********numerar/cu ordin de plata in contul prestatorlui,la data efectuarii prestatiei/la termenul stabilit de prezentul contract/esalonat,astfel:

La semnarea contractului se va plati un avans reprezentand .%

din valoarea totala a lucrarilor.

In cazul in care, anterior efectuarii prestatiei,vor interveni majorari de preturi care afecteaza costul prestatiei:

- prestatorul are dreptul sa majoreze pretul contractului,in raport cu majorarea preturilor,cu obligatia ca prestatorul sa notifice scris,in termen de ..,beneficiarului hotararea sa;

- beneficiarul,in termen de .de la data primirii notificarii scrise a prestatorului,are obligatia sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite continuarea lucrarii.Daca beneficiarul nu raspunde la notificarea scrisa in termenul de mai sus ,aceasta este considerata o acceptare tacita a pretului.

In cazul in care majorarea de preturi intervine in cursul executarii contractului,iar beneficiarul nu accepta majorarea,va notifica in scris refuzul sau prestatorului acesta avand dreptul la cota-parte din pret echivalenta cu prestatia executata si la pretul convenit.

V.OBLIGATIILE PARTILOR:

Prestatorul de servicii se obliga:

-1. sa execute lucrarea contractata conform prevederilor din prezentul contract;

-2. isi asuma raspunderea referitor la executarea lucrarii contractate;

-3. sa garanteze si sa execute lucrarile in mod profesiona,in conformitate cu prevederile legale si cu practicile curente din domeniu,conform cu cerintelor beneficiarului si in conformitate cu legislatia in vigoare la data intocmirii contractului.

Beneficiarul serviciilor se obliga:

-1. sa plateasca pretul conform cu prevederile punctului IV;

-2. sa puna la dispozitia prestatorului toate materialele de constructii si orice alte bunuri necesare pentru inceperea,desfasurarea sau finalizarea lucrarii ce face obiectul contractului,conform prevederilor punctului XI,subpunctul -a) al prezentului contract,in afara de cazul in care partile stabilesc altfel.In situatia in care beneficiarul nu pune la dispozitia prestatorului materialele de constructii sau bunurile stabilite in contract,la temenul stabilit sau ele sunt necorespunzatoare sau insuiciente ori prezinta vicii,si din oricare dintre aceste motive lucrarea ce face obiectul contractului nu poate fi inceputa,desfasurata sau finalizata,prestatorul este exonerat de orice raspundere.

-3. sa faca toate demersurle legale necesare pentru inceperea,desfasurarea sau finalizarea lucrarii ce face obiectul contractului, conform prevederilor punctului XI,subpunctul -b) al prezentului contract,afara de cazul in care partile stabilesc altfel.In situatia in care,ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii lucrarea ce face obiectul contractului nu poate fi inceputa,desfasurata sau finalizata,prestatorul este exonerat de orice raspundere.

-4. beneficiarul se mai obliga sa puna la dispozitia prestatorului materiale de constructii,bunuri sau acte ori de cate ori acesta din urma ii va solicita pe parcursul lucrarilor in vederea bunei lor desfasurari.

Sistarea lucrarilor pe parcursul executiei la solicitarea beneficiarului implica plata lucrarilor deja efectuate pana la data respectiva,pe baza de post calcul.

Benficiarul isi asuma intrega raspundere pentru calitatea materilelor de constructii si a altor bunuri necesare lucrarii puse la dispozitia pretatorului pentru executarea lucrarii ce face obiectul contractului.De asemenea beneficiarul isi asuma intreaga raspundere pentru corectitudinea,autenticitatea, indeplinirea tuturor conditiilor de validitate si valabilitatii actelor puse la dispozitia prestatorului pentru inceperea,desfasurarea sau finalizarea lucrarii ce face obiectul contractului.

Cazurile de forta majora exonereaza de raspundere pe prestator.

VI.CLAUZA PENALA:

In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune - interese (art. 1066 C.civ.) de 0.6% din pretul lucrarii ce face obiectul contractului pe zi de intarziere,calculate de la termenul cand partea in culpa urma sa isi indeplineasca obligatiile contractuale respective ori,in lipsa unui asemenea termen,fie de la data primirii notificarii din partea celeilalte parti prin care i se pune in vedere indeplinirea obligatiilor contractuale restante,fie de la data expirarii termenului acordat de cealalta parte partii in culpa,mentionat in notificare,pana la care partea in culpa urmeaza sa isi indeplineasca respectivele obligatii restante.Partea in culpa este pusa in intarziere de la data primirii acestei notificari.

Partea in culpa va fi exonerata numai daca va dovedi ca nerespectarea obligatiei ce ii revenea prin contract se datoreaza unei cauze straine.

In cazul in care beneficiarul,cu rea-credinta,nu plateste suma convenita ca pret ori restul sumei,in cazul in care s-a platit avans la lucrare,urmeaza sa datoreze daune-interese (art.1066 C.civ.) de 0,6% din pretul lucrarii pe zi de intarziere;beneficiarul este pus in intarziere din momentul in care i se aduce la cunostinta terminarea lucrarilor ce constituie obiectul prezentului contract.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI:

Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care

una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la punctul V. din prezentul contract;

-este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

- in termen de ... zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

Prevederile prezentul punct nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

VIII.FORTA MAJORA:

Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator-total sau partial- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract,daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora,asa cum este definita de lege.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti,in termen de ..(zile,ore),producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Daca in termen de(zile,ore) de la producere,evenimentul respectiv nu inceteaza,partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.

IX. NOTIFICARI:

In acceptiunea partilor contactante,orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

In cazul in care notificarea se face prin carte postala,ea va fi transmisa,prin scrisoare recomandata,cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

Daca notificarea se transmite prin telex sau telefax,ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti,daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. LITIGII:

Partile au convenit ca neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea ,executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XI. ALTE CLAUZE:

-a) beneficiarul isi asuma obligatia de a pune la dispozitia prestatorului la data de ,ora ..,locatia..,

urmatoarele materiale de constructii:

- tipul - cantitatea.

- calitatea. .

- specif. tehnice..

precum si urmatoarele bunuri:

- tipul - cantitatea.

- calitatea

- specif. tehnice

-b) beneficiarul isi asuma obligatia de a face toate demersurile legale in vederea obtinerii umatoarelor acte si de a le pune la dispozitia beneficiarului:

- tipul .. - pana la data de.

- conditii de valabilitate

- alte specificatii .

XII. CLAUZE FINALE:

Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

Prezentul contract,impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea,anterioara sau ulterioara incheierii lui.

In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor,neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract constituie pact comisoriu de grad IV si constituie totodata, titlu executoriu;rezilierea lui intervine de plin drept ,fara somatie,punere in intarziere sau interventia instantei de judecata.

Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de.exemplare,din careastazi,data semnarii lui.

PRESTATOR BENEFICIARPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3218
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved