Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

Aspecte generale privind activitatea de transport

Transporturi

+ Font mai mare | - Font mai micAspecte generale privind activitatea de transport.
1.1. Obiectul, importanta si organizarea activitatii de transport

Parte esentiala a activitatii economice, activitatea de transport consta in acele actiuni prin care se organizeaza si se realizeaza deplasarea calatorilor si marfurilor in spatiu si timp.

Prin sistemul national de transport se realizeaza legatura intre productie si consum si in general satisfacerea necesitatilor materiale si spirituale ale societatii. Prin urmare, obiectul activitatii de transport consta in deplasarea in spatiu de marfuri, bunuri si persoane.

Se considera ca transporturile constituie o prelungire a procesului de productie, pe care il continua si il desavarseste, iar prin aceasta activitate de transport se adauga la valoarea marfurilor. Prin activitatea de transport nu se creeaza bunuri materiale; aceleasi marfuri deplasate in alt loc capata o valoare superioara.

Activitatea de transport este strans legata de dreptul constitutional al cetatenilor la libera circulatie in tara si strainatate.

Normele generale aplicabile transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene, componentele retelei de transport de interes national si european, precum si atributiile si raspunderile autoritatilor competente de reglementare, coordonare, control, inspectie si supraveghere cu privire la activitatile de transport si la mijloacele de transport sunt stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata prin Legea nr. 197/1998, republicata in M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 in baza legii de aprobare, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2000 si Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acestei din urma ordonante. In acelasi timp, dupa cum vom arata in cele ce urmeaza, reglementari specifice fiecarui tip de activitate de transport pot fi regasite in diferite acte normative speciale.

Principalele obiective ale sistemului national de transport sunt:

a) realizarea conectarii tuturor localitatilor la reteaua nationala de transport;

b) asigurarea dreptului la libera circulatie a cetatenilor;

c) asigurarea liberei circulatii a bunurilor;

d) asigurarea efectuarii transporturilor care privesc siguranta nationala;

e) asigurarea racordarii lui la sistemele internationale de transport;

f) participarea la dezvoltarea economica si sociala a tarii.

Dezvoltarea sistemului national de transport se realizeaza tinandu-se seama de urmatoarele cerinte: promovarea programelor nationale de realizare a unei dezvoltari durabile a economiei nationale; nevoile de aparare a tarii; asigurarea unui nivel ridicat de siguranta a traficului; eficienta economica; asigurarea conditiilor de conservare si de protejare a mediului; utilizarea rationala a energiei; respectarea conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte. In toate raporturile generate de activitatea de transport protectia vietii umane si a mediului este prioritara.

Sistemul national de transport constituie parte integranta a sistemului economic si social si are urmatoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval si aerian; mijloacele de transport; operatorii de transport si ai activitatilor conexe transporturilor; sistemele de management al traficului si sistemele de pozitionare si navigatie.

Modurile de transport sunt:

a) transportul rutier;

b) transportul feroviar;

c) transportul naval;

d) transportul aerian;

e) transportul multimodal si combinat.

Fiecare mod de transport are in compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport si ai activitatilor conexe transportului, precum si sistemele de management al traficului si sistemele de pozitionare si navigatie, dupa caz.

Infrastructurile destinate desfasurarii activitatilor de transport sunt caile de comunicatie rutiere, feroviare, navale si aeriene. Infrastructurile de transport sunt destinate desfasurarii activitatilor de transport, activitatilor conexe transporturilor si activitatilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transport sunt de interes national si de interes european si impreuna cu sistemele de management al traficului si cu sistemele de pozitionare si navigatie constituie retelele de transport care pot fi de interes national sau de interes european.

Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fara propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate sa se deplaseze pe o cale de comunicatie rutiera, feroviara, navala sau aeriana.

Operatorii de transport sunt transportatori, romani sau straini, care au acces egal si nediscriminatoriu la infrastructura deschisa accesului public. Prin transportatori se intelege persoanele fizice sau juridice, autorizate sa efectueze transporturi, interne sau internationale, de persoane ori de bunuri, in interes public sau in interes propriu, cu mijloace de transport detinute in proprietate sau cu contract de inchiriere ori leasing.

Operatorii activitatilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectueaza activitatile ce se desfasoara in legatura cu/sau in timpul transportului.

Utilizatorii de transporturi au acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care isi exercita dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei insisi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales.

Statul sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public, subventioneaza sau, dupa caz, sustine financiar transportul public de calatori, garanteaza libera initiativa si autonomia transportatorilor si asigura conditiile unei concurente loiale intre modurile de transport si intre diferitele categorii de transportatori.

Ministerul Transporturilor coordoneaza modurile de transport printr-o abordare multimodala, tinand seama de capacitatile existente sau de cele prevazute pentru fiecare mod de transport si de promovarea unei dezvoltari rationale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementarilor specifice fiecarui mod de transport.Ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, Ministerul Transporturilor are urmatoarele atributii principale:

elaboreaza strategiile de dezvoltare a activitatilor de transport;

elaboreaza si supune spre adoptare Guvernului programele si prioritatile de modernizare si dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, apartinand domeniului public;

asigura administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public, de interes national si european, apartinand domeniului public al statului;

asigura tuturor utilizatorilor acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;

asigura beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul si mijlocul de transport;

sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public;

stimuleaza libera initiativa si asigura autonomia transportatorilor;

asigura conditiile unui mediu concurential normal in interiorul fiecarui mod de transport, precum si intre modurile de transport;

asigura efectuarea transporturilor militare si a transporturilor de interventie in caz de calamitati naturale sau in alte situatii deosebite;

elaboreaza politica economica in domeniul transporturilor;

elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;

asigura gestionarea proprietatilor publice si private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite in administrare prin lege;

aproba sau supune spre aprobare Guvernului, dupa caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, apartinand domeniului public al statului;

clasifica retelele de transport de interes national si european, in conformitate cu standardele nationale si europene;

autorizeaza functionarea porturilor, aerodromurilor civile, garilor si a autogarilor;

Ca autoritate de stat in domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale si combinate, Ministerul Transporturilor are urmatoarele atributii principale:

elaboreaza proiecte de acte normative si aproba norme tehnice destinate asigurarii compatibilitatii sistemului national de transport cu sistemele de transport internationale;

emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, intretinerea si exploatarea infrastructurilor de transport, precum si pentru constructia, inspectia tehnica si exploatarea mijloacelor de transport;

emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucreaza in transporturi sau concura la siguranta traficului si stabileste conditiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor sau brevetelor acordate;

organizeaza examene si autorizari si emite atestate, autorizatii, certificate, licente si brevete pentru personalul din transporturi, precum si pentru operatori;

emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectueaza sau vor efectua activitati de transport ori activitati specifice sigurantei traficului si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;

emite norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si pentru transportul multimodal si combinat si supravegheaza respectarea acestora;

emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;

acorda sau retrage dreptul de arborare a pavilionului romanesc navelor sau aeronavelor civile, in conditiile legii;

aproba survolarea spatiului aerian al Romaniei, decolarea si aterizarea aeronavelor civile de pe/si pe aeroporturile situate pe teritoriul Romaniei;

asigura dirijarea aeronavelor in spatiul aerian al Romaniei si a navelor in apele nationale navigabile, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;

aproba aplicarea reglementarilor specifice adoptate de organizatiile de aviatie civila din Comunitatea Europeana la care autoritatea romana in domeniul aviatiei civile este parte;

exercita activitatea de registru, de inspectie si de control in transporturi;

acorda permisiunea de intrare si de plecare a navelor romanesti si straine in/si din porturile civile romanesti;

stabileste conditiile de inmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor si a materialului rulant;

asigura certificarea de tip si individuala a mijloacelor de transport;

supravegheaza navele, indiferent de pavilionul acestora, in apele nationale navigabile;

ancheteaza evenimentele sau accidentele grave produse in activitatile de transport.

Transportul de persoane sau de bunuri poate fi atat transport in interes public cat si transport in interes propriu.

Transporturile in interes public, denumite si transporturi publice, sunt cele executate de persoane juridice sau fizice, in conditii nediscriminatorii de acces pentru terti, pe baza unui contract de transport, contra plata.Contractul de transport se incheie intre transportator si beneficiarul de transport si se probeaza, pentru transportul de persoane, printr-un titlu de transport inmanat pasagerului, iar pentru transportul de marfuri, printr-un document specific de transport.

Contractul de transport poate fi incheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport, autorizati de Ministerul Transporturilor.

Transportul in interes propriu sau in interes personal este executat de persoane fizice in vederea asigurarii deplasarii unor persoane sau bunuri, precum si transportul in folos propriu, organizat de persoane fizice sau juridice pentru activitatile proprii autorizate, cu mijloacele de transport pe care le detin in proprietate sau le folosesc in baza unui contract de inchiriere sau leasing.

Transportul in folos propriu de bunuri si de persoane trebuie sa constituie accesoriul unei alte activitati economice executate de persoana care il organizeaza, iar bunurile transportate trebuie sa fie proprietatea acesteia ori sa fie rezultatul activitatii sale.

Transporturile in interes propriu de persoane sau de bunuri se executa fara perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia in bunuri sau servicii.

Persoanele fizice sau juridice care efectueaza transporturi de bunuri si de persoane, altele decat cele in interes personal, se autorizeaza de catre Ministerul Transporturilor. Evidenta autorizatiilor se tine de catre Ministerul Transporturilor in registre unice, pe moduri de transport. Sunt exceptate persoanele fizice sau juridice care efectueaza transporturi in regim de taximetrie.

Tarifele transporturilor publice se formeaza liber si concurential pe baza cererii si a ofertei.

Specificul fiecarei categorii de transport impune insa o organizare proprie, care variaza de la o categorie la alta.

Transporturile pe cale ferata, auto, navale (fluviale si maritime) si aeriene se realizeaza de catre agentii economici (unitati specializate), carora le revine obligatia, in temeiul unui contract de transport, de a deplasa in spatiu marfuri, calatori si bagaje.

Specializarea stricta a fiecarei unitati de transport rezida din necesitatea profilarii cat mai adecvate specificului categoriei de mijloace de transport pe care le are in proprietate.

1.2. Clasificarea transporturilor   

Transporturile se pot clasifica dupa mai multe criterii si anume:

A. Dupa obiectul lor:

a) transporturi de marfuri (bunuri);

b) transporturi de persoane;

c) transportul de informatii;

B. Dupa mijloacele de transport folosite:

a) feroviare (locomotive cu abur, Diesel, Diesel-electrice, electrice, vagoane);

b) rutiere (auto si tractiune animala);

c) navale (maritime si fluviale);

d) aeriene (aeronave);

e) speciale (conducte, funiculare etc.);

f) combinate (cale ferata-auto, auto-naval etc.).

C. Dupa asezarea cailor de transport, transporturile orasenesti pot fi:

a) pe strazi (tramvai, troleibuz, taxiuri);

b) in afara strazilor (metrou, cale ferata, suspendate).

D. Dupa itinerarul parcurs in interiorul sau dincolo de granitele statului:

a) transportul in trafic intern (local);

b) transportul in trafic international (intre doua sau mai multe state), care la randul lor pot fi:

- transporturi in trafic international de tranzit, cand transporturile se efectueaza pe teritoriu unui stat strain numai in trecere.

- transporturi de peage, cand transporturile au punct de plecare si de sosire de pe teritoriul unui stat, insa parcursul transportului trece si pe teritoriul altui stat vecin.

E. Dupa cum transporturile se executa cu un singur mijloc sau cu folosirea succesiva a mai multor mijloace de transport:

a) transporturi efectuate cu un singur mijloc de transport;

b) transporturi in trafic combinat, cand transportul se executa cu doua sau mai multe mijloace de transport, de catre mai multi carausi in baza unui singur contract de transport.

F. In functie de interesul social:

- transport in interes public ce se executa de catre operatori de transport licentiati in conditiile legii si in temeiul unui contract de transport;

- transport in interes propriu.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1143
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site