Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

Contractul si Derularea Transportului Auto de Marfa Intern - Contractul si Derularea Transportului Auto de Marfa Intern

Transporturi+ Font mai mare | - Font mai micContractul si Derularea Transportului Auto de Marfa Intern
Contractul si Derularea Transportului Auto de Marfa Intern

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Operatiunile de transport rutier de marfuri si de persoane, precum si activitatile conexe acestora se pot efectua numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) operatorul de transport rutier care desfasoara activitate de transport rutier sau operatorul care desfasoara activitati conexe transportului rutier este o persoana juridica autorizata in acest scop de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

b) vehiculele utilizate in timpul operatiunilor de transport rutier sunt omologate sau certificate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, au inspectia tehnica periodica actualizata si li s-au eliberat licente de executie pentru vehicul;

c) operatorul de transport rutier public este autorizat sa efectueze una sau mai multe curse pe un anumit traseu, in cazul transportului de persoane prin servicii regulate.

Art. 2. - (1) Documentele care permit operatorului executarea operatiunilor de transport rutier de bunuri si de persoane, precum si a activitatilor conexe acestora sunt:

a) licenta de transport rutier public;

b) licenta de transport rutier in interes propriu;

c) autorizatie de transport rutier in interes propriu;

d) licenta de executie pentru autogara si activitatile desfasurate in aceasta;

e) licenta de executie pentru activitatea de agentie de voiaj;

f) licenta de executie pentru activitatea de colectare, expediere si distributie a marfurilor;

g) licenta de executie pentru activitatea de mesagerie;

h) licenta de executie pentru activitatea de

ntermediere in transporturile rutiere;

i) licenta de executie pentru vehicul;

j) licenta de executie pentru traseu.Modelele licentelor de transport rutier, autorizatiilor de transport rutier si licentelor de executie sunt prezentate in anexa nr. 1 (anexele nr. 1.1 - 1.10) la prezentele norme metodologice.

Licentele de transport rutier, autorizatiile de transport rutier, licentele de executie pentru activitati conexe transportului rutier, licentele de executie pentru vehicul, precum si licentele de executie pentru traseu sunt documente cu regim special, nominale si netransmisibile, eliberate operatorilor de transport rutier sau operatorilor pentru activitati conexe transportului rutier de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in conditiile prezentelor norme metodologice.

Art. 3. - (1) Licentele de transport rutier, autorizatiile de transport rutier, licentele de executie pentru activitatile conexe transportului rutier, precum si licentele de executie pentru traseu se elibereaza insotite de caietele de sarcini specifice.

Caietele de sarcini sunt documente obligatorii care contin conditiile ce trebuie respectate de operator in desfasurarea activitatilor de transport rutier sau a activitatilor conexe transportului rutier, respectiv conditiile de efectuare a cursei pe un anumit traseu la transportul de persoane prin servicii regulate sau prin servicii regulate speciale.

Caietele de sarcini se elaboreaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., care le actualizeaza ori de cate ori este necesar.

Caietele de sarcini aferente licentei de transport rutier public, licentei de transport rutier in interes propriu, autorizatiei de transport rutier in interes propriu, licentelor de executie pentru activitati conexe transportului rutier, precum si modelul caietului de sarcini pentru licenta de executie pentru traseu sunt prevazute in anexele nr. 2-10 la prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL II

Autorizarea operatorilor de transport rutier si a operatorilor pentru activitati conexe transportului rutier

Art. 4. - (1) Operatorul de transport rutier este autorizat sa efectueze activitate de transport rutier daca a primit numar de registru din Registrul operatorilor de transport rutier, deschis la fiecare agentie teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Numarul de registru se acorda daca operatorul de transport rutier indeplineste conditiile pentru dobandirea licentei de transport rutier public, a licentei de transport rutier in interes propriu sau a autorizatiei de transport rutier in interes propriu.

Numarul de registru se inscrie pe licenta de transport rutier public, pe licenta de transport rutier in interes propriu si pe autorizatia de transport rutier in interes propriu.

Operatorul pentru activitati conexe transportului rutier este autorizat sa efectueze una dintre aceste activitati prin eliberarea licentei de executie pentru activitatea conexa respectiva.

In cazul in care autorizarea cuprinde doua sau mai multe activitati conexe, se elibereaza o singura licenta de executie in care vor fi mentionate activitatile pentru care a fost eliberata. In contractele incheiate intre beneficiarii de transport si societatile (casele) de expeditii pot fi prevazute si alte servicii in legatura cu transportul, cum ar fi: depozitarea, manipularea marfurilor, obligatii vamale, controlul marfurilor etc., care nu sunt supuse licentierii.

Art. 5. - (1) Registrul operatorilor de transport rutier are filele numerotate, legate si sigilate si este structurat pe trei sectiuni:

a) operatori de transport rutier public;

b) operatori de transport rutier in interes propriu, detinatori de licenta de transport rutier in interes propriu;

c) operatori de transport rutier in interes propriu, detinatori de autorizatii de transport rutier in interes propriu. Registrul operatorilor de transport rutier contine:

a) datele de identificare a operatorului de transport rutier;

b) date privind administratorul operatorului de transport rutier;

c) date privind persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier;

d) alte mentiuni privind parcul, licentele detinute si sanctiunile aplicate.

Datele cuprinse in Registrul operatorilor de transport rutier se pastreaza si pe suport magnetic.

A. Licenta de transport rutier public si licenta de transport rutier in interes propriu

Art. 6. - (1) Licenta de transport rutier public se elibereaza de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. operatorilor de transport rutier cu sediul in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, care detin in proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere, indiferent de capacitatea acestora, si care indeplinesc conditiile privind baza tehnico-materiala, competenta profesionala, capacitatea financiara si onorabilitatea. Documentele care atesta indeplinirea acestor conditii sunt specificate la art. 7.

Licenta de transport rutier in interes propriu se elibereaza operatorilor de transport rutier care efectueaza in interes propriu transport rutier de marfuri sau de persoane, cu autovehicule detinute in proprietate sau cu orice alt titlu, care au masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, in trafic international, ori transport rutier de marfuri periculoase sau agabaritice in trafic national.

Operatorul de transport rutier va obtine cate un exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public sau al licentei de transport rutier in interes propriu pentru fiecare punct de lucru, filiala sau sucursala inregistrata la oficiul registrului comertului, deschisa in alte judete sau in municipiul Bucuresti, prin care efectueaza activitati de transport rutier. abrogat

abrogat

Exemplarul de serviciu se elibereaza si se vizeaza gratuit de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

Licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in interes propriu se atribuie pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii si este valabila numai in conditiile vizarii anuale de catre emitent, cu plata tarifelor aferente.

Licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in interes propriu impreuna cu caietul de sarcini aferent se pastreaza in original de catre operatorul de transport rutier, la sediul acestuia, iar exemplarele de serviciu se pastreaza la punctele de lucru, filialele ori sucursalele pentru care au fost eliberate. Art. 7. - (1) Operatorul de transport rutier va solicita agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza isi are sediul eliberarea licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu, indicand, atunci cand este cazul, eventualele puncte de lucru, filiale ori sucursale inregistrate la oficiul registrului comertului, pentru care doreste eliberarea de exemplare de serviciu. In vederea eliberarii licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu solicitantul prezinta un dosar care trebuie sa cuprinda:

a) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, codul fiscal si statutul din care trebuie sa reiasa ca acesta are ca obiect de activitate transportul rutier sau dovada inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor pentru fundatii, asociatii nonprofit si altele asemenea, care au personalitate juridica, din care sa reiasa ca pot efectua activitate de transport rutier; b) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului pentru punctul de lucru, filiala ori sucursala pentru care solicita exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public sau al licentei de transport rutier in interes propriu, documente din care sa reiasa ca detine in proprietate sau cu orice alt titlu spatiu suficient pentru parcarea vehiculelor si pentru sediu, precum si decizia de numire a persoanei care conduce activitatea punctului de lucru, filialei sau sucursalei si raspunde in fata Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de respectarea reglementarilor legale si a caietelor de sarcini aferente;

c) dovada ca indeplineste conditia privind baza tehnico-materiala corespunzatoare, respectiv dovada ca detine in proprietate sau cu orice alt titlu vehicule cu care poate efectua activitati de transport rutier, precum si spatiul, in suprafata suficienta, pentru parcarea acestora (act de proprietate, contract de inchiriere cu detinatorul spatiului, adeverinta de la consiliul local etc.);

d) actele persoanei care conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier:

- dovada ca are calitatea de angajat, confirmata prin inregistrarea la camera de munca teritoriala, cu exceptia cazului in care aceasta este chiar administratorul agentului economic;

-decizia de numire;

-certificat valabil de pregatire profesionala eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

Persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier poate indeplini aceasta functie la un singur operator de transport rutier. Pentru fiecare punct de lucru, filiala si sucursala operatorul de transport rutier va numi dintre angajatii sai o persoana care sa conduca activitatea de transport si care va raspunde de respectarea normativelor legale in vigoare;

e) dovada ca indeplineste conditia privind capacitatea financiara, respectiv confirmarea nivelului financiar, se certifica astfel:

- pentru operatorii de transport rutier - prin capitalul propriu, completat, dupa caz, cu garantii bancare sau asigurare de risc. Capitalul propriu se certifica prin copia legalizata a ultimului bilant contabil inregistrat la administratia financiara;

- pentru operatorii de transport rutier nou-infiintati - prin capitalul social subscris si varsat, completat, dupa caz, cu garantii bancare sau asigurare de risc. Capitalul social subscris si varsat este dovedit prin certificatul constatator, in original, valabil, eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului cu maximum 30 de zile inainte de depunerea dosarului de solicitare a eliberarii licentei de transport rutier sau de vizarea anuala a acesteia.

Operatorul de transport rutier sau operatorul de transport rutier nou-infiintat va da o declaratie pe propria raspundere, prin care se angajeaza ca pana la urmatoarea vizare a licentei de transport nu va diminua nivelul financiar astfel incat sa nu mai fie indeplinita conditia de capacitate financiara.

Operatorul de transport rutier trebuie sa dispuna etapizat de un nivel financiar dupa cum urmeaza:

- la data de 31 decembrie 2003 - 3.000 euro pentru primul vehicul si 1.500 euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule;

- pana la data de 31 decembrie 2004 - 6.000 euro pentru primul vehicul si 3.000 euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule;

- pana la data de 31 decembrie 2005 - 9.000 euro pentru primul vehicul si 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule.

Calculul nivelului financiar se va efectua la cursul de schimb leu-euro al Bancii Nationale a Romaniei din data depunerii dosarului in vederea eliberarii sau vizarii licentei de transport rutier.

f) dovada ca indeplineste conditia privind onorabilitatea, respectiv:

- cazierul judiciar al administratorului agentului economic;

- cazierul judiciar al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier; - recomandarea din partea unei organizatii patronale, cu reprezentativitate stabilita conform legislatiei in vigoare, aflata in evidenta Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Conditia privind onorabilitatea nu se considera indeplinita daca administratorul agentului economic a mai indeplinit aceasta functie la un operator de transport rutier caruia i-a fost anulata licenta de transport rutier public, licenta de transport rutier in interes propriu sau autorizatia de transport rutier in interes propriu.

Art. 8. - Licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in interes propriu se elibereaza dupa prezentarea de catre operatorul de transport rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare (ordin de plata, foaie de varsamant etc.).

Art. 9. - (1) Vizarea anuala a licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu, precum si, dupa caz, a exemplarelor de serviciu ale acesteia este conditionata de mentinerea valabilitatii documentelor care au stat la baza eliberarii acesteia, de verificarea activitatii operatorului de transport rutier, precum si de promovarea unui test privind cunoasterea legislatiei de catre persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier si de catre persoana ori persoanele numite sa conduca activitatea punctelor de lucru, a filialelor si a sucursalelor.

In cazul in care se constata de catre organele de control abilitate abateri repetate in activitatea desfasurata de operatorul de transport rutier in perioada dintre eliberarea licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu si vizarea acesteia sau dintre doua vizari succesive, abateri care ar conduce la suspendarea acesteia, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. poate refuza acordarea vizei pentru o perioada de pana la 3 luni.

Art. 10. - (1) Operatorului de transport rutier i se suspenda licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in interes propriu in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) cand operatorul de transport rutier nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza dobandirii licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu; b) necomunicarea in scris la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. a modificarilor fata de datele existente la data obtinerii licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu, intr-un termen de 15 zile de la aparitia acestora;

c) cand reclamatiile privind calitatea prestatiilor realizate, adresate in scris agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din partea beneficiarilor sau a altor organisme indreptatite, se confirma, iar detinatorul de licenta de transport rutier public sau de licenta de transport rutier in interes propriu, la comunicarea in scris a agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., nu a remediat in termenul stabilit aspectele sesizate in reclamatii; d) cand se constata ca operatorul de transport rutier in interes propriu desfasoara transport rutier public; e) neprezentarea pentru vizarea anuala a licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu in termen de 10 zile de la data expirarii vizei precedente.

Licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in interes propriu se suspenda de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. la propunerea agentiilor teritoriale subordonate.

Licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in interes propriu suspendata se reacorda, cu plata tarifelor aferente, la cererea operatorului de transport rutier, dupa expirarea termenului de suspendare.

Perioadele de suspendare sunt:

- 3 luni in cazul primei suspendari;

- 6 luni la a doua suspendare.

Art. 11. - (1) Anularea licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu se efectueaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., la propunerea agentiilor teritoriale subordonate, in urmatoarele cazuri:

a) dupa a doua suspendare;

b) cand vehiculele din administrarea operatorului de transport rutier sunt utilizate la transportul de produse de contrabanda, droguri, arme si munitii, materiale radioactive, treceri ilegale de persoane peste frontiera, din vina dovedita a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier;

c) in cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omenesti sau cu deteriorarea grava a mediului inconjurator, datorate nerespectarii de catre operatorul de transport rutier a normelor legale de organizare si desfasurare a activitatii sau a normelor tehnice de intretinere a vehiculelor din administrarea sa;

d) cand se constata falsificarea documentelor de transport de catre administratorul operatorului de transport rutier sau de catre persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier si utilizarea lor la efectuarea transporturilor; e) cand se constata ca operatorul de transport rutier a obtinut licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in interes propriu in baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezentarii unor date eronate.

Dupa anularea licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu pozitia din Registrul operatorilor de transport rutier se radiaza.

Suspendarea sau anularea licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu produce aceleasi efecte si pentru exemplarele de serv acesteia

B. Autorizatia de transport rutier in interes propriu

Art. 12. - Autorizatia de transport rutier in interes propriu se elibereaza de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. operatorilor de transport rutier cu sediul in acel judet sau in municipiul Bucuresti, care desfasoara transport rutier in interes propriu de marfuri si de persoane in trafic national, cu vehicule detinute in proprietate sau cu orice alt titlu, care au masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitatea de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, si care indeplinesc conditiile privind capacitatea profesionala si baza tehnico-materiala.

Art. 13. - Prevederile alin. (3), (4), (5), (6), (7) si (8) ale art. 6, ale lit. a), b), c) si d) ale alin. (2) al art. 7, ale art. 8 si 9 se aplica in mod corespunzator operatorilor de transport rutier carora li se elibereaza autorizatia de transport rutier in interes propriu.

Art. 14. - (1) Operatorului de transport rutier i se suspenda autorizatia de transport rutier in interes propriu in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) cand operatorul de transport rutier nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza dobandirii autorizatiei de transport rutier in interes propriu; b) necomunicarea in scris la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. a modificarilor fata de datele existente la data obtinerii autorizatiei de transport rutier in interes propriu, intr-un termen de 15 zile de la aparitia acestora;

c) cand reclamatiile privind calitatea prestatiilor realizate, adresate in scris agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din partea beneficiarilor sau a altor organisme indreptatite, se confirma, iar detinatorul de autorizatie de transport rutier in interes propriu, la comunicarea in scris a agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., nu le-a remediat in termenul stabilit;

d) cand se constata ca operatorul de transport rutier in interes propriu desfasoara transport rutier public; e) neprezentarea pentru vizarea anuala a autorizatiei de transport rutier in interes propriu in termen de 10 zile de la data expirarii vizei precedente.

Autorizatia de transport rutier in interes propriu se suspenda de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. la propunerea agentiilor teritoriale subordonate. Autorizatia de transport rutier in interes propriu suspendata se reacorda, cu plata tarifelor aferente, la cererea operatorului de transport rutier, dupa expirarea termenului de suspendare.

Perioadele de suspendare sunt:

- 3 luni in cazul primei suspendari;

- 6 luni la a doua suspendare.

Art. 15. - (1) Anularea autorizatiei de transport rutier in interes propriu se efectueaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., la propunerea agentiilor teritoriale subordonate, in urmatoarele cazuri:

a) dupa a doua suspendare;

b) cand vehiculele din administrarea operatorului de transport rutier sunt utilizate la transportul de produse de contrabanda, droguri, arme si munitii sau materiale radioactive, din vina dovedita a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier;

c) in cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omenesti sau cu deteriorarea grava a mediului inconjurator, datorate nerespectarii de catre operatorul de transport rutier a normelor legale de organizare si desfasurare a activitatii sau a normelor tehnice de intretinere a vehiculelor din administrarea sa;

d) cand se constata falsificarea documentelor de transport de catre administratorul operatorului de transport rutier sau de catre persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier si utilizarea lor la efectuarea transporturilor; e) cand se constata ca operatorul de transport rutier a obtinut autorizatia de transport rutier in interes propriu in baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezentarii unor date eronate.

Dupa anularea autorizatiei de transport rutier in interes propriu pozitia din Registrul operatorilor de transport rutier se radiaza.

Suspendarea sau anularea autorizatiei de transport rutier in interes propriu produce aceleasi efecte si pentru exemplarele de serviciu ale acesteia.

C. Licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier

Art. 16. - (1) Principalele tipuri de activitati conexe transportului rutier pentru care se elibereaza licenta de executie sunt:

a) autogara si activitatile desfasurate in cadrul acesteia;

b) activitatea de agentie de voiaj;

c) activitatea de colectare, expediere si distributie a marfurilor;

d) activitatea de mesagerie;

e) activitatea de intermediere in transporturile rutiere de marfuri sau de persoane.

Licentele de executie pentru activitati conexe transportului rutier se atribuie de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza isi are sediul operatorul pentru activitati conexe transportului rutier, pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii, si sunt valabile numai in conditiile vizarii anuale de catre emitent, cu plata tarifelor aferente.

Dotarile necesare si conditiile in care au obligatia sa isi desfasoare activitatea operatorii pentru activitati conexe transportului rutier sunt prevazute in caietele de sarcini specifice.

Se excepteaza de la obligativitatea detinerii licentei de executie pentru activitatea de agentie de voiaj agentiile de turism autorizate, in conditiile in care vanzarea legitimatiilor de calatorie pentru transportul de persoane prin servicii regulate este mentionata in documentele de autorizare.

Art. 17. - (1) Documentele care se depun in vederea eliberarii licentei de executie pentru activitati conexe transportului rutier sunt:

a) acte doveditoare din care sa rezulte ca agentul economic detine in proprietate sau cu orice alt titlu spatii special amenajate pentru desfasurarea activitatii respective;

b) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului sau, in cazul asociatiilor nonprofit, dovada inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, codul fiscal si statutul, din care trebuie sa reiasa ca solicitantul are ca obiect de activitate efectuarea de activitati conexe transportului rutier;

c) autorizatii de functionare specifice;

d) decizia de numire a persoanei, angajata a operatorului pentru activitati conexe transportului rutier, desemnata sa il reprezinte in relatia cu agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.; e) in cazul activitatii de intermediere in transporturile rutiere de marfuri sau de persoane, operatorul pentru activitati conexe transporturilor rutiere, in scopul evaluarii situatiei financiare adecvate realizarii activitatii/activitatilor respective, este obligat sa prezinte o polita de asigurare pentru raspundere civila pentru activitati conexe, in valoare de minimum 30.000 euro, in cazul efectuarii transporturilor rutiere internationale, sau in valoare de 50 milioane lei, in cazul efectuarii transporturilor rutiere nationale;

f) recomandarea din partea unei organizatii profesionale, aflata in evidenta Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier impreuna cu caietul de sarcini aferent se pastreaza in original de catre operatorul pentru activitati conexe transportului rutier la sediul acestuia.

Licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier se elibereaza dupa prezentarea de catre operatorul pentru activitati conexe transportului rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare (ordin de plata, foaie de varsamant etc.).

Vizarea anuala a licentei de executie pentru activitati conexe transportului rutier este conditionata de mentinerea valabilitatii documentelor care au stat la baza eliberarii acesteia.

In cazul in care se constata de catre organele de control abilitate abateri repetate in activitatea desfasurata de operatorul pentru activitati conexe transportului rutier in perioada dintre eliberarea licentei de executie petru activitati conexe transportului rutier si vizarea acesteia sau dintre doua vizari succesive, abateri care ar conduce la suspendarea licentei in cauza, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. poate refuza acordarea vizei pentru o perioada de pana la 3 luni.

Art. 18. - (1) Suspendarea licentei de executie pentru activitati conexe transportului rutier se hotaraste de catre emitent in unul dintre urmatoarele cazuri: a) cand operatorul pentru activitati conexe transportului rutier nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza dobandirii licentei de executie; b) necomunicarea in scris la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. a modificarilor fata de datele existente la data obtinerii licentei de executie, in termen de 15 zile de la aparitia acestora;

c) inregistrarea din partea beneficiarilor de transport sau a operatorilor de transport rutier a unor reclamatii privind savarsirea unor abateri repetate de catre operatorii pentru activitati conexe transportului rutier, in derularea obligatiilor ce le revin din activitatile pentru care au fost licentiati, intre data autorizarii si urmatoarea vizare anuala sau intre doua vizari anuale, constatate de organele de control ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., recunoscute de catre parte sau stabilite de instantele judecatoresti printr-o hotarare definitiva si irevocabila, dupa caz. Suspendarea in acest caz se poate aplica pentru o perioada de 1-3 luni.

In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier se reacorda dupa ce detinatorul acesteia face dovada ca au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea licentei, cu plata tarifelor aferente.

Art. 19. - (1) Anularea licentei de executie pentru activitatile conexe transportului rutier se aplica in urmatoarele cazuri:

a) dupa a doua suspendare a licentei de executie; b) in cazul savarsirii de catre operatorul pentru activitati conexe transportului rutier a unor abateri grave si repetate de la prevederile caietului de sarcini specific, constatate de organele de control ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., recunoscute de catre parte sau stabilite de instantele judecatoresti printr-o hotarare definitiva si irevocabila, dupa caz. Masura suspendarii sau anularii se aplica de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. la propunerea agentiei teritoriale a acesteia care a emis licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier.

In toate cazurile titularul licentei va fi ascultat cu privire la faptele ce i se imputa, iar apararile sale vor fi analizate.

CAPITOLUL III

Efectuarea operatiunilor de transport rutier

A. Licenta de executie pentru vehicul

Art. 20. - (1) Efectuarea de transporturi rutiere este permisa numai cu vehicule carora li s-au eliberat de catre agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. licente de executie pentru vehicul, corespunzatoare categoriei si tipului de transport rutier respectiv.

Licenta de executie pentru vehicul se elibereaza sub forma de cartela magnetica, personalizata, de culoare diferita pentru transportul rutier public fata de transportul rutier in interes propriu.

La eliberarea cartelei magnetice operatorul de transport rutier primeste un document-tip care atesta termenul de valabilitate a cartelei magnetice, categoria si tipul de transport rutier pentru care a fost eliberata, duplicatul documentului pastrandu-se la emitent. Documentul-tip se preschimba ori de cate ori intervin modificari referitoare la termenul de valabilitate a cartelei magnetice, la categoria sau tipul de transport rutier pentru care a fost eliberat, fara a fi necesara inlocuirea cartelei magnetice.

Tariful perceput la eliberarea licentei de executie pentru vehicul, in cazul transporturilor rutiere de marfuri, este unic si permite efectuarea mai multor tipuri de transport rutier, operatorul de transport rutier avand obligatia de a prezenta documente din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile necesare pentru derularea fiecarui tip de transport rutier.

Licentele de executie pentru vehicul se elibereaza de catre agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. operatorilor de transport rutier detinatori de licenta de transport rutier public, de licenta de transport rutier in interes propriu sau de autorizatie de transport rutier in interes propriu valabila, pentru parcul aflat in administrarea acestora.

Licentele de executie pentru vehicul se elibereaza pentru transportul rutier national si/sau transportul rutier international. Licenta de executie pentru vehicul pentru transporturile rutiere internationale da dreptul vehiculelor care indeplinesc conditiile prevazute de inspectia tehnica sa efectueze transporturi de marfuri sau de calatori in trafic international, avand dreptul de a trece frontiera de stat a Romaniei in acest scop.

abrogat

a) 45 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in cazul efectuarii de transporturi rutiere in trafic international;

b) 90 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in cazul efectuarii de transporturi rutiere in trafic national.

Pana la introducerea in totalitate a cartelelor magnetice licentele de executie pentru vehicul se elibereaza pe formularele-tip, iar cele deja eliberate isi pastreaza valabilitatea.

Art. 21. - (1) Sunt exceptate de la dobandirea licentei de executie pentru vehicul vehiculele care se deplaseaza fara incarcatura intre vanzator si cumparator sau intre proprietar si utilizator, situatii pentru care trebuie prezentate documente justificative, precum si vehiculele detinute de persoane fizice si care sunt utilizate la transportul rutier in interes personal.

Pentru situatiile mentionate mai sus nu este necesara prezentarea licentei de transport rutier public, a licentei de transport rutier in interes propriu sau a autorizatiei de transport rutier in interes propriu. Art. 22. - (1) Autovehiculele utilizate la transportul rutier de marfuri in trafic international, care au masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, sau autovehiculele utilizate la transportul rutier de persoane in trafic international, cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, trebuie sa fie dotate cu aparat tahograf omologat, instalat si sigilat conform prescriptiilor tehnice specifice, aparat care se va afla in functiune pe toata durata cursei (tur si retur), inclusiv pe parcursul intern.

Autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, utilizate in trafic national la transporturile rutiere de marfuri, sau autovehiculele cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, utilizate la transportul rutier de persoane in trafic national, vor fi dotate cu aparat tahograf omologat, instalat si sigilat conform prescriptiilor tehnice specifice, conform urmatorului grafic: a) pana la data de 31 decembrie 2003 pentru autovehiculele utilizate la transportul rutier de persoane in trafic interjudetean, autovehiculele destinate transportului rutier de marfuri periculoase cu mase totale maxime autorizate mai mari de 3,5 tone, precum si autovehiculele destinate transportului rutier de marfa cu mase totale maxime autorizate mai mari sau egale cu 16 tone;

b) pana la data de 31 decembrie 2004 pentru autovehiculele utilizate la transportul rutier de persoane in trafic judetean si autovehiculele destinate transportului rutier de marfa cu mase totale maxime autorizate mai mari sau egale cu 7,5 tone; c) pana la data de 31 decembrie 2005 pentru toate autovehiculele destinate transportului rutier de persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, si autovehiculele destinate transportului rutier de marfa cu mase totale maxime autorizate mai mari de 3,5 tone.

Eliberarea licentei de executie pentru vehicul este conditionata de existenta si de functionarea aparatului tahograf. Art. 23. - (1) Categoriile de autovehicule M2, M3, N2 si N3 se definesc in conformitate cu prevederile Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2.

Autovehiculele inmatriculate incepand cu data de 1 ianuarie 1988 si care fac parte din categoria M3, avand mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, sau din categoria N3 vor fi dotate cu limitatoare de viteza omologate conform reglementarilor in vigoare, dupa cum urmeaza:

a) la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, autovehiculele utilizate in trafic international; b) pana la data de 1 ianuarie 2004, autovehiculele din categoria M3 avand mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, utilizate in trafic interjudetean, si autovehiculele din categoria N3 avand mase totale maxime autorizate mai mari de 15 tone;

c) pana la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele din categoria M3 avand mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, utilizate in trafic judetean, si toate autovehiculele din categoria N3.

Autovehiculele ale caror emisii poluante se incadreaza in limitele prevazute in Directiva Consiliului nr. 88/77/CEE si care fac parte din categoriile N2, M2 sau M3, avand mase totale maxime autorizate cuprinse intre 5 si 10 tone, vor fi dotate cu limitatoare de viteza omologate conform reglementarilor in vigoare, dupa cum urmeaza: a) de la 1 ianuarie 2005, autovehiculele inmatriculate incepand cu aceasta data;

b) pana la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele inmatriculate intre 1 octombrie 2001 si 1 ianuarie 2005, care sunt utilizate in trafic international; c) pana la data de 1 ianuarie 2007, autovehiculele inmatriculate intre 1 octombrie 2001 si 1 ianuarie 2005, care fac parte din categoria N2 avand mase totale maxime autorizate cuprinse intre 7,5 si 12 tone, utilizate in trafic intern;

d) pana la data de 1 ianuarie 2008, autovehiculele inmatriculate intre 1 octombrie 2001 si 1 ianuarie 2005, utilizate in trafic intern si care fac parte din categoria M2, precum si cele din categoria N2 avand mase totale maxime autorizate cuprinse intre 3,5 si 7,5 tone.

Autovehiculele care apartin categoriei M3 avand masa maxima mai mare de 10 tone si care sunt inmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 2005 pot continua sa fie echipate cu limitatoare de viteza la care viteza maxima este reglata la 100 km/h. Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) si (3):

a) autovehiculele destinate fortelor armate, protectiei civile, serviciilor de lupta impotriva incendiilor si altor servicii de urgenta, precum si fortelor de aparare a ordinii publice;

b) autovehiculele din categoriile M2 si M3 care din punct de vedere constructiv nu pot depasi viteza de 100 km/h, precum si autovehiculele din categoriile N2 si N3 care din punct de vedere constructiv nu pot depasi viteza de 90 km/h;

c) autovehiculele utilizate pe drumurile publice pentru incercari in scopuri stiintifice;

d) autovehiculele care efectueaza transport rutier public numai in localitati.

Eliberarea licentei de executie pentru vehicul este conditionata de existenta si de functionarea limitatorului de viteza, reglat astfel incat viteza autovehiculelor din categoriile M2 si M3 sa nu poata depasi 100 km/h, iar viteza autovehiculelor din categoriile N2 si N3 sa nu poata depasi 90 km/h. Art. 24. - Documentele care stau la baza eliberarii licentei de executie pentru vehicul sunt, dupa caz, pentru fiecare tip de transport rutier:

a) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate ale vehiculului;

b) talonul-anexa la certificatul de inmatriculare, cu inspectia tehnica valabila;

c) documentul ce atesta dreptul de utilizare a vehiculului;

d) certificate specifice eliberate de Registrul Auto Roman;

e) autorizatie sanitara veterinara de transport pentru transporturile de marfuri perisabile si animale vii;

f) asigurarea pasagerilor si bagajelor pentru riscurile ce cad in sarcina operatorilor de transport rutier, in cazul transportului public de persoane;

g) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.

Art. 25. - (1) Pentru transportul rutier al marfurilor periculoase vehiculele necesita amenajari conform prescriptiilor A.D.R. (Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase).

La eliberarea licentei de executie pentru vehicul pentru acest tip de transport rutier se prezinta, suplimentar fata de documentele prevazute la art. 24, urmatoarele documente:

a) dupa caz, certificat de agreare eliberat de Registrul Auto Roman pentru autospecializate si autotrenuri (subcategoria 'Cisterne'), precum si pentru vehiculele care transporta produse periculoase din clasa 1 si dovada ca autovehiculul detine trusa A.D.R;

b) autorizatie eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pentru vehiculele care transporta produse periculoase din clasa 7;

c) contract de munca, decizia de numire, cazierul judiciar si certificatul profesional de atestare ale consilierului de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase, eliberat conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 226/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea si calificarea profesionala a consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase; d) certificat de atestare al conducatorilor auto, specific marfurilor periculoase care vor fi transportate, eliberat conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionala pentru soferii care efectueaza transporturi de produse clasificate periculoase in conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.).

Art. 26. - (1) Licenta de executie pentru vehicul se suspenda in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii ei. Licenta de executie pentru vehicul se reacorda dupa ce detinatorul face dovada ca au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente.

Art. 27. - Anularea licentei de executie pentru vehicul se face in urmatoarele cazuri:

a) dupa a doua suspendare;

b) neremedierea in termen de 3 luni a cauzelor care au dus la suspendarea acesteia.

B. Efectuarea transporturilor de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale, in scop turistic sau ocazional

B.1. Programul de transport persoane prin servicii regulate

Art. 28. - Totalitatea traseelor, cursele necesare pentru acoperirea acestora, graficele de circulatie aferente, cu indicarea statiilor si a autogarilor utilizate, numarul de autovehicule si capacitatea de transport a acestora (microbuze, autobuze sau autocare), inclusiv autovehiculele de rezerva, necesare pentru efectuarea cursei sau a traseului, alcatuiesc programele de transport rutier de persoane prin servicii regulate.

Art. 29. Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national cuprinde:

a) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean;

b) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean, intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov);

c) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean.

Transportul rutier de persoane prin servicii regulate in trafic international este organizat si se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, ale acordurilor si conventiilor bilaterale si internationale din domeniul transporturilor rutiere, la care Romania este parte, si in conditiile prezentelor norme metodologice.

Art. 30 Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national se intocmeste pe o perioada de 3 ani de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in baza analizarii solicitarilor consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care vor comunica punctele de imbarcare/debarcare, altele decat autogarile, ale operatorilor de transport rutier sau ale asociatiilor de operatori de transport rutier, si pe baza programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate deja existent, cu obligativitatea consultarii organizatiilor patronale cu reprezentativitate, si se aproba:

a) pentru traseele judetene, de catre consiliul judetean respectiv;

b) pentru traseele interjudetene intre doua judete limitrofe, de catre consiliile judetene respective;

c) pentru traseele interjudetene, de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

In vederea intocmirii noului program de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national, solicitarile consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ale operatorilor de transport rutier sau ale asociatiilor de operatori de transport rutier se pot transmite Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. cu pana la 120 de zile inainte de expirarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national deja existent.

Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national poate fi suplimentat, in perioada de valabilitate, cu noi curse, pentru traseele deja existente, in urmatoarele cazuri:

a) pentru traseele judetene si interjudetene intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov) - numai la cererea detinatorului de licenta de executie pentru acel traseu;

b) pentru traseele interjudetene - numai in urmatoarele conditii:

- cursa solicitata este intre doua curse consecutive, atat pe tur, cat si pe retur, ale aceluiasi operator de transport rutier;

- cursa solicitata este pe un traseu acoperit cu o singura cursa atribuita deja operatorului de transport rutier solicitant;

- cursa solicitata este pe un traseu acoperit cu doua sau mai multe curse atribuite unor operatori de transport rutier diferiti, cu acordul tuturor operatorilor de transport rutier.

In perioada de valabilitate a programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. poate include noi trasee, cu conditia ca aceste trasee sa nu se suprapuna cu alte trasee deja existente, pe baza solicitarilor consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Traseele incluse de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov) vor fi aprobate de consiliile judetene sau, dupa caz, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si vor fi oferite public.

Introducerea de noi statii pe traseele din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national se poate face doar cu acordul operatorilor de transport rutier sau, dupa caz, al asociatiilor de operatori de transport rutier detinatori ai licentelor de executie pentru traseu, pe traseele pe care aceste statii sunt deja nominalizate.

Traseele sau cursele din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national, ramase nesolicitate, vor fi oferite public de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in termen de 60 de zile de la data atribuirii. Procedura de atribuire va fi identica cu cea prevazuta la art. 34 . Traseele ramase nealocate dupa a doua sedinta de atribuire publica se scot din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national.

In cazul transporturilor rutiere de persoane prin servicii regulate in trafic international se pot introduce noi trasee sau curse la intervale de timp si in conditiile prevazute in acordurile rutiere bilaterale incheiate de Romania cu tarile respective.

Art. 31. - Licentele de executie pentru traseu pentru cursele si traseele din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate se ofera public de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. operatorilor de transport rutier public.

B.2. Atribuirea licentelor de executie pentru traseu

Art. 32. - (1) In sensul prezentelor norme metodologice:

a) prin cursa se intelege transportul calatorilor intre doua localitati capete ale aceluiasi traseu, tur si retur. In graficul de circulatie intocmit de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. pentru fiecare traseu se stabilesc numarul de plecari in cursa (tur) pentru fiecare din capetele acelui traseu, precum si returul acestora; b) prin acoperirea unui traseu se intelege efectuarea tuturor curselor din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate de pe acel traseu;

c) prin grupa de trasee se intelege mai multe trasee independente grupate dupa criterii economice sau/si geografice, licenta de executie pentru traseu oferindu-se spre executare operatorului de transport rutier public.

In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), licenta de executie pentru traseu se atribuie pentru tot traseul respectiv. Caietul de sarcini al licentei de executie pentru traseul care se atribuie cuprinde toate cursele necesare pentru acoperirea traseului respectiv. In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic international, caietul de sarcini al licentei de executie pentru traseul care se atribuie cuprinde toate cursele necesare pentru acoperirea traseului respectiv.

In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean, licenta de executie pentru traseu se atribuie pentru fiecare cursa. Caietul de sarcini al licentei de executie pentru traseu va cuprinde toate cursele atribuite operatorului de transport rutier pe traseul respectiv.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, la transportul rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), operatorii de transport rutier se pot asocia in vederea asigurarii parcului necesar de autovehicule active si de autovehicule de rezerva, pentru efectuarea tuturor curselor de pe un anumit traseu, prevazute in caietul de sarcini al licentei de executie pentru traseu. In situatia in care licenta de executie pentru traseu se atribuie unei asociatii de operatori de transport rutier public, membrii acesteia vor prezenta agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in termen de 10 zile de la atribuirea licentei de executie pentru traseu, turnusul dupa care se vor efectua cursele. Neprezentarea turnusului in termenul stabilit duce la pierderea licentei de executie pentru traseu, aceasta fiind atribuita, in ordinea punctajului, urmatorului solicitant.

In cazul asociatiilor de operatori de transport rutier fara personalitate juridica, licenta de executie pentru traseu se atribuie nominal fiecarui membru al asociatiei. Contractul de asociere va cuprinde obligatoriu, pentru fiecare operator de transport rutier membru al asociatiei, numarul de autovehicule cu care acesta intra in asociatie, precum si numarul de curse pe care le va efectua cu autovehiculele respective pe acel traseu.

(6) In conditiile in care asociatia de operatori de transport rutier a fost infiintata printr-o hotarare judecatoreasca si are un statut propriu de functionare, licenta de executie pentru traseu se va emite pe numele operatorului de transport rutier desemnat de asociatie sa o reprezinte in relatia cu agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., acesta urmand sa repartizeze licentele de executie pentru traseu in functie de fiecare cursa celorlalti operatori de transport rutier asociati.

Art. 33. Fiecare licenta de executie pentru traseu se atribuie solicitantului care poate fi:

- un operator de transport rutier public sau o asociatie de operatori de transport rutier public, in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean sau interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov);

- un operator de transport rutier public, in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean.

In cazurile in care licenta de executie pentru traseu pentru o anumita cursa ori pentru un anumit traseu se solicita de mai multi operatori de transport rutier public sau, in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean sau interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), de asociatii de operatori de transport rutier public, care indeplinesc conditiile cerute, acestia sunt departajati pe baza de punctaj, solicitantului care intruneste cel mai mare punctaj atribuindu-i-se licenta de executie pentru traseu.

Criteriile in baza carora se atribuie punctele, precum si metodologia de punctare sunt prevazute in anexa nr. 11 [anexele nr. 11a) si 11b)] la prezentele norme metodologice si au in vedere:

a) activitatea desfasurata anterior de operatorul de transport rutier public sau, in cazul unei asociatii de operatori de transport rutier public, de membrii asociatiei; b) daca autovehiculele se afla in proprietatea operatorului de transport rutier public sau, in cazul unei asociatii de operatori de transport rutier public, a membrilor asociatiei ori sunt detinute cu alt titlu;

c) conditiile de calatorie oferite de autovehiculele cu care se vor efectua cursele.

Art. 34. - (1) Autovehiculele utilizate ca rezerva nu participa la atribuirea de puncte, dar trebuie sa poata obtine un numar de puncte cel putin egal cu al autovehiculului cu cel mai mic punctaj din lista prezentata.

abrogat

abrogat

Autovehiculul cu care s-a obtinut licenta de executie pentru traseu poate fi inlocuit numai cu un autovehicul care intruneste un numar de puncte cel putin egal cu al acestuia, cu conditia anuntarii, in scris, agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a emis licenta de executie pentru traseul respectiv, inainte de efectuarea inlocuirii.

Art. 341 - Metodologia de atribuire a licentei de executie pentru traseu va fi stabilita de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si va fi comunicata operatorilor de transport rutier prin afisare la sediul agentiilor teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. cu cel putin 60 de zile inainte de sedinta de atribuire a licentelor de executie pentru traseu.

Art. 342 - (1) In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, o licenta de executie pentru traseu se poate solicita daca:

- operatorul de transport rutier public are, in localitatea cap de traseu din care este prevazuta plecarea curselor pe traseul respectiv sau, in cazul grupelor de trasee, pentru fiecare dintre traseele care compun grupa de trasee, sediul, o filiala, o sucursala, un punct de lucru sau spatiu necesar pentru parcarea autovehiculelor;

- unul dintre membrii asociati, in cazul asociatiilor de operatori de transport rutier public, are, in localitatea cap de traseu din care este prevazuta plecarea curselor pe traseul respectiv sau, in cazul grupelor de trasee, pentru fiecare dintre traseele care compun grupa de trasee, sediul, o filiala, o sucursala, un punct de lucru sau spatiu necesar pentru parcarea autovehiculelor.

In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), o licenta de executie pentru traseu se poate solicita daca:

- operatorul de transport rutier public are sediul sau detine exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public in una dintre localitatile cap de traseu si prezinta documente din care sa rezulte ca detine in proprietate sau cu orice alt titlu spatiu necesar pentru parcarea autovehiculelor in cealalta localitate cap de traseu;

- unul dintre membrii asociati, in cazul asociatiilor de operatori de transport rutier public, are sediul sau detine exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public in una dintre localitatile cap de traseu si prezinta documente din care sa rezulte ca detine in proprietate sau cu orice alt titlu spatiu necesar pentru parcarea autovehiculelor in cealalta localitate cap de traseu.

In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean, o licenta de executie pentru traseu se poate solicita daca operatorul de transport rutier public are sediul sau detine exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public in una dintre localitatile cap de traseu si prezinta documente din care sa rezulte ca detine in proprietate sau cu orice alt titlu spatiu necesar pentru parcarea autovehiculelor in cealalta localitate cap de traseu.

Art. 35. - abrogat

Art. 36. - abrogat

Art. 37. - abrogat

Art. 38. abrogat

Art. 39. - (1) In vederea atribuirii licentei de executie pentru traseu pentru traseele in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic international, operatorul de transport rutier public depune la Directia licente, autorizari si investitii din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. un dosar pentru fiecare licenta de executie pentru traseu solicitata, care trebuie sa cuprinda:

a) traseul si graficul de circulatie propus pentru parcursul intern;

b) numele operatorului de transport rutier public si al partenerului strain;

c) lista cuprinzand autovehiculele, pe numere de inmatriculare, pentru care detine licenta de executie valabila, cu care se vor efectua cursele pe acel traseu; d) lista cuprinzand autovehiculele de rezerva, pe numere de inmatriculare, pentru care exista licenta de executie valabila si, daca este cazul, contractul cu detinatorul autovehiculelor.

O licenta de executie pentru traseu se poate solicita daca operatorul de transport rutier public are in localitatea cap de traseu, din care este prevazuta plecarea curselor pe traseul respectiv, sediul sau o filiala, sucursala ori un punct de lucru si spatiu suficient pentru parcarea autovehiculelor aflate in administrarea sa si pentru autovehiculele partenerului strain. Art. 40. - (1) Metodologia de atribuire a licentei de executie pentru traseu pentru traseele in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic international este urmatoarea:

a) depunerea dosarului prevazut la art. 39;

b) salariatii Directiei licente, autorizari si investitii din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. primesc si inregistreaza dosarul, verificand daca este complet. Acesta se returneaza operatorului de transport rutier public daca nu contine toate elementele necesare; c) dupa analiza dosarului depus se aproba traseul si graficul de circulatie sau se transmit operatorului de transport rutier modificarile care trebuie operate in vederea aprobarii;

d) dosarul aprobat de Directia licente, autorizari si investitii din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. se depune la Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere impreuna cu documentele prevazute la alin. (2);

e) licenta de executie pentru traseu se elibereaza dupa ce operatorul de transport rutier prezinta agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. avizul favorabil al Directiei generale de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere. Documentele ce urmeaza sa se depuna la Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere impreuna cu dosarul aprobat sunt:

a) contractul autentificat perfectat cu un partener strain din tara de destinatie sau, in cazul asocierii, contractul de asociere dintre operatorul de transport roman si operatorul de transport strain pentru efectuarea in comun a curselor prevazute in graficul de circulatie, cel putin la paritate pentru partea romana; b) abilitarea partenerului strain de catre Ministerul Transporturilor din tara de origine cu privire la efectuarea de catre acesta a transportului de persoane prin servicii regulate in trafic international, in traducere autorizata;

c) schita traseului, cu evidentierea punctelor de frontiera;

d) modelul legitimatiilor de calatorie;

e) perioada de efectuare a transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul respectiv.

C. Eliberarea licentei de executie pentru traseu

Art. 41. - Licenta de executie pentru traseu se elibereaza:

a) in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza se afla traseul respectiv;

b) in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean, inclusiv intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), de catre:

- agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza se afla localitatea cap de traseu de plecare in cursa, daca operatorul de transport rutier public are sediul in acel judet;

- agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza se afla localitatea cap de traseu de plecare in cursa, daca operatorul de transport rutier public are deschis in acel judet un punct de lucru, o filiala sau o sucursala pentru care a obtinut exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public si nu isi are sediul in unul, dintre cele doua judete in care se gasesc capetele de traseu. In cazul in care operatorul de transport rutier public detine spatiu necesar pentru parcarea autovehiculelor in localitatea cap de traseu de plecare in cursa si are deschis un punct de lucru, o filiala sau o sucursala pentru care a obtinut exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public in celalalt cap de traseu, licenta de executie pentru traseu se elibereaza de agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza se afla punctul de lucru, filiala sau sucursala;

- agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza se afla localitatea cap de traseu de plecare (tur) in cursa, daca operatorul de transport rutier public detine exemplare de serviciu ale licentei de transport rutier public in ambele judete in care se gasesc capetele de traseu;

c) in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic international, de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza se afla localitatea cap de traseu de pe teritoriul Romaniei si in care operatorul de transport rutier public isi are sediul ori are deschis un punct de lucru, o filiala sau o sucursala pentru care a obtinut exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public.

Licentele de executie pentru traseu se elibereaza numai dupa prezentarea contractelor pentru utilizarea autogarilor sau a punctelor de imbarcare/debarcare autorizate.

Neprezentarea acestor contracte in termen de 15 zile de la atribuirea cursei sau a traseului duce la pierderea dreptului de executie a acelei curse sau a acelui traseu, in cazul in care operatorul de transport rutier se face vinovat. In acest caz cursa sau traseul se atribuie, in ordinea punctajului, urmatorului solicitant.

In cazul in care in termenul prevazut la alin. (3) operatorul de transport prezinta documente din care rezulta ca i s-a refuzat accesul la autogara sau nu i s-a raspuns la solicitare in termenul de 5 zile prevazut in caietul de sarcini al licentei de executie pentru autogara, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. se autosesizeaza, urmand sa investigheze cazul respectiv, procedand la suspendarea licentei de executie pentru autogara in cazul in care se constata ca nu s-au respectat prevederile caietului de sarcini. In cazul in care se constata ca refuzul este justificat datorita depasirii capacitatii autogarii (numar de plecari/sosiri, stationari la peron) sau in cazul in care licenta de executie pentru autogara a fost suspendata, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va oferi o alta autogara sau, cu aprobarea consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, un alt punct de imbarcare/debarcare si va modifica in consecinta caietul de sarcini al licentei de executie pentru traseu.

Art. 42. - (1) In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale, legitimatiile de serviciu valabile eliberate de agentul economic contractant reprezinta singurul document in baza caruia persoanele au acces la serviciul de transport rutier respectiv, fiind exclusa utilizarea abonamentelor sau a altor legitimatii de calatorie.

Documentele in baza carora se elibereaza licenta de executie pentru traseu in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale sunt: a) contractul legal intocmit cu beneficiarul transportului;

b) graficul de circulatie vizat de beneficiar;

c) avizele pentru punctele de oprire.

Art. 43. - La efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin curse ocazionale sau turistice operatorul de transport rutier public trebuie sa detina suplimentar la bordul autovehiculului, pe toata durata transportului:

a) documentul de control prevazut in Acordul INTERBUS, in cazul transportului international, sau lista de pasageri intocmita, parafata si barata dupa ultimul calator de catre beneficiar;

b) documentul de tarifare globala a transportului. Art. 44. - Licenta de executie pentru traseu se anuleaza de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a emis-o, in urmatoarele cazuri:

a) operatorul de transport rutier renunta din considerente proprii la executarea cursei sau a traseului, pentru lipsa bazei materiale si/sau din considerente economice;

b) este suspendata sau anulata licenta de transport rutier public;

c) constatarea neindeplinirii conditiilor care au stat la baza acordarii licentei de executie pentru traseu, inclusiv pierderea de catre autovehiculul sau autovehiculele din administrare a dreptului de efectuare a cursei ori traseului in cauza;

d) incalcarea in mod repetat a prevederilor caietului de sarcini al licentei de executie pentru traseu; e) neutilizarea in mod repetat a punctelor de imbarcare/debarcare amplasate in autogarile cuprinse in caietul de sarcini;

f) suspendarea cursei in mod repetat, fara justificare, constatata la controalele in trafic si/sau din analiza jurnalului de miscare din autogarile utilizate; g) reclamatii ale publicului calator, ale altor beneficiari sau ale altor institutii ori organisme privind calitatea si legalitatea prestatiilor, confirmate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si neremediate in termenul dispus;

h) rezilierea contractului de transport de persoane prin servicii regulate speciale;

i) in cazul liniilor internationale, pentru abateri de la legislatia nationala a tarilor de destinatie sau de tranzit, savarsite de operatorul de transport rutier roman care executa un traseu international, comunicate de ministerele partenere, precum si, in cazul interdictiei de a mai opera pe teritoriul unei tari a operatorului respectiv, comunicate in scris de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. Art. 45. - In cazul renuntarii la licenta de executie pentru traseu, cu exceptia transportului rutier prin servicii regulate speciale, operatorul de transport rutier este obligat sa notifice aceasta intentie agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., precum si sa anunte publicul calator cu minimum 30 de zile inainte de oprirea efectiva a cursei. Art. 46. - In cazul transportului de persoane prin servicii regulate, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. retrage dreptul de a mai efectua curse pe un anumit traseu unui autovehicul daca, prin utilizarea necorespunzatoare a acestuia, operatorul de transport rutier care il are in administrare a fost sanctionat contraventional de mai mult de 5 ori in decursul unui an pentru incalcarea caietului de sarcini al licentei de transport public sau al licentei de executie pentru traseu.

Art. 47. - (1) In cazul anularii licentei de executie pentru traseu din dispozitia agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., operatorul de transport rutier are obligatia sa efectueze in continuare cursa pe perioada mentionata in decizia de anulare a licentei de executie pentru traseu. Dupa anularea licentei de executie pentru traseu cursa sau traseul se va oferi spre executare altor operatori de transport rutier, in conditiile prevazute in prezentele norme metodologice, prin atribuire publica

CAPITOLUL IV

Inspectia si controlul in transporturile rutiere si activitatile conexe acestora

Art. 48. - Activitatea de inspectie si control este condusa de inspectorul de stat sef, director general al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., si se exercita prin Inspectoratul rutier si prin personalul cu atributii de control din cadrul agentiilor teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Art. 49. - In exercitarea atributiilor de inspectie si control pentru care a fost abilitat personalul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. are drept de control in trafic, in punctele de imbarcare/debarcare de calatori si in punctele de control pentru trecerea frontierei asupra tuturor autovehiculelor care efectueaza transport rutier de persoane sau de marfuri, inclusiv asupra celor inmatriculate in alte tari, in punctele in care se desfasoara activitati conexe transportului rutier, precum si la sediile, punctele de lucru, filialele sau sucursalele operatorilor de transport rutier. Art. 50. - Controlul in trafic se efectueaza din dispozitia conducerii Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., conform graficului de control sau unui ordin expres, in baza autorizatiei de control.

Oprirea in trafic a vehiculelor care urmeaza a fi supuse controlului se face numai de catre reprezentanti ai Politiei Rutiere sau ai Politiei de Frontiera.

Art. 51. - Personalul cu atributii de control are obligatia de a purta uniforma de serviciu in timpul programului de lucru si in timpul desfasurarii actiunilor de control.

Art. 52. - Personalul abilitat sa efectueze actiuni de control are obligatia sa trateze cu exigenta si fermitate abaterile constatate si sa aplice unitar si corect sanctiunile prevazute de lege.

Art. 53. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac de catre personalul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., abilitat sa efectueze actiuni de control.

Organele de control mentionate la alin. (1) primesc carnete de procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, eliberate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

Evidenta carnetelor de procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, eliberate, se tine la sediul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pentru carnetele eliberate salariatilor din sediul central si cele transmise agentiilor teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si la sediul fiecarei agentii teritoriale pentru carnetele eliberate salariatilor acesteia. Art. 54. - (1) Sanctiunea se aplica operatorului de transport rutier pentru incalcarea prevederilor caietelor de sarcini ale licentelor de transport rutier public, licentelor de transport rutier in interes propriu sau autorizatiilor de transport rutier in interes propriu, precum si ale licentelor de executie, cu exceptia incalcarii caietului de sarcini al licentei de executie pentru traseu datorate conditiilor de trafic, conditiilor meteorologice nefavorabile, defectiunilor tehnice aparute in timpul efectuarii curselor sau cazurilor de forta majora.

Sanctiunile aplicate operatorului de transport rutier se inregistreaza in fisa cazier a acestuia, deschisa la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat licenta de transport rutier public, licenta de transport rutier in interes propriu sau autorizatia de transport rutier in interes propriu. In cazul in care operatiunea de transport rutier se desfasoara de catre o persoana fizica sau de catre un agent economic care nu este inregistrat ca operator de transport rutier, sanctiunea se aplica detinatorului vehiculului cu care se efectueaza transportul. Art. 55. - (1) In cazul operatorilor de transport rutier straini sau al angajatilor acestora care incalca prevederile legale in vigoare, nationale sau internationale, organele de control vor aplica sanctiunile contraventionale legale pe care le vor inscrie in Tichetul de inscriere a contraventiilor, eliberat la intrarea in tara de organele politiei de frontiera, si vor instiinta in mod operativ Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, comunicand toate datele necesare pentru identificarea transportului si a transportatorului. In situatii deosebite, cu aprobarea conducerii Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., personalul abilitat sa efectueze controlul poate proceda la ridicarea autorizatiei de transport eliberate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei operatorului de transport rutier strain si poate interzice continuarea derularii transportului in cauza, solicitand in acest caz sprijin celui mai apropiat organ de politie.

Art. 56. - (1) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se incheie in 3 exemplare, utilizandu-se o scriere lizibila si completandu-se toate rubricile.

Primul exemplar se depune la sediul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat carnetul de procese-verbale, operandu-se in Registrul de evidenta a contraventiilor. In cazul in care operatorul de transport rutier detine licenta sau autorizatie de transport rutier eliberata intr-un alt judet, sanctiunea aplicata se comunica agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din judetul respectiv pentru completarea fisei cazier a operatorului de transport rutier in cauza.

Al doilea exemplar se inmaneaza contravenientului sau, in cazul in care acesta refuza sa il semneze ori sa il primeasca, se transmite prin posta, in termen de pana la o luna de la data aplicarii sanctiunii.

Al treilea exemplar ramane in carnetul de procese-verbale respectiv.

Art. 57. - (1) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.

Plangerea se depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din care face parte agentul constatator si va fi insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiilor. Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. va transmite de indata plangerile insotite de copia de pe procesul-verbal la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia. Art. 58. - Daca dupa expirarea termenului de plata contravenientul nu a achitat amenda, procesul-verbal sau, dupa caz, o copie de pe incheierea sau dispozitia judecatoreasca de solutionare a plangerii se comunica, spre executare, organului financiar in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contravenientului. Art. 59. - Procedura de urmarire a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se considera incheiata in urmatoarele cazuri: a) a fost incasata amenda;

b) procesul-verbal a fost dat in urmarire organului financiar;

c) procesul-verbal a fost anulat prin sentinta unei instante judecatoresti, sentinta

ramasa definitiva;

d) procesul-verbal a fost prescris;

e) in cazul imposibilitatii identificarii domiciliului contravenientului.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 60. - Detinatorii de licente de transport rutier public, licente de transport rutier in interes propriu sau de autorizatii de transport rutier in interes propriu ori de licente de executie pentru activitati conexe transportului rutier isi organizeaza si isi desfasoara activitatea pentru care au fost autorizati in baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme metodologice, a legislatiei interne si internationale in vigoare si a prevederilor caietelor de sarcini aferente.

Art. 61. - Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. elaboreaza reguli procedurale proprii de desfasurare a activitatii.

Art. 62. - Documentele solicitate la eliberarea licentei de transport rutier public, a licentei de transport rutier in interes propriu sau a autorizatiei de transport rutier in interes propriu si a licentelor de executie se prezinta la sediul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in original si in copie pentru verificarea autenticitatii.

Art. 63. - Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. analizeaza dosarul depus de solicitant si, in functie de indeplinirea conditiilor necesare, in termen de 15 zile elibereaza licenta de transport rutier public, licenta de transport rutier in interes propriu sau autorizatia de transport rutier in interes propriu si licentele de executie ori comunica in scris refuzul motivat al eliberarii acestora, dupa caz. Art. 64. - (1) Contestatia impotriva refuzului de eliberare a licentei de transport rutier public, a licentei de transport rutier in interes propriu sau a autorizatiei de transport rutier in interes propriu si a licentelor de executie, precum si impotriva masurii de suspendare sau de anulare a acestora se depune in termen de 15 zile de la comunicare la sediul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

In cazul in care masura aplicata este reconfirmata de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., persoana interesata se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990

Art. 65. - Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licentei de transport rutier public, a licentei de transport rutier in interes propriu sau a autorizatiei de transport rutier in interes propriu, a exemplarelor de serviciu ale acesteia si/sau a licentelor de executie, dupa caz, se comunica, in termen de 15 zile de la data constatarii, de catre operatorul de transport rutier sau de catre operatorul pentru activitati conexe transportului rutier agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a emis licenta sau autorizatia respectiva, care procedeaza la anularea acesteia. Inlocuirea acestora se efectueaza in mod similar procedurii de obtinere a unui document nou, cu plata tarifelor aferente. Pierderea sau sustragerea licentelor de transport rutier public, a licentelor de transport rutier in interes propriu sau a autorizatiilor de transport rutier in interes propriu si a licentelor de executie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Art. 66. - Tarifele pentru prestatiile specifice efectuate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., stabilite in conditiile legii, pot fi actualizate trimestrial, in functie de coeficientul de inflatie publicat in Buletinul statistic, editat de Institutul National de Statistica, de prevederile legislative nou-aparute, si se aproba de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Tariful pentru eliberarea licentei de executie pentru traseu se stabileste pentru o cursa, iar in cazul unui traseu tariful perceput reprezinta suma curselor prevazute in caietul de sarcini al licentei de executie pentru acel traseu.

In cazul in care licenta de executie pentru traseu a fost obtinuta de o asociatie de operatori de transport rutier public, aceasta va prezenta agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. modul de repartizare a curselor pentru fiecare dintre membrii asociati, in vederea stabilirii tarifului pe care acestia trebuie sa il achite.

Tarifele percepute sunt prezentate in anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice.

Art. 67. - (1) Transporturile rutiere internationale de marfuri pot fi efectuate si cu un autovehicul inmatriculat in Romania care tracteaza o semiremorca sau o remorca inmatriculata in alta tara, sub sigiliu vamal, daca acordurile bilaterale prevad aceasta si daca cu aceste vehicule nu se executa transport in regim de cabotaj.

Autotrenurile formate din autovehicul tragator, remorca sau semiremorca, dupa caz, la care una dintre componente nu este inmatriculata in Romania, sunt considerate ca executand transport international si sunt supuse reglementarilor respective, inclusiv interdictiei privind cabotajul.

Art. 68. - Transporturile rutiere de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale se pot executa numai cu autovehicule clasificate pe stele sau categorii.

Art. 69. - Data la care se desfasoara sedinta de atribuire a licentelor de executie pentru traseu in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean, inclusiv intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), precum si data limita de inregistrare a solicitarii se stabilesc de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si se comunica operatorilor de transport rutier public, cu cel putin 60 de zile inainte, prin afisare la sediile agentiilor teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

In cazul in care programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov) nu a fost aprobat de delegatia permanenta a consiliului judetean pana la data solicitata de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. prin agentiile sale teritoriale, se considera ca acesta nu a fost acceptat si va ramane in vigoare vechiul program.

Data de referinta care se ia in considerare pentru acordarea punctajelor la criteriile de evaluare, specificate in anexa nr. 11 a) la prezentele norme metodologice, este cu 30 de zile inaintea desfasurarii sedintei de atribuire a licentelor de executie pentru traseu.

Art. 70. - Operatorii de transport rutier public care efectueaza transporturi urbane subventionate au acces numai la licentele de executie pentru traseu pentru transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, ramase nesolicitate, si numai dupa efectuarea in totalitate a programului de transport urban, confirmata de autoritatile locale, daca pentru aceste curse exista evidenta contabila separata. Art. 71. - (1) In lipsa autogarilor autorizate, capetele de traseu si opririle in tranzit vor fi amplasate in punctele care indeplinesc conditiile minime de siguranta rutiera si de confort, stabilite de autoritatile publice locale si de organele de politie.

In conditiile in care capacitatea autogarilor este depasita (numar de plecari/sosiri, stationari la peron), precum si in cazul traseelor in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov) pentru care sunt prevazute in caietul de sarcini mai mult de 15 curse zilnic, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. solicita consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, amplasarea capetelor de traseu si/sau a opririlor in tranzit in alte puncte de imbarcare/debarcare care indeplinesc conditiile minime de siguranta rutiera si de confort.

Autogarile folosite la transportul rutier de persoane prin servicii regulate in trafic international vor fi abilitate de o comisie constituita la nivelul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. Criteriile de abilitare sunt prezentate in anexa nr. 5b) la prezentele norme metodologice.

Art. 72. - In cazul executarii transporturilor de calatori de catre un operator de transport rutier, in interes propriu, acesta trebuie sa faca dovada (prin legitimatii de serviciu sau lista nominala) ca pasagerii transportati au calitatea de angajati proprii sau presteaza o activitate in folosul acestuia.

Art. 73. - Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplica la transportul in regim taxi.

ANEXA Nr. 1.1 la normele metodologice

| |RO| | | ROMANIA | | MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI | | LICENTA DE TRANSPORT | | RUTIER PUBLIC | | Operatorul de transport rutier __________________ | | Cod fiscal ___________________ | | Este abilitat sa efectueze transport rutier public in conformitate cu | | caietul de sarcini | | Valabil de la data de ____ pana la data de ____ numai cu viza anuala. | | Emitent | | Autoritatea Rutiera Romana - ARR| | Agentia ARR ______________ | | Semnatura si stampila | | R.O.T.R. _____/_____/____ | | Seria _______ nr. ____________ | |Vize anuale: | | |Nr. crt.| Nr. inregistrare | Valabil pana la | Semnatura | Stampila | |

|Mentiuni speciale: | |Falsificarea acestei licente se pedepseste conform legilor | | Seria _______ nr. ____________ |

ANEXA Nr. 1.9a) la normele metodologice

| |RO| | | ROMANIA | | MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI | | LICENTA DE EXECUTIE | | PENTRU VEHICUL | | PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE INTERNATIONALE | | DE ____________________ | | Operatorul de transport rutier ______________ | | Categorie vehicul _____________ Nr. circulatie _____________ | | Nr. identificare ______________ | | Valabila de la ____________ pana la ______________ | | Eliberata in baza licentei de transport rutier public Seria ___ nr. _____ | | Clasificare categ/stele _____ _______ ______ ______ | | Dovada de certificare a poluarii ____________ | | Emitent | | Autoritatea Rutiera Romana - ARR| | Agentia ARR ______________ | | Semnatura si stampila | | Seria _______ nr. ____________ |

CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC

CAP. I

Obligatii generale

1. Operatorul de transport rutier impreuna cu persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier raspund de asigurarea unei stari tehnice a vehiculelor corespunzatoare cerintelor categoriei de transport pentru care s-a obtinut licenta de transport rutier public.

2. Persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier raspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, si de respectarea locului de parcare comunicat agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

3. Operatorul de transport rutier are obligatia sa pastreze licenta de transport rutier public la sediu si sa transmita un exemplar de serviciu al acesteia pentru fiecare punct de lucru, filiala sau sucursala care va instiinta pentru luare in evidenta agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza isi desfasoara activitatea.

4. Operatorul de transport rutier are obligatia sa detina la sediul sau sau/si la sediul punctului de lucru, al filialei sau al sucursalei, in functie de categoria si de tipul transportului rutier executat, urmatoarele documente:

- evidenta foilor de parcurs emise, precum si matca blocurilor de foi de parcurs utilizate si evidenta pentru fiecare cursa a diagramelor tahograf,dupa caz, pentru o perioada de 2 ani;

- liste pasageri (in copie pentru cursele aflate in derulare si in original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent si anul in curs;

- scrisorile de transport intern sau international (in copie pentru cursele aflate in derulare si in original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent si anul in curs;

- diagramele tahograf utilizate (in original) pentru anul precedent si anul in curs, conform reglementarilor interne si internationale in vigoare;

- fisele privind instruirea personalului in ceea ce priveste respectarea normelor de protectia muncii si PSI (in original) pentru o perioada de 5 ani;

- documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea persoanei care conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier si a conducatorilor auto conform Legii nr.130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;

- documentele doveditoare privind locul de parcare al autovehiculelor (in original) pentru anul precedent si anul in curs;

- evidenta biletelor de calatorie pentru o perioada de 2 ani;

- asigurarea calatorilor si bagajelor acestora in cazul transporturilor de persoane in trafic intern si international (in original);

- clasificarea acordata de Registrul Auto Roman (in copie), acolo unde este cazul;

- certificat de noxe (in copie) pentru o perioada de 2 ani, pentru fiecare vehicul;

- cartea de identitate a autovehiculelor (in original);

- documentele doveditoare din care sa rezulte ca detine vehicule inchiriate sau in leasing, dupa caz (in copie);

- talonul-anexa la certificatul de inmatriculare, cu viza inspectiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul (in copie);

- raportarile privind situatia curselor neefectuate pentru anul precedent si anul in curs;

- evidenta modului de respectare a Ordinului ministrului transporturilor nr.316/1994 si a Ordinului ministrului transporturilor nr. 412/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de functii ale personalului care lucreaza in transportul rutier si concura la siguranta circulatiei, pentru o perioada de 5 ani;

- registrul de evidenta si de folosire a autorizatiilor TIR pentru anul in curs.

Conditii privind soferii :

- sa se utilizeze soferi apti din punct de vedere medical si psihologic conform examinarilor periodice;

- sa se utilizeze soferi cu practica si experienta in conducerea autovehiculului, posesori ai permisului de conducere corespunzator;

- sa se utilizeze soferi fara antecedente grave la circulatia pe drumurile publice in ultimele 36 luni, cum ar fi :

- consumul de bauturi alcoolice;

- accidente grave de circulatie;

- sa se verifice capacitatea de munca a soferilor inainte de inceperea activitatii de transport si testarea alcoolscop;

- sa se respecte regimul de munca si de odihna al soferului, prevazut de legislatia in vigoare.

5. Operatorul de transport rutier are obligatia sa comunice in termen de 15 zile agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. orice modificare aparuta fata de documentele care au stat la baza atribuirii licentei de transport rutier public.

6. Operatorul de transport rutier are obligatia sa declare la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in termen de15 zile, pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentei de transport rutier public.

7. Operatorul de transport rutier care isi schimba sediul in alt judet are obligatia sa depuna licenta de transport rutier public la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de la care a dobandit-o, in termen de 60 de zile de la data schimbarii sediului, procedandu-se la anularea pozitiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier.

Perioada de 60 de zile este intervalul maxim de timp destinat dobandirii unei noi licente de transport rutier public.

In aceasta perioada operatorul de transport rutier este autorizat sa isi desfasoare activitatea.

8. Operatorul de transport rutier va trebui sa obtina o noua licenta de transport rutier public de la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din judetul in care si-a mutat sediul, refacand etapele procedurii pentru dobandirea acesteia.

La ridicarea noii licente operatorul de transport rutier va depune licenta detinuta anterior.

9. Operatorul de transport rutier detinator de licenta de transport rutier public, care isi inceteaza activitatea, este obligat sa anunte in scris agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in termen de 15 zile de la data incetarii activitatii, procedandu-se la anularea pozitiei din Registrul operatorilor de transport rutier, si sa depuna licenta de transport rutier public in original, impreuna cu caietul de sarcini la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

10. Operatorul de transport rutier are obligatia sa reinnoiasca licenta de transport rutier public la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia si sa solicite in termen aplicarea vizelor anuale.

11. La solicitarea organelor de control abilitate, personalul propriu al operatorului de transport rutier (patron, manager, administrator, persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier, etc.) este obligat sa puna la dispozitie, sub sanctiunea amenzii, toate documentele care atesta dreptul, modul de desfasurare al activitatii de transport rutier si dovada existentei legale a operatorilor de transport rutier, precum si actele de identitate ale reprezentantului si angajatilor sai.

12. Operatorul de transport rutier are obligatia sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport rutier pe care le executa si prevederile caietelor de sarcini.

13. Operatorul de transport rutier are obligatia sa execute numai categoriile de transport rutier pentru care detine licenta de executie pentru vehicul.

14. Operatorul de transport rutier are obligatia sa asigure securitatea pasagerilor la imbarcarea/debarcarea acestora in/din mijloacele de transport rutier ce efectueaza curse ocazionale si turistice.

15. Operatorul de transport rutier are obligatia ca, la cererea agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., sa efectueze cursa sau traseul respectiv pe perioada comunicata, in cazurile de retragere a licentei de executie pentru traseu de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. sau in caz de renuntare la licenta de executie pentru traseu din initiativa operatorului de transport rutier.

16. Operatorul de transport rutier are obligatia sa asigure existenta la bordul autovehiculului, pe toata durata executarii transportului, a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuata si prevederile legale in vigoare, respectiv:

16.1 Pentru toate categoriile de transport rutier:

- licenta de executie pentru vehicul sau cartela magnetica corespunzatoare respectivei licente;

- foaia de parcurs sau diagrama tahograf, dupa caz;

- certificatul de inmatriculare al vehiculului, talonul cu inspectia tehnica valabila;

- contractul de inchiriere, daca vehiculul este inchiriat, sau contractul de leasing, in copie legalizata

- documentul-tip care atesta valabilitatea cartelei magnetice (in copie).

16.2 In mod suplimentar, in cazul transportului de persoane:

a) certificat de clasificare pe stele sau categorii, in original;

b) licenta de traseu si caietul de sarcini aferent licentei de traseu, in cazul tansportului prin servicii regulate;

c) lista pasagerilor in cazul transportului ocazional in trafic intern

d) documentul de control conform Acordului INTERBUS in cazul transportului ocazional in trafic international - servicii liberalizate;

e) copia legalizata a cartii de identitate a vehiculului in cazul transportului ocazional in trafic international;

f) autorizatii pentru serviciile ocazionale internationale neliberalizate;

g) documente specifice care sa ateste caracterul transportului turistic sau ocazional efectuat in trafic intern sau international (contract, invitatie, document de tarifare a transportului).

16.3 In mod suplimentar in cazul transportului de marfa:

a) documentele de insotire a marfii;

b) scrisoare de transport.

- in cazul transportului rutier international de marfa:

- scrisoarea de transport;

- carnet TIR, dupa caz;

- in cazul transportului rutier de marfuri cu greutati si/sau gabarite depasite:

- autorizatia speciala emisa de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania";

- in cazul transportului rutier de produse periculoase si materiale radioactive:

- certificatul de atestare profesionala pentru soferi, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionala pentru soferii care efectueaza transporturi de produse clasificate periculoase in conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.);

- documentele privind vehiculul si marfa transportata conform Hotararii Guvernului nr. 1374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994;

- fisa de siguranta pentru categoria de produse transportate.

CAP. II

Prevederi specifice tipurilor de transport rutier

A. Transportul rutier de persoane

La executarea transporturilor rutiere de persoane operatorii de transport rutier au obligatia:

a) sa utilizeze pe timpul executarii transportului placa de traseu cu indicarea executantului si a caracterului cursei;

b) sa supravegheze urcarea si coborarea pasagerilor;

c) sa nu circule cu usile deschise sau cu pasageri pe scara autovehiculului;

d) sa asigure respectarea locurilor atunci cand s-au emis legitimatii de calatorie cu loc;

e) sa asigure urcarea si coborarea bagajelor din portbagajul autovehiculului;

f) sa nu admita la transport in salonul autovehiculului:

- materii greu mirositoare;

- materii inflamabile;

- butelii de aragaz;

- butoaie cu carbid;

- tuburi de oxigen;

- materiale explozibile;

- filme cinematografice neambalate in cutii metalice;

- produse caustice;

- materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdari autovehiculul, bagajele sau imbracamintea calatorilor;

- obiecte sau marfuri interzise la transport prin dispozitiile legale;

g) sa nu admita la transport un numar mai mare de persoane decat cel inscris in certificatul de inmatriculare. Sa se asigure spatii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor si sa nu se preia la transport in acestea marfuri sau colete decat in limita spatiilor disponibile;

h) sa nu opreasca pentru urcarea sau coborarea pasagerilor in alte locuri decat cele prevazute in graficul de circulatie;

i) sa asigure gratuit readucerea calatorilor la punctul de plecare in cazul in care calatoria nu se poate realiza pana la destinatie din vina transportatorului;

j) sa asigure preluarea calatorilor din autovehiculele ramase imobilizate pe traseu in termen maxim de:

- 3 ore in judet;

- 5 ore in tara;

-16 ore in strainatate;

Conditii comerciale de efectuare a transporturilor rutiere:

a) sa emita legitimatii de calatorie corespunzatoare sumelor incasate pentru calatori si bagaje;

b) sa utilizeze numai legitimatii de calatorie inseriate pentru pasageri si bagaje, inregistrate ca documente cu regim special;

c) sa nu permita calatoria decat in baza legitimatiilor de calatorie valabile, precum si a legitimatiilor speciale;

d) sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile care cad in sarcina transportatorilor;

e) in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mana, care pot fi tinute in mana, in plasa portpachet sau alaturi pe scaunul pe care il ocupa pasagerul.

In salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

- nu se incadreaza in categoria bagajelor de mana;

- contin produse neadmise la transport;

- sunt asezate pe culoarul de acces sau pe platforma din fata sau spate a autovehiculului.

Nu se admit la transport bagaje asezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar daca spatiul ramas neutilizat de catre pasageri ar permite acest lucru.

Bagajele depuse in spatiul destinat bagajelor se manipuleaza numai de catre sofer.

In cazul executarii transporturilor rutiere de calatori prin curse ocazionale operatorul de transport rutier va urmari suplimentar :

a) utilizarea foii de parcurs INTERBUS, in cazul transportului international, sau a listei de pasageri, intocmita, parafata si barata dupa ultimul calator de catre beneficiar, in cazul transportului national;

b) neimbarcarea suplimentara de calatori fata de cei cuprinsi in lista pasagerilor sau foaia de parcurs INTERBUS;

In cazul in care pe unul din sensuri se transporta un grup de turisti care a fost transportat anterior (schimbare de serie), la bordul autovehiculului se va afla obligatoriu si lista pasagerilor cu care a fost transportat initial grupul respectiv de turisti;

Suplimentar in cazul executarii transporturilor rutiere de calatori prin servicii regulate, operatorii de transport rutier au urmatoarele obligatii:

Referitor la conditiile de executarea transporturilor rutier:

a) la cel putin unul din capetele de traseu, prin registrul de miscare, evidentierea curselor proprii plecate si sosite;

b) sa execute transporturi strict in conformitate cu graficul de circulatie;

c) sa asigure realizarea tuturor curselor iar in caz de imobilizare a autovehiculelor sa se ia masuri de inlocuire a acestora;

d) sa anunte anticipat cursele care nu pot fi executate, la capetele de linie si in limita posibilitatilor, si pe traseu;

e) sa comunice la agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. lunar, pana la data de 10 a lunii in curs, cursele neexecutate si cauza neexecutarii in luna expirata;

f) sa opreasca in toate statiile prevazute in grafic pentru urcarea si coborarea calatorilor si bagajelor;

g) sa nu blocheze statiile publice cu autovehicule pentru parcare sau efectuarea unor lucrari de intretinere si reparatii;

h) sa asigure autovehicule suplimentar pentru preluarea fluxurilor ocazionale de calatori de pe traseele deservite in exclusivitate;

i) sa solicite avizul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pentru orice modificari ale graficului de circulatie.

Referitor la conditiile comerciale :

a) vanzarea biletelor, la capetele de linie, inclusiv cu anticipatie, si in autovehicul;

b) biletele de calatorie in cel putin 2 limbi - limba romana si o limba de circulatie internationala, pentru cursele internationale;

c) la emiterea de abonamente sa respecte reglementarile in vigoare;

e) sa nu emita legitimatii de calatorie peste capacitatea autovehiculului ca locuri pe scaune la cursele internationale;

f) sa accepte la transport toti calatorii care au legitimatii de calatorie valabile pentru cursa respectiva in limita capacitatii vehiculului;

g) transportul gratuit al copiilor sub 5 ani pentru care nu se solicita loc separat in cazul transportului in trafic national;

Cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de calatori existent temporar in punctele de imbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul ramas imobilizat in traseu, nu se considera cursa noua; aceasta se efectueaza dupa acelasi grafic ca al cursei dublate in urmatoarele conditii:

- depasirea capacitatii de preluare a autovehiculului initial;

- mentionarea in foaia de parcurs a caracterului cursei;

In cazul curselor efectuate prin servicii regulate speciale sau asimilate acestora, suplimentar, se vor respecta urmatoarele conditii :

- nu se vor transporta alte persoane decat cele pentru care au fost angajate de catre beneficiar;

- oprirea pentru imbarcarea-debarcarea pasagerilor in statiile publice este interzisa.

Statiile utilizate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate sunt puncte de oprire special amenajate cu alveole pentru scoaterea din trafic a vehiculului pe perioada opririi (capete de traseu sau statii de tranzit).

Punctele de oprire special amenajate trebuie sa asigure urmatoarele conditii:

- spatii de oprire pentru imbarcarea si debarcarea pasagerilor;

- spatiu amenajat pentru stationarea pasagerilor;

- sa fie aprobate de Consiliile locale si de Politie;

In scopul realizarii protectiei sociale agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. poate sa impuna prin graficul de circulatie anexa la caietul de sarcini, oprirea in anumite statii publice existente pe traseul pentru care se emite licenta de executie pentru traseu.

Plecarea si sosirea curselor turistice sau ocazionale se va efectua in mod obligatoriu din locuri amenajate astfel incat sa asigure securitatea pasagerilor la imbarcarea/debarcarea in si din autovehicul.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport utilizate la transportul rutier de persoane sunt :

a) autovehiculele trebuie sa aiba inspectia tehnica periodica efectuata la termen;

b) autovehiculele trebuie salubrizate, spalate si dezinfectate;

c) sa existe afisat in interiorul autovehiculului numele soferului;

d) sa existe instalatia de incalzire a salonului autovehiculului, in stare de functionare si sa o utilizeze ori de cate ori este nevoie;

e) sa existe roata de rezerva asezata intr-un suport exterior salonului;

f) sa existe la bord mijloace P.S.I. si ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate;

g) in perioada de iarna sa existe in dotare mijloace de deszapezire;

h) spatii de depozitare special amenajate pentru transportul bagajelor. Bagajele ce depasesc capacitatea spatiilor de depozitare, se pot transporta in remorci inchise, atasate vehiculului in conformitate cu mentiunile facute in cartea de identitate a vehiculului tractor;

i) aspect estetic corespunzator;

j) autovehiculele sa fie inscriptionate cu insemnele operatorului de transport rutier;

k) autovehiculele vor fi dotate cu aparat tahograf care va fi in functiune pe toata durata desfasurarii transportului conform reglementarilor in vigoare;

l) autovehiculele vor fi clasificate pe stele sau categorii de catre Registrul Auto Roman.

La autovehiculele care executa transportul rutier de persoane prin servicii regulate, suplimentar trebuie asigurate:

a) afisarea in interiorul salonului a tarifului de transport pe baza de bilet, pe zone kilometrice pentru transporturile rutiere in trafic national;

b) numerotarea locurilor pentru autovehiculele care executa transporturi rutiere intre localitati;

c) locuri rezervate pentru invalizi, batrani, persoane cu copii in brate pentru transporturile rutiere in trafic national.

B. Transportul de marfuri

Transporturile rutiere nationale de marfuri generale sunt executate numai cu vehicule care au caracteristici constructive si dotari conform reglementarilor in vigoare la accesul pe infrastructurile rutiere privind tipurile de transporturi.

Vehiculele utilizate la transportul de marfuri trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

- sa se incadreze in normele legale de siguranta si securitate a transporturilor rutiere;

- sa fie omologate;

- sa fie inscrise in circulatie definitiv sau temporar;

- sa aiba inspectia tehnica periodica valabila.

Suplimentar pentru transportul marfurilor perisabile vehiculele vor indeplini conditii suplimentare.

Transportul de produse perisabile se poate efectua cu mijloace de transport 'izoterme' ,'refrigeratoare', "frigorifice" sau 'calorifice' ce corespund definitiilor de mai jos:

Mijlocul de transport rutier izoterm trebuie sa fie construit cu pereti izolanti, inclusiv usile, podeaua si acoperisul, permitand limitarea schimburilor de caldura intre interiorul si exteriorul furgonului.

Mijlocul de transport refrigerator este un mijloc de transport rutier cu o sursa de frig (gheata hidrica, cu sau fara adaos de sare; placi eutectice; gheata carbonica, cu sau fara reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau fara reglare de evaporare, etc.) alta decat echipament mecanic sau cu 'absorbtie', permite scaderea temperaturii in interiorul furgonului gol si o mentine in continuare pentru o temperatura exterioara medie de +30 grade Celsius.

Mijlocul de transport frigorific este un mijloc de transport rutier prevazut cu un dispozitiv de producere a frigului , individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport (grup mecanic cu compresor, masina de 'absorbtie' etc.), care sa permita, la o temperatura exterioara medie de +30 C, scaderea temperaturii din interiorul furgonului gol si de a o mentine apoi in mod permanent.

Mijlocul de transport calorific este un mijloc de transport rutier prevazut cu un dispozitiv de producere a caldurii , care sa permita ridicarea temperaturii in interiorul furgonului gol si de a o mentine apoi pe timp de 12 ore cel putin fara reaprovizionare, la o temperatura practic constanta si nu mai mica de +12 C.

- suplimentar vehiculele utilizate la transportul rutier de animale vii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- transportul de animale vii se efectueaza cu autovehicule special amenajate in acest scop;

- autovehiculele destinate acestor transporturi vor fi dezinfectate potrivit prevederilor reglementarilor sanitar veterinare in vigoare;

- in cazul transportului de animale cu gabarit mai mare (bovine, cai) se asigura fixarea capului, sau perete despartitor intre ele, pentru evitarea accidentarii acestora in timpul transportului.

B1.Transportul de marfuri generale in trafic national

La executarea transporturilor operatorii de transport rutier vor respecta urmatoarele conditii :

-operatorul de transport rutier raspunde de numarul, greutatea si integritatea marfurilor de la incarcare si pana la predarea la destinatie a acestora;

-soferul are obligatia sa asiste la incarcarea si descarcarea marfurilor transportate, permitand efectuarea acestor operatiuni in asa fel incat pe parcursul transportului sa se asigure securitatea marfurilor si sa se preintampine deplasarea acestora si producerea unor evenimente rutiere;

-soferul are obligatia sa nu permita incarcarea marfurilor din alte categorii pentru care vehiculul nu detine licenta;

-sa nu incarce vehiculul peste capacitatea utila de transport;

-sa se realizeze transportul in conformitate cu contractul incheiat cu beneficiarul, iar in caz de imobilizare a vehiculului sa se ia masuri de remediere sau inlocuire a acestuia;

-sa se respecte normele de protectie a muncii si PSI pe tot timpul transportului prevazute de legislatia in vigoare;

- transportul marfurilor agabaritice sau periculoase se va efectua pe rutele aprobate.

B2. Transportul produselor periculoase si al materialelor radioactive

Transportul rutier al marfurilor periculoase se executa cu vehicule care necesita amenajari speciale (cisterne sau vehicule care transporta marfuri din clasele limitative 1 si 7) sau nu necesita astfel de amenajari (cazul celorlalte clase de produse) cu respectarea stricta a caietului de sarcini al licentei de executie pentru vehicul si a prevederilor legale in vigoare.

Transporturile se vor efectua cu respectarea urmatoarelor conditii :

(1) Referitor la conducatorii auto :

-sa se instruiasca soferii asupra specificului transporturilor ce urmeaza a fi executate privind obligatiile care le revin ca soferi la preluarea unor asemenea produse pe timpul transportului;

- soferul sa detina certificatul care sa ateste instruirea generala si cunoasterea de catre acestia a obligatiilor pe care le au privind executarea acestor transporturi, conform OMT nr.82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionala pentru soferii care efectueaza transporturi de produse clasificate periculoase in conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.);

(2) Conditii de executare a transporturilor :

-sa se solicite expeditorului pentru orice comanda de transport susceptibila de a fi produs periculos sau deseu toxic precizarea de catre acesta a naturii marfii ce urmeaza a fi transportata si daca are sau nu clasificare conform acordului international ADR;

-sa se pretinda inainte de inceperea transportului respectiv ca expeditorul sa predea soferului la prezentarea pentru incarcare fisa de siguranta a produsului ce urmeaza a fi transportat, pentru ca soferul sa cunoasca caracteristicile marfii ce urmeaza a fi transportate si sa poata verifica indeplinirea conditiilor de prezentare pentru transport;

- sa nu transporte produse susceptibile de a fi produse periculoase sau deseuri toxice a caror caracteristici si conditii de transport nu au fost comunicate in scris de catre expeditor si nu sunt cunoscute;

- sa nu se utilizeze la vehiculele care transporta asemenea produse decat cel mult o remorca sau o semiremorca cu exceptia cazurilor in care prin specificatia produsului respectiv se interzice transportul acestuia in remorci;

- sa nu incredinteze vehiculul unor soferi care nu indeplinesc conditiile pentru executarea unor asemenea transporturi;

-sa se verifice la preluarea marfurilor pentru transport daca acestea sunt prezentate conform specificatiei produsului respectiv;

-sa se pretinda expeditorului sa predea echipamentele auxiliare prevazute in specificatia produsului respectiv, dupa caz:

- mijloace de semnalizare a naturii produsului respectiv ;

- mijloace de interventie in caz de accident (masca de gaze, manusi si cizme de cauciuc, substante neutralizante, etc.).

-sa nu se admita supraincarcarea vehiculului peste capacitatea nominala, volumetrica sau ca suprafata;

- sa nu se transporte pasageri in afara personalului care executa transportul;

- sa se respecte obligatiile privind parcarea si stationarea vehiculelor incarcate cu asemenea produse;

- sa se asigure continuitatea transportului in cazul imobilizarii din cauze tehnice, in parcurs, a vehiculelor incarcate cu asemenea produse in termene de maxim:

- 5 ore in judet;

- 12 ore in tara;

- 24 ore in strainatate, cu exceptia cazurilor in care natura marfurilor transportate nu impune termene mai scurte;

- sa se pretinda expeditorului sa asigure curatirea, spalarea si dupa caz, neutralizarea caroseriei vehiculului dupa descarcarea marfurilor transportate.

(3) Vehiculele utilizate la transportul rutier de produse periculoase si materiale radioactive trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa se utilizeze numai vehicule care corespund din punct de vedere al amenajarilor pentru transportul categoriei respective de produse care urmeaza a fi transportate, pe baza certificatului emis de Registrul Auto Roman sau/si atestatului pentru transporturi de materiale radioactive emis de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare;

b) sa se asigure vehiculelor mijloace P.S.I. conform prevederilor legale;

c) sa se asigure pentru circulatia in perioada de iarna mijloace individuale de deszapezire;

d) sa fie echipate cu aparate de control omologate international, instalate si sigilate conform prescriptiilor tehnice prevazute in legislatia in vigoare;

e) sa fie echipate cu truse sanitare de prim ajutor si triunghiuri reflectorizante autorizate.

B3. Transportul international de marfuri

Transporturile rutiere internationale de marfuri se efectueaza in baza licentelor de executie specifice cu respectarea caietului de sarcini aferent licentei. Vehiculele care nu detin licenta de executie valabila nu pot trece frontiera de stat a Romaniei.

La efectuarea transporturilor se vor respecta urmatoarele conditii:

-se va respecta termenul de prezentare la incarcare/descarcare;

-conducatorul auto va asista la incarcarea marfii urmarind numarul coletelor incarcate, marcajul acestora, starea aparenta a ambalajului si a marfii indicand modul optim de repartizare a incarcaturii si ancorarea acesteia;

-deschiderea vehiculului pentru descarcarea marfii se va face numai in prezenta organelor vamale.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

CAIET DE SARCINI al licentei de transport rutier in interes propriu

CAPITOLUL I

Obligatii generale

Operatorul de transport rutier impreuna cu persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier raspund de asigurarea unei stari tehnice a vehiculelor corespunzatoare cerintelor categoriei de transport pentru care s-a obtinut licenta de transport rutier in interes propriu.

Persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier raspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, si de respectarea locului de parcare comunicat agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Operatorul de transport rutier are obligatia sa pastreze licenta de transport rutier in interes propriu la sediu si sa transmita un exemplar de serviciu al acesteia pentru fiecare punct de lucru, filiala sau sucursala, care va instiinta pentru luare in evidenta agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza isi desfasoara activitatea. Operatorul de transport rutier are obligatia sa detina la sediul firmei sau/si la sediul punctului de lucru, al filialei sau al sucursalei, in functie de categoria si de tipul transportului rutier executat, urmatoarele documente:

- evidenta foilor de parcurs emise, precum si matca blocurilor de foi de parcurs utilizate sau evidenta pentru fiecare cursa a diagramelor tahograf pentru o perioada de 2 ani;

- scrisorile de transport intern si/sau international (in copie pentru cursele aflate in derulare si in original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent si anul in curs;

- diagramele tahograf utilizate (in original) pentru anul precedent si anul in curs, conform reglementarilor interne si internationale in vigoare;

- fisele privind instruirea personalului in ceea ce priveste respectarea normelor de protectie a muncii si PSI (in original) pentru o perioada de 5 ani;

- documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea persoanei care conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier si a conducatorilor auto conform Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;

- documentele doveditoare privind locul de parcare a autovehiculelor (in original) pentru anul precedent si anul in curs;

- certificatul de noxe (in copie) pentru o perioada de 2 ani;

- cartea de identitate a autovehiculelor (in original);

- documentele doveditoare din care sa rezulte ca detine vehiculele cu chirie sau cu orice alt titlu, dupa caz (in copie);

- talonul-anexa la certificatul de

inmatriculare, cu viza inspectiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul (in copie);

- evidenta modului de respectare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 316/1994 si a Ordinului ministrului transporturilor nr. 412/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de functii ale personalului care lucreaza in transportul rutier si concura la siguranta circulatiei, pentru o perioada de 5 ani;

- registrul de evidenta si de folosire a autorizatiilor TIR pentru anul in curs.

Conditii privind soferii:

- sa se utilizeze soferi apti din punct de vedere medical si psihologic conform examinarilor periodice;

- sa se utilizeze soferi cu practica si experienta in conducerea autovehiculului, posesori ai permisului de conducere corespunzator;

- sa se utilizeze soferi fara antecedente grave la circulatia pe drumurile publice in ultimele 36 de luni, cum ar fi:

. consumul de bauturi alcoolice;

. accidente grave de circulatie;

- sa se verifice capacitatea de munca a soferilor inainte de inceperea activitatii de transport si testarea alcoolscop; - sa se respecte regimul de munca si de odihna al soferului, prevazut de legislatia in vigoare. Operatorul de transport rutier are obligatia sa comunice in termen de 15 zile agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. orice modificare aparuta fata de documentele care au stat la baza atribuirii licentei de transport rutier in interes propriu. Operatorul de transport rutier are obligatia sa declare la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in termen de 15 zile, pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentei de transport rutier in interes propriu.

Operatorul de transport rutier care isi schimba sediul in alt judet are obligatia sa depuna licenta de transport rutier in interes propriu la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de la care a dobandit-o, in termen de 60 de zile de la data schimbarii sediului, procedandu-se la anularea pozitiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier. Perioada de 60 de zile este intervalul maxim de timp destinat dobandirii unei noi licente de transport rutier in interes propriu. In aceasta perioada operatorul de transport rutier este autorizat sa isi desfasoare activitatea. Operatorul de transport rutier va trebui sa obtina o noua licenta de transport rutier in interes propriu de la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din judetul in care si-a mutat sediul, refacand etapele procedurii pentru dobandirea acesteia. La ridicarea noii licente operatorul de transport rutier va depune licenta detinuta anterior.

Operatorul de transport rutier detinator de licenta de transport rutier in interes propriu, care isi inceteaza activitatea, este obligat sa anunte in scris agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in termen de 15 zile de la data incetarii activitatii, procedandu-se la anularea pozitiei din Registrul operatorilor de transport rutier, si sa depuna licenta de transport rutier in interes propriu, in original, impreuna cu caietul de sarcini la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Operatorul de transport rutier are obligatia sa reinnoiasca licenta de transport rutier in interes propriu la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia si sa solicite in termen aplicarea vizelor anuale.

La solicitarea organelor de control abilitate personalul propriu al operatorului de transport rutier (patron, manager, administrator, persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier, conducatorii auto etc.) este obligat sa puna la dispozitie, sub sanctiunea amenzii, totale documentele care atesta dreptul, modul de desfasurare a activitatii de transport rutier si dovada existentei legale a operatorului de transport rutier, precum si actele de identitate ale reprezentantului sau. Operatorul de transport rutier are obligatia sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport rutier pe care o executa, prevazute in prezentul caiet de sarcini. Operatorul de transport rutier are obligatia sa execute numai categoriile de transport rutier pentru care detine licenta de executie pentru vehicul. Operatorul de transport rutier are obligatia sa asigure existenta la bordul autovehiculului, pe toata durata executarii transportului, a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuata si de prevederile legale in vigoare, respectiv:

Pentru toate categoriile de transport rutier:

- licenta de executie pentru vehicul sau cartela magnetica a vehiculului;

- foaia de parcurs sau diagrama tahograf, dupa caz;

- certificatul de inmatriculare al vehiculului, talonul cu inspectia tehnica valabila;

- contractul de inchiriere in original, daca vehiculul este inchiriat;

- documentul-tip care atesta valabilitatea cartelei magnetice (in copie).

In mod suplimentar, in cazul transportului de persoane se asigura lista nominala sau legitimatiile de serviciu ale pasagerilor.

In mod suplimentar, in cazul transportului de marfa se asigura:

a) documentele de insotire a marfii;

b) scrisoarea de transport;

. in cazul transportului rutier international de marfa:

- scrisoarea de transport;

- carnetul TIR, dupa caz;

. in cazul transportului rutier de marfuri cu greutati si/sau gabarite depasite:

- autorizatia speciala emisa de Regia Autonoma 'Administratia Nationala a Drumurilor din Romania';

. in cazul transportului rutier de produse periculoase si materiale radioactive:

- certificatul de atestare profesionala pentru soferi, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionala pentru soferii care efectueaza transporturi de produse clasificate periculoase in conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.);

- documentele privind vehiculul si marfa transportata, conform Hotararii Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994

- fisa de siguranta pentru categoria de produse transportate.

In mod suplimentar, in cazul efectuarii de transporturi rutiere cu vehicule inchiriate, contractul de inchiriere se va afla in original sau in copie legalizata la bordul vehiculului.

In situatii deosebite, calamitati naturale, conflict armat, stari de necesitate declarate de conducerea statului si alte asemenea cazuri, operatorii de transport rutier au obligatia de a raspunde operativ la solicitarile autoritatii competente si ale reprezentantilor sai.

Operatorul de transport rutier are obligatia sa respecte legislatia nationala si internationala, precum si prevederile caietelor de sarcini ale licentelor pe care le detine.

CAPITOLUL II

Prevederi specifice tipurilor de transport rutier

A. Transportul rutier de persoane

La executarea transporturilor rutiere de persoane operatorii de transport rutier au obligatia sa faca dovada (prin legitimatii de serviciu sau lista nominala) ca pasagerii transportati au calitatea de angajati proprii sau presteaza o activitate in interesul acestora. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport utilizate la transportul rutier de persoane sunt:

a) autovehiculele trebuie sa aiba inspectia tehnica periodica efectuata la termen;

b) autovehiculele trebuie salubrizate, spalate si dezinfectate;

c) sa existe instalatia de incalzire a salonului autovehiculului, in stare de functionare, si sa fie utilizata ori de cate ori este nevoie;

d) sa existe roata de rezerva asezata intr-un suport exterior salonului;

e) in perioada de iarna sa existe in dotare mijloace de deszapezire; f) autovehiculele trebuie sa fie dotate cu aparat tahograf care va fi in functiune pe toata durata desfasurarii transportului conform reglementarilor in vigoare; g) autovehiculele trebuie sa fie clasificate pe stele sau categorii de catre Registrul Auto Roman.

B. Transportul rutier de marfuri

Transporturile rutiere nationale de marfuri generale sunt executate numai cu vehicule care au caracteristici constructive si dotari conform reglementarilor in vigoare la accesul pe infrastructurile rutiere privind tipurile de transporturi. Vehiculele utilizate la transportul rutier de marfuri trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa se incadreze in normele legale de siguranta si securitate a transporturilor rutiere;

- sa fie omologate;

- sa fie inscrise in circulatie definitiv sau temporar;

- sa aiba inspectia tehnica periodica valabila.

Pentru transportul marfurilor perisabile vehiculele vor indeplini conditii suplimentare.

Transportul de produse perisabile se poate efectua cu mijloace de transport rutiere izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice ce corespund definitiilor de mai jos:

- mijlocul de transport rutier izoterm trebuie sa fie construit cu pereti izolanti, inclusiv usile, podeaua si acoperisul, permitand limitarea schimburilor de caldura dintre interiorul si exteriorul furgonului; - mijlocul de transport refrigerator este un mijloc de transport rutier cu o sursa de frig (gheata hidrica, cu sau fara adaos de sare; placi eutectice; gheata carbonica, cu sau fara reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau fara reglare de evapoare etc.), alta decat echipament mecanic sau cu 'absorbtie', ce permite scaderea temperaturii in interiorul furgonului gol si o mentine in continuare pentru o temperatura exterioara medie de +300C;

- mijlocul de transport frigorific este un mijloc de transport rutier prevazut cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport (grup mecanic cu compresor, masina de 'absorbtie' etc.), care sa permita, la o temperatura exterioara medie de +300C, scaderea temperaturii din interiorul furgonului gol si mentinerea ei in continuare in mod permanent;

- mijlocul de transport calorific este un mijloc de transport rutier prevazut cu un dispozitiv de producere a caldurii, care sa permita ridicarea temperaturii in interiorul furgonului gol si mentinerea ei in continuare timp de 12 ore cel putin fara reaprovizionare, la o temperatura practic constanta si nu mai mica de +120C. In mod suplimentar vehiculele utilizate la transportul rutier de animale vii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- transportul de animale vii se efectueaza cu autovehicule special amenajate in acest scop; - autovehiculele destinate acestor transporturi vor fi dezinfectate potrivit prevederilor reglementarilor sanitare veterinare in vigoare;

- in cazul transportului de animale cu gabarit mai mare (bovine, cai) se asigura fixarea capului sau perete despartitor intre ele, pentru evitarea accidentarii acestora in timpul transportului.

B1. Transportul rutier de marfuri in trafic national

La executarea transporturilor operatorii de transport rutier vor respecta urmatoarele conditii:

- operatorul de transport rutier raspunde de numarul, de greutatea si integritatea marfurilor de la incarcare si pana la predarea la destinatie a acestora; soferul are obligatia sa asiste la incarcarea si descarcarea marfurilor transportate, permitand efectuarea acestor operatiuni astfel incat pe parcursul transportului sa se asigure securitatea marfurilor si sa se preintampine deplasarea acestora si producerea unor evenimente rutiere;

- soferul are obligatia sa nu permita incarcarea marfurilor din alte categorii pentru care vehiculul nu detine licenta;

- sa nu se incarce vehiculul peste capacitatea utila de transport; - sa se realizeze transportul in conformitate cu contractul incheiat cu beneficiarul, iar in caz de imobilizare a vehiculului sa se ia masuri de remediere sau de inlocuire a acestuia;

- sa se respecte normele de protectie a muncii si PSI pe tot timpul transportului, prevazute de legislatia in vigoare; - transportul marfurilor agabaritice sau periculoase se va efectua pe rutele aprobate.

B2. Transportul rutier al produselor periculoase si al materialelor radioactive

Transportul rutier al marfurilor periculoase se executa cu vehicule care necesita amenajari speciale (cisterne sau vehicule care transporta marfuri din clasele limitative 1 si 7) sau nu necesita astfel de amenajari in cazul celorlalte clase de produse), cu respectarea stricta a caietului de sarcini al licentei si a prevederilor legale in vigoare.

Transporturile se vor efectua cu respectarea urmatoarelor conditii:

Referitor la conducatorii auto:

- sa se instruiasca soferii asupra specificului transporturilor ce urmeaza sa fie executate privind obligatiile care le revin la preluarea unor asemenea produse pe timpul transportului;

- soferul trebuie sa detina certificatul care sa ateste instruirea generala si cunoasterea de catre acesta a obligatiilor pe care le are privind executarea acestor transporturi, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995

Conditii de executare a transporturilor: - sa se solicite expeditorului, pentru orice comanda de transport susceptibila de a fi produs periculos sau deseu toxic, precizarea naturii marfii ce urmeaza sa fie transportata si daca are sau nu clasificare conform acordului international A.D.R;

- sa se pretinda inainte de inceperea transportului respectiv ca expeditorul sa predea soferului la prezentarea pentru incarcare fisa de siguranta a produsului ce urmeaza sa fie transportat, pentru ca soferul sa cunoasca caracteristicile marfii ce urmeaza sa fie transportata si sa poata verifica indeplinirea conditiilor de prezentare pentru transport; - sa nu se transporte produse susceptibile de a fi produse periculoase sau deseuri toxice, ale caror caracteristici si conditii de transport nu au fost comunicate in scris de catre expeditor si nu sunt cunoscute; - sa nu se utilizeze la vehiculele care transporta asemenea produse decat cel mult o remorca sau o semiremorca, cu exceptia cazurilor in care prin specificatia produsului respectiv se interzice transportul acestuia in remorci;

- sa nu se incredinteze vehiculul unor soferi care nu indeplinesc conditiile pentru executarea unor asemenea transporturi;

- sa se verifice la preluarea marfurilor pentru transport daca acestea sunt prezentate conform specificatiei produsului respectiv;

- sa se pretinda expeditorului sa predea echipamentele auxiliare prevazute in specificatia produsului respectiv, dupa caz:

. mijloace de semnalizare a naturii produsului respectiv;

. mijloace de interventie in caz de accident (masca de gaze, manusi si cizme din cauciuc, substante neutralizante etc.);

- sa nu se admita supraincarcarea vehiculului peste capacitatea nominala, volumetrica sau ca suprafata; - sa nu se transporte pasageri in afara personalului care executa transportul;

- sa se respecte obligatiile privind parcarea si stationarea vehiculelor incarcate cu asemenea produse; - sa se asigure continuitatea transportului in cazul imobilizarii din cauze tehnice, in parcurs, a vehiculelor incarcate cu asemenea produse, in termen de maximum:

. 5 ore in judet;

. 12 ore in tara;

. 24 de ore in strainatate, cu exceptia cazurilor in care natura marfurilor transportate nu impune termene mai scurte; - sa se pretinda expeditorului sa asigure curatarea, spalarea si, dupa caz, neutralizarea caroseriei vehiculului dupa descarcarea marfurilor transportate. Vehiculele utilizate la transportul rutier de produse periculoase si materiale radioactive trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa se utilizeze numai vehicule care corespund din punct de vedere al amenajarilor pentru transportul categoriei respective de produse, pe baza certificatului emis de Registrul Auto Roman sau/si a atestatului pentru transporturi de materiale radioactive, emis de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;

b) sa li se asigure mijloace PSI conform prevederilor legale;

c) sa li se asigure pentru circulatia in perioada de iarna mijloace individuale de deszapezire;

d) sa fie echipate cu aparate de control omologate international, instalate si sigilate conform prescriptiilor tehnice prevazute in legislatia in vigoare; e) sa fie echipate cu truse sanitare de prim ajutor si triunghiuri reflectorizante autorizate.

B3. Transportul rutier international de marfuri

Transporturile rutiere internationale de marfuri se efectueaza in baza licentelor de executie specifice, cu respectarea caietului de sarcini aferent licentei. Vehiculele care nu detin licenta de executie valabila nu pot trece frontiera de stat a Romaniei.

La efectuarea transporturilor se vor respecta urmatoarele conditii:

- se va respecta termenul de prezentare la incarcare/descarcare;

- conducatorul auto va asista la incarcarea marfii, urmarind numarul coletelor incarcate, marcajul acestora, starea aparenta a ambalajului si a marfii, indicand modul optim de repartizare a incarcaturii si ancorarea acesteia;

- deschiderea vehiculului pentru descarcarea marfii se va face numai in prezenta organelor vamale.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

CAIET DE SARCINI al autorizatiei de transport rutier in interes propriu

CAPITOLUL I

Obligatii generale

Operatorul de transport rutier impreuna cu persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier raspund de asigurarea unei stari tehnice a vehiculelor corespunzatoare cerintelor categoriei de transport pentru care s-a obtinut autorizatia de transport rutier in interes propriu.

Persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier raspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si de respectarea locului de parcare comunicat agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Operatorul de transport rutier are obligatia sa pastreze autorizatia de transport rutier in interes propriu la sediu si sa transmita un exemplar de serviciu al acesteia pentru fiecare punct de lucru, filiala sau sucursala, care va instiinta pentru luare in evidenta agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza isi desfasoara activitatea. Operatorul de transport rutier are obligatia sa detina la sediul firmei sau/si la sediul punctului de lucru, al filialei sau al sucursalei, in functie de categoria si de tipul transportului rutier executat, urmatoarele documente:

- evidenta foilor de parcurs emise, precum si matca blocurilor de foi de parcurs utilizate sau evidenta pentru fiecare cursa a diagramelor tahograf pentru o perioada de 2 ani;

- scrisorile de transport intern (in copie pentru cursele aflate in derulare si in original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent si anul in curs; - fisele privind instruirea personalului in ceea ce priveste respectarea normelor de protectie a muncii si PSI (in original) pentru o perioada de 5 ani; - documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea persoanei care conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier si a conducatorilor auto conform Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;

- documentele doveditoare privind locul de parcare a autovehiculelor (in original) pentru anul precedent si anul in curs;

- cartea de identitate a autovehiculelor (in original);

- documentele doveditoare din care sa rezulte ca detine vehiculele cu chirie sau cu orice alt titlu, dupa caz (in copie);

- talonul-anexa la certificatul de inmatriculare, cu viza inspectiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul (in copie); - evidenta modului de respectare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 316/1994 si a Ordinului ministrului transporturilor nr. 412/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de functii ale personalului care lucreaza in transportul rutier si concura la

siguranta circulatiei, pentru o perioada de 5 ani. Conditii privind soferii:

- sa se utilizeze soferi apti din punct de vedere medical si psihologic conform examinarilor periodice;

- sa se utilizeze soferi cu practica si experienta in conducerea autovehiculului, posesori ai permisului de conducere corespunzator;

- sa se utilizeze soferi fara antecedente grave la circulatia pe drumurile publice in ultimele 36 de luni, cum ar fi:

. consumul de bauturi alcoolice;

. accidente grave de circulatie;

- sa se verifice capacitatea de munca a soferilor inainte de inceperea activitatii de transport si testarea alcoolscop; - sa se respecte regimul de munca si de odihna al soferului, prevazut de legislatia in vigoare.

Operatorul de transport rutier are obligatia sa comunice in termen de 15 zile agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. orice modificare aparuta fata de documentele care au stat la baza atribuirii autorizatiei de transport rutier in interes propriu. Operatorul de transport rutier are obligatie sa declare la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in termen de 15 zile, pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei de transport rutier in interes propriu.

Operatorul de transport rutier care isi schimba sediul in alt judet are obligatia sa depuna autorizatia de transport rutier in interes propriu la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de la care a dobandit-o, in termen de 60 de zile de la data schimbarii sediului, procedandu-se la anularea pozitiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier. Perioada de 60 de zile este intervalul maxim de timp destinat dobandirii unei noi autorizatii de transport rutier in interes propriu. In aceasta perioada operatorul de transport rutier este autorizat sa isi desfasoare activitatea.

Operatorul de transport rutier va trebui sa obtina o noua autorizatie de transport rutier in interes propriu de la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din judetul in care si-a mutat sediul, refacand etapele procedurii pentru dobandirea acesteia. La ridicarea noii autorizatii de transport rutier in interes propriu operatorul de transport rutier va depune autorizatia detinuta anterior.

Operatorul de transport rutier detinator de autorizatie de transport rutier in interes propriu, care isi inceteaza activitatea, este obligat sa anunte in scris agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in termen de 15 zile de la data incetarii activitatii, procedandu-se la anularea pozitiei din Registrul operatorilor de transport rutier, si sa depuna autorizatia de transport rutier in interes propriu, in original, impreuna cu caietul de sarcini la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Operatorul de transport rutier are obligatia sa reinnoiasca autorizatia de transport rutier la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia si sa solicite in termen aplicarea vizelor anuale.

La solicitarea organelor de control abilitate personalul propriu al operatorului de transport rutier (patron, manager, administrator, persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier, conducatorii auto etc.) este obligat sa puna la dispozitie, sub sanctiunea amenzii, toate documentele care atesta dreptul, modul de desfasurare a activitatii de transport rutier si dovada existentei legale a operatorului de transport rutier, precum si actele de identitate ale reprezentantului sau. Operatorul de transport rutier are obligatia sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport rutier pe care o executa, prevazute in prezentul caiet de sarcini. Operatorul de transport rutier are obligatia sa execute numai categoriile de transport rutier pentru care detine autorizatia de transport rutier in interes propriu. Operatorul de transport rutier are obligatia sa asigure existenta la bordul autovehiculului, pe toata durata executarii transportului, a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuata si de prevederile legale in vigoare, respectiv:

Pentru toate categoriile de transport rutier:

- licenta de executie pentru vehicul sau cartela magnetica a vehiculului;

- foaia de parcurs sau diagrama tahograf, dupa caz;

- certificatul de inmatriculare al vehiculului, talonul cu inspectia tehnica valabila;

- contractul de inchiriere in original, daca vehiculul este inchiriat;

- documentul-tip care atesta valabilitatea cartelei magnetice (in copie).

In mod suplimentar, in cazul transportului rutier de persoane se va asigura lista nominala sau legitimatiile de serviciu ale calatorilor.

In mod suplimentar, in cazul transportului rutier de marfa:

a) documente de insotire a marfii;

b) scrisoare de transport.

In mod suplimentar, in cazul efectuarii de transporturi rutiere cu vehicule inchiriate, contractul de inchiriere se va afla in original sau in copie legalizata la bordul vehiculului.

In situatii deosebite, calamitati naturale, conflict armat, stari de necesitate declarate de conducerea statului si alte asemenea cazuri, operatorii de transport rutier au obligatia de a raspunde operativ la solicitarile autoritatii competente si ale reprezentantilor sai.

Operatorul de transport rutier are obligatia sa respecte legislatia nationala si prevederile caietului de sarcini al autorizatiei de transport rutier in interes propriu pe care le detine.

CAPITOLUL II

Prevederi specifice tipurilor de transport rutier

A. Transportul rutier de persoane

Operatorul de transport rutier in interes propriu trebuie sa faca dovada (prin legitimatii de serviciu sau lista nominala) ca pasagerii transportati au calitatea de angajati proprii sau presteaza o activitate in interesul acestuia. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport utilizate la transportul rutier de persoane sunt:

a) autovehiculele trebuie sa aiba inspectia tehnica periodica efectuata la termen;

b) autovehiculele trebuie salubrizate, spalate si dezinfectate;

c) sa existe instalatia de incalzire a salonului autovehiculului, in stare de functionare, si sa fie utilizata ori de cate ori este nevoie;

d) sa existe roata de rezerva asezata intr-un suport exterior salonului;

e) sa existe la bord mijloace PSI si ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate; f) in perioada de iarna sa existe in dotare mijloace de deszapezire.

B. Transportul rutier de marfuri

Transporturile rutiere nationale de marfuri generale sunt executate numai cu vehicule care au caracteristici constructive si dotari conform reglementarilor in vigoare la accesul pe infrastructurile rutiere privind tipurile de transporturi.

Vehiculele utilizate la transportul rutier de marfuri trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa se incadreze in normele legale de siguranta si securitate a transporturilor rutiere;

- sa fie omologate;

- sa fie inscrise in circulatie definitiv sau temporar; - sa aiba inspectia tehnica periodica valabila.

Pentru transportul marfurilor perisabile vehiculele vor indeplini conditii suplimentare.

Transportul de produse perisabile se poate efectua cu mijloace de transport rutiere izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice ce corespund definitiilor de mai jos:

- mijlocul de transport rutier izoterm trebuie sa fie construit cu pereti izolanti, inclusiv usile, podeaua si acoperisul, permitand limitarea schimburilor de caldura dintre interiorul si exteriorul furgonului; - mijlocul de transport refrigerator este un mijloc de transport rutier cu o sursa de frig (gheata hidrica, cu sau fara adaos de sare; placi eutectice; gheata carbonica, cu sau fara reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau fara reglare de evaporare etc.), alta decat echipament mecanic sau cu 'absorbtie', ce permite scaderea temperaturii in interiorul furgonului gol si o mentine in continuare pentru o temperatura exterioara medie de +300C;

- mijlocul de transport frigorific este un mijloc de transport rutier prevazut cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport (grup mecanic cu compresor, masina de 'absorbtie' etc.), care sa permita, la o temperatura exterioara medie de +300C, scaderea temperaturii din interiorul furgonului gol si mentinerea ei in continuare in mod permanent;

- mijlocul de transport calorific este un mijloc de transport rutier prevazut cu un dispozitiv de producere a caldurii, care sa permita ridicarea temperaturii in interiorul furgonului gol si mentinerea ei in continuare timp de 12 ore cel putin fara reaprovizionare, la o temperatura practic constanta si nu mai mica de +120C. In mod suplimentar, vehiculele utilizate la transportul rutier de animale vii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- transportul de animale vii se efectueaza cu autovehicule special amenajate in acest scop;

- autovehiculele destinate acestor transporturi vor fi dezinfectate potrivit prevederilor reglementarilor sanitare veterinare in vigoare;

- in cazul transportului de animale cu gabarit mai mare (bovine, cai) se asigura fixarea capului sau perete despartitor intre ele, pentru evitarea accidentarii acestora in timpul transportului.

Transportul rutier de marfuri generale in trafic national

La executarea transporturilor operatorii de transport rutier vor respecta urmatoarele conditii:

- soferul are obligatia sa asiste la incarcarea si descarcarea marfurilor transportate, permitand efectuarea acestor operatiuni astfel incat pe parcursul transportului sa se asigure securitatea marfurilor si sa se preintampine deplasarea acestora si producerea unor evenimente rutiere;

- soferul are obligatia sa nu permita incarcarea marfurilor din alte categorii pentru care vehiculul nu detine licenta de executie;

- sa nu se incarce vehiculul pentru capacitatea utila de transport;

- sa se respecte normele de protectie a muncii si PSI pe tot timpul transportului, prevazute de legislatia in vigoare.

CAIET DE SARCINI al licentei de executie pentru activitatea de agentie de voiaj

Agentia de voiaj este un spatiu special amenajat in care se desfasoara activitati de eliberare a legitimatiilor de calatorie, informare si indrumare a calatorilor. Conditii pentru obtinerea licentei de executie pentru activitatea de agentie de voiaj:

a) existenta unui spatiu corespunzator amenajat pentru eliberarea legitimatiilor de calatorie si pentru informarea publicului;

b) posibilitati de pastrare, in conditiile legii, a imprimatelor cu regim special si a sumelor de bani incasate. Conditii comerciale:

a) sa se emita numai legitimatii de calatorie inseriate pentru pasageri si bagajele acestora, inregistrate ca documente cu regim special;

b) sa se emita legitimatii de calatorie corespunzatoare sumelor incasate;

c) sa se transmita in timp util operatorului de transport rutier diagrama legitimatiilor de calatorie emise; d) sa aiba incheiate contracte legal intocmite pentru emiterea legitimatiilor de calatorie numai cu operatorii de transport rutier detinatori de licenta de executie pentru traseu;

e) sa se afiseze la loc vizibil cursele si graficele de circulatie ale fiecarui operator de transport rutier pentru care se emit legitimatii de calatorie, precum si tarifele aplicate.

CAIET DE SARCINI al licentei de executie pentru activitati de intermediere in transporturile rutiere de marfuri si de persoane si pentru activitatea de colectare, expediere si distribuire a marfurilor

Intermedierea in transporturile rutiere este operatiunea prin care un operator, din ordinul si pe seama unui comitent (client, beneficiar), face sa se transporte, adica sa se organizeze un transport de marfuri sau de persoane, fara sa fie el insusi transportatorul. In executarea activitatii de intermediere operatorul poate sa incheie contracte de transport in nume propriu sau in numele clientului, dar intotdeauna pe seama acestuia din urma.

Transportul poate fi realizat prin unul sau mai multi operatori de transport rutier ori prin asociere cu alti intermediari sau operatori din alte moduri de transport.

Organizarea transportului sau a activitatilor de colectare, expediere si distributie se face pe baza si in conditiile contractului incheiat intre client/beneficiar si intermediar, precum si ale celui incheiat intre intermediar si transportator.

Se considera drept contract incheiat si comanda acceptata. Comanda si acceptarea ei pot fi transmise prin posta, telex, fax sau pe cale electronica. Comanda trebuie sa contina elemente necesare care sa permita organizarea si efectuarea transportului. Clientul este obligat sa transmita prin comanda instructiuni precise, daca solicita conditii speciale de depozitare, transport sau de livrare a marfii.

Conditii pentru obtinerea licentei de executie pentru activitatea de intermediere/organizare a transporturilor: a) existenta unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea activitatii;

b) posibilitatea de pastrare, in conditiile legii, a imprimatelor cu regim special. Conditii specifice pentru activitatea de colectare, expediere si distributie a marfurilor: a) existenta depozitului/depozitelor pentru colectarea marfii de minimum 100 m2;

b) existenta spatiilor pentru stationarea autovehiculelor in timpul operatiunilor de incarcare/descarcare a marfurilor.

HOTARARE Nr. 1374 din 20 decembrie 2000

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 9 ianuarie 2001

In temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constitutia Romaniei si ale art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Se aproba Normele privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA 1

NORME

privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994

CAP. 1

Definitii si dispozitii generale

ART. 1

In sensul prezentei hotarari, se definesc termenii dupa cum urmeaza:

1.1. certificat A.D.R. - certificatul de pregatire profesionala eliberat de Ministerul Transporturilor pentru conducatorii de autovehicule care transporta marfuri periculoase, in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile specifice in vigoare;

1.2. certificat de agreare - certificatul eliberat de Regia Autonoma 'Registrul Auto Roman' pentru anumite tipuri de vehicule rutiere care transporta marfuri periculoase, in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile specifice in vigoare;

1.3. certificat de consilier de siguranta - certificatul de pregatire profesionala eliberat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., pentru consilierul de siguranta pentru transportul de marfuri periculoase in traficul rutier, in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile specifice in vigoare;

1.4. consilier de siguranta - persoana desemnata de conducerea intreprinderii pentru a organiza transportul rutier al marfurilor periculoase, in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile specifice in vigoare;

1.5. control - activitatea desfasurata de imputernicitii autoritatilor si/sau ai institutiilor publice competente privind verificarea, inspectia si examinarea modului in care se efectueaza transportul rutier al marfurilor periculoase;

1.6. eticheta de semnalizare a pericolului - inscriptia aplicata pe ambalaje sau vehicule pentru a semnaliza pericolele pe care le prezinta marfurile periculoase transportate;

1.7. fisa de siguranta - documentul remis de expeditor conducatorului auto, prin care se dau instructiuni scrise privind: identificarea substantei, natura pericolelor prezentate de aceasta, tipul de echipament de protectie recomandat sa fie utilizat, modul de interventie si de alarmare a autoritatilor in caz de accident sau de eveniment rutier;

1.8. intreprinderi - persoanele fizice sau juridice, profit sau nonprofit, precum: agentii economici, inclusiv operatorii de transport rutier, organismele/institutiile aflate in subordinea unei autoritati publice, cu/fara personalitate juridica si/sau depinzand de o autoritate cu personalitate juridica, asociatiile sau grupurile de persoane fara personalitate juridica constituite in conditiile legii, care transporta, incarca sau descarca marfuri periculoase sau determina transportul acestora si/sau care depoziteaza temporar, colecteaza, ambaleaza sau fac livrari de astfel de marfuri ca parte a operatiunii de transport;

1.9. marfuri periculoase - acele substante si produse al caror transport pe caile rutiere este interzis sau autorizat in conditiile prevazute in anexele A si B la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), cu amendamentele ulterioare;

1.10. panou de semnalizare a pericolelor - panoul de avertizare de culoare portocalie, avand caracteristicile prevazute in Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), amplasat pe vehiculul rutier, prin care se semnalizeaza marfa transportata si natura pericolelor prezentate de aceasta;

1.11. vehicul pentru transportul marfurilor periculoase - sistemul mecanic care circula pe drum cu sau fara mijloace proprii de propulsare si care se utilizeaza pentru transportul marfurilor periculoase.

ART. 2

(1) Prezentele norme cuprind dispozitii privind punerea in aplicare, etapizata, pe teritoriul Romaniei a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu amendamentele ulterioare, denumit in continuare A.D.R.

(2) Prezentele norme se aplica transporturilor de marfuri periculoase care se efectueaza cu vehicule rutiere, integral sau partial pe drumurile publice din Romania, de catre operatori de transport autorizati conform legislatiei in vigoare, cu respectarea reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice.

(3) Prezentele norme se aplica si activitatilor legate de ambalarea, etichetarea, manipularea, expedierea si depozitarea marfurilor periculoase, efectuate de intreprinderi, cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare si a prevederilor A.D.R.

(4) Prezentele norme nu se aplica transporturilor de marfuri periculoase efectuate cu vehicule rutiere apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, precum si institutiilor publice componente ale sistemului national de aparare, care vor executa aceste transporturi corespunzator normelor proprii elaborate de acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare.

ART. 3

Pentru vehiculele inmatriculate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme Ministerul Transporturilor va urmari aplicarea etapizata pana la data de 31 decembrie 2005 a prevederilor A.D.R., corespunzator conditiilor tehnice care au stat la baza omologarii vehiculelor respective la data fabricatiei, fara ca prin aceasta sa se afecteze siguranta transporturilor.

CAP. 2

Conditiile specifice de efectuare a transportului rutier al marfurilor periculoase

ART. 4

(1) Stabilirea conditiilor specifice de efectuare a transportului rutier al marfurilor periculoase este de competenta urmatoarelor autoritati publice:

a) Ministerul Transporturilor, pentru:

- reglementarea conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere de marfuri periculoase in conditii de siguranta a transportului si de protectie a mediului;

- reglementarea conditiilor de omologare, agreare si inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul anumitor categorii de marfuri periculoase;

- acordarea certificatelor de pregatire profesionala pentru conducatorii de vehicule si pentru consilierii de siguranta in transportul marfurilor periculoase;

- stabilirea, impreuna cu Ministerul de Interne si, dupa caz, cu autoritatile administratiei publice locale, a traseelor interzise accesului transportului de marfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a modului de semnalizare a acestora;

- cercetarea, impreuna cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu Ministerul de Interne, a evenimentelor produse la transportul marfurilor periculoase, stabilirea si aplicarea, impreuna cu aceste ministere si cu alte autoritati/institutii publice care au competente conform legii, a masurilor ce se impun in cazul accidentelor si evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite in timpul transportului marfurilor periculoase;

b) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, pentru:

- reglementarea conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale radioactive in conditii de siguranta;

- acordarea certificatelor de pregatire profesionala pentru conducatorii de vehicule si consilierii de siguranta in transportul rutier de materiale radioactive;

- stabilirea, impreuna cu Ministerul Transporturilor si cu Ministerul de Interne si, dupa caz, cu autoritatile publice locale, a traseelor interzise accesului transportului rutier de materiale radioactive;

- cercetarea, impreuna cu Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, a evenimentelor produse la transportul marfurilor periculoase, stabilirea si aplicarea, impreuna cu acestea si cu alte institutii care au competente conform legii, a masurilor ce se impun in cazul accidentelor si evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite in timpul transportului materialelor radioactive;

c) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru:

- stabilirea conditiilor si eliberarea acordului si/sau a autorizatiei de mediu pentru agentii economici care ambaleaza si depoziteaza, in vederea expedierii, marfuri periculoase si care transporta asemenea marfuri;

- cercetarea, impreuna cu Ministerul Transporturilor si cu Ministerul de Interne, a evenimentelor produse la transportul marfurilor periculoase, stabilirea si aplicarea, impreuna cu acestea si cu alte institutii care au competente conform legii, a masurilor ce se impun in cazul accidentelor si evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite in timpul transportului marfurilor periculoase;

d) Ministerul Industriei si Comertului, pentru:

- reglementarea conditiilor de realizare si de omologare a ambalajelor si recipientelor destinate transportului marfurilor periculoase;

- elaborarea normelor privind omologarea suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transportul marfurilor periculoase;

- elaborarea fiselor de siguranta tip, pentru substantele sau grupele de substante prevazute de A.D.R.;

- elaborarea normelor privind ambalarea, etichetarea, expedierea si depozitarea marfurilor periculoase in conformitate cu cerintele A.D.R.;

e) Ministerul de Interne, pentru:

- interventia operativa in caz de accident sau de iminenta a producerii unui eveniment in timpul transportului rutier al marfurilor periculoase;

- asigurarea interventiei in caz de evenimente in care sunt implicate vehicule ce transporta marfuri periculoase, cu sau fara incendiu, de catre echipe speciale dotate, echipate si instruite corespunzator, din cadrul Corpului Pompierilor Militari si al Ministerului de Interne - Comandamentul Protectiei Civile;

- stabilirea, impreuna cu Ministerul Transporturilor si, dupa caz, si cu autoritatile administratiei publice locale, a traseelor interzise accesului transportului de marfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a modului de semnalizare a lor;

- cercetarea, impreuna cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu Ministerul Transporturilor, a evenimentelor produse la transportul marfurilor periculoase, stabilirea si aplicarea, impreuna cu acestea si cu alte institutii care au competente conform legii, a masurilor ce se impun in cazul accidentelor si evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite in timpul transportului marfurilor periculoase;

f) Ministerul de Interne - Comandamentul Protectiei Civile, pentru:

- elaborarea, impreuna cu autoritatile publice si cu intreprinderile implicate, a planurilor de alarmare si interventie in caz de poluare accidentala a mediului in timpul transportului marfurilor periculoase;

- organizarea si realizarea interventiilor unitatilor specializate in caz de accidente sau evenimente grave provocate in timpul transportului rutier sau la depozitarea marfurilor periculoase, pentru limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor ecologice provocate de acestea;

g) autoritatile administratiei publice locale, pentru:

- stabilirea si semnalizarea corespunzatoare a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce executa transportul marfurilor periculoase;

- stabilirea impreuna cu Ministerul de Interne a traseelor interzise accesului transportului de marfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a modului de semnalizare a lor, pentru drumurile publice din administrare;

- elaborarea unor programe locale de alarmare si interventie in cazul evenimentelor survenite in timpul transportului de marfuri periculoase;

- participarea la organizarea interventiei pentru limitarea efectelor accidentelor si evenimentelor grave provocate in timpul transportului marfurilor periculoase.

(2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme autoritatile publice prevazute la alin. (1) vor emite reglementarile necesare pentru punerea in aplicare etapizata a prezentei hotarari in domeniul lor de activitate.

CAP. 3

Obligatiile intreprinderilor

ART. 5

(1) Intreprinderile care efectueaza expeditii si transporturi rutiere de marfuri periculoase sau operatiuni de incarcare/descarcare legate de transportul acestora vor desemna una sau mai multe persoane in calitate de consilier de siguranta pentru a organiza transportul rutier al marfurilor periculoase sau operatiunile de incarcare/descarcare legate de aceste transporturi.

(2) Consilierul de siguranta va detine un certificat de pregatire profesionala valabil pentru activitatile din domeniul transportului rutier al marfurilor periculoase, eliberat de Ministerul Transporturilor, conform reglementarilor specifice in vigoare, care va cuprinde si atributiile privind organizarea transportului rutier al marfurilor periculoase ce revin consilierului de siguranta in conformitate cu prezentele norme.

ART. 6

Intreprinderile care ambaleaza, eticheteaza, expediaza cu mijloace de transport rutier si depoziteaza marfuri periculoase pot efectua aceste activitati daca indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au obtinut acordul si/sau autorizatia de mediu, eliberata de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului;

b) marfurile periculoase sunt admise la transportul rutier in conditiile prevazute de A.D.R.;

c) marfurile periculoase nu sunt incarcate peste limita cantitativa admisa la transport, prevazuta in A.D.R.;

d) vehiculul este incarcat in limitele admise la transport pentru categoria respectiva de vehicul;

e) sunt respectate reglementarile privind modul de ambalare si etichetare a marfurilor periculoase prevazute de A.D.R.;

f) au eliberat conducatorului auto fisa de siguranta intocmita conform prescriptiilor A.D.R.;

g) au mentionat in documentul de transport caracterul de marfa periculoasa, denumirea si numarul de identificare ale acesteia, precum si ca:

- substantele transportate sunt admise la transportul rutier;

- ambalarea si etichetarea s-au facut in mod corespunzator;

- ambalarea in comun, in acelasi colet sau container, a mai multor substante este admisa;

- transportul se deruleaza cu respectarea prevederilor specifice ale A.D.R., cu indicarea acestora;

h) personalul propriu desemnat pentru efectuarea operatiunilor de incarcare/descarcare a fost instruit pentru efectuarea acestor operatiuni;

i) la locul de incarcare/descarcare sunt afisate regulile de protectie ce trebuie respectate pentru efectuarea acestei operatiuni;

j) respecta regulile de siguranta aplicabile la efectuarea operatiunilor de incarcare/descarcare in si din cisterne;

k) folosesc ambalaje autorizate conform prevederilor A.D.R. pentru transportul rutier al marfurilor periculoase;

l) ambalarea in comun, in acelasi colet sau container, a marfurilor periculoase expediate este admisa de reglementarile in vigoare;

m) au obtinut autorizatia de manipulare, respectiv de depozitare a materialelor radioactive, eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in cazurile prevazute de reglementarile specifice emise de aceasta.

ART. 7

Operatorii de transport care efectueaza transporturi de marfuri periculoase pot efectua aceste activitati daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) detin licenta de transport si, dupa caz, licenta de executie pentru vehiculele utilizate la transportul marfurilor periculoase;

b) detin certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma 'Registrul Auto Roman' conform prevederilor A.D.R. pentru vehiculul utilizat corespunzator marfii transportate;

c) vehiculul rutier are dotarile si echipamentele necesare, conform reglementarilor specifice in vigoare;

d) vehiculele care transporta marfuri periculoase sunt semnalizate pe perioada efectuarii transporturilor, conform prevederilor A.D.R., cu panouri si etichete de pericol, conform reglementarilor specifice in vigoare;

e) conducatorul vehiculului detine certificat A.D.R. valabil pentru clasa respectiva de marfa periculoasa si tipul de vehicul rutier, eliberat de Ministerul Transporturilor;

f) aplica, in caz de accident sau de eveniment rutier, masurile de interventie si alarmare prevazute in fisa de siguranta. In cazul unui accident care pune in pericol ecosistemul terestru, acvatic sau care polueaza grav aerul, va fi anuntata autoritatea teritoriala pentru protectia mediului;

g) respecta regulile privind circulatia vehiculelor care efectueaza transportul marfurilor periculoase, prevazute de reglementarile nationale si de A.D.R.;

h) pentru transportul materialelor radioactive detin autorizatie de transport si, daca este cazul, autorizatie de expeditie, eliberate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;

i) in toate cazurile prevazute de reglementarile privind transportul materialelor radioactive, emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, transportul materialelor radioactive se efectueaza in colete care detin autorizatie de tip eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare sau, in cazul transporturilor internationale, validata de aceasta.

ART. 8

Intreprinderile care efectueaza operatiuni de transport de marfuri periculoase au obligatia ca pana la data de 31 decembrie 2005 sa isi implementeze si sa certifice sistemul calitatii serviciului, conform cerintelor standardului SREN ISO 9002/1995. In cazul in care dupa aceasta data nu vor detine acest certificat, licenta de transport de marfuri periculoase a intreprinderii va fi retrasa.

ART. 9

Este interzis sa se aplice pe ambalaje sau pe mijloacele de transport panouri, etichete sau inscriptii, care:

- indica pericole inexistente in cazul transportului respectiv;

- nu sunt conforme cu caracteristicile marfurilor transportate.

ART. 10

Expeditorii si/sau destinatarii transportului de marfuri periculoase trebuie sa asigure, dupa caz, curatarea, spalarea, neutralizarea, decontaminarea sau dezinfectarea vehiculului rutier, cu exceptia cazurilor in care aceasta obligatie, prin contractul de transport, revine operatorului de transport. Operatiunile respective se vor realiza conform conditiilor cuprinse in autorizatiile emise de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

CAP. 4

Contraventii si sanctiuni

ART. 11

Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate infractiuni si sa se sanctioneze ca atare, urmatoarele fapte:

a) utilizarea vehiculelor rutiere care nu au certificat de agreare eliberat de Regia Autonoma 'Registrul Auto Roman', nu au dotarile ori echipamentele necesare sau pentru care conducatorul auto nu detine certificatul A.D.R. corespunzator;

b) folosirea de vehicule care prezinta pierderi de marfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanseitate a cisternelor sau recipientelor si ambalajelor;

c) transportul de marfuri periculoase in vehicule rutiere care nu au la bord extinctoare adecvate pentru stins incendiul sau acestea au termenul de folosinta expirat si/sau nu au echipamentul de protectie recomandat in fisa de siguranta;

d) utilizarea vehiculelor care transporta marfuri periculoase, care nu sunt semnalizate corespunzator cu panouri si etichete de pericol conform prevederilor A.D.R. sau a caror semnalizare este neregulamentara;

e) nedetinerea la bordul vehiculului a documentelor necesare pentru transportul marfurilor periculoase sau daca aceste documente au termenul de valabilitate expirat ori nu sunt corespunzatoare prevederilor A.D.R.;

f) utilizarea de personal neinstruit pentru efectuarea operatiunilor de manipulare a marfurilor periculoase;

g) incarcarea cu marfuri periculoase a vehiculelor fara certificat de agreare pentru vehicul sau fara certificat A.D.R. pentru conducatorul auto ori daca aceste documente au termenul de valabilitate expirat sau nu sunt corespunzatoare marfii transportate;

h) folosirea la transportul rutier a ambalajelor, recipientelor sau cisternelor care nu corespund normelor prevazute de A.D.R. sau care nu sunt autorizate, dupa caz;

i) neaplicarea pe ambalaje, recipiente sau cisterne a etichetelor de pericol sau aplicarea lor neregulamentara;

j) expedierea de marfuri in cisterne cu un grad de umplere neconform prescriptiilor tehnice;

k) nedeclararea in documentele de transport, ca marfa periculoasa, a marfii transportate sau mentionarea neconforma a riscului real al marfii periculoase transportate;

l) incredintarea pentru transport a unor cantitati de marfuri periculoase mai mari decat cele permise la transportul rutier, a unor marfuri periculoase interzise la transport sau ambalarea in acelasi colet sau container de marfuri neadmise la transportul in comun al acestora conform prevederilor A.D.R.;

m) lipsa mentiunilor expeditorului in documentele de transport, conform prevederilor A.D.R.;

n) lipsa fisei de siguranta corespunzatoare marfii periculoase transportate;

o) afectarea mediului inconjurator prin operatiunile de curatare, spalare, neutralizare sau dezinfectare a vehiculului rutier dupa descarcarea marfurilor periculoase, efectuate necorespunzator, sau prin neefectuarea acestora;

p) nedesemnarea consilierilor de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase;

r) nerespectarea masurilor de alarmare si interventie prevazute in fisa de siguranta, in cazul unor evenimente.

ART. 12

(1) Contraventiile prevazute la art. 11 lit. c), d), e), g), o) si r) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, care se aplica conducatorului auto.

(2) Contraventiile prevazute la art. 11 lit. a), b), h), i), j), k), l), m) si n) se sanctioneaza cu amenda de la 750.000 lei la 1.000.000 lei, care se aplica consilierului de siguranta, iar in parcurs, conducatorului auto.

(3) Contraventiile prevazute la art. 11 lit. f) si p) se sanctioneaza cu amenda de la 750.000 lei la 1.000.000 lei, care se aplica conducatorului intreprinderii.

ART. 13

(1) Contraventiile prevazute la art. 11 se constata si se sanctioneaza de catre:

a) personalul imputernicit de ministrul transporturilor, la sediul operatorilor de transport si la locurile de parcare, precum si in trafic, impreuna cu organele competente din cadrul Ministerului de Interne;

b) ofiterii si subofiterii Ministerului de Interne, din cadrul serviciilor de circulatie si ai politiei de frontiera, pe drumurile publice si in punctele de control pentru trecerea frontierei;

c) personalul imputernicit de ministrul industriei si comertului, in locurile de producere, ambalare, etichetare, incarcare/descarcare, depozitare a marfurilor periculoase si de curatare a ambalajelor, cisternelor si vehiculelor care au fost utilizate la transportul marfurilor periculoase;

d) personalul imputernicit de presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in toate situatiile in care sunt detinute sau transportate materiale radioactive;

e) personalul imputernicit de ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, in toate situatiile, iar in trafic, impreuna cu organele abilitate ale Ministerului de Interne.

(2) Situatia privind contraventiile prevazute la art. 11, constatate si sanctionate de personalul imputernicit prevazut la alin. (1) lit. b) si e), va fi comunicata trimestrial Ministerului Transporturilor.

(3) Contraventiilor prevazute in prezentele norme le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.

ART. 14

In cazul savarsirii repetate a contraventiilor prevazute la art. 11 Ministerul Transporturilor poate lua masura retragerii certificatului de consilier de siguranta, a certificatului A.D.R. al conducatorului auto sau a licentei de executie a autovehiculului.

CAP. 5

Dispozitii finale

ART. 15

Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei si Comertului, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului isi vor exercita atributiile de control al transportului rutier de marfuri periculoase conform competentelor pe care le au, potrivit reglementarilor specifice proprii.

ART. 16

(1) Personalul imputernicit de Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei si Comertului, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru activitatea de control al transportului marfurilor periculoase, are obligatia sa detina cunostinte profesionale privind transportul rutier al marfurilor periculoase.

(2) Autoritatile publice prevazute la alin. (1) vor lua masuri pentru instruirea pana la data de 31 decembrie 2001 a personalului propriu, imputernicit pentru activitatea de control.

ART. 17

(1) Locurile in care se efectueaza controlul vehiculelor incarcate cu marfuri periculoase se stabilesc de autoritatile competente si/sau de personalul imputernicit pentru activitatea de control, de regula in afara partii carosabile, astfel incat sa fie posibila repunerea in conformitate a vehiculelor gasite in neregula.

(2) In cazurile in care personalul imputernicit pentru activitatea de control apreciaza ca prin continuarea transportului se pericliteaza intr-un mod evident siguranta transportului si a mediului inconjurator, vehiculul si incarcatura sa vor fi retinute in conditii de siguranta pana cand se realizeaza de catre expeditor si/sau de operatorul de transport conditiile prevazute de reglementari.

(3) Controalele se vor efectua prin sondaj si vor acoperi, pe cat posibil, o zona extinsa a retelei rutiere.

ART. 18

(1) Cu ocazia efectuarii controlului se intocmeste un buletin de control, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme, de catre autoritatea competenta care a efectuat controlul. Un exemplar al acestuia se va remite conducatorului autovehiculului, care il va prezenta organelor de control in cazul unor controale ulterioare.

(2) Buletinul de control nu exclude posibilitatea efectuarii unui control ulterior.

ART. 19

Vehiculele inmatriculate in alte tari pot circula pe teritoriul Romaniei incarcate cu marfuri periculoase, cu respectarea conditiilor prevazute de A.D.R.

ART. 20

(1) Contraventiile prevazute la art. 11, savarsite pe teritoriul Romaniei de catre conducatorii autovehiculelor inmatriculate in strainatate, se constata si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile prezentelor norme. Sanctiunile prevazute la art. 12 se aplica conducatorului auto in calitate de persoana responsabila cu executarea transportului.

(2) Masurile luate in aplicarea prevederilor alin. (1) se vor comunica de catre organul de control constatator Ministerului Transporturilor, care va sesiza autoritatea competenta din statul in care este inmatriculat autovehiculul.

ART. 21

Textul tradus al anexelor A si B la A.D.R., reactualizat cu amendamentele adoptate ulterior, se asigura, la cererea celor interesati, de catre Ministerul Transporturilor prin Regia Autonoma 'Registrul Auto Roman'.

ANEXA 1

la norme

BULETIN DE CONTROL

1. Locul controlului .. 2. Data .3. Ora ..

4. Simbolul national al vehiculului si numarul de inmatriculare ..

5. Simbolul national al remorcii/semiremorcii si numarul de inmatriculare .

6. Tipul vehiculului

7. Intreprinderea care deruleaza transportul/adresa ..

8. Nationalitatea

9. Conducatorul vehiculului ..

10. Ajutorul conducatorului vehiculului ..

11. Expeditorul, adresa, locul de incarcare*1) .

12. Destinatarul, adresa, locul de descarcare*1) ..

13. Masa bruta a marfurilor periculoase in functie de unitatea de transport

_ _

14. Depasirea limitelor prevazute in marginalul 10 011 |_| Da |_| Nu

15. Transport in:

_ _ _ _

|_| cisterna |_| cisterna |_| container-cisterna |_| baterie de

fixa mobila recipiente

_ _ _

|_| in vrac |_| in container |_| ambalate

Documente la bord: _ _ _

16. Existenta |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

documentului/documentelor contraventiei cazul

de transport/insotire: _ _ _

17. Existenta instructiunilor |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

scrise: contraventiei cazul

_ _ _

18. Existenta autorizatiei |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

bilaterale/acordului contraventiei cazul

multilateral/nationale:

_ _ _

19. Existenta certificatului |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

de agreare a vehiculului: contraventiei cazul

_ _ _

20. Existenta certificatului |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

de pregatire profesionala contraventiei cazul

a soferului:

Circulatia vehiculului: _ _ _

21. Marfurile autorizate |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

pentru transport: contraventiei cazul

_ _ _

22. Marfurile in vrac: |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

contraventiei cazul

_ _ _

23. Transporturi in cisterna: |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

contraventiei cazul

24. Transporturi in container: |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

contraventiei cazul

_ _ _

25. Marfurile autorizate |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

pentru tipul de vehicul: contraventiei cazul

_ _ _

26. Interdictia incarcaturii |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

mixte: contraventiei cazul

_ _ _

27. Manevrarea si |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

depozitarea*2): contraventiei cazul

28. Scurgeri ale marfurilor _ _ _

sau deteriorari ale |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

ambalajelor*2): contraventiei cazul

_ _ _

29. Numarul ONU/etichetarea |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

ambalajului/codul ONU de contraventiei cazul

ambalare*1),*2):

_ _ _

30. Marcarea vehiculului |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

si/sau a containerului: contraventiei cazul

_ _ _

31. Eticheta/etichetele de |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

pericol pentru cisterna contraventiei cazul

sau transportul in vrac:

_ _ _

32. Setul de scule pentru |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

reparatii provizorii: contraventiei cazul

_ _ _

33. Existenta a cel putin unei |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

benzi de semnalizare contraventiei cazul

adezive/vehicul:

_ _ _

34. Existenta a doua lampi de |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

semnalizare de culoare contraventiei cazul

portocalie:

_ _ _

35. Existenta stingatorului/ |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

stingatoarelor de incendii: contraventiei cazul

_ _ _

36. Existenta echipamentului |_| verificare |_| stabilirea |_| nu este

personal de protectie a contraventiei cazul

soferului:

37. Diverse/Observatii 38. Autoritatea/Functionarul/Ofiterul care

a efectuat inspectia

*1) Se declara la 'Observatii' pentru operatiunile de transport grupate.

*2) Verificarea violarilor vizibile.

----- ----- -----Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2849
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved