Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie

Sistemul dualist de administrare al S.A.

geografie+ Font mai mare | - Font mai micFacultatea : Geografia turismului

Sistemul dualist de administrare al S.A.Legea societatilor comerciale stabileste 2 sisteme de organizare a societatilor comerciale pe actiuni, respectiv:

  • sistemul unitar si
  • sistemul dualist.

Sistemul unitar presupune ca administrarea societatii comerciale sa se realizeze de catre un consiliu de administratie ale carui competente, in cazul entitatilor ale caror situatii financiare fac obiectul auditului statutar, nu pot fi retrase prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor. In acelasi timp ele ne pot fi delegate directorilor entitatii.

Totodata, art. 137 alin. (2) din Legea societatilor comerciale precizeaza ca numarul administratorilor societatilor ale caror situatii financiare anuale fac obiectul auditului statutar nu poate fi mai mic de 3, din care unul trebuie sa fie independent (art. 1402).

In cadrul sistemului dualist administrarea societatii se realizeaza de catre directorat si consiliul de supraveghere. Directoratul exercita exclusiv functia de reprezentare legala si este numit de catre consiliul de supraveghere, membrii directoratului putand fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere.In ceeea ce priveste consiliul de supraveghere, acesta este ales de catre adunarea generala a actionarilor, numarul membrilor sai fiind cuprins intre 3 si 11, stabilit prin actul constitutiv al societatii. Membrii pot fi revocati oricand de adunarea generala a actionarilor.Dar, din continutul dispozitiilor legii privind organizarea si functionarea "directoratului" si "consiliului de supraveghere", cele doua componente ale "sistemului dualist", acest sistem de administrare este mai potrivit societatilor pe actiuni mari si foarte mari.

Sistemul dualist

Al doilea sistem de administrare al societatilor pe actiuni, introdus prin Legea nr. 441 din 27.11.2006, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 955/28.11.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, actualizata, valabila din 29 iunie 2007 si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, este sistemul dualist.

A. Directoratul (Art. 153)

In cadrul acestui tip de sistem, conducerea societatii pe actiuni revine in exclusivitate directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor.

ART. 153^1     (1) Conducerea societatii pe actiuni revine in exclusivitate directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor.
    (2) Directoratul isi exercita atributiile sub controlul consiliului de supraveghere.
    (3) Directoratul este format din unul sau mai multi membri, numarul acestora fiind totdeauna impar.
    (4) Cand este un singur membru, acesta poarta denumirea de director general unic. in acest caz, dispozitiile art. 137 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    (5) in cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare, directoratul este format din cel putin 3 membri.

ART. 153^2
    (1) Desemnarea membrilor directoratului revine consiliului de supraveghere, care atribuie totodata unuia dintre ei functia de presedinte al directoratului.
    (2) Actul constitutiv determina durata mandatului directoratului, in limitele prevazute la art. 153^12.
    (3) Membrii directoratului nu pot fi concomitent membri ai consiliului de supraveghere.
    (4) Membrii directoratului pot fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere. Actul constitutiv poate prevedea ca ei pot fi revocati si de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, membrii directoratului sunt indreptatiti la plata unor daune-interese.
    (5) in caz de vacanta a unui post de membru al directoratului, consiliul de supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului directoratului.
    (6) Cu privire la drepturile si obligatiile membrilor directoratului, art. 137^1 alin. (3), art. 144^1, art. 144^2 alin. (1), (4) si (5), art. 144^3, art. 144^4, art. 150 si art. 152 se aplica in mod corespunzator.
ART. 153^3
    (1) Directoratul reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.
    (2) in lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna.
    (3) in situatia in care membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna, prin acordul lor unanim, acestia il pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.
    (4) Consiliul de supraveghere reprezinta societatea in raporturile cu directoratul.
    (5) Directoratul inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand daca ei actioneaza impreuna sau separat. Acestia vor depune la registrul comertului specimene de semnatura.

Atributii

Cel putin o data la 3 luni, directoratul prezinta un raport scris consiliului de supraveghere cu privire la conducerea societatii, cu privire la activitatea acesteia si la posibila sa evolutie.

Pe langa informarea periodica, directoratul comunica in timp util consiliului de supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii.

Directoratul inainteaza consiliului de supraveghere situatiile financiare anuale si raportul sau anual, imediat dupa elaborarea acestora.

Totodata, directoratul inainteaza consiliului de supraveghere propunerea sa detaliata cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte adunarii generale.

B. Consiliul de supraveghere

ART. 153^6
    (1) Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor, cu exceptia primilor membri, care sunt numiti prin actul constitutiv.
    (2) Candidatii pentru posturile de membru in consiliul de supraveghere sunt nominalizati de catre membrii existenti ai consiliului sau de catre actionari.
    (3) Numarul membrilor consiliului de supraveghere este stabilit prin actul constitutiv. Acesta nu poate fi mai mic de 3 si nici mai mare de 11.
    (4) Membrii consiliului de supraveghere pot fi revocati oricand de adunarea generala a actionarilor, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti.
    (5) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului.

ART. 153^7
    (1) in cazul vacantei unui post de membru in consiliul de supraveghere, consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu, pana la intrunirea adunarii generale.
    (2) Daca vacanta mentionata la alin. (1) determina scaderea numarului membrilor consiliului de supraveghere sub minimul legal, directoratul trebuie sa convoace fara intarziere adunarea generala pentru completarea locurilor vacante.
    (3) in cazul in care directoratul nu isi indeplineste obligatia de a convoca adunarea generala in conformitate cu alin. (2), orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care sa faca numirile necesare.

ART. 153^8
    (1) Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru in consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societatii.
    (2) Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se pot stabili conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii consiliului de supraveghere. in aprecierea independentei unui membru al consiliului de supraveghere trebuie respectate cel putin criteriile reglementate la art. 138^2 alin. (2).

Atributii

Consiliul de supraveghere are urmatoarele atributii principale:

a) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat;

b) numeste si revoca membrii directoratului;

c) verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a societatii;

d) raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata.

Consiliului de supraveghere nu ii pot fi transferate atributii de conducere a societatii. Cu toate acestea, in actul constitutiv se poate prevedea ca anumite tipuri de operatiuni nu pot fi efectuate decat cu acordul consiliului. In cazul in care consiliul nu isi da acordul pentru o astfel de operatiune, directoratul poate cere acordul adunarii generale ordinare, hotaririle adunarii generale cu privire la un asemenea acord fiind luate cu o majoritate de 3 patrimi din numarul voturilor actionarilor prezenti, prin actul constitutiv neputand fi stabilita o alta majoritate si nici stipulate alte conditii.

Crearea de comitete

Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere si a personalului, sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de supraveghere este obligatorie.

Intruniri

Consiliul de supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni. De asemenea, consiliul de supraveghere este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii consiliului sau ai directoratului. Consiliul se va intruni in cel mult 15 zile de la convocare.

Interdictii

Membrii consiliului de supraveghere nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de membri ai consiliului de administratie, aceasta obligatie revenindu-le si dupa incetarea mandatului. Membrul consiliului de supraveghere care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membrii si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are cel care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Daca prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdictiile stabilite mai sus, referitoare la participarea, la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

a) oferirea spre subscriere, catre un membru al consiliului de supraveghere sau catre celelalte persoane mentionate, de actiuni sau obligatiuni ale societatii;

b) acordarea de catre administrator sau de celelalte persoane mentionate a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.

In situatia in care se incalca aceste interdictii, membrul consiliului de supraveghere raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

De asemenea, este interzisa creditarea de catre societate a membrilor consiliului de supraveghere, prin intermediul unor operatiuni precum:

a) acordarea de imprumuturi membrilor consiliului de supraveghere;

b) acordarea de avantaje financiare membrilor consiliului de supraveghere cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;

c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate membrilor consiliului de supraveghere, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;

d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre membrii consiliului de supraveghere a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;

e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana membrilor consiliului de supraveghere ori o alta prestatie personala a acestora.

Aceste interdictii sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor consiliului de supraveghere; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este membru al consiliului de supraveghere ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Interdictiile nu se aplica:

a)      in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro;

b) in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane.

Membrii consiliului de supraveghere nu vor putea sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, in nume propriu, daca nu a obtinut in prealabil aprobarea adunarii generale extraordinare.

C. Dispozitii comune pentru directorat si consiliul de supraveghere

Durata mandatului membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere este stabilita prin actul constitutiv, ea neputand depasi 4 ani. Ei sunt reeligibili, cand prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv al primilor membri ai consiliului de supraveghere, nu poate depasi 2 ani.

Membrii directoratului, in sistemul dualist, nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de supraveghere, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei.

Aceasta interdictie nu se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de supraveghere este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor societatii sau este membru in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimea aratata.

Persoana care incalca aceste prevederi este obligata sa demisioneze din functiile de membru al consiliului de supraveghere care depasesc numarul maxim de mandate, in termen de o luna de la data aparitiei situatiei de incompatibilitate, in caz contrar, la expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obtinut prin depasirea numarului legal de mandate, in ordinea cronologica a numirilor, si va fi obligat la restituirea remuneratiei si a altor beneficii primite de catre societatea in care a exercitat acest mandat.

Deliberarile si deciziile la care el a luat parte in exercitarea mandatului respectiv raman insa valabile.

Pentru validitatea deciziilor directoratului sau ale consiliului de supraveghere este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor fiecaruia dintre aceste organe, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. Deciziile in cadrul directoratului sau al consiliului de supraveghere se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintilor acestor organe se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.

Membrii directoratului sau ai consiliului de supraveghere pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Daca actul constitutiv nu dispune altfel, presedintele consiliului de supraveghere va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

Directoratul va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Membrii directoratului si cei ai consiliului de supraveghere sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.

Actiunea in raspundere contra membrilor directoratului si consiliului de supraveghere pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate, apartine adunarii generale ordinare.

Daca adunarea generala nu introduce actiunea in raspundere si nici nu da curs propunerii unuia sau mai multor actionari de a initia o asemenea actiune, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce o actiune in despagubiri, in nume propriu, dar in contul societatii.

Persoanele care exercita acest drept trebuie sa fi avut deja calitatea de actionar la data la care a fost dezbatuta in cadrul adunarii generale problema introducerii actiunii in raspundere. Cheltuielile de judecata vor fi suportate de actionarii care au introdus actiunea. In caz de admitere, actionarii au dreptul la rambursarea de catre societate a sumelor avansate cu acest titlu.

D. Raporturile dintre societate si membrii directoratului/consiliului de supraveghere

Raporturile dintre societate si membrii directoratului/consiliului de supraveghere sunt guvernate de regulile mandatului, neputandu-se incheia contract de munca ci numai un contract de administrare sau de management, sau un contract de administrare si management. In situatia in care membru al directoratului/consiliului de supraveghere este ales un salariat al societatii, pe perioada mandatului contractul de munca este suspendat. De asemenea, membrii directoratului/consiliului de supraveghere au obligatia de a incheia o asigurare pentru raspundere profesionala.

Exemple de administrare a societatii comerciale pe actiuni in cadrul sistemului dualist :

Sistem dualist de conducere la Petrom

Petrom va avea un sistem dualist de conducere. Astfel, Petrom va fi administrata intr-un sistem dualist, de catre un directorat, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere, format din noua membri. Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi actionari la Petrom, dar nu pot intra in componenta Directoratului, potrivit modificarilor propuse de Consiliul de Administratie la actul constitutiv al Petrom. Membrii Consiliului de Supraveghere vor fi alesi de actionari si vor avea un mandat de patru ani. Presedintele Consiliului va fi ales de catre membrii acestuia. Patru din cei noua membri ai Consiliului vor fi independenti fata de actionarul majoritar al Petrom, grupul OMV. Cat timp statul roman sau autoritatile statului vor detine impreuna actiuni Petrom de peste 15% din capital, doi dintre cei patru membri independenti vor fi alesi la propunerea AVAS. Daca detinerea statului este cuprinsa intre 10% si 15%, unul dintre membrii independenti ai Consiliului de Supraveghere va fi ales la propunerea AVAS.

Unicredit Tiriac Bank trece la sistemul dualist de conducere si numeste noi membri in boardul bancii

Actionarii Unicredit Tiriac Bank au aprobat pe 17aprilie trecerea la sistemul dualist de administrare a bancii, compus din Directorat si Consiliu de Supraveghere cu membri distincti, in care au fost numiti patru noi membri, a anuntat banca.

Conducerea Unicredit Tiriac Bank a aprobat numirea in functia de membru si vicepresedinte executiv al Directoratului pe Daniela Rohan, iar in Consiliul de Supraveghere al bancii au fost desemnati trei noi membri: Federico Ghizzoni, Carlo Vivaldi si Heinz Meidlinger.

Din Directoratul Unicredit Tiriac Bank fac parte sapte membri. Astfel, presedintele executiv al bancii ramane Catalin Rasvan Radu, iar membri si vicepresedinti executivi sunt Zoltan Major, Melih Mengu, Armin Huber, Stanislav Goranov Georgiev, Darko Fijan si Daniela Rohan, potrivit unui comunicat.

Potrivit sistemului dualist, conducerea bancii este formata din Consiliu de Supraveghere si Directorat si, conform noii structuri, membrii Directoratului nu pot fi, in acelasi timp, si membri in Consiliul de Supraveghere, se mai arata in comunicat.

Actionarii Unicredit Tiriac Bank i-au ales pe cei zece membri ai Consiliului de Supraveghere al bancii, care sunt Corneliu-Dan Pascariu (presedinte), Friederike Kotz, Ileana-Anca Ioan, Peter Koob, Florian Raimund Kubinschi, Carmine Ferraro, Robert Zadrazil, Federico Ghizzoni, Carlo Vivaldi si Heinz Meidlinger.

Ion Tiriac renuntase la sfarsitul anului trecut la mandatul de membru in boardul UniCredit Tiriac.

Unicredit Tiriac Bank a afisat pentru anul trecut un profit net de 263,1 milioane lei (78,8 milioane euro), in crestere cu 50,3% fata de anul anterior, pe fondul majorarii portofoliului de credite cu 37%, pana la 10,9 miliarde lei (3,3 miliarde euro).

Bibliografie :

www.contabilul.ro "Administrarea societatilor comerciale pe actiuni"

www.zf.ro  "Actionarii vor alege intre doua sisteme de administrare a afacerii "

www.avocatnet.ro "Administrarea societatii pe actiuni"

www.adevarul.ro "Sistem dualist de conducere la Petrom "

www.banknews.ro "Unicredit Tiriac Bank trece la sistemul dualist de conducere si numeste noi membri in boardul bancii "

www.euload.com " LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, actualizata, valabila din 29 iunie 2007"Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5145
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved