Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept

ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
M.OF. nr. 95 din 2 februarie 2002

ORDONANTA
pentru modificarea si completarea Legii nr.64/1995

privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct.III.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite

ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. - Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 1. - (1) Prezenta lege se aplica oricareia dintre urmatoarele categorii de comercianti, aflati in insolventa si care vor fi denumiti in continuare debitori:

a) societatile comerciale;

b) cooperativele de consum si cooperativele mestesugaresti - denumite in

continuare organizatii cooperatiste -, precum si asociatiile teritoriale ale cooperativelor de consum si mestesugaresti; si

c) persoanele fizice, actionand individual sau in asociatii familiale.

(2) Prin insolventa se intelege acea stare a patrimoniului debitorului,

caracterizata prin incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu

sumele de bani disponibile.'

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 2. - Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului, in insolventa, fie prin reorganizarea comerciantului si a activitatii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui pana la stingerea pasivului, fie prin faliment.'

3. Alineatul (5) al articolului 4 se abroga.

4. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Organele care aplica procedura reorganizarii judiciare si a falimentului'

5. Dupa articolul 6 se introduce articolul 6(1) cu urmatorul cuprins:

'Art. 6(1) . - (1) Citarea partilor, precum si comunicarea sau notificarea oricarui alt act de procedura se fac, de regula, in conditiile prevazute la art. 85-94 din Codul de procedura civila.

(2) Prin exceptie, indeplinirea actelor mentionate la alin. (1) se va face prin publicitate, in conditiile art. 95 din Codul de procedura civila, in cazuri extraordinare sau in cazul convocarii adunarii creditorilor, daca exista un numar extrem de ridicat de creditori.

(3) Fac exceptie de la aplicarea alin. (2) citarea, precum si comunicarea sau notificarea oricarui alt act de procedura creditorilor bugetari si oricarui titular de creante a caror valoare depaseste 5% din valoarea totala a creantelor impotriva averii debitorului, care se realizeaza intotdeauna in conditiile prevazute la alin. (1).'

6. Alineatele (2) si (3) ale articolului 7 vor avea urmatorul cuprins:

'(2) Recursul va fi judecat in termen de 30 de zile de la inregistrarea

dosarului la curtea de apel.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 si 3 din Codul de

procedura civila, hotararile judecatorului-sindic, cu exceptia celei de

respingere a contestatiei debitorului - facuta in temeiul art. 31 alin. (5) - si a celei prin care se decide intrarea in faliment - pronuntata in conditiile

art. 77 -, nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs.'

7. Litera i) a articolului 10 va avea urmatorul cuprins:

'i) solutionarea obiectiilor la rapoartele trimestriale si la cel final ale administratorului sau ale lichidatorului;'

8. La articolul 10, dupa litera i) se introduce litera i(1) cu urmatorul

cuprins:

'i(1) autentificarea actelor juridice incheiate de lichidator, pentru

a caror validitate este necesara forma autentica;'

9. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (2) si (3) cu urmatorul cuprins:

'(2) Daca examinarea chestiunilor supuse deliberarii in sedintele prezidate de judecatorul-sindic nu se poate finaliza intr-o singura zi, deliberarea va continua de drept in prima zi lucratoare urmatoare fara o noua instiintare, procedandu-se astfel in continuare pana la rezolvarea tuturor chestiunilor.

(3) Procesul-verbal al sedintelor mentionate la alin. (2) va fi semnat de judecatorul-sindic si de grefier si va cuprinde in rezumat dezbaterile tinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune si deciziile adoptate.'

10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 11. - Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. In conditiile legii, ele vor putea fi atacate cu recurs.'

11. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 13. - (1) Prima sedinta a adunarii creditorilor va fi convocata si

prezidata de judecatorul-sindic, iar celelalte, de catre administrator sau

lichidator, daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel.

(2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administrator sau de lichidator in cazurile prevazute de lege si ori de cate ori va fi necesar.

(3) Adunarea creditorilor va fi convocata si la cererea creditorilor detinand creante in valoare de cel putin 30% din valoarea totala a acestora.'

12. Dupa articolul 13 se introduce articolul 13(1) cu urmatorul cuprins:

'Art. 13 1 . - (1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei.

(2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula, cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor.

(3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti, pentru

fiecare adunare, cu procura speciala si legalizata sau, in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.

(4) Nu se va tine seama de declaratiile scrise trimise de creditori, cu

exceptia cazurilor in care legea admite votul prin adeziune.

(5) La sedintele adunarii creditorilor vor participa un grefier, desemnat de judecatorul-sindic, debitorul si 2 delegati ai salariatilor acestuia, votand pentru creantele reprezentand salariile si alte drepturi banesti.

(6) De asemenea, la adunarea creditorilor va putea participa un reprezentant al camerei de comert si industrie teritoriale sau, dupa caz, al asociatiei cooperatiste teritoriale, respectiv nationale.

(7) Daca examinarea chestiunilor supuse deliberarii creditorilor nu se poate finaliza intr-o singura zi, deliberarea va continua de drept in prima zi lucratoare urmatoare, fara o noua instiintare, procedandu-se astfel in continuare pana la rezolvarea tuturor chestiunilor.

(8) Procesul-verbal al adunarii creditorilor va fi semnat de presedintele sedintei si de grefier si va cuprinde in rezumat dezbaterile tinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune si deciziile adoptate.'

13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 14. - (1) In cadrul sedintelor adunarii creditorilor acestia vor putea desemna un comitet al creditorilor si vor avea dreptul sa analizeze situatia debitorului, rapoartele intocmite de comitetul creditorilor, masurile luate de administrator sau de lichidator si efectele acestora si sa propuna, motivat, si alte masuri.

(2) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala, sedintele vor avea loc in prezenta titularilor de creante insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor impotriva averii debitorului, iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul titularilor unei majoritati, prin valoare, a creantelor prezente.

(3) Calculul valorii totale a creantelor, prevazuta la alin. (2), impotriva averii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii:

a) la prima adunare a creditorilor si ulterior, pana la afisarea tabelului preliminar al creantelor, astfel cum reiese din lista tuturor creantelor pentru care au fost depuse cereri de admitere pana la expirarea termenului prevazut la art. 58 2 alin. (1) lit. b);

b) ulterior afisarii tabelului preliminar si pana la afisarea tabelului

definitiv, astfel cum reiese din tabelul preliminar;

c) ulterior afisarii tabelului definitiv si pana la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv;

d) ulterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea

tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; si

e) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia.

(4) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor, in

conditiile stabilite la art. 67.'

14. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 15. - (1) Judecatorul-sindic va desemna, daca este necesar, in raport cu proportiile cazului, un comitet format din 3-7 dintre creditorii cu creantele garantate si chirografare cele mai mari, prin valoare, inscrisi in lista prevazuta la art. 26, art. 32, respectiv art. 33.

(2) Atunci cand exista creante izvorate din obligatii bugetare, din comitetul creditorilor va face parte obligatoriu cate un reprezentant al titularilor creantelor bugetare respective.

(3) Desemnarea se va face fie prin hotararea de deschidere a procedurii, fie dupa prezentarea sau intocmirea listei de creditori,daca lista nu este

disponibila la data deschiderii procedurii.

(4) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor acestia vor putea alege un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creante garantate si cei chirografari, care se ofera voluntar, cu respectarea dispozitiilor alin. (2); comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de

judecatorul-sindic.

(5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara, judecatorul-sindic va putea

desemna comitetul potrivit criteriilor alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor alin. (2), sau va putea mentine comitetul desemnat anterior.

(6) In cursul activitatii sale judecatorul-sindic va putea cere asistenta

comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia.'

15. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 16. - (1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei indreptatiti ca, atunci cand debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare in conditiile art. 26, respectiv art. 32, ori nu a fost propus de debitor sau nu a fost confirmat un plan de reorganizare, sa ceara judecatorului-sindic sa ridice debitorului dreptul de administrare.'

16. Dupa sectiunea a 3-a din capitolul II 'Organele care aplica procedura

reorganizarii judiciare si a falimentului' se introduce sectiunea a 3 1 -a, 'Adunarea generala a asociatilor / actionarilor.

Comitetul asociatilor/actionarilor', continand articolele 16 1 -16 4 cu urmatorul cuprins:

'Art. 16(1) . - (1) Pe perioada desfasurarii procedurii prevazute de prezenta lege adunarea generala a asociatilor/actionarilor va fi convocata ori de cate ori se va considera necesar si va fi prezidata de administrator sau lichidator, daca legea ori judecatorul-sindic nu dispune altfel.

(2) Adunarea generala a asociatilor/actionarilor va fi convocata si la

cererea asociatilor/actionarilor reprezentand cel putin 10% din capitalul

social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel.

(3) Asociatilor/actionarilor li se va notifica, in conditiile legii, in

mod obligatoriu:

a) hotararea de deschidere a procedurii;

b) propunerea de indeplinire a unor acte, operatiuni si plati care depasesc

conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente;

c) solicitarea de intrare in faliment, precum si hotararea judecatorului-

sindic de intrare in faliment a debitorului;

d) propunerea de vanzare in bloc sau de vanzare a imobilelor;

e) raportul final si bilantul general, intocmite de lichidator;

f) hotararea de inchidere a procedurii.

(4) In cazurile prevazute la alin.(3)lit.b),c),d) si e) asociatii/actionarii vor putea formula obiectii in conditiile stabilite de lege, dar nu vor participa la exercitarea votului pentru aprobarea masurilor respective, daca un astfel de vot este prevazut de lege.

Art. 16(2) . - (1) In cadrul sedintelor adunarii generale a asociatilor/actionarilor acestia vor putea desemna, pe cheltuiala lor, un

comitet al asociatilor/actionarilor si vor avea dreptul sa analizeze situatia

debitorului, rapoartele intocmite de comitetul asociatilor/actionarilor,

masurile luate de administrator sau de lichidator si efectele acestora si sa

propuna, motivat, si alte masuri.

(2) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala, sedintele vor avea loc in prezenta asociatilor/actionarilor reprezentand cel putin jumatate din capitalul social, iar deciziile se adopta cu votul unui numar de asociati/actionari reprezentand cel putin o treime din capitalul social.

Art. 16(3) . - (1) Judecatorul-sindic va putea desemna, daca considera

necesar, in raport cu circumstantele cazului, un comitet format din 3-7 dintre asociatii/actionarii titulari de parti sociale/actiuni cele mai mari, prin valoare.

(2) Desemnarea se va putea face fie prin hotararea de deschidere a

procedurii, fie ulterior.

(3) In cadrul primei sedinte a adunarii generale a asociatilor/actionarilor

sau ulterior acestia vor putea alege, pe cheltuiala lor, un comitet format din 3-7 dintre asociati/actionari, care se ofera voluntar; comitetul astfel

desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de judecatorul-sindic.

(4) In cursul activitatii sale judecatorul-sindic va putea cere asistenta

comitetului asociatilor/actionarilor sau a unui delegat al acestuia.

Art. 16(4) . - Comitetul asociatilor/actionarilor poate indeplini urmatoarele atributii:

a) propunerea de desemnare a unui administrator;

b) consultarea cu administratorul sau lichidatorul cu privire la desfasurarea si administrarea procedurii;

c) examinarea actelor savarsite de debitor, administrator sau lichidator, a

activitatii si situatiei financiare ale debitorului, precum si a posibilitatii de continuare a activitatii acestuia;

d) participarea si acordarea de asistenta la formularea si negocierea unui

plan de reorganizare, precum si informarea si consilierea asociatilor/actionarilor cu privire la continutul oricarui alt plan propus;

e) efectuarea oricaror alte activitati necesare pentru protejarea intereselor asociatilor/actionarilor.'

17. Alineatele (1) si (5) ale articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:

'Art. 17. - (1) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator - persoana fizica sau societate comerciala -, stabilindu-i si remuneratia, indiferent daca, prin hotararea de deschidere a procedurii sau ulterior, judecatorul-sindic desemnase un administrator.

(5) Daca creditorii nu decid desemnarea unui administrator, judecatorul-

sindic poate dispune, in aceeasi zi, printr-o incheiere, desemnarea unui

administrator, daca nu fusese desemnat de acesta un administrator prin

hotararea de deschidere a procedurii sau ulterior.'

18. La articolul 17,dupa alineatul (4) se introduc alineatele (4(1) si (4(2) cu urmatorul cuprins:

'(4(1) Nu poate fi desemnat administrator sau lichidator persoana fizica care nu poate fi fondator, administrator, director, cenzor sau reprezentant al unei societati comerciale, potrivit art. 6 alin. (2) si art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile

ulterioare.

(4(2) In situatiile prevazute la art. 145 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, administratorul/lichidatorul are obligatia de abtinere. In cazul neconformarii, persoana interesata poate initia procedura recuzarii, conform dispozitiilor Codului de procedura civila, care se aplica in mod corespunzator.'

19. Litera a) a articolului 18 va avea urmatorul cuprins:

'a) examinarea activitatii debitorului in raport cu situatia de fapt si

intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, precum si asupra posibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea si

supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea administratorului;'

20. La articolul 18, dupa litera a) se introduc literele a 1 ) si a 2 )

cu urmatorul cuprins:

'a(1 ) intocmirea actelor prevazute la art. 26 alin. (1), in cazul in care

debitorul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale, precum si verificarea, corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respective, cand acestea au fost prezentate de debitor;

a( 2 ) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului, in

functie de cuprinsul raportului mentionat la lit. a) si in conditiile si

termenele prevazute la art. 59;'

21. La articolul 18, dupa litera e) se introduce litera e 1 ) cu urmatorul

cuprins:

'e( 1 ) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor

corespunzatoare pentru conservarea lor;'

22. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 19. - (1) Debitorul si oricare dintre creditori, precum si oricare alta persoana interesata pot face contestatie impotriva masurilor luate de

administrator.

(2) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 10 zile de la data

la care masura a fost comunicata persoanelor prevazute la alin. (1).

(3) Judecatorul-sindic va solutiona contestatia, in termen de 15 zile de la

inregistrarea ei, in Camera de consiliu, cu citarea contestatorului si

administratorului si putand, daca va considera necesar, sa suspende executarea masurii contestate.'

23. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 20. - (1) In orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice dol sau culpa grava - si in conditiile stabilite pentru desemnarea administratorului, judecatorul-sindic il poate inlocui prin incheiere.

(2) In exercitarea atributiei de control prevazute la art. 10 alin. (1) lit.

c) judecatorul-sindic poate desfiinta masurile ilegale luate de administrator, chiar daca nu au fost contestate, putand, daca va considera necesar, sa citeze in Camera de consiliu administratorul si persoanele interesate.'

24. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 22. - (1) In cazul in care dispune trecerea la faliment, judecatorul-

sindic va desemna un lichidator, aplicandu-se, in mod corespunzator, art. 17,

19, 20, 21 si art. 69 alin. (4).

(2) Atributiile administratorului inceteaza la momentul stabilirii

atributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic.

(3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul desemnat anterior.'

25. Litera a) a articolului 23 va avea urmatorul cuprins:

'a) examinarea activitatii debitorului in raport cu situatia de fapt si

intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si

supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit anterior de administrator;'

26. Dupa articolul 23 se introduce articolul 23(1) cu urmatorul cuprins:

'Art. 23(1) . - (1) Actele incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesara forma autentica, vor fi supuse autentificarii judecatorului- sindic.

(2) Judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de autentificare, in baza

careia actul va putea fi inscris in registrele de publicitate.'

27. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 25. - (1) Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa

adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

(2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus

dispozitiilor prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de

insolventa este iminenta.

(3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta.

(4) Introducerea prematura, cu rea-credinta sau tardiva de catre debitor a

unei cereri de deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a

debitorului persoana fizica sau a reprezentantilor statutari ai persoanelor

juridice debitoare, pentru prejudiciile pricinuite.'

28. Literele b) si f) ale alineatului (1) al articolului 26 vor avea

urmatorul cuprins:

'b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate

conturile si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate;

f) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in faliment sau de reorganizare conform unui plan, prin restructurarea activitatii sau prin lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale; daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezuma, pana la proba contrarie, ca debitorul este de acord cu inceperea falimentului;'

29. La alineatul (1) al articolului 26, dupa litera f) se introduce litera g) cu urmatorul cuprins:

'g) o declaratie pe propria raspundere sau un certificat de la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul profesional/sediul social, din care sa rezulte daca a mai fost supus procedurii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive.'

30. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 29. - (1) Orice creditor care are o creanta certa, lichida si exigibila poate introduce la tribunal o cerere impotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a incetat platile, in urmatoarele conditii:

a) daca creanta izvoraste din raporturi de munca sau raporturi obligationale civile, creanta trebuie sa aiba un cuantum superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data formularii cererii introductive;

b) in celelalte cazuri creanta trebuie sa aiba un cuantum superior

echivalentului in lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formularii

cererii introductive;

c) in cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie sa fie superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data formularii cererii introductive.

(2) Simplul refuz al unor plati, in baza unor exceptii pe care debitorul le

socoteste, cu buna-credinta, intemeiate, nu constituie o dovada a starii de

insolventa.

(3) Camerele de comert si industrie teritoriale si asociatiile cooperatiste

teritoriale, respectiv nationala, vor putea introduce cerere impotriva

debitorului care, potrivit datelor de care acestea dispun, se afla intr-o

situatie notorie de insolventa.'

31. Sectiunea a 2-a din capitolul III 'Procedura' se va intitula 'Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii'.

32. Alineatele (1)-(7) ale articolului 31 vor avea urmatorul cuprins:

'Art. 31. - (1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor stabilite la art. 25, 26 si 28, judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de deschidere a procedurii, pe care o va notifica in conditiile art. 58 1 . In cazul in care creditorii se opun deschiderii procedurii in termen de 25 de zile de la

emiterea notificarii, judecatorul-sindic ii va cita, impreuna cu debitorul, la o sedinta in urma careia va solutiona, deodata, printr-o incheiere, toate

opozitiile.

(2) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorilor, camerei de comert si industrie teritoriale sau, dupa caz, asociatiei cooperatiste teritoriale, respectiv nationala, judecatorul-sindic va comunica cererea, in copie, debitorului si va dispune afisarea unei copii la usa instantei.

(3) Daca, in termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul contesta ca ar fi in stare de insolventa, in conditiile stabilite la art. 29, judecatorul- sindic va tine, in termen de 10 zile, o sedinta la care vor fi citati creditorii care au introdus cererea, debitorul, camera de comert si industrie teritoriala, respectiv asociatia cooperatista teritoriala sau, dupa caz, nationala.

(4) La cererea debitorului, pentru motive temeinice, judecatorul-sindic ii

poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, in termen de maximum 30 de zile, la o banca, o cautiune de cel mult 30% din valoarea

creantelor.

Cautiunea va fi restituita creditorilor, daca cererea lor va fi admisa. Daca cererea va fi respinsa, cautiunea poate fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Daca cautiunea nu este consemnata in termen, cererea introductiva va fi respinsa.

(5) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolventa, ii va respinge contestatia si va deschide procedura printr-o sentinta.

(6) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de

insolventa, respinge cererea creditorilor si dispune ca sentinta sa fie afisata la usa instantei. In cazul respingerii cererii, aceasta va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei.

(7) Daca debitorul nu contesta in termenul prevazut la alin. (3) ca ar fi in stare de insolventa, judecatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a

procedurii.'

33. Alineatul (8) al articolului 31 se abroga.

34. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 32. - (1) In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit

art. 31 alin. (5) sau (7), debitorul este obligat sa depuna la dosarul cauzei

actele si informatiile prevazute la art. 26 alin. (1).

(2) Nerespectarea fara motive intemeiate a dispozitiei prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu o amenda civila de 2.000.000 lei pe zi de intarziere, amenda care va fi aplicata persoanelor care il reprezinta legal pe debitor.'

35. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 33. - Daca debitorul nu a prezentat informatiile cerute la art. 26

alin. (1) lit. b)-d) si g) sau le-a prezentat in mod necorespunzator,

judecatorul-sindic sau, dupa caz, administratorul poate, pe cheltuiala averii

debitorului, sa angajeze un expert contabil care, folosind bilantul, registrele contabile si documentele contabile si extracontabile ale debitorului, sa le intocmeasca sau, dupa caz, sa le corecteze, cu maxima urgenta.'

36. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 34. - (1) Prin hotararea de deschidere a procedurii, judecatorul-sindic va desemna, daca este necesar pentru protejarea intereselor creditorilor si/sau asociatilor/actionarilor, un administrator, stabilindu-i atributiile, potrivit art. 18, precum si remuneratia.

(2) Judecatorul-sindic va desemna din oficiu un administrator daca debitorul

isi declara intentia de intrare in faliment ori nu isi declara intentia de

reorganizare, in conditiile art. 26, respectiv art. 32.

(3) Desemnarea de catre judecatorul-sindic a unui administrator va putea fi

facuta si ulterior deschiderii procedurii, din oficiu sau la solicitarea

oricarei parti interesate, chiar daca debitorul si-a declarat intentia de

reorganizare in conditiile art. 26, respectiv art. 32.

(4) In cazurile prevazute la alin. (1) si (3), la aprecierea oportunitatii

desemnarii unui administrator, judecatorul-sindic se va sprijini si pe

existenta unor indicii vizand existenta unor fraude, manopere dolozive sau

incompetenta ori vadit gresita conducere a afacerilor debitorului de catre

organele de conducere ale acestuia.'

37. Dupa articolul 35 se introduce articolul 35(1) cu urmatorul cuprins:

'Art. 35(1) . - (1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca,

gaj sau alta garantie reala mobiliara, ori drept de retentie, de orice fel,

poate solicita judecatorului-sindic ridicarea suspendarii mentionate la art. 35

cu privire la creanta sa in una dintre urmatoarele situatii:

A. a) atunci cand valoarea obiectului garantiei este pe deplin acoperita de

valoarea totala a creantelor si partilor de creante garantate cu acel obiect;

si

b) obiectul garantiei nu prezinta o importanta vitala pentru reusita unei

reorganizari care, in cazul concret, ar avea sanse efective de realizare;

B. atunci cand nu exista o protectie corespunzatoare a creantei garantate in

raport cu obiectul garantiei, datorita:

- diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real ca

aceasta sa sufere o diminuare apreciabila;

- diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior, ca

urmare a acumularii dobanzilor, majorarilor si penalitatilor de orice fel la o

creanta garantata cu rang superior;

- lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sau

deteriorarii.

(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. B judecatorul-sindic va putea

respinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor, daca

administratorul/debitorul propune, in schimb, adoptarea uneia sau mai multor

masuri menite a oferi o protectie corespunzatoare creantei garantate a

creditorului, precum:

a) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului, pentru acoperirea

diminuarii valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o

creanta cu rang inferior;

b) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului, pentru satis-

facerea dobanzilor, majorarilor si penalitatilor de orice fel si, respectiv,

pentru reducerea capitalului creantei sub cota de diminuare a valorii

obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang

inferior;c) novatia obligatiei de garantie prin constituirea unei garantii suplimen-

tare, reale sau personale, ori prin substituirea obiectului garantiei cu un alt

obiect.

(3) Reclamantul intr-o cerere de ridicare a suspendarii trebuie sa faca dovada faptului prevazut la alin.(1),lit.A.a),ramanand debitorului/administratorului sau altei parti interesate sarcina producerii dovezii contrare si, respectiv, a celorlalte elemente.'

38. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 37. - Nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior deschiderii

procedurii si negarantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara,

ori drept de retentie, de orice fel, sau partilor negarantate din creantele

garantate cu astfel de garantii, de la data deschiderii procedurii, in afara de

cazul in care, prin programul de plata a creantelor cuprins in planul de

reorganizare, se deroga de la prevederile de mai sus.'

39. La articolul 39, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu

urmatorul cuprins:

'(2) Nerespectarea fara motive intemeiate a dispozitiei prevazute la alin.

(1) se sanctioneaza cu amenda prevazuta de art. 32 alin. (2).'

40. Dupa articolul 39 se introduce articolul 39(1) cu urmatorul cuprins:

'Art. 39(1) . - (1) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a

procedurii, toate actele si corespondenta emise de debitor, administrator sau

lichidator vor cuprinde, in mod obligatoriu si cu caractere vizibile, in

limbile romana, engleza si franceza, mentiunea <<in insolventa>>.

(2) Dupa intrarea in reorganizare judiciara sau faliment, actele si

corespondenta vor purta, in conditiile mentionate la alin. (1), mentiunea <<in

reorganizare judiciara>> sau, dupa caz <<in faliment>>.

(3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta, ca urmare a nerespectarii obligatiei mentionate la alin. (1) si (2), vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debitorului, fara a fi atinsa averea debitorului.'

41. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 40. - (1) In afara de cazurile prevazute de prezenta lege sau de cele

autorizate de judecatorul-sindic, toate actele, operatiunile si platile prestate de debitor, ulterior deschiderii procedurii, sunt nule fata de masa creditorilor.

(2) Debitorul si/sau, dupa caz, administratorul sunt obligati sa intocmeasca

si sa pastreze regulat o lista cuprinzand toate actele si operatiunile incheiate dupa deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare ale cocontractantilor.'

42. Dupa articolul 40 se introduc articolele 40(1)- 40(4) cu urmatorul

cuprins:

'Art. 40(1) . - (1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administrare - constand in dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea -, daca acesta nu si-a

declarat, in conditiile art. 26 alin. (1) lit. f) sau, dupa caz, art. 32 alin.

(1), intentia de reorganizare.

(2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege, prevederile alin. (1) sunt aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii procedurii.

(3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea, in tot sau in parte, a dreptului de administrare al debitorului o data cu desemnarea unui administrator, indicand totodata si conditiile de exercitare a acestuia.

(4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care

se dispune inceperea falimentului.

(5) Creditorii, comitetul creditorilor, comitetul asociatilor/actionarilor,

camera de comert si industrie teritoriala sau, dupa caz, asociatia cooperatista

teritoriala, respectiv nationala, poate oricand adresa judecatorului-sindic o

cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, avand ca justificare

pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate.

(6) Judecatorul-sindic va examina in termen de 15 zile o astfel de cerere, intr-o sedinta la care vor fi citati debitorul, creditorii, administratorul,

comitetul creditorilor, comitetul asociatilor/actionarilor si camera de comert

si industrie teritoriala sau, dupa caz, asociatia cooperatista teritoriala, respectiv nationala.

Art. 40(2) . - (1) Judecatorul-sindic sau administratorul/lichidatorul va

trebui sa notifice ridicarea dreptului de administrare al debitorului, cat mai

curand posibil, oficiilor postale, statiilor de cale ferata, antrepozitelor,

depozitelor portuare si altor locuri de inmagazinare din circumscriptia in care

debitorul are domiciliul profesional/sediul social ori filiale sau sucursale si

sa le ceara sa ii fie predata corespondenta comerciala a debitorului si orice

alte comunicari trimise acestuia.

(2) Neindeplinirea, fara motive temeinice, a obligatiilor mentionate la alin.

(1) se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(3) Judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor bancilor la care debitorul

are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al sau sau al

administratorului/lichidatorului.

(4) Incalcarea dispozitiilor judecatorului-sindic, mentionate la alin. (3),

atrage raspunderea bancilor pentru prejudiciul creat, precum si o amenda

judiciara de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Art. 40(3) . - (1) Pe perioada in care debitorul sau/si administratorul exercita dreptul de administrare, acesta poate indeplini orice acte si operatiuni - inclusiv utilizarea, vanzarea si inchirierea de bunuri - si poate efectua plati, daca toate acestea se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente.

(2) Actele, operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la alin. (1) vor putea fi autorizate de judecatorul-sindic; acesta va convoca o sedinta in termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea de a depune contestatii motivate cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.

(3) In cadrul sedintei prevazute la alin. (2) judecatorul-sindic va solutiona

toate contestatiile si va decide, prin incheiere, asupra cererii formulate de debitor/administrator.

(4) In cazul propunerilor de instrainare a bunurilor din averea debitorului

grevate de garantii, se va tine seama de prevederile art. 35 1 referitoare la

acordarea unei protectii corespunzatoare creantei garantate.

Art. 40(4) . - Daca la data deschiderii procedurii un act juridic nu devenise

opozabil tertilor, inscrierile, transcrierile, intabularile si orice alte

formalitati specifice necesare acestui scop, efectuate dupa data deschiderii

procedurii, sunt fara efect fata de masa creditorilor, cu exceptia cazului in

care cererea sau sesizarea, legal formulata, a fost primita de instanta, autoritatea sau institutia competenta cel mai tarziu in ziua premergatoare hotararii de deschidere a procedurii.'

43. La alineatul (1) al articolului 45, dupa litera e) se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:

'f) platile anticipate ale datoriilor, efectuate in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulterioara deschiderii procedurii.'

44. La articolul 48, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

'(3) Tertul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinta va restitui bunurile

in starea in care se gasesc, iar in lipsa acestora, va restitui diferenta de valoare cu care s-a imbogatit. In caz de rea-credinta, tertul va restitui, in toate cazurile, intreaga valoare, precum si fructele percepute.'

45. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 49. - (1) Administratorul, lichidatorul sau comitetul creditorilor va

putea intenta actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori valoarea

bunului transferat de catre debitor numai daca subdobanditorul nu a platit valoarea corespunzatoare a bunului si cunostea sau trebuia sa cunoasca faptul

ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat.

(2) In cazul in care subdobanditorul este sot, ruda sau afin pana la gradul

al patrulea inclusiv al debitorului, se prezuma relativ ca acesta a cunoscut

imprejurarea mentionata la alin. (1).'

46. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 53. - Daca debitorul este parte intr-un contract prevazand transferul

anumitor marfuri, titluri reprezentative ale marfurilor sau active financiare,

cotate pe o piata reglementata de marfuri, servicii si instrumente financiare

derivate, la o anumita data sau intr-o perioada determinata de timp, si

scadenta cade sau perioada se termina dupa data deschiderii procedurii, dife-

renta dintre pretul de cumparare si pretul cotat, la data mentionata mai sus,

pe piata reglementata respectiva sau pe pietele locului de livrare ori, daca nu

poate fi stabilit locul, la cea mai apropiata piata reglementata, va trebui sa

fie platita averii debitorului, daca aceasta este creditoare, si va fi inscrisa

in tabelul de creante, daca este o obligatie a averii debitorului.'

47. Dupa sectiunea a 3-a din capitolul III 'Procedura' se introduce sectiunea

a 3 1 -a, 'Primele masuri', continand articolele 58(1) -58(16) cu urmatorul

cuprins:

'Art. 58(1) . - (1) In urma deschiderii procedurii, judecatorul-sindic sau,

dupa caz, administratorul va trimite o notificare tuturor creditorilor

mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art. 26 sau art. 32

ori, dupa caz, intocmita in conditiile art. 33, debitorului si oficiului

registrului comertului unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea

mentiunii.

(2) Daca creditorii cu sediul sau cu domiciliul in strainatate au

reprezentanti in tara, notificarea va fi trimisa acestora din urma.

(3) Notificarea prevazuta la alin. (1) se va publica totodata, pe cheltuiala

averii debitorului, intr-un ziar de larga circulatie.

Art. 58(2) . - (1) Notificarea va cuprinde:

a) termenul limita de depunere, de catre creditori, a opozitiilor la

hotararea de deschidere a procedurii, pronuntata ca urmare a cererii formulate

de debitor, in conditiile art. 31 alin. (1), precum si termenul de solutionare

a opozitiilor, care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de

depunere a acestora;

b) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor

asupra averii debitorului, care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea

procedurii, precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie

considerata valabila;

c) termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a

tabelului preliminar al creantelor, care nu va depasi 30 de zile de la

expirarea termenului prevazut la lit. b);

d) termenul de definitivare a tabelului creantelor, care nu va depasi 30 de

zile de la expirarea termenului prevazut la lit. c);

e) locul, data si ora primei sedinte a adunarii creditorilor.

(2) Sedinta de intrunire a adunarii creditorilor va fi convocata la un termen

situat in primele 10 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1) lit.

b).

(3) In functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice - cum ar

fi numarul ridicat de creditori sau situarea acestora in strainatate -,

judecatorul-sindic va putea hotari o majorare a termenelor prevazute la alin.

(1) lit. b), c) si d) cu maximum 60, 30, respectiv 30 de zile.

Art. 58(3) . - Daca debitorul are bunuri supuse transcriptiei, inscriptiei

sau inregistrarii in registrele de publicitate, va fi trimisa instantelor,

autoritatilor sau institutiilor care tin aceste registre o copie de pe

hotararea de deschidere a procedurii, spre a se face mentiune.

Art. 58(4) . - (1) Toti creditorii ale caror creante sunt anterioare datei

deschiderii procedurii, cu exceptia salariatilor, vor depune cererea de

admitere a creantelor in termenul fixat in hotararea de deschidere a

procedurii; declaratiile de creante vor fi inregistrate intr-un registru care

se va pastra la grefa tribunalului.

(2) Cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu

sunt stabilite printr-un titlu.

(3) Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor

fi admise provizoriu la masa credala si vor fi indreptatite sa participe la

distribuiri de sume in masura ingaduita de prezenta lege.

(4) Sunt considerate sub conditie si acele creante care pot fi valorificate

impotriva debitorului numai dupa executarea unui codebitor principal.

Art. 58(5) . - (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului,

domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creantei, precum si mentiuni cu

privire la eventualele drepturi de preferinta sau garantii.

(2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei si ale

actelor de constituire de garantii.

(3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita

judecatorului-sindic restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a

unor copii certificate de grefier. Judecatorul-sindic va face mentiunea pe

original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la

orice repartitie de sume intre creditori, precum si la exercitarea votului in

adunarea creditorilor.

Art. 58(6) . - (1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare

prevazute de prezenta lege, cu exceptia creantelor constatate prin titluri

executorii.

(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare, in cazul carora se

vor observa dispozitiile legale speciale.

(3) Prin creante bugetare, in sensul prezentei legi, se intelege creantele

izvorate din impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume ce reprezinta

resurse financiare publice, potrivit legii.

(4) Toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa

tribunalului vor fi prezumate valabile si corecte daca nu sunt contestate de

catre debitor, administrator sau creditori.

Art. 58(7) . - (1) Administratorul va proceda de indata la examinarea

fiecarei cereri si a documentelor depuse si va putea efectua o cercetare

amanuntita pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta si prioritatea

fiecarei creante.

(2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. (1), admi-

nistratorul va putea solicita explicatii de la debitor, va putea sa poarte

discutii cu fiecare creditor, solicitandu-i, daca considera necesar, informatii

si documente suplimentare.

Art. 58(8) . - Creantele negarantate si partile negarantate ale creantelor

garantate, care nu sunt scadente la data inregistrarii cererii de admitere, vor

fi inscrise in tabelul de creante cu intreaga lor valoare, insa, in cursul

falimentului, orice distribuire de suma pentru astfel de creante se va face cu

observarea dispozitiilor art. 111.

Art. 58(9) . - Creantele constand in obligatii, care nu au fost calculate in

valoare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii, vor fi calculate

de catre administrator si inscrise in tabelul de creante cu valoarea nominala

pe care ele o aveau la data deschiderii procedurii. Judecatorul-sindic va

decide asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de administrator

pentru astfel de creante.

Art. 58(10) . - O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va

fi inscrisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala,

pana va fi complet acoperita. Nici o reducere a sumei creantei prevazute in

tabelul de creante nu va fi facuta in vreunul dintre tabelele de creante ale

debitorilor, pana ce creditorul a fost deplin satisfacut, in numerar sau in

bunuri.

Daca totalul sumelor distribuite creditorului, in toate actiunile cu

debitorii, va depasi totalul sumei care ii este datorata, acesta va trebui sa

restituie sumele primite in plus, care vor fi reinscrise ca fonduri in averea

debitorilor, proportional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a platit

peste ceea ce era datorat.

Art. 58(11) . - (1) Un creditor care, inainte de inregistrarea unei

cereri de admitere, a primit o plata partiala pentru creanta sa de la un

codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea creanta inscrisa in

tabelul de creante numai pentru partea pe care nu a incasat-o inca.

(2) Un codebitor sau un fidejusor, care este indreptatit la restituire ori la

despagubire din partea debitorului pentru suma platita, va fi trecut in tabelul

de creante cu suma pe care a platit-o creditorului. In acest caz, creditorul

comun are dreptul de a cere sa i se plateasca pana la achitarea integrala a

creantei sale cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului, ramanand creditor

al acestuia doar pentru suma neachitata.

(3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului, care pentru asigurarea

regresului sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garantie, concura la

masa credala, pentru a face posibila realizarea garantiei sale, dar pretul

obtinut din vanzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului, scazandu-se

din suma ce este datorata.

Art. 58(12) . - (1) Ca rezultat al verificarilor facute administratorul va

intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate

creantele impotriva averii debitorului, precizand ca sunt: chirografare,

garantate, cu prioritati, sub conditie sau nescadente si aratand pentru fiecare

numele/denumirea creditorului, suma pentru care s-a cerut verificarea si suma

cu care a fost trecut in tabel.

(2) La creantele garantate cu un drept de preferinta se vor arata titlul din

care izvoraste preferinta, rangul acesteia si motivele pentru care creantele

sau drepturile de preferinta au fost trecute partial in tablou sau au fost

inlaturate.

(3) Tabelul preliminar va fi, totodata, afisat de grefa la sediul

tribunalului si comunicat debitorului.

(4) Administratorul va trimite de urgenta notificari creditorilor ale caror

creante sau drepturi de preferinte au fost trecute partial in tabelul

preliminar sau inlaturate.

Art. 58(13) . - (1) Debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor

putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de

preferinta trecute de administrator in tabelul preliminar al creantelor.

(2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de

data stabilita, prin sentinta de deschidere a procedurii, pentru definitivarea

tabelului de creante.

(3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru

definitivarea tabelului de creante, judecatorul-sindic va solutiona deodata,

printr-o singura sentinta, toate contestatiile, chiar daca pentru solutionarea

unora ar fi nevoie de administrare de probe; in acest din urma caz, udecatorul-

sindic poate sa admita, in tot sau in parte, creantele, in mod provizoriu, la

masa credala, atat in ceea ce priveste deliberarile, cat si repartitiile.

(4) Daca se admite creanta fara dreptul de preferinta pretins, aceasta va

participa la repartitiile sumelor obtinute din valorificarea bunurilor

negrevate de garantii.

(5) Din sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor supuse dreptului

de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creante.

Art. 58(14) . - (1) Dupa ce toate contestatiile la creante au fost

solutionate, administratorul va inregistra, de indata, la tribunal si va avea

grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creantelor

impotriva averii debitorului, aratand suma, prioritatea si situatia - garantata

sau negarantata - a fiecarei creante.

(2) Dupa inregistrarea tabelului definitiv, numai titularii creantelor

inregistrate in tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de

reorganizare, la adunarile creditorilor si la orice repartitii de sume in caz

de faliment.

Art. 58(15) . - (1) Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor,

prevazut la art. 58 13 alin. (2), si pana la inchiderea procedurii, orice parte

interesata poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui

drept de preferinta in tabloul definitiv al creantelor, in cazul descoperirii

existentei unui fals, dol sau erori esentiale care au determinat admiterea

creantei sau a dreptului de preferinta, precum si in cazul descoperirii unor

titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute.

(2) Judecarea contestatiei se va face de judecatorul-sindic, dupa citarea

contestatorului si a celorlalte parti interesate.

(3) Pana la judecarea irevocabila a contestatiei, judecatorul- sindic va

putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai

provizoriu.

Art. 58(16) . - (1) Cu exceptia cazului in care notificarea deschiderii

procedurii s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art. 6 1 , titularul de

creante anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a

creantelor pana la expirarea termenului prevazut la art. 58 2 alin. (1) lit.

b), este decazut, cat priveste creantele respective, din urmatoarele drepturi:

1. dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii creditorilor;

2. dreptul de a participa la distribuirile de sume in cadrul reor-

ganizarii si falimentului;

3. dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a asociatilor

cu raspundere nelimitata ai societatii debitoare, ulterior inchiderii

procedurii, sub rezerva ca debitorul sa nu fie gasit vinovat de bancruta

frauduloasa sau de plati ori transferuri frauduloase.

(2) Decaderea va putea fi invocata oricand, de orice parte interesata, pe

cale de actiune sau exceptie.'

48. Alineatul (1) al articolului 59 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 59. - (1) Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan

de reorganizare in conditiile de mai jos:

a) debitorul, o data cu formularea cererii sale introductive sau ulterior,

pana la afisarea tabelului definitiv al creantelor, daca acesta si-a prezentat

intentia de reorganizare in conditiile prevazute la art. 26, respectiv art. 32;

b) administratorul, de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui

termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv al creantelor;

c) comitetul creditorilor, creditorii titulari a cel putin unei treimi

din valoarea creantelor garantate sau creditorii chirografari, titulari

a cel putin unei treimi din valoarea creantelor negarantate, asociatii din

societatile in nume colectiv si societatile cu raspundere limitata, asociatii

comanditati din societatile in comandita, actionarii titulari a cel putin unei

treimi din capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe

actiuni, precum si asociatii organizatiilor cooperatiste sau, dupa caz, ai

asociatiilor cooperatiste teritoriale.'

49. La articolul 59, dupa alineatul (1) se introduc alineatele(1(1),(1(2) si

(1(3) cu urmatorul cuprins:

'(1(1) Comitetul creditorilor, creditorii titulari a cel putin unei treimi

din valoarea creantelor garantate sau creditorii chirografari,titulari a cel

putin unei treimi din valoarea creantelor negarantate, pot propune planul intr-

un termen de 30 de zile, care curge de la data afisarii tabelului definitiv al

creantelor.

(1(2) Asociatii din societatile in nume colectiv si societatile cu raspundere

limitata, asociatii comanditati din societatile in comandita si actionarii

titulari a cel putin unei treimi din capitalul social al unei societati pe

actiuni sau in comandita pe actiuni, precum si asociatii organizatiilor

cooperatiste sau, dupa caz, ai asociatiilor cooperatiste teritoriale pot

propune planul:

a) intr-un termen de 30 de zile, care curge de la data afisarii tabelului

definitiv al creantelor, daca debitorul si-a declarat intentia de reorganizare

in conditiile prevazute la art. 26, respectiv art. 32;

b) de la expirarea termenului pentru declararea intentiei de reorganizare,

prevazut la art. 26, respectiv art. 32, pana la expirarea unui termen de 30 de

zile, ce curge de la inregistrarea la tribunal a tabelului definitiv al

creantelor, daca debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare in

conditiile prevazute la art. 26, respectiv art. 32.

(1(3) La cererea oricarei parti interesate, judecatorul-sindic poate prelungi

sau scurta, pentru motive temeinice, perioadele prevazute la alin. (1) lit. a)

si b), alin. (1(1) si (1(2).'

50. Alineatul (3) al articolului 59 va avea urmatorul cuprins:

'(3) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care, intr-un

interval de 5 ani anterior formularii cererilor introductive, a mai fost

subiect al procedurii instituite in baza prezentei legi si nici debitorul carea fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa,

abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de

fals ori infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. 21/1996, cu modi-

ficarile ulterioare.'

51. Alineatul (4) al articolului 59 se abroga.

52. Alineatul (5) al articolului 59 va avea urmatorul cuprins:

'(5) Nerespectarea termenelor prevazute la alin. (1),(1(1),respectiv (1(2)

conduce la decaderea partilor respective din dreptul de a depune un plan de

reorganizare si, ca urmare, la trecerea, din dispozitia judecatorului-sindic,

la faliment.'

53. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 60. - (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare

in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu

mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta

debitorului si va cuprinde masuri concordante cu interesele creditorilor si ale

asociatilor sau actionarilor, precum si cu ordinea publica, inclusiv in ceea ce

priveste modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a administratorilor si

directorilor.

(2) Planul de reorganizare va indica modalitatile de lichidare, totala sau

partiala, a pasivului.

(3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani, socotiti de

la data confirmarii.

(4) Planul de reorganizare va mentiona:

a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate;

b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate;

c) daca si in ce masura debitorul si asociatii din societatile in nume

colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi

descarcati de raspundere;

d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de

creante, in comparatie cu valoarea ce ar fi primita prin distribuire in caz de

faliment; valoarea se va calcula la data propunerii planului.

(5) Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare, cum

ar fi:

A. pastrarea, in intregime sau in parte, de catre debitor a controlului

activitatii sale, inclusiv a bunurilor din averea sa, cu sau fara supravegherea

activitatii sale de catre un administrator, desemnat cu acordul creditorilor;

B. obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si

sursele de provenienta ale acestora;

C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre

una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau

ulterior confirmarii planului;

D. fuziunea debitorului sau absorbirea sa cu sau de catre o alta persoana

juridica;

E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat

sau in bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora catre

creditorii debitorului, in contul creantelor pe care acestia le au fata de

averea debitorului;

F. modificarea sau stingerea garantiilor reale;

G. prelungirea datei scadentei, precum si modificarea ratei dobanzii,

penalitatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului sau a

celorlalte izvoare ale obligatiilor sale;

H. modificarea actului constitutiv al debitorului, vizand inclusiv majorarea

capitalului social;

I. emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre

persoanele mentionate la lit. C. si D., in conditiile prevazute de Legea nr.

31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si de Legea nr. 52/1994

privind valorile mobiliare si bursele de valori, prin urmatoarele metode:

a) in schimbul urmatoarelor categorii de bunuri: numerar, drepturi reale

principale, drepturi de proprietate intelectuala, titluri de valoare;

b) prin conversie a creantelor; sau

c) prin orice alta metoda adecvata;

J. inserarea in actul constitutiv al debitorului - persoana juridica - sau al

persoanelor mentionate la lit. C. si D. a unor prevederi:

a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot;

b) de determinare, in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare, a unei

distributii corespunzatoare a votului intre aceste categorii; si

c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata

de alte categorii de actiuni, de reglementare satisfacatoare a numirii

administratorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza

neonorarii obligatiei de plata a dividendelor.

(6) Amanarile, esalonarile, scutirile sau reducerile la plata obligatiilor

bugetare se acorda de creditorii bugetari in conditiile prevazute de legea

speciala in materie.

(7) Pentru neachitarea obligatiilor bugetare datorate atat inainte, cat si

dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara, debitorul datoreaza

majorari de intarziere si penalitati de intarziere conform legii speciale in

materie, pana la data achitarii acestora sau, dupa caz, pana la data intrarii

in faliment.'

54. Dupa articolul 60 se introduc articolele 60(1),60(2) si 60(3) cu

urmatorul cuprins:

'Art. 60(1) . - (1) In vederea administrarii eficiente a procedurii, planul

poate desemna o categorie separata de creante, compusa numai din creante

chirografare avand o valoare redusa, valoare pe care judecatorul-sindic o

considera adecvata.

(2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul

unei categorii distincte, cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante

din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru

creanta sa.

Art. 60(2) . - (1) Respectand prevederile art. 60, planul de reorganizare va

putea sa:

a) defavorizeze orice categorie de creante chirografare sau garantate;

b) mentina sau sa denunte, in conditiile art. 51-58, orice contract la care

debitorul este parte;

c) prevada realizarea unei tranzactii cu privire la creantele debitorului

fata de terti;

d) prevada vanzarea totala sau partiala a bunurilor din averea debitorului si

distribuirea sumelor de bani obtinute catre creditori;

e) modifice drepturile titularilor de creante garantate sau chirografare ori

sa lase nemodificate drepturile aferente oricarei categorii de creante.

(2) In cazul in care debitorul este persoana fizica, planul propus nu poate

prevedea utilizarea, sub orice forma, sau instrainarea bunurilor acestuia,

exceptate, total sau partial, de la executare silita, decat in conditiile

dispozitiilor legale.

Art. 60(3) . - (1) Se prezuma ca o categorie de creante este defavorizata de

plan daca, pentru oricare dintre creantele categoriei respective, planul

prevede o modificare fie a creantei, fie a conditiilor de realizare a acesteia.

(2) Nu se considera modificare a creantei ori a conditiilor de realizare a

acesteia situatia in care planul propus prevede revenirea la conditiile de

realizare a creantei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la

modificarea conditiilor respective.'

55. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 62. - (1) Cate o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa

tribunalului si la registrul comertului si va fi comunicata debitorului,

administratorului, comitetului creditorilor si comitetului

asociatilor/actionarilor.

(2) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta, in termen de 20 de zile de la

inregistrarea planului la tribunal, la care vor fi citati cei care au propus

planul si persoanele mentionate la alin. (1) si in care planul va fi admis sau

respins de judecatorul-sindic, dupa audierea persoanelor citate.

(3) Judecatorul-sindic va putea admite un plan care este propus de partile

legal indreptatite, care cuprinde toate informatiile cerute si care denota

sanse obiective de realizare. Judecatorul-sindic poate sa ceara parerea unui

expert, confirmand posibilitatea de realizare a planului, inainte de admiterea

lui. Plata expertului va fi suportata din averea debitorului.

(4) Daca mai multe planuri au fost propuse si admise la inter- vale relativ

scurte de timp, judecatorul-sindic va cauta sa le supuna impreuna la vot in

adunarea creditorilor.'

56. Articolele 63-65 se abroga.

57. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 66. - (1) Dupa admiterea planului, judecatorul-sindic va dispune

convocarea adunarii creditorilor intr-un termen cuprins intre 30 si 45 de zile,

dar nu mai devreme de afisarea tabelului definitiv al creantelor. Debitorul si

administratorul vor fi convocati.

(2) Judecatorul-sindic va dispune, in termen de 48 de ore de la admitere,

publicarea unui anunt referitor la propunerea planului in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea a IV-a, si in doua ziare cu larga raspandire, cu indicarea

celui care l-a propus, a datei cand se va vota cu privire la plan si a faptului

ca este admisibila votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnaturii

creditorului de catre notarul public, comunicata prin orice mijloace si

inregistrata la tribunal cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru

exprimarea votului, precum si a datei de confirmare a planului, care va avea

loc in maximum 15 zile de la data exprimarii votului asupra planului.

(3) Creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna

originalele la tribunal cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru

exprimarea votului, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota.

(4) Din momentul publicarii, toate partile interesate vor fi socotite ca au

cunostinta despre plan si data de exprimare a votului. In toate cazurile,

debitorul va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau, pe

cheltuiala solicitantului.'

58. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 67. - (1) La inceputul sedintei de vot, judecatorul-sindic va informa

creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris.

(2) Creditorii cu creante subordonate, asociatii si actionarii pot participa

la sedinta, dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le

acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului.

(3) Nu vor fi incluse in cvorum si nu vor participa la votarea asupra

planului de reorganizare, propus de debitorul persoana fizica, creantele al

caror titular este sot, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu

debitorul.

(4) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot, pe care titularul

acesteia il exercita in categoria de creante din care face parte creanta

respectiva.

(5) Sub rezerva prevederilor art. 60 1 alin. (1), urmatoarele creante

constituie categorii distincte de creante, care voteaza separat:

a) fiecare creanta garantata care depaseste 10% din valoarea tuturor

creantelor impotriva averii debitorului;

b) toate celelalte creante garantate;

c) creantele mentionate la art. 108 pct. 3;

d) creantele mentionate la art. 108 pct. 4;

e) creantele mentionate la art. 108 pct. 6;

f) creantele creditorilor chirografari.

(6) Creantele urmatoarelor categorii de persoane vor constitui categorii

distincte de creante si vor participa la vot, in cazul in care titularii

acestora sunt indreptatiti sa voteze conform alin. (2):

a) titularii fiecarei categorii de creante subordonate, in conformitate cu

prevederile art. 108 pct. 10;

b) actionarii sau asociatii, pentru drepturile reziduale derivand din

calitatea lor.

(7) Un plan va fi socotit acceptat de catre o categorie de creante, daca in

categoria respectiva o majoritate de doua treimi din valoarea creantelor

prezente la vot accepta planul.

(8) In cazul categoriilor de creante care nu sunt defavorizate de plan, se

considera ca acestea au acceptat planul si nu e necesara votarea planului de

catre creantele categoriei respective.

(9) In cazul in care planul prevede ca, pentru creantele dintr-o anumita

categorie, nu se va primi nimic, se considera ca acestea au respins planul si

nu e necesara votarea planului de catre

creantele categoriei respective.'

59. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 68. - (1) La data stabilita, un plan va fi confirmat de catre

judecatorul-sindic, daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

A. cel putin doua dintre categoriile de creante mentionate la art. 67 alin.

(5) accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu conditia ca cel putin una

dintre categoriile defavorizate sa accepte planul;

B. fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul, precum si

fiecare creanta care a respins planul vor fi supuse unui tratament corect si

echitabil prin plan.

Tratament corect si echitabil exista atunci cand:

a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care

respinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului;

b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste

mai mult decat valoarea totala a creantei sale;

c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul, nici un

asociat, actionar sau categorie de creante cu rang inferior categoriei

defavorizate neacceptante nu primeste nimic. Se considera ca asociatii sau

actionarii nu primesc nimic si in cazul in care planul prevede ca acestia vor

primi o valoare cel mult egala cu o noua contributie financiara pe care au

efectuat-o in favoarea debitorului, pana la data confirmarii planului, cu titlu

irevocabil si nesupusa vreunei alte conditii decat cea a confirmarii planului.

(2) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat.

(3) Daca in conditiile alin. (1) pot fi confirmate mai multe pla-nuri,

tribunalul va confirma planul debitorului. Daca planul debitorului nu

intruneste conditiile prevazute la alin. (1), tribunalul va confirma planul

care este acceptat de catre cele mai multe categorii defavorizate.

(4) Confirmarea unui plan de reorganizare impiedica propunerea, admiterea,

votarea sau confirmarea oricarui alt plan.'

60. La articolul 69, dupa alineatul (1) se introduce alineatul

(1( 1 ) cu urmatorul cuprins:

'(1( 1 ) Creditorii conserva actiunile lor, pentru intreaga valoare a

creantelor, impotriva codebitorilor si fidejusorilor debitorului, chiar

daca au votat pentru acceptarea planului.'

61. Alineatele (2) si (3) ale articolului 69 vor avea urmatorul cuprins:

'(2) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui

plan, in conditiile art. 59, a expirat, judecatorul- sindic va dispune

inceperea de indata a procedurii falimentului, in conditiile art. 77 si

urmatoarele.

(3) Remuneratiile persoanelor angajate in temeiul art. 9, al art. 17 alin.

(1), al art. 21, al art. 22 si al art. 62 alin. (3) si alte cheltuieli

administrative vor fi achitate la momentul prevazut, dupa caz, de lege, cu

exceptia cazurilor in care partile interesate ar accepta, in scris, alte

termene de plata. Planul trebuie sa precizeze cum va fi asigurata aceasta

plata.'

62. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 70. - (1) In urma confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul va

exercita dreptul de administrare, singur sau, dupa caz, sub supravegherea

administratorului, pana cand judecatorul-sindic va dispune, motivat, ca

reorganizarea sa inceteze si sa se faca lichidarea averii debitorului, in

conditiile art. 77 si urmatoarele.

(2) In cazul reorganizarii unei societati comerciale, organizatii

cooperatiste sau asociatii cooperatiste teritoriale, aceasta va fi condusa de

persoanele legal imputernicite sa o reprezinte, singure sau sub supravegherea

administratorului. Actionarii si asociatii cu raspundere limitata nu au dreptul

de a interveni in conducerea activitatii ori in administrarea averii

debitoarei, cu exceptia si in limita cazurilor expres si limitativ prevazute in

lege si planul de reorganizare.

(3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca, fara intarziere, schimbarile de

structura prevazute in plan.'

63. Articolul 71 se abroga.

64. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 72. - (1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale,

apa, servicii telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, in perioada de

reorganizare, sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de

serviciu catre debitor sau catre averea debitorului.

(2) Prin derogare de la alin. (1), judecatorul-sindic poate, la cererea

furnizorului, sa dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o banca, ca o

conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale, in

timpul desfasurarii procedurii prevazute in prezenta lege. O astfel de cautiune

nu va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si

neachitate.'

65. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 73. - (1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea

activitatii aduce pierderi averii sale, administratorul sau oricare dintre

creditori poate solicita judecatorului sa aprobe intrarea in faliment, in

conditiile art. 77 si urmatoarele.

(2) Inregistrarea cererii mentionate la alin. (1) nu suspenda continuarea

activitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei,

printr-o incheiere.

(3) Daca judecatorul-sindic aproba o astfel de cerere, modificarile aduse

creantelor prin planul de reorganizare raman definitive.'

66. Articolul 74 se abroga.

67. Alineatele (1) si (2) ale articolului 75 vor avea urmatorul cuprins:

'Art. 75. - (1) Debitorul sau, dupa caz, administratorul va trebui sa

prezinte, trimestrial, rapoarte judecatorului-sindic asupra situatiei

financiare a averii debitorului. Rapoartele vor fi inregistrate la grefa

tribunalului si debitorul sau, dupa caz, administratorul va notifica aceasta

tuturor creditorilor, in vederea consultarii rapoartelor.

(2) De asemenea, administratorul va prezenta si situatia cheltuielilor

efectuate pentru bunul mers al activitatii, in vederea recuperarii acestora,

potrivit art. 69 alin. (3). Asupra acestei cereri judecatorul-sindic se va

pronunta prin incheiere.'

68. Articolul 76 se abroga.

69. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 77. - (1) Judecatorul-sindic va decide, prin incheiere, intrarea in

faliment in urmatoarele cazuri:

A.a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in faliment ori nu si-a

declarat intentia de reorganizare; si

b) nici unul dintre celelalte subiecte indreptatite nu a propus un plan de

reorganizare, in conditiile prevazute la art. 59, sau nici unul dintre

planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;

B.a) debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un

plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si

confirmat; si

b) nici unul dintre celelalte subiecte indreptatite nu a propus un plan de

reorganizare, in conditiile prevazute la art. 59, sau nici unul dintre

planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;

C. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite, in

conditiile stipulate prin planul confirmat, sau desfasurarea activitatii

debitorului in decursul reorganizarii aduce pierderi averii sale.

(2) Prin incheierea prin care se decide intrarea in faliment judecatorul-

sindic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune:

a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;

b) desemnarea unui lichidator, precum si stabilirea atributiilor si a

remuneratiei acestuia;

c) termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor/administrator

catre lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa

deschiderea procedurii, mentionata la art. 40 alin. (2);

d) intocmirea si predarea catre lichidator, in termen de maximum 10 zile de

la intrarea in faliment, a unei liste cuprinzand numele si adresele

creditorilor si toate creantele acestora la data intrarii in faliment, cu

indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii;

e) notificarea intrarii in faliment.

(3) Incheierea va indica si termenele prevazute la art. 77 (1) alin. (2).

(4) Prevederile art. 37 se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste

creantele existente la data intrarii in faliment.

(5) Dupa intrarea in faliment dispozitiile art. 58(1) -58( 16) vor fi

aplicate, daca este necesar, in mod corespunzator, in ceea ce priveste

creantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in

faliment, precum si procedura de admitere a acestora.'

70. Dupa articolul 77 se introduc articolele 77(1) -77(4) cu urmatorul

cuprins:

'Art. 77(1) . - (1) Lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor

mentionati in lista depusa de debitor/administrator, mentionata la art. 77

alin. (2) lit. d), debitorului si oficiului registrului comertului unde

debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii. Dispozitiile alin.

(2) si (3) ale art. 58 1 se aplica in mod corespunzator.

(2) Notificarea va cuprinde:

a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor

mentionate la alin. (3), in vederea intocmirii tabelului suplimentar, care va

fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment, precum si cerintele

pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata valabila;

b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin. (3), intoc-mire,

afisare si comunicare a tabelului preliminar al acestora, care nu va depasi 30

de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. a); c) termenul de depunere

la tribunal a contestatiilor, care va fi de cel putin 10 zile inainte de data

stabilita, prin incheierea de intrare in faliment, pentru definitivarea

tabelului suplimentar;

b) termenul de definitivare a tabelului suplimentar al creantelor mentionate

la alin. (3) si de intocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va

depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. b).

(3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului,

nascute dupa data deschiderii procedurii.

(4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante, in conditiile art. 5814 , nu vor mai fi supuse verificarii; titularii acestor creante vor putea sa

formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta

trecute de administrator in tabelul preliminar prevazut la alin. (2) lit. b).

(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise

impotriva averii debitorului, existente la data intrarii in faliment, cu

respectarea dispozitiilor art. 77(2) .

(6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii, care nu depun

cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. (2) lit. a), li

se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 58(16) .

Art. 77(2) . - In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de

reorganizare, titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea

acestora, astfel cum au fost prezentate in planul confirmat, mai putin cota

incasata in cursul reorganizarii.

Art. 77(3) . - Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea

obligatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea

creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de

reorganizare.

Art. 77(4) . - (1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate

in cursul reorganizarii.

(2) Actele cu titlu gratuit, efectuate intre data confirmarii planului de

reorganizare si intrarea in faliment, vor fi anulate.

(3) Celelalte acte efectuate in intervalul mentionat la alin.(2), exceptandu-

le pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art. 40(3) alin. (1) si (2) si

pe cele permise expres de planul de reorganizare, sunt prezumate ca fiind in

frauda creditorilor si vor fi anulate, cu exceptia cazului in care

cocontractantul dovedeste buna sa credinta la momentul incheierii actului.'

71. Titlul paragrafului ~1 al sectiunii a 6-a 'Falimentul' din capitolul III

'Procedura' se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Masuri premergatoare lichidarii'

72. Articolele 78 si 79 se abroga.

73. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 80. - (1) Judecatorul-sindic va dispune sigilarea bunurilor din averea

debitorului. Cand debitorul are bunuri si in alte judete, judecatorul-sindic va

trimite notificari tribunalelor din acele judete, in vederea sigilarii de

urgenta a bunurilor.

(2) Documentele intocmite de alte tribunale, certificand ca sigiliile au fost

aplicate, vor fi trimise judecatorului-sindic.'

74. Alineatul (1) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 81. - (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele,

birourile, corespondenta comerciala, arhiva, dispozitivele de stocare si

prelucrare a informatiei, contractele, marfurile si orice alte bunuri mobile

apartinand averii debitorului.'

75. Literele a) si c) ale alineatului (2) al articolului 81 vor avea

urmatorul cuprins:

'a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta, spre a se evita

deteriorarea lor materiala sau pierderea din valoare;

c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi

scadente in scurt timp, precum si actiunile ori alte titluri de participatie

ale debitorului, care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau

pentru a efectua activitatile de conservare cerute;'

76. La articolul 81, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3)

cu urmatorul cuprins:

'(3) In timpul actiunii de sigilare, lichidatorul va lua masurile necesare

pentru conservarea bunurilor.'

77. La articolul 82, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu

urmatorul cuprins:

'(2) Lichidatorul, pe masura desfasurarii inventarierii, ia in posesie

bunurile, devenind depozitarul lor judiciar.'

78. Articolele 84 si 85 se abroga.

79. Paragraful 2 'Stabilirea masei pasive' al sectiunii a 6-a

'Falimentul' din capitolul III 'Procedura' se abroga.

80. Alineatul (2) al articolului 100 va avea urmatorul cuprins:

'(2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege, lichidarea va incepe de

indata dupa afisarea tabelului definitiv consolidat al creantelor, mentionat la

art. 77 1 alin. (2) lit. d). Bunurile vor putea fi vandute in bloc - ca un

ansamblu in stare de functionare - sau individual. Daca bunurile nu se pot

vinde prin negociere directa, acestea vor fi vandute la licitatie, in

conditiile prevazute de Codul de procedura civila.'

81. La articolul 100, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu

urmatorul cuprins:

'(4) In functie de circumstantele cauzei si pe cat posibil, evaluarea

bunurilor se va intreprinde atat individual, cat si in bloc, ca un ansamblu in

stare de functionare.'

82. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 101. - (1) In caz de necesitate sau utilitate invederata a vanzarii in

bloc, lichidatorul va prezenta judecatorului-sindic un raport in care vor fi

indicate, descrise si evaluate bunurile ce urmeaza a fi vandute impreuna,

precizandu-se si sarcinile de care, eventual, sunt grevate, insotit de

propuneri vizand modalitatile de vanzare. O copie de pe raport va fi depusa la

grefa tribunalului, unde va putea fi studiata de orice parte interesata.

(2) Judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor in termen de maximum

30 de zile de la data primirii sesizarii lichidatorului,instiintandu-i pe

creditori despre posibilitatea studierii raportului.

(3) Daca adunarea creditorilor aproba raportul, prin votul titularilor

tuturor creantelor garantate cu bunuri incluse in ansamblu si al titularilor

unei majoritati simple, prin valoare, a creantelor chirografare prezente,

judecatorul-sindic va da, printr-o incheiere, dispozitie lichidatorului sa

efectueze actele si operatiunile de lichidare, in conditiile propuse prin

raport.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica, in mod corespunzator, si pentru

autorizarea vanzarii in bloc a creantelor detinute de debitor impotriva unor

terte persoane.'

83. Alineatele (2)-(4) ale articolului 102 vor avea urmatorul cuprins:

'(2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul prin situatia

de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara si sa arate

sarcinile de care este grevat.

(3) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta in termen de maximum 30 de zile

de la data primirii cererii, notificand propunerea debitorului si creditorilor

cu garantii reale asupra bunului si instiintandu-i despre posibilitatea de a

depune contestatii motivate cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.

(4) In cadrul sedintei prevazute la alin. (3), judecatorul-sindic va

solutiona toate contestatiile si va decide, prin incheiere, asupra propunerii

formulate de lichidator; incheierea va fi notificata celor mentionati la alin.

(3), daca nu au dat urmare citarii, afisata la imobilul care urmeaza a fi

vandut si publicata in doua ziare locale de larga difuzare.'

84. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 106 va avea

urmatorul cuprins:

'Art. 106. - (1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea

debitorului, grevate, in favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte

garantii reale mobiliare, ori drepturi de retentie, de orice fel, vor fi

distribuite in urmatoarea ordine:'

85. Punctul 2 al alineatului (1) al articolului 106 va avea urmatorul

cuprins:

'2. creantele creditorilor garantati, cuprinzand tot capitalul, dobanzile,

majorarile si penalitatile de orice fel, precum si cheltuielile.'

86. Partea introductiva a articolului 108 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 108. - Creantele vor fi platite, in cazul falimentului, in urmatoarea

ordine:'

87. Punctele 1-5 ale articolului 108 vor avea urmatorul cuprins:

'1. taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite

prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si

administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor

persoanelor angajate in conditiile art. 9, art. 17 alin. (1), art. 21, art. 22

si ale art. 62 alin. (3), sub rezerva celor prevazute la art. 69 alin. (3);

2. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente,

acordate de societatile bancare dupa deschiderea procedurii, precum si

creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea

procedurii;

3. creantele izvorate din raporturi de munca, pe cel mult 6 luni anterioare

deschiderii procedurii;

4. creantele bugetare;

5. in conditiile art. 106 alin. (3), creantele garantate cu ipoteci, gajuri

sau alte garantii reale mobiliare, ori drepturi de retentie, de orice fel;'

88. La articolul 108, dupa punctul 9 se introduc punctele 10 si 11 cu

urmatorul cuprins:

'10. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:

a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau

actionar detinand cel putin 10% din capitalul social;

b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit;

11. creantele asociatilor sau actionarilor persoanei juridice debitoare,

derivand din dreptul rezidual al calitatii lor, in conformitate cu prevederile

legale si statutare.'

89. Articolul 109 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 109. - (1) In cazul in care valoarea bunurilor din averea debitorului

este mai mica decat valoarea creantelor prevazute la art. 108 pct. 4,

judecatorul-sindic va putea autoriza creditorul bugetar, la solicitarea

reprezentantilor acestuia, sa isi exercite drepturile potrivit dispozitiilor

Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare,

aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile

ulterioare.

(2) In urma valorificarii bunurilor potrivit dispozitiilor Ordonantei

Guvernului nr. 11/1996, vor fi platite mai intai sumele de bani prevazute la

art. 108 pct. 1, aferente procedurii falimentului.'

90. Articolul 110 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 110. - Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de

prioritate vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta,

prin tabelul mentionat la art. 77 1 alin. (2) lit. d).'

91. Articolul 111 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 111. - (1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea

distribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din

categoria ierarhic superioara, potrivit ordinii prevazute la art. 108.

(2) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a

creantelor cu acelasi rang de prioritate, titularii acestora vor primi o cota

falimentara, reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor

il detine in categoria creantelor respective.'

92. Articolul 112 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 112. - In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unei societati

in nume colectiv sau in comandita nu sunt suficiente pentru plata creantelor,

inregistrate in tabelul definitiv consolidat al creantelor, impotriva

societatii, judecatorul-sindic va autoriza executarea silita, in conditiile

legii, impotriva asociatilor cu raspundere nelimitata, pronuntand o sentinta

definitiva si executorie, care va fi pusa in executare de lichidator, prin

executor judecatoresc.'

93. Punctul 1 al articolului 113 va avea urmatorul cuprins:

'1. sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse

unei conditii suspensive care nu s-a realizat inca;'

94. La articolul 113, dupa punctul 2 se introduce punctul 2(1) cu urmatorul

cuprins:

'2(1) . sume proportionale, datorate creantelor admise provizoriu.'

95. Articolul 114 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 114. - Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul de creante,

carora li s-au alocat sume numai partial, sau cu creante sub conditie

suspensiva si care au luat parte la distribuire, sumele cuvenite vor fi

pastrate la banca, intr-un cont special de depozit, pana ce situatia lor va fi

lamurita.'

96. Alineatul (1) al articolului 115 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 115. - (1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate,

lichidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final impreuna cu un

bilant general; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor si

debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. Judecatorul-sindic va

convoca adunarea creditorilor la un termen de maximum 30 de zile de la afisarea

raportului final. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel

putin 5 zile inainte de data convocarii.'

97. La articolul 115, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1 1 ) cu

urmatorul cuprins:

'(1( 1 ) La data sedintei, judecatorul-sindic va solutiona, prin incheiere,

toate obiectiunile la raportul final, il va aproba sau va dispune, daca este

cazul, modificarea corespunzatoare a acestuia.'

98. Articolul 117 din cadrul paragrafului ~5 'Inchiderea lichidarii' al

sectiunii a 6-a 'Falimentul' din capitolul III 'Procedura' trece la sectiunea a

7-a 'Inchiderea procedurii' din acelasi capitol.

99. Articolul 117 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 117. - (1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau

lichidare pe baza de plan va fi inchisa, printr-o sentinta, in urma

indeplinirii tuturor obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. Daca o

procedura incepe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi

inchisa in conformitate cu alin. (2).

(2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a

aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea

debitorului au fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la

banca. In urma unei cereri a lichidatorului, judecatorul-sindic va pronunta o

sentinta, inchizand procedura si, dupa caz, dispunand radierea societatii

comerciale.'

100. Titlul paragrafului 5 'Inchiderea lichidarii' al sectiunii a 6-a

'Falimentul' din capitolul III 'Procedura' se elimina.

101. Articolul 118 se abroga.

102. Articolul 119 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 119. - Judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de inchidere a

procedurii chiar inainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost

lichidate in intregime, daca creantele au fost complet acoperite prin

distribuirile facute.'

103. Articolul 120 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 120. - (1) Daca, la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor

de admitere a creantelor, judecatorul-sindic constata ca nu s-a depus nici o

cerere, va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii si de revocare a

hotararii de deschidere a procedurii.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), inchiderea procedurii nu produce efectele

prevazute la art. 123. Cu toate acestea, operatiunile de administrare, legal

facute asupra averii debitorului, isi vor produce efectele, iar drepturile

dobandite pana la revocare raman neatinse.'

104. Articolul 121 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 121. - (1) Sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata de

judecatorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor,asociatilor/actionarilor,

directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului registrului comertului

unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii, si se va afisa

in extras la sediul tribunalului.

(2) In termen de 15 zile de la afisarea extrasului, cei interesati vor putea

formula obiectiuni, pe care judecatorul-sindic le va solutiona deodata, printr-

o sentinta, intr-o sedinta tinuta in termen de cel mult 30 de zile de la

afisarea extrasului.'

105. Articolul 123 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 123. - (1) Prin inchiderea procedurii de faliment, debitorul persoana

fizica va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de intrarea in

faliment, insa sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau

de plati ori transferuri frauduloase; in astfel de situatii el va fi descarcat

de obligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul

procedurii, cu exceptia cazului prevazut la art. 58 16 alin. (1) pct. 3.

(2) Nu beneficiaza de descarcarea de obligatii prevazuta la alin. (1)

debitorul persoana fizica care a beneficiat, intr-o procedura de reorganizare

sau de faliment anterioara, de o masura similara, intervenita cu cel mult 5 ani

anterior deschiderii procedurii subsecvente.

(3) Pe data confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul este descarcat

de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de

confirmarea planului si cea prevazuta in plan, cu exceptia cazului in care sunt

indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) planul de reorganizare al debitorului persoana fizica prevede lichidarea

totala sau substantiala a bunurilor din averea debitorului;

b) planul prevede ca debitorul nu va mai continua activitatea comerciala dupa

executarea planului; si

c) la momentul confirmarii planului, debitorul nu ar beneficia de masura

descarcarii de obligatii in cazul in care s-ar afla intr-o procedura de

faliment.

(4) Descarcarea de obligatii a debitorului nu atrage descarcarea de obligatii

a fidejusorului sau codebitorului principal.'

106. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 124 va avea

urmatorul cuprins:

'Art. 124. - (1) Judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului

societatii pe actiuni, al societatii cu raspundere limitata sau, dupa caz, al

organizatiei cooperatiste ori al asociatiei cooperatiste teritoriale, ajunsa in

stare de insolventa, sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere -

administratori, directori, cenzori - care au contribuit la ajungerea

debitorului in aceasta situatie, prin una dintre urmatoarele fapte:'

107. Articolul 125 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 125. - Sumele depuse potrivit art. 124 alin. (1) vor intra in averea

debitorului si vor fi destinate, in caz de reorganizare, completarii fondurilor

necesare continuarii activitatii debitorului, iar in caz de faliment,

acoperirii pasivului.'

108. Articolul 126 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 126. - In vederea luarii masurilor prevazute la art. 124 judecatorul-

sindic poate fi sesizat de catre administrator/lichidator, de catre oricare

dintre creditori sau asociati/actionari, de camera de comert si industrie

teritoriala sau, dupa caz, asociatia cooperatista teritoriala, respectiv

nationala, sau se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei,

si va dispune masuri asiguratorii.'

109. Articolul 127 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 127. - Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. 124

alin. (1) se efectueaza potrivit Codului de procedura civila, cu exceptia

cazurilor in care legea speciala dispune altfel.'

110. Dupa articolul 128 se introduce articolul 128(1) cu urmatorul cuprins:

'Art. 128 1 . - Cuantumul amenzilor stabilite la art. 32 alin. (2) si art. 40

2 alin. (2) si (4) se va modifica periodic prin hotarare a Guvernului, in

functie de indicele inflatiei.'

111. Articolul 130 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 130. - Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de

insolventa se va stabili prin lege speciala.'

Art. II. - Prezenta ordonanta intra in vigoare dupa 180 de zile de la data

publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia

prevederilor art. III, care intra in vigoare la data publicarii.

Art. III. - (1) Exercitiul actiunilor sau, dupa caz, efectuarea procedurilor

prevazute de Legea nr. 64/1995 se suspenda, la cererea institutiei publice

implicate, fata de societatile comerciale la care statul sau o autoritate a

administratiei publice locale detine cel putin 50% + 1 din capitalul social, ce

inregistreaza obligatii bugetare de peste 50% din totalul datoriilor incrise in

evidenta contabila, aflate in proces de privatizare, cuprinse in programe

speciale care sa conduca la cresterea atractivitatii acestora pentru

privatizare ori pentru care s-au inregistrat scrisori de intentie pentru

achizitionarea pachetului de actiuni.

(2) Suspendarea va fi pronuntata de instanta competenta pentru o perioada de

un an, care va putea fi prelungita, in cazuri temeinic justificate, cu maximum

un an.

(3) In termen de 15 zile de la pronuntarea hotararii de suspendare,

administratorul sau, dupa caz, lichidatorul va fi obligat sa prezinte

institutiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operatiunilor

efectuate in cursul procedurii de lichidare judiciara.

(4) In urma privatizarii societatii prin vanzarea pachetului majoritar de

actiuni, judecatorul-sindic va pronunta, la cererea institutiei publice

implicate, o incheiere prin care va dispune inchiderea procedurii in temeiul

prevederilor contractului de vanzare a actiunilor.

Art. IV. - (1) Procedurile deschise pana la data intrarii in vigoare a

prezentei ordonante vor continua sa fie administrate si lichidate conform

prevederilor legale in vigoare anterioare modificarilor si completarilor aduse

Legii nr. 64/1995 prin prezenta ordonanta.

(2) Fac exceptie de la aplicarea prevederilor alin. (1) procedurile pentru

care opereaza suspendarea solicitata de institutia publica implicata, in

conformitate cu prevederile art. III.

Art. V. - Legea nr. 64/1995 va fi republicata in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I, dupa aprobarea de catre Parlament a prezentei ordonante,

dandu-se articolelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE Contrasemneaza:

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

p. Ministrul Autoritatii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 38.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1225
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site