Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Ordinul nr. 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micMinisterul Economiei si Finantelor

Ordinul nr.
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 03 iulie 2008
In baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art.
4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor raportari contabile la 30 iunie 2008 in formatul si la termenele prevazute in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 498/2007 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2007 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2007.
Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA SISTEMUL  de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici
                                        CAPITOLUL I

A. Norme metodologice privind intocmirea si verificarea raportarilor contabile ale operatorilor economici la 30 iunie 2008

Generalitati
Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2008 la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.
Operatorii economici pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2008
Persoanele juridice vor intocmi si vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea operatorului economic.
Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului 'Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii' a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii unitatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, unitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Persoanele juridice completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificarile ulterioare.
In cazul in care unitatea desfasoara mai multe activitati, se va trece codul activitatii preponderente, care defineste profilul unitatii (respectiv codul clasei CAEN a activitatii preponderente).
Formularul 'Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii' prezinta, in forma sintetica, elementele de activ si de pasiv, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2008, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Formularul 'Contul de profit si pierdere' cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2008.
Datele care se raporteaza in formularul 'Contul de profit si pierdere' sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 63 se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.
Persoanele juridice inscriu in formularul 'Contul de profit si pierdere', la randul 16 'Salarii si indemnizatii', toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 30 din formularul 'Date informative' (cod 30).
In formularul 'Date informative', la randurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.
La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
Raportarile contabile la 30 iunie 2008 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, vor verifica si centraliza balantele de verificare ale acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2008.
Societatile comerciale care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, care desfasoara activitate si au sediul in strainatate, vor evalua in lei rulajele si soldurile exprimate in valuta, din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara.
In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate au fost evidentiate in cursul perioadei atat in valuta, cat si in lei, pentru cuprinderea in raportarile contabile la 30 iunie 2008 ale persoanei juridice din tara vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate in lei.
Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2008, continand formularistica necesara si programul de verificare, cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.
Programul de asistenta este pus la dispozitia operatorilor economici, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro.
Operatorii economici vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor discheta cu raportarile contabile la 30 iunie 2008, insotita de raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportari se depun impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.
Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2008 se vor completa in lei (RON).
Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2008 nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2008, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la registrul comertului;
- codul unic de inregistrare;
- capitalul social.
O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2008
Raportarile contabile la 30 iunie 2008, precum si declaratiile operatorilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare se vor depune pana cel mai tarziu la 15 august 2008.
Nedepunerea dischetelor si a formularelor listate, semnate si stampilate sau a declaratiilor, dupa caz, pentru data de 30 iunie 2008, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata.

Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2008 de catre operatorii economici se efectueaza folosind planul de conturi prevazut la cap. IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
B. Nomenclator-forme de proprietate
__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________
 Codul                   Denumirea
__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________
   10            PROPRIETATE DE STAT
   11    Regii autonome
   12            Societati comerciale cu capital integral de stat
   13            Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale sau regii autonome
   14            Companii si societati nationale
   20            PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat) 
            PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
   21            Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
   22            Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
   23            Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
   24            Societati comerciale cu capital de stat si privat strain 
           PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)
   25            Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
   26            Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
   27            Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
   28    Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
   30            PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA 
           (cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain, societati agricole)
   31            Societati comerciale in nume colectiv
   32            Societati comerciale in comandita simpla
   33            Societati comerciale in comandita pe actiuni
   34            Societati comerciale pe actiuni
   35            Societati comerciale cu raspundere limitata
   36            Societati agricole
   37            Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului 2008 
   40            PROPRIETATE COOPERATISTA
   41            Cooperative de consum
   42            Cooperative mestesugaresti
   43            Cooperative si asociatii agricole netransformate
   44            Cooperative de credit
   50            PROPRIETATE OBSTEASCA 
           (societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)
__________ ______ ____ __________ ______ ____ _________

Capitolul II - Continutul de informatii al modelelor de raportare contabila - cuprinzand: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, contul de profit si pierderi, date informative, se regaseste integral in M. Of. 499 din 3 iulie 2008.

BEST PUBLISHING - 9 iulie 2008Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1769
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved