Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

REGULAMENT privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (codul Frontierelor Schengen)

legislatie



+ Font mai mare | - Font mai mic



REGULAMENT (EC) Nr562/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006

privind



crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (codul Frontierelor Schengen)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Luand in considerare Tratatul de creare a Comunitatii Europene si in special articolele 62(1) si (2)(a) ale acestuia,

Luand in considerare propunerea Comisiei,

Actionand in conformitate cu procedura explicata in articolul 251 al Tratatului

Avand in vedere ca:

(1) Adoptarea de masuri in conformitate cu articolul 62(1) din Tratat in vederea asigurarii eliminarii oricaror controale a persoanelor care trec frontierele interne face parte din obiectivul Uniunii de a stabili un spatiu fara frontiere interne in care libera circulatie a persoanelor este asigurata, asa cum este stipulat in articolul 14 al Tratatului.

(2) In conformitate cu articolul 61 al Tratatului, crearea unui spatiu in care persoanele pot circula liber va fi dublata de alte masuri. Politica comuna privind trecerea frontierelor externe, asa cum este stipulat in articolul 62(2) al Tratatului, este o astfel de masura.

(3) Adoptarea de masuri comune privind trecerea frontierelor externe de catre persoane si controlul la frontiera frontierele externe ar trebui sa reflecte acquis-ul Schengen incorporat in cadrul Uniunii Europene si in special, prevederile relevante ale Conventiei de implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republica Federala Germania si Republica Franceza asupra eliminarii graduale a controalelor la frontierele lor comune si Manualul Comun.

(4) In ceea ce priveste controlul la frontierele externe, crearea unui "corp comun" de legislatie, in special prin consolidarea si dezvoltarea acquis-ului, este una din componentele fundamentale ale politicii comune privind managementul frontierelor externe, asa cum a fost definita in Comunicatul Comisiei din 7 mai 2002 "Spre un management integrat al frontierelor externe al statelor membre ale Uniunii Europene". Acest obiectiv a fost inclus in "Planul pentru managementul frontierelor externe ale statelor membre ale Uniunii Europene", aprobat de Consiliu la 13 iunie 2002 si promovat de Consiliul European de la Sevilla din 21 si 22 iunie 2002 si de Consiliul European de la Salonic din 19 si 20 iunie 2003.

(5) Definirea unor reguli comune privind circulatia persoanelor peste frontiere nu aduce in discutie si nici nu afecteaza drepturile la libera circulatie de care se bucura cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora, cetatenii statelor terte si membrii familiilor acestora care, pe baza unor acorduri intre Comunitate si statele sale membre, pe de o parte si acele state terte se bucura de drepturi de libera circulatie echivalente cu acelea ale cetatenilor Uniunii.

(6) Controlul frontierelor este in interesul nu numai al statelor membre la ale caror frontiere externe se efectueaza, dar si in interesul tuturor statelor membre care au eliminat controlul la frontierele interne.Controlul la frontiera ar trebui sa contribuie la combaterea migratiei ilegale si traficului de fiinte umane si sa previna orice amenintare la adresa securitatii interne a statelor membre, a politicii publice, sanatatii publice si a relatiilor internationale.

[i] Controalele la frontiera ar trebui sa se desfasoare astfel incat sa fie respectata in totalitate demnitatea umana. Controlul la frontiera ar trebui sa fie efectuat intr-o maniera profesionista si de respect si sa fie proportional cu obiectivele propuse.

Controlul la frontiera presupune nu numai controlul persoanelor la punctele de trecere a frontierei si supraveghere intre aceste puncte de trecere a frontierei, ci si o analiza a riscurilor la adresa securitatii interne si o analiza a amenintarilor care pot afecta securitatea frontierelor externe De aceea, este necesar sa se specifice conditiile, criteriile si regulile de la baza pentru controalele la punctele de trecere a frontierei si supraveghere.

Ar trebui elaborate prevederi pentru relaxarea controalelor la frontierele externe in eventualitatea unor circumstante exceptionale si neprevazute pentru a evita timpul de asteptare prea mare la punctele de trecere a frontierei. Stampilarea sistematica a documentelor ale cetatenilor statelor terte ramane o obligatie in eventualitatea relaxarii controalelor la frontiera. Stampilarea face posibila stabilirea, cu certitudine, a datii la care si unde a fost traversata frontiera, fara a stabili in toate cazurile, ca au fost efectuate toate masurile de control solicitate ale documentelor de calatorie.

Pentru a reduce timpul de asteptare a persoanelor care se bucura de dreptul comunitar de libera circulatie, ar trebui asigurate culoare separate indicate prin semne uniforme in toate statele membre, acolo unde circumstantele o permit, la punctele de trecere a frontierei. Linii separate ar trebui asigurate in aeroporturile internationale. Acolo unde se considera a fi necesar si daca circumstantele locale o permit, statele membre ar trebui sa ia in considerare instalarea de culoare separate la punctele de trecere a frontierei pe apa si pe uscat.

Statele membre ar trebui sa se asigure ca procedurile de control la frontierele externe nu constituie un obstacol major pentru comert si schimbul social si cultural. In acest scop, statele ar trebui sa aloce un numar suficient de personal si resurse.

Statele membre ar trebui sa desemneze serviciul sau serviciile nationale responsabile de sarcina controlului la frontiera in conformitate cu legislatiile lor nationale. Acolo unde sunt responsabile mai multe servicii in acelasi stat membru, ar trebui sa existe o cooperare stransa si constanta intre acestea.

Cooperarea operationala si asistenta intre statele membre referitoare la controlul la frontiera ar trebui sa fie gestionata si coordonata de Agentia Europeana pentru Managementul Cooperarii Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre, infiintata prin Regulamentul (EC) Nr 2007/2004.

Acest Regulament nu aduce atingere controalelor efectuate sub autoritatea generala a politiei si controalelor de securitate asupra persoanelor, identice cu cele efectuate pentru zboruri interne, nici posibilitatii ca statele membre sa efectueze controale exceptionale asupra bagajelor in conformitate cu Regulamentul Consiliului (EEC) Nr 3925/91 din 19 decembrie 1991 privind eliminarea controalelor si formalitatilor aplicabile bagajelor de mana si de cala ale persoanelor care calatoresc cu un zbor intra-comunitar si asupra bagajelor persoanelor care traverseaza o intindere de apa in interiorul Comunitatii, si nici legislatiei nationale privind documentele de calatorie sau documentelor de identitate sau cerintelor ca persoanele sa notifice autoritatile privind prezenta lor pe teritoriul statului membru in cauza.

Statele membre ar trebui de asemenea sa aiba posibilitatea de a reintroduce temporar controlul la frontiera la frontierele interne in eventualitatea unei amenintari grave la adresa politicii lor publice sau la adresa securitatii interne. Conditiile si procedurile pentru realizarea acestui lucru ar trebui detaliate astfel incat sa se garanteze ca aceste masuri sunt exceptionale si ca principiul proportionalitatii este respectat. Scopul si durata oricarei reintroduceri temporare a controalelor la frontirele interne ar trebui sa fie restrictionata la durata minima necesara pentru a face fata acelei amenintari.

Intr-un spatiu in care persoanele pot circula liber, reintroducerea controalelor la frontierele interne ar trebui sa fie o exceptie. Controlul la frontiera nu ar trebui sa se efectueze sau sa impuna formalitati doar pentru ca se trece o frontiera de acest tip.

Ar trebui sa se prevada o procedura care sa permita Comisiei sa adapteze anumite reguli practice detaliate referitoare la controlul la frontiera. In aceste cazuri, masurile necesare implementarii acestui Regulament ar trebui adoptate ca urmare a Deciziei Consiliului 1999/468/EC din 28 iunie 1999 care explica procedurile pentru exercitiul puterilor de implementare conferit Comisiei.

De asemenea, ar trebui sa se prevada o procedura care sa permita statelor membre sa notifice Comisia in legatura cu schimbarile la alte reguli practice detaliate referitoare la controlul la frontiera.

Intrucat obiectivul acestui Regulament, respectiv crearea unor reguli aplicabile circulatiei persoanelor peste frontiere nu poate fi atins in totalitate de statele membre individual si poate fi atins mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidiariatatii, asa cum este acesta explicat in articolul 5 al Tratatului. In conformitate cu principiul proportionalitatii, asa cum este el explicat in acel articol, acest Regulament nu se refera la alte chestiuni decat la cele necesare atingerii acestui obiectiv.

Acest Regulament respecta drepturile fundamentale si principiile recunoscute, in special de Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. El va fi aplicat in conformitate cu obligatiile statelor membre in ceea ce priveste protectia internationala si non-refoulement.

Prin derogare de la articolul 299 al Tratatului, singurele teritorii ale Frantei si Olandei unde se aplica acest Regulament se afla in Europa. Nu aduce atingere regulilor specifice din Ceuta si Melilla, asa cum au fost definite in Acordul privind aderarea Regatului Spaniei la Conventia de implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985.

In conformitate cu articolele 1 si 2 ale Protocolului privind pozitia Danemarcei anexat Tratatului asupra Uniunii Europene si Tratatului de creare a Comunitatii Europene, Danemarca nu ia parte la adoptarea acestui Regulament si nu este obligata sa il respecte. Dat fiind faptul ca acest Regulament se bazeaza pe acquis-ul Schengen, in conformitate cu prevederile Titulului IV din Partea a treia a Tratatului de creare a Comunitatii Europene, Danemarca ar trebui, conform articolului 5 din sus mentionatul Protocol, sa decida in termen de 6 luni de la data adoptarii acestui Regulament daca il va implementa in legislatia sa nationala sau nu.

In ceea ce priveste Islanda si Norvegia, acest Regulament constituie o dezvoltare a prevederilor acquis-ului Schengen in sensul Acordului incheiat de Consiliul Uniunii Europene si Republica Islanda si Regatul Norvegiei privind asocierea acestora la implementarea, aplicarea si dezvoltarea acquis-ului Schengen care se refera la domeniul mentionat in articolul 1, punctul A al Deciziei Consiliului 1999/437/EC din 17 mai 1999 privind anumite aranjamente pentru aplicarea acelui Acord.

Trebuie realizat un aranjament pentru a permite reprezentantilor Islandei si Norvegiei sa se asocieze la activitatea comitetelor care asista Comisia in exercitiul puterilor sale de implementare. Un asemenea aranjament a fost luat in considerare in Schimbul de Scrisori dintre Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda si Regatul Norvegiei privind comitetele care asista Comisia Europeana in exercitiul puterilor sale executive , anexat la acordul sus mentionat.

In ceea ce priveste Elvetia, acest Regulament constituie o dezvoltare a a prevederilor acquis-ului Schengen in sensul Acordului semnat intre Uniunea Europeana, Comunitatea Europeana si Confederatia Elvetiana privind asocierea Confederatiei Elvetiene la implementarea, aplicarea si dezvoltarea acquis-ului Schengen care se refera la domeniul mentionat in articolul 1, punctul A al Deciziei 1999/437/EC interpretat in corelare cu articolul 4(1) al Deciziilor Consiliului 2004/849/EC si 2004/860/EC.

Trebuie realizat un aranjament pentru a permite reprezentantilor Elvetiei sa fie asociati la activitatea comitetelor care asista Comisia in exercitiul puterilor sale de implementare. Un asemenea aranjament a fost luat in considerare in Schimbul de Scrisori dintre Comunitate si Elvetia, anexat la acordul sus mentionat.

Acest Regulament constituie o dezvoltare a prevederilor acquis-ului Schengen la care Marea Britanie nu este parte, in conformitate cu Decizia Consiliului 2000/365/EC din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord de a lua parte la unele prevederi ale acquis-ului Schenegen. Marea Britanie in consecinta nu ia parte la adoptarea acestuia si nu este obligata sa il aplice.

Acest Regulament constituie o dezvoltare a prevederilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu este parte, in conformitate cu Decizia Consiliului 2002/192/EC din 28 februarie 2002 privind cererea Irlandei de a lua parte la unele prevederi ale acquis-ului Schengen. Ca urmare, Irlanda nu ia parte la adoptarea sa si nu este obligata sa il aplice.

In acest Regulament, prima fraza a articolului 1, articolul 5(4)(a), Titlul III si prevederile Titlului II si anexele acestora referitoare la Sistemul de Informatii Schengen (SIS)  constituie prevederi care se adauga acquis-ului Schengen sau legate de acesta in sensul articolului 3(2) al actului de aderare,

AU ADOPTAT ACEST REGULAMENT:

Titlul I
Prevederi generale

Articolul 1
Obiect si principii

Acest Regulament prevede absenta controalelor la frontiera pentru persoanele care trec frontierele interne dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Stabileste reguli ce stau la baza controlului la frontiera pentru persoanele care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Articolul 2
Definitii

Pentru scopurile acestui Regulament, se vor aplica urmatoarele definitii:

'frontiere interne' inseamna:

(a) frontierele terestre comune, inclusiv frontierele fluviale si lacuri ale statelor membre;

(b) aeroporturile statelor membre pentru zboruri interne;

(c) porturile maritime, fluviale si lacuri ale statelor membre pentru legaturi regulate cu ferryboat-ul;

'frontiere externe' inseamna frontierele terestre ale statelor membre, inclusiv frontiere fluviale si lacuri, frontiere maritime si aeroporturi, porturi fluviale, maritime si pe lacuri, cu conditia ca acestea sa nu fie frontiere interne;

'zbor intern' inseamna orice zbor exclusiv spre sau dinspre teritoriul statelor membre si care nu aterizeaza pe teritoriul unui stat tert;

'legaturi regulate cu ferryboat-ul ' inseamna orice legatura cu ferryboat-ul intre aceleasi doua sau mai multe porturi situate pe teritoriul statelor membre, fara a ajunge in alte porturi din afara teritoriului statelor membre si care consta in transportul pasagerilor si vehiculelor potrivit unui program publicat;

'persoane care se bucura de dreptul comunitar de libera circulatie' inseamna:

(a) cetatenii Uniunii in sensul articolului 17(1) al Tratatului si cetateni ai unui stat tert care sunt membri ai familiei unui cetatean al Uniunii care isi exercita dreptul sau la libera circulatie caruia i se aplica Directiva 2004/38/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul cetatenilor Uniunii si al membrilor familiei sale sa circule liber si sa se stabileasca liber pe teritoriul statelor membre

(b) cetateni ai unui stat tert si membrii familiei sale, indiferent de nationalitate, care, in conformitate cu acordurile dintre Comunitate si statele sale membre, pe de o parte si acele state terte, pe de alta parte, se bucura de dreptul de libera circulatie echivalente cu acelea ale cetatenilor Uniunii;

'cetatean al unui stat tert' inseamna orice persoana care nu este cetatean al Uniunii in sensul articolului 17(1) al Tratatului si la care nu se face referire la punctul 5 al acestui articol;

'persoane pentru care a fost emisa o alerta in scopul refuzului intrarii' inseamna orice cetatean al unui stat tert pentru care a fost emisa o alerta in Sistemul Informatic Schengen ('SIS') in conformitate cu si in scopurile explicate in articolul 96 al Conventiei Schengen;

'punct de trecere a frontierei' inseamna orice punct de trecere a frontierei autorizat de autoritatile competente pentru trecerea frontierelor externe;

'controlul frontierelor' inseamna activitatea desfasurata la o frontiera, in conformitate cu si in scopurile acestui Regulament, ca raspuns, in exclusivitate, la o intentie de a trece sau la un act de trecere a acelei frontiere, indiferent de orice alte considerente, care consta in controalele trecerii frontierei si supravegherea frontierei;

'controlul trecerii frontierei' inseamna controale efectuate la punctele de trecere a frontierei pentru a garanta ca persoanele, inclusiv mijloacele lor de transport si obiectele pe care le poseda pot fi autorizate sa intre pe teritoriul statelor membre sau sunt autorizate sa le paraseasca;

'supravegherea frontierei' inseamna supravegherea frontierelor intre punctele de trecere a frontierei si supravegherea punctelor de trecere a frontierei in afara orelor de program fixe, pentru a preveni ca persoanele sa evite controalele trecerii frontierei;

'controlul in linia a doua' inseamna un control suplimentar care poate fi efectuat intr-o locatie speciala departe de locul unde sunt controlate toate persoanele (prima linie);

'politist de frontiera' inseamna orice oficial public desemnat, in conformitate cu legislatia nationala, la un punct de trecere a frontierei sau de-a lungul frontierei sau in imediata vecinatate a acelei frontiere care, in conformitate cu acest Regulament si legislatia nationala, are sarcini de control al trecerii frontierei;

'transportator' inseamna orice persoana fizica sau juridica a carei profesie este de a transporta persoane;

'permis de rezidenta' inseamna:

(a) toate permisele de rezidenta emise de statele membre in conformitate cu formatul comun mentionat de Regulamentul Consiliului (EC) Nr 1030/2002 din 13 iunie 2002 care detaliaza formatul uniform pentru permisele de rezidenta ale cetatenilor statelor terte

(b) toate celelalte documente emise de un stat membru catre cetateni ai unui stat tert care autorizeaza o sedere sau o re-intrare pe teritoriul sau, cu exceptia permiselor temporare emise ca urmare a examinarii primei cereri de permis de rezidenta, asa cum a fost mentionat la punctul (a) sau cererii de azil;

'vas de croaziera' inseamna un vas care parcurge un itinerariu dat in conformitate cu un program prestabilit, care include un program de activitati turistice in diverse porturi si care in mod normal, nu ia nici pasageri la bord si nici nu permite debarcarea pasagerilor in timpul calatoriei;

'navigatie de agrement' inseamna folosirea barcilor de agrement pentru practicarea sportului sau in scopuri turistice;

'pescuit de coasta' inseamna pescuitul efectuat cu ajutorul vaselor care se intorc zilnic sau in termen de 36 de ore intr-un port situat pe teritoriul unui stat membru fara a ajunge la un port situat intr-un stat tert;

'amenintare la adresa sanatatii publice' inseamna orice afectiune cu potential epidemic asa cum este definita de Regulamentele Internationale de Sanatate ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii si alte boli infectioase sau boli contagioase parazitare daca fac obiectul prevederilor de protectie care se aplica cetatenilor din statele membre.

Articolul 3
Scopul

Acest Regulament se va aplica oricarei persoane care trece frontiera interna sau externa a statelor membre, fara a afecta:

(a) drepturile persoanei care se bucura de dreptul comunitar de libera circulatie;

(b) drepturile refugiatilor si persoanelor care solicita protectie internationala, in special in ceea ce priveste principiul non‑refoulement.

Titlul II
frontierele externe

Capitolul I
Trecerea frontierelor externe si conditii de intrare

Articolul 4
Trecerea frontierelor externe

Frontierele externe pot fi trecute doar prin punctele de trecere a frontierei si in intervalul de timp in care acestea sunt deschise. Intervalul de timp in care acestea sunt deschise trebuie indicat clar la punctele de trecere a frontierei care nu sunt deschise 24 de ore.

Statele Membre trebuie sa notifice Comisiei lista punctelor de trecere a frontierei, conform prevederilor articolului 34.

Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, pot fi permise exceptii de la obligatia de a trece frontierele externe doar prin punctele de trecere a frontierei si doar in intervalul de timp cand sunt deschise, in urmatoarele cazuri:

(a) in cazul navigatiei de agrement sau in cazul pescuitului de coasta;

(b)  in cazul marinarilor care coboara pe tarm in zona portului in care sunt ancorate ambarcatiunile acestora, sau in localitatile adiacente;

(c) pentru persoane sau grupuri de persoane, in cazul in care exista o cerere de natura deosebita si sunt in posesia permiselor cerute de legea nationala si nu exista nici un conflict cu interese legate de ordinea publica si cu securitatea interna a statelor membre;

(d) pentru persoane sau grupuri de persoane in cazul unor situatii de urgenta neprevazute.

Fara sa aduca atingere exceptiilor prevazute in paragraful 2 sau obligatiilor internationale de protectie, statele membre vor introduce pedepse, in concordanta cu legislatia nationala, pentru trecerea neautorizata a frontierelor externe prin alte locuri decat punctele de trecere a frontierelor sau in afara intervalului de timp stabilit. Aceste pedepse vor fi eficace, proportionale si disuasive.

Articolul 5
Conditii de intrare pentru cetatenii statelor terte

Pentru sederi ce nu depasesc trei luni intr-o perioada de sase luni, conditiile de intrare pentru cetatenii statelor membre vor fi urmatoarele:

(a) sa fie in posesia unui document de calatorie valabil sau a unor documente ca sa autorizeze trecerea frontierei;

(b)  sa fie in posesia unei vize valabile, daca se solicita, conform Regulamentului Consiliului (EC) nr. 539/2001 din 15 martie 2001 care enumera statele terte ai caror cetateni trebuie sa fie in posesia unei vize cand traverseaza frontierele externe si statele ai caror cetateni sunt exceptati de la aceasta cerinta , cu exceptia cazului in care poseda permise de sedere;

(c)  sa justifice scopul si conditiile sederii, faptul ca poseda mijloace suficiente de subzistenta, atat pentru perioada sederii cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau tranzitul spre un stat tert in care intrarea le va fi permisa cu siguranta, sau sunt in postura de a obtine legal asemenea mijloace;

(d)  pe numele lor nu au fost introduse alerte in Sistemul Informatic Schengen in scopul refuzarii intrarii;

(e)  nu sunt considerate a fi o amenintare la adresa ordinii publice, securitatii interne, sanatatii publice sau relatiilor internationale a oricaruia dintre statele membre, mai ales in cazul in care, din acelasi motiv, nu a fost introdusa nici o alerta in bazele de date ale statelor membre in scopul refuzarii intrarii.

O lista neexhaustiva de documente suplimentare care pot fi cerute de politistii de frontiera cetatenilor statelor terte in scopul verificarii indeplinirii conditiilor prevazute in paragraful 1, punctul c, este inclusa in anexa I.

Mijloacele de subzistenta vor fi apreciate in functie de durata si scopul sederii si de media preturilor pentru cazare si masa din statul (statele) membru (membre) implicat (e), inmultita cu numarul de zile al sederii.

Valorile de referinta stabilite de statele membre vor fi notificate Comisiei in concordanta cu prevederile articolului 34.

Evaluarea suficientei mijloacelor de subzistenta se poate face pe baza numerarului, cecurilor de calatorie si cartilor de credit aflate in posesia cetatenilor statelor terte. Declaratiile de sponsorizare, in cazul in care acestea sunt prevazute de legislatia nationala si scrisorile de garantie din partea gazdelor, asa cum sunt definite de legislatia nationala in situatia in care cetatenii statelor terte vor locui la o gazda, pot face, de asemenea, dovada unor mijloace suficiente de subzistenta.

Prin derogare de la paragraful 1:

(a)  cetatenilor statelor terte care nu indeplinesc toate conditiile prevazute in paragraful 1 dar sunt in posesia unui permis de sedere sau a unei vize de reintrare emisa de unul dintre statele membre, sau, in situatiile in care se cer, ambele documente, li se va permite intrarea pe teritoriul altor state membre, in scopul tranzitului, astfel incat sa poate ajunge pe teritoriul statului membru care a emis permisul de sedere sau viza de reintrare, doar daca numele lor nu se afla pe lista nationala de alerte a statului membru a carui frontiere externe intentioneaza sa o treaca si alerta este insotita de instructiuni de a refuza intrarea sau tranzitul.

(b)  cetatenilor statelor terte care indeplinesc conditiile prevazute in paragraful 1, cu exceptia celei de la punctul (b) si care se prezinta la frontiera li se poate permite intrarea pe teritoriul statelor membre in cazul in care li se elibereaza viza la frontiera, in conformitate cu Regulamentul Consiliului (EC) nr. 415/2003 din 27 februarie 2003 privind eliberarea vizelor la frontiera, inclusiv eliberarea unor asemenea vize marinarilor in tranzit
Vizele emise la frontiera vor fi inregistrate pe o lista. Daca nu este posibila aplicarea vizei pe document, in mod exceptional se va aplica pe o foaie volanta inserata in document. Intr-un asemenea caz se va folosi formatul uniform al foilor volante pe care se aplica viza, prevazut de Regulamentul Consiliului (EC) nr. 333/2002 privind formatul uniform al foilor volante pe care se aplica viza eliberata de statele membre persoanelor ce detin documente de calatorie nerecunoscute de statele care au intocmit formularul

(c) cetatenilor statelor terte care nu indeplinesc una sau mai multe dintre conditiile prevazute in paragraful 1 li se poate permite de catre un stat membru sa intre pe teritoriul sau din motive umanitare, din motive de interes national sau datorita obligatiilor internationale. In cazul in care cetateanul statului tert este subiectul unei alerte, asa cum este prevazut in paragraful 1, punctul (d), statul membru care a autorizat intrarea pe teritoriul sau va informa corespunzator celelalte state membre

Capitolul II
Controlul frontierelor externe si refuzarea intrarii

Articolul 6
Efectuarea controalelor trecerii frontierei

Politistii de frontiera, in indeplinirea indatoririlor lor, vor respecta intru-totul demnitatea umana.

Orice masura luata in indeplinirea indatoririlor lor va fi proportionala cu obiectivele urmarite de acea masura.

Pe parcursul efectuarii controalelor trecerii frontierei, politistii de frontiera nu vor discrimina persoanele pe motive rasiale, legate de sex, origine etnica, religie sau credinta, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala.

Articolul 7
Controlul trecerii frontierei efectuat asupra persoanelor

Circulatia transfrontaliera la frontierele externe va fi supusa controalelor politistilor de frontiera. Controalele vor fi efectuate conform prevederilor acestui capitol.

Controalele pot fi efectuate, de asemenea si asupra mijloacelor de transport si obiectelor aflate in posesia persoanelor care traverseaza frontiera. Legea in vigoare din statul membru implicat se va aplica oricaror tipuri de controale efectuate.

Toate persoanele trebuie sa fie supuse unui control minim pentru stabilirea identitatii acestora pe baza prezentarii documentelor de calatorie. Aceste controale minime trebuie sa consiste in verificarea rapida si imediata si cand este cazul prin folosirea mijloacelor tehnice corespunzatoare, prin verificarea in bazele de date relevante a informatiilor cu privire la documentele furate, detinute fara drept, pierdute sau anulate, a valabilitatii documentelor care autorizeaza posesorul legitim sa traverseze frontiera si a prezentei semnelor falsificarii sau contrafacerii.

Controlul minim amintit in primul subparagraf constituie regula in cazul persoanelor care-si exercita dreptul comunitar al libertatii de miscare.

Oricum, intr-o maniera aleatorie, pe parcursul efectuarii controalelor minime asupra persoanelor care exercita dreptul comunitar al libertatii de miscare, politistii de frontiera pot consulta bazele de date nationale si europene astfel incat sa asigure ca acele persoane nu reprezinta o amenintare reala, prezenta si suficient de serioasa la adresa securitatii interne, ordinii publice, sanatatii publice si relatiilor internationale ale statelor membre.

Consecintele unor asemenea consultari nu vor periclita dreptul de libertate de miscare al persoanelor pe teritoriul statului membru interesat, asa cum este prevazut in Directiva 2004/38/EC.

La intrare si iesire, cetatenii statelor terte vor fi supusi controalelor amanuntite.

(a) controalele amanuntite la intrare vor include verificarea indeplinirii conditiilor de intrare prevazute in articolul 5(1) si cand este cazul, a documentelor care autorizeaza sederea si exercitarea activitatilor profesionale. Acestea vor include o examinare detaliata care sa acopere urmatoarele aspecte:

(i) verificarea faptului ca cetateanul statului tert este in posesia unui document valid care sa permita trecerea frontierei si a faptului ca acel document, in cazul in care este necesar, este insotit de viza sau de permisul de sedere;

(ii) cercetarea completa a documentelor de calatorie, in cautarea unor semne de falsificare sau contrafacere;

(iii) examinarea stampilelor de intrare si iesire aplicate pe documentul de calatorie al cetateanului statului tert implicat, prin compararea datei intrarii si iesirii, prin verificarea faptului ca persoana nu a depasit deja timpul maxim de sedere autorizata pe teritoriul statelor membre;

(iv) verificarea punctului de plecare si de destinatie al cetateanului statului tert implicat, al scopului sederii si verificarea, daca este necesar, a documentelor de sprijin corespondente;

(v) verificarea faptului ca cetateanul statului tert implicat are mijloace suficiente de subzistenta pentru durata si scopul sederii, pentru intoarcerea sa in tara de origine sau tranzitul spre un stat tert in care cu siguranta i se va permite intrarea si a faptului ca acesta este in pozitia de a intra in posesia unor asemenea mijloace in mod legal;

(vi) verificarea faptului ca cetateanul statului tert implicat, mijlocul(e) sau (sale) de transport si obiectele pe care le transporta nu pericliteaza ordinea publica, securitatea interna, sanatatea publica sau relatiile internationale a oricaruia dintre statele membre. Aceste verificari vor include consultarea directa a datelor si alertelor cu privire la persoane si daca este necesar, a obiectelor introduse in SIS, a bazelor de date nationale si a actiunilor ce urmeaza a fi intreprinse, daca este cazul, ca rezultat a unei alerte;

(b) controalele amanuntite la iesire vor cuprinde:

(i) verificarea faptului ca cetateanul statului tert este in posesia unui document valid pentru trecerea frontierei;

(ii) verificarea documentelor de calatorie, in cautarea unor semne de falsificare sau contrafacere;

(iii) ori de cate ori este posibil, verificarea faptului ca cetateanul statului tert nu este considerat a fi o amenintare la adresa ordinii publice, securitatii interne sau relatiilor internationale ale oricaruia dintre statele membre.

(c)  Pe langa controalele la care se face referire la punctul (b) controalele amanuntite la iesire mai pot cuprinde

(i) verificarea faptului ca persoana respectiva se afla in posesia unei vize valabile, daca aceasta se solicita conform Regulamentului (EC) nr. 539/2001, cu exceptia cazului in care persoana respectiva detine un permis de sedere valid;

(ii) verificarea nedepasirii perioadei maxime de sedere autorizata pe teritoriul statelor membre;

(iii) consultarea alertelor cu privire la persoanele si obiectele introduse in SIS si raportari catre bazele de date nationale.

Cand exista posibilitatea si daca se solicita de catre cetateanul statului tert, controalele amanuntite vor fi efectuate intr-o zona retrasa.

Cetatenilor statelor terte care vor fi supusi unui control fizic li se vor da informatii cu privire la scopul si procedura in cazul unui asemenea control.

Aceste informatii vor fi disponibile in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene si in limba (limbile) statului sau statelor care au frontiera cu statul membru implicat si vor cuprinde si faptul ca cetateanul statului tert poate solicita numele si numarul de identificare al politistului de frontiera care va efectua controlul fizic, denumirea punctului de trecere a frontierei si data la care a fost traversata frontiera.

Controalele asupra persoanelor care isi exercita dreptul comunitar al libertatii de miscare vor fi efectuate in conformitate cu prevederile Directivei 2004/38/EC.

Regulile detaliate cu privire la informatiile ce urmeaza sa fie inregistrate sunt prevazute in Anexa II.

Articolul 8
Relaxarea controalelor trecerii frontierei

Controalele trecerii frontierelor externe pot fi relaxate ca rezultat al unor circumstante exceptionale si neprevazute. Asemenea circumstante exceptionale si neprevazute sunt considerate a fi acele evenimente imprevizibile datorate traficului aglomerat astfel incat timpul de asteptare la punctele de trecere a frontierei devine mult prea indelungat si toate resursele au fost epuizate in ce priveste personalul, posibilitatile si organizarea.

In cazul in care controalele s-au relaxat, in conformitate cu prevederile paragrafului 1, vor fi prioritare controalele trecerii frontierei la intrarea in spatiul statelor membre fata de cele la iesirea din statele membre.

Decizia de a relaxa controalele va fi luata de politistul de frontiera care se afla la comanda punctului de trecere a frontierei.

Relaxarea controalelor va fi temporara, adaptata circumstantelor care au justificat-o si vor fi introduse gradual.

Chiar si in cazul in care controalele sunt relaxate, politistul de frontiera va stampila documentele de calatorie ale cetatenilor statelor terte, atat la intrare cat si la iesire, conform articolului 10.

O data pe an fiecare stat membru va transmite un raport Parlamentului European si Comisiei, cu privire la aplicarea acestui articol

Articolul 9
Culoare separate si informatiile aflate pe indicatoare

Statele membre vor dispune crearea de culoare separate, mai ales in aeroporturi pentru a putea efectua controale asupra persoanelor, in conformitate cu prevederile articolului 7. Culoarele vor fi diferentiate prin intermediul indicatoarelor prevazute in anexa III.

Statele membre pot crea culoare separate in punctele de trecere a frontierei maritime, terestre si la frontierele dintre statele membre fara sa aplice prevederile articolului 20 la frontierele interne. Daca statele membre vor crea culoare separate vor folosi indicatoarele cuprinse in anexa III.

Statele membre se vor asigura de faptul ca culoarele sunt bine semnalizate, inclusiv in situatia in care se renunta la folosirea culoarelor separate, asa cum se prevede in paragraful 4, pentru asigurarea fluidizarii traficului de persoane care traverseaza punctele de trecere a frontierei.

(a) Persoanele care isi vor exercita dreptul comunitar al libertatii de miscare sunt indreptatite sa foloseasca culoarele indicate prin semnele cuprinse in partea A din Anexa III. De asemenea, pot folosi si culoarele indicate de partea B a Anexei III.

(b) Toate celelalte persoane vor folosi culoarele indicate de semnele din partea B a Anexei III.

Informatiile cuprinse in indicatoarele de la punctele (a) si (b) pot fi afisate in limba sau limbile pe care statele membre le considera potrivite.

In punctele maritime si terestre de trecere a frontierei statele membre pot separa traficul vehiculelor in culoare separate pentru vehicule de tonaj usor si tonaj greu, cu ajutorul indicatoarelor cuprinse in partea C a Anexei III.

Statele membre pot decide schimbarea informatiilor cuprinse in indicatoare, in functie de circumstantele de la fata locului.

In cazul survenirii unui dezechilibru in trafic intr-un anumit punct de trecere a frontierei, regulile aplicabile pentru folosirea diferitelor culoare pot fi suspendate de autoritatile competente pentru perioada de timp necesara eliminarii acelui dezechilibru.

Adaptarea indicatoarelor existente, in conformitate cu prevederile paragrafelor 1, 2 si 3 se va finaliza pana la data de 31 mai 2009. In cazul in care statele membre inlocuiesc indicatoarele existente inainte de aceasta data, prevederile acestor paragrafe se vor considera indeplinite.

Articolul 10
Stampilarea documentelor de calatorie ale cetatenilor statelor terte

Documentele de calatorie ale cetatenilor statelor terte se stampileaza sistematic la intrarea si la iesirea din spatiul statelor membre. Stampilele de intrare si de iesire se vor aplica pe:

(a) documentele care contin o viza valabila si care le permit cetatenilor statelor terte sa traverseze frontiera;

(b) documente care permit cetatenilor statelor terte, a caror viza a fost eliberata la frontiera unui stat membru, sa traverseze frontiera;

(c) documente care permit cetatenilor statelor terte, nesupusi cerintei de a fi in posesia unei vize, sa traverseze frontiera.

Documentele de calatorie ale cetatenilor statelor terte si care fac parte din familia unui cetatean UE si carora li se aplica Directiva 2004/38/EC, dar care nu prezinta permisul de sedere prevazut de articolul 10 al Directivei, vor fi stampilate la intrare si la iesire.

Documentele de calatorie ale cetatenilor statelor terte care fac parte din familia unor cetateni ai statelor terte care isi exercita dreptul comunitar al libertatii de miscare, dar care nu prezinta permisul de sedere prevazut de articolul 10 al Directivei 2004/38/EC, vor fi stampilate la intrare si la iesire.

Stampilele nu se vor aplica pe:

(a) documentele de calatorie ale sefilor de stat si ale demnitarilor a caror sosire a fost anuntata oficial, anterior, prin intermediul canalelor diplomatice;

(b) licentele pilotilor sau pe certificatele membrilor echipajelor aeronavelor;

(c) documentele de calatorie ale marinarilor prezenti pe teritoriul unui stat membru doar cand nava lor acosteaza si doar in raza portului de escala;

(d) documentele de calatorie ale echipajului si pasagerilor navelor de croaziera care nu sunt supuse controalelor trecerii frontierei, conform punctului 3.2.3 din Anexa VI;

(e) documentele care permit cetatenilor statelor Andora, Monaco si San Marino sa traverseze frontiera.

In mod exceptional, la cerea unui cetatean al unui stat tert, se poate renunta la stampilele aplicate la intrare si iesire, daca aplicarea stampilelor ar crea dificultati majore acelei persoane. In acest caz intrarea sau iesirea vor fi inregistrate pe o foaie volanta separata, unde sa se indice numele persoanei si numarul pasaportului. Fisa volanta va fi inmanata cetateanului statului tert.

Procedura practica a stampilarii este stabilita in Anexa IV.

De cate ori este posibil cetatenii statelor terte vor fi informati despre obligatia politistilor de frontiera de a le stampila documentele la intrare si iesire, chiar si atunci cand controalele sunt relaxate, conform prevederilor articolului 8.

Comisia va elabora rapoarte Parlamentului European si Consiliului pana la sfarsitul anului 2008 cu privire la functionarea prevederilor referitoare la stampilarea documentelor.

Articolul 11
Prezumtia cu privire la indeplinirea conditiilor referitoare la durata sederii

Daca documentul de calatorie al unui cetatean al unui stat tert nu are aplicata stampila de intrare, autoritatile nationale competente pot prezuma faptul ca posesorul documentului nu indeplineste, sau nu mai indeplineste, conditiile referitoare la durata sederii, aplicabile statelor membre preocupate.

Prezumtia la care se face referire in paragraful 1 poate fi combatuta in cazul in care cetateanul statului tert pune la dispozitie, prin orice mijloace, dovezi credibile, cum ar fi bilete de transport, prin care sa-si dovedeasca prezenta in afara teritoriilor statelor membre si ca a respectat conditiile cu privire la perioada sederii de scurta durata.

Intr-un asemenea caz:

(a) cand cetateanul statului tert este identificat pe teritoriul statului membru care aplica in intregime acquis-ul Schengen, autoritatile competente vor indica in documentul de calatorie, conform legilor si practicilor nationale, data si locul prin care a traversat frontiera externa a unuia dintre statele membre care aplica in intregime acquis-ul Schengen;

(b) cand un cetatean al unui stat tert este identificat pe teritoriul unui stat membru care nu a luat decizia cuprinsa in articolul 3 (2) al Actului de Aderare din 2003, autoritatile competente vor indica in documentul de calatorie, in concordanta cu legile si practica nationala, data si locul prin care a traversat frontiera externa a unui asemenea stat membru.

Pe langa cele indicate la punctele (a) si (b), cetateanului statului tert i se poate inmana un formular asa cum este prezentat in Anexa VIII.

Statele membre au obligatia de a se informa reciproc, de a informa Comisia si Secretariatul General al Consiliului, cu privire la practicile nationale referitoare la indicatiile cuprinse in acest articol.

Daca prezumtia la care se face referire in paragraful 1 nu este combatuta, cetateanul statului tert poate fi expulzat, de catre autoritatile competente, de pe teritoriul statului membru implicat.

Articolul 12
Supravegherea frontierei

Principalele scopuri ale supravegherii frontierei sunt: prevenirea trecerilor frauduloase ale frontierei, contracararea criminalitatii transfrontaliere si luarea masurilor impotriva persoanelor care au trecut frontiera fraudulos.

Politistii de frontiera vor folosi unitatile fixe si mobile in realizarea supravegherii frontierei.

Supravegherea va fi efectuata intr-o asemenea maniera incat sa previna si sa descurajeze sustragerea de la controalele din punctele de trecere a frontierei.

Supravegherea dintre punctele de trecere a frontierei vor fi efectuate de politistii de frontiera al caror numar si metode vor fi adaptate riscurilor si amenintarilor existente sau previzibile. Aceasta poate implica schimbari frecvente sau inopinate, astfel incat trecerile ilegale ale frontierei sa fie amenintate de riscul de a fi detectate.

Supravegherea va fi efectuata de unitati mobile sau fixe care isi vor indeplini indatoririle prin patrulare sau prin prezenta in locuri cunoscute ca fiind sensibile, scopul acestor supravegheri fiind surprinderea persoanelor care trec frontiera ilegal. Supravegherea poate fi efectuata si prin mijloace tehnice, inclusiv prin mijloace electronice.

In conformitate cu procedurile cuprinse in articolul 33 (2) pot fi adoptate reguli suplimentare privind supravegherea.

Articolul 13
Refuzul intrarii

Unui cetatean al unui stat tert care nu indeplineste conditiile de intrare prevazute in articolul 5 (1) si nu face parte din categoriile de persoane prevazute in articolul 5 (4) i se va refuza intrarea pe teritoriul statelor membre. Acest lucru nu va afecta aplicarea prevederilor speciale cu privire la dreptul de azil, protectia internationala sau eliberarea vizelor de lunga durata.

Intrarea poate fi refuzata pe baza unei decizii fundamentate care sa contina motivele precise ale refuzului. Decizia va fi luata de o autoritate nationala si va fi aplicabila imediat.

Decizia argumentata care sa cuprinda motivele precise ale refuzului va fi emisa in forma standard asa cum este prevazuta de Anexa V, Partea B, si completata de autoritatea competenta sa dispuna refuzarea intrarii. Formularul standard completat va fi inmanat cetateanului statului tert interesat care va putea face dovada deciziei de refuzare a intrarii prin intermediul formularului.

Persoanele carora li s-a refuzat intrarea au dreptul de a contesta decizia. Contestarea (apelul) se va face tinand seama de legislatia nationala. Cetateanului statului tert i se vor indica in scris punctele de contact care pot sa ofere informatii despre reprezentantii competenti sa actioneze in numele cetateanului tert, conform legislatiei in vigoare.

Introducerea contestatiei nu va suspenda efectele deciziei de refuz a intrarii.

Fara sa afecteze compensatiile garantate conform legislatiei nationale, in cazul in care se dovedeste faptul ca decizia de refuzare a intrarii a fost nefondata, cetateanul statului tert implicat este indreptatit la corectarea anularii stampilei de intrare si a oricaror altor anulari sau modificari facute de statul care a refuzat intrarea.


Politistii de frontiera se vor asigura ca un cetatean al unui statului tert caruia i s-a refuzat intrarea, nu a patruns pe teritoriul statului membru implicat.

Statele membre vor intocmi statistici cu privire la numarul de persoane carora li s-a refuzat intrarea, motivele refuzurilor, nationalitatea persoanelor si tipul de frontiera (terestra, aeriana sau maritima) la care le-a fost refuzata intrarea. O data pe an, statele membre vor trimite statisticile Comisiei. Comisia va publica, o data la doi ani, statisticile furnizate de statele membre.

Regulile detaliate privind refuzarea intrarii sunt cuprinse in Partea A din Anexa V.

Capitolul III
Personal si resurse pentru controlul frontierei si cooperare intre Statele Membre

Articolul 14
Personal si resurse pentru controlul frontierei

Statele membre vor asigura personal si resurse adevate si suficiente pentru a efectua controale la frontiera la frontierele externe, in conformitate cu art. 6-13, pentru a asigura un nivel eficient, inalt si uniform la frontierel externe.

Articolul 15
Implementarea controalelor

Controlul frontierei mentionat la art. 6-13 va fi efectuat de politisti de frontiera, in conformitate cu prevederile acestui Regulament si legislatia nationala.

In momentul efectuarii controlului frontierei, responsabilitatile de a initia cercetari penale conferite politistilor de frontiera de legislatia nationala si care nu fac obiectul acestui Regulament, nu vor fi afectate.

Statele Membre vor asigura conditiile necesare pentru ca politistii de frontiera sa fie profesionisti specializati si antrenati. Statele Membre vor incuraja politistii de frontiera sa invete limbi straine, in speciale acele limbi care le sunt necesare pentru efectuarea responsabilitatilor lor.

Statele Membre vor notifica Comisiei lista serviciilor nationale responsabile pentru controlul frontierei, in conformitate cu legislatia nationala, conform art. 34.

Pentru controlul eficient al frontierelor, fiecare stat membru va asigura o cooperare stransa si constanta intre institutiile nationale responsabile pentru controlul frontierei.

Articolul 16
Cooperarea intre statele membre

Statele membre se vor asista reciproc si vor mentine o cooperare stransa si constanta in vederea implementarii eficiente a controlului frontierei, in conformitate cu art. 6-15. Acestea vor face schimba toate informatiile relevante.

Cooperarea operativa intre statele membre in domeniul managementului frontierelor externe va fi coordonata de catre Agentia Europeana pentru Managementul Cooperarii Operative al Frontierelor Externe ale Statelor Membre (denumita in continuare Agentia), stabilita prin Regulamentul EC nr. 2007/2004.

Fara a prejudicia competentele Agentiei, statele membre pot continua cooperarea operativa cu alte state membre si/sau cu state terte la frontierele externe, inclusiv schimbul de ofiteri de legatura , in cazurile in care o asemenea cooperareeste complementara actiunii Agentiei.

Statele membre se vor abtine de la orice activitate care ar putea pune in pericol funtionarea Agentiei sau atingerea obiectivelor acesteia.

Statele Membre vor raporta Agentiei cu privire la cooperarea operativa la care se face referire in primul subparagraf.

Statele Membre vor asigura masurile necesare cu privire la pregatirea cu privire la regulile referitoare la controlul frontierei si la drepturile fundamentale. In aceasta privinta, vor fi luate in considerare standardele comune de pregatire. Conform celor stabilite si dezvoltate de catre Agentie.

Articolul 17
Controlul comun

Statele Membre care nu aplica art. 20 la frontierele terestre comune, pot, pana la data aplicarii acelui articol, realiza controlul in comun la acele frontiere comune. In acest caz, o persoana poate fi oprita doar o data in scopul realizarii controalelor trecerii frontierei, la intrare si iesire, fara a prejudicia responsabilitatea individuala a Statelor Membre, conform art. 6-13.

In acest scop, Statele Membre pot incheia acorduri bilaterale.

Statele Membre vor informa Comisia cu privire la orice aranjamente incheiate in conformitate cu paragraful 1.

Capitolul IV
Reguli specifice pentru controalele trecerii frontierei

Articolul 18
Reguli specifice pentru diferitele tipuri de frontiera si diferitele modalitati de transport, folosite pentru trecerea frontierelor externe

Regulile specifice stabilite in Anexa VI se vor aplica controalelor realizate la diferitele tipuri de frontiera si diferitelor mijloace de transport folosite pentru traversarea punctelor de trecere a frontierei.

Aceste reguli specifice pot contine derogari de la art. 5, 7 -13.

Articolul 19
Reguli specifice pentru controalele anumitor categorii de persoane

Regulile specifice stabilite in anexa VII se vor aplica controalelor asupra urmatoarelor categorii de persoane:

(a)  sefi de state si delegatiile acestora

(b)  pilotii aeronavelor si echipajele acestora

(c)  marinari;

(d)  detinatorii pasapoartelor diplomatice, oficiale si de serviciu si organizatiile internationale ;

(e)  muncitorii transfrontalieri;

f)  minorii

Aceste reguli specifice pot contine derogari de la art. 5 si 7 -13.

Statele Membre vor notifica Comisiei modelul de carduri elaborate de ministerele de externe membrilor misiunilor diplomatice si reprezentantelor consulare acreditate, precum si membrilor familiilor, in conformitate cu art. 34.

TitlUL III
FRONTIERE INTERNE

Capitolul I
Eliminarea controalelor la frontierele interne

Articolul 20
Trecerea frontierelor interne

Frontierele interne pot fi traversate in orice loc, fara ca un control prealabil al persoanelor, indiferent de nationalitate, sa fie realizat.

Articolul 21
Controale in interiorul teritoriului

Eliminarea controlului la frontierele interne nu va afecta:

(a) exercitarea prerogativelor politienesti de catre autoritatile competente ale statelor membre, conform legislatiei nationale, deoarece exercitatea acestor prerogative nu este echivalenta cu controalele la frontiera. In conformitate cu semnificatia primei fraze, exercitarea prerogativelor politienesti nu poate fi considerata echivalentul exercitarii controalelor la trecerea frontierei, cand masurile politienesti:

(i) nu au ca obiectiv controlul frontierei,

(ii)  sunt bazate pe informatii politienesti generale si experienta cu privire la posibile amenintari la securitatea publica si au ca obiectiv combaterea criminalitatii transfrontaliere,

(iii) sunt divizate si executate intr-o maniera clar diferita fata de controalele sistematice la frontierele externe

(iv) sunt derulate pe baza unor controale inopinate;

(b) controalele de securitate asupra persoanelor efectuate in porturi si aeroporturi de catre autoritatile competente, conform legislatiei nationale a fiecarui stat membru, de catre oficiali ai porturilor si aeroporturilor sau transportatori, cu conditia ca aceste controale sa fie efectuate si asupra persoanelor care calatoresc in in cadrul unui stat membru ;

(c)  posibilitatea unui stat membru de a stabili legal obligatia de a detine documente;

(d) obligatia pentru cetatenii statelor terte de a raporta prezenta pe teritoriul unui stat membru, conform art. 22 din Conventia Schenge..

Articolul 22
Eliminarea obstacolelor in calea traficului la punctele rutiere de trecere la frontierele interne

Statele membre vor elimina toate obstacolele in vederea fluidizarii traficului la punctele rutiere de trecere la frontierele interne, in special orice limite de viteza care nu sunt bazate exclusiv pe considerente care tin de siguranta traficului.

In acelasi timp, statele membre vor fi pregatite sa ofere facilitati controalelor in eventualitatea in care controalele la frontierele interne sunt reintroduse.

Capitolul II

Reintroducerea temporara a controalelor la frontierele interne

Articolul 23

Reintroducerea temporara a controalelor la forntierele interne

In cazul in care exista o amenintare serioasa la adresa securitatii interne si a ordinii publice, un stat membru poate reintroduce in mod exceptional controlul la frontierele interne, pentru o perioada limitata la nu mai mult de 30 de zile sau pentru durata presupusa a amenintarii serioase, daca aceasta depaseste 30 de zile, in conformitate cu procedura stabilita de art. 24 sau in cazuri urgente, in conformitate cu cea stabilita de art. 25. Obiectivul si durata reintroducerii temporare a controlului la frontierel interne nu vor depasi motivele strict necesare pentru a raspunde amenintarii serioase.

Daca amenintarea serioasa la adresa securitatii interne si ordinii publice persista dupa perioada prevazuta de paragraful 1, statul membru poate prelungi controlul la frontiera pe aceleasi motive ca cele prevazute la para.1 si, luand in considerare orice elemente noi, pentru perioade reinoite de 30 de zile, in conformitate cu procedura stabilita de art. 26.

Articolul 24
Procedura stabilita pentru evenimente previzibile

In cazul in care un stat membru planuieste reintroducerea controlului la frontierele interne conform art. 23 (1), va notifica cat de curand posibil celorlalte state membre si Comisiei si va furniza urmatoarele informatii, cat de curand in momentul in care sunt disponibile:

(a) motivele pentru reintroducerea propusa, cu detalierea evenimentelor care constituie o amenintare serioasa la adresa securitatii interne si ordinii publice;

(b) obiectivul reintroducerii propuse, cu specificarea locului in care a fost reintrodus controlul la frontiera;

(c) numele punctelor de trecere autorizate;

(d) data si durata reintroducerii propuse;

(e) acolo unde este cazul, masurile care trebuie luate de alte state membre.

In urma notificarii din partea statelor membre specificate si in vederea consultarii prevazute la paragraful 3, Comisia poate elabora o opinie, fara ca acest lucru sa prejudicieze in nici un fel art. 64(1) din Tratat.

Informarea la care se face referire in paragraful 1, precum si opinia pe care Comisia o poate elabora in conformitate cu paragraful 2, vor face obiectul consultarilor intre statul membru care planuieste reintroducerea controalelor, celelalte state membre si Comisie, in vederea organizarii, acolo unde este cazul, unei forme de cooperare reciproce intre statele membre si examinarii proportionalitatii masurilor fata de evenimentele care au dat nastere reintroducerii controlului la frontiera si amenintarilor la adresa securitatii interne si ordinii publice.

Consultarea la care se face referire in paragraful 3 va avea loc cel putin cu 15 zile inainte de data planificata pentru reintroducerea controlului la frontiera.

Articolul 25
Procedura pentru cazurile care necesita o actiune urgenta

Acolo unde consideratii care tin de securitatea interna si de ordinea publica intr-un stat membru necesita adoptarea unei actiuni urgente, statul membru respectiv poate reintroduce in mod exceptional si imediat controlul la frontierele interne.

Statul membru care a reintrodus controlul la frontierele interne va notifica acest lucru celorlalte state membre si Comisiei, fara intarziere si va oferi informatiile la care se face referire la art. 24 (1), precum si motivele care justifica folosirea acestei proceduri.

Articolul 26
Procedura pentru prelungirea controalelor la frontierele interne

Statele membre pot prelungi controalele la frontierele interne doar conform prevederilor art. 23(2), dupa notificarea celorlalte state membre si Comisiei.

Statul membru care intentioneza sa prelungeasca controlul la frontiera vor oferi celorlalte state membre si Comisiei toate informatiile relevante cu privire la motivele pentru prelungirea controalelor la frontiera interna. Prevederile art. 24(2) se vor aplica.

Articolul 27
Informarea Parlamentului European

Statul membru respectiv sau, acolo unde nevoie, Consiliul, vor informa Parlamentul European, cat de curand posibil, cu privire la masurile adoptate conform art. 24, 25 si 26. In ceea ce priveste a treia prelungire consecutiva in conformitate cu art. 26, statul membru respectiv va informa Parlamentul European, daca i se solicita acest lucru, cu privire la necesitatea introducerii controalelor la frontierele interne.

Articolul 28
Prevederi ce vor fi aplicate in cazul reintroducerii controlului la frontiera interna

In cazul in care controlul este introdus la frontierele interne, prevederile relevante ale Titlului II se vor aplica mutatis mutandis.

Articolul 29
Informare cu privire la reintroducerea controlului la frontiera interna

Statul membru care a reintrodus controlul la frontiera interna conform art. 23 va confirma data la care controlul a fost ridicat si in acelasi timp sau imediat dupa, va prezenta o informare Parlamentului European, Consiliului si Comisiei cu privire la reintroducerea controlului la frontierele interne, subliniind, in special, functionarea controalelor si eficienta reintroducerii controlului la frontiera.

Articolul 30
Informarea publicului

Decizia de a reintroduce controlul la frontierele interne va fi luata intr-o maniera transparenta iar publicul va fi informat in totalitate in legatura cu aceasta decizie, doar daca, pentru motive legate de securitate se decide contrariul.

Articolul 31
Confidentialitate

La cererea statatului membru respectiv, celelalte state membre vor respecta confidentialitatea informatiilor oferite in legatura cu reitroducerea si prelungirea controlului la frontiere si informarea specificata de art. 29.

Titlul IV
prevederi finale

Articolul 32
Amendamente la anexe

Anexele III, IV si VIII vor fi amendate in conformitate cu procedura la care se face referire la art. 33(2).

Articolul 33
Comitetul

Comisia va fi asistata de un Comitet, denumit in continuare ' Comitetul'.

Acolo unde se face referire la acest paragraf, art. 5 si 7 din Decizia 1999/468/CE se vor aplica, in conformitate cu art. 8 si cu conditia ca masurile de implementare adoptate in conformitate cu aceasta procedura nu modifica prevederile esentiale ale acestui Regulament.

Perioada prevazuta in art. 5(6) din Decizia 1999/468/CE va fi stabilita la 3 luni.

Comitetul va adopta propriile norme de functionare.

Fara a prejudicia implementarea masurilor deja adoptate, aplicarea prevederilor Regulamentului privind adoptarea regulilor tehnice si ale deciziilor conform procedurii la care se face referire in paragraful 2 va fi suspendata timp de 4 ani de la intrarea in vigoare a acestui Regulament. La propunerea Comisiei, Parlamentul European si Consiliul pot reinnoi prevederile in discutie in conformitate cu procedura stipulata de art. 251 din Tratat si, in acest scop, le vor reexamina inainte de expirarea perioadei de 4 ani.

Articolul 34
Notificarile

Statele Membre vor notifica Comisia cu privire la:

(a) lista permiselor de rezidenta,

(b) lista punctelor lor de trecere a frontierei,

(c) sumele de referinta necesare pentru trecerea frontierelor lor externe, stabilite anual de catre autoritatile nationale,

(d) lista serviciilor nationale responsabile de controlul frontierelor ,

(e) specimenul cardurilor-model emise de Ministerele de externe.

Comisia va face notificarea in conformitate cu alin. 1, disponibil Statelor Membre si publicului prin publicarea in Monitorul Oficial al UE, Seria C, si prin orice alte mijloace corespunzatoare.

Articolul 35
Micul trafic de frontiera

Acest Regulament nu trebuie sa prejudicieze normele comunitare si acordurile bilaterale existente privind micul trafic de frontiera.

Articolul 36
Ceuta si Melilla

Prevederile acestui Regulament nu vor afecta reglementarile speciale care se aplica oraselor Ceuta si Melilla, conform Declaratiei Regatului Spaniei privind orasele Ceuta si Melilla din Actul final la Acordul de Aderare al Regatului Spaniei la Conventia de Implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985.

Articolul 37
Notificarea efectuata de Statele Membre

Pana la.... , Statele Membre trebuie sa notifice Comisia cu privire la: prevederile nationale la care se face referire in art. 21 lit. (c) si (d), pedepsele mentionate in art. 4(3) si acordurile bilaterale incheiate conform art. 17(1). Modificarile ulterioare aduse acestor prevederi vor fi notificate in termen de 5 zile lucratoare.

Notificarile efectuate de catre Statele Membre vor fi publicate in Monitorul Oficial al UE, Seria C.

Articolul 38
Raport privind implementarea Titlului III

Pana la .*, Comisia trebuie sa prezinte Parlamentului European si Consiliului un raport privind implementarea Titlului III.

Comisia trebuie sa acorde atentie oricaror dificultati ce pot aparea in contextul reintroducerii controlului la frontierele interne. Daca este cazul, va prezenta propuneri pentru solutionarea unor astfel de dificultati.

Articolul 39
Abrogari

Art. 2 - 8 din Conventia de Implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 vor fi abrogate incepand cu data de

Urmatoarele documente vor fi abrogate incepand cu data mentionata la alin. 1:

(a) Manualul Comun, inclusiv anexele acestuia;

(b) deciziile Comitetului Executiv Schengen din 26 aprilie 1994 (SCH/Com‑ex (94) 1, rev 2), 22 decembrie 1994 (SCH/Com‑ex (94)17, rev. 4) si 20 decembrie 1995 (SCH/Com‑ex (95) 20, rev. 2);

(c) Anexa 7 la Instructiunile Consulare Comune;

(d)  Regulamentul Consiliului (EC) No 790/2001 din 24 aprilie 2001 care atribuie Consiliului atributii de implementare in ceea ce priveste anumite prevederi detaliate si proceduri practice pentru efectuarea controalelor si supravegherii la frontiera ;

(e) Decizia Consiliului 2004/581/EC din 29 aprilie 2004 pentru stabilirea unui minimum de semne pentru a fi utilizate pe indicatoarele aflate in punctele de trecere a frontierelor externe ;

(f) Decizia Consiliului 2004/574/EC of 29 aprilie 2004 de modificare a Manualului Comun ;

(g) Regulamentul Consiliului (EC) No 2133/2004 din 13 decembrie 2004 privind obligatia autoritatilor competente din Statele Membre de a stampila in mod sistematic documentele cetatenilor statelor terte la trecerea frontierelor externe ale Statelor Membre si pentru modificarea prevederilor Conventiei de Implementare a Acordului Schengen si a Manualului Comun in acest sens .

Orice referire la articolele eliminate si la instrumentele juridice abrogate va fi interpretata conform prezentului Regulament.

Articolul 40
Intrarea in vigoare

Prezentul Regulament va intra in vigoare la *. Cu toate acestea, art. 34 va intra in vigoare la data urmatoare zilei publicarii in Monitorul Oficial al UE.

Acest Regulament este obligatoriu in integralitatea lui si direct aplicabil in Statele Membre in conformitate cu Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene.

ANEXA I
Documente justificative pentru verificarea indeplinirii conditiilor de intrare

Dovezile documentare la care se face referire in articolul 5(2) pot include:

(a)  pentru calatorii de afaceri:

(i) o invitatie din partea unei firme sau a unei autoritati de a participa la o intalnire, conferinta sau alte evenimente avand legatura cu comertul, industria sau alte activitati;

(ii) alte documente care prezinta existenta unor legaturi comerciale sau alte relatii de munca;

(iii) bilete de intrare la targuri sau la congrese, daca se invoca un asemenea motiv;

(b)  pentru calatorii in scop de studii sau alte tipuri de pregatire:

(i) un certificat de inscriere la un institut de pregatire pentru cursuri teoretice sau de pregatire profesionala in cadrul pregatirii de baza sau subsecvente;

(ii) legitimatii de student sau certificate de la cursurile absolvite;

(c)  pentru calatoriile in scop de turism sau alte motive personale:

(i) documente justificative privind cazarea:

O invitatie din partea gazdei daca va locui la cineva pe timpul vizitei;

- Un document justificativ eliberat de stabilimentul care ofera cazare sau orice alt document corespunzator care sa indice asigurarea cazarii;

(ii) Documente justificative in ceea ce priveste itinerarul:

- confirmarea rezervarii locului pentru o calatorie organizata sau orice alt document corespunzator indicand planurile calatoriei ce va fi intreprinse;

(iii) documente justificative in ceea ce priveste calatoria de intoarcere:

- biletul de intoarcere sau de circuit.

(d)  pentru calatoriile intreprinse in scopuri politice, stiintifice, culturale, sportive, evenimente religioase sau alte motive:

- invitatii, bilete de intrare, programe in care sa fie inscris, acolo unde este posibil, numele organizatiei gazde si durata vizitei sau orice alt document corespunzator care sa indice scopul vizitei

ANEXA II
Inregistrarea informatiilor

In toate punctele de trecere a frontierelor, toate informatiile de serviciu si orice alte informatii de interes trebuie sa fie inregistrate manual sau electronic. Informatia inregistrata va contine in special:

(a) numele politistului de frontiera responsabil local pentru controlul trecerii frontierei si a celorlalti politisti din fiecare echipa;

(b) relaxarea controlului persoanelor in conformitate cu prevederile art. 8;

(c) eliberarea, la frontiera, a documentelor ce inlocuiesc pasapoartele si vizele;

(d) persoanele ce au savarsit infractiuni sau contraventii si plangerile;

(e) persoanele carora le-a fost refuzata intrarea in conformitate cu prevederile art. 13 (motivul refuzului si nationalitatea);

(f) numarul de securitate al stampilelor de intrare si iesire, identitatea politistului de frontiera caruia i-a fost incredintata stampila, indiferent de momentul incredintarii sau schimb, si informatiile privind stampilele furate sau pierdute ;

(g) plangerile persoanelor care au facut obiectul controalelor amanuntite;

(h) alte masuri speciale politienesti sau judiciare;

(i) evenimente;

ANEXA III

Indicatoare pentru culoare in punctele de trecere a frontierei

Partea A
Partea B

Partea C




ALL

PASSPORTS

 

ALL

PASSPORTS

 

ANEXA IV
Aplicarea stampilelor

Documentele de calatorie ale cetatenilor statelor terte vor fi stampilate sistematic la intrare si iesire, in conformitate cu prevederile articolului 10. Caracteristicile acestor stampile sunt stabilite in Decizia Comitetului Executiv Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev si SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).

Codurile de securitate ale acestor stampile vor trebui schimbate la intervale regulate, nu mai mari de o luna.

La intrarea si iesirea cetatenilor statelor terte supusi cerintelor vizei, stampila va fi aplicata, pe cat posibil, astfel incat sa acopere marginea vizei fara sa fie afectate indicatiile din viza sau elementele de securitate ale colantului de viza. In cazul in care vor trebui aplicate mai multe stampile ( de ex. in cazul vizei cu calatorii multiple), acestea vor trebui aplicate pe pagina alaturata celei in care a fost aplicata viza.

Daca aceasta pagina nu va putea fi folosita, stampilele vor fi aplicate pe pagina urmatoare. Zona care poate fi citita optic nu va fi in nici un caz stampilata.

Statele membre vor desemna puncte nationale de contact responsabile pentru schimbul de informatii privind codurile de securitate ale stampilelor de intrare si de iesire folosite la punctele de trecere a frontierei si vor informa in acest sens celelelate state membre, Secretariatul General al Consiliului si Comisia. Aceste puncte de contact trebuie sa aiba acces fara nici o intarziere la informatiile privind stampilele de intrare si iesire comune folosite la frontierele externe ale statelor membre, in special la urmatoarele informatii:

(a)  punctul de trecere a frontierei caruia ii este desemnata o anumita stampila;

(b)  identitatea politistului de frontiera caruia i-a fost incredintata o anumita stampila, in orice moment;

(c)  codul de securitate al unei anumite stampile, in orice moment;

Orice solicitare privind stampilele de intrare si iesire comuna trebuie facuta prin punctele de contact mentionate mai sus.

Punctele de contact nationale vor trebui sa transmita imediat celorlalte puncte de contact, Secretariatului General al Consiliului si Comisiei informatii privind schimbarea punctelor de contact sau privind pierderea sau furtul stampilelor.

ANEXA V
Partea A
Proceduri privind refuzul intrarii la frontiera

In situatia refuzului intrarii, ofiterul de politie competent trebuie:

(a)  sa completeze formularul standard pentru refuzul intrarii, mentionat la partea B. Cetatenii statelor terte vor trebui sa semneze formularul si vor primi o copie dupa formularul semnat. In situatia in care cetateanul statului tert refuza sa semneze, politistul de frontiera va trebui sa indice refuzul in formular la sectiunea "comentarii";

(b)  sa aplice stampila de intrare in pasaport, anulata printr-o cruce cu cerneala neagra care sa nu poata fi stearsa, si sa scrie langa aceasta, in partea dreapta, de asemenea cu vopsea care sa nu poata fi stearsa, litera/literele corespunzatoare motivului/motivelor pentru refuzul intrarii, lista acestora fiind prezentata in formularul pentru refuzul intrarii mentionat mai sus;

(c)  sa anuleze viza prin aplicarea stampilei "ANULAT" in cazurile prevazute in paragraful 2. Intr-un asemenea caz, elementele optice ale colantului de viza, respectiv "efectul de imagine latenta" si termenul "viza" vor fi marcate cu o cruce astfel incat sa impiedice folosirea ulterioara in scopuri ilegale. Politistul de frontiera va informa autoritatile sale centrale despre aceasta decizie;

(d)  sa inregistreze orice refuz al intrarii intr-un registru sau intr-o lista unde sa fie inscrise identitatea si nationalitatea cetateanului statului tert respectiv, referinte la documentul ce autorizeaza cetateanul statului tert sa treaca frontiera, motivul si data refuzului intrarii;

Viza va fi anulata in urmatoarele situatii:

(a)  daca detinatorul vizei este subiectul unei alerte in SIS pentru a-i fi refuzata intrarea in afara situatiei in care acesta/aceasta detine o viza sau o viza de re-intrare eliberata de unul dintre statele membre si doreste sa intre pe teritoriu in scop de tranzit, pentru a ajunge pe terioriul statului membru care a eliberat documentul;

(b)  daca exista motive serioase sa se creada ca viza a fost obtinuta in mod fraudulos.

Cu toate acestea, in situatia in care cetateanul statului tert nu prezinta la frontiera unul sau mai multe documente dintre cele prezentate in articolul 5(2), aceasta nu va conduce in mod automat la o decizie de anulare a vizei;

Daca cetateanul unui stat tert caruia i-a fost refuzata intrarea a fost adus in frontiera de catre un transportator, autoritatea responsabila:

(a)  va solicita trasnportatorului sa preia responsabilitatea cetateanului statului tert si sa-l/o transporte fara nici o intarziere catre statul tert de unde acesta/aceasta a fost adus/a , catre statul tert care a eliberat documentul ce il/o autorizeaza sa treaca frontiera, sau catre orice alt stat tert unde i se garanteaza intrarea sau sa gaseasca mijloace de transport in continuare, in conformitate cu prevederile Articolului 26 al Conventiei Schengen si Directiva Consiliului /CE din 28 iunie 2001 de amendare a prevederilor articolului 26 al Conventiei de implementare a Conventiei de Implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985

(b)  in perioada pana la plecare, sa ia masurile necesare, in conformitate cu legislatia nationala si tinand cont de circumstantele locale, sa impiedice cetateanului statului tert caruia i-a fost refuzata intrarea de a intra ilegal pe teritoriu;

Daca exista motive atat pentru a-i refuza intrarea cetateanului statului tert dar si pentru a-l/o aresta, politistul de frontiera va contacta autoritatile responsabile pentru a decide cu privire la masura ce va fi luata, in conformitate cu prevederile legii nationale.

Partea B
Formular pentru refuzul intrarii la frontiera

Numele Statului

LOGO-UL STATULUI (Numele Oficiului)

REFUZUL INTRARII LA FRONTIERA

In ____________ ora _______ in Punctul de Trecere a Frontierei ________________

Noi, subsemnatul, __________ ______ ____ ___________________ avand inaintea noastra:

Nume __________ ______ ____ ___ Prenume _____ _______ ______ ______________


Data nasterii _____ _______ ______ ____________ Locul nasterii _____ _______ ______ ________ Sex: ______

Nationalitate Rezident in

Tipul documentului de identitate _____ _______ ______ _________ numar_____ _______ ______ ____________

Eliberat in __________ ______ ____ de __________ ______ ____ __________

Numarul vizei_________tip ______ eliberata de __________ ______ ____ __________

Valabila de la____ la ____

Pentru o perioada de ____ zile pentru urmatoarele motive: __________ ______ ____ _____

Venind din__________ cu ________ (va fi indicat mijlocul de transport utilizat, ex numarul zborului), el/ea este informat prin prezenta ca ii este refuzata intrarea in tara in baza (va fi facuta o referinta la legislatia nationala in vigoare) pentru urmatoarele motive:

Persoana in cauza

 

Politistul de frontiera responsabil de control

 
(A) nu poseda document(e) de calatorie valabil(e)

(B) poseda un document de calatorie fals/contrafacut/falsificat

(C) nu poseda o viza valabila sau un permis de sedere

(D) poseda o viza sau un permis de sedere fals/contrafacut/falsificat

(E) nu poseda documentatia necesara pentru a justifica scopul si conditiile de sedere.

Nu au fost prezentate urmatoarele documente: ..

(F) a ramas deja trei luni pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene in timpul unei perioade de 6 luni

(G) nu are mijloace suficiente de subzistenta privind perioada si forma de sedere, sau mijloace pentru intoarcere in tara de origine sau de tranzit

(H) este o persoana care a fost data in consemn in scopul refuzului intrarii

in SIS

in sistemul national

(I) este considerat o amenintare pentru ordinea publica, siguranta nationala, sanatatea publica sau relatiile internationale ale unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene (fiecare stat trebuie sa faca referiri la prevederile din legislatia nationala referitoare la astfel de stuatii de nepermitere a intrarii).
Comentarii

Persoana respectiva poate face apel impotriva deciziei de a refuza intrarea asa cum este prevazuta in legislatia nationala. Persoana respectiva primeste o copie dupa acest document (fiecare stat trebuie sa faca referiri la legislatia nationala si la procedura privind dreptul de apel).

ANEXA VI
Regulile specifice pentru diferitele tipuri de frontiera si diferitele mijloace de transport folosite pentru trecerea frontierei de catre Statele Membre

Frontierele terestre

Controlul traficului rutier

1.1.1. In vederea unor controale eficiente asupra persoanelor, pentru asigurarea sigurantei si fluiditatii traficului rutier, fluxurile in punctele de trecere a frontierei vor fi reglementate de o maniera adecvata. Daca este necesar, Statele Membre pot incheia acorduri bilaterale pentru directionarea si blocarea traficului. Ele vor informa Comisia in aceasta privinta, conform art.37.

1.1.2. La frontierele externe, Statele Membre pot, acolo unde considera de cuviinta si daca circumstantele permit acest lucru, sa instaleze sau sa opereze pe culoare separate in anumite puncte de trecere a frontierei, in conformitate cu art.9.

Culoarele separate pot fi aranjate in orice moment de catre autoritatile competente ale Statelor Membre, in circumstante exceptionale si acolo unde conditiile de trafic si infrastructura impun acest lucru.

Statele Membre pot coopera cu tarile vecine in vederea instalarii de culoare separate in punctele de trecere a frontierei externe.

1.1.3. Ca regula generala, persoanele ce calatoresc in autoturisme pot ramane in interiorul lor pe timpul controalelor. Cu toate acestea, in functie de circumstante, persoanelor li se poate cere sa coboare din autoturismele lor. Controalele vor fi efectuate, daca circumstantele locale o permit, in zone special amenajate in acest sens. Avand in vedere siguranta personalului, controalele vor fi efectuate, acolo unde este posibil, de catre doi politisti de frontiera.

Controlul traficului feroviar

1.2.1. Controlul se va face atat asupra pasagerilor din tren cat si asupra personalului feroviar din trenurile ce trec frontierele externe, inclusiv din trenurile de marfa sau trenurile goale. Aceste controale vor fi efectuate in unul din urmatoarele doua moduri:

pe platforma, in prima statie de sosire sau plecare de pe teritoriul unui Stat Membru,

in tren, pe parcursul tranzitului.

Statele Membre pot sa incheie acorduri bilaterale privind modalitatea de desfasurare a acestor controale. Ele vor informa Comisia in acest sens, conform art.37.

1.2.2. Prin derogare de la punctul 1.2.1 si in vederea facilitarii fluxurilor de trafic feroviar ale trenurilor de pasageri de mare viteza, Statele Membre de pe itinerariul acestor trenuri ce vin din tari terte pot decide, prin acord comun cu tara terta in cauza, sa efectueze controale la intrarea cetatenilor statelor terte in tren, in unul din urmatoarele moduri:

in statiile din tara terta unde persoanele urca in tren,

in statiile unde pesoanele coboaa din tren, pe teritoriul Statelor Membre,

in tren, pe parcursul tranzitului dintre statiile de pe teritoriul Statelor Membre, cu conditia ca persoanele sa ramana in tren in statia/statiile anterioare.

1.2.3. Referitor la trenurile de mare viteza din statele terte ce au mai multe opriri pe teritoriul Statelor Membre, in cazul in care transportatorul feroviar se afla in situatia de a imbarca pasageri exclusiv pentru partea de calatorie ramasa pe teritoriul Statelor Membre, acesti pasageri vor trebui verificati de intrare fie in tren, fie la statia de destinatie, cu exceptia cazurilor in care aceste controale au fost efectuate conform procedurilor mentionate la pct. 1.2.1 sau 1.2.2 prima liniuta.

Persoanele care doresc sa ia trenul exclusiv pentru partea ramasa din calatorie pe teritoriul Statelor Membre vor fi informati foarte clar, inainte de plecarea trenului, ca vor fi verificati de intrare pe timpul calatoriei sau la statia de destinatie.

1.2.4. La calatoria in directia opusa, persoanele imbarcate in tren vor fi verificare de iesire, urmandu-se o procedura similara.

Politistul de frontiera poate ordona, daca este necesar, inspectarea interiorului trenului, cu asistenta inspectorului de tren, pentru a se asigura ca persoanele sau obiectele ce trebuie supuse verificarilor nu sunt ascunse in aceste locuri.

1.2.6. Atunci cand exista motive sa se considere ca persoane despre care se spune sau sunt suspectate de a fi comis o infractiune sau cetateni ai unui stat tert care intentioneaza sa intre ilegal, se ascund intr-un tren, politistul de frontiera, daca el/ea nu poate actiona in conformitate cu prevederile sale nationale, acesta va notifica statele membre spre care sau pe teritoriul carora se indreapta trenul.

Frontierele aeriene

Procedurile pentru controale in aeroporturile internationale

2.1.1. Autoritatile competente ale statelor membre se vor asigura ca operatorul aerian ia masurile cerute pentru a separa in mod fizic fluxurile de pasageri de la zborurile interne de fluxurile de pasageri de la alte zboruri. In acest scop, se va stabili o infrastructura adecvata in toate aeroporturile internationale.

2.1.2. Locul unde se efectueaza controalele la frontiera vor fi stabilite in conformitate cu urmatoarea procedura:

(a) pasagerii unui zbor dintr-un stat tert care se imbarca pentru un zbor intern vor face obiectul unui control la intrare pe aeroportul de sosire al zborului dintr-un stat tert. Pasagerii unui zbor intern care se imbarca pentru un zbor catre un stat tert (pasageri de transfer) vor face obiectul unui control de iesire pe aeroportul de plecare al ultimului zbor,

(b) pentru zborurile dinspre sau catre un stat tert fara pasageri de transfer si zborurile care fac mai mult de o escala pe aeroporturile statelor membre unde nu se schimba aeronava:

(i)  pasagerii zborurilor dinspre sau catre state terte unde nu exista un trasnfer preliminar sau ulterior pe teritoriul statelor membre vor face obiectul unui control de intrare pe aeroportul de intrare si unui control de iesire pe aeroportul de iesire

(ii) pasagerii zborurilor dinspre sau catre state terte cu mai mult de o escala pe teritoriul statelor membre unde nu se schimba aeronava (pasagerii de tranzit) si cu conditia ca pasagerii nu se pot imbarca in aeronava pentru distanta situata pe teritoriul statelor membre vor face obiectul unui control de intrare pe aeroportul de sosire si unui control de iesire pe aeroportul de plecare;

(iii) acolo unde companiile aeriene, pentru zborurile dinspre state terte cu mai mult de o escala pe teritoriul statelor membre, pot imbarca pasageri doar pentru distanta ramasa pe acel teritoriu, pasagerii vor face obiectul unui control de iesire pe aeroportul de plecare si unui control de intrare pe aeroportul de sosire.

Controlul pasagerilor care, pe timpul acestor escale, se afla la bordul aeronavei si nu s-au imbarcat pe teritoriul statelor membre se va efectua in conformitate cu punctul (b)(ii). Procedura inversa se va aplica acelei categorii de zboruri a caror tara de destinatie este un stat tert.

2.1.3. Controlul trecerii frontierei nu va fi efectuat in mod normal in aeronava sau la poarta de imbarcare, numai daca este justificat pe baza unei evaluari a riscurilor legate de securitatea interna si migratia ilegala. Pentru a se asigura ca, la aeroporturile desemnate ca puncte de trecere a frontierei, persoanele sunt controlate in conformitate cu regulile stabilite in articolele 6-13, statele membre se vor asigura autoritatile aeroportuare adopta masurile necesare pentru a directiona traficul de pasageri spre facilitatile rezervate pentru control. Statele membre se vor asigura ca operatorul aeroportuar adopta masurile necesare pentru a preveni intrarea persoanelor neautorizate si iesirea acestora din zonele rezervate, de exemplu zona de tranzit. In mod normal, controalele nu vor fi efectuate in zona de tranzit, cu exceptia cazurilor cand acest lucru se justifica pe baza unei evaluari a riscurilor legata de securitatea interna si migratia ilegala; controale speciale in aceasta zona pot fi efectuate asupra persoanelor care fac obiectul unei vize de tranzit aeroportuar pentru a verifica daca acestea se afla in posesia unei asemenea vize.

2.1.4. Acolo unde, in cazuri de forta majora sau pericol iminent sau la instructiunile autoritatilor, o aeronava care efectueaza un zbor dinspre un stat tert trebuie sa aterizeze pe un teren de aterizeze care nu este un punct de trecere a frontierei, acea aeronava poate sa isi continue zborul numai dupa autorizarea din partea politistilor de frontiera si din partea vamii. Acelasi lucru se va aplica in cazurile in care o nava care efectueaza un zbor dinspre un stat tert aterizeaza fara permisiune. In orice eventualitate, articolele 6-13 se vor aplica controalelor asupra persoanelor de la bordul acelei aeronave.

Procedurile pentru controale pe aerodromuri

Se vor lua masuri ca persoanele sa fie controlate si in conformitate cu articolele 6-13, ae aeroporturile care nu au statutul de aeroport international, potrivit legislatiei nationale ("aerodromuri"), dar prin care sunt autorizate zborurile dinspre sau catre state terte.

2.2.2. Prin derogare de la prevederile punctului 2.1.1, nu va fi necesar sa se faca aranjamente adecvate in aerodromuri pentru a se asigura ca fluxurile de intrare de pasageri din zboruri interne si din alte zboruri sunt separate fizic, fara a aduce atingere Regulamentului (EC) Nr 2320/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind stabilirea unor reguli comune in domeniul securitatii aviatiei civile. In plus, cand volumul traficului este scazut, politistii de frontiera nu trebuie sa fie prezenti tot timpul, cu conditia sa existe o garantie ca poate fi strans personalul necesar in timp util.

2.2.3. Cand nu este asigurata prezenta politistilor de frontiera tot timpul pe aerodrom, managerul aerodromului va notifica in mod adecvat politistii de frontiera in legatura cu sosirea si plecarea aeronavelor in zboruri dinspre sau catre state terte.

Controlul persoanelor pe zboruri privat

2.3.1. In cazul unor zboruri private dinspre sau catre state terte, capitanul va transmite politistilor de frontiera din statele membre de destinatie si, acolo unde este cazul, ai statului membru pe care se intra prima data, inaintea decolarii, o declaratie generala constand inter alia intr-un plan de zbor in conformitate cu Anexa 2 a Conventiei privind Conventia asupra Aviatiei Civile Internationale si informatii privind identitatea pasagerilor.

2.3.2. In cazul in care zborurile private dinspre un stat tert si avand ca destinatie un stat membru fac escala pe teritoriul unui alt stat membru, autoritatile competente ale statului membru de intrare vor efectua controlul frontierelor si vor atasa o stampila de intrare la declaratia generala la care se face referire in punctul 2.3.1.

Acolo unde exista incertitudini daca un zbor vine exclusiv dinspre sau are ca destinatie numai teritoriile statelor membre fara escala pe teritoriul unui stat tert, autoritatile competente vor efectua controale asupra persoanelor in aeroporturi si aerodromuri in conformitate cu punctele 2.1 - 2.2.

2.3.4. Aranjamentele pentru intrarea si iesirea planoarelor, aeronavelor ultra-usoare, a elicopterelor, a aeronavelor mici capabile sa zboare pe distante scurte si a aeronavelor vor fi detaliate de legislatia nationala si, acolo unde este cazul, de acorduri bilaterale.

Frontierele pe mare

Procedurile general de control al traficului maritim

3.1.1. Controlul navelor va fi efectuat in portul de destinatie sau de plecare, la bordul navei sau intr-o zona stabilita separat pentru acest scop, aflata in imediata vecinatate a vasului. Totusi, in conformitate cu aranjamentele convenite in domeniu, controalele pot fi efectuate si pe timpul calatoriei sau la sosirea sau plecarea navei, pe teritoriul unui stat tert.

Scopul controalelor este de a se asigura ca atat echipajul, cat si pasagerii indeplinesc conditiile detaliate in articolul 5, fara a aduce atingere articolului 19(1)(c).

3.1.2. Capitanul vasului sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, persoana sau corporatia care il reprezinta pe proprietarul vasului in toate chestiunile legate de indatoririle proprietarului in ceea ce priveste intretinerea vasului ("agentul proprietarului vasului") va redacta in dublu exemplar o lista a echipajului si a pasagerilor. Cel mai tarziu, la sosirea in port, el/ea va preda lista (listele) la politistii de frontiera. Daca, din motive de forta majora, lista sau listele nu pot fi trimise politistilor de frontiera, o copie va fi trimisa la postul de frontiera potrivit sau la autoritatea de transport maritima, care o va inainta imediat politistilor de frontiera.

3.1.3. O copie a celor doua liste semnata de politistul de frontiera imputernicit va fi inapoiata capitanului vasului care o va prezenta la cerere, in port.

3.1.4. Capitanul vasului sau, in cazul in care nu este posibil, agentul proprietarului vasului va raporta autoritatilor competente cat mai prompt despre orice schimbari in componenta echipajului sau numarul de pasageri.

In plus, capitanul va notifica prompt autoritatile competente si, daca este posibil, chiar inainte de intrarea vasului in port, in legatura cu prezenta la bord a calatorilor clandestini. Totusi, calatorii clandestini vor ramane sub responsabilitatea capitanului vasului.

3.1.5. Capitanul vasului va notifica politistii de frontiera despre plecarea navei la timp si in conformitate cu regulile in vigoare in respectivul port; daca el/ea nu poate sa ii notifice, el/ea va informa autoritatea maritima adecvata. A doua copie a listei sau listelor completate si semnate va fi predata inapoi politistilor de frontiera sau autoritatilor maritime.

Proceduri specifice de control pentru diverse tipuri de transport maritim

Vase de croaziera

3.2.1. Capitanul vasului de croaziera sau, daca acest lucru nu este posibil, agentul proprietarului navei va transmite politistilor de frontiera respectivi itinerarul si programul croazierei, cu cel putin 24 de ore inainte de a parasi portul de plecare si inainte de sosirea in fiecare port pe teritoriul statelor membre.

3.2.2. Daca itinerarul unui vas de croaziera include doar porturi situate pe teritoriul statelor membre, prin derogare de la articolele 4-7, nu se vor efectua controale la frontiera si vasul va putea acosta in porturi care nu reprezinta puncte de trecere a frontierei.

Totusi, pe baza unei evaluari a riscurilor legate de securitatea interna si migratia ilegala, se pot efectua controale asupra echipajului si pasagerilor acelor nave.

3.2.3. Daca itinerarul unui vas de croaziera include atat porturi situate pe teritoriul statelor membre si porturi situate in state terte, prin derogare de la prevederile articolului 7, se vor efectua controale la frontiera dupa cum urmeaza:

(a) in cazul in care o nava de croaziera vine dintr-un port situat intr-un stat tert si soseste pentru prima data intr-un port situat pe teritoriul unui stat membru, echipajul si pasagerii vor face obiectul unor controale de intrare pe baza listelor nominale ale echipajului si pasagerilor, asa cum este mentionat la punctul 3.2.4.

Pasagerii care coboara pe uscat vor face obiectul unor controale de intrare in conformitate cu articolul 7, cu exceptia cazului in care exista o evaluare a riscurilor legate de securitatea interna si migratia ilegala potrivit careia nu este necesara efectuarea unor asemenea controale;

(b) in cazul in care nava de croaziera vine dintr-un port situat intr-un stat tert si sosesste din nou intr-un port situat pe teritoriul unui stat membru, echipajul si pasagerii vor face obiectul unor controale de intrare pe baza listelor nominale ale echipajului si pasageri, asa cum se mentioneaza la punctul 3.2.4 in masura in care acele liste au fost modificate de la data la care nava de croaziera a sosit la precedentul port situat pe teritoriul unui stat membru.

Pasagerii care debarca pe uscat vor face obiectul unor controale de intrare in conformitate cu articolul 7, cu exceptia cazului in care exista o evaluare a riscurilor legate de securitatea interna si migratia ilegala care arata ca nu este necesar sa se efectueze asemenea controale.

(c) in cazul in care o nava de croaziera vine dintr-un port situat intr-un stat membru si soseste intr-un port de acest tip, pasagerii care debarca pe uscat vor face obeictul unor controale de intrare in conformitate cu articolul 7, daca acest lucru este solicitat de o evaluare a riscurilor legate de securitatea interna si migratia ilegala.

(d) in cazul in care un vas de croaziera paraseste un port situat intr-un stat membru, echipajul si pasagerii vor face obiectul unor controale de iesire pe baza listelor nominale ale echipajului si pasagerilor;

Daca o evaluare a riscurilor legate de securitatea interna si migratia ilegala cere acest lucru, pasagerii care se imbarca vor face obiectul unor controale de iesire potrivit articolului 7;

(e) in cazul in care un vas de croaziera pleaca dintr-un port situat intr-un port dintr-un stat membru, catre un port de acest tip, nu se vor efectua controale de iesire;

Totusi, pe baza unei evaluari a riscurilor legate de securitatea interna si migratia ilegala, se pot efectua controale asupra echipajului si pasagerilor acelor nave.

3.2.4. Listele nominale ale echipajelor si pasagerilor vor include:

(a) nume si prenume

(b) data nasterii

(c) nationalitatea

(d) numarul si tipul documentului de calatorie si, acolo unde se aplica, numarul vizei.

Capitanul vasului de croaziera sau, daca acest lucru nu este posibil, agentul proprietarului vasului va transmite politistilor de frontiera respectivi listelor nominale cu cel putin 24 de ore inainte de sosirea in fiecare port de pe teritoriul statelor membre sau, acolo unde calatoria spre acest port dureaza mai putin de 24 de ore, imediat dupa ce imbarcarea s-a incheiat in portul precedent.

Lista nominala va fi stampilata in primul port de intrare pe teritoriul statelor membre si in toate urmatoarele cazuri, daca lista este modificata. Lista nominala va fi luata in considerare pentru evaluarea riscurilor, asa cum se mentioneaza la punctul 3.2.3.

Navigatie de agrement

Prin derogare de la Articolele 4 si 7, persoanele aflate la bordul unui vas de agrement venind sau plecand spre un port situat intr-un stat membru nu vor face obiectul unui control la frontiera si vor putea intra in portul ce nu este considerat punct de trecere a frontierei.

Totusi, avand in vedere evaluarea riscurilor de imigratie ilegala, si in special atunci cand linia de coasta a unei tari terte se afla in imediata apropiere a teritoriului statului membru implicat, vor fi efectuate controale asupra persoanelor, precum si un control fizic al ambarcatiunii.

Prin derogare de la Articolul 4, un vas de agrement venind dintr-o tara terta poate, in mod exceptional, sa intre intr-un port care nu este un punct de trecere a frontierei. In acest caz, persoanele aflate la bord ar trebui sa notifice autoritatile portuare pentru a fi autorizate sa intre in port. Autoritatile portuare vor trebui sa contacteze autoritatile din cel mai apropiat port considerat punct de trecere a frontierei pentru a raporta sosirea vasului. Declaratia cu privire la pasageri va trebui facuta prin compararea listei de persoane la bord de catre autoritatile portuare. Lista trebuie sa parvina Politiei de Frontiera cel mai tarziu in momentul sosirii.

De asemenea, daca in caz de forta majora, un vas provenit dintr-o tara terta trebuie sa acosteze intr-un port care nu este punct de trecere a frontierei, autoritatile portuare vor contacta autoritatile din cel mai apropiat port considerat punct de trecere a frontierei pentru a raporta prezenta vasului.

In timpul acestor controale, va trebui predat un document continand caracteristicile vasului si numele pasagerilor la bord. O copie a acestui document trebuie predata autoritatilor din portul de sosire si plecare. Atat timp cat vasul ramane in apele teritoriale ale statelor membre, o copie a acestui document trebuie inclusa in actele vasului.

Pescuitul de coasta

3.2.8. Prin derogare la Articolul 4 si 7, echipajele vaselor de pescuit de coasta care se intorc in fiecare zi sau in decurs de 36 de ore la portul unde sunt inregistrate sau in oricare port situat pe teritoriul statelor membre, fara sa fi stationat intr-un port aflat pe teritoriul unui stat tert, nu vor trebui verificate sistematic. Totusi, evaluarea riscului de imigratie ilegala, mai ales in cazul cand coasta unui stat tert se afla in imediata apropiere a teritoriului statului membru implicat, va trebui luata in calcul pentru a determina frecventa cu care trebuie efectuate controale. In functie de acest risc, controlul persoanelor si controlul fizic al vasului trebuie efectuate.

3.2.9. Echipajele vaselor de pescuit de coasta neinregistrate intr-un port situat pe teritoriul unui Stat Membru vor trebui controlate respectand prevederile referitoare la marinari.

Capitanul vasului trebuie sa anunte autoritatile competente orice modificare a listei echipajului si prezenta oricarui pasager.

Legaturi navale (feriboturi)

Trebuie efectuate controale asupra persoanelor la bordul feriboturilor care fac legaturi cu porturi din tari terte. Se vor aplica urmatoarele reguli:

(a) unde este posibil, Statele Membre vor asigura culoare separate, in conformitate cu articolul 9;

(b) controlul pasagerilor pietoni vor fi efectuate individual;

(c) controlul persoanelor din vehicule va fi efectuat in timp ce se afla langa vehicul;

(d) pasagerii feribotului ce calatoresc cu autocarul vor fi considerati ca pietoni. Acestia trebuie sa coboare din autocar pentru control.

(e) controlul soferilor de vehicule grele si orice persoane insotitoare va fi efectuat cat timp persoanele se afla la masina. In principiu, aceste controale vor fi organizate separat de controlul asupra celorlalti pasageri.

(f) pentru a asigura rapiditatea controalelor, trebuie asigurat un numar adecvat de porti;

(g) pentru a detecta imigrantii ilegali, vor fi efectuate controale aleatorii ale mijloacelor de transport folosite de pasageri, si atunci cand este posibil, ale incarcaturii si altor bunuri aflate in mijloacele de transport.

(h) echipajele feriboturilor vor fi tratate in acelasi mod ca si echipajele vaselor comerciale

Transportul pe cai navale interne

"Transportul pe cai navale interne ce implica trecerea unei frontiere externe" acopera folosirea, pentru scopuri de afaceri sau personale, tuturor tipurilor de vase sau nave pe rauri, canale si lacuri.

In ceea ce priveste vasele folosite in scop de afaceri, capitanul si persoanele ce lucreaza pe vas care apar pe lista echipajului si membrii familiilor persoanelor ce traiesc la bord vor fi considerate membrii ai echipajului sau echivalent

Prevederile relevante ale punctelor 3.1 pana la 3.2 se vor aplica mutatis mutandis controlului cailor interne navale

ANEXA VII
Reguli speciale pentru anumite categorii de persoane

Conducatori de stat si de guvern

Prin derogare de la prevederile art. 5 si art. 7-13, conducatorii de state si de guvern si membri delegatiei acestora, a caror sosire si plecare au fost anuntate oficial prin canale diplomatice politistilor de frontiera, pot sa nu faca obiectul controalelor la frontiera.

Pilotii aeronavelor si alti membri al echipajului

Prin derogare de la prevederile art. 5, posesorii unei licente de zbor sau a unui certificat care atesta calitatea de membru al echipajului, conform prevederilor Anexei 9 din Conventia de Aviatie Civila din 7 decembrie 1944, in exercitarea atributiilor si pe baza documentelor mentionate mai sus, pot:

(a) sa se imbarce si sa debarce in aeroportul de escala sau aeroportul de sosire situat pe teritoriul unui stat membru;

(b) sa intre pe teritoriul aeroportului de escala sau aeroportului de sosire situat pe teritoriul unui stat membru;

(c) sa se deplaseze, prin orice mijloc de transport, catre un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, pentru a se imbarca pe o aeronava care urmeaza sa plece de pe acelasi aeroport.

In orice alta situatie, prevederile art. 5 (1) vor fi indeplinite.

Art. 6-13 se vor aplica controalelor efectuate membrilor echipajelor aeronavelor. Atunci cand este posibil, se va acorda prioritate echipajelor aeronavelor. In mod specific, acestia vor fi controlati fie inaintea pasagerilor sau in locatii special amenajate pentru acest scop. Prin derogare de la art. 7, echipajele cunoscute personalului responsabil pentru controlul la frontiera pot fi supusi doar unor controale aleatorii.

Marinari

Prin derogare de la prevederile art. 4 si 7, statele membre pot autoriza marinarii care detin un carnet de marinar elaborat in conformitate cu Conventia de la Geneva din 19 iunie 2003 (nr. 185), Conventia de la Londra din 9 aprilie 1965 si cu prevederile legislatiei nationale, sa intre pe teritoriul statelor membre si sa mearga la tarm in zona portului in care a acostat vaporul acestora sau in zone adiacente, fara sa se prezinte la punctul de trecere a frontierei, cu conditia ca acestia sa apara pe lista membrilor echipajului vaporului caruia ii apartin, care a fost in prealabil prezentata pentru control autoritatilor competente.

Totusi, conform analizei riscurilor legate de securitatea interna si de imigratia ilegala, marinarii vor face obiectul unui control din partea politistilor de frontiera, inainte de a ajunge la tarm, in conformitate cu art. 7.

Daca un marinar constituie un pericol la adresa securitatii si sanatatii interne si publice, acestuia i se poate refuza permisiunea de a ajunge la tarm.

3.2. Marinarii care intentioneaza sa ramana in afara zonelor situate in vecinatatea porturilor se vor supune conditiilor de intrare pe teritoriul statelor membre, conform art. 5 (1).

Detinatorii pasapoartelor diplomatice, oficiale sau de serviciu si membri organizatiilor internationale.

In lumina privilegiilor sau imunitatilor speciale de care se bucura, detinatorilor pasapoartelor diplomatice, oficiale sau de serviciu eliberate de state terte sau de guvernele acestora, recunoscute de statele membre, precum si posesorilor documentelor eliberate de organizatiile internationale prevazute la pct. 4.4, care calatoresc in interes de serviciu, li se poate acorda prioritate fata de ceilalti calatori, la punctele de trecere a frontierei, chiar daca pot face obiectul, acolo unde este cazul, necesitatii de a obtine o viza.

Prin derogare de la art. 5 (1)(c), persoanelor care detin aceste documente nu li se va solicita sa dovedeasca ca au suficiente mijloace de intretinere.

Daca o persoana care se prezinta la frontiera externa invoca privilegii, imunitati si exceptii, politistii de frontiera ii pot solicita sa prezinte dovezi ale statutului pe care il invoca-documente necesare, in special certificate eliberate de statele acreditante, pasaport diplomatic sau alte documente. Daca exista suspiciuni, politistul de frontiera, in cazuri urgente, poate apela direct la Ministerul Afacerilor Externe.

Membri acreditati ai misiunilor diplomatice si reprezentantelor consulare si familiile acestora pot intra pe teritoriul statelor membre prezentand un document la care se face referire la art. 19(2) si un document care le permite sa treaca frontiera. Mai mult decat atat, prin derogare de la art. 13, politistii de frontiera nu pot sa refuze detinatorilor pasapoartelor diplomatice, oficiale sau de serviciu, intrarea pe teritoriul statelor membre fara sa consulte in prealabil autoritatile nationale. Aceasta masura se aplica si in momentul in care o alerta a fost introdusa in SIS pentru asemenea persoane.

Documentele eliberate de organizatiile internationale in scopurile specificate la pct. . 4.1 sunt in principal urmatoarele:

laissez‑passer ONU eliberat personalului ONU si agentiilor subordonate, conform Conventiei cu privire la privilegii si imunitati ale agentiilor specializate, adoptata de Adunarea Generala a ONU la 21 noiembrie 1947, la New York;

laissez‑passer UE;

laissez‑passer Euratom;

certificat de legitimitate elaborat de secretarul general al Consiliului Europei;

documente elaborate in conformitate cu para 2 al art. III al Acordului incheiat intre partile la Tratatul Atlanticului de Nord, referitor la statutul armei lor (certificate de identitate militare, impreuna cu un ordin de serviciu, mandat de deplasare sau ordin de deplasare individual sau colectiv) precum si documente eliberate in cadrul Parteneriatului pentru Pace.

Muncitorii transfrontalieri

Procedurile pentru controlul muncitorilor transfrontalieri sunt in conformitate cu regulile generale cu privire la controlul frontierei, in special art. 7 si 13.

Prin derogare de la prevederile art. 7, muncitorii transfrontalieri care sunt cunoscuti de catre politisti de frontiera datorita frecventelor treceri ale frontierei, pe la acelasi punct de trecere a frontierei si care, nu fac obiectul unei alerte in SIS sau intr-un sistem national, vor putea face obiectul unui control aleatoriu, pentru a se asigura ca detin un document care ofera permisiunea de a trece frontiera si indeplinesc conditiile necesare de trecere a frontierei. Un control amanuntit al trecerii frontierei va fi efectuat fata de aceste persoane din cand in cand, fara a se anunta in prealabil si la intervale neregulate.

Prevederile pct. 5.2 pot fi extinse si altor categorii de persoane care traverseaza in mod regulat frontiera.

Minori

Politistii de frontiera vor acorda o atentie speciala minorilor, insotiti sau care circula neinsotiti. Minorii care trec frontiera vor face obiectul aceluiasi tip de controale la intrare si iesire ca si adultii, conform celor stabilite de cest Regulament.

In cazul minorilor neinsotiti, politistul de frontiera va controla ca persoanele care insotesc minorii au drepturi parintesti asupra acestuia, in special in cazurile in care minorii sunt insotiti doar de un adult si exista motive serioase de suspiciune ca acestia ar fi putut fi luati din custodia persoanei/persoanelor care exercita in mod legal drepturile parintesti asupra lor. In ultima situatie, politistul de frontiera va continua investigatiile pentru a detecta orice inconsistenta sau contradictie cu informatiile oferite.

In cazul minorilor care calatoresc neinsotiti, politistii de frontiera se vor asigura ca, prin intermediul unor controale amanuntite asupra documentelor de calatorie si documentelor justificative, minorii nu parasesc teritoriul impotriva vointei persoanei/persoanelor care exercita in mod legal drepturile parintesti asupra lor.

ANEXA VIII

Numele Statului

LOGO-UL STATULUI .....(Numele Biroului)

APROBAREA DOVEZII PRIVIND RESPECTAREA CONDITIILOR PRIVIND DURATA SEDERII PE TERMEN SCURT, IN CAZUL IN CARE PE DOCUMENTUL DE CALATORIE NU SE POATE APLICA O STAMPLA DE INTRARE

Data ____________ Ora _______ Locul________________

Noi, autoritatile semnatare, __________ ______ ____ ___________________ in prezenta:

Nume __________ ______ ____ ___ Prenume _____ _______ ______ ______________

Data nasterii _____ _______ ______ ____________ Locul nasterii _____ _______ ______ ________ Sex: ______

Nationalitate Rezident in

Document de calatorie _____ _______ ______ _________ numar __________ ______ ____

Eliberat de __________ ______ ____ la data __________ ______ ____ __________

Numarul vizei_______________ (daca este necesar) eliberat de __________ ______ ____ __________

Pentru ____ zile pentru urmatoarele motive: __________ ______ ____ _________

Persoana implicata

 

Ofiter responsabil

+ stampila

 
Avand in vedere dovada privind durata sederii pe teritoriul statelor membre pe care persoana a prezentat-o, se considera ca el/ea a intrat pe teritoriul statului ______________la data de ___________ _______prin punctul de trecere a frontierei ________

Detalii de contact pentru autoritatea semnatara:

Tel:__________________

Fax:_________________

e-mail:_______________

Persoana implicata va primi o copie a acestui document.

 



Opinia Parlamentului European din 23 iunie 2005 (inca nepublicata in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 21 februarie 2006

OJ L 239, 22.9.2000, p. 19. Conventia asa cum a fost modificata ultima data de Regulamentul (EC) 1160/2005 al Parlamentului European si al Consiliului (OJ L 191, 22.7.2005, p. 18).

OJ C 313, 16.12.2002, p. 97. Manualul Comun asa cum a fost amendat ultima data de Regulamentul Consiliului (EC) Nr 2133/2004 (OJ L 369, 16.12.2004, p. 5).

Regulamentul Consiliului (EC) Nr 2007/2004 din 26 octombrie 2004 privind infiintarea unei Agentii Europene pentru Managementul Cooperarii Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (OJ L 349, 25.11.2004, p. 1)

OJ L 374, 31.12.1991, p. 4. Regulamentul modificat ultima data de Regulamentul (EC) Nr 1882/2003 Parlamentului European si al Consiliului (EC) (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1).

OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.

OJ L 239, 22.9.2000, p. 69.

OJ L 176, 10.7.1999, p. 36.

OJ L 176, 10.7.1999, p. 31.

OJ L 176, 10.7.1999, p. 53.

Deczia Consiliului 2004/849/EC din 25 octombrie 2004 privind semnarea, pentru Uniunea Europeana si privind aplicarea provizorie a anumitor prevederi ale Acordului intre Uniunea Europeana, Comunitatea Europeana si Confederatia Elvetiana privind asocierea Confederatiei Elvetiene la implementarea, aplicarea si dezvoltarea acquis-ului Schengen (OJ L 368, 15.12.2004, p. 26).

Decizia Consiliului 2004/860/EC din 25 octombrie 2004 privind semnarea, pentru Comunitatea Europeana si privind aplicarea provizorie a unor prevederi ale Acordului dintre Uniunea Europeana, Comunitatea Europeana si Confederatia Elvetiana privind asocierea Confederatiei Elvetiene la implementarea, aplicarea si dezvoltarea acquis-ului Schengen (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

OJ L 131, 1.6.2000, p. 43.

OJ L 64, 7.3.2002, p. 20.

OJ L 158, 30.4.2004, p. 77.

OJ L 157, 15.6.2002, p. 1.

OJ L 81, 21.3.2001, p. 1. Regulamentul asa cum a fost ultima oara amendat de Regulamentul (EC) nr. 851/2005 (OJ L 141, 4.6.2005, p. 3).

OJ L 64, 7.3.2003, p. 1.

OJ L 53, 23.2.2002, p. 4.

OJ L 239, 22.9.2000, p. 73.

In termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a acestui Regulament.

In termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a acestui Regulament.

Data de intrare in vigoare a acestui Regulament.

OJ L 116, 26.4.2001, p. 5. Regulament modificat prin Decizia 2004/927/EC (OJ L 396, 31.12.2004, p. 45).

OJ L 261, 6.8.2004, p. 119.

OJ L 261, 6.8.2004, p. 36.

OJ L 369, 16.12.2004, p. 5.

In termen de 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al UE.

Nu este necesar nici un logo pentru Norvegia si Islanda.

Nu este necesar nici un logo pentru Norvegia si Islanda.

Nu este necesar nici un logo pentru Norvegia si Islanda.

OJ L 187, 10.7.2001, p. 45.

Nu este necesar nici un logo pentru Norvegia si Islanda.

OJ L 355, 30.12.2002, p. 1. Regulament modificat de Regulamentul (EC) Nr 849/2004 (OJ L 158, 30.4.2004, p. 1).

Pentru Norvegia si Islanda nu este necesara emblema



[i]



Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2357
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved