Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

REGULAMENTUL serviciului de salubrizare

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micREGULAMENTUL

serviciului de salubrizareCAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

Art. 1. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de salubrizare a Municipiului Craiova, denumit in continuare serviciu de salubrizare, infiintat si organizat pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul acestuia.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de salubrizare, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizatori.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplica la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmarirea tuturor cerintelor legale specifice in vigoare.

(4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in care este organizata gestiunea serviciului de salubrizare pe raza Municipiului Craiova , se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplica urmatoarelor activitati de salubrizare:

a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

b) sortarea deseurilor municipale;

c) organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;

d) depozitarea controlata a deseurilor municipale;

e) infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora;

f) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;

g) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;

i) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);

j) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;

k) colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari;

l) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

Art. 3. - Modul de organizare si functionare a serviciului de salubrizare trebuie sa se realizeze pe baza urmatoarelor principii:

a) protectia sanatatii populatiei;

b) responsabilitatea fata de cetateni;

c) conservarea si protectia mediului inconjurator;

d) asigurarea calitatii si continuitatii serviciului;

e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

f) securitatea serviciului;

g) dezvoltarea durabila.

Art. 4. - Termenii si notiunile utilizate in prezentul regulament se definesc dupa cum urmeaza:

4.1. autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.;

4.2. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aeroba si/sau anaeroba, prin descompunere microbiana a componentei organice din deseurile supuse compostarii;

4.3. colectare - strangerea, cu sau fara sortare, a deseurilor in vederea transportarii lor;

4.4. colectare selectiva - colectarea deseurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, in saci de plastic, recipiente, containere compartimentate;

4.5. curatarea zapezii/ghetii - operatiunea de indepartare a stratului de zapada sau de gheata depus pe suprafata carosabila si pietonala, in scopul asigurarii deplasarii vehiculelor si pietonilor in conditii de siguranta;

4.6. curatarea rigolelor - operatiunea de indepartare manuala sau mecanizata a depunerilor de noroi, nisip si praf de pe o portiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al strazii, urmata de maturare si/sau stropire;

4.7. depozit - amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor, prin depozitare pe sol sau in subteran;

4.8. deratizare - activitatea de starpire a soarecilor si sobolanilor prin otravire cu substante chimice sau prin culturi microbiene;

4.9. deseu - orice substanta sau obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa;

4.10. deseu asimilabil cu deseul menajer - deseu provenit din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseul menajer si care este colectat, transportat, prelucrat si depozitat impreuna cu acesta;

4.11. deseu biodegradabil - deseu care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe;

4.12. deseu cu regim special - deseu a carui manipulare, colectare, transport si depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative in vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii oamenilor, bunurilor si asupra mediului inconjurator;

4.13. deseu din constructii si demolari - deseu rezultat in urma demolarii sau construirii cladirilor, soselelor si a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este incadrat ca deseu periculos conform prevederilor legale in vigoare;

4.14. deseuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de deseu;

4.15. deseu menajer - deseu provenit din activitati casnice si care face parte din categoriile 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

4.16. deseu municipal - deseu menajer si alt tip de deseu care, prin natura sau compozitie, este similar cu deseul menajer si care este generat pe raza localitatii;

4.17. deseuri periculoase - deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase;

4.18. deseu reciclabil - deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri;

4.19. deseuri de echipamente electrice si electronice - denumite in continuare DEEE - echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a echipamentului in momentul in care acestea devin deseuri;

4.20. deseuri de origine animala - subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre intregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale;

4.21. deseuri solide - componente rezultate din activitatile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de intrebuintare sau nu mai fac folosinta utilizatorului si care sunt precolectate de catre acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

4.22. deseuri stradale - deseuri specifice cailor de circulatie publica, provenite din activitatea cotidiana a populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide provenite din atmosfera;

4.23. deseuri voluminoase - deseuri solide de diferite proveniente, care, datorita dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare, ci necesita o tratare diferentiata fata de acestea, din punct de vedere al preluarii si transportului;

4.24. detinator - producatorul de deseuri ori persoana fizica sau juridica ce are deseuri in posesie;

4.25. dezinfectie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substante specifice, in scopul eliminarii surselor de contaminare;

4.26. dezinsectie - activitatea de combatere a insectelor in stadiul de larva sau adult cu substante chimice specifice;

4.27. ecarisare - activitatea de colectare a deseurilor de origine animala/subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, in scopul procesarii sau incinerarii/coincinerarii acestora, incluzand activitatile de transport, depozitare si manipulare a acestora, dupa caz;

4.28. gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii si ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora;

4.29. gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin care se asigura evacuarea apelor meteorice;

4.30. incinerare - operatia de tratare termica a deseurilor, cu sau fara recuperare de caldura, realizata in instalatii care respecta legislatia in vigoare privind incinerarea deseurilor;

4.31. instalatie de incinerare - orice instalatie tehnica fixa sau mobila si echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii de ardere rezultate;

4.32. indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizati de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorului titular al licentei;

4.33. licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator al serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale acestuia;

4.34. maturat - activitatea de salubrizare a localitatilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizeaza un grad bine determinat de curatare a suprafetelor de circulatie, de odihna sau de agrement ale asezarilor urbane ori rurale;

4.35. neutralizare a deseurilor de origine animala - activitatea prin care se modifica caracterul periculos al deseurilor de origine animala prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor in produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul inconjurator, animale sau om, respectiv activitatea de ingropare a acestora;

4.36. precolectare - activitatea utilizatorului de strangere si depozitare temporara a deseurilor municipale sau a deseurilor solide asimilabile cu deseurile municipale in recipiente, containere ori puncte gospodaresti, amplasate in spatii special amenajate;

4.37. preselectare - activitatea de selectare prealabila a deseurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

4.38. producator - orice persoana din a carei activitate rezulta deseuri si/sau care efectueaza operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri;

4.39. reciclare - operatiunea de prelucrare a unui deseu in vederea refolosirii;

4.40. reteta - ansamblu de specificatii - sortimente, cantitati, concentratiile solutiilor - care descriu materialele utilizate pentru o anumita operatiune - deratizare, dezinfectie sau dezinsectie - si un anumit tip de obiectiv;

4.41. salubrizare - totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect salubru al localitatilor;

4.42. sistem public de salubrizare - ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, constructiilor si terenurilor aferente prin care se realizeaza serviciul de salubrizare;

4.43. sortare - activitatea de separare pe sortimente si depozitare temporara a deseurilor reciclabile in vederea transportarii lor la operatorii economici specializati;

4.44. spalarea strazilor - activitatea de salubrizare care se executa mecanizat, cu instalatii speciale, folosindu-se apa, cu sau fara solutii speciale, in vederea indepartarii deseurilor si prafului de pe strazi si trotuare;

4.45. statie de transfer - spatiu special amenajat pentru depozitarea temporara a deseurilor colectate din aceeasi localitate sau din localitati distincte, in vederea transportarii centralizate a acestora la o statie de sortare/tratare sau la un depozit de deseuri.

4.46. stropitul strazilor - activitatea de salubrizare, care consta in dispersarea apei pe suprafetele de circulatie, indiferent de natura imbracamintei acestora, spatii de odihna si de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalatii specializate, in scopul crearii unui microclimat favorabil imbunatatirii starii igienice a localitatilor si evitarii formarii prafului;

4.47. tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea sau valorificarea lor;

4.48. tobogan - jgheab sau tubulatura folosita drept mijloc de transport prin alunecare a deseurilor;

4.49. utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiaza, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii.

Art. 5. - (1) Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, impreuna cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor, formeaza sistemul public de salubrizare al municipiului Craiova, denumit in continuare sistem de salubrizare.

(2) Sistemul de salubrizare este alcatuit dintr-un ansamblu tehnologic si functional, care cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare, precum:

a) puncte teritoriale de colectare si preselectare a deseurilor;

b) grupuri de salubritate;

c) statii de transfer;

d) constructii si instalatii destinate sortarii, neutralizarii, valorificarii si depozitarii deseurilor;

e) baze de intretinere a autovehiculelor de salubritate;

f) centre teritoriale de colectare si reciclare a materialelor;

g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.

Art. 6. - Serviciul de salubrizare trebuie sa indeplineasca, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanta aprobati de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

SECTIUNEA a 2-a

Accesul la serviciul de salubrizare

Art. 7. - (1) Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Craiova, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

(2) Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare, la informatiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale.

(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului sa asigure protectia sanatatii publice, utilizand numai mijloace si utilaje corespunzatoare cerintelor autoritatilor competente din domeniul sanatatii publice si al protectiei mediului.

(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat sa asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu exceptia cazurilor de forta majora .

SECTIUNEA a 3-a

Documentatia tehnica

Art. 8. - (1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnica minima pentru toti operatorii care asigura serviciul de salubrizare.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, precum si modul de intocmire, actualizare, pastrare si manipulare a acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalatii.

Art. 9. - (1) Fiecare operator va avea si va actualiza, in functie de specificul activitatii de salubrizare prestate, urmatoarele documente:

a) actele de proprietare sau contractul prin care s-a facut delegarea gestiunii;

b) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

c) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, actualizate cu toate modificarile sau completarile;

d) planurile cladirilor sau constructiilor speciale, avand notate toate modificarile sau completarile la zi;

e) cartile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere in functiune a acestora;

g) procese-verbale de constatare in timpul executiei si planurile de executie ale partilor de lucrari sau ale lucrarilor ascunse;

h) proiectele de executie a lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.;

i) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor cu:

1. procese-verbale de masuratori cantitative de executie;

2. procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanta si garantie, buletinele de verificari, analiza si incercari;

3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

4. procese-verbale de punere in functiune;

5. lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice;

6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea neconformitatilor si a remedierilor;

7. documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare;

j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarui agregat si/sau ale fiecarei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

k) instructiunile producatorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea, exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cartile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

l) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament, fiecarei instalatii sau fiecarei activitati;

m) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de aparare a obiectivului in caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptionale;

n) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;

o) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura, inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile legii;

p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor in vigoare;

q) instructiuni privind accesul in incinta si instalatii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

s) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

t) bilantul de proiect si rezultatele bilanturilor periodice intocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilantul de mediu.

(2) Documentatiile referitoare la constructii energetice se vor intocmi, completa si pastra conform normelor legale referitoare la 'Cartea tehnica a constructiei'.

Art. 10. - (1) Documentatia de baza a lucrarilor si datele generale necesare exploatarii, intocmita de operatorii economici specializati in proiectare, se preda titularului de investitie odata cu proiectul lucrarii respective.

(2) Operatorii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul executiei si, in final, sa inlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren, si sa predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreuna cu instructiunile necesare exploatarii, intretinerii si repararii instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. In cazul in care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in timpul executiei.

(4) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmita de proiectant, fara avizul acestuia.

Art. 11. - (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova, detinator de instalatii care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum si operatorii care au primit in gestiune delegata serviciul de salubrizare, in totalitate sau numai unele activitati componente ale acestuia, au obligatia sa-si organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de baza prevazute la art. 9 alin. (1), organizata astfel incat sa poata fi gasit orice document cu usurinta.

(2) La incheierea activitatii, operatorul va preda Consiliului Local al Minicipiului Craiova, pe baza de proces-verbal, intreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document original sau copie.

(3) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data intocmirii documentului;

b) numarul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a intocmit documentul;

d) numarul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului, numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecarei revizii sau actualizari;

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

SECTIUNEA a 4-a

Indatoririle personalului operativ

Art. 12. - (1) Personalul de deservire operativa se compune din toti salariatii care deservesc constructiile, instalatiile si echipamentele specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare avand ca sarcina principala de serviciu supravegherea sau asigurarea functionarii in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si responsabilitatile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si in procedurile operationale.

(3) Locurile de munca in care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de operator in procedurile proprii in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

c) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic.

Art. 13. - In timpul prestarii serviciului personalul trebuie sa asigure functionarea instalatiilor, in conformitate cu regulamentele de exploatare, instructiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru si dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau tehnico-administrativa.

CAPITOLUL II

Asigurarea serviciului de salubrizare si conditii de functionare

SECTIUNEA 1

Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere

Art. 14. - Operatorul care colecteaza, transporta, trateaza, stocheaza sau depoziteaza deseuri, trebuie sa cunoasca:

a) tipul si cantitatea de deseuri care urmeaza sa fie eliminate;

b) cerintele tehnice generale;

c) masurile de precautie necesare;

d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul si cantitatea de deseuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autoritatilor competente.

Art. 15. - Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea si transportul deseurilor municipale trebuie realizata in astfel de conditii incat sa se asigure:

a) protejarea sanatatii populatiei;

b) protectia mediului inconjurator;

c) mentinerea curateniei si crearea unei estetici corespunzatoare a localitatilor;

d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de deseuri si reciclarea acestora.

Art. 16. - (1) Persoanele fizice si juridice producatoare de deseuri municipale trebuie sa realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deseurilor, in conditii salubre, in spatii special amenajate si prin sistemele propuse si asigurate de operatorul de salubrizare care organizeaza activitatea de colectare a deseurilor de acest tip.

(2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deseuri municipale, in pungi/saci de plastic de culori diferite, aferente fiecarui tip de deseu sau de amestec de deseuri, puse la dispozitie contra cost de operatorul de salubrizare sau a caror valoare va fi cuprinsa in tariful de salubrizare. La gospodariile individuale precolectarea se va face in recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezinta un grad de siguranta ridicat din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului.

(3) Deseurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, curti si gradini, se transporta in vederea reciclarii prin compostare la un sistem amenajat de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

(4) Deseurile rezultate din ingrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de ingrijiri medicale acordate in cabinete medicale amplasate in condominii au acelasi regim cu cel al deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala, conform reglementarilor legale specifice. Persoanele care isi administreaza singure tratamente injectabile la domiciliu si cadrele medicale care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile rezultate in recipiente cu pereti rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala publica, care are obligatia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislatia specifica in domeniu. Se interzice depunerea deseurilor rezultate din ingrijiri medicale in containerele de colectare a deseurilor municipale.

(5) Deseurile agricole, rezultate din amenajari in gospodarii particulare care nu se asimileaza cu fermele zootehnice, se neutralizeaza prin compostare in amenajari proprii, care nu polueaza mediul si nu produc disconfort, amplasate la cel putin 10 m de locuinte, in incinta gospodariei. Se interzice transportul deseurilor agricole pe drumurile apartinand domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu exceptia operatorilor serviciului de salubrizare.

Art. 17. - (1) Colectarea deseurilor municipale se face numai in recipiente inchise cu capac sau pungi/saci de plastic, conform cerintelor si specificului localitatii.

(2) In functie de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 16 alin. (2).

(3) Fractiunea biodegradabila din deseurile municipale si asimilabile acestora va fi colectata separat in containere sau recipiente special destinate acestui scop si vor fi transportate si predate la statia proprie de compostare sau la cea pentru care exista un contract de depozitare si/sau compostare la care este arondata localitatea.

(4) Containerele si recipientele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de materiale continute in deseurile municipale si asimilabile acestora vor fi inscriptionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate si marcate in diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administratiei si internelor.

(5) In vederea realizarii activitatii de colectare operatorul care asigura activitatea de colectare si transport, va dota punctele amenajate prin grija Consiliului Local al Municipiului Craiova, conform legii, cu recipiente de colectare.

Art. 18. - (1) Operatorul impreuna cu Consiliul Local al Municipiului Craiova au obligatia sa identifice toti producatorii de deseuri, indiferent de natura acestor deseuri, si sa actioneze in vederea crearii facilitatilor necesare activitatii de precolectare si colectare.

(2) Consiliul Local al Municipiului Craiova instituie taxe speciale in cazul prestatiilor de care beneficiaza producatorii de deseuri individuali fara contract si obligatia acestora de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru acestia.

(3) Operatorul are obligatia, in conditiile alin. (2), de a dota spatiile de colectare pentru toti producatorii de deseuri, chiar daca acestia nu au contract de prestare incheiat cu acesta.

(4) Pentru stimularea precolectarii selective, taxele instituite se vor aplica numai pentru producatorii de deseuri individuali fara contract de prestari servicii incheiat cu operatorul serviciului.

Art. 19. - (1) Punctele de colectare vor fi dotate de catre operatorul de salubrizare cu recipiente marcate in culorile stabilite de actele normative in vigoare, avand capacitatea de inmagazinare corelata cu numarul de utilizatori arondati si cu ritmicitatea de ridicare, asigurand conditii de acces usor pentru autovehiculele destinate colectarii.

(2) In vederea prevenirii utilizarii fara drept a recipientelor de colectare a deseurilor municipale, acestea vor fi inscriptionate cu un marcaj de identificare realizat astfel incat sa nu poata fi sters fara ca prin aceasta operatie sa nu ramana urme vizibile.

(3) Operatorul va suplimenta capacitatea de inmagazinare, inclusiv prin marirea numarului de recipiente sau containere, in cazul in care se dovedeste ca volumul acestora este insuficient si se depoziteaza deseuri municipale in afara lor.

(4) Mentinerea in stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinfectia si dezinsectia punctelor de colectare revin persoanelor fizice si/sau juridice, in cazul in care acestea se afla in spatii apartinand utilizatorului, sau operatorului, in cazul cand acestea sunt amplasate pe domeniul public.

(5) Pentru grupuri de gospodarii individuale sau condominii care nu sunt prevazute cu tobogan pentru evacuarea deseurilor, spatiile de colectare exterioare puse la dispozitie de Consiliul Local al Municipiului Craiova se amenajeaza astfel incat sa permita amplasarea numarului necesar de recipiente care sa asigure capacitatea de depozitare, corelata cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spatii vor fi imprejmuite, acoperite si amplasate in locuri care sa permita accesul usor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a deseurilor municipale pe domeniul public se va face astfel incat distanta pana la ferestrele spatiilor cu destinatie de locuinta sa fie mai mare de 5 m.

(6) Platformele spatiilor necesare colectarii deseurilor, care se vor realiza prin grija Consiliului Local al Municipiului Craiova, vor fi in mod obligatoriu betonate sau asfaltate si, in cazul in care nu sunt asigurate conditii de scurgere a apei provenite din exfiltratii sau a celei meteorice, vor fi prevazute cu rigole de preluare, racordate la reteaua de canalizare sau la camine de colectare etanse, care vor fi golite periodic prin grija operatorului.

(7) Operatorul, va urmari starea de etanseitate a recipientelor de colectare, urmand a le inlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

Art. 20. - (1) Recipientele amplasate pe caile publice pentru depozitarea deseurilor stradale trebuie sa fie in numar suficient, cu volume adecvate si montate la distante optime, golindu-se periodic, cel putin o data la doua zile in perioada 1 aprilie1 octombrie si o data la 3 zile in perioada 1 octombrie-1 aprilie.

(2) Colectarea deseurilor neselectionate sau predominant organice din deseurile municipale si a celor biodegradabile, dupa caz, in functie de sezon si de categoria utilizatorului, se realizeaza astfel:

a) pentru perioada 1 aprilie-1 octombrie:

1. zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de alimentatie si cazare, piete agroalimentare, unitatile sanitare cu paturi, gradinite si crese;

2. la cel mult doua zile in celelalte cazuri;

b) la cel mult 3 zile in sezonul rece - 1 octombrie-1 aprilie - cu conditia ca la precolectare sa fie asigurate conditiile de inmagazinare pentru aceasta ritmicitate.

(3) Intervalul intre doua colectari prevazut la alin. (1) si (2) poate fi marit cu avizul autoritatii de sanatate publica teritoriala.

(4) Colectarea deseurilor selectionate se realizeaza la un interval de timp stabilit de operator impreuna cu Consiliul Local al Municipiului Craiova, in functie de cantitatile colectate si de volumul recipientelor de colectare.

(5) Numarul de recipiente de colectare a deseurilor municipale se stabileste conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane. Prescriptii de proiectare a punctelor pentru precolectare.

Art. 21. - Colectarea deseurilor municipale si stradale se poate face in urmatoarele moduri:

a) colectarea ermetica in autovehicule compactoare;

b) colectarea in containere inchise;

c) colectarea prin schimb de recipiente;

d) colectarea realizata prin selectare in saci/pungi de plastic asigurati de operator;

e) alte sisteme care indeplinesc conditiile impuse prin normele igienico-sanitare si de protectie a mediului.

Art. 22. - (1) Colectarea deseurilor municipale se efectueaza folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

(2) Vehiculele vor fi incarcate astfel incat deseurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea imprastierii lor pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operatiunilor specifice, in conditii de siguranta si de eficienta.

(3) Incarcarea deseurilor municipale in autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisa descarcarea recipientelor pe sol in vederea incarcarii acestora in autovehicule.

(4) Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfel incat sa nu se produca praf, zgomot sau sa se raspandeasca deseuri in afara autovehiculelor de transport. Dupa golire recipientele vor fi asezate in locul de unde au fost ridicate.

(5) In cazul deteriorarii unor recipiente, pungi/saci de plastic si al imprastierii accidentale a deseurilor in timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea este obligat sa incarce intreaga cantitate de deseuri in autovehicul, astfel incat locul sa ramana curat, fiind dotat corespunzator pentru aceasta activitate.

(6) Personalul care executa colectarea este obligat sa incarce in autovehicule intreaga cantitate de deseuri existente la punctele de colectare, lasand locul curat si maturat, chiar daca exista deseuri municipale amplasate langa containerele de colectare.

(7) In cazul in care in/langa recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate si deseuri din constructii, acestea vor fi colectate separat, dupa caz, instiintand in scris utilizatorul despre acest fapt, precum si suma suplimentara pe care trebuie sa o plateasca pentru colectarea acelor deseuri.

(8) Operatorul are obligatia sa colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deseurilor municipale, si sa le predea persoanelor juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate in conditiile legii.

Art. 23. - Consiliul Local al Municipiului Craiova, poate aplica tarife diferentiate, stimulative pentru colectarea selectiva a deseurilor municipale.

Art. 24. - (1) Transportul deseurilor, in functie de provenienta acestora, se realizeaza numai de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite si prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, care sa nu permita imprastierea deseurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului.

(2) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot si gaze de esapament), si sa prezinte o buna etanseitate a benelor de incarcare.

(3) Autovehiculele care transporta deseuri municipale trebuie sa aiba un aspect ingrijit si sa fie personalizate cu sigla operatorului.

(4) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura localitatilor si structura arhitecturala a diferitelor cladiri, dotarea tehnica necesara pentru interventie in cazul unor accidente sau defectiuni aparute in timpul transportarii deseurilor.

(5) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea transportului in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze deseurile pe traseu.

(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului, care au fost aprobate de Consiliului Local al Municipiului Craiova. Pentru minimizarea distantelor de transport se vor utiliza statiile de transfer.

(7) Consiliul Local al Municipiului Craiova stabileste intervalul orar de colectare a deseurilor municipale pe baza propunerilor facute de operator, rezultate in urma consultarii utilizatorilor.

(8) Intervalul orar de ridicare a deseurilor municipale la nivelul municipiului Craiova poate fi diferit in functie de zone, anotimp, frecventa prestarii serviciului etc.

(9) Vehiculele vor fi intretinute astfel incat sa corespunda scopului propus, benele si containerele vor fi spalate la cel mult doua zile si vor fi dezinfectate saptamanal in interior si la exterior, conform normelor tehnice precizate de producator sau in actele normative in vigoare, numai in spatiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spalare, separat de sistemul de canalizare al localitatii. Apele uzate provenite din spalatul autovehiculelor vor fi transportate la statia de epurare a apelor uzate a municipiului Craiova, daca nu exista statie de epurare proprie.

Art. 25. - (1) In situatia in care, ca urmare a executiei unor lucrari tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este impiedicata utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deseurilor municipale si/sau al oricarui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificarii transmise de Consiliul Local al Municipiului Craiova, trebuie sa anunte utilizatorii cu cel putin 5 zile inainte despre situatia intervenita, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizeaza in aceasta perioada si programul de colectare.

(2) Pe toata aceasta perioada operatorul are obligatia sa doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectati cu capacitati de precolectare suficiente si sa reduca intervalul intre doua colectari succesive, daca este cazul.

(3) In cazul aparitiei unor intemperii ce au ca efect intreruperea serviciului sau diminuarea cantitatilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia sa anunte aceasta situatie si sa factureze numai cantitatile sau serviciile efectiv realizate.

Art. 26. - (1) Dupa colectare, deseurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare daca in aria administrativ-teritoriala a localitatii exista statie de sortare/tratare.

(2) Este interzisa depozitarea fara sortarea/tratarea prealabila a deseurilor municipale daca in aria administrativ-teritoriala a localitatii exista statie de sortare/tratare.

Art. 27. - Operatorii economici producatori de deseuri, precum si operatorii economici specializati in conceperea si proiectarea activitatilor tehnologice ce pot genera deseuri au urmatoarele obligatii:

a) sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor;

b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente;

c) sa nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase;

d) sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in mediu;

e) sa ia masurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de respectare a reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului si a prezentului regulament;

f) sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate;

g) sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

Art. 28. - Operatorii, care asigura activitatea de colectare si transport al deseurilor, au si urmatoarele obligatii:

a) sa detina toate documentele necesare de insotire a deseurilor transportate, din care sa rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de destinatie si, dupa caz, cantitatea de deseuri transportate si codificarea acestora conform legii;

b) sa nu abandoneze deseuri pe traseu si sa le ridice in totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare si transport, cu exceptia celor periculoase care nu sunt inglobate in deseurile municipale;

c) sa proceseze, conform prezentului regulament si actelor normative in vigoare, deseurile din constructii colectate ca urmare a abandonarii acestora pe domeniul public;

d) sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului, care au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

SECTIUNEA a 2-a

Sortarea deseurilor municipale

Art. 29. - (1) Pentru reducerea volumului, a cantitatii, facilitand manevrarea, si pentru cresterea gradului de recuperare, deseurile destinate depozitarii trebuie sortate.

(2) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzator tipurilor de materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializati.

(3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie sa fie autorizate de catre autoritatile care gestioneaza problemele de protectie a mediului si de sanatate publica.

(4) Operatorul impreuna cu Consiliul Local al Municipiului Craiova vor stabili modalitatea de predare si valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilitatile acordate utilizatorilor care aplica precolectarea selectiva.

(5) Operatorul impreuna cu Consiliul Local al Municipiului Craiova vor lua masuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea si constientizarea populatiei cu privire la necesitatea preselectarii si valorificarii materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la indemana: mass-media scrisa si audiovizuala, brosuri, afise, inclusiv in scoli.

Art. 30. - (1) In cazul sistemelor de precolectare separata a deseurilor majoritar organice, biodegradabile sau in urma unei actiuni de selectare si separare a deseurilor organice de alte deseuri provenite din activitatea menajera, acestea vor fi procesate in statii speciale de compostare.

(2) Deseurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodariile individuale ale populatiei, din parcuri si din piete vor fi colectate separat si vor fi transportate la statiile de compostare.

Art. 31. - Operatorii care asigura activitatea de sortare a deseurilor au si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor, inclusiv pentru anvelope, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;

b) sa evite formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati;

c) sa foloseasca, pentru sortarea deseurilor, tehnologii si instalatii care indeplinesc conditiile legale privind functionarea acestora;

d) sa se ingrijeasca de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deseurilor.

Art. 32. - Spatiile in care se desfasoara activitatea de sortare vor trebui sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

a) sa dispuna de o platforma betonata cu o suprafata suficienta pentru primirea deseurilor si pentru depozitarea temporara a materialelor reciclabile;

b) sa fie prevazute cu cantar electronic de cantarire a autovehiculelor, cu transmisia si inregistrarea datelor la dispecer si cu verificarea metrologica in termenul de valabilitate;

c) sa aiba, optional, cantare de banda in cazul in care transportul deseurilor sortate se realizeaza pe banda rulanta;

d) sa fie prevazute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluviala sau din procesul tehnologic de sortare si spalare;

e) sa aiba instalatie de spalare si dezinfectare;

f) sa fie prevazute cu instalatii de tratare a apelor uzate, conform normativelor in vigoare, sau sa existe posibilitatea de transportare a acestora la statiile de epurare a apelor uzate apartinand localitatii;

g) sa fie prevazute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

h) sa permita depozitarea temporara, separata, a fiecarui tip de deseu sortat;

i) sa existe posibilitatea de acces in fiecare zona a depozitului fara a exista posibilitatea de contaminare reciproca a diferitelor tipuri de deseuri;

j) sa existe grupuri sanitare si vestiare conform normativelor in vigoare;

k) sa fie dotate cu instalatie de iluminat corespunzatoare, care sa asigure luminanta necesara asigurarii activitatii in orice perioada a zilei;

l) sa fie prevazute cu instalatii de detectie si de stins incendiul;

m) sa fie prevazute cu instalatii de presare si balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

Art. 33. - Se interzice deversarea apelor uzate care nu respecta caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apa si de canalizare in emisari sau in reteaua de canalizare a localitatii.

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor

Art. 34. - (1) Indiferent de natura deseurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare si valorificare materiala si energetica.

(2) Operatorul trebuie sa organizeze activitatea de prelucrare si neutralizare a deseurilor in instalatii proprii sau ale unor terti autorizati pentru aceste activitati.

(3) Metodele si tehnologiile de neutralizare a deseurilor trebuie sa fie avizate din punct de vedere sanitar.

Art. 35. - (1) La neutralizarea prin compostare a deseurilor organice biodegradabile se va evita prezenta substantelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. In acest scop, se asigura conditii de colectare separata a acestui tip de deseuri.

(2) Gazele de fermentare si apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se capteaza si se dirijeaza spre instalatii adecvate de tratare si neutralizare.

Art. 36. - Instalatiile de incinerare a deseurilor vor trebui sa aiba aviz de functionare conform legislatiei in vigoare, asigurandu-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale in atmosfera.

Art. 37. - (1) In vederea predarii deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora la instalatiile de incinerare in vederea neutralizarii, operatorul trebuie sa intocmeasca documentatia necesara acceptarii acestora in vederea tratarii termice, in conformitate cu actele normative in vigoare.

(2) Operatorul trebuie sa determine masa fiecarei categorii de deseuri, conform clasificarii prevazute in actele normative in vigoare, inainte sa accepte receptia deseurilor in instalatia de incinerare sau de coincinerare.

(3) Trebuie cunoscute:

a) compozitia fizica si, in masura posibilului, compozitia chimica a deseurilor;

b) toate celelalte informatii care permit sa se aprecieze daca sunt apte sa suporte tratamentul de incinerare;

c) riscurile inerente deseurilor, substantele cu care ele nu pot fi amestecate si masurile de precautie ce trebuie luate in momentul manipularii lor.

Art. 38. - Operatorul va defini in procedurile operationale proprii modul de prelucrare, neutralizare si valorificare materiala si energetica a deseurilor astfel incat cantitatea de deseuri depozitate sa fie minima, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile sa acopere cheltuielile aferente.

SECTIUNEA a 4-a

Depozitarea controlata a deseurilor municipale

Art. 39. - Depozitarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa numai in locuri speciale, amenajate conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare, si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea populatiei.

Art. 40. - Operatorul care trateaza, stocheaza sau depoziteaza deseuri in depozite trebuie sa detina autorizatie eliberata de autoritatea competenta, care sa prevada cel putin:

a) tipul si cantitatea de deseuri care urmeaza sa fie eliminate;

b) cerintele tehnice generale;

c) masurile de precautie necesare;

d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul si cantitatea de deseuri.

Art. 41. - Urmatoarele deseuri nu sunt acceptate in vederea depozitarii:

a) deseuri lichide;

b) deseuri care, in conditiile existente in depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile;

c) deseurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infectioase conform normativelor in vigoare;

d) anvelope uzate intregi, cu exceptia anvelopelor utilizate ca material de constructie in depozit;

e) orice alt tip de deseuri care nu indeplinesc criteriile de acceptare stabilite in prezentul regulament si in actele normative in vigoare.

Art. 42. - (1) Depozitele pentru deseurile municipale si statiile de transfer se amplaseaza conform Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si Planului national de gestionare a deseurilor, aprobate potrivit legii.

(2) Deseurile municipale pot fi depozitate temporar in urmatoarele spatii:

a) la locul de producere;

b) in punctele de precolectare;

c) in statiile de transfer;

d) in statiile de sortare;

e) in statiile de prelucrare si tratare.

(3) Depozitarea temporara in statiile de transfer si sortare a deseurilor biodegradabile poate fi de maximum 24 ore.

(4) Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozitare.

(5) Operatorul, care presteaza activitati de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale, va depune aceste deseuri numai la depozitele apartinand autoritatilor administratiei publice locale sau judetene, dupa caz, indicate in acordul/autorizatia de mediu, conform hotararii de dare in administrare a serviciului de salubrizare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

Art. 43. - (1) Pentru a putea fi depozitate, deseurile trebuie sa indeplineasca conditiile necesare acceptarii acestora in depozitele autorizate. Conditiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administreaza depozitul, in conformitate cu dispozitiile actelor normative in vigoare.

(2) Operatorii care administreaza depozitele de deseuri trebuie sa stabileasca criteriile de acceptare a deseurilor intr-o anumita categorie de depozit pe baza analizei:

a) masurilor necesare pentru protectia mediului si in special a apelor subterane si a apelor de suprafata;

b) asigurarii functionarii sistemelor de protectie a mediului, in special cele de impermeabilizare si de tratare a levigatului;

c) protejarii proceselor avute in vedere pentru stabilizarea deseurilor in interiorul rampei;

d) protectiei impotriva pericolelor pentru sanatatea umana.

(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietatile deseurilor trebuie sa cuprinda:

a) cerinte referitoare la cunoasterea compozitiei totale;

b) limitari ale continutului in materie organica al deseurilor;

c) cerinte sau limitari privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deseurilor organice;

d) limitari ale cantitatii de componenti specificati, posibil daunatori/periculosi;

e) limitari ale nivelului potential si estimat al levigatului in cazul anumitor componenti, posibil daunatori/periculosi;

f) proprietati ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat.

Art. 44. - (1) In vederea depozitarii deseurilor la depozitele autorizate, operatorul, care presteaza activitatea de transport al deseurilor, trebuie sa aiba documentele necesare din care sa reiasa ca deseurile respective pot fi acceptate pentru depozitare in conformitate cu conditiile stabilite de operatorul care administreaza depozitul de deseuri si ca deseurile respective indeplinesc criteriile de acceptare stabilite in prezentul regulament si in actele cu caracter normativ in vigoare.

(2) Operatorii care realizeaza activitatea de sortare a deseurilor trebuie sa intocmeasca documentele necesare prin care sa ateste compozitia deseului sortat ce urmeaza sa fie depozitat.

(3) Operatorul, care realizeaza activitatea de colectare si transport al deseurilor, trebuie sa aiba o evidenta stricta a deseurilor pe care le colecteaza pe utilizatori si sa intocmeasca documentele necesare prin care sa ateste compozitia deseului transportat ce urmeaza sa fie sortat.

SECTIUNEA a 5-a

Infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora

Art. 45. - (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova, in coordonarea caruia functioneaza serviciile de salubrizare, stabileste si aproba strategia de dezvoltare a acestora.

(2) Amplasarea si infiintarea unui depozit de deseuri, precum si a statiilor de transfer, se fac tinand seama de prevederile Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si ale Planului national de gestionare a deseurilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2004, precum si de planurile regionale de gestionare a deseurilor, cu luarea in considerare a oricarei modificari sau completari ulterioare.

(3) Depozitele zonale de deservesc cel putin 150.000 de locuitori, iar la construirea acestora se va tine cont de abordarea regionala a gestiunii deseurilor.

(4) Depozitele de deseuri se infiinteaza sub controlul, conducerea sau coordonarea Consiliul Local al Municipiului Craiova. Acestea se vor construi numai pe terenurile apartinand domeniului public sau privat almunicipiului Craiova.

(5) Depozitarea deseurilor de catre operatorii serviciului de salubrizare se face exclusiv in depozitele infiintate in conditiile alin. (4) si numai daca sunt amplasate, construite, exploatate, controlate, monitorizate, inchise si urmarite postinchidere conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si a celorlalte acte in vigoare, subsecvente acesteia.

Art. 46. - (1) Depozitele de deseuri, statiile de compostare a deseurilor organice si biodegradabile si instalatiile de incinerare vor fi proiectate, construite si administrate astfel incat sa se realizeze conditii de impiedicare a eliminarii si diseminarii poluantilor in mediul natural: sol, ape de suprafata, ape subterane, aer sau in mediul urban.

(2) La depozitare vor fi indeplinite urmatoarele conditii:

a) prevederea si respectarea metodelor si tehnicilor adecvate de acoperire si asigurare a deseurilor; acoperirea si asigurarea se fac zilnic;

b) in cursul operatiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deseurilor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Daca accesul autovehiculelor de transport pe suprafata deseurilor nu poate fi evitat in mod temporar, se asigura conditii de spalare si dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la iesirea din depozit;

c) pe perioada exploatarii depozitului se aplica masuri de combatere a insectelor si rozatoarelor prin dezinsectie si deratizare;

d) organizarea depozitului va asigura protectia sanatatii populatiei in general, protectia sanatatii personalului si protectia mediului; se acorda atentie deosebita imprejmuirii si perdelelor de protectie.

(3) In instalatiile de compostare a deseurilor organice biodegradabile se va evita prezenta substantelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. In acest scop, se asigura conditii de colectare separata a acestui tip de deseuri. Gazele de fermentare si apele exfiltrate rezultate din procesul de compostare se capteaza si se dirijeaza spre instalatii adecvate de tratare si neutralizare.

Art. 47. - (1) Depozitul de deseuri poate fi administrat numai dupa autorizare conform legislatiei in vigoare si numai atunci cand caracteristicile amplasamentului in ceea ce priveste cerintele legate de infiintarea depozitului sau masurile de remediere care trebuie luate indica faptul ca depozitul respectiv nu prezinta un risc important pentru mediu.

(2) La infiintarea depozitelor de deseuri se va tine cont de:

a) distantele de la perimetrul depozitului de deseuri la zonele de locuit si de agrement, cursuri de apa, ape statatoare si la alte zone rurale sau urbane;

b) existenta unor ape subterane, de coasta sau zone naturale protejate in regiune;

c) conditiile geologice si hidrogeologice din zona respectiva;

d) riscul producerii de inundatii, tasari, alunecari de teren sau avalanse;

e) protectia naturii si a patrimoniului cultural din regiune.

(3) La proiectarea si realizarea depozitului de deseuri se vor avea in vedere conditiile meteorologice, luandu-se masurile adecvate pentru:

a) controlul apei provenite din precipitatii care intra pe teritoriul depozitului;

b) evitarea patrunderii apei de suprafata si/sau a apelor subterane in deseurile depozitate;

c) colectarea apei contaminate si a levigatului, daca in urma unei evaluari bazate pe analizarea amplasamentului depozitului si a deseurilor care urmeaza sa fie depozitate se stabileste ca acestea prezinta un pericol potential pentru mediu;

d) tratarea apei contaminate si a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Aceasta prevedere nu se aplica depozitelor pentru deseuri inerte.

(4) Depozitul trebuie amplasat si proiectat astfel incat sa corespunda conditiilor necesare pentru prevenirea poluarii solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafata si sa asigure o colectare eficienta a levigatului.

(5) Administrarea si exploatarea depozitului se va realiza numai de operatori licentiati de A.N.R.S.C. care trebuie sa ia toate masurile necesare prevenirii accidentelor si limitarii consecintelor acestora.

(6) Protejarea solului, a apelor subterane si a apei de suprafata pe perioada exploatarii se realizeaza prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postinchiderii se realizeaza prin combinarea unei bariere geologice si cu o impermeabilizare la suprafata.

(7) Bariera geologica trebuie sa aiba o capacitate de atenuare suficienta pentru a preveni riscul potential pe care depozitul il poate prezenta pentru sol si pentru apele subterane.

(8) Sistemul de colectare a levigatului si de etanseizare trebuie sa garanteze faptul ca acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este mentinuta la nivelul minim posibil.

Art. 48. - (1) In depozitele de deseuri, mai ales in acelea in care fractiunea organica este mare, se va acorda o atentie deosebita controlului asupra gazelor formate in depozit, luandu-se masurile necesare pentru a controla acumularea si migrarea gazelor generate.

(2) Gazul generat in depozit trebuie colectat pentru a fi tratat si apoi utilizat. Cand gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

(3) Operatiile de colectare, tratare si utilizare a gazelor generate in depozitele de deseuri se efectueaza astfel incat sa minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului si riscul pentru sanatatea umana.

Art. 49. - (1) In depozitele pentru deseuri nepericuloase pot fi depozitate deseurile care au rezultat in urma procesului de sortare, precum si deseurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantitatii acestora sau a pericolelor pe care le prezinta pentru sanatatea umana sau pentru mediu si nici nu pot fi valorificate.

(2) Depozitele pentru deseuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deseuri.

(3) Depozitele pentru deseuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

a) deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora;

b) deseurilor nepericuloase de orice alta origine care indeplinesc criteriile de acceptare a deseurilor in depozitele pentru deseuri nepericuloase stabilite in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale actelor normative in vigoare;

c) deseurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comporta in ceea ce priveste levigatul in mod similar cu deseurile nepericuloase mentionate la lit. b) si care indeplinesc conditiile de acceptare relevante stabilite in conformitate cu prezentul regulament si cu actele normative in vigoare. Aceste deseuri periculoase nu se depoziteaza in spatii destinate deseurilor nepericuloase biodegradabile.

Art. 50. - Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum si cele estimate pentru inchidere si operatiile postinchidere pentru o perioada de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deseuri autorizate a fi depozitate.

Art. 51. - Pentru exploatarea depozitelor de deseuri operatorul care asigura activitatea de administrare a depozitului trebuie sa aiba documente relevante din care sa rezulte:

a) categoria depozitului de deseuri;

b) lista tipurilor definite si cantitatea totala de deseuri autorizata spre depunere in depozitul de deseuri;

c) gradul de pregatire a depozitului pentru operatiile de depozitare a deseurilor si pentru procedurile de supraveghere si control, inclusiv planurile pentru situatii neprevazute, precum si cerintele temporare pentru inchidere si operatiile postinchidere;

d) obligatia operatorului de a informa cel putin trimestrial autoritatile competente cu privire la:

1. tipurile si cantitatile de deseuri evacuate;

2. rezultatele programului de monitorizare;

3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care sa rezulte respectarea conditiilor impuse si modul de comportare a diferitelor deseuri in depozite;

e) controlul de calitate al operatiilor analitice ale procedurilor de supraveghere si control si/sau al analizelor mentionate ca obligatorii, efectuate in laboratoarele de specialitate.

Art. 52. - (1) Operatorul care asigura administrarea depozitului trebuie sa aiba si sa intocmeasca o documentatie specifica urmaririi starii si comportarii depozitului in functie de factorii de mediu si de deseurile depozitate.

(2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

(3) Din punct de vedere al deseurilor intrate in depozit se vor consemna in rapoartele operative zilnice urmatoarele:

a) cantitatile de deseuri intrate in depozit pe tipuri de deseu;

b) compozitia deseurilor intrate in depozit;

c) daca deseul provine de la o statie de sortare si elementele de identificare ale acestuia;

d) data si ora fiecarui transport;

e) locul de depozitare in cadrul depozitului.

(4) Pentru realizarea bilantului zilnic al apei din depozit si evaluarea volumului de levigat ce se acumuleaza in straturile inferioare ale depozitului sau se deverseaza din depozit se vor consemna in rapoartele operative, zilnic, urmatoarele date meteorologice:

a) temperatura minima, maxima si la ora 15,00;

b) cantitatea de precipitatii;

c) directia si viteza vantului dominant;

d) infiltratia, scurgerea, evapotranspiratia, transportul constituentilor solubili prin drenaje cu lizimetrul sau alta metoda acceptata;

e) umiditatea atmosferica la ora 15,00.

(5) Se vor preleva lunar, daca in autorizatie nu este specificata o alta frecventa, probe din apa de suprafata care trece prin apropierea depozitului, daca este cazul, din locurile special amenajate in acest sens pentru prelevarea probelor, atat in amonte, cat si in aval de depozit. Analiza apei trebuie realizata pentru urmatoarele componente:

a) acid clorhidric;

b) acid fluorhidric;

c) mercur si compusii acestuia;

d) cadmiu si compusii acestuia;

e) taliu si compusii acestuia;

f) arsenic si compusii acestuia;

g) plumb si compusii acestuia;

h) crom si compusii acestuia;

i) cupru si compusii acestuia;

j) nichel si compusii acestuia;

k) zinc si compusii acestuia;

l) dioxine si furani.

(6) Masurarea volumului levigatului, prelevarea si analizarea probelor de levigat se efectueaza pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit, consemnandu-se in rapoartele operative cel putin urmatoarele:

a) cantitatea de levigat tratat;

b) cantitatea de levigat pretratat;

c) cantitatea de levigat pretratat transmis la statia de epurare proprie sau la statiile de epurare apartinand sistemului de canalizare a localitatii;

d) analiza chimica a levigatului inainte de tratare sau pretratare, dupa caz;

e) analiza chimica a levigatului tratat si deversat in emisar;

f) analiza chimica a levigatului pretratat inainte de transmiterea la statia de epurare a apelor uzate;

g) analiza gazelor colectate, in special pentru:

1. metan;

2. dioxid de carbon;

3. oxigen;

4. hidrogen sulfurat;

5. hidrogen.

(7) Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin prelevarea probelor de apa din forajele de control prevazute in depozit, in cel putin 3 puncte, un punct amplasat in amonte si doua in aval fata de depozit, pe directia de curgere a acesteia, consemnandu-se urmatoarele:

a) nivelul apei freatice, lunar;

b) analiza apei freatice, cu aceeasi frecventa si pentru aceleasi componente prevazute la alin. (5).

(8) Anual se va urmari gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare.

Art. 53. - Operatorul care administreaza depozitul trebuie:

a) sa accepte introducerea in depozit numai a deseurilor permise, mentionate in autorizatie, si sa respecte tehnologia de depozitare aprobata de autoritatea care a avizat infiintarea depozitului;

b) sa supravegheze permanent modul de depozitare a deseurilor sub aspectul stabilitatii si etanseitatii si sa efectueze masuratorile necesare stabilite in prezentul regulament si in autorizatie, pentru exploatarea in conditii de siguranta a depozitului;

c) sa exploateze la parametrii proiectati instalatiile de depoluare cu care sunt dotate si sa se doteze cu instalatii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

d) sa execute controlul si monitorizarea emisiilor si imisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu sau in colaborare cu alte laboratoare atestate;

e) sa nu permita accesul in incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

SECTIUNEA a 6-a

Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice

Art. 54. - (1) Activitatea de maturat a cailor publice se realizeaza in scopul pastrarii unui aspect salubru al domeniului public.

(2) In vederea reducerii riscului de imbolnavire a populatiei ca urmare a actiunii patogene a microorganismelor existente in praful stradal, Consiliul Local al Municipiului Craiova va stabili intervalul orar de efectuare a operatiunilor de stropire, maturare si spalare a cailor publice.

Intervalul orar in care se vor efectua operatiunile de stropire, maturare si spalare pe arterele de circulatie va fi intre orele 6,30-14,30.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) operatiile de stropire, maturare si spalare nu se realizeaza in acele zile in care ploua pe toata perioada zilei.

(4) Arterele de circulatie, zilele din cursul saptamanii si numarul de treceri in ziua respectiva pe/in care se executa activitatea de stropit, maturat si spalat sunt cele cuprinse in caietul de sarcini al serviciului.

(5) Maturatul se efectueaza pe o latime de minimum 2 metri de la bordura sau de la rigola centrala, astfel incat cantitatea de praf care se poate ridica in aer ca urmare a deplasarii autovehiculelor sau actiunii vantului sa nu depaseasca concentratia de pulberi admisa prin normele in vigoare.

(6) Pentru evitarea formarii prafului si pentru crearea unui climat citadin igienic, operatia de maturare va fi precedata de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, daca praful nu este umectat ca urmare a conditiilor naturale, sau temperatura exterioara, in zona maturata, nu este mai mica decat cea de inghet.

Art. 55. - (1) Maturatul manual se aplica pe carosabil, pe trotuare, in piete si in hale de desfacere a produselor agroalimentare, in locuri de parcare sau pe suprafete anexe ale spatiilor de circulatie, de odihna ori de agrement in toate cazurile in care nu se poate realiza maturatul mecanic.

(2) Din punct de vedere al imbracamintei spatiilor de circulatie, de odihna sau de agrement, maturatul se realizeaza pe suprafete neimbracate sau imbracate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de rau, macadam.

(3) Intretinerea curateniei strazilor in timpul zilei se efectueaza pe toata durata zilei si cuprinde operatiunile de maturat stradal, al spatiilor verzi stradale, al spatiilor de agrement si odihna, al parcarilor, precum si colectarea si indepartarea obiectelor aruncate pe jos sau in cosurile de gunoi si scrumiere, in scopul pastrarii unui aspect salubru al domeniului public.

(4) Operatiunea de maturat se efectueaza pe toata perioada anului, cu exceptia perioadei in care se efectueaza curatatul zapezii sau in care temperatura exterioara este sub cea de inghet.

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de maturat manual se va face in recipiente acoperite, amplasate in conditii salubre, in spatii special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

(6) Se interzice depozitarea temporara a reziduurilor stradale, intre momentul colectarii si cel al transportului, direct pe sol sau in saci depusi pe trotuare, scuare, spatii verzi sau altele asemenea.

(7) Deseurile de tip stradal, daca nu au fost amestecate cu deseurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deseuri, fara a fi necesara efectuarea operatiei de sortare.

Art. 56. - (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regula, de la 1 aprilie pana la 1 octombrie, perioada ce poate fi modificata de Consiliul Local al Municipiului Craiova, in functie de conditiile meteorologice concrete.

(2) Este interzisa efectuarea operatiilor de stropire si spalare in perioada in care, conform prognozei meteorologice, este posibila formarea poleiului.

(3) La executarea operatiei de stropire se va avea in vedere sa nu fie afectati pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona in care actioneaza utilajul ce realizeaza operatiunea.

Art. 57. - (1) Operatiunea de spalare se executa atat pe partea carosabila, cat si pe trotuare, dupa terminarea operatiei de maturare si curatare a rigolelor.

(2) Spalatul se realizeaza cu jet de apa cu presiune ridicata, fiind interzis spalatul cu furtunul racordat la hidrantii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevazute cu instalatiile necesare sa realizeze presiunea prescrisa.

(3) Perioada in care se executa operatiunea de spalare este aceeasi cu cea prevazuta la art. 56 alin. (1).

(4) Este interzisa operatia de spalare sau stropire in anotimpul calduros in intervalul orar 13,00-17,00, daca indicele de confort termic depaseste pragul valoric de 75 de unitati.

(5) Pentru asigurarea conditiilor prevazute la alin. (4) si pentru planificarea operatiilor de stropire si spalare, operatorii de salubrizare vor intreprinde toate masurile necesare ca in perioada de vara sa cunoasca valoarea indicelui de confort la ora 12,00 si prognoza pentru perioada imediat urmatoare de doua zile de la Administratia Nationala de Meteorologie.

(6) Operatorul are obligatia sa anunte Consiliul Local al Municipiului Craiova, in legatura cu toate situatiile in care este impiedicata realizarea operatiilor de spalare, stropire sau maturare.

(7) Curatatul rigolelor se realizeaza anterior sau concomitent cu operatia de maturare. Razuirea rigolelor de pamant se realizeaza cu frecventa stabilita in caietul de sarcini, dar nu mai putin de o data pe luna.

(8) Latimea medie pe care se aplica curatarea rigolelor este de 0,75 m, masurata de la bordura spre axul median al strazii.

Art. 58. - (1) Pentru realizarea operatiunii de stropire sau spalare se utilizeaza numai apa industriala luata din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al localitatii sau din apele de suprafata sau de adancime, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe baza avizului sanitar.

(2) In cazul in care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industriala, se poate folosi si apa prelevata de la hidrantii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

(3) In toate situatiile, alimentarea cu apa industriala sau potabila se realizeaza pe baza unui contract incheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

(4) Substantele utilizate in procesul de spalare trebuie sa fie aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

SECTIUNEA a 7-a

Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

Art. 59. - (1) Operatorul, care presteaza activitatea de curatare si transportul zapezii isi va organiza sistemul de informare si control atat asupra starii drumurilor, cat si in ce priveste modul de pregatire si actionare pe timp de iarna.

(2) Pentru asigurarea circulatiei rutiere si pietonale in conditii de siguranta in timpul iernii, operatorul va intocmi anual un program de actiune comun cu Consiliul Local al Municipiului Craiova, pana la 1 octombrie, pentru actiunile necesare privind deszapezirea, prevenirea si combaterea poleiului, care va cuprinde masuri:

a) pregatitoare;

b) de prevenire a inzapezirii si masuri de deszapezire;

c) de prevenire si combatere a poleiului.

Art. 60. - Consiliul Local al Municipiului Craiova impreuna cu operatorul vor lua masurile de organizare a interventiilor pe timp de iarna, care constau in:

a) stabilirea nivelurilor de prioritate de interventie pe strazile din cadrul localitatii si dotarea necesara deszapezirii pe timp de iarna;

b) organizarea unitatilor operative de actiune;

c) intocmirea planului operativ;

d) elaborarea programului pregatirilor pentru iarna.

Art. 61. - Planul operativ de actiune in timpul iernii va cuprinde cel putin:

a) centralizatorul materialelor chimice si antiderapante, al carburantilor si lubrifiantilor;

b) centralizatorul utilajelor si mijloacelor de deszapezire si transport necesare;

c) lista strazilor si a tronsoanelor de strazi pe care se va actiona;

d) lista strazilor si a tronsoanelor de strazi pe care se va actiona cu prioritate;

e) lista mijloacelor de comunicare;

f) lista persoanelor responsabile, cu adresa si numerele de telefon de la serviciu si de acasa;

g) inventarul gospodaresc si al echipamentelor de protectie;

h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizarii capacelor caminelor de canalizare si a gurilor de scurgere;

i) dispunerea spatiilor pentru adunarea si odihna personalului.

Art. 62. - Operatiunile de curatare si transport al zapezii si de actionare cu materiale antiderapante se realizeaza obligatoriu pe strazile sau tronsoanele de strazi in panta, poduri, strazile sau tronsoanele de strazi situate de-a lungul lacurilor si al cursurilor de apa.

Art. 63. - (1) Indepartarea zapezii se va realiza atat manual, cat si mecanizat, in functie de conditiile specifice din teren.

(2) Indepartarea zapezii manual se efectueaza atat ziua, cat si noaptea, in functie de necesitati, cu respectarea instructiunilor de securitate si sanatate a muncii.

(3) Operatorul va avea conventii incheiate cu Administratia Nationala de Meteorologie, pentru a cunoaste zilnic prognoza pentru urmatoarele 3 zile privind evolutia temperaturii nocturne si diurne si a cantitatilor de precipitatii sub forma de zapada.

(4) In functie de prognoza meteorologica primita, operatorul va actiona preventiv pentru preintampinarea depunerii stratului de zapada si a formarii poleiului.

Art. 64. - (1) In cazul depunerii stratului de zapada si formarii ghetii, arterele de circulatie a mijloacelor de transport in comun, spatiile destinate traversarii pietonale a strazilor, trotuarele din dreptul statiilor mijloacelor de transport in comun, respectiv refugiile de pietoni ale statiilor de tramvai, caile de acces la institutiile publice, statiile de metrou si unitatile de alimentatie publica trebuie sa fie practicabile in termen de maximum 4 ore de la incetarea ninsorii.

(2) In cazul unor ninsori abundente sau care au o durata de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszapezire pentru degajarea cu prioritate a strazilor pe care circula mijloacele de transport in comun.

(3) Actiunea de deszapezire trebuie sa continue pana la degajarea tuturor strazilor si aleilor din cadrul localitatii.

(4) Odata cu indepartarea zapezii de pe drumul public se vor degaja atat rigolele, cat si gurile de scurgere, astfel incat in urma topirii zapezii apa rezultata sa se scurga in sistemul de canalizare.

Art. 65. - (1) Evidenta activitatii privind combaterea poleiului si deszapezirii strazilor din localitate pe timp de iarna se va tine de catre operator, intr-un registru special intocmit pentru aceasta activitate si denumit 'jurnal de activitate pe timp de iarna'.

(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarna, semnat de reprezentantul imputernicit al Consiliului Local al Municipiului Craiova, constituie documentul primar de baza pentru verificarea activitatii si decontarea lucrarilor efectuate.

(3) In cadrul jurnalului se vor trece cel putin urmatoarele:

a) numele si prenumele dispecerului;

b) data si ora de incepere a actiunii pe fiecare utilaj/echipa in parte;

c) data si ora de terminare a actiunii pe fiecare utilaj/echipa in parte;

d) strazile pe care s-a actionat;

e) activitatea prestata;

f) forta de munca utilizata;

g) utilajele/echipele care au actionat;

h) materialele utilizate si cantitatea acestora;

i) temperatura exterioara;

j) conditiile hidrometeorologice;

k) grosimea stratului de zapada conform datelor primite de la Administratia Nationala de Meteorologie;

l) semnatura dispecerului;

m) semnatura reprezentantului imputernicit al Consiliului Local al Municipiului Craiova.

(4) Evidenta se va tine pe schimburi, separat pentru actiunea cu utilaje si separat pentru actiunea cu forte umane.

Art. 66. - (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova va stabili locurile de depozitare sau de descarcare a zapezii care a rezultat in urma indepartarii acesteia de pe strazile pe care s-a actionat manual sau mecanizat.

(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel incat:

a) sa nu permita infiltrarea apei rezultate din topire in sol;

b) suprafata depozitului sa fie suficient de mare pentru a permite depozitarea intregii cantitati de zapada provenite din aria de deservire aferenta;

c) dimensionarea sa se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuala de zapada, comunicata de Administratia Nationala de Meteorologie pentru localitatea respectiva, cazuta pe suprafata pentru care se realizeaza operatia de deszapezire, corelata cu unghiul taluzului natural pentru zapada depozitata;

d) sa fie prevazute cu sistem de colectare a apei provenite din topire si de deversare a acesteia numai in reteaua de canalizare a localitatii in punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

(3) Zapada rezultata din activitatea de deszapezire poate fi descarcata in caminele de canalizare avizate in prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

(4) Se interzice depozitarea zapezii pe trotuare, in intersectii, spatii verzi, terenuri virane etc.

(5) Incarcarea, transportul, descarcarea si depozitarea zapezii si a ghetii acesteia trebuie sa se realizeze in maximum 12 ore de la terminarea activitatii de deszapezire.

(6) Consiliul Local al Municipiului Craiova, poate stabili si alte intervale de timp in care operatorul trebuie sa asigure deszapezirea, in functie de importanta strazilor, abundenta cantitatii de zapada, dotarea cu mijloace tehnice si umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

(7) Transportul, depozitarea si descarcarea zapezii si a ghetii formate pe carosabil se realizeaza concomitent cu operatia de deszapezire.

Art. 67. - (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova va lua masuri pentru prevenirea si combaterea poleiului si inzapezirii strazilor din cadrul municipiului, in toata perioada iernii, si de aparare a lor impotriva degradarii acestora, in perioada de dezghet.

(2) Masurile de prevenire, combatere si de aparare vor fi cele cuprinse in programul comun de actiune aprobat de Consiliul Local al Municipiului Craiova. Art. 68. - (1) Imprastierea substantelor chimice, in cazul in care prognoza meteorologica sau mijloacele de detectare locale indica posibilitatea aparitiei poleiului, a ghetii si in perioada in care se inregistreaza variatii de temperatura care conduc la topirea zapezii/ghetii urmata in perioada imediat urmatoare de inghet, se realizeaza in maximum 3 ore de la avertizare.

(2) Combaterea poleiului se face utilizand atat materiale antiderapante, cat si fondanti chimici in amestecuri omogene, iar imprastierea acestora se realizeaza cat mai uniform pe suprafata partii carosabile.

(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai in amestec cu inhibitori de coroziune se utilizeaza in cazul in care temperatura nu scade sub -10 -C. Pentru temperaturi mai scazute se va utiliza clorura de calciu sau alte substante chimice care au un grad de coroziune redusa.

(4) Utilizarea clorurii de sodiu fara ca aceasta sa fie amestecata cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin actiunea de imprastiere pot produce deteriorari prin actiunea abraziva sau prin lovire si/sau infundare a canalizarii stradale este interzisa.

(5) Substantele utilizate pentru prevenirea depunerii zapezii, inghetului si pentru combaterea formarii poleiului vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art. 69. - Consiliul Local al Municipiului Craiova sau operatorul au obligatia sa anunte prin posturile de radio locale starea strazilor, locurile in care traficul este ingreunat ca urmare a lucrarilor de curatare si transport al zapezii, strazile pe care s-a format poleiul, precum si orice alte informatii legate de activitatea de deszapezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurarii unei circulatii in siguranta a pietonilor, a mijloacelor de transport in comun, a autovehiculelor care asigura aprovizionarea si a celorlalte autovehicule.

SECTIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj

Art. 70. - Consiliul Local al Municipiului Craiova este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale gasite pe aria administrativ-teritoriala a localitatii, prin unitati de ecarisaj autorizate, conform legislatiei in vigoare.

Art. 71. - (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligatia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public si de a le preda unitatii de ecarisaj care este abilitata pentru neutralizarea deseurilor de origine animala, in aria administrativ-teritoriala a Municipiului Craiova, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transporta de catre operator in mijloace auto special destinate si amenajate in acest scop, care indeplinesc conditiile impuse de legislatia in vigoare.

(3) Documentele de inregistrare si evidentele necesare sunt cele specifice activitatii de colectare, transport si neutralizare a deseurilor de origine animala rezultate din gospodariile populatiei, fiind aplicabile prevederile art. 84 alin. (1), art. 85 si 86.

Art. 72. - Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate in termen de maximum 2 ore de la semnalarea existentei acestora de catre populatie, reprezentanti ai operatorilor economici sau ai institutiilor publice, inclusiv in cazul autosesizarii ca urmare a activitatii curente de salubrizare.

Art. 73. - Autovehiculele si containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate dupa fiecare transport in parte in locurile special amenajate pentru aceasta operatie.

Art. 74. - Personalul trebuie sa utilizeze echipament de protectie si sa fie dotat cu mijloace corespunzatoare astfel incat sa nu vina in contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie sa aiba aviz medical prin care sa se confirme ca sunt indeplinite conditiile necesare, inclusiv vaccinarea, daca este cazul, pentru prestarea acestei activitati.

Art. 75. - Se interzice abandonarea, ingroparea sau depozitarea deseurilor de origine animala in alte conditii decat cele stabilite de legislatia in vigoare.

SECTIUNEA a 9-a

Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.)

Art. 76. - (1) Institutiile publice, asociatiile, fundatiile si persoanele fizice detinatoare de deseuri de ambalaje au obligatia sa depuna, selectiv, ambalajele si deseurile de ambalaje in recipiente sau containere diferite, inscriptionate corespunzator, amplasate in locuri special amenajate, stabilite de Consiliul Local al Municipiului Craiova

(2) Tipul si numarul de containere trebuie alese in functie de conditiile si tipurile de materiale din ambalaje.

(3) Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel incat sa fie usor accesate de populatie (in apropierea locuintelor), manipularea si depozitarea lor in locurile stabilite sa nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc in apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locatiile sa fie usor accesibile (autovehiculelor) mijloacelor de transport, sa se incadreze in imaginea arhitecturala a zonei si sa poata fi spalate/curatate/dezinfectate la locul de amplasare.

Art. 77. - (1) Deseurile voluminoase constau in deseuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de precolectare sau colectare a deseurilor municipale.

(2) Deseurile voluminoase se vor colecta periodic si vor fi transportate de operatorul serviciului de salubrizare, care presteaza activitatea in aria administrativ-teritoriala a Municipiului Craiova, la statia de sortare.

(3) Deseurile voluminoase vor fi depozitate de detinatorul acestora, in vederea preluarii de catre operatorul serviciului de salubrizare, in locurile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Craiova si amenajate in acest scop si unde exista cai de acces pentru mijloacele de transport. Daca acest lucru nu este realizabil, din cauza spatiului limitat, deseurile vor fi aduse de detinator in alte locuri special stabilite de Consiliul Local al Municipiului Craiova sau direct la mijlocul de transport in locul/la data/ora stabilite, astfel incat sa nu fie incomodata circulatia rutiera.

(4) Colectarea deseurilor voluminoase se poate face si direct de la detinatorul acestora, in urma solicitarii adresate catre operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor si cantitatilor acestora. In aceasta situatie, operatorul de salubrizare poate sa stabileasca o alta data si ora decat cele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova in cadrul programelor de colectare a deseurilor voluminoase, daca operatia de colectare, prin corelarea volumului deseurilor preluate cu capacitatea de transport afectata, se justifica din punct de vedere economic.

Art. 78. - Deseurile voluminoase provenite de la populatie sau de la operatori economici - mobila, obiecte casnice, deseuri textile, vegetale, lemnoase - vor fi colectate periodic de catre operatorul de salubrizare, conform unui program intocmit si aprobat de Consiliul Local al Municipiului Craiova si comunicat populatiei si operatorilor economici.

Art. 79. - (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova are obligatia de a organiza colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici.

(2) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deseuri, prin stabilirea zilelor si intervalului orar de asa natura incat detinatorii de deseuri voluminoase, incluzandu-se in acestea si deseurile de echipamente electrice si electronice, sa poata preda aceste deseuri, iar operatorul serviciului de salubrizare sa se poata organiza astfel incat sa poata asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deseuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.

(3) In vederea reducerii cantitatii de DEEE eliminate ca deseuri municipale nesortate si pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectiva, posesorii de DEEE trebuie sa le predea la punctele de colectare constituite special in acest scop.

(4) Punctele de colectare se amplaseaza in locuri si la distante care sa asigure un acces usor, tinand seama in special de densitatea populatiei.

(5) La punctele de colectare operatorul are obligatia de a prelua DEEE de la posesorii finali si distribuitori.

(6) Colectarea si transportul DEEE colectate selectiv se efectueaza astfel incat sa optimizeze refolosirea si reciclarea componentelor sau aparatelor intregi care pot fi refolosite sau reciclate.

(7) Dupa terminarea actiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie sa igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin maturare si spalare.

Art. 80. - Operatorul trebuie sa aiba un sistem de evidenta a gestionarii deseurilor voluminoase din care sa rezulte:

a) data in care s-a realizat colectarea, transportul si depozitarea la statia de sortare, in vederea sortarii;

b) punctele de colectare de unde s-a facut colectarea;

c) cantitatile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public si privat;

d) cantitatile de deseuri rezultate in urma sortarii, pe sortimente;

e) cantitatile de componente sau aparate intregi ce urmeaza a fi refolosite, cu denumirea lor;

f) cantitatile ce urmeaza a fi transportate la depozitul de deseuri.

SECTIUNEA a 10-a

Colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei

Art. 81. - (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova, este responsabil de neutralizarea deseurilor de origine animala provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale sau a animalelor gasite moarte pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, pentru care nu se poate identifica proprietarul, prin asigurarea unei relatii contractuale cu unitati de ecarisaj autorizate sau cu operatori ai serviciului de salubrizare care indeplinesc conditiile impuse de legislatia in vigoare pentru a presta aceasta activitate.

(2) Consiliul local are obligatia de a pastra evidentele veterinare in cazul crescatorilor individuali de animale si al persoanelor fizice care detin animale ce nu sunt destinate activitatilor economice.

(3) In localitatile in care se practica cresterea animalelor in vederea desfasurarii unei activitati economice, autoritatile administratiei publice locale stabilesc zonele si conditiile in care se pot creste animale.

Art. 82. - Persoanele fizice si juridice care cresc sau au in intretinere animale si pasari sunt obligate sa foloseasca numai locuri special amenajate, care sa respecte normele sanitar-veterinare si al caror amplasament sa fie aprobat de autoritatile teritoriale de protectia mediului si de directiile sanitare veterinare.

Art. 83. - Crescatorii individuali de animale sunt obligati sa anunte in maximum 24 de ore Consiliul Local al Municipiului Craiova asupra mortii animalelor din gospodariile proprii in vederea colectarii, transportului si neutralizarii acestora.

Art. 84. - (1) Operatorul de salubrizare are obligatia sa tina o evidenta referitoare la deseurile de origine animala colectate, modul de transport, precum si documente doveditoare cu privire la predarea acestor deseuri la unitatea de ecarisaj, daca nu realizeaza operatia de neutralizare.

(2) Colectarea si transportul deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei se realizeaza numai daca acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscriptia sanitarveterinara de pe raza de domiciliu a utilizatorului, in care trebuie sa fie mentionate cel putin:

a) denumirea subproduselor;

b) categoria de incadrare a subproduselor;

c) locatia in care se gasesc acestea;

d) modul de procesare.

(3) Neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei se realizeaza prin:

a) incinerare/coincinerare directa;

b) procesare intr-o unitate de neutralizare aprobata pentru categoria I sau a II-a, asa cum acestea sunt definite de legislatia in vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

c) procesare intr-o unitate de neutralizare aprobata pentru categoria a III-a de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

d) procesare intr-o unitate de prelucrare tehnica, cu precizarea clara a utilizarii tehnice;

e) ingropare, cu respectarea prevederilor legale;

f) alte modalitati stabilite in avizul sanitar-veterinar.

Art. 85. - Operatorul care realizeaza neutralizarea deseurilor de origine animala provenite din gospodariile populatiei, va trebui sa pastreze evidentele cu privire la tipul deseurilor, cantitatea, documentele insotitoare, modul de neutralizare, data si, dupa caz, seria/lotul, precum si, pentru materiile sau produsele rezultate, destinatia, transportatorul si documentele insotitoare si trebuie sa intocmeasca si sa completeze registre in conformitate cu legislatia in vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

Art. 86. - Toate documentele se arhiveaza si se pastreaza conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 87. - Se interzice abandonarea, ingroparea sau depozitarea deseurilor de origine animala in alte conditii decat cele stabilite de legislatia in vigoare.

Art. 88. - Amenajarea si intretinerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescatorului de animale, transportul si depozitarea deseurilor in locurile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind efectuate pe baza unui contract individual de prestari servicii incheiat cu operatorul de salubrizare.

Art. 89. - Autovehiculele si containerele destinate transportului de deseuri de origine animala trebuie dezinfectate dupa fiecare transport in parte in locurile special amenajate pentru aceasta operatie.

SECTIUNEA a 11-a

Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari

Art. 90. - Deseurile din constructii si demolari sunt deseuri solide rezultate in urma demolarii sau construirii cladirilor, soselelor si a altor structuri. In mod uzual, aceste deseuri contin pamant vegetal, nisip, pietris, substante gudronate sau rezultate din gudron, argila, substante cu lianti bituminosi sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, caramizi, lemn, zidarie, materiale pentru acoperisuri, tencuieli si ipsos, pasta de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, barne de lemn si altele asemenea.

Art. 91. - (1) Deseurile provenite din activitatile de constructii si demolari se colecteaza prin grija detinatorului si sunt transportate de catre operator, in baza unui contract de prestari servicii, in depozite specializate pentru primirea acestor tipuri de deseuri.

(2) Eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova este conditionata de existenta unui contract de prestari servicii incheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deseurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolari si constructii. Executantul lucrarii are obligatia de a precolecta deseurile rezultate din activitatea sa in containere specializate proprii sau puse la dispozitie de catre operatorul de salubrizare. Transportul, in vederea depozitarii deseurilor rezultate din activitatile enumerate, se realizeaza numai cu mijloacele operatorului, in baza unui contract de prestari servicii.

(3) Precolectarea se realizeaza numai in containere standardizate acoperite, fiind interzisa depozitarea deseurilor provenite din activitatea de constructii si demolari in recipientele sau containerele in care se depun deseurile municipale.

(4) Transportul deseurilor provenite din activitatile de constructii si demolari se realizeaza in containerele in care s-a realizat precolectarea sau in basculante prevazute cu sistem de acoperire a incarcaturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau imprastierea acestora in timpul transportului.

(5) In cazul deseurilor provenite din activitatile de constructii si demolari prin a caror manipulare se degaja praf se vor lua masurile necesare de umectare, astfel incat cantitatea de praf degajata in aer sa fie sub concentratia admisa.

Art. 92. - Depozitarea deseurilor neutralizate se face cu respectarea conditiilor impuse de tehnologia de depozitare controlata, in sectoarele din cadrul depozitelor de deseuri stabilite de Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru amenajarea depozitului pentru deseurile provenite din constructii si demolari.

Art. 93. - (1) Deseurile din constructii si demolari vor fi supuse proceselor de reciclare si recuperare, putand fi utilizate pentru reamenajari de drumuri sau alte activitati dupa ce au fost supuse procesarii, neutralizarii si pretratarii in statii de sortare.

(2) Deseurile din constructii si demolari pot fi tratate atat separat de deseurile municipale, cat si impreuna cu acestea, cu exceptia cazului in care in componenta acestora se regasesc substante sau materiale clasificate ca fiind periculoase.

Art. 94. - (1) Materialele care contin azbest, rezultate din demolari, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deseuri si se realizeaza astfel incat sa nu se degaje fibre din material; personalul care realizeaza aceasta operatie va purta echipament de protectie, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2) Containerele in care se precolecteaza materialele rezultate din constructii si demolari care au caracter periculos trebuie sa fie prevazute cu semne conventionale distinctive utilizate pentru avertizare in cazul substantelor otravitoare si inscriptionarea acestora cu avertizarea 'PERICOL DE MOARTE'. Aceste containere se depoziteaza numai pe domeniul apartinand producatorului de deseu, in spatiu ingradit.

(3) In autorizatia de construire trebuie sa se mentioneze actele normative care reglementeaza gestionarea deseurilor provenite din constructii si demolari si regimul deseurilor periculoase.

Art. 95. - Deseurile rezultate din constructii, care nu sunt poluate, cum ar fi pamantul si rocile excavate in cadrul lucrarilor de sapatura, pot fi utilizate, cu acordul autoritatilor de mediu, la alte lucrari de constructie, in agricultura sau silvicultura, amenajari hidrotehnice, constructia drumurilor, atat in cazul in care acestea sunt realizate pe raza teritoriala a Municipiului Craiova, cat si in alte localitati.

Art. 96. - Este interzisa abandonarea si depozitarea deseurilor din constructii si demolari pe domeniul public sau privat al Consiliului Local al Municipiului Craiova.

SECTIUNEA a 12-a

Dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

Art. 97. - (1) Cetatenii cu gospodarii individuale, operatorii economici, institutiile publice si asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a asigura combaterea si stingerea focarelor de rozatoare purtatoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort din gospodaria proprie sau din spatiile pe care le detin cu orice titlu.

(2) Finantarea activitatilor de dezinfectie, dezinsectie, deratizare se asigura de Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu exceptia cazurilor cand una sau mai multe din aceste activitati este solicitata de o persoana fizica sau juridica.

(3) Activitatea de dezinsectie se efectueaza in:

a) cladiri ale institutiilor publice;

b) parti comune ale cladirilor tip condominii, case;

c) caminele aferente retelelor de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie termica;

d) parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac;

e) piete, targuri, oboare, balciuri;

f) zone demolate si neconstruite;

g) subsoluri uscate, umede sau inundate.

(4) Activitatea de dezinfectie se efectueaza in:

a) depozitele de deseuri municipale si cele asimilate acestora;

b) statiile de transfer al deseurilor;

c) statiile de sortare a deseurilor;

d) incaperile din cadrul condominiilor prevazute cu tobogan, destinate colectarii deseurilor municipale;

e) spatiile special amenajate pentru colectarea deseurilor menajere;

f) mijloacele de transport in comun;

g) unitatile de invatamant si sanitare aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova;

h) locurile in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

(5) Deratizarea se efectueaza in toate locurile in care:

a) este prevazuta operatiunea de dezinfectie;

b) este prevazuta operatiunea de dezinsectie, cu exceptia mijloacelor de transport in comun;

c) exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

Art. 98. - Deratizarea se executa:

a) pentru operatorii economici, cel putin o data pe semestru si ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

b) pentru populatie si institutii publice, ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

Art. 99. - Din punct de vedere al frecventei, dezinsectia se executa:

a) trimestrial, in spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, in subsolurile tehnice si in caminele retelelor de alimentare cu apa, de canalizare si de alimentare cu energie termica. In cazul tratamentelor impotriva tantarilor este obligatorie actiunea atat impotriva larvelor, cat si a adultilor;

b) lunar sau ori de cate ori este nevoie, pentru stingerea unui focar in unitatile de productie si/sau de comert agroalimentar si in depozitele cu astfel de produse;

c) ori de cate ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infectie in institutii;

d) numai la solicitarea proprietarului spatiului cu destinatie de locuinta. In spatiile ocupate de copii, batrani, persoane cu afectiuni cronice, precum si in cele care se gasesc animale de companie sau de paza dezinsectia se executa utilizand numai produse din grupa III si IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau daunatoare pestilor sau animalelor cu sange cald. In cazul constatarii aparitiei unui focar, dezinsectia se efectueaza obligatoriu, fara a fi necesara solicitarea proprietarului spatiului cu destinatie de locuinta;

e) tratamentele in spatiile verzi de pe raza Municipiului Craiova se vor efectua in conformitate cu hotararea consiliului local, utilizand aparatura de tratare de la sol cu ceata rece sau calda.

Art. 100. - Toate produsele folosite pentru efectuarea operatiunilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 101. - (1) Persoanele fizice sau juridice detinatoare de spatii construite indiferent de destinatie, curti si/sau terenuri virane sau amenajate, unitatile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, institutiile publice, precum si unitatile care au in exploatare retele tehnico-edilitare sunt obligate sa efectueze deratizarea, dezinsectia si dezinfectia spatiilor detinute in conditiile prevazute in prezentul regulament.

(2) Deratizarea, dezinsectia si dezinfectia spatiilor detinute se realizeaza numai de operatorul (licentiat de A.N.R.S.C.) caruia i-a fost atribuita activitatea in gestiune directa.

(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operatiilor de deratizare, dezinsectie si/sau dezinfectie au obligatia sa permita accesul operatorului in locurile unde urmeaza sa se realizeze operatia si sa mentina salubre spatiile pe care le au in proprietate, luand masuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spalare a incaperilor in care se efectueaza colectarea deseurilor, de eliminare a apei stagnate, de curatare a subsolurilor, de punere in ordine a depozitelor de materiale si de remediere a defectiunilor tehnice la instalatiile sanitare care provoaca inundarea sau stagnarea apei in subsoluri si/sau pe terenurile detinute.

Art. 102. - Operatorul care presteaza activitatea de deratizare, dezinfectie si/sau dezinsectie are urmatoarele obligatii:

a) inainte de inceperea lucrarilor in teren va anunta tipul lucrarilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de executie, adus la cunostinta utilizatorului cu cel putin 5 zile inainte de inceperea lucrarilor respective, care va contine:

1. tipul lucrarii ce se va efectua;

2. data si intervalul orar in care se efectueaza lucrarea;

3. locul/locurile din cadrul proprietatii utilizatorului in care este necesara activitatea;

4. gradul de toxicitate a substantelor utilizate;

5. efectele substantelor asupra pestilor, albinelor si animalelor cu sange cald;

6. masurile de protectie ce trebuie luate in special cu referire la copii, batrani, bolnavi, animale si pasari;

b) in cazul in care operatorul trebuie sa efectueze una sau mai multe operatii pe proprietatea privata a utilizatorului, la inceperea lucrarilor reprezentantul acestuia este obligat sa se legitimeze si sa anunte scopul activitatii pe care o va efectua;

c) la terminarea lucrarilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicita confirmarea efectuarii fizice a lucrarii, operatorul fiind singurul responsabil in privinta substantelor utilizate, a cantitatii acestora si a tehnologiei aplicate.

Art. 103. - In cazul refuzului de a permite efectuarea operatiilor pe proprietatea utilizatorului, operatorul are obligatia sa anunte Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru luarea masurilor legale.

Art. 104. - (1) In cazul in care, in urma unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, vizibila, proprietatii beneficiarului, acest fapt va fi mentionat in documentul de lucru si va fi comunicat in mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor si vietuitoarelor.

(2) Operatorul nu este exonerat de raspunderea privind prejudiciile cauzate sanatatii oamenilor si vietuitoarelor, altele decat cele pentru care se aplica tratamentul, daca utilizeaza substante periculoase pentru acestia, daca nu s-au luat masurile necesare informarii populatiei, conform prevederilor art. 102 lit. a), sau tratamentul este ineficient.

CAPITOLUL III

Drepturi si obligatii

SECTIUNEA 1

Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de salubrizare

Art. 105. - (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor actiona pentru implicarea detinatorilor de deseuri in gestionarea eficienta a acestora si transformarea treptata a detinatorilor de deseuri in 'operatori activi de mediu', cel putin la nivelul habitatului propriu.

(2) Operatorii vor asigura conditiile materiale pentru realizarea precolectarii selective, in paralel cu constientizarea utilizatorilor asupra tratarii cu responsabilitate a problemei deseurilor.

(3) Consiliul Local al Municipiului Craiova se va implica in infiintarea sistemelor de precolectare si colectare selectiva a deseurilor menajere de la populatie si de popularizare si instruire a acesteia privind conditiile de mediu, impactul deseurilor asupra mediului, inclusiv in toate unitatile de invatamant pe care le gestioneaza.

Art. 106. - (1) Drepturile si obligatiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct in cadrul:

a) hotararii de dare in administrare a serviciului de salubrizare;

b) regulamentului serviciului de salubrizare;

c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

Art. 107. - Operatorii serviciilor de salubrizare au urmatoarele drepturi:

a) sa incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzator tarifului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Craiova, determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.;

b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

c) sa solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie;

d) sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual;

e) sa aiba exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

f) sa aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova;

g) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea facturii;

h) sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

Art. 108. - Operatorii serviciilor de salubrizare au urmatoarele obligatii:

a) sa tina gestiune separata pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili tarife juste in concordanta cu cheltuielile efectuate;

b) sa asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale si cu respectarea prezentului regulament, prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

c) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri aflate in perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale;

d) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii serviciului si sa acorde bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestarii serviciului sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de prestare;

e) sa furnizeze Consiliul Local al Municipiului Craiova, respectiv A.N.R.S.C., informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de salubrizare, in conditiile legii;

f) sa incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata in desfasurarea activitatilor;

g) sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare;

h) sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

i) sa presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii, sa colecteze intreaga cantitate de deseuri municipale si sa lase in stare de curatenie spatiul destinat depozitarii recipientelor de precolectare si domeniul public;

j) sa doteze punctele de colectare cu recipiente si/sau containere in cantitati suficiente, cu respectarea normelor in vigoare;

k) sa tina la zi, impreuna cu Consiliul Local al Municipiului Craiova, evidenta tuturor utilizatorilor cu si fara contracte de prestari servicii in vederea decontarii prestatiei direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite in acest sens.

l) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin hotararea de dare in administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul serviciului de salubrizare, sa imbunatateasca in mod continuu calitatea serviciilor prestate;

m) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor specifice de operare;

n) sa doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectarii selective, in conditiile stabilite de prezentul regulament;

o) sa verifice starea tehnica a mijloacelor de precolectare si sa le inlocuiasca pe cele care prezinta defectiuni sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la sesizare;

p) sa asigure curatenia si igiena cailor publice, a statiilor mijloacelor de transport in comun;

q) sa isi extinda anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi intreaga comunitate a localitatii;

r) sa asigure curatarea si transportul zapezii de pe caile publice, din statiile mijloacelor de transport in comun, de la trecerile de pietoni semnalizate si sa le mentina in functiune pe timp de polei sau de inghet;

s) sa asigure desfasurarea corespunzatoare a programelor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare conform programelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova;

t) sa factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competenta, la tarife legal aprobate;

u) sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamatiilor, avand un program de functionare permanent;

v) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si sa ia masurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat si a primit reclamatia, adresa reclamantului, data si ora reclamatiei, data si ora rezolvarii, numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise operatorul are obligatia sa raspunda in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora;

w) sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic autoritatilor competente situatia, conform reglementarilor in vigoare.

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si obligatiile utilizatorilor

Art. 109. - (1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, directi ori indirecti, definiti potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice.

(2) Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum si la informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

Art. 110. - Utilizatorii au urmatoarele drepturi:

a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in conditiile contractului/contractului-cadru de prestare;

b) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii si ale contractelor de prestare, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;

c) sa sesizeze Consiliului Local al Municipiului Craiova si autoritatilor competente orice deficiente constatate in sfera serviciului de salubrizare si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciului;

d) sa se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea intereselor proprii;

e) sa primeasca si sa utilizeze informatii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate in legatura cu acest serviciu de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova, A.N.R.S.C. sau operator, dupa caz;

f) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activitatile din sectorul serviciului de salubrizare;

g) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, Consiliului Local al Municipiului Craiova, sau autoritatilor administratiei publice centrale ori instantelor judecatoresti, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect;

h) sa li se presteze serviciul de salubrizare in conditiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract;

i) sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale;

j) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau Consiliului Local al Municipiului Craiova, si autoritatilor administratiei publice centrale cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

k) sa fie dotati de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de incarcare si de transport ale acestora;

l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de utilizare a acestora.

Art. 111. - Utilizatorii au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile prezentului regulament si clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

b) sa achite in termenele stabilite obligatiile de plata, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

c) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare;

d) sa asigure preselectarea pe categorii a deseurilor reciclabile, rezultate din gospodariile proprii sau din activitatile lucrative pe care le desfasoara, precum si depozitarea acestora in containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare numai in locurile special amenajate;

e) sa aplice masuri privind deratizarea si dezinsectia, stabilite de autoritatea locala si de directia de sanatate publica teritoriala;

f) sa accepte limitarea temporara a prestarii serviciului ca urmare a executiei unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

g) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in vigoare;

h) sa incheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitatile serviciului de salubrizare mentionate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul sa presteze astfel de activitati in aria teritorial-administrativa a Municipiului Craiova;

i) sa execute operatiunea de precolectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare de operatorul serviciului de salubrizare, in conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Consiliul Local al Municipiului Craiova si prevazute in contract. Fractiunea umeda a deseurilor va fi depusa in saci de plastic si apoi in recipientul de colectare;

j) sa primeasca de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile;

k) sa mentina in stare de curatenie spatiile in care se face precolectarea, precum si recipientele in care se depoziteaza deseurile municipale in vederea colectarii;

l) sa execute operatiunea de precolectare in conditii de maxima siguranta din punct de vedere al sanatatii oamenilor si al protectiei mediului, astfel incat sa nu produca poluare fonica, miros neplacut si raspandirea de deseuri;

m) sa nu introduca in recipientele de precolectare deseuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau curatarea si intretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de directiile sanitare veterinare sau de autoritatile de mediu;

n) sa colecteze si sa depoziteze selectiv deseurile de ambalaje in recipiente diferite, inscriptionate corespunzator si amplasate de operatorul serviciului de salubrizare in spatiile special amenajate de autoritatile administratiei publice locale;

o) sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre imobil si domeniul public (pana la limita de proprietate); Consiliul Local al Municipiului Craiova se va ingriji de salubrizarea spatiilor aflate in proprietatea publica sau privata a lor;

p) sa asigure curatenia locurilor de parcare pe care le au in folosinta din domeniul public, daca este cazul, si sa nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor si lubrifiantilor sau spalarea autovehiculelor;

q) sa nu arunce deseuri municipale si obiecte de uz casnic pe strazi, in parcuri, pe terenuri virane sau in cosurile de hartii amplasate pe domeniul public ori in locuri publice;

r) sa depoziteze hartiile si resturile marunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizarii mijloacelor de transport si a activitatii desfasurate pe strazile localitatii in cosurile de hartii amplasate de operator de-a lungul strazilor, in parcuri si alte asemenea locuri;

s) sa mentina curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul condominiului, gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

t) sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc;

u) sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie, in piete, targuri si oboare, in parcuri, locuri de joaca pentru copii si in alte locuri publice.

CAPITOLUL IV

Determinarea cantitatilor si volumului de lucrari prestate

Art. 112. - (1) La incheierea contractului de prestari servicii, operatorii au obligatia de a mentiona in contract cantitatile de deseuri ce urmeaza a fi colectate.

(2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care detin in proprietate gospodarii individuale, contractul se incheie pentru numarul total de persoane care au adresa cu acelasi cod postal.

Art. 113. - (1) In vederea dotarii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deseurile menajere si cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorul impreuna cu Consiliul Local al Municipiului Craiova vor stabili pe baza de masuratori norme locale de deseuri produse.

(2) Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de deseuri produse, tipul acestora, compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare vor fi cele mentionate in autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente.

(3) Determinarea cantitatilor de deseuri primite la depozite se face numai prin cantarire.

(4) Pentru deseurile provenite de la lucrari de constructii, operatorii vor stabili cu producatorii unor astfel de deseuri modalitatea de determinare a cantitatii acestor deseuri, regula fiind de determinare a cantitatilor prin cantarire.

Art. 114. - (1) Pentru activitatile de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice, cantitatea prestatiilor se stabileste pe baza suprafetelor, volumelor, asa cum acestea sunt trecute in caietul de sarcini.

(2) Pentru curatarea si transportul zapezii si al ghetii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, calculul se realizeaza pe baza suprafetelor degajate, a cantitatilor calculate si a retetei de tratament preventiv impotriva depunerii zapezii si a formarii poleiului.

(3) Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova va controla prin sondaj si/sau ca urmare a sesizarilor venite din partea populatiei activitatea depusa de operator, iar in cazul in care rezulta neconformitati se incheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrarii sau calitatea necorespunzatoare a acesteia.

(4) Pe baza procesului-verbal de constatare, Consiliul Local al Municipiului Craiova, aplica penalitatile mentionate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul, acestea reprezentand unitati procentuale din valoarea lunara totala a contractului.

Art. 115. - Pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare masurarea cantitatilor se face in functie de doza si de reteta utilizate pe unitatea de suprafata sau de volum.

Art. 116. - Modalitatile de determinare a cantitatilor, cat si modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, intocmita de operator si aprobata de A.N.R.S.C.

CAPITOLUL V

Indicatori de performanta si de evaluare a serviciului de salubrizare

Art. 117. (1) Indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare sunt cei prevazuti in anexa nr.1 la prezentul regulament.

(2) Consiliul Local al Municipiului Craiova va urmari realizarea de catre operatori a indicatorilor de performanta ai serviciului, a clauzelor contractuale si a legislatiei in vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

(3) Consiliul Local al Municipiului Craiova aplica penalitati contractuale operatorului serviciului de salubrizare in cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului.

Art. 118. - (1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localitatilor.

(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciul de salubrizare, avandu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

c) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

d) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei;

f) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii muncii.

Art. 119. - La stabilirea indicatorilor de performanta pentru serviciul de salubrizare s-au avut in vedere urmatoarele:

a) contractarea serviciului de salubrizare;

b) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

c) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

d) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

e) solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare: informare, consultanta.

Art. 120. - In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul de salubrizare trebuie sa asigure:

a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

b) gradul asigurarii colectarii selective a deseurilor de ambalaje si DEEE de la populatie;

c) gradul asigurarii cu recipiente de precolectare a utilizatorilor;

d) evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

e) inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

f) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora.

Art. 121. - In conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, Consiliul Local al Municipiului Craiova, autoritatile administratiei publice centrale, precum si A.N.R.S.C., au acces neingradit la informatii necesare stabilirii:

a) modului de aplicare a legislatiei si a normelor emise de A.N.R.S.C.;

b) modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

c) calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii;

d) modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

e) modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

f) respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metodologice.

Art. 122. - Indicatorii de performanta din anexa nr.1 la prezentul regulament au caracter minimal si pot fi suplimentati conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 123. - Prezentul regulament respecta prevederile regulamentului cadru.

Art. 124. - (1) In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele si tarifele legale, valabile la data incheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri si la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protectiei mediului si al sanatatii publice.

(2) Contractele de prestari servicii se vor incheia cu urmatoarele categorii de utilizatori:

a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora;

b) asociatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora;

c) operatori economici;

d) institutii publice.

Art. 125. - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 126. - (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de modificarile de natura tehnica, tehnologica si legislativa, prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu votul majoritatii consilierilor in functie.

(2) Anexa nr.1 face parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA NR. 1

INDICATORI DE PERFORMANTA

PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE SALUBRIZARE

INDICATORI DE PERFORMANTA

1. INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

1.1 Contractarea serviciilor de salubrizare

a) Numarul de contracte incheiate raportat la numarul de solicitari, pe categorii de utilizatori :

utilizatori casnici personae fizice sau juridice, asociatii de locatari/proprietari : 100%;

institutii publice : 100%%;

agenti economici : 100%.

b) Procentul de contracte de la lit. a) incheiate in mai putin de 10 zile calendaristice: 80% din total numar contracte;

c) Numarul de solicitari de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numarul total de solicitari de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate in 10 zile: min. 60% din nr. total de solicitari;

d) Numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai activitatii prestate, rezolvate, raportat la numarul total de cereri de imbunatatire a activitatii, pe categorii de activitati :

* precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusive ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere : 90%;

* sortarea deseurilor municipale: 20%

* organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor: 30%

* depozitarea controlata a deseurilor municipale: 100%

* infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora: 100%

* maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice: 100%

* curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet: 70%

* colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj: 100%

* colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici, neasimilabile celor menajere: 100%

* colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei: 100%

* colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari: 100%

* dezinsectia, dezinfectia si deratizarea: 100%

1.2 Masurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate

a) Numarul de recipiente de precolectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari :

70% din solicitari in maxim 30 zile;

30% din solicitari in maxim 40 zile.

b) Numarul de reclamatii rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la numarul de reclamatii privind cantitatile de servicii prestate pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori:

* precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere :

- utilizatori casnici persoane fizice sau juridice, asociatii de locatari/proprietari : 100% in 30 zile;

- institutii publice : 100% in 30 zile;

- agenti economici : 100%.in 30 zile.

* sortarea deseurilor municipale: 15% in 30 zile.

* organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor: 20% in 30 zile;

* depozitarea controlata a deseurilor municipale: 100%;

* infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora: 100%;

* maturatu,l spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice:100%;

* curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet: 70%,

* colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj: 100%;

* colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici, neasimilabile celor menajere: 100%;

* colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei: 100%;

* colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari: 100%;

* dezinsectia, dezinfectia si deratizarea: 100%.

c) Ponderea si numarul de reclamatii de la lit. b) care s-au dovedit justificate:70%;

d) Procentul de solicitari de la lit.c) care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare: 40%;

e) Numarul de sesizari din partea agentilor de protectia mediului raportat la nr. total de sesizari din partea autoritatilor centrale si locale: max. 15%

f) Numarul anual de sesizari din partea agentilor de sanatate publica raportat la numarul total de sesizari din partea autoritatilor centrale si locale: max. 15%;

g) Cantitatea de deseuri colectata selectiv raportata la cantitatea totala de deseuri colectate: 20% in primul an ;

h) Cantitatea totala de deseuri sortate si valorificate, raportata la cantitatea totala de deseuri colectate: 20%

i) Penalitatile contractuale totale aplicate de Consiliul Local al Municipiului Craiova raportate la valoarea prestatiei, pe activitati:

* precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusive ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere : 2%

* sortarea deseurilor municipale: 1%

* organizarea prelucrarii neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor: 1%

* depozitarea controlata a deseurilor municipale: 5%

* infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora: 5%

* maturatul spalatul stropirea si intretinerea cailor publice: 5%

* curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet: 5%

* colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj: 5%

* colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici, neasimilabile celor menajere: 5%

* colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei: 5%

* colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari: 5%

* dezinsectia, dezinfectia si deratizarea: 10%

j) Cantitatea totala de deseuri colectate pe baza de contract raportata la cantitatea totala de deseuri colectata: 90%;

k) Cantitatea totala de deseuri colectate din locurile neamenajate, raportata la cantitatea totala de deseuri colectate: 10%;

l) Numarul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii prestate, raportat la nr. total de reclamatii privind calitatea activitatii prestate, pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori: 100%

m) Ponderea din nr. de reclamatii de la pct. l) care s-au dovedit justificate: 70%;

n) Procentul de solicitari de la lit. m) care au fost rezolvate in mai putin de doua zile calendaristice: 30%;

o) Valoarea aferenta activitatii de colectare a deseurilor totala facturata, raportata la valoarea totala rezultata din valorificarea deseurilor reciclabile: 5%.

1.3 Facturarea si incasarea contravalorii prestatiilor

a) Numarul de reclamatii privind facturarea raportat la numarul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori

- utilizatori casnici persoane fizice sau juridice, asociatii de locatari/proprietari : 10% pe an;

- institutii publice : 5% pe an;

- agenti economici : 10% pe an.

b) Procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate in mai putin de 10 zile: 70%;

c) Procentul de reclamatii de la lit.a) care s-au dovedit a fi justificate: 60%;

d) Valoarea totala a facturilor incasate raportata la valoarea totala a facturilor emise, pe categorii de activitati si utilizatori :

* precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere : 98% in 60 de zile;

* sortarea deseurilor municipale: 90%

* organizarea prelucrarii neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor: 90%

* depozitarea controlata a deseurilor municipale: 90%

* infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora: 90%

* maturatul spalatul stropirea si intretinerea cailor publice: 90%

* curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet: 90%

* colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj: 90%

* colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici, neasimilabile celor menajere: 90%

* colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei: 90%

* colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari: 95%

* dezinsectia, dezinfectia si deratizarea: 90%

e) Valoarea totala a facturilor emise raportata la cantitatile de servicii prestate pe activitati si pe categorii de utilizatori:95%

1.4 Raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor

a) Numarul de sesizari scrise, raportate la numarul total de utilizatori,, pe activitati si categorii de utilizatori:

* precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere :

- utilizatori casnici persoane fizice sau juridice, asociatii de locatari/proprietari :1%;

- institutii publice :5%;

- agenti economici :5%.

* sortarea deseurilor municipale:10%

* organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor:10%;

* depozitarea controlata a deseurilor municipale: 10%

* infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora: -

* maturatul spalatul stropirea si intretinerea cailor publice: 10%

* curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet: 0,5%

* colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj: 0,5%

* colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici, neasimilabile celor menajere: 5%

* colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei: 5%

* colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari: 5%

* dezinsectia, dezinfectia si deratizarea: 0,5%

b) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice: 100%;

c) Procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi intemeiat: 75%;

2. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

2.1. Indicatori de performanta garantati prin licenta de prestare a serviciului

a) Numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de catre operator a obligatiilor din licenta: 10% din numarul total de sesizari;

b) Numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate: max. 20;

2.2. Indicatori de performanta a caror nerespectare atrage penalitati conform contractului de furnizare/prestare

a) Numarul de utilizatori care au primit despagubiri datorate culpei operatorului sau daca s-au imbolnavit din cauza nerespectarii conditiilor corespunzatoare de prestare a activitatii: 0,1 % din numarul total de utilizatori;

b) Valoarea despagubirilor acordate de operator pentru situatiile de la lit. a) raportata la valoarea totala facturata aferenta activitatii: 0,1% ;

c) Numarul de neconformitati constatate de autoritatile administratiei publice locale, pe activitati:

* precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere : 50

* sortarea deseurilor municipale: 20

* organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor: 10

* depozitarea controlata a deseurilor municipale: 20

* infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora: -

* maturatul spalatul stropirea si intretinerea cailor publice: 20

* curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet: 10

* colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj: 10

* colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici, neasimilabile celor menajere: 20

* colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei: 10

* colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari: 10

* dezinsectia, dezinfectia si deratizarea: 10.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2954
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved