Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


ORDINUL pentru aprobarea NORMELOR privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micROMANIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ORDINUL

MINISTRULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 1184 din 06.02.2006

pentru aprobarea NORMELOR

privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de

urgenta

Avand in vedere prevederile art. 56 si 57 din Legea 481/2004, privind protectia civila, precum si a art. 22 din Hotararea Guvernului nr. 1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuarii in situatii de conflict armat,

In temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ministrul administratiei si internelor, in calitate de Presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, emite prezentul

ORDIN:

Art. - Se aproba "Normele privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta', prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor va lua masuri pentru aplicarea unitara a prevederilor Normelor prevazute la art. 1.

Art. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii. incepand cu aceeasi data, orice dispozitii contrare se abroga.

MINISTRUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Vasile BLAGA

CUPRINS    Pagina

Capitolul I

Dispozitii generale

Capitolul II

Organizarea actiunilor de evacuare

Capitolul III

Conducerea actiunilor de evacuare

Capitolul IV

Executarea actiunilor de evacuare

Capitolul V

Asigurarea actiunilor de evacuare

Capitolul VI

Logistica actiunilor de evacuare

Capitolul VII

Dispozitii finale

Anexe:

Nr.1

Planul de evacuare

Nr.2

Ordinul/ Dispozitia de evacuare

Nr.3

Decizia pentru evacuare, primire/repartitie

Nr.4

Componenta Centrului de conducere si coordonare a evacuarii.

Nr.3

Carnetul cu activitatile care se desfasoara in cadrul punctului de adunare/imbarcare/ debarcare si primire-repartitie a evacuatilor

Nr.6

Jurnalul actiunilor de evacuare, primire/repartitie

Nr.7

Raportul - sinteza

Nr.8

Plan de transport

NORME

privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de

urgenta

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1 - In sensul prezentelor norme, prin evacuare se intelege masura de protectie civila luata inainte, pe timpul sau dupa producerea unei situatii de urgenta, la declararea starii de alerta, si care consta in scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, in mod organizat, a populatiei, a unor institutii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale si dispunerea lor in zone sau localitati care asigura conditii de protectie si supravietuire.

Art. - (1) Actiunile de evacuare se planifica si se organizeaza in functie de tipul de risc, avandu-se in vedere parametrii specifici ce caracterizeaza evolutia si amploarea consecintelor acestuia.

(2) Evacuarea se executa in baza planurilor intocmite in conditiile prevazute de prezentele norme.

Art. - In caz de situatii de urgenta actiunea de evacuare incepe imediat dupa identificarea pericolului ori dupa producerea acestuia, acordand prioritate evacuarii populatiei.

Art - In functie de situatia creata, evacuarea se executa din:

a)         localitatile prevazute in hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitet National;

b)        localitatile dispuse in zonele de planificare de urgenta, de accident chimic sau in aval de constructiile hidrotehnice, in cazul producerii unor dezastre;

c)         alte localitati/zone/obiective in care viata si sanatatea locuitorilor si a animalelor sau/si siguranta bunurilor materiale sunt puse in pericol in cazul unor situatii de urgenta.

Art. - (1) Executarea actiunilor de evacuare trebuie sa permita functionarea institutiilor statului, mentinerea ordinii publice si desfasurarea activitatilor sociale vitale in situatii de urgenta.

(2) Localitatile in care se executa evacuarea trebuie sa asigure legaturi de comunicatii, conditii de cazare, hranire, asistenta medicala, precum si pentru continuarea activitatii social-economice, functionarea institutiilor si operatorilor economici, desfasurarea procesului de invatamant etc.

Art - (1) in functie de evolutia situatiei de urgenta si de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zona/localitate se poate efectua in totalitate sau partial, simultan sau succesiv.

in toate situatiile se va avea in vedere si posibilitatea autoevacuarii. Desfasurarea acestei activitati impune interventia organelor specializate ale autoritatilor administratiei publice pentru evitarea confuziei, panicii, aglomeratiei si blocajelor pe caile de comunicatii precum si a dezordinii si actelor antisociale.

Art. - (1) Evacuarea se executa, de regula, pe teritoriul judetului respectiv, cu exceptia municipiului Bucuresti, caz in care se poate executa si pe teritoriul altor judete.

Localitatile/zonele din si in care se executa evacuarea in situatii de urgenta se stabilesc de catre comitetele judetene si locale, cu avizul sefului inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta.

Localitatile/zonele limitrofe municipiului Bucuresti in care se face evacuarea se stabilesc de catre Comitetul National, la propunerea Comitetului pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti.

CAPITOLUL II

Organizarea actiunilor de evacuare

Art. 8 - Organizarea, conducerea si asigurarea actiunilor de evacuare, se stabilesc prin planurile de evacuare.

Art. 9 - Organizarea evacuarii se realizeaza de:

a)        ministerele si institutiile publice centrale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de catre inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul de resort sau conducatorul institutiei;

b)        institutiile publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de seful inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta si aprobate de ministrul sub a carui coordonare se afla;

c)        autoritatile administratiei publice locale, pe baza planurilor proprii de evacuare intocmite de personalul cu atributii in domeniu, avizate de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta si seful inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta/al municipiului Bucuresti si aprobate de presedintele comitetului;

d)       inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta/al municipiului Bucuresti, pentru evacuarea populatiei si a unor bunuri materiale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta si aprobate de presedintele comitetului;

e) operatorii economici, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de seful inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta si aprobate de presedintele comitetului local.

Art. - Populatia si bunurile materiale care se evacueaza, gradul de urgenta si ordinea in care se executa, fortele si mijloacele destinate si sprijinul logistic al evacuarii in cazul situatiilor de urgenta se stabilesc pentru fiecare situatie in parte de personalul cu atributii in domeniu din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, se avizeaza de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta si se aproba de presedintele comitetului.

Art. - Organizarea actiunilor de evacuare cuprinde, in principiu, urmatoarele activitati:

a)        intrunirea comitetelor pentru situatii de urgenta;

b)        analiza situatiei de urgenta;

c)        prognozarea evolutiei situatiei;

d)       determinarea efectelor actiunilor dezastrelor asupra populatiei si bunurilor materiale;

e)        stabilirea masurilor de prima urgenta;

f)         recunoasterea itinerariilor si localitatilor/zonelor in care se executa evacuarea;

g)    actualizarea planului de evacuare si punerea in aplicare a acestuia;

h) elaborarea si transmiterea ordinului/dispozitiei de evacuare.

Art. - (1) Planurile de evacuare se elaboreaza din timp, in starea de normalitate, in functie de riscurile inventariate si functiile de sprijin stabilite prin Hotararea Guvernului nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, si se actualizeaza ori de cate ori apar modificari in structura populatiei, institutiilor si operatorilor economici, precum si atunci cand aplicarea lor devine iminenta.

(2) Continutul-cadru al planurilor de evacuare este prevazut in Anexa nr. 1.

Art. 13 - in vederea intocmirii planurilor de evacuare, structurile responsabile impreuna cu specialisti din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta executa, in principiu, urmatoarele activitati:

a)        stabilesc localitatile, institutiile, operatorii economici, precum si numarul si structura populatiei/salariatilor care se evacueaza ;

b)        stabilesc natura si cantitatea bunurilor ce urmeaza a fi evacuate;

c)         stabilesc zonele si localitatile in care se executa evacuarea;

d)       stabilesc gradul de urgenta si esalonarea evacuarii, precum si mijloacele de transport si itinerariile pe care se executa evacuarea;

e)        executa recunoasterea zonelor si localitatilor in care se dispune evacuarea;

f)         analizeaza posibilitatile de cazare, aprovizionare si hranire a evacuatilor, de depozitare a bunurilor si de functionare a institutiilor;

g)        identifica posibilitatile de asigurare a actiunilor de evacuare.

Art. - Inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta organizeaza si executa instruirea factorilor responsabili din institutii si de la operatorii economici, controleaza ierarhic existenta si calitatea planurilor si masurilor de evacuare, planifica, organizeaza si desfasoara exercitii de evacuare.

Art. - In acord cu personalul specializat din cadrul structurilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, comitetele pentru situatii de urgenta stabilesc obiectivele de realizat si fondurile necesare realizarii acestora, asigura includerea lor in bugetul de stat, respectiv locale, in bugetele institutiilor publice, ale operatorilor economici, urmarindu-se utilizarea eficienta a fondurilor alocate, in conditiile legii.

CAPITOLUL III

Conducerea actiunilor de evacuare

Art. 16 - (1) In situatiile de trecere de la starea de normalitate la starea de alerta sau urgenta, succesiunea activitatilor si conducerea actiunilor de evacuare la nivel national se realizeaza de Comitetul National.

(2) In teritoriu, conducerea nemijlocita a actiunilor de evacuare se exercita de catre comitetele judetene/locale, al municipiului Bucuresti, corespunzator tipului de situatie de urgenta produsa.

Art. - (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, executa activitati de coordonare a evacuarii prin centrele operative proprii.

(2) Institutiile din sistemul de aparare, ordine si siguranta nationala, organizeaza si executa evacuarea personalului si a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii, potrivit ordinelor si dispozitiilor specifice emise de conducatorii acestora.

Art. - Comitetelor judetene, locale si al municipiului Bucuresti le revin, in principal, urmatoarele atributii:

a)        coordonarea pregatirii populatiei pe localitati, cartiere, institutii publice si operatori economici in vederea organizarii si desfasurarii actiunilor de evacuare primire/repartitie;

b)        organizarea si asigurarea functionarii sistemului informational - decizional pe plan local;

c)        stabilirea necesarului de capacitati de comunicatii, pe tipuri de retele telefonice fixe, mobile, radio etc., la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti;

d)       elaborarea planurilor de evacuare-primire proprii si avizarea celor intocmite de structurile subordonate;

e)        coordonarea aplicarii unitare si in mod organizat a masurilor de evacuare in plan teritorial;

f)         coordonarea activitatii de constituire a rezervelor de stricta necesitate destinate persoanelor evacuate/sinistrate;

g)        indeplinirea sarcinilor curente stabilite in functie de situatia concreta;

h) organizarea unui punct de informare privind persoanele evacuate/sinistrate.

Art. 19 - (1) Principalele atributii pe linia evacuarii ale institutiilor publice si operatorilor economici sunt urmatoarele:

a)        intocmesc si actualizeaza planurile de evacuare a salariatilor si bunurilor materiale;

b)        asigura instiintarea si alarmarea personalului;

c)        asigura punerea in aplicare, la ordin, a masurilor prevazute in planurile de evacuare;

d)       realizeaza masurile de asigurare a evacuarii: siguranta, paza si ordine, asigurare medicala, aprovizionare cu alimente de stricta necesitate etc.;

e)        instruiesc personalul cu privire la modul de actiune in caz de evacuare;

f)         intocmesc si inainteaza, prin inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta/al municipiului Bucuresti, cererile de suplimentare cu mijloace de transport, carburanti-lubrifianti, imobile, alimente si produse industriale de prima necesitate, spatii pentru depozitarea bunurilor, cazarii si aprovizionarii evacuatilor.

Art. - (1) Pentru conducerea actiunilor de evacuare se utilizeaza sistemul de transmisiuni al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si sistemul de telecomunicatii national/teritorial, dupa caz.

Daca situatia impune, inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta asigura mijloace de transmisiuni mobile.

Pe timpul actiunilor de evacuare in situatii de urgenta Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura legaturi de telecomunicatii speciale si cooperare pentru autoritatile publice centrale si locale, potrivit legii de organizare si functionare proprii, stabilite de comun acord cu acestea.

CAPITOLUL IV

Executarea actiunilor de evacuare

Art. 21 - (1) Trecerea la executarea evacuarii se face la ordin.

Ordinul de evacuare in cazul situatiilor de urgenta, se emite de presedintele Comitetului National. In temeiul ordinului de evacuare comitetele ministeriale si judetene emit ordine de evacuare, primire/repartitie la propunerea centrelor operative sau operationale pentru situatii de urgenta.

Comitetele locale, institutiile si operatorii economici emit decizii de evacuare, primire/repartitie catre structurile subordonate, respectiv celule.

In functie de situatie, ordinul/dispozitia de evacuare, primire/ repartitie se poate transmite prin telefon/fax, prin mijloace radio, prin corespondenta speciala sau prin curieri. De asemenea si in situatiile stabilite de Comitetul National ordinul/dispozitia de evacuare poate fi transmis(a) si prin intermediul posturilor de radio si televiziune.

Art. - La primirea ordinului/dispozitiei de evacuare, se verifica autenticitatea si dupa confirmare, se analizeaza situatia generala si cea din zona de responsabilitate, se stabilesc masurile de prima urgenta si se transmit dispozitii preliminare, trecand de indata la elaborarea dispozitiei de evacuare.

Art. - (1) Ordinul/dispozitia de evacuare cuprinde, in principiu, urmatoarele:

a)         conceptia actiunilor de evacuare;

b)        organizarea conducerii actiunilor de evacuare;

c)         masurile de cooperare pe timpul executarii evacuarii;

d)        masurile de asigurare a evacuarii.

(2) Continutul ordinului/dispozitiei si deciziei pentru evacuare sunt prevazute in Anexele nr. 2 si 3.

Art. 24 - Pentru executarea actiunilor de evacuare se realizeaza dispozitivul de evacuare, care cuprinde:

a)         centre de conducere si coordonare a evacuarii;

b)        posturi de observare si posturi de instiintare si alarmare;

c)         puncte de adunare a populatiei si de depozitare a bunurilor care se evacueaza;

d)        puncte de imbarcare si puncte de debarcare;

e)         puncte de primire-repartitie a populatiei si bunurilor evacuate;

Art. - Centrul de conducere si coordonare a evacuarii isi desfasoara activitatea intr-un loc special amenajat din care comitetul conduce in mod unitar actiunile de evacuare. Componenta acestuia este prezentata in Anexa nr. 4.

Art. 26 - (1) Punctele de adunare, imbarcare, debarcare si primire - repartitie, denumite in continuare puncte de adunare, se stabilesc din timp de normalitate de catre comitetele pentru situatii de urgenta, la propunerea inspectoratelor pentru situatii de urgenta.

Punctele de adunare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)         sa fie situate in apropierea cailor de acces spre localitatile, zonele in care se executa evacuarea;

b)        sa poata fi identificate si recunoscute cu usurinta;

c)         sa asigure posibilitati pentru protectia populatiei si a bunurilor in situatii de urgenta;

d)        sa asigure conditii de desfasurare a activitatilor specifice;

Stabilirea si pregatirea punctelor de imbarcare a evacuatilor din zonele afectate, se realizeaza in termen de 2 ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare;

in functie de amploarea actiunilor de evacuare si de conditiile specifice, punctele de adunare se incadreaza cu personal in numar variabil, de regula, in urmatoarea structura:

a)         seful punctului de adunare;

b)        inlocuitorul sefului punctului de adunare;

c)         grupa pentru constituirea esaloanelor/indicativelor de evacuare, evidenta populatiei si bunurilor care se evacueaza;

d)        personal pentru indrumarea si fluidizarea circulatiei;

e)         grupa medicala;

f)         personal pentru ordine si siguranta publica;

g)        grupa logistica.

Art. - (1) Seful punctului de adunare se subordoneaza sefului Centrului de conducere si coordonare a evacuarii si desfasoara, in principiu, urmatoarele activitati:

a)        intocmeste/actualizeaza Carnetul cu activitatile care se desfasoara in cadrul punctului de adunare;

b)        participa, la ordin, la sedintele Centrului de conducere si coordonare a evacuarii;

c)        convoaca personalul punctului si face precizari privind indeplinirea atributiilor in situatia creata;

d)       verifica documentele si materialele necesare instalarii si desfasurarii activitatilor in punctul de adunare;

e)        coordoneaza actiunile punctului de adunare;

f) raporteaza Centrului de conducere si coordonare a evacuarii despre stadiul evacuarii, plecarea esaloanelor si problemele deosebite aparute.

(2) Continutul Carnetului cu activitatile ce se desfasoara in cadrul punctului de adunare este prevazut in Anexa nr. 5.

Art. 28 - Grupa pentru constituirea esaloanelor/indicativelor de evacuare desfasoara, in principiu, urmatoarele activitati:

a)        participa, la ordin, la luarea in evidenta a persoanelor care se evacueaza;

b)        organizeaza evacuatii pe esaloane/indicative, garnituri, coloane, convoaie si mijloace de transport: vagoane, autovehicule, nave, aeronave etc.;

c)        raporteaza periodic sau la ordin situatia persoanelor si bunurilor sosite precum si despre constituirea fiecarui esalon/indicativ.

Art. - Personalul pentru indrumarea si fluidizarea circulatiei desfasoara, in principiu, urmatoarele activitati:

a)        verifica documentele de transport;

b)        indruma populatia catre locurile de prezentare, asteptare, evidenta, esalonare si imbarcare.

c)        indruma mijloacele de transport spre punctele de imbarcare/debarcare;

d)       in caz de pericol iminent indruma populatia si mijloacele de transport catre locurile de dispersare si adapostire.

Art. - Grupa medicala desfasoara, in principiu, urmatoarele activitati:

a)        executa controlul medical al persoanelor evacuate care solicita aceasta;

b)        acorda primul ajutor bolnavilor si ranitilor;

c)         organizeaza evacuarea cazurilor grave la spitalele din zona;

d)       executa trierea epidemiologica a evacuatilor si izolarea celor cu boli contagioase si a suspectilor;

e)        stabileste si urmareste respectarea masurilor igienico-sanitare si antiepidemice.

Art. - Personalul pentru ordine si siguranta publica desfasoara, in principiu, urmatoarele activitati:

a)        asigura respectarea regulilor de acces in punctul de adunare, primire/repartitie;

b)        asigura securitatea persoanelor, siguranta bunurilor si preintampinarea/limitarea actelor antisociale;

c) in baza dispozitiei sefului punctului de adunare, primire/repartitie executa alte activitati specifice.

Art. - (1) Punctele de adunare a evacuatilor se stabilesc de catre comitetele pentru situatii de urgenta.

(2) Pentru institutiile publice si operatorii economici acestea se organizeaza, de regula, la sediu, iar pentru populatie in locuri si localuri publice: unitati de invatamant, case de cultura, camine culturale, sali de sport, stadioane etc.

Art. - (1) Punctele de imbarcare /debarcare se organizeaza in gari C.F.R., autogari, gari fluviale/maritime si aerogari, precum si in triaje C.F.R., pe linii ferate uzinale sau portuare. Cand situatia permite, acestea se organizeaza in cadrul sau apropierea punctelor de adunare, primire/repartitie.

(2) in cazul evacuarii populatiei sau bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare, aeriene sau navale, punctele de imbarcare/debarcare se centralizeaza de catre inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta/al municipiului Bucuresti, care intocmesc si Planul de transport (Anexa nr. 6).

Art. - Punctele de primire-repartitie se organizeaza in zonele/localitatile de afluire a populatiei evacuate, pentru luarea in evidenta si repartizarea pe spatii de cazare. Acestea se organizeaza pe localitati/cartiere si in localuri publice.

Art. - Principalele date privind executarea actiunilor de evacuare se inscriu in 'Jurnalul actiunilor de evacuare'. Continutul jurnalului este precizat in Anexa nr. 7.

Art. - Comitetele pentru situatii de urgenta raporteaza ierarhic despre inceperea si executarea actiunilor de evacuare. Continutul raportului-sinteza este prevazut in Anexa nr. 8.

CAPITOLUL V

Asigurarea actiunilor de evacuare

Art. 37 - Masurile de asigurare a actiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate, se inscriu in planurile de evacuare si se actualizeaza ori de cate ori apar modificari, precum si la primirea ordinului/dispozitiei de evacuare. Masurile de asigurare vizeaza, cu prioritate, urmatoarele domenii:

a)    cercetarea;

b)    ordine si siguranta;

c)    asigurarea psihologica.

Art. 38 - (1) Cercetarea se executa in scopul procurarii si valorificarii informatiilor necesare executarii in siguranta si in mod organizat a actiunilor de evacuare. Datele cercetarii trebuie sa fie veridice, oportune si complete.

Cercetarea se organizeaza continuu si unitar, se executa din timp de normalitate si se intensifica in caz de situatii de urgenta.

Cercetarea trebuie sa asigure informatii privind:

a)         evolutia situatiei de urgenta si consecintele acesteia asupra populatiei si bunurilor materiale;

b)        starea cailor de comunicatie si a mijloacelor de transport;

c)         caracteristicile localitatilor, zonelor in care se executa evacuarea si posibilitatile de cazare, hranire, adapostire si asigurare medicala;

d)        posibilitatile de continuare a procesului de invatamant si functionarii institutiilor;

e)         conditiile geoclimatice la zi si cele prognozate;

f)         situatia contaminarii nucleare, chimice, biologice si starea sanitar - epidemiologica.

In mod centralizat, datele cercetarii se asigura de:

a)        institutii si agentii specializate: Administratia Nationala de Meteorologie; Centrul National pentru Coordonarea Interventiei in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica; Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pamantului; Administratia Nationala Apele Romane; Institutul National de Cercetare pentru Protectia Mediului;

b)        dispeceratele cu activitate permanenta din cadrul ministerelor cu atributii in domeniul managementului situatiilor de urgenta;

c)        puncte de monitorizare a factorilor de risc;

d)       Centrul Operational National, centrele operationale si centrele operative;

e)    structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor. Cercetarea nemijlocita se executa si de catre unitatile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta care participa la executarea evacuarii.

Datele cercetarii centralizate si nemijlocite se completeaza cu informatii obtinute pe linie de cooperare de la alte structuri cu atributii in domeniu.

Precizarea/actualizarea datelor cercetarii se face cu ocazia recunoasterilor care se executa premergator elaborarii planului de evacuare si a primirea ordinului/dispozitiei de evacuare.

Art. - (1) Executarea recunoasterii cailor de comunicatii si a localitatilor unde se evacueaza se realizeaza de reprezentanti ai inspectoratelor judetene/al municipiului Bucuresti si ai autoritatii publice locale.

(2) Pe timpul recunoasterilor se urmaresc, in mod deosebit:

a)        starea cailor si nodurilor de comunicatie, precum si a lucrarilor de arta: poduri, tuneluri, viaducte etc.;

b)        starea imobilelor/adaposturilor destinate primirii populatiei, instalatiilor si bunurilor;

c)         conditiile de cazare, hranire si asigurare medicala;

d)        situatia surselor de aprovizionare;

e)         starea retelelor electrice, de alimentare cu apa si de telecomunicatii;

f)         starea epidemiologica din zona.

Art. 40 - (1) Masurile de ordine si siguranta publica, paza bunurilor, evidenta populatiei, fluidizarea circulatiei pe timpul evacuarii se realizeaza de structurile Ministerului Administratiei si Internelor, pe baza planurilor de cooperare intocmite din timp de normalitate si constau in:

a)     asigurarea ordinei si sigurantei publice in punctele de adunare, imbarcare, debarcare, primire si repartitie;

b)            evidenta salariatilor si a persoanelor care se evacueaza;

c)     dirijarea circulatiei, asigurarea prioritatii si sigurantei pe timpul deplasarii coloanelor de evacuati;

d)            paza bunurilor materiale.

Art. In functie de evolutia situatiei de urgenta, pentru misiuni de siguranta si ordine ca si pentru alte misiuni: salvare, transporturi speciale, aprovizionare, comitetele pentru situatii de urgenta pot solicita, cu respectarea prevederilor legale, sprijinul unitatilor militare din zona.

Art. - Masurile de asigurare a evacuarii Administratiei Prezidentiale, Parlamentului si Guvernului se realizeaza de Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul Roman de Informatii in cooperare cu Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 43 - Asigurarea psihologica a populatiei pe timpul evacuarii reprezinta ansamblul actiunilor intreprinse de personalul fortelor de interventie in scopul evitarii producerii panicii sau combaterii acesteia in cazul in care s-a produs.

CAPITOLUL VI

Logistica actiunilor de evacuare

Art. 44 - (1) Logistica reprezinta ansamblul de masuri realizate in scopul asigurarii conditiilor materiale si umane necesare pregatirii si executarii actiunilor de evacuare.

Logistica actiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de transport, bunurilor de consum si serviciilor necesare in cantitatile si locurile prevazute in planurile de evacuare.

Principalele elemente ale logisticii actiunilor de evacuare sunt:

a)        aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice si industriale de stricta necesitate;

b)        asigurarea mijloacelor de transport si efectuarea transporturilor;

c)        asigurarea medicala si sanitar-veterinara;

d)       cazarea evacuatilor, depozitarea bunurilor si adapostirea animalelor;

e)        asigurarea financiara.

Art. - Planificarea, gestionarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare sau de alta natura a actiunilor de evacuare in situatii de urgenta se realizeaza de comitetele ministeriale, judetene si locale pentru situatii de urgenta pe baza planurilor intocmite pe timp de normalitate.

Art. - (1) Logistica evacuarii in situatii de urgenta se asigura de:

a)      structurile administratiei publice centrale si alte institutii pentru personalul propriu;

b)      consiliile judetene si locale pentru populatie si angajatii proprii;

c)      operatorii economicii pentru personalul incadrat.

Logistica evacuarii se asigura la cererea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, de firme de stat sau private, pe baza de conventii de prestari servicii incheiate din timp si anexate la planurile de evacuare in situatii de urgenta.

Sursele de aprovizionare sunt: economia nationala, rezervele de stat, rezervele de mobilizare si ajutoarele umanitare.

In situatiile prevazute de art.4 lit. c) din Legea nr. 137/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, logistica evacuarii se completeaza cu bunuri si servicii rechizitionate in conditiile legii.

Art. - Aprovizionarea cu produse alimentare si industriale de stricta necesitate se realizeaza de catre comitetele judetene/locale pentru situatii de urgenta, in sistem rationalizat, astfel:

a)        in primele 72 ore de la evacuare sau la instituirea starii de alerta, prin reteaua comerciala locala;

b)        ulterior primelor 72 ore, pana la incetarea evacuarii sau a situatiei de urgenta, de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat;

c) articole de igiena personala, textile-incaltaminte si alte produse industriale, in functie de sezon.

Art. - (1) Autovehiculele, carburantii si bunurile materiale necesare actiunilor de evacuare se asigura de catre comitetele si celulele pentru situatii de urgenta.

(2) Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare, vor avea plinul cu carburanti asigurat de societatile comerciale cu care s-au incheiat contracte sau conventii de prestari servicii.

Art. - (1) Asigurarea medicala si sanitar-veterinara cuprinde totalitatea masurilor si actiunilor care se intreprind in scopul pastrarii sanatatii populatiei si animalelor care se evacueaza, prevenirii aparitiei bolilor si epidemiilor/epizootiilor, acordarii ajutorului medical de urgenta si asistentei medicale/veterinare in caz de imbolnavire sau accident.

Asistenta medicala pe timpul evacuarii, cat si in localitatile de dispunere, se asigura de Ministerul Sanatatii, prin unitatile sanitar-teritoriale, Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania si alte servicii de specialitate in limitele competentelor conferite de lege, pe baza planurilor de cooperare elaborate in acest scop de catre inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta/al municipiului Bucuresti si transmise in extras acestora.

In plan teritorial masurile, fortele si mijloacele de asigurare medicala si sanitar-veterinara se stabilesc de catre fiecare comitet pentru situatii de urgenta si se asigura de catre directiile de sanatate publica, veterinare si pentru siguranta alimentelor, serviciile de ambulanta si medicina de urgenta, precum si filialele Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania si inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta/al municipiului Bucuresti, pe baza planurilor de cooperare elaborate in acest scop.

Art. - (1) Fondurile financiare pentru pregatirea si desfasurarea actiunilor de evacuare la nivel national, judetean, al municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor se asigura, dupa caz, din bugetul de stat si bugetele locale, precum si din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate .

La intocmirea fondurilor necesare pentru anul urmator, ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice vor include si necesarul de fonduri banesti pentru pregatirea si desfasurarea actiunilor de evacuare.

Fondurile financiare necesare pentru pregatirea si desfasurarea actiunilor de evacuare la institutii publice si operatori economici se asigura din bugetele proprii si din alte fonduri legal constituite.

Pentru anul in curs , pana la 01 martie, comitetele pentru situatii de urgenta de la autoritatile publice centrale si de la ministere/institutii publice, cele judetene si al municipiului Bucuresti, trimit la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta extras din bugetul propriu, referitor la fondurile financiare destinate organizarii si desfasurarii actiunilor de evacuare.

Art. - (1) La dispozitia Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si unitatilor subordonate, la declararea starii de alerta, se va asigura rezerva de materiale de prima necesitate prin ministerele, organele centrale si organizatiile neguvernamentale care asigura functiile de sprijin, potrivit legii.

(2) Comitetele judetene si locale vor lua masuri de asigurare a materialelor necesare desfasurarii actiunilor initiale pentru interventie si evacuare in situatii de urgenta precum si de identificare/evidenta a unor astfel de mijloace pe plan judetean/local.

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Art. 52 - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage raspunderea administrativa, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 53 - Documentele pentru evacuare se intocmesc si se actualizeaza periodic, prin grija comitetelor pentru situatii de urgenta, centrelor operative cu activitate temporara, secretariatelor tehnice, respectiv celulelor si constituie punct aparte in bilanturile anuale ale acestora.

Art.54 - (1) Protectia documentelor/suporturilor care contin informatii clasificate se realizeaza in conformitate cu Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu.

(2) Protectia documentelor/suporturilor care contin informatii clasificate si stabilirea punctelor de evacuare a acestora sunt atribute ale conducatorilor/sefilor actiunilor de evacuare.

Art. 55 - (1) Planurile de evacuare se intocmesc in termen de 120 zile de la publicarea ordinului de aprobare a prezentelor norme.

(2) Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele norme.

Anexa nr. 1

PLANUL DE EVACUARE

Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe), in text, de regula, se prevad:

a)         scopul actiunilor de evacuare;

b)        conceptia actiunilor de evacuare: localitatile din si in care se planifica evacuarea; institutiile publice, operatorii economici, populatia si bunurile care se evacueaza; itinerariile de evacuare; modalitatile de executare a evacuarii;

c)         conceptia organizarii si asigurarii activitatii de readucere a populatiei si bunurilor materiale evacuate, la restabilirea starii de normalitate, in localitatile care au facut obiectul masurilor de protectie;

d)        masurile de asigurare a actiunilor de evacuare: asigurarea mijloacelor de transport, protectia personalului, paza bunurilor, logistica evacuarii;

e)         organizarea conducerii si a cooperarii: centre de coordonare; cai si mijloace de legatura; institutii cu care se coopereaza, modalitati de realizare a cooperarii, cereri si rapoarte.

Anexele se intocmesc sub forma grafica, pe planuri sau harti si sub forma de tabele. Acestea se refera in principal la:

a)         situatia populatiei care se evacueaza: localitatea din care se evacueaza; institutia; numarul personalului pe categorii si numarul membrilor de familie; personalul didactic, medical, de deservire - dupa caz; localitatea si judetul in care se evacueaza; natura, tipul si numarul mijloacelor de transport;

b)        situatia bunurilor care se evacueaza: localitatea, operatorul economic, depozitul sau institutia; natura si cantitatea bunurilor; personalul de insotire; natura si tipul mijloacelor de transport; localitatea in care se evacueaza; punctul de debarcare/descarcare si locul de instalare/depozitare; forta de munca necesara;

c)         institutiile care se evacueaza: denumirea, localitatea, numarul salariatilor si al membrilor de familie care se evacueaza; localitatea si adresa imobilului unde se evacueaza, alte date utile;

d)        graficul activitatilor pe zile si ore;

e)         componenta centrelor de coordonare si conducere, punctelor de adunare/imbarcare/debarcare si primire - repartitie;

f)         planul localitatii cu dispunerea institutiei sau operatorului economic;

g)        localitatile/zonele din si in care se executa evacuarea si itinerariile, inclusiv de rezerva, cu punctele de adunare/imbarcare/debarcare si primire - repartitie;

h) conventiile incheiate pentru asigurarea actiunilor de evacuare.

Anexa nr. 2

ORDINUL / DISPOZITIA DE EVACUARE

(continut-cadru)

Ordinul/Dispozitia de evacuare constituie actul prin care se dispune inceperea actiunilor de evacuare primire/repartitie. Se transmite pe linie de ierarhica si cuprinde:

date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta, consecintele acestora asupra institutiilor     publice, operatorilor economici,populatiei si bunurilor, precum si influenta lor asupra desfasurarii actiunilor de evacuare;

conceptia actiunilor de evacuare, primire/repartitie; localitatile/zonele din/in care se executa evacuarea; institutiile publice, operatorii economici, populatia si bunurile care se evacueaza; itinerariile de deplasare si itinerariile/localitatile/ zonele interzise; urgentele, succesiunea si durata actiunilor de evacuare; repartitia evacuatilor pe localitati de destinatie;

precizari privind actiunile de evacuare; data inceperii si durata actiunilor; termene de executare si de raportare;

masurile de asigurare a actiunilor de evacuare, primire/repartitie; cercetarea; siguranta; paza si ordinea; organizarea transporturilor; protectia psihologica si medicala, asigurarea logistica;

masurile de cooperare/colaborare cu unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Apararii Nationale, cu autoritati ale administratiei publice locale, etc.

organizarea conducerii: locul centrelor de coordonare si conducere; realizarea legaturilor de conducere; rapoarte si cereri.

Ordinul/Dispozitia de evacuare se intocmeste de catre vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta si se semneaza de presedintele comitetului.

Anexa nr. 3

DECIZIA

PENTRU EVACUARE, PRIMIRE/REPARTITIE

(continut-cadru)

Decizia pentru evacuare, primire/repartitie este actul prin care, in temeiul ordinului/dispozitiei de evacuare, primire/repartitie si in raport cu conditiile specifice, se declanseaza si se organizeaza actiunile de evacuare, primire/repartitie la institutii publice si operatori economici. Decizia pentru evacuare, primire /repartitie cuprinde:

date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta, consecintele acestora asupra institutiilor, populatiei si bunurilor si influenta lor asupra actiunilor de evacuare, primire/repartitie;

conceptia actiunilor de evacuare, primire/repartitie: localitatile din si in care se executa evacuarea, cu institutiile, populatia si bunurile care se evacueaza; itinerariile de evacuare; localitatile, zonele si itinerariile interzise; urgentele, succesiunea si durata actiunilor de evacuare;

modificari ce se aduc planului; precizari privind continutul si durata actiunilor;

masurile de asigurare a actiunilor de evacuare: organizarea transporturilor; evidenta populatiei si a bunurilor; protectia personalului; paza bunurilor; asigurarea logistica;

organizarea conducerii si a cooperarii: centre de coordonare si conducere; cai si mijloace de legatura; institutii cu care se coopereaza; modalitati de cooperare; cereri si rapoarte.

Decizia pentru evacuare se semneaza de catre conducatorul institutiei publice/operatorului economic care se evacueaza.

Anexa nr. 4

COMPONENTA CENTRULUI DE CONDUCERE SI COORDONARE A EVACUARII

SEFUL CENTRULUI

vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta

LOCTIITOR SEF CENTRU:

prim-adjunct al sefului inspectorului pentru situatii de urgenta

MEMBRI:

reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

reprezentant al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului ;

reprezentant al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;

reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii;

reprezentant al Ministerului Sanatatii;

reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor;

reprezentant al Directiei de Sanatate Publica;

reprezentant al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;

reprezentant al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale;

reprezentanti din cadrul unor structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor;

reprezentanti din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta:

NOTA: La ordinul presedintelui comitetului pentru situatii de urgenta se poate suplimenta componenta Centrului de conducere si coordonare a evacuarii.

Anexa nr. 5

CARNETUL

CU ACTIVITATILE CARE SE DESFASOARA

IN CADRUL PUNCTULUI DE ADUNARE/ IMBARCARE/DEBARCARE SI PRIMIRE-REPARTITIE A EVACUATILOR

Cuprinde:

atributiile sefului punctului/inlocuitorului;

tabel cu personalul necesar desfasurarii activitatilor in cadrul punctului;

ghidul cu instructajul personalului care incadreaza punctul;

extras din planul de evacuare/primire-repartitie, referitor la sarcinile executantilor;

schema dispunerii locului de adunare si masurile de paza;

tabel cu semnalele de instiintare si alarmare;

tabel cu documentele si materialele necesare instalarii si functionarii punctului;

tabel cu mijloacele necesare transportului evacuatilor si bunurilor materiale, societatile comerciale/companiile de la care se solicita aceste mijloace, adresa, numarul de telefon/fax al acestora si termenele de prezentare;

alte situatii si documentare strict necesare.

In plic separat, anexat la carnet, se pastreaza:

documentele necesare predarii-primirii localului (se intocmesc conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii privind rechizitiile de bunuri si prestari de servicii de interes public);

atributiile individuale ale personalului ce incadreaza punctul de adunare /imbarcare/debarcare si primire-repartitie.

lar nr din.

ROMANIA

Centrul de Conducere si Coordonare a Evacuarii

Anexa nr. 6APROB

Vicepresedintele Comitetului

pentru situatii de urgenta

PLAN DE TRANSPORT

pentru data de _____ _______ ______ _______

Nr. crt.

Categoria, marca si tipul autovehiculului

Nr. de inmatriculare

Numele si prenumele conducatorului auto

Compartimentul care solicita transportul si scopul

Itinerar

Ora de plecare

Data si ora pana la care se executa transportul

Numele si prenumele sefului de autovehicul

Obs.

VERIFICAT, INTOCMIT

Anexa nr. 7

JURNALUL

ACTIUNILOR DE EVACUARE, PRIMIRE/REPARTITIE

Cuprinde principalele elemente privind organizarea, declansarea si desfasurarea actiunilor de evacuare, de primire/repartitie. Se completeaza pe masura evolutiei actiunilor si contine:

a)       date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta si consecinte;

b)      data, ora si autoritatea care a hotarat aplicarea masurilor prevazute in planul de evacuare, de primire/repartitie;

c)       actiuni in curs de desfasurare;

d)      masurile de asigurare a actiunilor de evacuare intreprinse;

e)       graficul desfasurarii actiunilor de evacuare, de primire /repartitie;

f)       concluzii din desfasurarea actiunilor de evacuare, de primire/ repartitie;

g)    pierderi umane si pagube materiale inregistrate pe timpul evacuarii;

h) cereri catre esalonul superior;

i) cereri de la subordonati si modul de rezolvare;

j) concluzii la incheierea actiunilor de evacuare.

Anexa nr. 8

RAPORTUL - SINTEZA

Reprezinta documentul informativ prin care comitetul pentru situatii de urgenta aduce la cunostinta Comitetului National, prin Secretariatul Tehnic al acestuia, stadiul si calitatea actiunilor de evacuare in curs sau executate. Se intocmeste si se inainteaza la sfarsitul fiecarei zile si la incheierea actiunilor de evacuare sau la termenele ordonate.

Raportul - sinteza cuprinde:

concluzii privind evolutia situatiei de urgenta, consecintele acestora asupra institutiilor, populatiei si bunurilor si influenta lor asupra desfasurarii evacuarii;

actiunile de evacuare executate si cele in curs de executare, pe categorii si localitati;

actiunile planificate si neexecutate: cauze si masuri;

alte date solicitate de esalonul superior.

Raportul - sinteza se semneaza de catre vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2008
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved