Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Organizarea si functionarea Primariei Brosteni

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micCapitolul I: Organizarea si functionarea Primariei Brosteni

Primaria Brosteni se incadreaza in categoria autoritatilor publice locale si functioneaza in baza legii 215 pe 2001.
Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii ca autoritati executive.In fiecare judet se alege un consiliu judetean, ca autoritate a administratiei publice, care coordoneza activitate consiliilor locale in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Primarul din comuna Brosteni, judetul Vrancea se regaseste in persoana domnului Calin Gheorghe. In exercitare atributiilor sale, el emite dispozitii care devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate. Principalele sale atributii sunt:

asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei si a legilor tarii, ale decretelor presedintelui Romaniei, ale hotararilor Guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, ale hotararilor consiliului judetean

asigura executarea hotararilor consiliului local

exercita functia de ordonator principal de credite

intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune aprobarii consiliului

verifica incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica cele constatate consiliului

ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului

asigura ordinea publica si linistea locuitorilor

asigura elaborarea proiectului local de urbanism si amenajare a teritoriului si le supune aprobarii consiliului local

conduce serviciile publice locale

indeplineste functia de ofiter de stare civila

emite avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de lege

elaboreaza proiectul de statut al personalului, structura organizatorica, numarul de personal si salarizarea acestuia si le supune aprobarii consiliului local

numeste si elibereaza din functie personalul din aparatul propriu al consiliului local, cu exceptia secretarului; propune consiliului local eliberarea din functie a conducatorilr agentilor economici si a institutiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea consiliului

controleaza activitatea personalului din aparatul propriu al consiliului local

Consiliul local indeplineste urmatoarele atributii principale:

alege pe viceprimar din randul consilierilor

aproba statutul comunei si regulamentul de functionare al consiliului local

aproba prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociale, de organizarea si amenajare a teritoriului

aproba la propunerea primarului organigrama, numarul de personal din aparatul propriu al consiliului, precum si regulamentul de functionare al acestuia

aproba bugetul local, formarea, administrarea si executarea acestuia, virarile de credite si modul de utilizarea a rezervei bugetare, imprumuturile si contul de incheiere al exercitiului bugetar

stabileste impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale pe timp limitat in conditiile prevazute de lege

administreaza domeniul public si privat al comunei si exercita drepturile prevazute de lege cu privire la regiile autonome pe care le-a infiintat

infiinteaza institutii si agenti economici de interes local, hotaraste asupra concesionarii sau inchirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum si participarii cu capital sau cu bunuri la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii de interes local

urmareste, controleaza si analizeaza activitatea agentilor economici si a institutiilor publice care se afla sub autoritatea sa

organizeaza servicii publice de gospodarire comunala, transport local, retele idilitare si altele, in conditii de eficienta si operativitate, si asigura buna functionare a acestora

aproba planurile de organizare si de dezvoltare urbanistica a comunei precum si de amenajare a teritoriului si masurile necesare realizarii acestora; aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare realizarii lor, la termen si in conditii de calitate

asigura conditiile necesare bunei functionarii a institutiilor de invatamant, sanitare, de cultura, tineret si sport

actioneaza pentru refacerea si protectia mediului inconjurator

contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala

asigura apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor

organizeaza targuri, piete, oboare locuri de distractii si asigura buna functionare a acestora

hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu alte autoritatii al administratiei publice locale sau judetene pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public precum si colaborarea cu agenti economici din tara sau strainatate in scopul realizarii unor actiuni sau lucrari de interes comun

hotaraste stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si infratire cu localitati din strainatate

ofera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titlul de cetatean de onoare al comunei

sprijina activitatea cultelor religioase, in conditiile legii.

Secretarul primariei din comuna Brosteni este subordonat primarului si se incadreaza in statutul de functionar public; demitera sa din funcctie poate fi facuta numai de catre prefect. Principalele sale atributii sunt:

participa la sedintele consiliului local

asigura buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter juridic din cadrul aparatului propriu al consiliului local

avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local

primeste si distribuie corespondenta

asigura efectuarea lucrarilor de secretariat

asigura convocarea consiliului local

pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului

comunica si inainteaza autoritatilor si persoanelor interesate actele emise de catre consiliu sau primar

asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor de interes general

elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva cosiliului

legalizeaza semnaturi si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale

asigura functionarea compartimentelor de stare civila, autoritate tutelera si protectie sociala.

Contabilul primariei comunei Brosteni este subordonat primarului si colaboreaza cu salariatii consiliului local, cu directia buget-finante a consiliului judetean si directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat. El are ca atributii:

organizeaza si coordoneaza actiunea de elaborare a proiectului de buget a comunei pentru a fi supus aprobarii consiliului local

pregateste lucrarile privind cheltuielile bugetului, atat in faza de proiect cat si in forma definitiva

stabileste dimensionarea cheltuielilor si transferul din bugetul administratiei centrale de stat, in functie de nivelul veniturilor proprii determinate in colaborare cu organele de evidenta si incasare a impozitelor si taxelor comunale

urmareste executia cheltuielilor prevazute in bugetul local al comunei cat si in fonduri extrabugetare si informeaza periodic consiliul comunal despre modul de realizare al acestora si propune masurile necesare de luat, atunci cand constata ca acestea nu se realizeaza potrivit prevederilor legale

verifica si analizeaza necesitatea si oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului propriu al comunei

asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din bugetul comunei, eliberari de valori materiale pentru alte operatiuni specifice

intocmeste documentele de plata catre organele bancare si urmareste primirea la timp a extraselor de cont si verificarea documentelor insotitoare

exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin caseria proprie

urmareste situatia activitatilor autofinantate, pentru buna desfasurare a lor

conduce contabilitatea activitatilor: administratie publica locala, asistenta sociala, invatamant, sanatate, ajutoare sociale

raspunde de administrarea sediului consiliului local si a utilitatilor din dotare

indeplineste si alte atributii dispuse de conducerea consiliului sau cele care decurg din acte normative.

Agentul agricol este subordonat secretarului comunei si colaboreaza cu salariatii consiliului local si specialisti din agricultura. Are urmatoarele atributii:

inscrierea datelor in registrul agricol si tinerea acestuia la zi

pastrarea registrelor agricole in bunastare iar dupa expirarea termenului de folosire predarea acestora la arhiva

aducerea la cunostinta secretarului comunei a tuturor greselilor de inscriere in registru agricol, pentru rectificare

pregatirea datelor pentru inscrierea in centralizatorul agricol si darile de seama statistice

dactilografierea adeverintelor si certificatelor ce contin date din registrul agricol

efectuarea unor sondaje la gospodariile populatiilor privind sinceritatea datelor declarate de catre capul gospodariei

popularizarea legislatiei privind registrul agricol

indeplineste si alte sarcini date de sefii ierarhici.

Tehnicianul cu probleme de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrari publice si disciplina in constructii este subordonat viceprimarului. Are relatii cu toti agentii economici de pe raza comunei, indiferent de forma de proprietate si institutiile statului din comuna in probleme din domeniul de activitate. De asemenea, colaboreaza cu functionarii primariei, scolilor, dispensarului, reprezentand primaria in probleme de activitate. Are urmatoarele atributii:

urmareste asigurarea elaboririi regulamentului local de urbanism si a documentelor de urbanism si amenajarea teritoriului si propune supunerea acestora aprobarii de catre consiliul local

asigura respectarea si realizarea prevederilor din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului

verifica documentatiile prezentate in vederea eliberarii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare

intocmeste si propune eliberarea certificatelor si a autorizatiilor de construire/desfiintare pentru lucrari din competenta primariei

intocmeste si propune emiterea avizului pentru lucrarile la care se emite certificatul de urbanism si autorizatia de construire/desfiintare, de catre consiliul judetean

intocmeste procesul verbal de predare a amplasamentului pentru lucrarile autorizate de primarie

urmareste respectarea in teren a amplasamentelor si a documentatiei

urmareste imbunatatirea continua a aspectului localitatilor componente ale comunei

asigura registru unic de control, consemneaza rezultatul controalelor efectuate in teren, il pune la dispozitia inspectorilor judeteni si rezolva masurile dispuse de acestia

urmareste protectia mediului inconjurator de catre agentii economici, indiferent de forma de proprietate.

Asistentul social este subordonat secretarului comunei si colaboreaza cu directia judeteana de protectie a copilului si autoritate tutelara, cu directia sanitara si inspectoratul judetean de politie. Are urmatoarele atributiuni:

face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice deficitare, cu venituri sub nivelul de subzistenta

intocmeste anchete sociale privind condiitiile socio-morale si educationale pe care familiile vulnerabile le asigura copiilor lor

intocmeste situatia copiilor lipsiti de ocrotire parinteasca si propune, dupa caz instituirea tutelei sau curatelei

tine evidenta copiilor ocrotiti in leagane si case de copii, precum si a celor incredintati familiei largite sau familiei alternative

colaboreaza cu serviciile de stare civila si evidenta populatiei

indeplineste si alte sarcini stabilite de catre primarul sau secretarul consiliului local.

Referentul este de asemenea, subordonat secretarului comunei si colaboreaza cu ceilalti salariati. In atributiile lui intra:

primeste, inregistreaza si prezinta primarului corespondenta

tine evidenta bunurilor patrimoniului consiliului local

executa lucrari de inventariere, selectionare si pastrare a materialului arhivistic

executa alte sarcini date de sefii ierarhici.

Casierul este subordonat viceprimarului comunei. Atributii:

asigura integritatea mijloacelor banesti

efectueaza incasari in numerar din banca, direct de la cetatenii sau unitatile platitoare catre consiliul

efectueaza plati de salarii sau alte drepturi banesti

evidentiaza zilnic incasarile si platile efectuate

asigura gestionarea formularelor si documentelor cu valoare precum si a inventarului.

Primaria are un paznic care trebuie sa asigure, pe langa paza cladirii si permanenta la telefon.

Organigrama primariei comunei Brosteni

Text Box: ContabilText Box: Technician urbanismText Box: StatisticianText Box: CasierText Box: PaznicText Box: Agrnt agricolText Box: Asistent socialText Box: Referent

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anii 2003-2005 la primaria Brosteni arata astfel:

mii lei

Cap/Art

Subcap/Alin

Denumire indicatori

Anul 2003

Anul 2004

Anul 2005

VENITURI-TOTAL

I. VENITURI CURENTE

A.VENITURI FISCALE

A1. IMPOZITE DIRECTE

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

Alte taxe si impozite de la populatie

TAXA PE TEREN

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE

Impozitul pe cladiri de la persoane juridice

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

ALTE IMPOZITE DIRECTE

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice

A2. IMPOZITE INDIRECTE

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

Taxa de timbru pentru activitatea notariala

Taxe extrajudiciare de timbru

B. VENITURI NEFISCALE

DIVERSE VENITURI

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale

Venituri din concesiuni si inchirieri

II .VENITURI DIN CAPITALIII. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

SUME DEFALCATE PENTRU TAXA PE VALOAREA AGAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre judetene de consultanta agricola precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

VI. SUBVENTII

SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT

Subventii primite din bugetele locale pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor

VENITURI PROPRII

CHELTUIELI-TOTAL

AUTORITATI PUBLICE

CHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

Investitii ale institutiilor publice

Autoritati executive

INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

TRANSFERURI

Transferuri neconsolidabile

Burse

Invatamant prescolar

Invatamant primar si gimnazial

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET

CHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene

Camine culturale

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII

CHELTUIELI CURENTE

TRANSFERURI

Transferuri neconsolidabile

Ajutoare sociale

Dreptul asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav

Ajutor pentru incalzirea locuintei

Ajutor social

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE

CHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

Investitii ale institutiilor publice

Iluminat

Salubritate

Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare

ALTE ACTIUNICHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

Alte cheltuieli

TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE

CHELTUIELI CURENTE

TRANSFERURI

Transferuri consolidabile

Transferuri din bugetul comunei, oratului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti catre bugetul consuiliului judetean pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

Capitolul al-II-lea: Fundamentarea indicatorilor financiari la Primaria Brosteni

Evaluarea veniturilor bugetare

Buna functionare a unei primarii comunale depinde de incasarea la timp a veniturilor proprii cuvenite acesteia din impozite, taxe, alte venituri prevazute in legislatia in vigoare.

In acest context, se releva importanta deosebita pe care primariile comunale trebuie sa o acorde mobilizarii le un nivel maximal a veniturilor care revin bugetului comunal, precum si a celorlalte venituri extrabugetare previzionate in bugetul comunal.

Pentru functionarea unor servicii publice locale create in ineresul locuitorilor, primariile comunale stabilesc taxe speciale ce se incaseaza numai de la locuitorii care se folosesc de serviciile prestate. Serviciile publice speciale pe care primariile comunale le pot organiza si pune la dispouitia unui anumit segment al populatiei pot sa acopere sectoare foarte diferite ale nevoii sociale si in aceasta directie autoritatile locale au deplina autonomie decizionala. Cuantumul taxelor speciale se stabileste pentru a acoperi cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere a acestor servicii.

Consatarea, asezarea si urmarirea incasarii veniturilor bugetelor comunale se relizeaza prin organele fiscale proprii subordonate Ministerului Finantelor Publice sau ordonatorului principal de credite (primarul comunei).

Incasarea veniturilor proprii ale bugetului comunal se face prin intermediul agentilor fiscali din cadrul primariei sau prin intermediul casierului primariei. Acestea se depun in conturile de venituri ale bugetului local deschise la trezoreria operativa, din care se alimenteaza conturile de disponibil ale primariilor comunale pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin bugetul comunal. Contabilitatea este menita sa oglindeasca realizarea tuturor veniturilor fata de evaluarea bugetara facuta in bugetul comunal.

La primaria comunei Brosteni evaluarea veniturilor bugetare se realizeaza cu ajutorul regulei anului penultim. Acesta regula presupune evaluarea veniturilor probabile ale exercitiului bugetar viitor pe baza rezultatelor efective ale ultimului buget executat, ceea ce reprezinta, raportat la bugetul anului viitor, penultimul buget care era retinut ca baza de evaluare. Avand in vedere ca valorile astfel evaluate erau de regula inferioare veniturilor efectiv realizate, se corecteaza veniturile preconizate prin utilizarea de fractiuni de majorare care constau in adaugarea la veniturile previzionate, rezultate din penultimu an, a mediei plusurilor veniturilor inregistrate in ultimii 5 ani, potrivit relatiei:

VBPi+1=VBRi-1 a(VBRi-j-VBRi-j

unde VBP = venituri bugetare previzionate

VBR= venituri bugetare realizate

i= exercitiul bugetar curent

j= numar de ani

a este de la j=1 pana la 5.

Evaluarea cheltuielilor bugetare

Cheltuielile bugetare reprezinta un consum de mijloace materiale, de munca sau banesti pentru realizarea activitatilor si pentru satisfacerea trebuintelor comunale, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, din bugetele activitatilor finantate integral din venituri extrabugetare in limita si cu destinatia stablita prin bugetele respective.

Finantarea cheltuielilor din bugetele locale se asigura prin deschideri de credite de catre ordonatorii principali de credite (primarul comunei), in limita creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale si potrivit destinatiei stabilite in raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispozitie anterior, cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective (legea finantelor publice).

Creditele bugetare reprezinta suma aprobata in bugetele elocale, in bugetele institutiilor si serviciilor publice de interes local si in bugetele activitatilor finantate integral din venituri extrabugetare, in limita maxima pana la care se pot angaja si efectua cheltuieli.

Fundamentarea cheltuielilor care se inscriu in proiectele bugetelor locale este supusa cerintei de dimensionare a cheltuielilor in functie de necesitatile reale ale autoritatilor publice.

Evaluarea cheltuielilor bugetare locale cuprinde, potrivit clasificatiei economice cheltuielice cu salariile si alte drepturi salariale pentru deplasari in interes de serviciu, cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de intretinere si gospodarire, obiectele de inventar, reparatiile curente si capitale, cartile si publicatii, precum si celelalte cheltuieli banesti cu caracter functional pentru fiecare institutie, serviciu public de interes local.

La primaria Brosteni modul de evaluare a cheltuielilor curente poate fi exemplificat astfel:

Cheltuieli curente

TITLUL I. Cheltuieli de personal

Articolul 10 Cheltuieli cu salariile cuprinde urmatoarele alineate:

Articolul 10.01 Salarii de baza (Fsb) reprezinta necesarul de fonduri pentru salarizarea

angajatilor primariei si se determina pe baza urmatorelor elemente:

-numarul mediu de salariati (Nms)

-salariul mediu din anul de baza modificat cu influenta majorarilor de salarii previzionate

pentru anul de plan ( Sbm).

Evaluarea acestor cheltuieli se face astfel:

Fsb= Nms*Sbm*12 luni

Fsb=40*660*12=316.800 RON

Articolul 10.03 Indemnizatii de conducere (Ic) reprezinta drepturile banesti cuvenite persoanelor care indeplinesc functii de conducere in cadrul primariei si se calculeaza in functie de :

-numarul persoanelor cu functii de conducere (Nc)

-indemnizatia medie de conducere realizata in anul de baza, influentata de eventualele modificari prevazute pentru anul in curs (Imc).

Relatia de calcul este urmatoarea:

Ic=Nc*Imc*12 luni

Ic=4*150*12=7.200 RON

Articolul 10.4 Spor de vechime (Sv). Pentru vechimea in munca salariatii beneficiaza de un spor de vechime de pana la 30%, calculat la salariul de baza. Pentru anul 2005 valoarea sporului de vechime s-a ridicat la 95.040 RON.

Articolul 10.08 Fond de premii (Fp) cuprinde premiile cuvenite salariatilor sub forma gratificatiilor anuale determinate in functie de :

-salariile tarifare aferente salariatilor ( Fsb)

-cotele de acordare a gratificatiilor (C%).

Relatia de calcul este urmatoarea:

Fp=Fsb*C%

Fp=316.800*18,5%=58.608 RON

Articolul 10.14 Alte drepturi salariale cuprinde sumele cuvenite consilierilor primariei, sub forma de indemnizatii, care pe anul 2005 la primaria comunei Brosteni a fost de 63.360 RON.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile la primaria Brosteni poate fi redata in tabelul de mai jos:

RON

Nr. crt.

Cod

Denumire indicator

Previzionat

Salarii de baza

Indemnizatii de conducere

Spor de vechime

Fond de premii

Alte drepturi salariale

TOTAL CHELTUIELI CU SALARIILE

Articolul 11 Contributii pentru asigurarile sociale de stat (C.A.S.) reprezinta contributia consiliului local la constituirea fondului pentru asigurarile sociale si se determina in functie de:

-cheltuielile cu salariile (Cs)

-cota de C.A.S. 31,5%.

Formula de calcul este urmatoarea:

C.A.S.=Cs*cota de 31,5%

C.A.S.=1.111.248*31,5%=350.043,12 RON

Articolul 12 Contributii pentru asigurarile de somaj (Cs) reprezinta contributia consiliului local la constituirea fondului de somaj si se determina in functie de :

-cheltuielile cu salariile (Cs)

-cota de 3% reprezentand contributia la fondul de somaj.

Se utilizeaza urmatoarea formula de calcul:

Cs=Cs*cota de 3%

Cs=1.111.248*3%=33.337,44 RON

Articolul 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate (C.A.S.S.) se formeaza din contributia datorata si varsata de angajatori si din contributia datorata si suportata de asigurati. Angajatorii au obligatia sa participe la constituirea fondului pentru asigurarile sociale de sanatate cu un procent de 7% aplicat asupra fondului de salarii (cheltuielile totale cu salariile), iar asiguratii, cu un procent de 6,5%, aplicat la veniturile salariale.

Relatia de calcul este urmatoarea:

C.A.S.S.angajator=Cs*cota de 7%

C.A.S.S.angajator =1.111.248*7%=77.787,36 RON

Articolul 14 Deplasari, detasari, transferari (D) cuprinde fondurile banesti necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de aceste deplasari in tara si in stainatate in interesul serviciului. Aceste fonduri se fundamenteaza in functie de:

-numarul de persoane care se deplaseaza (Nd)

-numarul de zile de deplasare (Nz)

-costul transportului pentru o persoana (Ct)

-costul diurnei pentru o persoana (Cd)

-costul cu cazarea pentu o persoana (Ccaz).

Relatia de calcul este urmatoarea:

Cheltuieli de deplasare (D)=Nd*Nz*Ct*Cd*Ccaz

La primaria Brosteni cheltuielile de deplasare au fost de 8.652 RON pentru anul 2005.

Titlul II Cheltuieli materiale si servicii

Articolul 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarire cuprinde fondurile banesti necesare pentru buna functionare a consiliului local.

Articolul 24.01 Incalzit cuprinde fondurile banesti necesare achitarii furnizorilor de energie termica, gaze naturale si combustibil.

Un exemplu de fundamentare a cheltuielilor pentru incalzit poate fi redat astfel:

Nr. crt.

Elemente de fundamentare

Modalitate de calcul

Previzionat (RON)

Apa calda menajera

mc*tarif/mc

Apa rece hidrofor

mc*tarif/mc

Incalzire

mp*tarif/mp

Gaz metan

mc*tarif/mc

TOTAL CHELTUIELI INCALZIT

Articolul 24.02 Iluminat si forta motrica cuprinde cheltuielile care se vor efectua pentru plata energiei electrice:

Nr.crt.

Elemente de fundamentare

Modalitate de calcul

Previzionat (RON)

Energie electrica

Kwh*tarif/kwh

Materiale (becuri, neoane, prize etc)

-

TOTAL CHELTUIELI ILUMINAT

Articolul 24.03 Apa, canal, salubritate cuprinde fondurile banesti necesare pentru plata furnizorilor de apa rece menajera, achitarea taxelor de canalizare si gunoi:

Nr.crt.

Elemente de fundamentare

Modalitate de calcul

Previzionat (RON)

Apa rece menajera

mc*tarif/mc

Canal

mc

Gunoi

tone

TOTAL CHELTUIELI APA, CANAL, SALUBRITATE

Articolul 24.04 Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax cuprinde cheltuielile necesare pentru plata abonamentelor telefonice, radio si a cheltuielilor pentru corespondenta :

 

Nr.crt.

Elemente de fundamentare

Previzionat (RON)

TOTAL CHELTUIELI POSTA, TELEFON, FAX

Articolul 24.05 Furnituri de birou cuprinde fondurile banesti necesare achizitionarii rechizitelor de birou:

Nr.crt.

Elemente de fundamentare

Previzionat (RON)

Panglica de scris

Hartie de scris

Plicuri diferite

Dosare

Creioane

Alte materiale

TOTAL CHELTUIELI FURNITURI DE BIROU

Articolul 24.06 Materiale pentru curatenie cuprinde fondurile banesti necedare pentru achizitionarea de materiale pentru curatenie:

Nr. crt.

Denumire material

U/M

Cantitate

Previzionat (RON)

Detergenti

kg

Sapun

buc

Mopuri

buc

Soda calcinata

kg

Perii

buc

Maturi

buc

Alte materiale

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE DE CURATENIE

Articolul 24.07 Alte meteriale si prestari servicii cuprinde costul serviciilor de dertizare si dezinsectie, materiale pentru apararea locala antiaeriana si prevenirea incendiilor, materiale si plate lucrarilor pentru intretinerea si amenajarea spatiilor verzi, serviciile prestate de gardienii publici si alte cheltuieli de intretinere a masinilor de calcul de birou, de multiplicat, a masinilor de scris:

Nr.crt.Elemente de fundamentare

Previzionat (RON)

Cost serviciu deratizare si dezinsectie

Solutii pentru extinctoare

Plata lucrarilor de intretinere spatii verzi

Servicii prestate de gardienii publici

Casete reportofon sedinte

Plata cheltuielilor de intretinere a masinilor de calcul, de multiplicat si de scris

Componente electrice, electronice

Benzi magnetice si dischete

TOTAL CHELTUIELI

Articolul 25 Materiale si prestari servicii cu caracter functional cuprinde fondurile banesti necesare pentru achizitionarea carburantilor si lubrefiantilor pentru autovehicole, piese de schimb si diverse alte materiale pentru intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor:

Nr.crt.

Elemente de fundamentare

Previzionat (RON)

Cheltuieli cu carburantii si lubrifiantii pentru autovehicole

Piese de schimb pentru autovehicole

Alte cheltuieli de intretinere utilaje

TOTAL CHELTUIELI

Articolul 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata cuprinde fondurile banesti necesare pentru achizitionarea de obiecte cu caracter functional sau de uz administrativ-gospodaresc, lenjerie si accesorii de pat, echipament, scaune, fete de masa, mobilier birou, aspiratoare praf, covoare, extinctoare, furtun PSI si alte obiecte de inventar

Nr.crt.

Elemente de fundamentare

Previzionat (RON)

Mobilier birou

Scaune ergonomice

Fete de masa

Aspirator praf

Reportofon

Covoare

Extinctor

Furtun PSI

Alte obiecte de inventar

TOTAL CHELTUIELI OBIECTE DE INVENTAR

Articolul 27 Reparatii curente ilustreaza necesarul de fonduri banesti pentru efectuarea reparatiilor la mijloacele fixe din patrimoniul primariei:

RON

Nr.crt.

Denumire imobil

Destinatia spatiului

Suprafata lucrarii (mp)

Descriere lucrare

Valoarea reparatiei curente

Cladire sediu primarie

Spatiu administrativ

Tamplarie, igienizare, reparatii instalatie electrica

Cladire sediu primarie

Acoperis, tencuiala fatada

Reparatii acoperis, fatada

Cladire sediu primarie

Spatiu arhiva

Reparatii instalatii sanitare, tencuieli

TOTAL REPARATII CURENTE

Articolul 28 Reparatii capitale se fundamenteaza pe baza devizelor pentru reparatii capitale la imobilele consiliului local, la perioadele stabilite prin actele normative in vigoare.

Articolul 29 Carti si publicatii (Ccp) cuprinde fondurile necesare procurarii de reviste si publicatii de specialitate, cum ar fi ,,Saptamana financiara”, ,,Ziarul financiar”, ,,Capital”, ,,Bursa”, etc. Aceste cheltuieli se fundamenteaza in functie de:

-numarul necesar de publicatii de diferite specialitati (P)

-cheltuiala medie anuala cu abonamentele la publicatii (Ca).

Relatia de calcul este urmatoarea:

Ccp=P*Ca

La primaria Brosteni aceste cheltuieli ajung la suma de suma de 10080 lei anual (12luni*7publicatii*120lei/abonament).

Articolul 30 Alte cheltuieli cuprinde fondurile neecesare desfasurarii unor actiuni pentru calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor, cheltuieli de protocol, cheltuieli ocazionate cu protectia muncii si alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale:

Nr.crt.

Elemente de fundamentare

Previzionat (lei)

Curs de specializare in administratia publica (2 cursanti)

Curs de specializare in contabilitatea bugetara (1 cursant)

Curs de informatica (2 cursanti)

Cheltuieli de protocol

TOTAL CHELTUIELI

B.Cheltuieli de capital

Titlul VII Cheltuieli de capital

Articolul 72 Investitii ale institutiilor publice cuprinde fondurile banesti necesare obiectivelor de investitii noi si dotari independente.

Din bugetul local al primariei se finanteaza si unele cheltuieli de investitii pentru constructia de poduri noi de pe tronsoanele de drumuri comunale, cheltuieli pentru alimentarea cu apa a comunei, statii de epurare pentru ape uzate, sattii de pompare pentru racordari la reteaua de gaze naturale sau lucrari de imbunatatire a instalatiilor de incalzire la institutiile publice din domeniul invatamantuli preuniversitar, sanatate si asistenta sociala .

In vederea asigurarii derularii in conditii normale a procesului de finantare a cheltuielilor de capital, prevazute in bugetul local, este necesar ca la intocmirea listelor de investitii sa se stabileasca acele obiective care au asigurata baza materiala si fota de munca necesara pentru respectarea volumelor fizice si valorice ale lucrarilor de executat si a termenelor de punere in functiune a obiectivelor. Acest lucru se impune pentru asigurarea eficientei economice si sociale a investitiilor si eliminarea fenomenului de dispersare nejustificata a fondurilor bugetare.

Capitolul al III-lea: Finantarea primariei Brosteni

Primarul din comuna Brosteni indeplineste functia de ordonator principal de credite, iar conducatorii institutiilor si serviciilor publice cu personalitate juridica din subordinea primariei sunt, dupa caz, ordonatori de credite secundari sau tertiari.

Finantarea cheltuielilor din bugetul local al comunei se asigura prin deschiderea de credite de catre ordonatorii principali, in limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul comunal si potrivit destinatiei stabilita in raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispozitie anterior, cu respectare dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor.

Primaria comunei Brosteni este finantata din:

-veniturile proprii ale comunei prevazute in bugetul local, care au fost de:

810.950.000 lei in 2003

877.050.000 lei in 2004

950.515.000 lei in 2005

-cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, a caror evolutie se prezinta astfel:

pentru cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit:

2.337.450.000 lei in 2003

2.340.550.000 lei in 2004

2.354.885.000 lei in 2005

pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata:

1.978.000.000 lei in 2003

2.015.000.000 lei in 2004

2.120.000.000 lei in 2005

-transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat, a caror structura se prezinta astfel:

568.500.000 lei in 2003

623.500.000 lei in 2004

674.000.000 lei in 2005

Exercitiul bugetar este anual, fiind deschis la 1 ianuarie si se inchide la 31 decembrie, pe baza:

-bugetului de venituri si cheltuieli aprobat

-notei de finantare privind determinarea necesarului de credite bugetare, care, la randul ei, cuprinde:

venituri proprii prevazute a se incasa de la inceputul anului

venituri incasate de la inceputul anului pana la inceputul lunii

venituri ce urmeaza a se incasa in luna pentru care se solicita deschiderea de credite

cheltuieli efectuate de la inceputul anului pana la finele lunii

cheltuieli ce urmeaza a se efectua in luna pentru care se solicita deschiderea de credite

creditele bugetare deschise de la inceputul anului

creditele bugetare solicitate a fi deschise

-notei justificative privind cererea de deschidere a creditelor bugetare, care se intocmeste lunar de catre contabilul primariei si cuprinde urmatorii indicatori:

cheltuieli bugetare aprobate cumulat de la inceputul anului

credite bugetare deschise cumulat de la inceputul anului pentru cheltuieli curente si de capital

plati de casa la finele lunii precedente celei in care se solicita deschiderea de credite

disponibilul existent in cont la finele lunii

cheltuieli preliminate pentru luna in care se solicita deschiderea de credite

credite bugetare solicitate a fi deschise

-notei justificative privind solicitarea de sume defalcate din impozitul pe venit cuprinde ca indicatori:

cheltuieli totale din bugetul local

cheltuieli care se finanteaza dib veniturile proprii si sume defalcate pentru luna de executie

-comunicarii catre trezoreria locala a creditelor deschise din bugetul local pe luna cuprinde informatii referitoare la categoria de cheltuieli pentru care s-a obtinut linia de credite privind cheltuielile curente de personal, cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de capital

-dispozitiei bugetare care se intocmeste concomitent cu cererea de deschidere a creditelor de catre primar, atat pentru cheltuielile proprii, cat si pentru institutiile din subordinea primariei.

Toate aceste documente sunt intocmite de primarul comunei (care are rolul de ordonator principal de credite) iar contabilul le semneaza.

Platile care reprezinta cheltuieli se efectueaza in limita prevederilor din bugetul comunal cu repartizarea pe trimestre; ele se fac prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, numai dupa deschiderea creditelor bugetare.

Deschiderea creditelor din bugetul comunal se face de catre primar pe baza cererii de deschidere de credite, cu defalcare pe cheltuieli curente si de capital, intocmita de contabilul primariei.

Dupa analizare si aprobare de catre primar, acesta transmite cererea bugetara la trezoreria teritoriala (Trezoreria Focsani), la care are deschis contul primaria comunei Brosteni.

Dupa aprobarea data de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene, un exemplar din dispozitia de repartizare a creditelor ajunge, prin directia judeteana de trezorerie, la trezoreria locala unde primaria isi are deschise conturile.

Deschiderea creditelor bugetare prin trezorerii declanseaza executia de casa a bugetului local, evidentiindu-se in conturi distincte:

-veniturile bugetare pe structura clasificatiei bugetare

-cheltuielile in limita creditelor bugetare aprobate si a destinatiei stabilite pentru realizare obiectivelor aprobate

-alte operatiuni financiare ale ordonatorilor de credite bugetare dispuse de acestia

-veniturile extrabugetare si cheltuielile dispuse de acestea, pe insitutii publice locale si categorii de resurse

-registrul pentru evidenta mijloacelor fixe

-registrul pentru evidenta datoriei publice locale.

Schematic, finantarea din bugetul local al primariei Brosteni poate fi redata astfel:

Capitolul al IV-lea: Organizarea evidentei privind gestiunea la primaria Brosteni

Contabilitatea operatiunilor banesti prin casierie

Mijloacele banesti ale primariei Brosteni provin din veniturile proprii si taxele incasate in numerar prin casierie. Tot prin intermediul casieriei se efectueaza plati pentru salariile personalului primariei, indemnizatiile de nastere, ajutoarele sociale si alte plati. Documentele care stau la bza efectuarii acestor incasari sunt chitanta si Borderoul desfasurator al incasarilor.

Chitanta este un document cu regim special care se ridica de la Directia Generala a Finantelor Publice de catre contabilul primariei si prin intermediul ei se efectueaza operatiunea de incasare prin casierie a impozitelor, taxelor si altor drepturi cuvenite statului. Chitanta reprezinta documentul justificativ de intocmire al Borderoului desfasurator al incasarilor, precum si de inregistrare in evidentele nominale.

Borderoul desfasurator al incasarilor se intocmeste zilnic pe baza cotoarelor chitantierelor emise de catre agentul fiscal si cuprinde informatii cu privire la:

-numele si prenumele cotribuabilului

-numarul casei si numar rol

-numarul chitantei emise si data

-natura incasarilor: impozit pe cladiri, chirii, cheltuieli de judecata, taxe de timbru etc.

Pe baza Borderoului desfasurator al incasarilor se intocmeste de catre casier Registrul de casa si se preda contabilului ca anexa la contul casierului .Efectuarea platilor prin casierie se efectueaza prin intocmirea dispozitiei de plata. La sfarsitul zilei se sinetizeaza atat incasarile cat si platile in ordinea cronologica in care au avut loc operatiunile in Registrul de casa, intocmit de catre casierul primariei. Registrul de casa trebuie sa fie sigilat si numerotat, iar numarul filelor trebuie sa fie certificat de primarul si contabilul comunei, pe ultima fila a registrului.Zilnic, casierul primariei totalizeaza operatiunile de incasari si plati stabilind soldul primariei care se reporteaza pe fila din ziua urmatoare; incasarile in surplus se depun la Trezoreria Focsani, conform planuli de casa stabilit de catre Trezoreria Vrancea.

Sumele incasate se pastreaza in casieria primariei pana la depunerea lor la Trezoreria Focsani, sau se efectueaza platile ca respectarea dispozitiilor legale.

Schematic, contabilitatea operatiunilor realizate prin casierie la primaria Brosteni poate fi redata astfel:

Contabilitatea operatiunilor banesti prin trezorerie

Executia de casa a bugetului comunal al primariei Brosteni se efectueaza prin trezoreria Focsani, prin deschiderea de conturi de disponibil pentru:

mijloace bugetare ale bugetului comunal

mijloace extrabugetare ale bugetului comunal

fonduri cu destinatie speciala.

In contul de disponibil pentru mijloace bugetare se concentreaza toate veniturile incasate potrivit bugetului comunal apobat, din care sunt efectuate plati pentru acoperirea cheltuielilor prevazute in bugetul comunal pe destinatii, in limita disponibilului existent in cont. Evidenta operatiunilor efectuate prin conturile de disponibil, care privesc executia bugetului comunal, se tine numai cu ajutorul extrasului de cont primit de la trezoreria operativa la care sunt deschise conturile respective (Trezoreria Focsani).

La ridicarea extraselor de cont, contabilul primariei are obligatia sa verifice concordanta dintre sumele inscrise in acestea pe debit si credit, cu cele prevazute in documentele anexate. Daca corespund cu datele din evidentele anexate, contabilul ridica extrasul si procedeza la operarea lor in contabilitatea proprie. In caz contrar, contabilul nu ridica extrasul de cont, solicitand lamuriri si informatii suplimentare pe care trebuie sa le aiba in vedere trezoreria operativa in operatiunea de refacere a extrasului de cont.

Evidenta platilor din conturile de disponibil ale primariei in contul altor unitati patrimoniale pentru plata unor prestari de servicii precum: consumul de energie electrica, termica, apa-canal, gaze naturale, convorbiri telefonice se efectueaza pe baza de ordin de plata.

Contabilitatea operatinilor banesti fara numerar, care reprezinta plati de casa si cheltuieli efective, se tine cu ajutorul ,,Registrului pentru evidenta cheltuielilor si a altor operatii”. Acest registru tine evidenta pentru inregistrarea in contabilitatea primariei a operatiunilor privind miscarea sumelor in conturile de disponibil deschise la Trezoreria Focsani.

Operatiunile care privesc mijloacele extrabugetare si fondurile cu destinatie speciala se evidentiaza distinct pentru fiecare cont de disponibil in ,,Registru pentru evidenta cheltuielilor si a altor operatii”. Platile din aceste conturi catre agentii economici pentru materiale, obiectele de inventar apovizionate sunt efectuate pe baza ordinului de plata, a dispozitiei de plata pentru virarea contributiei la asigurarile sociale, semnate de primar si contabil.

Contabilitatea decontarilor

Primaria Brosteni are relatii de decontare cu debitori, clientii, creditori si furnizori, precum si cu ordonatori tertiari de credite, finantati din bugetul comunei.

Decontarile cu debitorii provin din acordarea avansurilor spre decontare din sumele imputate pentru pagube produse domeniului public, sau din alte sume datorate de agentii economici sau de persoane fizice.

Decontarile cu creditorii evidentiaza sumele datorate unor persoane fizice sau juridice pentru salarii neridicate, garantii retinute, servicii prestate sau lucrari executate.

Contabilitatea decontarilor cu debitorii si cu creditorii se realizeaza cu ajutorul ,,Registrului pentru evidenta cheltuielilor si a altor operatii”, unde sunt reflectare relatiile de decontare cu fiecare debitor, creditor sau furnizor.

Pentru evidenta decontarilor cu ordonatorii tertiari de credite din subordinea primariei privind finantarea acestora se utilizeaza tot ,,Registrul pentru evidenta cheltuielilor si a altor operatii”. Concordanta inregistrarilor din acest registru cu cele din evidenta ordonatorilor tertiari se realizeaza trimestrial pe baza darilor de seama contabile intocmite de ordonatori de credite tertiari.

Contabilitatea materialelor

Primariile comunale gestioneaza insemnate cantitati de materiale, de gama variata in functie de specificul activitatii, fiind destinate atat consumul propriu cat si pentru necesitatile institutiilor bugetare din subordinea lor. Materialele se achizitioneaza din mijloacele bugetului comun, din mijloace extrabugetare si fonduri cu destinatie speciala sau se primesc fara plata in cadru actiunilor centralizate.

Caile de intrare a materialelor si documentelor pe baza carora se inregistreaza, sunt:

materiale achizitionate de la furnizori sau de la piata, care se inregistreaza pe baza: facturilor fiscale si constatarii de diferente;

materiale primite de la unitatii ierarhic superioare, inregistrate pe baza bonului de predare-transfer-restituire;

materialele care se aprovizioneaza centralizat prin organul judetean de specialitate si sunt expediate de furnizori direct primariilor beneficiare. Materiale se receptioneaza de catre acestea pe baza documentelor insotitoare;

materialele rezultate din prelucrarea in cadrul unitatilor administrativ-teritoriale sau din productie proprie, se inregistreaza pe baza bonului de predare-transfer-restituire;

materialele rezultate din casarea mijloacelor fixe sau scoaterea din folosire a obiectelor de inventar se inregistreaza pe baza procesului-verbal de scoatere din functie a mijloacelor fixe, de declasare a unor bunuri materiale;

materialele constatate plus de inventar se inregistreaza pe baza ,,Procesului-verbal intocmit de comisia de inventariere

furajele produse de pasunile comunale, loturile zootehnice si semintele de pe loturile semincere se inregistreaza pe baza unui „proces-verbal” in care se evalueaza aceste furaje si seminte la „costul lucrarilor executate”;

materialele iesite din gestiunea pentru consumul curent se inregistreaza pe baza „bonului se consum”, pentru efectuarea reparatiilor curente si capitale precum si pentru lucrarile de investitii;

materialele destinate vanzarii se inregistreaza pe baza „avizului de expediere” care sta la baza intocmirii facturii.

Contabilitatea materialelor se tine cu ajutorul „Registrului de materiale”. Prima parte a ,,Registrului de materiale” cuprinde o evidenta global-valorica, pe grupe de materiale pentru fiecare fond din care au fost procurate ( de la bugetul comunal, din fonduri extrabugetare, din fonduri cu destinatie speciala ):

medicamente si materiale sanitare;

materiale de intretinere si gospodarire;

alimente si furaje;

materiale cu caracter functional;

alte materiale;

produse rezultate din activitatea institutiilor.

Grupele de materiale mentionate anterior corespund conturilor analitice din planul de conturi pentru institutiile publice. La grupa „Produse rezultate din activitatea institutiilor” se inregistreaza produse obtinute din activitatea economica organizata de primarii si de unitatile finantate din bugetul comunal fara contabilitate proprie.

Incardarea materialelor pe grupele mentionate se face potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, inregistrandu-se totalul valoric al materialelor din grupa respectiva stabilit la sfarsitul perioadei precedente. Pe intreaga durata a anului, se inregistreaza intrarile si iesirile valorice rezultate din documentele justificative.

Partea a doua a ,,Registrului de materiale” cuprinde o evidenta analitica cantitativ-valorica pe feluri de materiale deschisa in cadrul fiecarei grupe mentionate mai sus, separat pe fondurile din care sunt procurate materialele si pe gestionar. Materialele eliberate unitatilor fara contabilitate proprie ( scoli generale, gradinite, circumscriptii sanitare si veterinare, camine culturare, biblioteci comunale etc. ) sunt inregistrate in registru de materiale, la iesiri si concomitent la intrari si evidentiate in pozitii global-valorice deschise pe unitati si pe grupe de materiale. Unitatile beneficiare de materiale organizeaza si conduc evidenta cantitativa pe feluri de materiale. Aceste institutii subordonate primariei comunale intocmesc trimestrial „Situatii centralizatoare”, care cuprind cantitatile si valoarea materialelor consumate. Stocurile de materiale stabilite prin inventariere la finele anului se confrunta cu soldurile rezultate din evidenta global-valorica a primariei comunale si se raporteaza prin dare de seama contabila anuala privind executia bugetului comunal.

Unitatile fara contabilitate proprie pot primi direct materiale de la organele de specialitate ale consiliilor judetene, pe care le evidentiaza cantitativ in partizi deschise pe feluri de materiale. In evidenta primariei comunale de care apartin aceste unitati, materialele se evidentiaza in partizi global-valorice deschise in cadrul aceluiasi registru de materiale. Materialele astfel achizitionatesi date in consum, nu se inregistreaza pe cheltuieli in contabilitatea primariei comunale. Stocurile de materiale stabilite prin inventariere la sfarsitul anului se comunica organelor de specialitate ale consiliilor judetene, pentru a proceda la rectificarea cheltuielilor efective.

Materialele se inregistreaza atat la intrari cat si la iesire, la preturile de inregistrare rezultate din documente de receptie, iar in cazul celor din productie proprie la costul de productie. Asigurarea integritatii patrimoniale a stocurilor de valori materiale aflate la unitatile fara contabilitate proprie se realizeaza prin verificarea periodica a gestiunii de catre contabilul primariei.

Contabilitatea obiectelor de inventar

Obiectele de inventar se inregistreza in contabilitatea primariei Brosteni, la pretul de facturare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata si cheltuielile de transport aprovizionare. Gestionarea si contabilitatea obiectelor de onventar se tine dupa aceleasi reguli si pe baza documentelor prevazute la contabilitatea materialelor.

Pentru unele obiecte de inventar de natura aparaturii sanitare sau didactice, se poate organiza aprovizionarea centalizata a acestora prin organul judetean de profil: inspectoratul scolar judetean sau directia sanitara judeteana. Acest fapt impune ca primaria sa vireze unitatilor respective mijloacele banesti necesare sub forma de sume de mandat impreuna cu lista obiectelor de inventar care urmeaza a se achizitiona.

Pentru obiectele de inventar achizitionate si pimite de scoli, camine culturale, dispensare medicale de la organele judetene de specialitate, contabilul primariei trebuie sa confirme in termen de 3 zile primirea si inregistrarea acestora in patrimoniul comunei.

Confirmarea primirii obiectelor de inventar se face pe baza ,, Bonului de transfer-restituire” primit de la organul judetean. Acest ,,Bon de transfer-restituire” serveste ca document de insotire a bunrilor pe timpul transportului cat si pentru descarcarea gestiunii unitatii predatoare si incarcarea gestiunii unitatii primitoare a biectelor de inventar.

Contabilitatea obiectelor de inventar se tine cu ajutorul ,,Registrului de materiale” global-valoric de catre contabilul primariei.

Contabilitatea mijloacelor fixe

Contabilitatea mijloacelor fixe se tine la valoarea de inventar cu ajutorul ,,Registrului pentru evidenta mijloacelor fixe” aflate in administrarea primariei, inclusiv a mijloacelor fixe aflate in folosinta institutiilor fara organe proprii de contabilitate, finantate din buget.

Registrul serveste ca document de evidenta a numerelor de inventar atribuite mijloacelor fixe in folosinta, precum si evidenta locurilor de folosinta a mijloacelor fixe la scoli, circumscriptii sanitare, veterinare, biblioteci comunale, camine culturale sau alte unitati situate pe raza primariei, fara organe proprii de contabilitate.

Registrul pentru evidenta mijloacelor fixe se intocmeste intr-un singur exemplar de catre contabilul primariei si este sistematizat in doua parti:

-prima parte a registrului este destinata contabilitatii sintetice global-valorice a mijloacelor fixe

-partea a-II-a a registrului pentru evidenta mijloacelor fixe este rezervata contabilitatii analitice a mijloacelor fixe aflate in folosinta primariei si a unitatilor subordonate fara organe proprii de contabilitate.

In cadrul fiecarei categorii de mijloace fixe sunt evidentiate bunuri care alcatuiesc patrimoniul public si bunuri ce constituie patrimoniul privat al comunei, grupate distinct de cele ce reprezinta proprietate privata a statului.

Constituie patrimoniu al primariei, bunurile mobile si imobile ce apartin domeniului public de interes local, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter primordial.

Apartin domeniului public de interes local al comunei:

terenurile si cladirile de interes public, unde isi desfasoara activitatea primaria si serviciile publice ale comunei

caile de comunicatie

zonele de agrement

piata agro-alimentara, targurile si oboarele

padurile, pasunile si lacurile

alte bunuri mobile si imobile care sunt, potrivit legii sau prin natura lor de uz sau de interes local, si nu au fost declarate de interes national.

Domeniul privat al comunei cuprinde bunurile mobile si imobile, altele decat cele ce apartin domeniului public, aflate sau intrate in proprietatea acesteia prin caile si mijloacele legale.

Toate bunurile care apartin primariei, indiferent din ce domeniu fac parte, sunt supuse inventarieri anuale si prezentarii anuale a unui raport asupra situatiei lor.

Primaria Brosteni achizitioneaza mijloacele fixe din fonduri alocate pentru investitii din bugetul comunal sau din fonduri extrabugetare, din fonduri cu destinatie speciala sau prin transfer de la alte unitati administrativ-teritoriale. In contabilitatea primariei mijloacele fixesunt iregistrate la valoarea de inventar, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea unei investitii, inclusiv cheluielile de montare si punere in functiune.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1382
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site