Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai mic


S.C.

TIKSHOOV ROMANIA

S.R.L.

Tip document :

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA    PENTRU INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Editia: 02

Cod: TKR-

IPISSM -01-

Pg. 1- 10

INSTRUCTIUNE

PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU

INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Prezentul document este proprietatea S.C. TIKSHOOV ROMANIA S.R.L. Bucuresti si nu poate fi publicat sau multiplicat, partial sau integral, decat cu aprobarea scrisa a conducerii S.C. TIKSHOOV ROMANIA S.R.L.si a autorului.

S.C.

TIKSHOOV ROMANIA

S.R.L.

Tip document :

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Editia: 02

Cod: TKR-

IPISSM -01-

Pg. 2- 10

SCOP

Prezenta instructiune are ca scop pregatirea si instruirea angajatilor, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca sub forma de instructiune proprie privind:

- instruirea introductiv generala;

- instruirea la locul de munca;

- instruirea periodica.

DOMENIU

Prezenta instructiune se aplica tuturor locurilor de munca din cadrul societatii, aceasta cuprinzand date generale premergatoare intocmirii instructiunilor proprii specifice (prin lucrator desemnat, sau serviciu intern/extern de prevenire si protectie):

Agenti servicii clienti;

Team leaderi;

Shift leaderi;

Manageri;

Resurse umane;

Secretariat.

DEFINITII SI PRESCURTARI

Serviciu intern de prevenire si protectie: totalitatea resurselor materiale si umane alocate pentru efectuarea activitatilor de prevenire si protectie in firma;

Comitet de securitate si sanatate in munca: organul paritar constituit la nivelul angajatorului, in vederea participarii si consultarii periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

lndatoriri de serviciu: sarcini profesionale stabilite in: contractul individual de munca, regulamentul intern, fisa postului, deciziile scrise, dispozitiile scrise ori verbale ale conducatorului direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia;

Evidenta: mijloacele si modalitatile de pastrare a informatiilor referitoare la evenimentele produse;

Comunicare: procedura prin care serviciul intern de prevenire si protectie comunica producerea unui evenimernt, de indata, autoritatilor in drept;

Cod: TKR- IPISSM -01-

S.C.

TIKSHOOV ROMANIA

S.R.L.

Tip document :

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Editia: 02

Cod: TKR-

IPISSM -01-

Pg. 3- 10

Lucrator desemnat: persoana desemnata pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie (serviciu intern/extern de prevenire si protectie), conform dispozitiilor legale in vigoare;

Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca : prevederi specifice de securitate si ssm, a caror sfera de aplicabilitate si obligativitate, este limitata la unitatea emitenta si care detaliaza si particularizeaza reglementari din domeniul securitatii si sanatatii in munca, la conditiile concrete ale activitatii desfasurate de catre aceasta;

Lucrator. persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii In perioada efectuarii stagiului de practica, precum si alti participanti la procesul de munca;

Echipament de munca: orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;

Loc de munca: loc destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile firmei, inclusiv orice alt loc din aria companiei la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii;

Munca (lucru, activitate) in schimburi : orice mod de organizare a activitatii in echipa, potrivit caruia angajatii sunt ocupati succesiv la un acelasi post de munca, potrivit unui anumit ritm, inclusiv ritm rotativ, si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, antrenand pentru angajat necesitatea realizarii unei activitati in intervale orare diferite in raport cu o perioada data zilnica sau saptamanala.

Munca in program de noapte (perioada de nocturna): munca prestata intre orele 20:00 - 06:00 (08:00).

Zona de securitate : zona in care este exclusa producerea accidentelor si/sau bolilor profesionale pentru executantul unei sarcini de munca.TKR- Tikshoov,

IPISSM- In structiune proprie privind instruirea in domeniul securitatii si sanatati in munca,

SSM - Securitate si sanatate in munca,

Cod-01- .. etc.. - cod intern al documentelor emise in domeniul ssm.

DOCUMENTE DE REFERINTA. FORMULARE

DOCUMENTE DE REFERINTA:

Hotarari de guvern privind transpunerea directivelor europene din domeniul securitatii si sanatatii in munca in legislatia din Romania:

Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

Hotarare privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest HG 1875/2005;

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii HG 1876/2005;

Cod: TKR- IPISSM -01-

S.C.

TIKSHOOV ROMANIA

S.R.L.

Tip document :

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Editia: 02

Cod: TKR-

IPISSM -01-

Pg. 4- 10

Hotarire privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot HG 493/2006;

Hotarare privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de muca HG 971/2006;

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare HG 1028/2006;

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locuri de munca HG 1048/2006;

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare HG 1051/2006;

Hotarare privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive HG 1058/2006;

Hotarare privind cerintele minime de securitatea si sanatatea pentru locuri de munca HG 1091/2006;

Hotarare privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca HG 1093/2006;

Hotarare privind cerintele minime de securitate $i sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice HG 1136/2006;

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca HG 1146/2006.

4.2. Formulare - TN

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA conform NM.L. 319/2006;

FISA INDIVIDUALA DE INSTRUCTAJ IN DOMENIUL SITUATlILOR DE

URGENTA conform 0 712/2005 - Ord. MAI 786/2005.

CERINTE ESENTIALE PRIVIND INSTRUIREA LUCRATORILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Prezentul capitol stabileste procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii sii sanatatii in munca, in conformitate cu art. 20 din lege.

Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

Cod: TKR- IPISSM -01-

S.C.

TIKSHOOV ROMANIA

S.R.L.

Tip document :

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Editia: 02

Cod: TKR-

IPISSM -01-

Pg. 5- 10

Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul firmei se efectueaza in timpul programului de lucru.

Perioada in care se desfasoara instruirea prevazuta la alin. (5.1.2.) este considerata timp de munca.

Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze

- instruirea introductiv-generala;

- instruirea la locul de munca;

- instruirea periodica.

La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de cal­culator.

Angajatorul asigura baza mate­riala corespunzatoare unei instruiri adecvate.

Angajatorul dispune de un program de instruire-testare, pe functii sau activitati.

Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii.

5.1.10. Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.

5.1.11. Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre con­ducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina muncii in urma examenului medical la angajare.

5.1.12. Pentru persoanele aflate in firma cu permisiunea angajatorului, angajatorul a stabilit, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare, reguli privind instruirea si insotirea acestora in firma.

5.1.13. Pentru lucratorii din firme din exteri­or, care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii in compania unui alt angajator, anga­jatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor privind activitatile specifice firmei respec­tive, riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul companiei, in general.

Cod: TKR- IPISSM -01-

S.C.

TIKSHOOV ROMANIAS.R.L.

Tip document :

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Editia: 02

Cod: TKR-

IPISSM -01-

Pg. 6- 10

5.1.14. Instruirea prevazuta la alin. (5.1.12-13) se consemneaza in fisa de instruire colectiva, conform modelului prezentat in anexa nr. 12. la Normele Metodologice HG.nr. 1425/2006.

5.1.15. Fisa de instruire colectiva se intocmeste in doua exem­plare, din care un exemplar se va pastra de catre angajator/ lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre angaja­torul lucratorilor instruiti sau, in cazul vizitatorilor, de catre con­ducatorul grupului.

5.1.16. Reprezentantii autoritatilor competente in ceea ce priveste controlul aplicarii legislatiei referitoare la securitate si sanatate in munca vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se intocmi fisa de instructaj.

lnstruirea introductiv-generala

lnstruirea introductiv-generala se face:

a) la angajarea lucratorilor definiti conform art. 5 lit. lege;

b) lucratorilor detasati de la o alta firma;

c) lucratorilor delegati de la o alta firma;

d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de temporar.

Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice companiei respective, riscurile pentru securitate si sanatate in munca precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie ale firmei, in general.

lnstruirea introductiv-generala se face de catre:

a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniu securitatii si sanatatii in munca; sau

b) lucratorul desemnat; sau

c) un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau

d) serviciul extern de prevenire si protectie.

5.2.4. lnstruirea introductiv-generala se face individual in grupuri de cel mult 20 de persoane.

5.2.5. Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau al unitatii, in general.

Angajatorul a stabilit prin instructiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mica de 8 ore. Sunt exceptate de la prevederile alin. (5.2.5.)

Cod: TKR- IPISSM -01-

S.C.

TIKSHOOV ROMANIA

S.R.L.

Tip document :

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Editia: 02

Cod: TKR-

IPISSM -01-

Pg. 7- 10

personalul prevazute la pct. 5.1.12. carora Ii se vor prezenta succint activitatile si masurile de prevenire si protectie din unitate.

In cadrul instruirii introductiv generale se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:

a)legislatia de securitate si sanatate in munca;

b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;

c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;

d) masuri la nivelul unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre angajator.

Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste.

Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire. (3) Lucratorii prevazuti la (pct. 5.2.1.) nu vor putea fi angajati daca nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruire introductiv-generala.

Instuirea la locul de munca

Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor prevazuti la pct. 5.2., inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul unitatii.

Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maximum 20 de persoane.

Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiacarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si s-a stabilit prin instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv, impreuna cu:

Cod: TKR- IPISSM -01-

S.C.

TIKSHOOV ROMANIA

S.R.L.

Tip document :

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Editia: 02

Cod: TKR-

IPISSM -01-Pg. 8- 10

a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca; sau

b) lucratorul desemnat; sau

c) un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie ;sau

d) serviciul extern de prevenire si protectie.

lnstruirea la locul de munca se va efectua pe tematicile intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciu extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.

lnstruirea la locul de munca va cuprinde:

a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru

b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si /sau postul de lucru;

c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;

e) instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare si interventie, evacuare si de prim ajutor.

Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de cate seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala.

Instruirea periodica

lnstruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevazuti la pct. 5.2. si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

lnstruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.

lntervalul dintre doua instruiri periodice s-a stabilit prin instructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru, si nu va fi mai mare de:

Cod: TKR- IPISSM -01-

S.C.

TIKSHOOV ROMANIA

S.R.L.

Tip document :

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Editia: 02

Cod: TKR-

IPISSM -01-

Pg. 9- 10

- 6 luni pentru personal tehnico administrativ si de birou, agenti servicii clientii, sefi ai locurilor de munca, coordonatori, sefi de servicii/departanente,

Pentru personalul tehnico-administrativ din activitati numai de birouri intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.

Verificarea instruirii periodice se face de catre sefu ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care semneaza fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

lnstruirea periodica se va completa in mod obligatoriu cu demonstratii practice.

lnstruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat, serviciul intern de de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.

lnstruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri:

a) cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;

b) cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate;

c) la reluarea activitatii dupa accident de munca;

d) la executarea unor lucrari speciale;

e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentuli existent;

f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;

g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor procese de lucru.

Cod: TKR- IPISSM -01-

S.C.

TIKSHOOV ROMANIA

S.R.L.

Tip document :

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Editia: 02

Cod: TKR-

IPISSM -01-

Pg. 10- 10

Durata instruirii periodice prevazute la pct 5.4. nu va fi mai mica de 8 ore si s-a stabilt in instructiuni proprii de conducatorul locului de munca respectiv, impreuna cu:

a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca; sau

b) lucratorul desemnat; sau

c) un lucrator al serviciului intern de protectie si prevenire

d) serviciul extern de protectie si prevenire.

5.4.10. lnstruirea periodica prevazuta la pct. 5.4. se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatati in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si proctectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.

Intocmit,

Specialist SSM

Stefan Emil

Cod: TKR- IPISSM -01-

Prezentul document este proprietatea S.C.TIKSHOOV ROMANIA S.R.L. Bucuresti si nu poate fi publicat sau multiplicat, partial sau integral, decat cu aprobarea scrisa a conducerii unitati S.C. TIKSHOOV ROMANIA S.R.L.si al autorului.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3841
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site