Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE COMISION - IMPORT-EXPORT

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE COMISION - IMPORT-EXPORT

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1S.C cu sediul in .. cont nr .. deschis la Banca Filiala .. reprezentata prin ., in calitate de COMITENT

si

S.C cu sediul in .. cont nr .. deschis la Banca .. Filiala reprezentata prin .., in calitate de COMISIONAR,

2. SEDIUL MATERIEI

Art.2

In temeiul art. 405-412 C. com. partile contractante au convenit incheierea prezentului contract:

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3

Obiectul contractului il constituie reglementarea raporturilor juridice si economice care apar intre partile contractante in legatura cu realizarea importurilor si exporturilor pentru produsele specificate de comitent in anexele nr. 1 si 2 la acest contract, care sunt parte integranta a prezentului contract si/sau cerere de oferta ferma.

4. OBLIGATIILE PARTILOR

I. Pentru actiunile de import ce vizeaza produsele, materialele din anexa nr. 1 - parte integranta a prezentului contract.

Art.4

Obligatiile comitentului:

a) Sa prezinte comisionarului cererile de import cu indicarea caracteristicilor tehnice, cantitatilor, sortimentelor, specificatiilor, calitatii, termenelor de livrare, fondurilor in lei si/sau valuta si a altor elemente necesare la negocierile cu partenerii externi, in vederea includerii acestora in contractele ce se vor incheia.

b) Sa raspunda in . zile lucratoare la corespondenta transmisa de comisionar si sa asigure avizarea din punct de vedere tehnic a ofertelor externe, astfel incat comisionarul sa poata incheia contractul extern in cadrul valabilitatii ofertei.

c) Sa acorde tot sprijinul de care are nevoie comisionarul, in vederea clarificarii tuturor problemelor cu caracter tehnic care apar cu ocazia incheierii contractelor economice si sa avizeze anexele tehnice la contractele ce se incheie.

d) Asigurarea, in functie de conditia de livrare in timpul transportului, a marfurilor contractate, se face de catre comisionar, pe numele si in contul comitentului, decontarea contravalorii acesteia se va face, intre comitent si comisionar, dupa sosirea marfurilor in tara.

e) Sa receptioneze cu specialistii beneficiarului, impreuna cu reprezentantii comisionarului, marfurile importate, cu respectarea prevederilor actelor normative interne si a clauzelor cuprinse in contractul extern, semnand actele de receptie intocmite.

f) In cazul constatarii unor lipsuri cantitative si/sau calitative la marfurile importate, sa transmita in timp util fata de termenele de reclamatie prevazute in contractul extern, toate actele necesare si sa acorde asistenta tehnica solicitata de comisionar, pentru ca acesta sa intocmeasca reclamatiile catre carausi si/sau partenerul extern.

g) Sa raspunda in scris in maxim 5 zile lucratoare de la sesizarea comisionarului privind problemele de ordin tehnic legate de executarea contractului extern.

h) Sa achite comisionarului sumele in lei/valuta aferente produselor importate (pretul marfurilor, taxele vamale, TVA-ul, transportul, asigurarea, comisionul etc.).

In cazul in care cererile de import nu sunt puse de acord cu alocatiile in lei aprobate initial, iar pe timpul contractarii valoarea acestora s-a marit datorita influentelor de curs, comitentul, ca urmare a avizarii facute de comisionar in acest sens, va decide:

- fie suportarea diferentelor in lei de la nivelul aprobat initial la cel necesar cumpararii valutei la licitatie de catre comisionar;

- fie punerea la dispozitia comisionarului a valutei efective necesare.

Oricare din aceste variante va fi adusa la cunostinta comisionarului in scris, inca din timpul tratativelor, comitentul fiind raspunzator de orice decizie in acest sens luata dupa ce comisionarul a semnat, cu avizul comitentului, contractele externe (penalizari, daune interese, alte cheltuieli).

Comitentul suporta diferentele de curs inregistrate in perioada dintre semnarea contractului extern, cu avizul comitentului si plata marfii la extern.

i) Sa vireze in contul comisionarului, la termenele stabilite de normele metodologice ale organelor bancare, contravaloarea in lei in vederea deschiderii acreditivului, platii in avans in vederea participarii la licitatia valutara si/sau valuta efectiva din disponibilul propriu valutar.

j) Sa suporte toate influentele negative rezultate din diferentele de curs valutar oficial de decontare, inclusiv cheltuielile legate de utilizarea creditului (dobanzile bancare, comisioanele de gestiune, de neutilizare a creditului, de angajament, de depozitare si spezele bancare), pana la lichidarea completa a contractului extern (se aplica la operatiunile comerciale externe cu plata esalonata, la termen, sau in cadrul unor linii de finantare, credite pe diferite termene etc.).

Reglementarea se va face numai pe baza de facturi emise de comisionar, avand la baza documentele emise de ..

k) Pune la dispozitia comisionarului specialistii sai pentru tratative in tara si/sau strainatate in vederea negocierii si incheierii contractelor externe, scolarizarii, receptiei marfurilor, rezolvarii reclamatiilor, suportand direct sau conform prevederilor contractuale contravaloarea deplasarilor externe pentru delegatii proprii.

Art.5

Obligatiile comisionarului:

a) Sa prospecteze piata externa pentru a pune la dispozitia comitentului pentru produsele oferite sau solicitate, oferte tehnico-comerciale corespunzatoare finalizarii activitatilor comerciale de import sau export, pe baza avizelor acestora.

b) Sa transmita comitentului conditiile tehnico-economice competitive si termenele cele mai scurte posibile, ale ofertelor pentru produsele, echipamentele si serviciile solicitate de catre acesta.

c) Sa incheie contracte externe, in nume propriu dar pe seama comitentului, in cantitatile si sortimentele specificate de comitent, prin cereri de oferta ferma sau intelegeri scrise, in conditii de calitate si la preturile cele mai avantajoase, urmarind executarea intocmai a prevederilor contractului extern, din punct de vedere tehnic, comercial si juridic.

d) Sa incerce obtinerea din partea furnizorilor externi ca termenele de livrare din contract sa coincida sau sa fie cat mai apropiate de termenele dorite si recomandate de comitent iar in caz contrar sa obtina acordul expres al acestuia.

e) Sa transmita comitentului o avizare de contractare a marfurilor, in termen de 10 zile de la data confirmarii contractului extern.

f) Sa dea, in timp util, instructiunile necesare organizatiilor/agentilor comerciali competenti pentru transportul, urmarirea si dirijarea marfurilor la destinatia indicata de comitent.

g) Sa transmita furnizorilor externi reclamatiile comitentului cu privire la lipsurile cantitative si/sau calitative ale marfurilor importate si sa le rezolve, sustinand si aparand drepturile si interesele comitentului rezultate din contractul extern.

h) Sa obtina pentru importurile la care comitentul se obliga sa puna la dispozitie fondurile in lei necesare, sumele in valuta necesare, prin participare la licitatie valutara.

i) Sa efectueze platile interne/externe si decontarile in lei si/sau valuta intocmind formele necesare in acest scop, conform reglementarilor in vigoare.

j) In caz de litigiu, sa apere si sa sustina drepturile comitentului, rezultatele din contractele externe incheiate in fata organelor arbitrale, in contul si pe riscul acestuia.

In toate aceste actiuni va solicita sprijinul comitentului, precum si al altor organisme sau persoane specializate.

II. Pentru actiunile de export ce vizeaza produsele subansamblelor, pieselor de schimb ce constituie parte integranta din prezentul contract din anexa 2.

Art.6

Obligatiile comitentului:

a) Pe baza listei din anexa 2 - stabilita de comun acord sau pe baza solicitarilor comisionarului, comitentul se obliga sa elibereze documentele de expeditie necesare si sa asigure trimiterea produselor pana la vama.

b) Sa puna la dispozitia comisionarului produsele finite si piesele de schimb necesare asigurarii unei bune functionari in termenul de garantie in cantitatile si la termenele stabilite.

c) Sa instruiasca profesional un reprezentant al comisionarului pentru asigurarea eventualelor reparatii in termenul de garantie, aceasta activitate fiind complet definita pe baza contractului de service dintre partile contractante.

d) Sa garanteze calitativ produsele prin Declaratia de conformitate si/sau Certificatul de garantie care insoteste fiecare produs.

e) Sa puna la dispozitia comisionarului material publicitar (file tehnice de prezentare a produsului).

f) Sa achite comisionarului sumele aferente comisionului negociat.

Art.7

Obligatiile comisionarului:

a) Sa achite contravaloarea marfii solicitate (conform anexei 2 si/sau cerere de oferta ferma) astfel:

- 25% din contravaloarea marfii in avans;

- diferenta (75% din contravaloarea marfii) dupa livrarea marfii, dar nu mai tarziu de . zile din ziua trecerii marfii prin vama.

Pentru orice intarziere la plata comisionarului trebuie sa plateasca o penalitate de .% pe zi de intarziere din suma datorata.

b) Sa asigure service-ul produselor in termen de garantie pe baza pieselor de schimb puse la dispozitie de comitent.

c) In caz de litigiu, sa apere si sa sustina drepturile comitentului, rezultate din contractele externe incheiate in fata organelor arbitrale.

In toate aceste actiuni va solicita sprijinul comitentului, precum si al altor organisme sau persoane specializate.

d) Sa prospecteze piata externa si sa faca publicitate produselor puse la dispozitie de comitent cu precizarea in materialele publicitare ca producatorul acestora este comitentul.

e) Sa transmita comitentului toate solicitarile rezultate in urma actiunilor de prospectare a pietii.

f) Sa incerce obtinerea din partea potentialilor beneficiari ca termenele de livrare a marfurilor sa coincida sau sa fie cat mai apropiate de termenele dorite si recomandate de comitent, iar in caz contrar sa obtina acordul expres al acestuia.

g) Sa efectueze platile ferme si decontarile in lei si/sau valuta intocmind formele necesare in acest scop, conform reglementarilor in vigoare.

h) Asigurarea marfurilor contractate pe timpul transportului se face de catre comitent in numele si pe contul comisionarului, decontarea contravalorii acesteia se va face, intre comisionar si comitent, dupa sosirea marfurilor.

i) Sa receptioneze marfurile primite conform actelor normative in vigoare si a clauzelor contractuale si in cazul unor lipsuri cantitative si/sau calitative, sa transmita in timp util toate actele necesare comitentului pentru ca acesta sa intocmeasca reclamatiile catre caraus si/sau partener.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE SI RISCURILE

Art.8

Marfa intra in proprietatea comitentului din momentul semnarii procesului-verbal de predare-primire, intocmit la preluarea marfii in vama. In maxim .. zile lucratoare de la preluarea marfii, comitentul va intocmi procesul-verbal de receptie al marfii. Un exemplar al acestuia va fi remis comisionarului in cel mult . de ore de la intocmire.

6. COMISIONUL

Art.9

Pentru prestatiile efectuate atat pentru actiunile de import cat si pentru cele de export, comisionarul va incasa de la comitent un comision de ..% calculat la valoarea marfii in vama.

7. DURATA

Art.10

Contractul este valabil de la data de .. pana la data de si se poate prelungi cu acordul scris al ambelor parti cu cel putin zile inainte de expirare.

8. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.11

Partea care nu isi executa culpabil obligatiile contractuale va plati daune-interese ( se poate stabili cuantumul daunelor pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a fiecarei obligatii in parte).

Partea care isi executa cu intarziere obligatiile contractuale va plati penalitati de ..% din valoarea obligatiei pentru fiecare zi de intarziere.

9. FORTA MAJORA

Art.12

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizare asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In nici un caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-i onora toate obligatiile pana la aceasta data.

10. CLAUZA DE ADAPTARE A CONTRACTULUI

Art.13

In cazul in care una din parti se afla in incapacitate de plata sau faliment, retragerea autorizatiei de functionare sau alte asemenea cauze, contractul va fi desfiintat, partile insa fiind tinute a-si plati datoriile pana la momentul respectiv.

Art.14

In cazul in care desfasurarea contractului este impiedicata de cauze independente de vointa partilor si care schimba conditiile contractuale in asa fel incat acestea sa devina favorabile uneia din parti (atat de favorabile incat modificarile aduse sa schimbe in esenta conditiile contractuale), partile vor recurge la numirea unui arbitru care va solutiona diferendul, solutia data fiind opozabila si executorie partilor si/sau vor renegocia termenii si conditiile prezentului contract.

Art.15

In cazul interventiei uneia din cauzele mai sus prevazute, partea care o invoca va trebui sa notifice celeilalte in termen de . zile de la aparitia respectivei cauze. Partea astfel avizata, va trebui ca in termen de .. zile de la notificarea primeia sa faca o propunere de solutionare cu incercarea partilor de a adopta contractul.

Art.16

Atunci cand partile nu ajung la o solutie viabila, se va apela la constituirea si numirea unui arbitru.

11. LITIGII

Art.17

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.18

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman. Legea aplicabila va fi cea a Romaniei iar procedura este cea a Curtii de Arbitraj.

12. PREVEDERI FINALE

Art.19

Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare.

Art.20

Pe durata contractului se poate compensa valoric pe parti (transe) din marfurile de import, cu echivalent valoric al marfurilor exportate, numai pe baza unor negocieri distincte, de comun acord, al ambelor parti.

Art.21

Orice modificare sau completare a prezentului contract se face in scris, cu acordul partilor.

Art.22

Prezentul contract s-a incheiat in exemplare in data de .. in localitatea .

COMISIONAR,

COMITENT,Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1890
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved