Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE COMERCIALA

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE COMERCIALA

1. PARTILE CONTRACTANTEArt.1

Societatea comerciala. cu sediul in. inregistrata la Registrul Comertului. avand cont numarul.. deschis la Banca reprezentata legal prin domnul/doamna cetatean.. posesor act de identitate/pasaport. in calitate de VANZATOR

si

Societatea comerciala.. cu sediul in inregistrata la Registrul Comertului. avand cont numarul. deschis la Banca reprezentata legal prin domnul/doamna cetatean posesor act de identitate/pasaport in calitate de CUMPARATOR,

2. SEDIUL MATERIEI

Art.2

In temeiul art. 60-73 C. com. si art. 1294-1404 C. civ., partile contractante au convenit incheierea prezentului contract de vanzare-cumparare.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3

Obiectul contractului consta in vanzarea-cumpararea urmatoarelor bunuri ...... ............, in sortimentele, cantitatile, preturile si valorile cuprinse in Anexa nr. 1.

4. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

Art.4

Pretul bunurilor care fac obiectul vanzarii este de ........ lei/$, asa cum rezulta si din art. 3 din prezentul contract.

Art.5

Cumparatorul va achita vanzatorului pretul stipulat dupa cum urmeaza:

- la data de ...... suma de .... lei, care va fi achitata cu......in contul nr. .. .... deschis la Banca ...................

- la data de .....suma de ..... lei, care va fi achitata cu ......in contul nr ....... deschis la Banca ...................

5. LIVRAREA

Art.6

Vanzatorul trebuie sa livreze bunurile descrise mai sus cumparatorului la ..... .....( trebuie mentionat locul si conditiile de livrare) la data de ......

Transportul bunurilor se va face cu..........

Cheltuielile de livrare a bunurilor sunt suportate de ........

Vanzatorul poate livra bunurile cumparatorului inainte de ......(data de livrare) numai cu acordul scris al cumparatorului.

Bunurile vandute vor fi insotite de aviz de expeditie, factura, certificat de calitate si alte acte precum.................

6. RECEPTIA

Art.7

Receptia bunurilor se va face de catre delegatul ......... la ....... ..ocazie cu care se va incheia un proces verbal de receptie semnat de parti. In cazul bunurilor deteriorate, cu deficiente cantitative sau calitative, vanzatorul va proceda la inlocuirea bunurilor necorespunzatoare si/sau completarea lipsurilor cantitative. Cumparatorul are la dispozitie 3 zile de la data livrarii pentru a proceda la instiintarea in scris a vanzatorului, socotit termen de decadere inlauntrul caruia poate solicita inlocuirea bunurilor necorespunzatoare si/sau completarea lipsurilor cantitative.

7. ACCEPTAREA BUNURILOR

Art.8

Cumparatorul poate sa refuze la livrare bunurile care sunt deteriorate. In termen de 3 zile de la livrare, cumparatorul trebuie sa instiinteze in scris vanzatorul de refuzul unor bunuri.

Art.9

Refuzul unor bunuri nu il scuteste pe cumparator de obligatia de a plati bunurile pe care nu le refuza sau de a executa alte obligatii in conformitate cu acest contract.

Art.10

Daca bunurile deteriorate reprezinta mai mult de ...% din totalul bunurilor, cumparatorul are dreptul sa le refuze in totalitate.

Art.11

Daca bunurile deteriorate reprezinta mai putin de ... % din totalul bunurilor, cumparatorul va accepta si va plati pentru toate bunurile.

8. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art.12

Vanzatorul se obliga:

- sa predea bunurile in conditiile stipulate in prezentul contract;

- sa garanteze pe cumparator contra evictiunii bunurilor care formeaza obiectul vanzarii

- sa garanteze pe cumparator contra viciilor ascunse ale bunurilor care formeaza obiectul vanzarii;

- sa garanteze buna functionare a bunurilor de folosinta indelungata care formeaza obiectul prezentului contract.

Art.13

Cumparatorul se obliga:

- sa plateasca vanzatorului pretul in conditiile stabilite in prezentul contract;

- sa ia in primire bunurile vandute conform clauzelor prezentului contract;

- sa suporte cheltuielile ocazionate de perfectarea si realizarea vanzarii.

9. TRANSFERUL PROPRIETATII

Art.14

Transferul proprietatii de la vanzator la cumparator va avea loc la data (sau la momentul)............................

10. CLAUZA DE CESIUNE A CONTRACTULUI(se foloseste doar in situatia in care transferul proprietatii are loc la o data ulterioara incheierii contractului)

Art. 15

Una dintre parti poate transmite unei terte persoane, total sau partial, drepturile si obligatiile ce i se cuvin prin acest contract, numai daca a obtinut acordul scris al celeilalte parti, care trebuie comunicat in zile. Daca nu se primeste nici un raspuns, inseamna ca nu se consimte la cesiunea contractului si aceasta nu poate avea loc.

11. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.16

Partea care nu isi executa culpabil obligatiile contractuale va plati daune-interese.

Art.17

Daca vanzatorul, din vina lui, intarzie livrarea bunurilor, va plati penalitati in cuantum de.. % din valoarea bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de intarziere.

Art.18

Daca cumparatorul, din vina lui, intarzie plata pretului, va plati penalitati in cuantum de ... % din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.

12. FORTA MAJORA

Art.19

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15 (cincisprezece zile) de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

13. LITIGII

Art.20

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.21

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Art.22

Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

Art.23

Litigiile se vor solutiona in

Art.24

Deciziile Curtii de Arbitraj vor fi definitive si obligatorii.

14. ALTE CLAUZE

Art.25

In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul contract va fi declarata nula, clauzele ramase valabile vor continua sa-si produca efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza sau partea anulata va contine o obligatie esentiala.

Art.26

Prezentul contract se va incheia in forma autentica in fata notarului public, urmand ca in temeiul art. 66 din Legea Notarilor Publici nr. 36 din 1995, sa constituie titlu executoriu. Pentru a fi valabila, orice modificare adusa contractului, trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de forma ca si contractul;

Toate cheltuielile ocazionate de incheierea prezentului contract vor fi suportate de catre ......

Prezentul contract s-a incheiat astazi ......., in ..... exemplare, cate. .... pentru fiecare parte.

Art.27

Anexa nr. 1 este parte integranta din prezentul contract.

VANZATOR

CUMPARATORPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2056
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved