Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE PUBLICITATE

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE PUBLICITATE

Nr______/____/___/2008

PARTILE CONTRACTANTEA. SC . SRL cu sediul in ., str. ., inregistrata la Registrul Comertului , sub nr. J , avand codul unic de inregistrare ., cont bancar .., deschis la ., reprezentata prin , in calitate de .., denumita in continuare FURNIZOR

si

B _________ cu sediul in __________, sector____ __________ nr., inregistrata la Registrul Comertului _______ sub nr. ________, avand codul unic de inregistrare R ______, cont ________, deschis la _______, reprezentata prin ___________-, in calitate de ________, denumita in continuare BENEFICIAR,

au convenit de comun acord incheierea prezentului contract, in urmatoarele conditii:

ART.1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract este reprezentat de vanzarea de spatiu publicitar de

catre FURNIZOR in scopul promovarii imaginii BENEFICIARULUI sau produselor acestuia, prin intermediul suportului (website-ului / blog - trebuie sa mentionam in mod clar suportul).

ART. 2 . DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract de colaborare va avea o durata de 90 de zile calendaristice, incepand cu data semnarii lui de catre partile contractante ale prezentului contract.

Prezentul contract va putea fi prelungit cu acordul scris al celor doua parti, eventualele noi conditii constituind baza pentru incheierea unui nou contract.

ART.3. OBLIGATIILE PARTILOR

Pentru materializarea practica a conditiilor expres stipulate in prezentul contract de publicitate, partile contractante vor avea urmatoarele obligatii:

3.1.A. Societatea comerciala ., in calitate de FURNIZOR al spatiului publicitar, are urmatoarele obligatii principale:

a)          sa posteze pe intreaga durata a contractului un banner publicitar cu directionare catre website-ul Beneficiarului de dimensiunea ..

b)          sa permita BENEFICIARULUI sa posteze, saptamanal, stiri relevante pentru publicul caruia i se adreseaza suportul, eventual texte informative sau cu caracter publicitar de maxim 650 caractere, intr-o sectiune vizibila a suportului

c)          sa insereze, intr-o sectiune vizibila a suportului, un formular cu rol de generare aplicatii credite, aplicatie care se va finaliza pe www.creditteam.ro (va fi redirectionata automat catre aplicatia interna a Beneficiarului). Inserarea formularului se face in limbaj HTML, ceea ce presupune necesitatea acordarii accesului Beneficiarului la scriptul HTML al suportului sau implementarea aplicatiei de catre FURNIZOR, in conditii de colaborare cu autorul scriptului BENEFICIARULUI. Drepturile de autor si de utilizare a aplicatiei apartin in totalitate BENEFICIARULUI, FURNIZORUL oferind doar suportul pentru implementarea ei externa.

d)          sa anunte BENEFICIARUL, prin mijloacele de comunicare (telefonic, prin fax sau e-mail) asupra oricaror modificari survenite in expunerea sau difuzarea materialului sau publicitar, in cel mult 24 de ore de la aparitia acestora

3.1.B. Societatea comerciala ___________________ SRL, in calitate de BENEFICIAR are, conform prezentului contract, urmatoarele obligatii principale:

a)       sa puna la dispozitia furnizorului materialul publicitar ce va fi expus si difuzat in mediul online

b)       sa respecte normele si legislatia in vigoare cu privire la publicitatea online, in ce priveste mesajul, grafica si continutul materialului publicitar.

c)       sa plateasca pretul convenit cu furnizorul, in regim de abonament lunar sau pe o perioada determinata, la data agreata la art. 4 al prezentului contract.

d)       declara si se asigura ca materialul publicitar pentru care cumpara spatiul este proprietatea sa, nu face obiectul vreunui litigiu si respecta legislatia privind drepturile de autor.

e)      

. Ambele parti contractante se obliga sa se abtina de la orice act, fapt juridic sau economic de natura sa aduca vreun prejudiciu de orice natura celeilalte parti contractante ale prezentului contract de publicitate, prin aceasta intelegandu-se in mod direct si faptul ca FURNIZORUL nu va oferi spatiu publicitar unui alt broker de credite, concurent al BENEFICIARULUI, pe perioada desfasurarii contractului.

Sa pastreze stricta confidentialitate a conditiilor convenite in prezentul contract, precum si a eventualelor contracte economice sau anexelor nascute ulterior din acesta, fata de terte persoane, fizice sau juridice.

ART.4. MODALITATE SI TERMENE DE PLATA

Valoarea totala a prezentului contract este de 600 lei cu TVA inclus, pret convenit de parti pentru postarea bannerului si a formularului timp de trei calendaristice. In ceea ce priveste aplicatiile generate de sursele Furnizorului, mentionate in mod expres in contractul de fata, Beneficiarul va oferi un comision de 0,2% pentru fiecare dosar tras (aplicatie de credit finalizata cu tragerea creditului de catre clientul respectiv).

Beneficiarul plateste Furnizorului pretul convenit sub forma unui abonament lunar, in valoare de 200 lei/luna.

Plata lunara se va face in intervalul 15-20 ale lunii in curs, prin OP, pe baza facturilor lunare emise de catre FURNIZOR.

FURNIZORUL emite catre BENEFICIAR factura in RON, la inceputul lunii calendaristice pentru care se posteaza materialele publicitare, cu o valoare echivalenta a sumei in convenite pentru plata lunara; factura va avea ca termen scadent 20 de zile.

Fiecare parte contractanta se obliga sa isi indeplineasca obligatiile fiscale ce decurg prin incheierea si derularea prezentului contract, conform dispozitiilor legale in vigoare.

ART.5. PENALITATI

In caz de neachitare partiala sau totala a facturilor la termenul stabilit de comun acord si scris pe factura, se vor percepe penalitati de 0,5 % pentru fiecare zi calendaristica de intirziere, calculate la valoarea sumei datorate.

In situatia in care o factura nu a fost achitata integral, a fost achitata partial sau cu intirziere, urmatoarea difuzare a materialului publicitar va fi conditionata de plata integrala de catre Beneficiar a restantelor neachitate, penalitatilor de intirziere si a dobanzilor stabilite in paragraful anterior. In aceste situatii, termenele de difuzare prestabilite pe anexa se decaleaza cu o durata egala cu acea de intirziere a acestor plati.

Partile au obligatia de a-si comunica reciproc, in termen de 5 zile lucratoare, eventualele modificari ale conturilor bancare sau alte modificari care pot afecta cealalta parte.

ART.6. FORTA MAJORA

6.1. Forta majora exonereaza de raspundere ambele parti semnatare ale prezentului contract, incluzand aici si cauzele generate de grevele generale, problemele de iluminare de la sursa, defectiuni ale retelei electrice ale orasului sau alte cauze ce nu sunt sub nici o forma cauzate sau sub controlul vreuneia din parti, iar daca aceasta situatie de forta majora dureaza mai mult de 30 de zile calendaristice, prezentul contract este considerat reziliat de drept si fapt, urmand ca eventualele creante existente la acea data sa fie lichidate in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data comunicarii de forta majora.

Art. 7. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

a)       la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, fara nici o notificare prealabila sau punere in intarziere, cu exceptia cazului in care partile convin in scris prelungirea duratei contractului.

Dupa o perioada initiala de 2 luni, cand BENEFICIARUL poate solicita incetarea contractului cu o notificare prealabila de 15 zile calendaristice, in cazul in care suportul BENEFICIARUL nu inregistraza rezultate favorabile ca urmare a utilizarii suportului oferit de BENEFICIAR

b) reziliere pentru neindeplinirea obligatiilor asumate de catre una din parti, cu o notificare prealabila din partea celeilalte parti in termen de 5 (cinci) zile lucratoare

c) rezilierea prezentului contract poate fi facuta prin documente explicit scrise, cu un preaviz de 30 de zile si devin valabile dupa notificarea scrisa, stampilata si semnata de parte. Toate drepturile, atributiile si responsabilitatile partilor vor ramane valabile si pe durata preavizului

d) prin acordul bilateral al partilor.

ART.8. LITIGII

Litigiile intre parti cu privire la prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar daca incercarea de solutionare a litigiilor nu este posibila, partea care se considera vatamata se poate    adresa Tribunalului Arbitral de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

ART.9. DISPOZITII FINALE

Modificarea unilaterala a clauzelor stipulate in prezentul contract este strict interzisa si nula de facto.

Orice probleme nascute din punerea in executie a prezentului contract ca si orice hotarari ulterioare luate de comun acord si liber consimtit, vor deveni valabile si executorii numai dupa semnarea lor de catre cele doua parti.

Toate notificarile intre parti vor fi trimise in scris la urmatoarele adrese:

Furnizor:

Persoana de contact :

Beneficiar:

Persoana de contact :

Prezentul contract este valabil pina la data de . si intra in vigoare odata cu semnarea lui de catre directorii celor doua parti contractante.

Incheiat astazi, , data semnarii, in doua exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

FURNIZOR,    BENEFICIAR,

DIRECTOR    DIRECTORPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5693
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved