Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Hotarare nr. 804 din 25/07/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micHotarare nr. 804 din 25/07/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Prezenta hotarare reglementeaza masuri privind prevenirea accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, precum si limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii populatiei si mediului, pentru asigurarea unui nivel inalt de protectie, intr-un mod coerent si eficient.

Art. 2
(1) Prevederile prezentei hotarari se aplica amplasamentelor in cadrul carora sunt prezente substante periculoase in cantitati egale sau mai mari decat cele prevazute in anexa nr. 1, partea 1 si partea a 2-a, coloana 2, cu exceptia prevederilor art. 10, 12 si 14, care se aplica oricarui amplasament in cadrul caruia exista substante periculoase in cantitati egale sau mai mari decat cele prevazute in anexa nr. 1, partea 1 si partea a 2-a, coloana 3.
(2) In sensul prezentei hotarari, prin prezenta substantelor periculoase se intelege existenta efectiva sau anticipata a acestor substante pe amplasament sau a acelora care se considera ca pot fi generate daca se pierde controlul asupra unui proces chimic industrial, in cantitati egale sau mai mari decat valorile limita prevazute in anexa nr. 1, partea 1 si partea a 2-a.
(3) Prevederile prezentei hotarari se aplica fara a aduce atingere prevederilor legislatiei nationale referitoare la mediul de munca si ale Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Art. 3
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) accident major - producerea unei emisii importante de substanta, a unui incendiu sau a unei explozii, care rezulta dintr-un proces necontrolat in cursul exploatarii oricarui amplasament, care intra sub incidenta prezentei hotarari si care conduce la aparitia imediata sau intarziata a unor pericole grave asupra sanatatii populatiei si/sau asupra mediului, in interiorul sau in exteriorul amplasamentului, si in care sunt implicate una sau mai multe substante periculoase;
b) amplasament - zona aflata sub controlul aceluiasi operator in care, in una sau mai multe instalatii, inclusiv in activitatile si infrastructurile comune, sunt prezente substante periculoase;
c) avarie/incident - eveniment care nu genereaza consecinte majore asupra sanatatii populatiei si/sau asupra mediului, dar care are potential sa produca un accident major;
d) depozit - prezenta unei cantitati de substante periculoase in scop de inmagazinare, pastrare in conditii de siguranta sau de mentinere in stoc;
e) efectul 'Domino' - rezultatul unei serii de evenimente in care consecintele unui accident ce are loc la o instalatie sau un amplasament de tip Seveso sunt amplificate de urmatorul accident la o/un alta/alt instalatie/amplasament, ca urmare a distantelor si proprietatilor substantelor prezente, si care conduce in final la un accident major;
f) instalatie - unitate tehnica din cadrul unui amplasament, unde sunt produse, utilizate, manipulate si/sau depozitate substante periculoase. Instalatia cuprinde toate echipamentele, structurile, sistemul de conducte, utilajele, dispozitivele, caile ferate interne, docurile, cheiurile de descarcare care deservesc instalatia, debarcaderele, depozitele sau structurile similare, plutitoare ori de alta natura, necesare pentru exploatarea instalatiei;
g) operator - orice persoana fizica sau juridica care exploateaza ori detine cu orice titlu un amplasament sau o instalatie;
h) hazard/pericol - proprietatea intrinseca a unei substante periculoase sau a unei situatii fizice, cu potential de a induce efecte negative asupra sanatatii populatiei si/sau mediului;
i) risc - probabilitatea producerii unui efect specific intr-o perioada sau in circumstante precizate; riscul rezidual se refera la riscul ramas dupa inlaturarea unora dintre factorii cauzatori de risc;
j) substanta periculoasa - o substanta, un amestec sau un preparat, prevazute in anexa nr. 1, partea 1, sau care indeplinesc criteriile din anexa nr. 1, partea a 2-a, si care sunt prezente sub forma de materii prime, produse, produse secundare, reziduale sau intermediare, inclusiv acele substante despre care se presupune ca pot fi generate in cazul producerii unui accident.

Art. 4
Prezenta hotarare nu se aplica:
a) amplasamentelor, instalatiilor sau depozitelor militare;
b) pericolelor induse de radiatii ionizante;
c) transportului de substante periculoase si depozitarii temporare intermediare pe cai rutiere, cai ferate, cai interne de navigatie, cai maritime sau cai aeriene, din afara amplasamentelor care intra sub incidenta prezentei hotarari, inclusiv operatiile de incarcare, descarcare si transport la sau de la alte mijloace de transport, in docuri, punti sau statii de triaj;
d) transportului de substante periculoase prin conducte, inclusiv in statii de pompare, situate in afara amplasamentelor care intra sub incidenta prevederilor prezentei hotarari;
e) exploatarii, respectiv: explorarea, extractia si prelucrarea minereurilor in mine, cariere sau foraje, cu exceptia operatiunilor de prelucrare chimica si termica si depozitarii, aferente operatiilor care implica substante periculoase, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 1;
f) explorarii si exploatarii maritime ale mineralelor, inclusiv ale hidrocarburilor;
g) depozitelor de deseuri, cu exceptia instalatiilor functionale de eliminare a sterilului, inclusiv iazurile de decantare sau barajele, continand substante periculoase asa cum sunt prevazute in anexa nr. 1, in mod special, cand sunt folosite la prelucrarea chimica si termica a mineralelor.

Art. 5
(1) Autoritatile publice investite la nivel central in aplicarea prezentei hotarari sunt:
a) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, prin:
(i) secretariatul de risc, denumit in continuare SRMMDD;
(ii) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prin secretariatul de risc, denumit in continuare SRANPM;
(iii) Garda Nationala de Mediu, denumita in continuare GNM;
b) Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare IGSU.
(2) Autoritatile publice investite la nivel regional in aplicarea prezentei hotarari sunt:
a) agentiile regionale pentru protectia mediului, prin secretariatul de risc, denumite in continuare SRARPM;
b) comisariatele regionale din cadrul Garzii Nationale de Mediu, denumite in continuare CRGNM.
(3) Autoritatile publice investite la nivel judetean in aplicarea prezentei hotarari sunt:
a) agentiile judetene pentru protectia mediului, prin secretariatul de risc, denumite in continuare SRAPM;
b) comisariatele judetene din cadrul Garzii Nationale de Mediu, denumite in continuare CJGNM;
c) inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta, denumite in continuare ISU.

Art. 6
(1) Operatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni accidentele majore si de a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si mediului.
(2) Operatorul are obligatia de a dovedi autoritatilor competente prevazute la art. 5, in orice moment si in special in cadrul activitatilor de inspectie si control, asa cum sunt prevazute in art. 18, ca a luat toate masurile necesare, potrivit prevederilor prezentei hotarari.

Art. 7
(1) Operatorul are obligatia de a transmite SRAPM o notificare dupa cum urmeaza:
a) pentru amplasamentele noi, anterior inceperii constructiei acestora cu respectarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, potrivit prevederilor legislatiei specifice;
b) pentru amplasamentele existente, in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
c) pentru amplasamentele care intra ulterior sub incidenta domeniului de reglementare a prezentei hotarari in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1), in cel mult 30 de zile de la data incadrarii.
(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii:
a) denumirea sau, dupa caz, numele comercial al operatorului si adresa completa a amplasamentului in cauza;
b) adresa completa a sediului social al operatorului;
c) numele si functia persoanei care administreaza amplasamentul, daca acestea sunt diferite de cerintele de la lit. a);
d) informatii suficiente in vederea identificarii substantelor periculoase sau categoriilor de substante implicate;
e) cantitatea si starea fizica sub care se prezinta substantele periculoase sau substantele implicate;
f) activitatea curenta sau, in cazul modificarilor, activitatea propusa a instalatiei ori a unitatii de stocare;
g) conditiile de mediu din imediata vecinatate a amplasamentului, cu prioritate acele elemente care pot provoca accidente majore sau care pot agrava consecintele acestora.
(3) Operatorul trebuie sa informeze imediat SRAPM in urmatoarele situatii:
a) in cazul cresterii semnificative a cantitatii sau al schimbarii semnificative a naturii ori a starii fizice a substantelor periculoase prezente, in raport cu notificarea transmisa de operator, intocmita cu respectarea prevederilor alin. (2), sau la aparitia oricarei modificari in procesele in care acestea sunt utilizate;
b) in cazul modificarii unui amplasament sau a unei instalatii care ar putea duce la cresterea pericolelor de a provoca un accident major;
c) in cazul inchiderii definitive a instalatiei/amplasamentului.

Art. 8
(1) Operatorul are obligatia sa elaboreze un document care sa stabileasca politica sa de prevenire a accidentelor majore si care sa garanteze ca aceasta este implementata in mod corespunzator in scopul protejarii, la un nivel ridicat, a sanatatii populatiei si mediului, prin mijloace, structuri si sisteme de management adecvate.
(2) Pentru amplasamentele care intra ulterior sub incidenta domeniului de reglementare a prezentei hotarari, in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1), operatorul elaboreaza documentul prevazut la alin. (1) in termen de 90 de zile de la data incadrarii.
(3) Documentul prevazut la alin. (1) trebuie sa respecte principiile prevazute in cuprinsul anexei nr. 3 si este pus la dispozitia SRAPM.
(4) Prevederile acestui articol nu se aplica amplasamentelor prevazute la art. 10.

Art. 9
(1) Autoritatile publice investite la nivel regional si judetean, prevazute la art. 5, utilizand informatiile primite de la operator, conform art. 7 si 10, identifica amplasamentele sau grupurile de amplasamente unde exista posibilitatea producerii unui accident major, precum si pericolul amplificarii acestuia prin efectul 'Domino', din cauza amplasarii si a proximitatii unor astfel de locatii, precum si a inventarului de substante periculoase de pe aceste amplasamente.
(2) Operatorii amplasamentelor identificate conform alin. (1) au obligatia sa ia urmatoarele masuri:
a) sa demonstreze ca au realizat un schimb reciproc adecvat de informatii, astfel incat in elaborarea politicilor de prevenire a accidentelor majore, a sistemelor de management al securitatii, a rapoartelor de securitate si a planurilor de urgenta interna pentru aceste amplasamente sa fie avute in vedere natura si amploarea pericolului global de accident major;
b) sa furnizeze informatiile necesare ISU in vederea intocmirii planului de urgenta externa;
c) sa asigure cooperarea pentru informarea publicului asupra acestor categorii de amplasamente.

Art. 10
(1) Operatorul este obligat sa elaboreze un raport de securitate in scopul:
a) de a demonstra ca a implementat politica de prevenire a accidentelor majore, precum si planul de management al securitatii pentru aplicarea acestei politici, potrivit prevederilor anexei nr. 3;
b) de a demonstra ca a identificat pericolele potentiale de accidente majore si au fost luate masurile necesare pentru prevenirea unor astfel de accidente si limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii populatiei si mediului;
c) de a demonstra ca au fost incluse masuri adecvate de siguranta in proiectarea, constructia, exploatarea si intretinerea instalatiilor, unitatilor de stocare, echipamentului si infrastructurii din interiorul amplasamentului, care prezinta riscuri de accidente majore;
d) de a demonstra ca planul de urgenta interna a fost elaborat, iar informatiile necesare pentru elaborarea planului de urgenta externa au fost furnizate ISU, in vederea luarii masurilor necesare in cazul producerii unui accident major;
e) de a asigura informatiile necesare autoritatilor publice competente la nivel regional si judetean si autoritatilor publice locale responsabile cu planificarea amenajarii teritoriului, pentru a permite luarea deciziilor cu privire la amplasarea de noi activitati sau dezvoltarea ulterioara in jurul amplasamentelor existente.
(2) Raportul de securitate trebuie sa cuprinda:
a) cel putin datele si informatiile prevazute in anexa nr. 2;
b) principalele organizatii care au contribuit la elaborarea acestuia;
c) inventarul actualizat al substantelor periculoase prezente in cadrul amplasamentului.
(3) In scopul evitarii repetarii sau dublarii informatiilor, rapoartele de securitate, parti ale acestor rapoarte sau orice alte rapoarte echivalente, realizate ca urmare a unor alte dispozitii legale, sunt prezentate sub forma unui raport de securitate unic, cu conditia ca toate prevederile acestui articol sa fie respectate.
(4) Raportul de securitate prevazut la alin. (1) este inaintat SRAPM dupa cum urmeaza:
a) pentru amplasamentele noi, anterior inceperii constructiei acestora, cu respectarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, potrivit prevederilor legislatiei specifice;
b) pentru amplasamentele care intra ulterior sub incidenta domeniului de reglementare a prezentei hotarari in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1), in cel mult 180 de zile de la data incadrarii;
c) in cazul revizuirilor raportului de securitate, in termen de cel mult 10 zile de la data operarii modificarilor si/sau completarilor.
(5) In conditiile prevazute la alin. (4), dupa analiza raportului de securitate se iau urmatoarele masuri:
a) SRAPM, dupa consultarea ISU, comunica operatorului concluziile asupra acestuia si, dupa caz, solicita informatii suplimentare;
b) daca se impune, CJGNM si, respectiv, ISU interzic punerea in functiune sau continuarea functionarii amplasamentului ori instalatiei, in conformitate cu prevederile art. 17.
(6) Raportul de securitate se revizuieste periodic si daca este necesar se actualizeaza astfel:
a) o data la 5 ani;
b) la initiativa operatorului sau la cererea autoritatilor competente, daca se justifica prin aparitia unor noi circumstante in functionarea amplasamentului sau tinand seama de noile tehnologii din domeniul securitatii rezultate, de exemplu, din analiza accidentelor, a disfunctionalitatilor aparute in activitatea de operare, precum si de progresele stiintifice in domeniu.
(7) Daca operatorul demonstreaza SRAPM si ISU ca anumite substante prezente pe amplasament sau in diferite locatii ale acestuia nu prezinta pericol pentru producerea unui accident major, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute in anexa nr. 7, raportul de securitate contine doar informatiile necesare referitoare la riscurile reziduale in vederea prevenirii accidentelor majore si limitarii consecintelor acestora asupra sanatatii populatiei si mediului.
(8) IGSU, dupa consultarea SRMMDD, transmite anual Comisiei Europene un document ce contine lista fundamentata a amplasamentelor care intra sub incidenta prevederilor alin. (7).

Art. 11
In cazul in care se aduc modificari unei instalatii, unui amplasament, unei unitati de stocare sau unui proces ori modificari ale naturii sau cantitatii de substante periculoase utilizate, care ar putea avea consecinte semnificative in cazul producerii unui accident major, operatorul are obligatia sa reexamineze si, unde este necesar, sa revizuiasca:
a) politica de prevenire a accidentelor majore, sistemul de management al securitatii si procedurile la care se face referire in art. 8 si 10;
b) raportul de securitate si sa informeze SRAPM asupra detaliilor revizuirii inainte de a se efectua orice modificare si/sau completare.

Art. 12
(1) Pentru toate amplasamentele care intra sub incidenta prevederilor art. 10 operatorul trebuie sa elaboreze un plan de urgenta interna care sa cuprinda masurile ce trebuie aplicate in interiorul amplasamentului, in urmatoarele conditii:
a) pentru amplasamentele noi, anterior inceperii constructiei acestora, cu respectarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, potrivit prevederilor legislatiei specifice;
b) pentru amplasamentele care intra ulterior sub incidenta domeniului de reglementare a prezentei hotarari in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1), in cel mult 180 de zile de la data incadrarii.
(2) Pentru a da posibilitatea intocmirii planurilor de urgenta externa, operatorul are obligatia de a pune la dispozitia ISU informatiile necesare, dupa cum urmeaza:
a) pentru amplasamentele noi, anterior inceperii constructiei acestora;
b) pentru amplasamentele care intra ulterior sub incidenta domeniului de reglementare a prezentei hotarari in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1), in cel mult 180 de zile de la data incadrarii.
(3) In baza informatiilor puse la dispozitie de catre operator, ISU elaboreaza un plan de urgenta externa care cuprinde masurile ce trebuie luate in exteriorul amplasamentului, dupa cum urmeaza:
a) pentru amplasamentele noi, anterior inceperii functionarii acestora;
b) pentru amplasamentele care intra ulterior sub incidenta domeniului de reglementare a prezentei hotarari in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1), in cel mult 270 de zile de la data incadrarii.
(4) La elaborarea planurilor de urgenta se tine cont de urmatoarele obiective:
a) controlul si limitarea efectelor incidentelor astfel incat sa se minimizeze efectele si sa se limiteze daunele asupra sanatatii populatiei, mediului si proprietatii;
b) implementarea masurilor necesare pentru protejarea populatiei si mediului impotriva efectelor accidentelor majore;
c) informarea publicului si a serviciilor sau autoritatilor implicate din zona respectiva;
d) asigurarea refacerii ecologice si curatarea zonei afectate in urma unui accident major.
(5) Planurile de urgenta se intocmesc potrivit normelor metodologice elaborate de IGSU si trebuie sa cuprinda cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 4.
(6) La elaborarea si actualizarea planului de urgenta interna operatorul este obligat sa consulte personalul care lucreaza in cadrul amplasamentului, inclusiv personalul subcontractat pentru diferite servicii pe termen lung.
(7) La elaborarea sau, dupa caz, la revizuirea planurilor de urgenta externa de catre ISU trebuie sa se asigure consultarea publicului.
(8) Planurile de urgenta interna si externa sunt evaluate, testate si, unde este necesar, revizuite si actualizate de catre operator, respectiv ISU, periodic, la un interval de cel mult 3 ani. In cadrul procedurii de evaluare se iau in considerare schimbarile care au loc pe amplasamente sau in serviciile de urgenta implicate, noile cunostinte tehnice, precum si noile cunostinte privind raspunsul la accidentele majore.
(9) La elaborarea planurilor de urgenta externa trebuie sa se aiba in vedere necesitatea promovarii cooperarii, in ceea ce priveste asistenta de protectie civila, cu statele vecine in cazuri de urgente majore.
(10) Masurile prevazute in planurile de urgenta se pun in aplicare imediat de catre operator si, daca este necesar, de catre ISU, in urmatoarele situatii:
a) cand survine un accident major; sau
b) cand survine un eveniment necontrolat, care poate, prin natura sa, sa conduca la un accident major.
(11) In baza informatiilor continute in raportul de securitate, ISU poate decide, motivat, ca pentru anumite amplasamente nu este necesar sa se elaboreze planul de urgenta externa prevazut la alin. (3).

Art. 13
(1) Autoritatile publice locale responsabile cu planificarea amenajarii teritoriului, in colaborare cu autoritatile publice competente la nivel regional si judetean, trebuie sa ia masurile necesare ca in politica de dezvoltare a teritoriului sau in alte politici relevante sa fie luate in considerare obiectivele de prevenire a accidentelor majore si de limitare a consecintelor acestora.
(2) In acest scop, autoritatile publice competente la nivel regional si judetean efectueaza verificari cu privire la:
a) pozitionarea noilor amplasamente;
b) modificarile aduse amplasamentelor existente carora le sunt aplicabile prevederile art. 11;
c) noile dezvoltari privind reteaua de transport, cladiri si zone de utilitate publica si zone rezidentiale aflate in vecinatatea amplasamentelor, care maresc riscul sau consecintele unui accident major.
(3) Autoritatile publice competente la nivel regional si judetean, in colaborare cu autoritatile publice responsabile cu planificarea amenajarii teritoriului, iau masurile necesare pentru ca politicile de dezvoltare si amenajare a teritoriului sau alte politici relevante si procedurile de punere in aplicare a acestora sa tina cont, pe de o parte, de necesitatea mentinerii unor distante adecvate, stabilite in functie de nivelul de pericol, intre amplasamentele carora le sunt aplicabile prevederile prezentei hotarari si zone rezidentiale, cladiri si zone de utilitate publica, cai principale rutiere, zone de recreere si zone protejate de interes si sensibilitate deosebite si, pe de alta parte, in cazul amplasamentelor existente, de necesitatea unor masuri tehnice suplimentare conform prevederilor art. 6, astfel incat sa se reduca riscurile pentru populatie.
(4) Autoritatile publice competente la nivel regional si judetean si autoritatile publice responsabile cu planificarea amenajarii teritoriului stabilesc proceduri adecvate pentru consultari in scopul implementarii politicilor prevazute la alin. (1) si (3).
(5) Procedurile prevazute la alin. (4) trebuie stabilite astfel incat sa se asigure ca recomandarile tehnice privind riscurile pe care le implica amplasamentul sunt disponibile, fie pentru fiecare caz in parte, fie la modul general, in momentul luarii deciziei.

Art. 14
(1) Operatorul amplasamentului care intra sub incidenta prevederilor art. 10 furnizeaza, din oficiu, periodic si in forma cea mai adecvata, informatii privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident tuturor persoanelor, precum si factorilor de decizie din cadrul unitatilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie revizuite la intervale de 3 ani. Unde este necesar, se reiau si se actualizeaza, cel putin in cazul modificarilor aparute in sensul obligatiilor prevazute la art. 11, si sunt repetate pentru public intr-un interval de timp care nu poate fi mai mare de 5 ani.
(3) Operatorul are obligatia sa puna permanent la dispozitia publicului aceste informatii care trebuie sa cuprinda cel putin elementele prevazute in anexa nr. 5.
(4) In cazul in care pe un amplasament care intra sub incidenta prevederilor art. 10 exista posibilitatea producerii unui accident major cu efect transfrontier, IGSU furnizeaza informatii suficiente autoritatilor similare din statele vecine care ar putea fi afectate, astfel incat acestea sa poata lua toate masurile necesare potrivit prevederilor art. 12-14.
(5) In cazurile in care IGSU decide ca un amplasament aflat in apropierea teritoriului altui stat nu prezinta pericol de accident major in afara perimetrului sau, in contextul art. 12 alin. (11), si din acest motiv nu este necesara elaborarea unui plan de urgenta externa potrivit art. 12 alin. (3), informeaza in acest sens autoritatile similare din statul vecin.
(6) Operatorul are obligatia de a pune la dispozitia publicului raportul de securitate.
(7) Din motive de confidentialitate industriala, comerciala, personala, de securitate publica sau de aparare nationala, operatorul poate solicita autoritatilor publice competente la nivel regional si judetean ca anumite date din raport sa nu fie facute publice.
(8) In cazul prevazut la alin. (7), cu aprobarea autoritatilor publice competente la nivel regional si judetean, operatorul are obligatia de a furniza SRAPM si de a pune la dispozitia publicului un raport modificat din care sunt excluse informatiile confidentiale.
(9) Autoritatile publice competente la nivel regional si judetean iau toate masurile necesare pentru ca publicul sa isi poata exprima opinia cu privire la:
a) planificarea de amplasamente noi care intra sub incidenta art. 10;
b) modificarea amplasamentelor existente aflate sub incidenta art. 11, in legatura cu obligatiile privind planificarea amenajarii teritoriului, ce rezulta din prezenta hotarare;
c) dezvoltarile din jurul amplasamentelor existente.
(10) In cazul amplasamentelor care fac obiectul art. 10, operatorii iau masuri ca inventarul substantelor periculoase existente pe amplasament, intocmit potrivit art. 10 alin (2), sa fie pus la dispozitia publicului in conditiile alin. (7) si (8) si art. 20.

Art. 15
(1) In cazul producerii unui accident major, operatorul are obligatia sa informeze in termen de maximum doua ore autoritatile publice competente la nivel judetean cu privire la:
a) circumstantele accidentului, substantele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sanatatii populatiei si mediului si masurile de urgenta luate;
b) actiuni pe care intentioneaza sa le intreprinda pentru atenuarea efectelor pe termen mediu si lung ale accidentului si pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;
c) actualizari ale informatiilor furnizate, daca investigatiile ulterioare dezvaluie elemente suplimentare, care modifica informatiile initiale sau concluziile formulate anterior.
(2) In urma unui accident major, autoritatile publice competente la nivel judetean au urmatoarele obligatii:
a) sa se asigure ca s-au luat toate masurile necesare, urgente, pe termen mediu sau lung;
b) sa verifice si sa colecteze prin inspectie, investigare sau alte mijloace adecvate informatiile necesare pentru analizarea completa a aspectelor tehnice, organizatorice si manageriale ale accidentului major;
c) sa se asigure ca operatorul a intreprins toate actiunile de remediere necesare;
d) sa faca recomandari privind masurile viitoare de prevenire.

Art. 16
(1) In scopul prevenirii si limitarii consecintelor accidentelor majore, IGSU informeaza Comisia Europeana, in cel mai scurt timp posibil, asupra accidentelor produse pe teritoriul national, conform criteriilor din anexa nr. 6. Informarea cuprinde urmatoarele detalii:
a) statul membru, numele si adresa autoritatii responsabile pentru elaborarea raportului;
b) data, locul si momentul producerii accidentului major, incluzand numele complet al operatorului si adresa amplasamentului implicat;
c) o scurta descriere a circumstantelor in care s-a produs accidentul, incluzand substantele periculoase implicate si efectele imediate asupra sanatatii populatiei si mediului;
d) o scurta descriere a masurilor de urgenta intreprinse si a masurilor de precautie imediate necesare pentru a preveni repetarea acestuia.
(2) De indata ce informatiile prevazute la art. 15 alin. (1) sunt disponibile, IGSU transmite Comisiei Europene rezultatele analizelor si recomandarile, folosind formatul de raportare stabilit de Comisia Europeana.
(3) IGSU furnizeaza Comisiei Europene numele si adresa oricarui organism ce ar putea detine informatii relevante asupra accidentelor majore si care este in masura sa asigure consultanta autoritatilor competente din alte state care trebuie sa intervina in eventualitatea unui astfel de accident.

Art. 17
(1) Daca in urma analizarii de catre autoritatile publice competente la nivel judetean a masurilor luate de operator in vederea prevenirii si diminuarii efectelor accidentelor majore se constata grave deficiente in aplicarea acestora, CJGNM si ISU pot dispune masura interzicerii utilizarii, exploatarii sau punerii in functiune a oricarui amplasament, instalatii sau unitati de stocare ori a oricarei parti din acestea.
(2) In cazul neindeplinirii in termen de catre operator a obligatiilor prevazute la art. 7, 8, 10 si 12 sau in cazul netransmiterii oricarei informatii solicitate de autoritatile competente prevazute la art. 5, in conditiile prevederilor prezentei hotarari, ISU si CJGNM iau masura interzicerii utilizarii, exploatarii sau punerii in functiune a oricarui amplasament, instalatii sau unitati de stocare ori a oricarei parti din acestea.
(3) Litigiile in legatura cu deciziile luate potrivit alin. (1) si (2) se solutioneaza potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Art. 18
(1) ISU si CJGNM organizeaza sistemul de inspectie si control adaptat tipului de amplasament in cauza, indiferent de primirea raportului de securitate sau a oricarei alte documentatii elaborate de operator.
(2) Prin sistemul de inspectie si control se urmareste o examinare planificata si sistematica a sistemelor utilizate in amplasament, fie ele de natura tehnica, organizatorica sau manageriala, astfel incat sa se asigure ca:
a) operatorul poate demonstra ca a luat masuri adecvate in legatura cu diferitele activitati care se desfasoara in cadrul amplasamentului, in vederea prevenirii accidentelor majore;
b) operatorul poate demonstra ca a folosit mijloacele adecvate in vederea limitarii efectelor accidentelor majore, in cadrul si/sau in afara amplasamentului;
c) datele si informatiile continute in raportul de securitate sau in orice alt document depus reflecta in mod adecvat conditiile din amplasament;
d) au fost furnizate publicului informatii potrivit art. 14 alin. (1).
(3) Sistemul de inspectie si control prevazut la alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa existe un program de inspectii pentru toate amplasamentele; daca ISU si CJGNM nu au stabilit un program de inspectii pe baza unei evaluari sistematice de accidente majore la obiectivul in cauza, programul trebuie sa prevada cel putin o inspectie pe amplasament, la un interval de 12 luni pentru fiecare amplasament care intra sub incidenta prevederilor art. 10;
b) dupa fiecare inspectie ISU si CJGNM elaboreaza un raport;
c) unde este necesar, fiecare inspectie efectuata de ISU si CJGNM este monitorizata impreuna cu operatorul in vederea implementarii masurilor pentru conformare.
(4) ISU si CJGNM pot solicita operatorului sa furnizeze informatii suplimentare care sa le permita acestora evaluarea completa a posibilitatii de producere a unui accident major, determinarea cresterii probabilitatii si/sau agravarii accidentelor majore, elaborarea planului de urgenta externa, inclusiv luarea in considerare a substantelor care, datorita formei lor fizice, conditiilor specifice sau locatiei, necesita evaluari suplimentare.

Art. 19
(1) Autoritatile publice investite la nivel central, prevazute la art. 5, colaboreaza cu Comisia Europeana in vederea transferului de informatii cu privire la experienta dobandita in domeniul prevenirii accidentelor majore si al limitarii efectelor acestora in conditiile prezentei hotarari.
(2) Pentru amplasamentele care intra sub incidenta prevederilor prezentei hotarari, IGSU transmite Comisiei Europene urmatoarele informatii obtinute prin colaborare cu SRANPM:
a) denumirea operatorului si adresa amplasamentului implicat;
b) activitatea sau activitatile care se desfasoara in cadrul amplasamentului.
(3) IGSU transmite Comisiei Europene o data la 3 ani un raport intocmit in colaborare cu SRANPM si in conformitate cu procedura Comisiei Europene pentru amplasamentele care intra sub incidenta art. 7 si 10.
(4) IGSU va tine un registru si un sistem de informare continand detalii referitoare la accidentele majore intamplate pe teritoriul national, in scopul:
a) diseminarii rapide a informatiilor catre Comisia Europeana si autoritatile competente;
b) distribuirii catre celelalte autoritati competente la nivel central a unor analize privind cauzele accidentelor majore si invatamintele desprinse din acestea;
c) distribuirii catre celelalte autoritati competente la nivel central a masurilor de prevenire rezultate din analiza unor astfel de accidente.
(5) Cu respectarea celor prevazute la art. 20, accesul la registru trebuie sa fie permis tuturor autoritatilor competente, asociatiilor industriale sau profesionale, operatorilor economici care intra sub incidenta prezentei hotarari si organizatiilor neguvernamentale care activeaza in domeniul prevenirii si interventiei in caz de accidente industriale.

Art. 20
(1) Pentru a asigura transparenta, autoritatile competente prevazute la art. 5 au obligatia de pune la dispozitia persoanelor fizice si/sau juridice, la cerere, informatiile primite ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei hotarari, care nu au caracter confidential.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt confidentiale daca fac parte din categoria celor prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prezenta hotarare nu impiedica incheierea intre Romania si terte tari a unor acorduri privind schimbul de informatii care sunt considerate secrete potrivit legislatiei nationale.

Art. 21
(1) Documentele elaborate in baza prevederilor art. 7-11 si 14 sunt transmise de catre operator, in 3 exemplare si in format electronic, la SRAPM.
(2) In vederea elaborarii punctelor de vedere, SRAPM va pune la dispozitia ISU si CJGNM documentele prevazute la alin. (1).

Art. 22
(1) Operatorii au obligatia sa numeasca la nivelul amplasamentului un responsabil in domeniul managementului securitatii in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
(2) Elaborarea politicilor de prevenire a accidentelor majore, a rapoartelor de securitate si a planurilor de urgenta interna se realizeaza de experti independenti de titularul de activitate, atestati de catre autoritatile publice centrale competente.
(3) In cazul in care autoritatile competente prevazute la art. 5 considera necesara efectuarea unei expertize suplimentare, pentru lamurirea unor aspecte cuprinse in rapoartele de securitate si planurile de urgenta interna, operatorul este obligat sa suporte cheltuielile acesteia.

Art. 23
In vederea ducerii la indeplinire a obligatiilor prezentei hotarari se aproba masuri specifice prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru interne si reforma administrativa.

Art. 24
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de operator si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 7, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 6 alin. (2), ale art. 8 alin. (1), (2) si (3), ale art. 10 alin. (1), (2), (4) si (6), ale art. 11 si ale art. 14 alin. (1), (2), (3), (6) si (10), cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei;
c) nerespectarea dispozitiilor art. 12 alin. (1), (2), (5), (8) si (10), ale art. 15 alin. (1) si ale art. 22, cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea si aplicarea contraventiilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit din cadrul CJGNM si ISU.
(3) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (1) si (2), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 25
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 26
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 25 februarie 2003.
(2) Actele normative emise in baza Hotararii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, in masura in care nu contravin prezentei hotarari, raman in vigoare pana la data abrogarii lor.
Prezenta hotarare transpune prevederile Directivei Consiliului 96/82/CE privind controlul pericolelor de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 10/1997, cu modificarile si completarile din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/105/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 345/2003, si Decizia Comisiei 98/433/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 192/1998.ANEXA Nr. 1 - DOMENIUL DE REGLEMENTARE1. Aceasta anexa se aplica prezentei substantelor periculoase, in intelesul art. 3, in orice amplasament si este determinanta pentru aplicarea articolelor relevante ale prezentei hotarari.
2. Amestecurile si preparatele trebuie tratate in acelasi mod ca substantele pure, cu conditia sa se mentina in limitele de concentratie stabilite conform proprietatilor lor din legislatia relevanta, mentionata in partea a 2-a, nota 1, sau sa fie conform ultimelor ajustari la progresul tehnic in domeniu, daca nu se specifica un anumit procent al compozitiei sau o alta descriere.
3. Cantitatile relevante stabilite mai jos se refera la fiecare amplasament in parte.
4. Cantitatile care trebuie luate in considerare pentru punerea in aplicare a articolelor relevante ale prezentei hotarari sunt cantitati maxime, prezente sau posibil a fi prezente. Substantele periculoase existente pe amplasament in cantitati egale cu sau mai mici cu 2% din cantitatea relevanta pot fi neglijate la calcularea cantitatii totale prezente, daca locatia lor pe amplasament este de asa natura incat nu poate actiona ca initiator al unui accident major in alta zona.
5. Dupa caz, regulile stabilite in partea a 2-a, nota 4, se aplica corespunzator la insumarea substantelor periculoase sau categoriilor de substante periculoase.
6. In intelesul prezentei hotarari, un gaz este orice substanta care are o presiune de vapori egala cu sau mai mare decat 101,3 kPa la o temperatura de 20?C.
7. In intelesul prezentei hotarari, un lichid este orice substanta care nu este definita ca un gaz si care nu este in stare solida la o temperatura de 20?C, la presiunea standard de 101,3 kPa.

PARTEA 1 - Substante periculoase nominalizateDaca o substanta sau un grup de substante prevazute in partea 1 se incadreaza si la una dintre categoriile din partea a 2-a, trebuie luate in considerare cantitatile relevante stabilite in partea 1.


Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3

Cantitate relevanta (tone) pentru aplicarea:
Substante periculoase +-------- ----- ------ -----------
art. 7 si 8 art. 10

Azotat de amoniu (vezi nota 1) 5.000 10.000

Azotat de amoniu (vezi nota 2) 1.250 5.000

Azotat de amoniu (vezi nota 3) 350 2.500

Azotat de amoniu (vezi nota 4) 10 50

Azotat de potasiu (vezi nota 5) 5.000 10.000

Azotat de potasiu (vezi nota 6) 1.250 5.000

Pentoxid de arsen, acid arsenic (V) si/sau saruri 1 2

Trioxid de arsen, acid arsenos (III) si/sau saruri 0,1

Brom 20 100

Clor 10 25

Compusi de nichel sub forma de pudra inhalabila [monoxid de nichel, 1
dioxid de nichel, sulfura de nichel (NiS), subsulfura de nichel (Ni3S2),
trioxid de nichel (Ni2O3)]

Etilenimine 10 20

Fluor 10 20

Formaldehida (concentratie >= 90%) 5 50

Hidrogen 5 50

Acid clorhidric (gaz lichefiat) 25 250

Alchili de plumb 5 50

Gaze lichefiate extrem de inflamabile (inclusiv GPL - gaz petrolier 50 200
lichefiat) si gaz natural

Acetilena 5 50

Oxid de etilena 5 50

Oxid de propilena 5 50

Metanol 500 5.000

4,4-Metilenbis (2-clor-anilina) si/sau saruri, sub forma de pulbere 0,01

Metilizocianat 0,15

Oxigen 200 2.000

Toluen-di-izocianat 10 100

Diclorura de carbonil (CCl2O - fosgen) 0,3 0,75

Hidrogen arseniat (AsH3 - arsina) 0,2 1

Hidrogen fosforat (PH3 - fosfina) 0,2 1

Clorura de sulf 1 1

Trioxid de sulf 15 75

Policlor-dibenzo-furani si policlor-dibenzo-dioxine (inclusiv TCDD), 0,001
calculati in TCDD echivalent

Urmatoarele substante cancerigene la concentratii in greutate peste 5%: 0,5 2
4-Aminobifenil si/sau saruri, Triclor metil benzen, Benzidina si/sau saruri,
Bis (clormetil) eter, Clormetil-metil eter, 1,2-Dibrometan, Dietil sulfat,
Dimetil sulfat, Clorura de dimetil-carbonil, 1,2-Dibrom-3-clorpropan,
1,2-Dimetilhidrazina, Dimetil-nitrozo-amina, Triamida hexametilfosforica,
Hidrazina, 2-Naftilamina si/sau saruri, 4-Nitrodifenil si 1,3-Propansulfona

Produse petroliere: 2.500 25.000
a) benzine si nafte;
b) kerosen (inclusiv combustibili pentru avioane cu reactie);
c) distilate de petrol - exclusiv fractia grea (inclusiv combustibili diesel,
produse petroliere pentru incalzirea locuintelor si amestecuri de fractii)

NOTA 1
Azotatul de amoniu (5.000/10.000): ingrasaminte capabile de autodescompunere
Se aplica compusilor pe baza de azotat de amoniu/ingrasaminte complexe (ingrasaminte compuse/compozite continand azotat de amoniu cu fosfat si/sau potasiu) in care continutul de azot ca un rezultat al azotatului de amoniu este:
- intre 15,75%(1) si 24,5%(2) in greutate si totalul materialelor combustibile/organice sa nu depaseasca 0,4% sau care indeplinesc cerintele Regulamentului Parlamentului si Consiliului nr. 2003/2003/CE privind ingrasamintele,
- 15,75%(3) in greutate sau mai putin, nerestrictionat de prezenta materialelor combustibile si care au capacitatea de autosustinere a descompunerii conform testului specific 'Trough Test' (vezi recomandarile Natiunilor Unite privind transportul substantelor periculoase - manual de teste si criterii, partea a III-a, subsectiunea 38.2).

NOTA 2
Azotatul de amoniu (1250/5000): ingrasamant
Se aplica ingrasamintelor bazate strict pe azotat de amoniu si ingrasamintelor compuse/compozite pe baza de azotat de amoniu in care continutul de azot ca rezultat al azotatului de amoniu este:
- peste 24,5% in greutate, cu exceptia amestecurilor de azotat de amoniu cu dolomita, calcar si/sau carbonat de calciu cu o puritate de cel putin 90%;
- peste 15,75% in greutate pentru amestecuri de azotat de amoniu si sulfat de amoniu;
- peste 28%(4) in greutate pentru amestecuri de azotat de amoniu cu dolomita, calcar si/sau carbonat de calciu cu o puritate de cel putin 90%
si care indeplinesc cerintele Regulamentului Parlamentului si Consiliului nr. 2003/2003/CE privind ingrasamintele.

NOTA 3
Azotatul de amoniu (350/2500): tehnic
Se aplica:
- azotatului de amoniu si preparatelor de azotat de amoniu in care continutul de azot ca rezultat al azotatului de amoniu este:

intre 24,5 si 28% in greutate si totalul substantelor combustibile sa nu depaseasca 0,4%;

mai mare de 28% in greutate si totalul substantelor combustibile sa nu depaseasca 0,2%;
- solutiilor apoase de azotat de amoniu a caror concentratie de azotat de amoniu este peste 80% in greutate din greutate.

NOTA 4
Azotatul de amoniu (10/50): ingrasaminte si materiale 'fara specificatii', care nu trec testul de detonare
Se aplica:
- materialului respins in timpul procesului de fabricare al azotatului de amoniu si al preparatelor de azotat de amoniu, in mod expres, ingrasamintelor doar pe baza de azotat de amoniu si ingrasamintelor compuse/compozite pe baza de azotat de amoniu, la care se refera notele 2 si 3, care sunt sau au fost returnate de la utilizatorul final la producator, la un depozit temporar sau la o fabrica de reprocesare pentru reprelucrare, reciclare sau tratament pentru utilizare in siguranta, intrucat nu se mai conformeaza specificatiilor notelor 2 si 3;
- ingrasamintelor la care se face referire in nota 1 si nota 2, care nu indeplinesc cerintele Regulamentului Parlamentului si Consiliului nr. 2003/2003/CE privind ingrasamintele.

NOTA 5
Azotatul de potasiu (5000/10000): ingrasaminte compozite pe baza de azotat de potasiu compuse din azotat de potasiu in forma granulara/solzi

NOTA 6
Azotatul de potasiu (1250/5000): ingrasaminte compozite pe baza de azotat de potasiu compuse din azotat de potasiu in forma cristalina

NOTA 7
Policlordibenzofurani (PCDF) si de policlordibenzodioxine (PCDD)
Cantitatile de policlodibenzofurani si de policlordibenzodioxine sunt calculate folosind urmatorii factori:


Factori internationali echivalenti de toxicitate pentru izomerii de interes
(NATO/CCMS)

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1

1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5

1,2,3,7,8-PeCDF 0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1

OCDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01

OCDF 0,001(T=tetra; Pe=penta; Hx=hexa, Hp=hepta, O=octo)
(1) 15,75% continut de azot in greutate ca un rezultat al azotatului de amoniu corespunde la 45% azotat de amoniu.
(2) 24,50% continut de azot in greutate ca un rezultat al azotatului de amoniu corespunde la 70% azotat de amoniu.
(3) 15,75% continut de azot in greutate ca un rezultat al azotatului de amoniu corespunde la 45% azotat de amoniu.
(4) 28,00% continut de azot in greutate ca un rezultat al azotatului de amoniu corespunde la 80% azotat de amoniu.

PARTEA a 2-a - Categorii de substante si preparate periculoase care nu sunt nominalizate in mod specific in partea 1


Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3
----- ----- --------------
Cantitate relevanta
Categoria substantelor periculoase (tone) pentru aplicarea:
----- ----- --------------
art. 7 si 8 art. 10

1. FOARTE TOXICE 5 20

2. TOXICE 50 200

3. OXIDANTE 50 200

4. EXPLOZIVE (vezi nota 2) unde substanta, preparatul sau articolul se 50 200
incadreaza sub UN/ADR (*) sectiunea 1.4

5. EXPLOZIVE (vezi nota 2) unde substanta, preparatul sau articolul 10 50
se incadreaza sub oricare din: UN/ADR grupa 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sau
1.6 ori fraza de risc R 2 sau R 3

6. INFLAMABILE [unde substanta sau preparatul se incadreaza la definitia 5.000 50.000
data la nota 3 a)]

7a. FOARTE INFLAMABILE [unde substanta sau preparatul se incadreaza 50 200
la definitia data la nota 3 b)(1)]

7b. Lichide FOARTE INFLAMABILE [unde substanta sau preparatul 5.000 50.000
se incadreaza la definitia data la nota 3 b)(2)]

8. EXTREM DE INFLAMABILE [unde substanta sau preparatul se incadreaza 10 50
la definitia data la nota 3 c)]

9. PERICULOASE PENTRU MEDIU - fraze de risc: 100 200(i)
R50: 'Foarte toxic pentru organismele acvatice'
(inclusiv R50/53)(ii) R51/53: 'Toxic pentru organismele acvatice; poate provoca efecte
200 500 adverse pe termen lung asupra mediului acvatic'

10. ORICE CLASIFICARE care nu este acoperita de cele date mai sus
in combinatie cu frazele de risc:(i) R14: 'Reactioneaza violent cu apa' (inclusiv R14/15)
100 500(ii) R29: 'In contact cu apa elibereaza gaze toxice'
50 200(*) UN/ADR - Acordul european privind transportul rutier international al marfurilor periculoase din 30 septembrie 1957, asa cum a fost amendat si transpus in Directiva Consiliului 94/55/CE.

NOTA 1
Substantele si preparatele sunt clasificate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul substantelor si preparatelor care nu sunt clasificate ca periculoase potrivit directivelor de mai sus, de exemplu deseurile, dar care totusi sunt prezente sau este posibil sa fie prezente pe un amplasament si care au sau este posibil sa aiba, in conditiile existente pe amplasament, proprietati echivalente in termeni de accident major potential, procedurile pentru clasificarea provizorie sunt in concordanta cu articolul relevant din directiva corespunzatoare.
In cazul substantelor si preparatelor avand proprietati care indica mai mult de o singura clasificare, in scopul prezentei hotarari se aplica cele mai mici cantitati relevante. Totusi, pentru aplicarea regulii din nota 4, cantitatea relevanta utilizata este intotdeauna cea corespunzatoare clasificarii in cauza.

NOTA 2
Un exploziv inseamna:
- o substanta sau preparat care creeaza riscul unei explozii prin soc, frecare, incendiu sau alte surse de aprindere (fraza de risc R 2);
- o substanta sau preparat care creeaza riscuri extreme de explozie prin soc, frecare, foc/incendiu sau alte surse de aprindere (fraza de risc R 3);
- o substanta, preparat sau articol care se incadreaza in clasa 1 din Acordul european privind transportul rutier international al marfurilor periculoase (UN/ADR) din 30 septembrie 1957, asa cum a fost amendat si transpus in Directiva Consiliului 94/55/CE.
In aceasta definitie sunt incluse si substantele pirotehnice, care in scopul prezentei hotarari sunt definite ca substante (sau amestecuri de substante) destinate sa produca caldura, lumina, sunet, gaz sau fum ori o combinatie a unor astfel de efecte prin reactii chimice exoterme autointretinute. Daca o substanta sau preparat este clasificata atat de UN/ADR, cat si de frazele de risc R2 sau R 3, clasificarea UN/ADR are prioritate.
Substantele si articolele din clasa 1 sunt clasificate in oricare dintre grupele 1.1-1.6 in concordanta cu schema de clasificare UN/ADR.
Grupele respective sunt:
- grupa 1.1: 'Substantele si articolele care prezinta pericol de explozie in masa (o explozie in masa este o explozie care afecteaza instantaneu aproape intreaga cantitate de material)';
- grupa 1.2: 'Substantele si articolele care prezinta pericol potential, dar nu de explozie in masa';
- grupa 1.3: 'Substantele si articolele care prezinta pericol de aprindere sau chiar un risc minor de explozie ori ambele, dar nu de explozie in masa:
a) combustie care da nastere unei calduri considerabile radiante; sau
b) care genereaza aprinderi, una dupa alta, producand explozii minore sau ambele';
- grupa 1.4: 'Substantele si articolele care prezinta doar un risc minor in caz de aprindere sau initiere de aprindere in timpul transportului. Efectele sunt in general limitate la pachete si nu se asteapta proiectarea fragmentelor de marimi sau proportii apreciabile. Un incendiu din exterior nu are ca efect o explozie virtuala instantanee a intregului continut al coletului';
- grupa 1.5: 'Substante foarte inerte avand risc de explozie in masa care sunt atat de insensibile incat exista o foarte mica probabilitate a unei initieri sau a unei treceri de la ardere la detonare in conditii normale de transport. La testul unui incendiu din exterior cerinta minima este sa nu explodeze';
- grupa 1.6: 'Articolele extrem de inerte care nu au un risc de explozie in masa. Articolele contin numai substante detonante extrem de insensibile si au o probabilitate neglijabila la o initiere sau propagare accidentala. Riscul este limitat la explozia unui singur articol.'
In aceasta definitie sunt inclusi de asemenea explozivii sau substantele pirotehnice sau preparatele pirotehnice continute in articole. In cazul articolelor care contin substante sau preparate explozive sau pirotehnice, daca este cunoscuta cantitatea de substanta sau preparat, acea cantitate se ia in considerare in scopul prezentei hotarari. Daca nu este cunoscuta cantitatea, atunci, in scopul prezentei hotarari, intregul articol este considerat exploziv.

NOTA 3
Inflamabil, foarte inflamabil si extrem de inflamabil in categoriile 6, 7 si 8 inseamna:
a) lichide inflamabile - substante si preparate avand un punct de inflamabilitate egal sau mai mare decat 21?C si mai mic sau egal cu 55?C (fraza de risc R 10) care intretin arderea;
b) lichide foarte inflamabile:
1
substantele si preparatele care pot deveni fierbinti si in final se pot aprinde in contact cu aerul la temperatura mediului ambiant fara niciun aport de energie (fraza de risc R 17);
- substantele si preparatele care au un punct de inflamabilitate mai scazut de 55?C si care raman in stare lichida sub presiune, unde conditiile de procesare specifice, cum ar fi presiune inalta sau temperatura inalta, pot crea pericole de accidente majore;
2. substantele si preparatele avand un punct de inflamabilitate mai scazut de 21?C si care nu sunt extrem de inflamabile (fraza de risc R11, liniuta a doua);
c) lichide si gaze extrem de inflamabile:
1. substante si preparate lichide care au un punct de inflamabilitate mai scazut de 0?C si punctul de fierbere (sau, in cazul unui interval de fierbere, punctul initial de fierbere) care la presiune normala este mai mic sau egal cu 35?C (fraza de risc R 12, prima liniuta);
2. gaze care sunt inflamabile in contact cu aerul la temperatura si presiunea ambientala (fraza de risc R 12, a doua liniuta) care raman in stare gazoasa sau supercritica in conditiile de proces;
3. substante si preparate lichide inflamabile si foarte inflamabile mentinute la temperatura superioara punctului lor de fierbere.

NOTA 4
In cazul in care pe un amplasament, unde nicio substanta sau preparat luate individual nu sunt prezente intr-o cantitate mai mare sau egala cu cantitatile relevante, se aplica urmatoarea regula pentru a determina daca amplasamentul intra sub incidenta prezentei hotarari.
Prezenta hotarare se aplica daca suma:
q1/Q(U1) + q2/Q(U2) + q3/Q(U3) + q(x)/Q(UX) + >= 1,

unde:
q(x) = cantitatea de substanta periculoasa x (sau categoria de substante periculoase) care intra sub incidenta partii 1 sau partii a 2-a a acestei anexe;
Q(UX) = cantitatea relevanta pentru substanta sau categoria de substante x din coloana 3, partea 1 sau partea a 2-a.
Prezenta hotarare se aplica, cu exceptia art. 10, 12 si 14, daca suma:
q1/Q(L1) + q2/Q(L2) + q3/Q(L3) + q(x)/Q(LX) + >= 1,
unde:
q(x) = cantitatea de substanta periculoasa x (sau categoria de substante periculoase) care intra sub incidenta partii 1 sau partii a 2-a a acestei anexe; si
Q(LX) = cantitatea relevanta pentru substanta sau categoria x din coloana 2 partea 1 sau partea a 2-a.
Aceasta regula se utilizeaza pentru a evalua pericolele totale asociate cu toxicitatea, inflamabilitatea si ecotoxicitatea. De aceea trebuie aplicata de 3 ori:
a) se insumeaza substantele si preparatele nominalizate in partea 1 si clasificate drept toxice sau foarte toxice cu substantele si preparatele din categoriile 1 si 2;
b) se insumeaza substantele si preparatele nominalizate in partea 1 si clasificate drept oxidante, explozive, inflamabile, foarte inflamabile sau extrem de inflamabile cu substantele si preparatele din categoriile 3, 4, 5, 6, 7 a, 7b si 8;
c) se insumeaza substantele si preparatele nominalizate in partea 1 si clasificate drept periculoase pentru mediu [R50 (incluzand R50/R53) sau R51/R53] cu substantele si preparatele din categoriile 9(i) si 9 (ii).
Prevederile relevante ale prezentei hotarari se aplica daca oricare dintre sumele obtinute este mai mare sau egala cu 1.

ANEXA Nr. 2 - DATE SI INFORMATII minime care trebuie incluse in raportul de securitateI. Informatii asupra sistemului de management si asupra organizarii amplasamentului cu privire la prevenirea accidentelor majore
Aceste informatii contin elementele indicate in anexa nr. 3.

II. Prezentarea mediului in care este situat amplasamentul
A. descrierea amplasamentului si a mediului acestuia, inclusiv localizarea geografica, conditiile meteorologice, geologice, hidrografice si, daca este necesar, istoricul acestora;
B. identificarea instalatiilor si a altor activitati de pe amplasament care ar putea prezenta un pericol de accident major;
C. descrierea zonelor unde se poate produce un accident major.

III. Descrierea instalatiei
A. descrierea activitatilor si a produselor principale apartinand acelor parti ale amplasamentului care au importanta din punctul de vedere al securitatii, surselor de riscuri de accidente majore si a conditiilor in care un astfel de accident major se poate produce, precum si descrierea masurilor preventive propuse;
B. descrierea proceselor, in special a metodelor de operare;
C. descrierea substantelor periculoase:
1. inventarul substantelor periculoase, care sa cuprinda:
a) identificarea substantelor periculoase: denumire chimica, numarul de inregistrare CAS, denumirea conform IUPAC;
b) cantitatea maxima de substante periculoase care sunt prezente in obiectiv sau care ar putea fi prezente;
2. caracteristicile fizice, chimice, toxicologice si indicarea pericolelor, atat imediate cat si pe termen lung, pentru om si mediu;
3. comportamentul fizic si chimic in conditii normale de utilizare sau/si in conditii previzibile de accident.

IV. Identificarea si analiza riscurilor de accidente si metodele de prevenire
A. descrierea detaliata a scenariilor posibile de accidente majore si probabilitatea producerii acestora sau conditiile in care acestea se produc, inclusiv un rezumat al evenimentelor care pot juca un rol in declansarea fiecaruia dintre aceste scenarii, considerandu-se atat cauze interne, cat si externe pentru instalatie;
B. evaluarea amplitudinii si a gravitatii consecintelor accidentelor majore identificate, incluzand harti, imagini sau, daca este cazul, descrieri echivalente, care sa prezinte zonele posibil a fi afectate de acele accidente produse pe amplasament, subiect al prevederilor art. 14 alin. (6), (7), (8) si ale art. 20;
C. descrierea parametrilor tehnici si a echipamentului utilizat pentru securitatea instalatiilor.

V. Masuri de protectie si de interventie pentru limitarea consecintelor unui accident
A. descrierea echipamentului instalat pe amplasament pentru limitarea consecintelor accidentelor majore;
B. organizarea alertei si a interventiei;
C. descrierea resurselor ce pot fi mobilizate intern si extern;
D. rezumatul elementelor descrise la lit. A, B si C, necesare pentru elaborarea planului de urgenta interna in conformitate cu art. 12.

ANEXA Nr. 3 - PRINCIPIILE SI INFORMATIILE privind politica de prevenire, sistemul de management si organizarea obiectivului cu privire la prevenirea accidentelor majoreIn vederea punerii in aplicare de catre titularul activitatii a politicii de prevenire a accidentelor majore si a sistemului de management al securitatii, trebuie luate in considerare urmatoarele elemente:
a) politica de prevenire a accidentelor majore trebuie elaborata in scris si trebuie sa cuprinda obiectivele globale ale titularului activitatii si principiile de actiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major;
b) sistemul de management al securitatii trebuie sa cuprinda acea parte a sistemului general de management care include structura organizatorica, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru determinarea si implementarea politicii de prevenire a accidentelor majore;
c) sistemul de management al securitatii trebuie sa acopere urmatoarele aspecte:
(a) organizare si personal - rolurile si responsabilitatile personalului implicat in managementul pericolelor majore la toate nivelurile organizatiei. Identificarea nevoilor de pregatire a acestui personal si asigurarea pregatirii astfel identificate. Implicarea angajatilor si, unde este cazul, a subcontractantilor de pe amplasament;
(b) identificarea si evaluarea pericolelor majore - adoptarea si implementarea procedurilor pentru identificarea sistematica a pericolelor majore care rezulta din operarea normala si anormala, precum si evaluarea probabilitatii si severitatii lor;
(c) controlul operational - adoptarea si implementarea de proceduri si instructiuni pentru operarea in siguranta a instalatiilor, proceselor, echipamentelor, inclusiv activitatea de mentenanta, precum si pentru oprirea temporara;
(d) managementul pentru modernizare - adoptarea si implementarea procedurilor pentru planificarea modernizarilor sau designul noilor instalatii, procese sau facilitati de stocare;
(e) planificarea pentru situatii de urgenta - adoptarea si implementarea procedurilor pentru identificarea situatiilor de urgenta previzibile, prin analiza sistematica, pregatirea, testarea si revizuirea planurilor de urgenta astfel incat sa raspunda unor astfel de situatii de urgenta si sa ofere pregatire specifica personalului implicat. Aceasta pregatire trebuie sa se faca cu tot personalul din amplasament, inclusiv cu subcontractorii;
(f) monitorizarea performantei - adoptarea si implementarea procedurilor pentru evaluarea continua a indeplinirii obiectivelor stabilite prin politica de prevenire a accidentelor majore si prin sistemul de management al securitatii stabilite de titular, precum si adoptarea si implementarea mecanismelor de investigare si a actiunilor corective in caz de neconformare. Procedurile trebuie sa acopere sistemul operatorului de raportare a accidentelor majore pentru evenimentele de tip avarie/incident, in special cele care indica esecul masurilor de prevenire, precum si investigatiile si actiunile intreprinse pe baza experientei astfel acumulate;
(g) audit si revizuire - adoptarea si implementarea procedurilor de evaluare sistematica periodica, a politicii de prevenire a accidentelor majore, precum si a oportunitatii si eficientei sistemului de management al securitatii; revizuirea documentata a performantei politicii si a sistemului de management al securitatii, precum si actualizarea acestuia se fac de catre conducere.
Gradul de detaliu al documentului la care se face referire in art. 8 trebuie sa fie proportional cu pericolele prezentate de amplasament.

ANEXA Nr. 4 - DATE SI INFORMATII care trebuie incluse in planurile de urgenta1. Planurile de urgenta interna
a) Numele sau/si functiile persoanelor autorizate sa declanseze proceduri de urgenta si persoana responsabila care coordoneaza actiunile de limitare si inlaturare a consecintelor unui accident pe amplasament
b) Numele sau/si functia persoanei care are responsabilitatea de a mentine legatura cu autoritatea responsabila pentru elaborarea si aplicarea planului de urgenta externa
c) In cazul conditiilor sau al evenimentelor previzibile care ar putea avea o contributie semnificativa la declansarea unui accident major, o descriere a actiunilor care trebuie intreprinse pentru a controla conditiile sau evenimentele si pentru a limita consecintele acestora, inclusiv o descriere a echipamentului de protectie si a resurselor disponibile
d) Masuri in vederea limitarii riscurilor pentru persoanele aflate pe amplasament, inclusiv informatii despre modul in care se realizeaza alarmarea acestora, precum si actiunile pe care aceste persoane trebuie sa le intreprinda cand sunt alarmate
e) Masuri pentru asigurarea unei alarmari timpurii cu privire la incident a autoritatii responsabile pentru punerea in aplicare a planului de urgenta externa, tipul de informatii care trebuie cuprinse in avertismentul initial si modalitatea de furnizare a informatiilor detaliate, de indata ce acestea devin disponibile
f) Masuri pentru pregatirea personalului in privinta sarcinilor pe care trebuie sa le indeplineasca si, unde este necesar, pentru coordonarea cu serviciile de urgenta din exteriorul amplasamentului
g) Masuri pentru asigurarea de asistenta la actiunile de limitare si inlaturare a consecintelor in afara amplasamentului

2. Planurile de urgenta externa
a) Numele sau/si functiile persoanelor autorizate sa declanseze proceduri de urgenta si persoanele autorizate sa-si asume raspunderea si coordonarea actiunilor in afara amplasamentului
b) Masuri pentru primirea unor avertismente rapide cu privire la incidente, precum si pentru procedurile de instiintare si alarmare
c) Masuri pentru coordonarea resurselor necesare pentru implementarea planului de urgenta externa
d) Masuri pentru acordarea de asistenta la actiunile de limitare si inlaturare a consecintelor pe amplasament
e) Masuri pentru actiunile de limitare si inlaturare a consecintelor in exteriorul amplasamentului
f) Masuri pentru oferirea de informatii specifice publicului referitoare la accident si la conduita pe care trebuie sa o adopte
g) Masuri pentru furnizarea de informatii catre serviciile de urgenta ale altor state in cazul in care survine un accident major cu posibile consecinte transfrontiere

ANEXA Nr. 5 - INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului
2. Informatii pentru identificarea, dupa functia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatiile
3. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a acestei hotarari si ca notificarea prevazuta la art. 7 sau raportul de securitate prevazut la art. 10 alin. (1) a fost inaintat autoritatii competente
4. Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului
5. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea a 2-a a anexei nr. 1, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a preparatelor implicate din obiectiv care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase
6. Informatii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului
7. Informatii corespunzatoare asupra modului in care populatia afectata este avertizata si informata in cazul producerii unui accident major
8. Informatii corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia afectata si asupra comportamentului pe care trebuie sa il adopte in cazul producerii unui accident major
9. Confirmarea faptului ca titularul activitatii are obligatia de a intreprinde masuri adecvate pe amplasament, in special mentinerea legaturii cu serviciile de urgenta, pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora
10. O referinta la planul de urgenta externa elaborat pentru a face fata oricaror efecte ale accidentului in afara amplasamentului. Trebuie incluse si sfaturi privind cooperarea si respectarea instructiunilor si solicitarilor din partea serviciilor de urgenta pe timpul accidentului
11. Detalii asupra sursei de unde pot fi obtinute informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii

ANEXA Nr. 6 - CRITERII DE NOTIFICARE A UNUI ACCIDENT MAJORI. Orice avarie/incident sau accident trebuie notificat de catre operator, in cel mai scurt timp, autoritatilor teritoriale competente.
IGSU are obligatia de a notifica Comisiei Europeana orice accident care intra sub incidenta paragrafului 1 sau care are cel putin una dintre consecintele descrise la paragrafele 2, 3, 4 si 5 din prezenta anexa.
1. Substante periculoase implicate
Orice incendiu sau explozie ori eliberare accidentala a unei substante periculoase implicand o cantitate de cel putin 5 % din cantitatea relevanta stabilita in coloana 3 din anexa nr. 1.
2. Vatamarea persoanelor sau daune asupra proprietatii
Un accident care implica direct o substanta periculoasa si care duce la unul dintre evenimentele urmatoare:
a) un deces;
b) ranirea a 6 persoane din interiorul obiectivului si spitalizarea acestora pentru cel putin 24 de ore;
c) spitalizarea unei persoane din afara obiectivului pentru cel putin 24 de ore;
d) producerea de daune asupra unei/unor locuinte din afara obiectivului care sa o/le faca inutilizabila(e) ca rezultat al accidentului;
e) evacuarea sau adapostirea unor persoane pentru mai mult de doua ore (persoane x ore): valoarea calculata trebuie sa fie de cel putin 500;
f) intreruperea serviciilor de furnizare a apei potabile, electricitatii, gazului sau de telecomunicatii pentru mai mult de doua ore (persoane x ore): valoarea calculata trebuie sa fie de cel putin 1.000.
3. Efecte nocive imediate asupra mediului
3.1. daune permanente sau pe termen lung asupra habitatelor terestre:
a) 0,5 ha sau mai mult dintr-un habitat cu valoare ecologica sau de conservare, protejat prin lege;
b) 10 ha sau mai multe hectare dintr-un habitat mai extins, incluzand teren agricol;
3.2. daune semnificative sau pe termen lung asupra habitatelor de apa curgatoare sau marine*:
a) 10 km sau mai mult dintr-un rau sau canal;
b) 1 ha sau mai mult dintr-un lac sau iaz;
c) 2 ha sau mai mult dintr-o delta;
d) 2 ha sau mai mult dintr-o zona de coasta sau interior de mare;
3.3. daune semnificative aduse unui acvifer sau apelor subterane*:
a) 1 ha sau mai mult.
4. Daune asupra proprietatii
a) daune aduse proprietatii in cadrul amplasamentului de cel putin 2 milioane euro;
b) daune aduse proprietatii in afara amplasamentului in valoare de cel putin 0,5 milioane euro.
5. Daune transfrontiera
Orice accident care implica in mod direct o substanta periculoasa care determina efecte in afara teritoriului national.

II. IGSU notifica Comisiei Europene accidentele sau incidentele considerate ca prezentand un interes tehnic special pentru prevenirea accidentelor majore si pentru limitarea consecintelor acestora si care nu indeplinesc criteriile cantitative mentionate mai sus.

ANEXA Nr. 7 - CRITERII ARMONIZATE PENTRU SCUTIREA DE ANUMITE OBLIGATIISe acorda derogare conform art. 10 alin. (7) daca cel putin unul din urmatoarele criterii este indeplinit:
1. Stare de agregare a substantei
Substante in stare solida care, in conditii normale sau anormale previzibile, nu pot crea un pericol de accident major in cazul unei eliberari de materie sau de energie.
2. Continut si cantitati
Substantele ambalate sau continute intr-o asemenea maniera si in asemenea cantitati incat degajarea maxima sub orice circumstante nu poate crea un pericol de accident major.
3. Amplasare si cantitati
Substantele prezente in asemenea cantitati si la asemenea distante fata de alte substante periculoase (din obiectiv sau din alta parte) incat nu pot crea pericol de accident major prin ele insele si nici nu pot initia un accident major care sa implice alte substante periculoase.
4. Clasificare
Substantele care sunt definite ca substante periculoase in virtutea clasificarii lor generice in anexa nr. 1, partea a 2-a a prezentei hotarari, dar care nu pot crea un pericol de accident major, din acest motiv clasificarea generica fiind inadecvata in acest scop.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3189
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved