Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de aparare impotriva incendiilor

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micNORME GENERALE din 28 februarie 2007

de aparare  impotriva incendiilor

CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArt. 1

Normele generale de aparare impotriva incendiilor, denumite in continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta si conditiile tehnice generale privind asigurarea cerintei esentiale 'securitate la incendiu' pentru constructii, instalatii si amenajari, precum si regulile si masurile generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 2

Scopul prezentelor norme generale este prevenirea si reducerea riscurilor de incendii si asigurarea conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor, prin masuri tehnice si organizatorice, pentru protectia utilizatorilor, a fortelor care actioneaza la interventie, a bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de

urgenta determinate de incendii.

Art. 3

Prezentele norme generale se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor, la lucrarile de modernizare, extindere, schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfasurarea activitatilor de aparare impotriva incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.

Art. 4

Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autoritatile administratiei publice centrale si locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul Romaniei.

CAPITOLUL II: Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

SECTIUNEA 1: Continutul organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor

Art. 5

Organizarea apararii impotriva incendiilor presupune:

a)stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

b)elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;

c)elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;

d)organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;

e)planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;

f)analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

g)elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;

h)indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative in vigoare;

i)realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;

j)asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;

k)planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, in caz de incendiu;

l)analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;

m)reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii;

n)asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.

SECTIUNEA 2: Structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor

Art. 6

(1)In cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al consiliilor judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, al institutiilor publice si al operatorilor economici, in functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul activitatii, se constituie, dupa caz, urmatoarele structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor:

a)compartiment de aparare impotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

b)cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;

c)serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta.

(2)In vederea indeplinirii atributiilor pe linia apararii impotriva incendiilor, consiliile locale si operatorii economici care nu au obligatia, prin lege, sa angajeze cel putin un cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevazut la alin. (1) lit. b), pot desemna din randul personalului propriu un salariat care sa indeplineasca si atributii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor sau pot incheia un contract cu o persoana fizica sau juridica atestata, in conditiile legii.

Art. 7

(1)La nivelul unitatii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor prevazut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemneaza de consiliul local.

(2)Activitatile de prevenire a incendiilor se desfasoara de catre personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 8

Atributiile pentru structurile prevazute la art. 6 se stabilesc si se detaliaza astfel incat sa permita indeplinirea obligatiilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducatorului institutiei, respectiv autoritatilor administratiei publice.

Art. 9

Pentru celelalte categorii de salariati atributiile din domeniul apararii impotriva incendiilor se stabilesc in fisele posturilor.

SECTIUNEA 3: Actele de autoritate, documente specifice si evidente privind apararea impotriva incendiilor

Art. 10

Actele normative obligatorii pe teritoriul Romaniei elaborate, conform legii, de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sunt norme, reglementari tehnice si dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor.

Art. 11

Actele de autoritate si documentele specifice privind apararea impotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt:

a)strategia sectoriala privind apararea impotriva incendiilor in domeniul de competenta;

b)norme si reglementari tehnice specifice de aparare impotriva incendiilor;

c)metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competenta;

d)programe de informare si educatie specifice;

e)programe de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

f)raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;

g)decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Art. 12

Actele de autoritate si documentele specifice privind apararea impotriva incendiilor emise de consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti sunt:

a)hotararea de aprobare a planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent judetului sau municipiului Bucuresti;

b)reguli si dispozitii specifice de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;

c)raportul anual de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

d)programe de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

e)hotarare de infiintare a unor centre de formare si evaluare a personalului din serviciile publice voluntare pentru situatii de urgenta;

f)decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Art. 13

Actele de autoritate si documentele specifice privind apararea impotriva incendiilor emise de prefect sunt masurile obligatorii privind apararea impotriva incendiilor, valabile la nivelul judetului.

Art. 14

Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:

a)decizia de aprobare a planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta;

b)hotarari privind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala;

c)reguli si masuri specifice de aparare impotriva incendiilor, corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;

d)dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

e)raportul semestrial de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

f)masuri de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

g)documente privind serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta: hotarare de infiintare, regulament de organizare si functionare, dispozitie de numire a sefului serviciului;

h)dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii.

Art. 15

Documentele specifice privind apararea impotriva incendiilor emise de primar sunt:

a)planul de analiza si acoperire a riscurilor;

b)fisa localitatii/sectorului, la solicitarea inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, conform modelului prezentat in anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa localitatii se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;

c)raport de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor, intocmit anual, la o data anterioara definitivarii bugetului local.

Art. 16

Documentele si evidentele specifice apararii impotriva incendiilor la unitatile administrativ-teritoriale trebuie sa cuprinda cel putin:

a)planul de analiza si acoperire a riscurilor;

b)fisa localitatii, la solicitarea inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;

c)avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, obtinute pentru constructiile, instalatiile tehnologice si pentru alte amenajari din patrimoniul propriu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

d)date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;

e)lista operatorilor economici/institutiilor cu care s-au incheiat contracte de inchiriere/conventii, cu specificarea obiectului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului/conventiei; registrele pentru evidenta permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miristilor;

f)rapoarte de interventie ale serviciului public voluntar pentru situatii de urgenta;

g)fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;

h)evidenta exercitiilor de interventie efectuate cu serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

i)rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;

j)programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.

Art. 17

Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt:

a)dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;

b)instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;

c)dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

d)dispozitie privind organizarea instruirii personalului;

e)dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;

f)dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;

g)reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;

h)conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;

i)dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;

j)masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Art. 18

Documentele si evidentele specifice apararii impotriva incendiilor ale operatorilor economici/institutiilor mentionate la art. 5 lit. c) trebuie sa cuprinda cel putin:

a)planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, in

partea ce revine operatorului economic/institutiei;

b)fisa obiectivului, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa obiectivului se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;

c)raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;

d)documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;

e)avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

f)certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;

g)registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, intretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii in domeniu;

h)registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

i)date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;

j)lista operatorilor economici/institutiilor cu care a incheiat contracte de inchiriere/conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului;

k)planurile de protectie impotriva incendiilor;

l)evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei;

m)evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

n)rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta;

o)fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;

p)lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

q)grafice de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;

r)rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;

s)programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.

Art. 19

Documentele si evidentele specifice privind apararea impotriva incendiilor se actualizeaza de catre cei care le-au intocmit si aprobat, daca:

a)s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;

b)s-au produs modificari ale personalului cu atributii stabilite conform acestora;

c)s-au produs modificari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii.

Art. 20

(1)Prevederile ari. 17 si 18 se aplica la operatorii economici si la institutiile care au un numar de salariati cel putin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru intreprinderile mici.

(2)Pentru operatorii economici, institutiile si alte persoane juridice ce desfasoara activitati in domeniu reglementat de o autoritate, care nu se incadreaza in prevederile alin. (1), administratorul, conducatorul sau persoana cu functii de conducere, dupa caz, asigura organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor prin emiterea urmatoarelor documente:

a)instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;

b)reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

c)organizarea instruirii personalului;

d)dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;

e)reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale.

(3)Operatorii economici, institutiile si celelalte persoane juridice prevazute la alin. (2) asigura urmatoarele documente si evidente specifice apararii impotriva incendiilor:

a)documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;

b)avize/autorizatii de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

c)certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;

d)registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

e)organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca;

f)fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;

g)lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

h)rapoartele intocmite in urma controalelor autoritatii de stat si masurile si actiunile proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.

SECTIUNEA 4: Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca

Art. 21

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca, prevazuta

la art. 5 lit. d) din prezentul ordin, are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie, sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Art. 22

(1)Prin loc de munca, in intelesul prevederilor prezentelor norme generale, se intelege:

a)sectie, sector, hala/atelier de productie, filiala, punct de lucru si altele asemenea;

b)depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;

c)atelier de intretinere, reparatii, confectionare, prestari de servicii, proiectare si altele asemenea;

d)utilaj, echipament, instalatie tehnologica, sistem, statie, depozit de distributie carburanti pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;

e)laborator;

f)magazin, raion sau stand de vanzare;

g)sala de spectacole, polivalenta, de reuniuni, de conferinte, de sport, centru si complex cultural, studio de televiziune, film, radio, inregistrari si altele asemenea;

h)unitate de alimentatie publica, discoteca, club, sala de jocuri electronice si altele asemenea;

i)cladire sau spatiu amenajat in cladire, avand destinatia de ingrijire a sanatatii: spital, policlinica, cabinet medical, sectie medicala, farmacie si altele asemenea;

j)constructie pentru cazare;

k)compartiment, sector, departament administrativ functional, constructie pentru birouri, cu destinatie financiar-bancara;

l)biblioteca, arhiva;

m)cladire sau spatii amenajate in cladiri, avand ca destinatie invatamantul, supravegherea, ingrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari, elevilor, studentilor, batranilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost;

n)lacas de cult, spatiu destinat vietii monahale;

o)cladire si/sau spatiu avand destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou;

p)ferma zootehnica sau agricola;

q)punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera;

r)amenajare temporara, in spatiu inchis sau in aer liber.

(2)Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia, iar utilitatile comune se repartizeaza, dupa caz, proprietarului cladirii ori, prin intelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.

Art. 23

Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in:

a)prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;

b)organizarea interventiei de stingere a incendiilor;

c)afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;

d)organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor, prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;

e)elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia;

f)marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare.

Art. 24

La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere:

a)prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;

b)gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;

c)dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, prevazute in documentatia tehnica de proiectare;

d)verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;

e)mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate, pe timpul exploatarii diferitelor instalatii, echipamente si utilaje tehnologice.

Art. 25

(1)Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde:

a)stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta, a conducatorului locului de munca, proprietarului/patronului/administratorului, precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor;

b)stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor, a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului, precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;

c)stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara programului;

d)organizarea efectiva a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice.

(2)Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin. (1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent, de regula carton, si se afiseaza intr-un loc vizibil, estimat a fi mai putin afectat in caz de incendiu.

(3)Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor.

(4)Structura-cadru a formularului prevazut la alin. (2) este prezentata in anexa nr. 1 la prezentele norme generale, aceasta putand fi completata, dupa caz, si cu alte date si informatii.

Art. 26

(1)Interventia la locul de munca presupune:

a)alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anuntarea incendiului la fortele de interventie, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;

b)salvarea rapida si in siguranta a personalului, conform planurilor stabilite;

c)intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate;

d)actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala;

e)evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei;

f)protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului: temperatura, fum, gaze toxice;

g)verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi, actionandu-se pentru stingerea acestora.

(2)Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum si in afara programului de lucru, in zilele de repaus si sarbatori legale.

Art. 27

Pentru perioadele in care activitatea normala este intrerupta, de exemplu, noaptea, in zilele nelucratoare, in sarbatorile legale sau in alte situatii, este obligatorie asigurarea masurilor corespunzatoare de aparare impotriva incendiilor.

Art. 28

Planurile de protectie impotriva incendiilor prevazute la art. 18 lit. k) si art. 23 lit. d) sunt:

a)planul de evacuare a persoanelor;

b)planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

c)planul de interventie.

Art. 29

(1)Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu cuprind elemente diferentiate in functie de tipul si destinatia constructiei si de numarul persoanelor care se pot afla simultan in aceasta si se intocmesc astfel:

a)pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane;

b)pe incaperi, daca in ele se afla cel putin 50 de persoane;

c)pentru incaperile destinate cazarii, indiferent de numarul de locuri.

(2)Planurile de evacuare se afiseaza pe fiecare nivel, pe caile de acces si in locurile vizibile, astfel incat sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele, iar in incaperi, pe partea interioara a usilor.

(3)Planul de evacuare se intocmeste pe baza schitei nivelului sau a incaperii, pe care se marcheaza cu culoare verde traseele de evacuare prin usi, coridoare si case de scari sau scari exterioare.

(4)Pe planurile de evacuare se indica locul mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor: stingatoare, hidranti interiori, butoane si alte sisteme de alarmare si alertare a incendiilor, posibilitatile de refugiu, incaperi speciale, terase, precum si interdictia de folosire a lifturilor in asemenea situatii.

(5)Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme generale.

Art. 30

(1)Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se intocmesc pentru fiecare incapere unde se afla asemenea materiale.

(2)La amplasarea materialelor periculoase in spatiile de depozitare trebuie sa se tina seama de comportarea lor specifica in caz de incendiu, atat ca posibilitati de reactie reciproca, cat si de compatibilitatea fata de produsele de stingere.

(3)Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase se intocmesc pe baza schitelor incaperilor respective, pe care se marcheaza zonele cu materiale periculoase si se mentioneaza clasele acestora conform legii, cantitatile si codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor si ordinea prioritatilor se marcheaza cu culoare verde.

(4)Planuri de depozitare si de evacuare se intocmesc si pentru materialele si bunurile combustibile care au o valoare financiara sau culturala deosebita.

(5)Planurile de depozitare se amplaseaza in locuri care se estimeaza a fi cel mai putin afectate de incendiu si in apropierea locurilor de acces in incaperi, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel incat acestea sa poata fi utile fortelor de interventie.

Art. 31

(1)Planurile de interventie se intocmesc pentru asigurarea desfasurarii in conditii de operativitate si eficienta a operatiunilor de interventie in situatii de urgenta, potrivit legii.

(2)Planul de interventie se avizeaza de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti.

(3)Modelul planului-cadru de interventie este prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme generale.

Art. 32

Planurile de protectie impotriva incendiilor se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in functie de conditiile reale.

Art. 33

(1)Instructiunile de aparare impotriva incendiilor, prevazute la art. 23 lit. c), se elaboreaza pentru locurile de munca stabilite de administrator/conducator, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.

(2)Instructiunile de aparare impotriva incendiilor cuprind:

a)prevederile specifice de aparare impotriva incendiilor din reglementarile in vigoare;

b)obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor;

c)regulile si masurile specifice de aparare impotriva incendiilor pentru exploatarea instalatiilor potrivit conditiilor tehnice, tehnologice si organizatorice locale, precum si pentru reparatii, revizii, intretinere, oprire si punere in functiune;

d)evidentierea elementelor care determina riscul de incendiu sau de explozie;

e)prezentarea pericolelor care pot aparea in caz de incendiu, cum sunt intoxicarile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum si a regulilor si masurilor de prevenire a acestora.

(3)Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza de seful sectorului de activitate, instalatie, sectie, atelier, se verifica de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor si se aproba de administrator/conducator.

(4)Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se afiseaza, in intregime sau in sinteza, in functie de volumul lor si de conditiile de la locul de munca respectiv.

(5)Un exemplar al tuturor instructiunilor de aparare impotriva incendiilor se pastreaza la cadrul tehnic sau la persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor.

Art. 34

Salariatii de la locurile de munca pentru care s-au intocmit instructiunile prevazute la art. 33 au obligatia sa le studieze, sa le insuseasca si sa le aplice.

Art. 35

(1)Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se completeaza in toate cazurile cu informatiile din planurile de interventie, acolo unde acestea sunt intocmite.

(2)Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se actualizeaza la modificari, modernizari, dezvoltari, reprofilari si la aparitia unor noi reglementari.

(3)Fiecare instructiune de aparare impotriva incendiilor trebuie sa aiba inscrisa data intocmirii/reviziei si data aprobarii.

Art. 36

(1)Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare si/sau informare, prevazute la art. 23 lit. f), se executa, se amplaseaza si se monteaza conform reglementarilor si standardelor de referinta.

(2)In anumite situatii, indicatoarele pot fi insotite de inscrisuri explicative si in limbi de circulatie internationala.

(3)Obligatia de a amplasa, de a monta si de a pastra integritatea indicatoarelor revine conducatorului locului de munca.

CAPITOLUL III: Norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor

SECTIUNEA 1: Indeplinirea cerintei esentiale 'securitate la incendiu'

Art. 37

Constructiile, instalatiile si amenajarile trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat, pe toata durata de viata a acestora, in cazul initierii unui incendiu, sa se asigure:

a)estimarea stabilitatii elementelor portante pentru o perioada determinata de timp;

b)limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei;

c)limitarea propagarii incendiului la vecinatati;

d)posibilitatea utilizatorilor de a se evacua in conditii de siguranta sau de a fi salvati prin alte mijloace;

e)securitatea fortelor de interventie.

Art. 38

Cerinta esentiala 'securitate la incendiu' trebuie asigurata prin masuri si reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, executia si exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor, precum si privind performantele si nivelurile de performanta in conditii de incendiu ale structurilor de constructii, produselor pentru constructii, instalatiilor aferente constructiilor si ale instalatiilor de protectie la incendiu.

Art. 39

'Securitatea la incendiu' are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:

a)asigurarea masurilor de prevenire a incendiilor in fazele de proiectare si executare a constructiilor, instalatiilor si amenajarilor si mentinerea lor la parametrii proiectati in exploatarea acestora, in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice;

b)echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor cu mijloace tehnicede aparare impotriva incendiilor, in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice;

c)organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

d)asigurarea interventiei pompierilor in cazul producerii unor incendii la constructii, instalatii si amenajari, precum si a altor forte de salvare a persoanelor si bunurilor.

Art. 40

(1)Riscul de incendiu se defineste prin produsul dintre probabilitatea initierii unui incendiu intr-o situatie tehnica data si importanta estimata a pagubelor produse de incendiu.

(2)Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode si proceduri specifice, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aprobata prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3)Riscul de incendiu se stabileste si se precizeaza prin niveluri de risc, pe zone, incaperi, compartimente, cladiri si instalatii.

(4)Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc in functie de riscul de incendiu existent, de destinatia, de alcatuirea si de rezistenta la foc a elementelor de constructii.

(5)Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementari tehnice specifice.

(6)Depasirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementarile tehnice specifice, este interzisa.

Art. 41

Satisfacerea cerintei esentiale 'securitate la incendiu' pe intreaga durata de viata a constructiei, instalatiei si a amenajarii se asigura, conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice, prin masuri interdependente, privind:

a)conformarea la foc a constructiilor;

b)asigurarea unor compartimente de incendiu, in cadrul constructiilor, in limite normate, si a masurilor de limitare a propagarii incendiului in cadrul constructiilor/compartimentelor de incendiu;

c)asigurarea stabilitatii constructiilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioada de timp normata;

d)mentinerea performantelor de reactie la foc si de rezistenta la foc ale produselor pentru constructii pe timpul utilizarii acestora;

e)detectarea incendiilor in faza initiala prin sisteme si instalatii automate de detectare, semnalizare si alarmare;

f)stingerea incendiilor cu sisteme ori instalatii adecvate si eficiente.

Art. 42

(1)Principalele performante de comportare la foc ale produselor pentru constructii se refera la reactia la foc si la rezistenta la foc.

(2)Incadrarea produselor pentru constructii in clase de performanta privind comportarea la foc se realizeaza pe baza criteriilor de performanta aferente claselor, a valorilor criteriilor corespunzatoare fiecarei clase, precum si a metodelor de determinare a acestora, in conditiile de utilizare finala, potrivit Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor de constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)Nivelurile performantelor de comportare la foc a produselor pentru diferite categorii de constructii, instalatii si amenajari se stabilesc potrivit reglementarilor tehnice specifice.

Art. 43

Evaluarea rezistentei la foc a structurilor se poate face prin utilizarea unor metode bazate pe incercari care utilizeaza scenarii de referinta conform standardelor europene sau pe baza de calcul, pe baza elementelor precizate in eurocodurile referitoare la calculul comportarii la foc a diferitelor tipuri de structuri.

Art. 44

Acoperisurile/invelitorile de acoperis se incadreaza in clase de performanta la foc exterior, pe baza metodelor de incercare specifice din reglementarile tehnice, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza comportarii la foc, elaborat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 45

Reglementarile tehnice specifice nu trebuie sa creeze bariere pentru utilizarea produselor pentru constructii care sunt conforme cu specificatiile tehnice relevante.

Art. 46

(1)Pentru categoriile de constructii stabilite prin lege, conditiile ce trebuie asigurate conform reglementarilor tehnice specifice, precum si actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la incendiu, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2)Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu si pentru alte categorii de constructii, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului.

Art. 47

(1)Activitatea de expertizare tehnica de securitate la incendiu se efectueaza de catre experti tehnici atestati in conditiile legii, atunci cand o reglementare sau un organism cu atributii de control al statului prevede acest lucru ori cand se refera la situatiile prevazute mai jos:

a)pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a executiei unor lucrari de constructii;

b)la constructiile existente, in cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, actiunilor umane, activitatilor tehnologice sau in vederea determinarii, in orice stadiu, a starii tehnice a constructiei pentru evaluarea capacitatii acesteia de satisfacere a cerintei 'securitate la incendiu'.

(2)Pentru proiecte si constructii in curs de executie, prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigura respectarea integrala a masurilor de securitate la incendiu stabilite in reglementarile tehnice in vigoare.

(3)Pentru constructiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate in situatiile in care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementarilor tehnice, stabilesc, in functie de riscurile de incendiu actualizate, masuri alternative care sa asigure nivelurile de performanta pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementari tehnice specifice.

SECTIUNEA 2: Stabilitatea la foc a constructiei

Art. 48

(1)In cazul producerii unui incendiu, structura portanta principala a unei constructii trebuie sa-si mentina stabilitatea la foc, pentru a asigura:

a)securitatea utilizatorilor pentru o perioada normata de timp, cat se presupune ca acestia raman in cladire, precum si securitatea fortelor de interventie;

b)evitarea prabusirii cladirii;

c)indeplinirea functiilor specifice ale produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei esentiale 'securitatea la incendiu', pe perioada de timp normata.

(2)Perioada de stabilitate la foc a elementelor de constructii care intra in alcatuirea structurii portante principale a cladirii se precizeaza in reglementarile tehnice specifice.

Art. 49

(1)Elementele de constructii care intra in alcatuirea cladirii pot fi cu sau fara rol de separare la incendiu, care contribuie in mod pasiv sau activ la asigurarea rezistentei la foc a constructiei.

(2)Elementele de constructii prevazute la alin. (1) si standardele de referinta aferente sunt precizate in regulamentul mentionat la art. 42 alin. (2) din prezentul ordin.

SECTIUNEA 3: Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor incendiului in interiorul si in afara incintei focarului de incendiu

Art. 50

Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor incendiului in interiorul si in afara incintei focarului poate fi obtinuta, in principal, prin una din urmatoarele masuri:

a)asigurarea nivelurilor corespunzatoare ale performantelor de reactie la foc si de rezistenta la foc prevazute de reglementarile tehnice specifice pentru produsele pentru constructii;

b)prevederea elementelor de separare a incendiului (pereti, plansee etc.), adaptate la utilizarea constructiei, adica la actiunea termica estimata in constructie;

c)protejarea corespunzatoare a golurilor din elementele de separare a focului;

d)proiectarea corespunzatoare a fatadelor pentru impiedicarea propagarii focului catre partile adiacente ale aceleiasi cladiri;

e)instalarea de bariere contra fumului, cum sunt usile etanse la fum.

f)prevederea sistemelor si a instalatiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiului;

g)evacuarea fumului si a gazelor fierbinti prin sisteme adecvate;

h)crearea de diferente de presiune intre zonele de constructie;

i)prevederea masurilor de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc, clapetele antifoc si altele asemenea;

j)prevederea masurilor de protectie la foc pentru canalele si ghenele instalatiilor aferente constructiilor, cum sunt: sanitare, incalzire, electrice si altele asemenea.

Art. 51

(1)Instalatiile de incalzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare si altele asemenea, aferente constructiilor si amenajarilor, precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate astfel incat:

a)sa nu initieze incendiu;

b)sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;

c)sa asigure limitarea propagarii incendiului;

d)sa nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau pentru obiectele din incaperi ori adiacente acestora;

e)suprafetele componente mari si suprafetele expuse ale subansamblurilor sa nu se poata incalzi intr-o masura inacceptabila;

f)in cazul unui incendiu, sa se poata asigura masuri eficiente de stingere a acestuia si sa fie posibila salvarea persoanelor.

(2)Pentru evitarea pericolului de propagare a focului si a fumului la trecerea unei instalatii de la un compartiment de incendiu la altul, se prevad masuri de protectie conform reglementarilor tehnice specifice.

(3)Instalatiile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL), precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate conform reglementarilor tehnice specifice.

Art. 52

(1)Instalatiile de protectie impotriva incendiilor fac parte din masurile de protectie activa la foc cu rol important in asigurarea cerintei esentiale 'securitatea la incendiu' a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a amenajarilor, precum si pentru securitatea utilizatorilor.

(2)Instalatiile de protectie impotriva incendiilor pot fi:

a)instalatii de detectare a gazelor inflamabile;

b)instalatii de inhibare a exploziei;

c)instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;

d)instalatii de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti;

e)instalatii de hidranti interiori, coloane uscate, hidranti exteriori;

f)instalatii speciale de stingere cu apa;

g)instalatii de stingere a incendiilor cu gaze;

h)instalatii de stingere a incendiilor cu spuma;

i)instalatii de stingere a incendiilor cu pulberi;

j)instalatii de stingere a incendiilor cu aerosoli.

Art. 53

Instalatiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie sa asigure indeplinirea urmatoarelor criterii:

a)sa dispuna, in intreaga zona protejata, de detectoare adecvate, pentru a permite ca prezenta gazului inflamabil sa fie detectata intr-o faza incipienta;

b)sa fie prevazute cu mijloace de comunicare sigure intre detectoare si o centrala de colectare a informatiilor/ echipament de control si semnalizare;

c)sa fie capabile sa reziste conditiilor de mediu in care sunt montate, astfel incat sa-si poata indeplini functiile pe parcursul duratei de viata normate.

Art. 54

Instalatiile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel incat sa reziste la presiunea maxima de explozie, sa asigure detectarea imediata a cresterii presiunii, precum si eliberarea in cel mai scurt timp posibil a unui mediu de stingere uniform dispersat si mentinerea produsului de stingere la o concentratie de calcul intr-un timp specificat in incinta protejata.

Art. 55

(1)Instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu trebuie sa detecteze incendiul la momentul initierii, prin detectarea parametrilor fizici si/sau chimici asociati incendiului - fum, flacari si/sau caldura -, si sa transfere un semnal sonor si/sau vizual la un/o echipament de control si semnalizare/centrala de detectare-semnalizare, astfel incat sa dea un semnal de alarma si, dupa caz, sa actioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea fortelor de interventie, deversarea automata a substantei de stingere etc.

(2)Echipamentul de control si semnalizare trebuie sa asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare, pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizarilor gresite si pentru initierea actiunilor necesare;

(3)Instalatiile cu actionare manuala de alarmare la incendiu trebuie sa dea posibilitatea ca un utilizator sa initieze si sa transfere un semnal de alarma la incendiu la un echipament de control si semnalizare, astfel incat sa fie posibila initierea diferitelor actiuni planificate.

Art. 56

(1)Instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si instalatiile de presurizare pentru controlul fumului trebuie sa asigure in caz de incendiu:

a)mentinerea cailor de evacuare si de acces libere de fum pe inaltimea de circulatie;

b)facilitarea operatiilor fortelor de interventie, prin crearea unor zone fara fum;

c)intarzierea sau impiedicarea generalizarii incendiului prin aparitia fenomenului de flash-over, prevenind astfel dezvoltarea rapida a incendiului;

d)reducerea consecintelor si avariilor provocate de fum si gaze fierbinti;

e)reducerea eforturilor care apar in elementele structurale ale constructiilor si instalatiilor in caz de incendiu.

(2)Instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti trebuie sa indeplineasca criteriile referitoare la capacitatea de a activa si de a stabili presiunea proiectata intr-o incinta specificata sau o viteza convenabila a debitului de aer prin deschideri in peretii incintei specificate, asigurandu-se alimentarea electrica din doua surse, principala si de rezerva.

(3)Pe timpul interventiilor, daca situatia impune evacuarea cantitatilor de fum acumulate, se pot practica deschideri in unele elemente de constructie care delimiteaza spatiile respective si care nu au rol de rezistenta.

Art. 57

(1)Instalatiile de hidranti interiori trebuie sa asigure posibilitatea utilizatorilor de a realiza interventia, in faza initiala a incendiului, cu debitele, presiunile, durata teoretica de functionare, lungimea jetului si a furtunului normate potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.

(2)Instalatiile de hidranti exteriori trebuie sa asigure o legatura la conducta principala de apa pentru echipamentele si utilajele de stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice, standardelor europene de referinta, precum si standardelor nationale referitoare la cerintele de racordare si adancimea de ingropare.

Art. 58

Instalatiile speciale de stingere cu apa, cum sunt cele de sprinklere, instalatii cu ceata de apa si altele asemenea, trebuie astfel proiectate incat:

a)sa asigure un raspuns imediat in caz de incendiu, prin deversarea apei, intr-o schema si o cantitate prestabilita, cu debitele, intensitatile de stropire si stingere normate, pe durata proiectata de functionare, peste o suprafata data, in scopul controlului sau stingerii incendiului, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice;

b)sa asigure, dupa caz, racirea elementelor de constructii si instalatii;

c)sa creeze o bariera care impiedica propagarea incendiului.

Art. 59

(1)Instalatiile de stingere cu gaze: dioxid de carbon, argon, azot, inlocuitori de haloni si altele asemenea, precum si instalatiile de stingere cu aerosoli pot fi cu inundare totala sau locala.

(2)Instalatiile de stingere cu gaze trebuie sa indeplineasca criteriile de performanta privind capacitatea de a fi activate manual sau automat, deversarea uniforma a produsului de stingere in incinta sau peste suprafata specificata, intr-o cantitate determinata, pentru a stabili si mentine concentratia proiectata pe durata de timp normata, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.

(3)Pentru instalatiile de stingere cu gaze cu inundare totala este necesar sa se asigure evacuarea tuturor persoanelor din compartimentul in care va fi utilizat gazul, inainte ca aceasta actiune sa inceapa.

(4)Instalatiile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prevazute cu dispozitive de avertizare a utilizatorilor din spatiul protejat, optice si acustice, pentru

semnalizarea intrarii acestora in functiune.

(5)In cazul in care gazul deversat automat in caz de incendiu poate pune in pericol viata utilizatorilor din zonele protejate, instalatiile de stingere se prevad cu dispozitive de temporizare care sa intarzie intrarea acestora in functiune cu o perioada prestabilita.

(6)Perioada dintre declansarea semnalului de avertizare si intrarea in functiune a instalatiei de stingere se calculeaza astfel incat sa se asigure evacuarea utilizatorilor din orice punct al zonei protejate.

(7)Usile de acces in zone, spatii sau incaperi in care sunt posibile deversari de gaze ce pot pune in pericol viata utilizatorilor, precum si caile de evacuare din aceste locuri se marcheaza cu inscriptii de avertizare asupra pericolului, amplasate in locuri vizibile pentru personalul de la locurile de munca si fortele de interventie.

(8)Semnalele optice si acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)sa fie inactive in starea de asteptare;

b)sa indice toate caile de evacuare din zonele de stingere;

c)sa poata fi clar identificate si percepute cu tonalitati diferite, la inceputul si la sfarsitul perioadei de temporizare;

d)sa nu poata fi oprite inainte de expirarea timpului de functionare a instalatiei de stingere;

e)sa fie in concordanta cu capacitatile psihomotorii si senzoriale ale utilizatorilor.

(9)Pentru sistemele cu stingere locala nu este necesara evacuarea tuturor persoanelor din compartiment, dar sunt obligatorii masuri speciale privind instruirea personalului.

Art. 60

Instalatiile de stingere a incendiilor cu spuma trebuie sa indeplineasca criteriile de performanta referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat si de a genera si dispersa o cantitate calculata de spuma, cu coeficientul de infoiere stabilit, peste o suprafata data, cu debitele de stingere necesare, intr-un timp specificat, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.

Art. 61

Instalatiile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie sa indeplineasca criteriile de performanta referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat si de a refula o cantitate calculata de pulbere peste o suprafata data sau un obiect specificat, cu intensitatile si debitele de stingere necesare, intr-un timp normat si in reprizele normate, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.

Art. 62

Proiectarea, montarea, exploatarea, verificarea si mentenanta instalatiilor de protectie impotriva incendiilor se efectueaza conform standardelor europene de referinta si reglementarilor tehnice specifice.

SECTIUNEA 4: Instalatiile aferente constructiilor si instalatiile tehnologice

Art. 63

(1)Instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apa, de incalzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare si altele asemenea, precum si instalatiile tehnologice se proiecteaza, se executa si se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, astfel incat acestea sa nu constituie surse de initiere si/sau de propagare a incendiilor.

(2)Instalatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa corespunda destinatiei, tipului si categoriei de importanta a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de protectie corespunzator mediului in care sunt amplasate si sa respecte prevederile din normele specifice de aparare impotriva incendiilor.

(3)Instalatiile tehnologice se pun in functiune si se exploateaza cu respectarea stricta a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite de proiectanti si de producatori.

Art. 64

(1)Instalatiile de ventilare sau de climatizare, precum si cele de transport pneumatic se proiecteaza, se realizeaza si se exploateaza astfel incat, in functionare normala, partile componente, cum sunt echipamente, motoare, angrenaje, tubulatura, sa nu genereze surse care pot aprinde substantele vehiculate prin acestea si sa nu faciliteze propagarea incendiului.

(2)Traseele instalatiilor de ventilare, climatizare sau transport pneumatic din constructiile cu risc de incendiu sau explozie, precum si cele din salile aglomerate ori din incaperile cu bunuri de mare valoare sau de importanta deosebita trebuie sa fie independente si complet separate de traseele pentru alte spatii.

(3)Se interzice evacuarea prin aceeasi instalatie de ventilare, de climatizare sau de transport pneumatic a substantelor care, in amestec sau prin combinatie chimica, pot produce incendii ori explozii.

Art. 65

Constructiile, instalatiile tehnologice, precum si zonele din vecinatatea acestora, in care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevad, conform reglementarilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor si de inhibare, inertizare sau evacuare fortata a acestora, in vederea preintampinarii acumularii de concentratii periculoase, precum si pentru semnalizarea situatiei create.

Art. 66

(1)Instalatiile de iluminat de siguranta trebuie sa functioneze pentru o perioada de timp normata, in zonele specificate, la intreruperea iluminatului normal.

(2)Tipurile de instalatii de iluminat de siguranta si cazurile in care se prevad in constructii, modul de alimentare cu energie electrica a acestora, precum si nivelurile de iluminare necesare trebuie sa indeplineasca cerintele reglementarilor tehnice specifice.

Art. 67

Sursele de rezerva de alimentare cu energie a instalatiilor de protectie impotriva incendiilor trebuie sa indeplineasca criteriile de performanta referitoare la furnizarea automata pe durata de timp normata a alimentarii cu energie a acestora, la intreruperea alimentarii normale, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.

Art. 68

Constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile se protejeaza impotriva actiunii electricitatii atmosferice cu instalatii de protectie impotriva trasnetului, conform cu reglementarile tehnice specifice.

SECTIUNEA 5: Limitarea propagarii incendiului la constructiile invecinate

Art. 69

(1)Limitarea propagarii incendiului la constructiile invecinate poate fi realizata

prin:

a)limitarea efectului radiatiei flacarilor;

b)controlul initierii si propagarii focului pe suprafata exterioara a acoperisului, inclusiv a luminatoarelor;

c)controlul patrunderii focului de la acoperis in interiorul cladirii;

d)controlul aprinderii acoperisului de la un incendiu de dedesubt.

(2)Limitarea efectelor radiatiei se asigura prin controlul urmatorilor parametri:

a)distante de siguranta normate intre constructii;

b)marimea zonelor vitrate neprotejate;

c)performanta de reactie la foc si de rezistenta la foc din interior si exterior a produselor pentru fatade;

d)comportarea la foc a partilor vitrate sau opace ale fatadelor;

e)masuri de protectie activa.

Art. 70

Conditiile tehnice, masurile, performantele si nivelurile de performanta privind limitarea propagarii incendiului la constructiile invecinate se precizeaza in reglementarile tehnice specifice.

SECTIUNEA 6: Evacuarea utilizatorilor si securitatea fortelor de interventie

Art. 71

(1)Pentru evacuarea in conditii de siguranta a utilizatorilor in caz de incendiu, caile de evacuare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

a)conformare la foc si amplasare corespunzatoare;

b)separare de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum;

c)asigurarea controlului fumului;

d)limitarea producerii incendiului si fumului.

(2)In functie de categoria constructiei, instalatiei sau a amenajarii si de destinatia acesteia, se au in vedere si alte masuri specifice, cum sunt:

a)dimensionarea, realizarea, dispunerea si marcarea cailor de evacuare si a iesirilor de evacuare corespunzator numarului de utilizatori si starii sanatatii acestora, conform prevederilor reglementarilor tehnice;

b)prevederea instalatiilor de detectare si semnalizare a incendiului, precum si de comunicare-avertizare;

c)prevederea instalatiilor de iluminat de siguranta, alimentate din surse corespunzatoare; prevederea instalatiilor de semnalizare a iesirilor de urgenta;

d)prevederea de dispozitive de siguranta la usi, cum sunt blocari in pozitie deschisa, dispozitive antipanica si altele asemenea;

e)prevederea de sisteme de orientare in caz de incendiu, cum sunt indicatoare de securitate, marcaje fotoluminiscente si altele asemenea;

f)prevederea de instalatii de presurizare si alte sisteme de control al fumului;

g)prevederea de locuri sigure de salvare in interiorul si/sau in afara constructiei;

h)prevederea unor mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor pentru a fi folosite de utilizatori sau de pompieri, cum sunt instalatiile de hidranti, coloanele uscate si altele asemenea.

Art. 72

Instalatiile de semnalizare a iesirilor de urgenta trebuie sa indice utilizatorilor traseul de evacuare, usile de evacuare, marcarea scarilor de evacuare din cladire si marcarea usilor si traseelor care nu servesc la evacuare.

Art. 73

Constructiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator dimensionate si realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior, la nivelul terenului ori al cailor de acces carosabile, in refugii sau in alte locuri special amenajate.

Art. 74

Pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu, se adopta solutii si masuri adecvate, cu respectarea reglementarilor tehnice specifice.

Art. 75

La proiectarea si la executarea cailor de evacuare se interzice prevederea usilor care se pot bloca in pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu exceptia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati la evacuare, cum sunt impiedicarea, alunecarea, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica si altele asemenea.

Art. 76

Pentru securitatea echipelor de salvare/fortelor de interventie sunt necesare:

a)masuri pentru ca echipele de interventie si salvare sa-si desfasoare activitatea la un nivel adecvat de securitate si sa paraseasca cladirea fara riscuri de accidente;

b)amenajari pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta, pentru autospeciale si pentru ascensoarele de pompieri;

c)masuri care sa permita ca stingerea sa fie realizata eficient in interiorul si in jurul constructiei.

Art. 77

Ascensoarele de pompieri se prevad si se realizeaza potrivit reglementarilor tehnice specifice, asigurand accesul fortelor de interventie pe durata stabilita in planurile specifice.

Art. 78

(1)Asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incintele operatorilor economici si ale institutiilor, in zonele locuite, precum si intre localitati este obligatorie, conform reglementarilor tehnice specifice.

(2)In locurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil dinspre drumurile publice si dinspre drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice anotimp.

(3)Caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie.

Art. 79

Masurile, conditiile tehnice, performantele si nivelurile de performanta privind proiectarea cailor de evacuare si acces aferente constructiilor, instalatiilor si amenajarilor se realizeaza conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice.

CAPITOLUL IV: Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor

SECTIUNEA 1: Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor

Art. 80

Masurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor privesc:

a)controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activitatilor, pe timpul desfasurarii si dupa incheierea acestora;

b)stabilirea masurilor tehnico-organizatorice in vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecintelor incendiilor;

c)mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor in siguranta si pentru securitatea echipelor de interventie in cazul izbucnirii unui incendiu;

d)intretinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor.

Art. 81

(1)Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice.

(2)Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate este interzisa.

(3)La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, verificare si intretinere, precum si a masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.

Art. 82

Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice prevazute la art. 63 se interzic:

a)neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;

b)functionarea fara sistemele, aparatele si echipamentele necesare conform instructiunilor de functionare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta in functionare sau inlocuirea acestora cu altele supradimensionate;

c)intretinerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare;

d)depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora;

e)executarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari de catre personal neautorizat.

Art. 83

(1)Mentinerea in buna stare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementarilor tehnice specifice.

(2)Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii statice conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice este obligatorie.

Art. 84

(1)In spatiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariatilor si al altor persoane fara echipament de protectie adecvat conditiilor de lucru.

(2)Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate corespunzator sau care pot produce scantei prin functionare, lovire sau frecare in spatii sau in locuri cu risc de explozie este interzisa.

Art. 85

(1)Produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.

(2)Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizandu-se lichide inflamabile.

(3)Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

Art. 86

(1)Pe timpul transportului, depozitarii si manipularii produselor sau substantelor combustibile se tine seama de proprietatile fizico-chimice ale acestora, astfel incat la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa nu se propage incendiul.

(2)Produsele si substantele combustibile se transporta, se manipuleaza si se depoziteaza in ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, in vederea identificarii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere ori de neutralizare adecvate.

(3)Dispunerea materialelor periculoase in depozit se face potrivit planului de depozitare.

(4)La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor sau substantelor combustibile cu substantele de stingere.

Art. 87

(1)Deseurile si reziduurile, scurgerile si depunerile de praf sau de pulberi combustibile se indeparteaza ritmic prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecarui schimb de lucru, si se depun in locuri special destinate depozitarii sau distrugerii lor.

(2)Deseurile si reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt carpe, calti, bumbac, rumegus, care contin astfel de produse, se colecteaza in cutii sau in vase metalice ori cu captuseala metalica interioara, prevazute cu capac, amplasate in locuri fara risc de incendiu si marcate.

(3)Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care se reutilizeaza, se depoziteaza, cu asigurarea distantelor de siguranta fata de cladiri, instalatii, culturi agricole, suprafete impadurite si alte materiale combustibile, in functie de natura si de proprietatile fizico-chimice ale acestora.

(4)Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care nu se reutilizeaza, se distrug conform reglementarilor specifice.

Art. 88

(1)Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza in conditii adecvate naturii lor, bine ventilate si luandu-se masuri de control si preintampinare a fenomenului de autoincalzire.

(2)Prevenirea aparitiei fenomenului de autoaprindere se urmareste si la depozitarea furajelor si plantelor tehnice, conform reglementarilor specifice.

(3)Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje si plante tehnice se face la distante de siguranta, astfel incat eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze vecinatatile.

Art. 89

Toate instalatiile/conductele prin care circula substante lichide sau gaze se marcheaza prin culori specifice de identificare a naturii substantei, respectiv pericolului acesteia, prevazute de normele tehnice specifice.

Art. 90

(1)Tratarea sau protejarea materialelor si elementelor de constructii combustibile si/sau a structurilor din alcatuirea constructiilor sau a instalatiilor cu substante de termoprotectie ori ignifuge se efectueaza potrivit reglementarilor tehnice specifice.

(2)Lucrarile de termoprotectie se executa numai de catre personal atestat, conform normelor tehnice specifice.

(3)Calitatea lucrarilor de ignifugare executate se certifica prin rapoarte de incercare emise de laboratoare autorizate conform legii.

Art. 91

Elementele de limitare a propagarii focului, de izolare termica si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcatuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent in buna stare, pentru a-si indeplini rolul stabilit.

Art. 92

(1)In constructiile civile/publice si de productie, cantitatile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare si executie.

(2)In salile aglomerate si de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori in incinte amenajate pentru activitati cu public este interzis accesul publicului cu produse si substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.

(3)Depozitarea si utilizarea in spatii publice a mijloacelor, produselor si substantelor prevazute la alin. (2) este permisa numai in locurile amenajate in acest scop si cu respectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor.

Art. 93

(1)La cladiri administrative/birouri, activitatea se organizeaza astfel incat sa nu se creeze aglomerari ale publicului, care sa ingreuneze sau chiar sa blocheze evacuarea in caz de incendiu.

(2)Pe timpul exploatarii incaperilor, compartimentelor si spatiilor aferente cladirilor administrative trebuie luate masuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantitatilor de materiale combustibile si a eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.

Art. 94

(1)In salile aglomerate ori amenajarile temporare in care se desfasoara activitati cu public nu se admite accesul unui numar de persoane mai mare decat capacitatea stabilita prin proiect.

(2)Amplasarea mobilierului in salile aglomerate se realizeaza astfel incat sa se asigure culoare de trecere cu latimi care sa permita deplasarea publicului catre iesirile din sala.

(3)In incintele prevazute la alin. (1), scaunele sau bancile se fixeaza de pardoseala

astfel incat sa nu fie rasturnate in caz de panica si sa asigure evacuarea rapida si

fara accidente a publicului.

(4)La finalizarea activitatii in sala aglomerata sau amenajarea temporara se executa un control de verificare pentru depistarea si inlaturarea eventualelor nereguli in domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatarii.

(5)Se recomanda asigurarea unui sistem de alarmare in caz de incendiu, cu mesaj preinregistrat.

Art. 95

(1)In perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judetene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu si, dupa caz, administratorii operatorilor economici/ conducatorii institutiilor din zonele mentionate trebuie sa elaboreze programe speciale de masuri pentru prevenirea incendiilor specifice.

(2)Masurile speciale pe timpul secetos cuprind:

a)identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de precipitatii;

b)interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune avansata;

c)restrictionarea efectuarii, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari care creeaza conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de substante volatile sau supraincalziri excesive;

d)asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;

e)intensificarea controalelor in zonele cu culturi agricole si in locuri cu vegetatie forestiera, mai ales cele frecventate pentru agrement;

f)asigurarea si verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.

(3)Masurile speciale stabilite sunt aduse la cunostinta tuturor salariatilor si, dupa caz, populatiei.

Art. 96

Inainte de inceperea sezonului rece se iau urmatoarele masuri de prevenire:

a)controlul instalatiilor si al sistemelor de incalzire existente la operatorii economici, institutiile publice, locuintele si gospodariile populatiei, cum sunt surse de caldura, conducte, corpuri si elemente de incalzire, sobe, cosuri si canale de fum, si inlaturarea defectiunilor constatate, asigurandu-se functionarea la parametrii normati;

b)protejarea contra inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa;

c)asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszapezirea cailor de acces, de evacuare si de interventie.

SECTIUNEA 2: Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis

Art. 97

(1)Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzisa; locurile cu pericol de incendiu, in care se aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele in drept.

(2)Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unitatilor, in zonele de agrement si in gospodariile populatiei se face numai in locuri special amenajate, in conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte vecinatati.

(3)Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii.

(4)Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii.

(5)Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile: lemn, hartie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare.

(6)Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri in care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si ingrijirea copiilor.

Art. 98

(1)Reglementarea de catre administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sau, dupa caz, de consiliul local a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis presupune:

a)stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deseurilor combustibile, curatarile prin ardere, precum si a persoanelor care le supravegheaza;

b)stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului deschis;

c)nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc;

d)descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc;

e)aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrari.

(2)Distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri combustibile se efectueaza cu respectarea legislatiei specifice privind protectia mediului.

Art. 99

(1)Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu, in constructii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, in depozite ori in alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile este interzisa.

(2)Lucrarile prevazute la alin. (1) se pot executa in spatiile respective numai dupa ce s-au luat masuri pentru: evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor.

(3)Lucrarile mentionate la alin. (1) si la art. 97 alin. (4) se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, al carui model este prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme generale.

(4)In toate cazurile prevazute la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si informarea serviciului privat/voluntar pentru situatii de urgenta.

Art. 100

(1)Permisul de lucru cu foc, prevazut la art. 99 alin. (3), se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent.

(2)Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.

(3)La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant emitentului.

Art. 101

Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc. in care se executa operatiuni cu foc deschis are obligatia sa asigure masuri pentru:

a)pregatirea locului;

b)instruirea personalului;

c)controlul dupa terminarea lucrarii.

Art. 102

(1)Executantul lucrarii are obligatia de a utiliza pentru executarea lucrarilor cu foc deschis numai echipamente si aparate in buna stare de functionare.

(2)Toate echipamentele si aparatele pentru executarea lucrarilor cu foc deschis se intretin si se verifica in conformitate cu instructiunile furnizorului.

Art. 103

In timpul executarii lucrarii trebuie sa se asigure:

a)supravegherea permanenta a flacarii, a raspandirii si a traiectoriilor scanteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului de caldura;

b)strangerea si depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau cu apa;

c)inchiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, daca durata intreruperii executarii lucrarii depaseste 10 minute;

d)interzicerea agatarii arzatoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilena;

e)neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru sau de urcari pe scari, schele etc.;

f)evacuarea carbidului din generator, in cazul intreruperii lucrului pe o perioada mai indelungata.

Art. 104

Dupa terminarea lucrarii, seful sectorului de activitate, prevazut la art. 101, trebuie sa asigure urmatoarele masuri:

a)verificarea locului in care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajari de fum etc.;

b)descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este intacta, si luarea de masuri in consecinta;

c)verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul noptii, a situatiei existente la locul in care s-a efectuat lucrarea si in imediata apropiere a acestuia;

d)depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare;

e)reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile ia cel putin 6 ore de la terminarea lucrarii;

f)colectarea slamului de carbid in containere destinate acestui scop si depozitarea acestora intr-un loc special amenajat.

Art. 105

(1)Folosirea flacarii: lumanari, faclii, torte si altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivitatilor desfasurate in restaurante sau pentru ambianta ori divertisment in restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisa.

(2)Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flacarii in situatiile mentionate la alin. (1), cu conditia asigurarii conditiilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiului, dupa cum urmeaza:

a)evitarea amplasarii in apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;

b)folosirea unor suporturi incombustibile;

c)prevenirea producerii unor incendii prin rasturnare, manevrare gresita etc.;

d)stingerea obligatorie a flacarilor la terminarea evenimentului;

e)nominalizarea personalului propriu ce asigura supravegherea si interventia in caz de incendiu;

f)asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de aparare impotriva incendiilor;

g)anuntarea, dupa caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situatii de urgenta, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.

(3)Pentru spectacolele de tipul mentionat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti, la inceputul stagiunii, programul spectacolelor respective.

Art. 106

(1)Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie in cadrul fiecarui operator economic sau al fiecarei institutii publice si se face prin dispozitie scrisa, data de persoana cu atributii de conducere.

(2)Pentru situatiile in care o constructie sau o amenajare este folosita de mai multi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozitie emisa de proprietarul constructiei sau al amenajarii respective, insusita de utilizatorii in cauza.

(3)In dispozitia pentru reglementarea fumatului se mentioneaza:

a)locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe langa spatiile publice inchise, conform legii, in care este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete; se prevad obligatoriu locurile cu schele, cofraje si esafodaje, realizate din materiale combustibile, precum si lanurile de cereale in faza de coacere si zonele impadurite;

b)locurile amenajate pentru fumat;

c)persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii, pe locuri si sectoare de activitate;

d)alte date si informatii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

(4)Locurile in care este interzis fumatul se marcheaza conform legii.

(5)Locurile in care este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul 'loc pentru fumat'.

(6)Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor sunt amplasate la o distanta mai mare de 40 m fata de locurile in care exista pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m fata de locurile in care exista materiale solide combustibile: lemn, textile, hartie, carton asfaltat, bitum, si 50 m fata de culturile de cereale paioase in perioada coacerii si recoltarii sau de zonele impadurite.

(7)Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:

a)scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamant;

b)instructiuni afisate, cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare in caz de incendiu;

c)mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.

(8)Scrumierele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

(9)Depunerea in scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile, cum sunt hartia, cartonul, textilele, este interzisa.

(10)Golirea scrumierelor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile este interzisa.

(11)Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.

SECTIUNEA 3: Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cailor de evacuare

Art. 107

Pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a utilizatorilor in siguranta in caz de incendiu se adopta urmatoarele masuri:

a)intretinerea in buna stare de functionare a sistemelor de decomprimare sau de etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica din compunerea constructiilor si instalatiilor;

b)pastrarea cailor de evacuare libere si in stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate si realizate;

c)functionarea iluminatului de siguranta si a celei de-a doua surse de energie electrica, conform reglementarilor tehnice;

d)functionarea sistemelor de alarmare si semnalizare a incendiilor la parametrii de performanta pentru care au fost proiectate;

e)organizarea si desfasurarea, periodic, de exercitii si aplicatii cu salariatii, in conditiile legii.

Art. 108

(1)Caile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, in refugii sau in alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marcheaza cu indicatoare standardizate,

conform reglementarilor tehnice specifice, astfel incat traseele acestora sa fie recunoscute cu usurinta, atat ziua cat si noaptea, de persoanele care le utilizeaza in caz de incendiu.

(2)Se monteaza indicatoare corespunzatoare la rampele scarilor care duc la demisol sau subsol ori la usile de acces catre alte spatii si incaperi din care evacuarea nu poate fi continuata.

Art. 109

(1)Dispozitivele care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protectie a golurilor, cele de actionare a trapelor si clapetelor, precum si cele care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon se mentin in permanenta in stare de functionare.

(2)Se interzice blocarea in pozitie deschisa a usilor caselor scarilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de inchidere automata sau a altor usi care, in caz de incendiu, au rolul de a opri patrunderea fumului, gazelor fierbinti si propagarea incendiilor pe verticala sau orizontala.

(3)Dispozitivele de la alin. (2), care asigura inchiderea automata a usilor, se verifica periodic si se mentin in stare de functionare.

(4)Sistemul de inchidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie sa permita deschiderea usoara a acestora in caz de incendiu.

Art. 110

(1)Este interzisa blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea sau inaltimea libera de circulatie stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie, precum si efectuarea unor modificari la acestea, prin care se inrautateste situatia initiala.

(2)In casele scarilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare ale cladirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de masini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si accesul personalului de interventie.

Art. 111

(1)Accesul mijloacelor si personalului pentru interventiile operative in caz de incendiu, in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, stingerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat in permanenta la toate:

a)constructiile si incaperile acestora;

b)instalatiile tehnologice si anexe;

c)depozitele inchise si deschise de materii prime, semifabricate, produse finite si auxiliare;

d)mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, precum si la punctele de comanda ale acestora, cum sunt: centrale si butoane de semnalizare a incendiilor, statii de pompare a apei, hidranti de incendiu, stingatoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare si castele de apa, rampe ale surselor de apa naturale;

e)dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu:

cortine de siguranta, sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti, clapete de

pe tubulatura de ventilare si altele asemenea;

f)tablourile de distributie si intrerupatoarele generale ale instalatiilor electrice de iluminat, de forta si de siguranta, precum si la sursele de alimentare de rezerva care sunt destinate alimentarii receptoarelor electrice cu rol in caz de incendiu;

g)vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora: gaze si lichide combustibile, benzi transportoare si altele asemenea;

h)alte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apa si altele asemenea.

(2)Persoanele fizice sau juridice care detin sau administreaza constructiile, instalatiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate sa marcheze prin indicatoare, potrivit reglementarilor tehnice specifice, prezenta mijloacelor de la alin. (1) si sa afiseze regulile specifice care trebuie respectate.

Art. 112

(1)Intrarile in incintele unitatilor si circulatiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigura accesul la cladiri si instalatii, la racordurile de alimentare cu apa, cum sunt retele, bazine, rauri, lacuri, traversarile de cale ferata si altele asemenea, se mentin, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zapada si altele asemenea, care ar putea impiedica interventia operativa pentru stingerea incendiilor.

(2)In cazul in care acest lucru nu este posibil, se asigura si se marcheaza, potrivit reglementarilor tehnice specifice, cai de acces si circulatii ocolitoare.

Art. 113

Caile de acces si de evacuare din cladiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiatii, locurile in care sunt amplasate utilajele si instalatiile pentru stingerea incendiilor si orice alte instalatii care, in caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marcheaza vizibil, potrivit reglementarilor tehnice specifice.

Art. 114

Platformele de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la inaltimi, prevazute in imediata vecinatate a constructiilor, se marcheaza corespunzator si se mentin libere.

Art. 115

Ascensoarele de pompieri se mentin permanent in buna stare de functionare, pentru a putea fi utilizate operativ in caz de necesitate, si se marcheaza corespunzator.

SECTIUNEA 4: Masuri generale de prevenire a incendiilor in locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei

Art. 116

In locuintele unifamiliale/multifamiliale/ gospodariile populatiei se interzic:

a)utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, intrerupatoarelor, dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau cu improvizatii;

b)suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultana a mai multor receptori;

c)nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de calcat, resou, radiator si altele asemenea;

d)folosirea sigurantelor fuzibile supradimensionate prin inlocuirea cu lita a fuzibilului calibrat;

e)folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat cu petrol, in spatii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri si altele asemenea;

f)folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat cu petrol atat in spatii cu pericol de explozie, respectiv in incaperi in care sunt depozitate produse petroliere, cat si in lanuri de cereale, pajisti, in paduri si in apropierea acestora;

g)asezarea sau pastrarea buteliilor de gaze in apropierea oricaror surse de caldura ori sub actiunea directa a razelor solare;

h)folosirea buteliilor de gaze lichefiate fara regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la capete;

i)folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/ conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu sapun;

j)incalzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora in pozitie culcata, rasturnata sau inclinata;

k)transvazarea gazului din butelie in orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

l)pastrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumanari, lampi cu gaz si

altele asemenea, in locuri in care au acces copiii;

m)nesupravegherea copiilor, precum si blocarea lor in casa cu lumanari aprinse, sobe, plite si/sau aparate electrice aflate in functiune.

n)depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere si altele asemenea, in podurile cladirilor;

o)folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora in magazii, poduri, remize, sub soproane sau langa materiale combustibile; afumatorile se confectioneaza din zidarii de caramida si materiale incombustibile si se amplaseaza independent de celelalte constructii din gospodarie.

Art. 117

In locuinte de tip unifamilial sau in apartamentele blocurilor de locuit, carburantii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pastreaza numai in ambalaje metalice special destinate, inchise ermetic, in locuri protejate si fara a se depasi 25 l.

Art. 118

Masurile de prevenire a incendiilor privind instalatiile electrice, de incalzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deseurilor, precum si cele impotriva descarcarilor electrice atmosferice/electricitatii statice se aplica si in locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei.

Art. 119

Pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu se recomanda amplasarea in bucatarii a unui stingator sau a unei paturi de incendiu.

SECTIUNEA 5: Masuri generale de prevenire a incendiilor in spatii destinate persoanelor cu dizabilitati/solicitantilor de azil

Art. 120

(1)In spatiile destinate persoanelor cu dizabilitati se interzice:

a)fumatul;

b)utilizarea lumanarilor, chibriturilor, lampilor cu gaz sau a altor surse cu flacara;

c)utilizarea pentru incalzire a resourilor si radiatoarelor electrice.

(2)Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilitati in zonele de lucru cu foc.

Art. 121

Pentru evacuarea in conditii eficiente si sigure se asigura:

a)un sistem de alarmare in caz de incendiu, adecvat utilizatorilor;

b)un telefon cu legatura directa la serviciul public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta/serviciul profesionist pentru situatii de urgenta cel mai apropiat;

c)marcarea usilor camerelor cu culori, dupa cum urmeaza:

1.rosu - persoane care nu se pot evacua singure;

2.galben - persoane care necesita sprijin la evacuare;

3.verde - persoane care se evacueaza singure;

d)marcarea directiei de evacuare pentru spatiile in care se afla persoane cu deficiente de vedere prin pictograma corespunzatoare in relief, amplasata pe perete la o distanta de circa 120 cm fata de sol;

e)organizarea de exercitii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficiente psihice.

Art. 122

In centrele de cazare si primire a solicitantilor de azil, aflate in subordinea Oficiului National pentru Refugiati, se asigura afisarea de instructiuni de prevenire a incendiilor si de comportament in caz de incendiu intr-o limba de circulatie internationala si se verifica intelegerea lor corecta de catre acestia.

CAPITOLUL V: Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor

Art. 123

(1)Echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor cu instalatii de protectie impotriva incendiilor si cu alte mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigura conform reglementarilor tehnice si normelor specifice de aparare impotriva incendiilor.

(2)Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor trebuie sa indeplineasca si sa asigure criteriile si nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice aplicabile si de specificatiile tehnice de referinta.

Art. 124

Categoriile principale de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor sunt prezentate in anexa nr. 5, potrivit rolului pe care il au in asigurarea protectiei constructiilor, instalatiilor tehnologice, amenajarilor si a utilizatorilor la actiunea incendiului.

Art. 125

Dotarea operatorilor economici si a institutiilor cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice de aparare impotriva incendiilor si reglementarilor tehnice.

Art. 126

Pentru tipurile de constructii, instalatii tehnologice si amenajari care nu se incadreaza in prevederile reglementarilor tehnice si ale normelor specifice se recomanda verificarea necesitatii si oportunitatii echiparii si dotarii acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, prin utilizarea unor metode de analiza sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu.

Art. 127

Proiectantii si beneficiarii au obligatia de a include in documentatie, respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor cu marcaj CE, certificate sau agrementate, conform legii.

Art. 128

(1)Producatorii, furnizorii, proiectantii si executantii de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor trebuie sa puna la dispozitia beneficiarului urmatoarele:

a)documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piata, dupa caz, a certificatului EC si a declaratiei de conformitate, a certificatului de conformitate al produsului, a agrementului tehnic;

b)documentatia tehnica aferenta, conform standardului de referinta;

c)schema sinoptica a sistemului/instalatiei, schemele bloc si de racordare si softul necesar;

d)instructiuni de utilizare si pentru controlul starii de functionare;

e)masuri care se adopta in caz de nefunctionare.

(2)Documentele de la alin. (1) lit. a) si b) se pun la dispozitie de producatori, furnizori si utilizatori, la cerere, organului de control pentru supravegherea pietei.

Art. 129

Montarea, exploatarea si mentenanta mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se fac in conformitate cu reglementarile tehnice specifice, cu instructiunile de montaj, utilizare, verificare si intretinere ale producatorilor si cu standardele europene de referinta, astfel incat sa li se asigure permanent performantele normate.

Art. 130

La stabilirea tipurilor de instalatii de protectie impotriva incendiilor si a altor mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor cu care se echipeaza constructiile, instalatiile si amenajarile se au in vedere urmatoarele criterii:

a)conditiile si cerintele tehnice precizate in reglementarile tehnice specifice;

b)posibilitatile de actionare in spatii inchise, in subsoluri, la inaltime sau in medii cu nocivitate marita;

c)caracteristicile si performantele mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;

d)compatibilitatea substantelor de stingere cu clasele de incendiu si cu alte substante de stingere utilizate simultan sau succesiv;

e)influenta substantelor de stingere asupra utilizatorilor, elementelor de constructie ale cladirii si mediului.

Art. 131

(1)Tipul si numarul de stingatoare cu care se doteaza constructiile se stabilesc potrivit reglementarilor tehnice ori normelor specifice de aparare impotriva incendiilor.

(2)Numarul orientativ de stingatoare pentru dotarea categoriilor de constructii pentru care nu exista prevederi in reglementarile tehnice specifice este prezentat in anexa nr. 6.

Art. 132

Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, cu care sunt echipate si dotate constructiile, instalatiile si amenajarile, se amplaseaza si/sau se depoziteaza, conform documentatiilor tehnice de executie si reglementarilor specifice, in locuri ferite de intemperii, agenti corozivi, efecte negative ale temperaturii etc. ori se protejeaza corespunzator mediilor in care se utilizeaza.

Art. 133

La amplasarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, care sunt utilizate de personalul de pe locurile de munca si/sau de fortele de interventie, in caz de incendiu, se au in vedere si urmatoarele cerinte:

a)locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile si la distante optime fata de focarele cele mai probabile;

b)inaltimea de montare sa fie accesibila;

c)sa fie bine fixate si sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu.

Art. 134

(1)Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor se marcheaza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice si ale standardelor specifice.

(2)Pe timpul exploatarii se asigura vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor.

Art. 135

Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, cu care se echipeaza si se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile, se intretin permanent in stare de functionare, cu asigurarea fiabilitatii si eficientei necesare, conform reglementarilor tehnice specifice.

Art. 136

Instalatiile de detectare si semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si de presurizare pentru controlul fumului trebuie sa indeplineasca criteriile de performanta privind mentinerea functionarii pe o durata minima normata, in cazul intreruperii sursei principale de alimentare cu energie.

Art. 137

Retelele interioare si exterioare de alimentare cu apa a instalatiilor de stingere a incendiilor si rezervele de apa de incendiu trebuie sa asigure alimentarea corespunzatoare a acestora, cu debitele si presiunile necesare si pe durata de timp normata, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.

Art. 138

Dotarea operatorilor economici, a institutiilor si localitatilor cu autospeciale si cu alte mijloace mobile de interventie la incendii se face pe baza reglementarilor si a normelor specifice de aparare impotriva incendiilor, respectandu-se criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice, voluntare si private pentru situatii de urgenta.

Art. 139

(1)Proprietarii/utilizatorii constructiilor, instalatiilor tehnologice si amenajarilor trebuie sa execute periodic controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, cu care acestea sunt echipate si dotate, prin personal anume desemnat si instruit in acest scop.

(2)Scoaterea din functiune a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor fara luarea unor masuri alternative de aparare impotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari functionarii acestora in conditii de eficienta este strict interzisa.

(3)Controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se executa conform prevederilor cuprinse in reglementarile tehnice, normele specifice de aparare impotriva incendiilor, precum si in instructiunile tehnice elaborate de proiectanti si/sau de producatori/furnizori.

Art. 140

(1)Persoanele fizice si juridice care efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor trebuie sa fie atestate in acest sens, in conditiile legii.

(2)Periodicitatea lucrarilor prevazute la alin. (1) se stabileste conform normelor specifice de aparare impotriva incendiilor, reglementarilor tehnice de exploatare si precizarilor producatorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice.

(3)Pe perioadele de oprire a functionarii sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparare ori in caz de opriri accidentale, proprietarii/ utilizatorii trebuie sa asigure masuri tehnice si organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum si de actiune in caz de necesitate.

(4)Substantele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificarilor periodice privind mentinerea calitatilor in timp, conform reglementarilor specifice si precizarilor producatorului/furnizorului.

Art. 141

(1)Exploatarea, intretinerea, reviziile si reparatiile la autospeciale, utilaje si celelalte mijloace mobile de interventie la incendii se executa conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

(2)Reparatiile la mijloacele tehnice precizate la alin. (1) se planifica si se realizeaza la termene cat mai scurte, asigurandu-se, in perioada scoaterii din interventie a acestora, masuri alternative de aparare impotriva incendiilor.

Art. 142

(1)Proprietarul/utilizatorul constructiilor, instalatiilor tehnologice si amenajarilor trebuie sa asigure existenta unui registru de control al instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, in care se consemneaza toate datele relevante privind:

a)executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare, intretinere si reparatii;

b)executarea de modificari, extinderi, reabilitari, modernizari etc.;

c)producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, intreruperi, declansari intempestive etc., cu mentionarea cauzelor care le-au determinat.

(2)Datele consemnate trebuie sa indice cu claritate ziua, luna, anul, ora si locul producerii evenimentului.

(3)Modelul registrului de control este prezentat in anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. 143

Pe toata durata de folosire a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, administratorii operatorilor economici/conducatorii institutiilor publice au obligatia sa demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale, conform legii.

CAPITOLUL VI: Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune in caz de incendiu

Art. 144

(1)Exercitiile privind modul de interventie in caz de incendiu constituie formele de baza prin care se verifica stadiul si capacitatea de actiune a personalului de la locul de munca.

(2)Exercitiile si aplicatiile vizeaza modul in care se executa:

a)alarmarea;

b)evacuarea;

c)stingerea incendiului.

Art. 145

Exercitiile de interventie se efectueaza:

a)planificat, pe baza de grafic, astfel incat la acestea sa participe esalonat toti salariatii cu atributii de interventie de la locurile de munca;

b)inopinat, de catre administrator/conducator, autoritatile de control sau de alti factori de decizie;

c)planificat, pe baza de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situatii de urgenta.

Art. 146

(1)Evidenta aplicatiilor si exercitiilor efectuate se tine intr-un registru special.

(2)Registrul are continutul conform modelului prezentat in anexa nr. 8 la prezentul ordin.

Art. 147

Fiecare exercitiu de interventie se finalizeaza printr-un raport, in care se fac referiri

cel putin la:

a)obiectivele si scopul exercitiului;

b)mentiuni privind cunoasterea si capacitatea de punere in aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de munca in caz de incendiu;

c)indeplinirea anumitor bareme de timp stabilite si a timpilor operativi de interventie;

d)mentiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;

e)aprecieri privind functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;

f)desfasurarea activitatii de salvare si evacuare a persoanelor si a materialelor periculoase;

g)propunerea de masuri privind imbunatatirea activitatii respective.

CAPITOLUL VII: Controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor

Art. 148

Personalul autoritatilor publice, care, potrivit competentelor si prevederilor legale, executa controale in domeniul apararii impotriva incendiilor, este:

a)personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti;

b)cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor din structura ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

c)cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor din structura autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 149

(1)Controlul propriu al respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor se efectueaza de:

a)structurile cu atributii de aparare impotriva incendiilor, constituite in cadrul operatorului economic/institutiei/localitatii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;

b)personalul din componenta preventiva a serviciilor publice, voluntare si private;

c)sefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, dupa caz.

(2)Controlul efectuat de structurile stabilite la alin (1) lit. a) se finalizeaza prin documente scrise, in care se consemneaza:

a)constructiile si instalatiile care au fost cuprinse in control;

b)constatarile rezultate din teren;

c)propuneri de masuri si actiuni de inlaturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii.

(3)Trimestrial, structurile enumerate la alin. (1) lit. a) efectueaza un control de verificare privind respectarea obligatiilor contractuale din domeniul apararii impotriva incendiilor si a normelor specifice de aparare impotriva incendiilor ia persoanele fizice/juridice care desfasoara activitati in perimetrul operatorului economic/institutiei/ localitatii.

(4)Constatarile, masurile si deciziile adoptate in urma controalelor se aduc la cunostinta, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.

Art. 150

In baza concluziilor rezultate din controalele autoritatii de stat sau din controalele proprii, administratorul operatorului economic, conducatorul institutiei sau, dupa caz, primarul este obligat sa ia masuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Art. 151

(1)Activitatea de aparare impotriva incendiilor desfasurata de operatorul economic, institutie sau organul administratiei publice centrale sau locale se analizeaza, conform legii, semestrial sau anual, precum si cu prilejul finalizarii controalelor si dupa producerea unor incendii.

(2)Analiza prevazuta la alin. (1) se desfasoara pe baza de raport sau informare intocmit/intocmita de structura care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Art. 152

(1)Raportul de analiza contine urmatoarele:

a)implementarea noilor prevederi legale;

b)stadiul indeplinirii masurilor stabilite;

c)deficientele care se manifesta in domeniul apararii impotriva incendiilor;

d)concluzii din activitatea de instruire si pregatire a personalului;

e)relatiile cu tertii privind apararea impotriva incendiilor;

f)asigurarea dotarii, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;

g)eficienta activitatilor desfasurate de structurile cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

h)propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii.

(2)Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneaza intr-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aproba printr-o hotarare care se aduce la cunostinta persoanelor interesate.

Art. 153

La analiza participa in mod obligatoriu, dupa caz, presedintele consiliului judetean, primarul, administratorul operatorului economic, conducatorul institutiei publice, precum si sefii structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, sefii sectoarelor de activitate la care sunt facute mentiuni in raport si proprietarii constructiilor, in situatia utilizarii unei cladiri sau incinte de catre mai multi operatori economici.

CAPITOLUL VIII: Dispozitii finale

Art. 154

Prezentele norme generale se completeaza cu dispozitii generale pentru categorii de constructii si de activitati, emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 155

(1)Pe baza prezentelor norme generale, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale emit norme si reglementari tehnice de aparare impotriva incendiilor, specifice domeniilor de competenta ale acestora, iar organele administratiei publice locale instituie reguli si masuri specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor, potrivit competentelor si obligatiilor legale.

(2)Reglementarile prevazute la alin. (1) sunt obligatorii pentru domeniul de activitate specific, respectiv pentru unitatea administrativ-teritoriala.

Art. 156

Incalcarea dispozitiilor prezentelor norme generale atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.

Art. 157

Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele norme generale.

ANEXA Nr. 1:

ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

Operatorul economic/institutia

ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

Locul de munca ..

I. - Prevenirea incendiilor

1. Materiale combustibile si inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solventi etc.)

2. Surse de aprindere posibile (de natura electrica, termica, autoaprindere etc.)

3. Echipamente si mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalatii de ventilatie, scule si dispozitive etc.)

4. Masuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deseurilor etc.)

5. Masuri specifice (de exemplu, asigurarea functionarii sistemului de mentinere constanta a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor care nu produc scantei etc.)

II. - Organizarea primei interventii de stingere a incendiilor

1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/numar serviciu profesionist pentru situatii de urgenta

dispecerat/sef tura . buton de alarmare amplasat la

..etc.)

2. Instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, usi rezistente la foc, trape)

3. Mijloace de protectie a salariatilor (de exemplu, aparate de respiratie)

4. Personalul care asigura prima interventie:

- stingatoare ..

- hidranti interiori .

- tablou electric

- declansare/oprire instalatiile ..

5. Personalul care asigura evacuarea persoanelor/bunurilor ..

Intocmit

(numele si prenumele)

Semnatura

ANEXA Nr. 2:

PLANUL DE EVACUARE a persoanelor/bunurilor

1. Date de identificare:

Denumirea operatorului economic/institutiei

Sediul, numar de telefon, fax, e-mail

Profilul de activitate

2. - Planul general al operatorului economic/institutiei (la scara), pe care se marcheaza:

Amplasarea cladirilor si a depozitelor in incinta, precizandu-se:

- numarul de niveluri (subterane si supraterane);

- numarul maxim de persoane care poate fi la un moment dat in cladire;

- tipul de bunuri si cantitatea ce pot fi la un moment dat in cladire/depozit;

- lista cu substante periculoase/caracteristici conform fisei de pericol pentru fiecare categorie de substanta

Caile de acces, evacuare si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia

Locul/locurile de adunare a persoanelor in caz de incendiu

Locul/locurile de evacuare a bunurilor in caz de incendiu

3. - Conceptia de organizare a evacuarii persoanelor/bunurilor

Mijloacele prin care se realizeaza anuntarea (alertarea) persoanelor ce raspund de executarea si dirijarea evacuarii in caz de incendiu

Nominalizarea persoanelor care au atributii in ceea ce priveste evacuarea persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel in parte

Nominalizarea persoanelor care se ocupa de intocmirea listelor celor prezenti la locul de adunare amenajat si marcat corespunzator

Ordinea in care urmeaza sa se faca evacuarea persoanelor si a bunurilor, in functie de valoarea lor si de vulnerabilitatea la incendiu

In cazul substantelor periculoase se vor face precizari cu privire la masuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora

4. - Organizarea evacuarii persoanelor/bunurilor pe niveluri

Se intocmeste, pentru fiecare nivel la care se afla persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schita nivelului, pe care se specifica numarul nivelului si numarul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel si se marcheaza prin simbolurile corespunzatoare caile de evacuare, incaperile/locurile in care se afla persoane/substante periculoase sau bunuri de evacuat

Se nominalizeaza persoana/persoanele care are/au atributii pentru evacuarea persoanelor/bunurilor

Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cat posibil, urmarindu-se ca evacuarea persoanelor sa se faca pe alte cai decat cele destinate evacuarii materialelor si astfel stabilite incat sa nu ingreuneze interventia pompierilor la stingere;

Masurile de siguranta care trebuie luate la efectuarea evacuarii persoanelor si a materialelor care prezinta pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebita valoare sau care se deterioreaza usor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.);

Numarul si locul in care se afla mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum si alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuarii.

Instructiuni de urmat in caz de incendiu

Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv

Locul/locurile de evacuare a bunurilor in caz de incendiu

ANEXA Nr. 3:

PLANUL DE INTERVENTIE - structura-cadru

1. Datele de identificare:

- denumirea operatorului economic sau a institutiei;

- adresa, numar de telefon, fax, e-mail;

- profilul de activitate.

2. Planul general al unitatii (la scara), pe care se marcheaza:

- amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor in incinta;

- caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;

- retelele si sursele proprii de alimentare cu apa;

- rezervele de agenti de stingere si de mijloace de protectie a personalului de interventie;

- retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;

- retelele de canalizare;

- vecinatatile.

3. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu:

- concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

- particularitati tactice de interventie pentru:

* evacuarea utilizatorilor (persoane si, dupa caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate;

* localizarea si lichidarea incendiilor;

* protectia personalului de interventie;

* protectia vecinatatilor;

* inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

4. Forte de interventie in caz de incendiu:

- serviciul privat pentru situatii de urgenta (dotare, incadrare);

- servicii publice voluntare pentru situatii de urgenta cu care se coopereaza (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);

- subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);

- alte forte cu care se coopereaza si modul de anuntare (de exemplu, ambulanta);

5. Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare unitatii:

- retele de alimentare cu apa:

* debite;

* presiuni;

* amplasarea hidrantilor exteriori si stabilirea distantelor fata de incinta unitatii;

- alte surse artificiale sau naturale de apa:

* felul si capacitatea acestora;

* platforme (puncte) de alimentare si distantele fata de unitate.

6. Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se inscriu date privind:

- destinatia spatiilor (incaperilor);

- suprafata construita si aria desfasurata;

- regimul de inaltime (numarul de niveluri);

- numarul de persoane care utilizeaza constructia, pe niveluri si pe total;

- caile interioare de acces, evacuare si de interventie;

- natura materialelor si a elementelor de constructii;

- nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu asigurate;

- instalatiile utilitare aferente;

- instalatiile, sistemele, dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata;

- dispozitivul de interventie in caz de incendiu.

NOTA:

In cazul operatorilor economici si al institutiilor avand numai constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu si care nu se incadreaza in categoriile de cladiri inalte si foarte inalte, fara sali aglomerate ori cu aglomerari de persoane si fara depozite de mari valori, nu este obligatorie intocmirea planurilor detaliate prevazute la pct. 6 din structura-cadru. In aceste situatii, in conturul constructiilor, instalatiilor tehnologice si al platformelor de depozitare, marcate in planul general al incintei unitatii (pct. 2) ori intr-un tabel separat, se inscriu suplimentar: destinatia, suprafata, numarul de niveluri, rezistenta la foc si, dupa caz, categoriile pericolului de incendiu.

Un exemplar al planului de interventie avizat se pune la dispozitie inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti pentru efectuarea recunoasterilor si a studiilor tactice si pentru punerea acestora in aplicare cu prilejul exercitiilor, aplicatiilor tactice de interventie, precum si in situatiile de urgenta.

ANEXA Nr. 4:

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Unitatea emitenta

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr. . din

Se elibereaza prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ., ajutat dedoamna/ domnul ., care urmeaza sa execute....... , folosind la (in) . .. Lucrarile incep la data de ora .., si se incheie la data de ora

Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua urmatoarele masuri:

1. Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrarilor si din

apropierea acesteia, pe o raza de.metri, astfel:

2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin:

3. Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza astfel:

4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.

5. Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr. . din .., eliberat de ..(acolo unde este cazul)

6. Respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:

7. In zona de lucru se asigura urmatoarele mijloace de stingere a incendiilor:

8. Lucrarile cu foc deschis nu se executa daca sunt conditii de vant

9. Pe timpul lucrarilor se asigura supravegherea acestora de catre doamna/domnul

10. Seful serviciului public voluntar/privat pentru situatii de urgenta este anuntat despre inceperea, intreruperea si incheierea lucrarii.

11. Controlul masurilor de aparare impotriva incendiilor se asigura de catre doamna/domnul

12. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre doamna/domnul.........

13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunta la . prin

14. Alte masuri specifice de aparare impotriva incendiului

15. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor de aparare impotriva incendiului.

Responsabili

Numele si prenumele

Semnatura

Emitentul

Seful sectorului in care se executa lucrarile

Executantii lucrarilor cu foc

Serviciul public voluntar/privat pentru situatii de urgenta

ANEXA Nr. 5:

MIJLOACE TEHNICE de aparare impotriva incendiilor

- Categorii principale -

1.Pentru echiparea constructiilor, a instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate:

a)instalatii de protectie impotriva incendiilor;

b)stingatoare si alte aparate de stins incendii;

c)utilaje, unelte si alte mijloace de interventie.

2.Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta:

a)autospeciale pentru stingerea incendiilor;

b)autospeciale auxiliare de interventie;

c)nave pentru stingerea incendiilor;

d)trenuri pentru stingerea incendiilor;

e)aeronave de interventie la incendii;

f)motopompe si alte utilaje;

g)ambulante si autosanitare.

3.Pentru intreruperea procesului de ardere a materialelor si substantelor combustibile sau pentru protectia celor din apropierea focarului:

a)produse de stingere;

b)agenti neutralizatori, speciali.

4.Pentru protectia personalului de interventie:

a)echipament de protectie la temperatura, socuri mecanice si la umiditate;

b)mijloace de protectie a cailor respiratorii;

c)accesorii de siguranta;

d)accesorii de protectie la electrocutare;

e)mijloace de iluminat;

f)aparatura de comunicatii;

g)echipament, aparatura, vaccinuri si instrumentar de protectie speciala impotriva efectelor agentilor chimici, radioactivi sau biologici;

h)aparatura de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substante nocive.

ANEXA Nr. 6:

NUMAR ORIENTATIV de stingatoare portative pentru unele categorii de constructii

Categorii de constructii

Numar minim destingatoare*)/ suprafata desfasurata

1. Cladiri administrative: - sedii ale administratiei publice centrale si locale:

- sedii de fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii si altele asemenea;

- sedii de birouri.

1 buc/300 mp

2. Cladiri comerciale:

- comert alimentar si nealimentar;

1 buc/200 mp

- magazine generale;

- alimentatie publica (restaurante, braserii si altele asemenea);

- spatii si incaperi destinate serviciilor.

3. Cladiri de locuit (cu caracter de recomandare):

- blocuri;

- locuinte unifamiliale.

1 buc/ nivel/ apartament

4. Cladiri civile cu functiuni mixte (comert, birouri, reuniuni)

1 buc/300 mp

5. Alte amenajari:

- circuri mobile;

- scene si tribune amenajate provizoriu in aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competitii sportive etc.);

- studiouri de radio, televiziune, indeosebi cu public.

1 buc/150 mp

NOTA:

Tipul si numarul de stingatoare se stabilesc de proiectant si, pentru constructiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atributii specifice, in functie de nivelul de risc de incendiu, tipul si cantitatea de material sau substanta combustibila/volumul de lichid combustibil din spatiul ce trebuie protejat.

*) Performanta de stingere echivalenta cu focarele 21 A si 113 B, conform standardului european de referinta.

ANEXA Nr. 7:

REGISTRU DE CONTROL

pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, imitare si stingere a incendiilor

Nr. crt. (fisa)

Denumirea instalatiei

Producator/importator/furnizor

Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc.)

Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement

Documentatie tehnica aferenta certificatului

Persoana fizica/juridica ce a executat proiectarea

Certificat atestare

Persoana fizica/juridica ce a executat montarea

Certificat atestare

Persoana fizica/juridica ce executa verificarea, intretinerea, repararea

Certificat atestare

Contract nr. ..

Perioada contractului

Solicitare service deranjamente

Telefon, e-mail, fax

Personal responsabil

Data

Date evenimente

Nr. crt.

Data

Locul

Evenimentul

Cauza

Actiune corectiva

Numele in clar

- Semnatura -

NOTA:

1.In registrul de control pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alertare, alarmare, limitare si stingere a incendiilor se consemneaza toate datele relevante privind:

a)executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare, intretinere si reparatii;

b)executarea de modificari;

c)actionarile in situatii de incendiu;

d)evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, intreruperi, declansari intempestive, teste, dezactivari temporare - cu mentionarea cauzelor care le-au determinat si a actiunilor corective efectuate.

2.Datele consemnate trebuie sa indice clar si precis data (anul, luna, ziua, ora, dupa caz, minutele si secundele) si locul de producere a evenimentului.

3.Toate evenimentele trebuie inregistrate corespunzator.

4.Registrul se completeaza pentru fiecare instalatie din dotare.

5.Se numeste un responsabil pentru completarea registrului; numele responsabilului este trecut in registru.

6.Se noteaza componentele inlocuite si cauzele inlocuirii.

ANEXA Nr. 8:

EVIDENTA exercitiilor de interventie efectuate la .

Nr.

crt.

Data si ora executarii exercitiului

Tipul exercitiului

Locul/Sectorul de activitate

Cine a organizat exercitiul

Numele, semnatura si functia

Observatii

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 216 din data de 29 martie 2007Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2322
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved