Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Taxele vamale

management+ Font mai mare | - Font mai micTaxele vamale

Taxele vamale sunt venituri fiscale ale bugetului de stat, reprezentand totodata si un mijloc de stimulare a exportului si de largire a cooperarii economice cu alte state ale lumii. In conditiile actuale ale economiei romanesti, taxele vamale detin o pondere importanta in categoria impozitelor indirecte.Taxele vamale sunt percepute de catre stat asupra marfurilor, in momentul in care acestea trec granitele vamale ale tarii in scopul importului, exportului sau tranzitului. Deci, taxele vamale se instituie asupra bunurilor si produselor care intra si ies in /din tara sau /si asupra celor care tranziteaza teritoriul national. Drept urmare, in raport cu obiectul impunerii, pot exista trei categorii de taxe vamale si anume :

. de import - stabilite asupra marfurilor importate in momentul trecerii granitelor teritoriului vamal ale statului importator ;

. de export - stabilite asupra marfurilor interne la exportul acestora. Aceasta categorie de taxe are o raspandire limitata, fiind utilizate in special de statele care detin monopolul natural al unor resurse minerale sau materii prime, ori monopolul tehnologic ( de fabricatie) la unele produse manufacturate ;

. de tranzit - percepute asupra marfurilor straine aflate in trecere pe teritoriul vamal al unui stat, au o aplicabilitate foarte restransa pe plan international (venituri din tarifele incasate pentru transportul acestor marfuri pe caile ferate, rutiere sau pe apa). Potrivit legislatiei in vigoare, pe teritoriul vamal al Romaniei nu se aplica taxele de tranzit.

Platitorii taxelor vamale de import, facilitatile fiscale acordate platitorilor, cotele de impunere si modul de determinare a bazei de calcul

Platitori ai taxelor vamale sunt persoanele juridice in al caror obiect de activitate sunt prevazute operatiuni de import, precum si persoanele fizice autorizate sa efectueze astfel de operatiuni.

Importul consta in intrarea in tara a marfurilor straine si introducerea acestora in circuitul economic. La importul marfurilor, autoritatea vamala realizeaza procedura de vamuire si de incasare a datoriei vamale aferente drepturilor de import (taxe vamale, taxe pe valoarea adaugata, accizele si orice alte sume care se cuvin statului).

Prin exceptie se acorda scutiri de taxe vamale pentru importul urmatoarelor categorii de bunuri :

a) ajutoare si donatii cu caracter social, umanitar, cultural, sportiv, didactic ;

b) bunurile straine care devin, potrivit legii, proprietatea statului ;

c) mostrele fara valoare comerciala, materialele publicitare, de reclama si documentare ;

▪ mostrele fara valoare comerciala reprezinta bunuri sau parti din aceasta sectionate, divizate, desperecheate, perforate sau care au fost supuse altor operatiuni similare, carora nu li se poate da o alta intrebuintare decat cea de mostre ;

▪ materialul publicitar de reclama si documentare, consta in cataloage ssi liste de preturi referitoare la marfuri puse in vanzare sau la prestari de servicii cu conditia ca fiecare trimitere : 1) sa fie compusa dintr-un singur document, sau 2) sa cuprinda un singur exemplar al fiecarui document, daca este compusa din mai multe documente, sau 3) sa nu depaseasca

greutatea bruta de 1 kg, oricare ar fi numarul documetelor sau exemplarelor.

d) alte bunuri prevazute in legi sau hotarari ale Guvernului.

De asemenea, este scutit de taxa vamale importul urmatoarelor categorii de bunuri :

a) bunuri de origine romana ;

b) bunurile reparate in strainatate sau bunurile care le inlocuiesc pe cele necorespunzatoare calitativ, returnate partenerilor externi in perioada de garantie ;

c) bunurile care se inapoiaza in tara ca urmare a unei expedieri eronate ;

d) bunurile din import, destinate a fi utilizate de asociatii familiale si unitati din sectorul mestesugaresc, agricol si al industriei mici, in cadrul unor programe si actiuni de ajutoare si dezvoltare a activitatilor, finantate de catre guvernele straine in baza unor acorduri sau tratate incheiate cu Romania.

Totodata, trebuie aratat ca sunt scutite de la plata drepturilor de import (taxe vamale, suprataxe vamale, comisioane vamale, accize, taxa pe valoare adaugata) bunurile importate prin serviciile postale si in regim decurierat rapid de catre persoanele juridice, cu o valoare totala pe trimitere a echivalentului in lei de pana la 12 euro inclusiv. In acest caz, vamuirea se face numai pe baza documentului de transport.

Cotele de impunere sunt prevazute in tariful vamal de import al Romaniei si sunt exprimate in procente ( diferentiate pe marfuri sau grupe de marfuri care fac obiectul taxarii : marfuri agroalimentare, industriale, produse finite, materii prime etc) aplicabile la baza de calcul exprimata in lei . Tariful vamal este cel in vigoare la data inregistrarii decalratiei pentru stabilirea valorii in vama. Cotele cele mai frecvente sunt cuprinse intre 10-30 %. In general, taxele vamale de import pentru produsele finite sunt mai mari decat cele pentru materiile prime si semifabricate.

La propunerea justificata a Ministerului Industriei si Comertului, Ministerul Finantelor poate stabili suprataxe vamale de import cu caracter temporar, in cazurile in care importurile de marfuri pot prejudicia grav productia interna. Suprataxa vamala se calculeaza la valoarea in vama a bunurilor si se se adauga taxa vamala datorata pentru aceste bunuri.

Baza de calcul a taxelor vamale o reprezinta valoarea in vama a marfurilor importate. Acestea se determina si se declara de catre importatori, direct sau prin reprezentantii autorizati ai acestora, care sunt obligati sa depuna la biroul vamal, impreuna cu celelalte documente necesare vamuirii, o declaratie pentru valoarea in vama, insotita de facturi sau alte documente de plata a marfii si a chletuielilor pe parcurs extern aferenta acesteia. In cazul in care valoarea marfurilor importate este stabilita, prin reglementari legale, in suma fixa, importatorul nu este obligat sa depuna la biroul vamal, declaratia pentru valoarea in vama.

Procedura de determinare a valorii in vama este cea prevazuta in Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului General pentru tarife si comert (G.A.T.T.) incheiat la Geneva 1 noiembrie 1979, la care Romania este parte. ˝ Metoda de baza in determinarea valorii in vama este metoda valorii tranzactionale˝, potrivit careia valoarea in vama a marfurilor importate va fi ˝valoarea de tranzactie˝ , adica ˝ pretul efectiv platit sau de platit˝ pentru marfuri, cand acestea sunt vandute pentru export cu destinatia tarii de import.

La vaolarea in vama, in masura in care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse in pretul marfii, se includ (adauga ) urmatoarele :

a) cheltuieli de transport al marfurilor importate pana la frontiera romana (portul sau locul de import care se afla la frontiera) ;

b) cheltuieli de incasare, de descarcare si de manipulare, conexe transportului marfurilor importate, aferente parscursului extern ;

c) costul asigurarii pe parcursul extern.

Deci, valoarea in vama reprezinta pretul efectiv platit in moneda de facturare, respectiv plata totala efectuata de catre cumparator vanzatorului pentru marfurile importate, care fac obiectul unor tranzactii comerciale.

Pentru marfurile primite de persoanele juridice, care nu fac obiectul unor tranzactii comerciale, valoarea in vama o constituie valoarea inscrisa in documentele primite de la expeditorul extern si in declaratia pentru valoarea in vama depusa de persoana juridica destinatara.

In cazul marfurilor ale caror preturi definitive se stabilesc pe baza de cotatii bursiere, valoarea in vama se determina pe baza facturii pro forma, emisa de furnizor, cu preturile cunoscute la data intocmirii acesteia, urmand ca in termen de 90 de zile de la data declaratiei vamale saa se depuna factura definitiva, pe baza careia se fac regularizarile privind obligatiile de plata in vama.

Transformarea in lei a valorii in vama se face la cursul de schimb stabilit si comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in penultima zi lucratoare a saptamanii. Acest curs se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare, pentru declaratiile vamale inregistrate in cursul acelei saptamani.

Cand biroul vamal are indoieli privind activitatea informatiilor sau a documentelor furnizate pentru determinarea valorii in vama acesta poate solicita importatorului sa prezinte justificari suplimentare, inclusiv documente sau alte evidente. Daca informatiile si documentele prezentate nu sunt in masura sa dovedeasca exactitatea valorii declarate, biroul vamal are dreptul sa refuze determinarea valorii pe baza pretului de tranzactie. Inainte de a lua o decizie finala, biroul vamal comunica importatorului, in scris, la cerere, motivele refuzului. In acelasi mod se procedeaza si in cazul in care importatorul nu prezinta documentele solicitate de autoritatea vamala.

In situatia in care determinarea definitiva a valorii in vama nu se poate efectua imediat, importatorul are dreptul de a ridica marfuri din vama, la cerere, cu conditia sa constituie o garantie baneasca sau bancara, acceptata de autoritatea vamala. Daca in termen de 30 de zile de la ridicarea marfii, importatorul nu prezinta documente concludente privind determinarea valorii in vama, autoritatea vamala procedeaza la executarea garantiei, operatiunea de vamuire fiind considerata incheiata.

Plangerile si contestatiile vamale. Sanctiunile aplicate platitorilor de taxe vamale

In situatia in care, in cadrul aplicarii reglementarilor vamale,autoritatea vamala emite acte care pot leza drepturile si interesele legitime ale persoanelor fizice sau juridice care efectueaza operatiuni supuse vamuirii, acestea se pot adresa cu plangeri vamale care a emis actele respective.

Autoritatea vamala sesizeaza, cu plangerea este obligata sa solutioneze si sa comunice petitionarului rezultatul in termen de 30 de zile de la inregistrarea contestatiei, sa o solutioneze.

Cand incalcarea reglementarilor vamale constituie, dupa caz, contraventie sau sa sesizeze organele de urmarire penala.

Contraventiile se constata de catre autoritatea vamala in incintele vamale si in orice alte locuri unde se desfasoara operatiuni sub supraveghere vamala. In cazul in care contraventiile vamale sunt contestate de organele de politie sau de alte organe cu atributii de control, in alte locuri decat incidentele vamale sau locuri unde se desfasoara operatiunilor sub supraveghere vamala, acestea au obligatia de a prezenta imediat acte constatatoare la autoritatea vamala cea mai apropiata impreuna cu bunurile care fac obiectul contraventiei. Dupa verificarea incadrarii faptei in reglementarile vamale, autoritatea vamala aplica, daca este cazul, amenda si dispune retinerea bunurilor in vederea confiscarii.

Exemple de fapte care constituie contraventie :

. nedepunerea la autoritatea vamala de frontiera sau interior, de catre transportator ori reprezentantul acestuia, a documentelor insotitoare ale mijloacelor de transpot aflate in trafic international si a documentelor privind marfurile transportate cu acestea ;

. incercarea de sustragere sau sustragerea de la vamuire a oricaror bunuri supuse regimului vamal, sau care urmeaza sa fie supuse unui regim vamal, caz in care bunurile se confisca, sau atunci cand nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora ;

. nedeclararea marfurilor la import in termenele legale ;

. refuzul titularului opearatiunii de vamuire sau reprezentantului acestuia de a pune la dispozitia autoritatilor vamale registrele si corespondenta, actele justificative, bilanturile contabile si alte documente necesare in vederea efectuarii controlului vamal ;

. eliberarea de catre transportator direct beneficiarilor a bunurilor nevamuite ;

. depunerea declaratiei vamale sau a documetelor insotitoare continand date eronate privind valoarea in vama, felul, cantitatea sau originea bunurilor. In acest caz, bunurile constatate in plus se confisca . In situatia in care, in urma efectuarii controlului ulterior, bunurile nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora.

Impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, contravenientul poate formula plangere in termen de 15 zile de la comunicare. Plangerea se depune la autoritatea vamala din care face partea gentul constatator si care in termen de 5 zile o va inainta la judecatoria in carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.

In situatia in care marfurile sau alte bunuri care au facut obiectul infractiunii nu se gasesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

In cazul in care trecerea peste frontiera a unor anumite marfuri sau bunuri constituie infractiuni cuprinse in alte legi, fapta se pedepseste in conditiile si cu sanctiunile prevazute de acele legi, daca sunt mai aspre.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1841
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved