Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

CERERE DE CREDIT pentru persoane fizice autorizate/asociatii familiale

finante

+ Font mai mare | - Font mai micAnexa nr. 3b

CERERE DE CREDIT

privind acordarea unui credit in baza Legii nr. 76/2002

(pentru persoane fizice autorizate/asociatii familiale)

CATRE,

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

Unitatea bancara .............Persoana fizica autorizata/asociatia familiala _____ _______ ______ _______ autorizatia nr. _________________ din data de ________ eliberata de __________________ .

Numele si prenumele solicitantului:_____ _______ ______ ____________ .

Data si locul nasterii: __________ ______ ____ ______________ .

Act identitate: BI/ CI seria ____ nr. ________ eliberat de ____________________ .

la data de _______________ sub nr. ______________ CNP ___________________ .

Domiciliul actual: localitatea ______________ , str._____ _______ ______ ___________ , nr. ___ , bloc ___ , sc.__ , etaj __ , ap. __ judet (sector) ___________ cod postal _____ .

Profesia de baza __________ ______ ____ ______ .

Telefon: la locul de munca _________ la domiciliu ___________ .

Situatia familiala (casatorit, celibatar, divortat, vaduv)____________ ________

- Nume, prenume sotie/sot __________ ______ ____ _______ .

- Data si locul nasterii: __________ ______ ____ ___________ .

- Act identitate: BI/CI seria ___ nr._____ _____ eliberat de _____________ la data de_________ sub nr. _________ CNP_____ _______ ______ ______ .

- Numarul membrilor din familie _____, din care __________ salariati.

Alte activitati desfasurate __________ ______ ____ _________________

cu un venit net (lunar, trimestrial, anual) de ___________ lei.

Va rog a analiza  posibilitatea acordarii unui imprumut in suma de ________ lei, pe o perioada de_____ ani/luni pentru (se arata concret destinatia creditului solicitat) __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________

Venituri nete realizate in anul anterior __________ ______ ____ _______

Venituri nete estimate in anul curent __________ ______ ____ _ .

In prezent __________ ______ ____ __________ inregistreaza /

(denumire persoana fizica autorizata/asociatie familiala)

nu intregistreaza datorii din credite si dobanzi catre banci, dupa cum urmeaza:

In prezent dispun (em) de resurse proprii in suma de ........., astfel :

- diponibilitati existente in cont la BCR .....................

- alte surse *).................................... 

Noi, subsemnatii, vom garanta rambursarea creditului, dupa cum urmeaza :

Tip de garantie  Date de identificare Valoare estimata (mii lei)

pot fi prezentate ca dovada a resurselor proprii : precontract/chitanta autentificata privind plata unui avans catre vanzator, act de vanzare-cumparare a terenului sau facturi, chitante fiscale pentru lucrari efectuate/servicii prestate in legatura cu investitia imobiliara care face obiectul creditului.

. Subsemnatul/subsemnatii am fost informati in legatura cu faptul ca, in eventualitatea in care urmare evaluarii bunurilor imobiliare, banca considera necesar, aceasta poate solicita si alte garantii in acoperirea creditului (garantii reale mobiliare : asupra unor bunuri mobile, garantie reala mobiliara asupra unui depozit, etc).

La prezenta cerere, anexez/anexam urmatoarele :

q         autorizatia de functionare ;

q         cod fiscal/cod unic de inregistrare/cod numeric personal (dupa caz) ;

q         declaratie speciala privind veniturile din activitati independente pentru anul in curs;

q         dispozitia de impunere si declaratia de impunere pentru anul expirat ;

q     dovada achitarii obligatiilor fiscale (certificate fiscale) si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor pentru sanatate;

q     declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;

q     bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs, intocmit conform normelor metodologice ale Ministerul Finantelor Publice ;

q     copia actului de proprietate al vanzatorului pentru bunul imobil (teren si/sau

constructie) supus vanzarii (in cazul cumpararii de bunuri imobile);

q     declaratia pe proprie raspundere a solicitantului/vanzatorului (dupa caz) ca bunul imobil (teren si/sau constructie) nu este revendicat si nu exista litigii in legatura cu acesta, corespunzator prevederilor legale;

q     studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicita creditul ;q     proiectia fluxului de lichiditati prognozat (cash-flow) pe toata durata

creditului ;

q     proiectia surselor de finantare a investitiilor ;

q     aportul propriu al beneficiarului la realizarea investitiei;

q     documentatia tehnico-economica :

o          acte care sa ateste situatia juridica a terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia;

o          autorizatia de construire cu toate avizele si acordurile legale pentru realizarea investitiei necesare obtinerii autorizatiei ;

o          avizele pentru asigurarea utilitatilor;

o          contractul de construire/prestari servicii incheiat cu antreprenorul / societatea de constructii ;

o          proiectul tehnic de executie stampilat de catre Primarie spre neschimbare ;

o          devizul general estimativ pentru valoarea totala a investitiei, din care sa rezulte valoarea lucrarilor executate ca aport propriu etc.

q     situatia stocurilor (materii prime, materiale, marfuri etc.) ;

q     graficul de rambursare a creditului;

q     graficul crearii si ocuparii noilor locuri de munca (numai in cazul asociatiilor familiale, unde este cazul) ;

q     acte care sa ateste proprietatea asupra garantiilor si valoarea acestora;

q     alte documente solicitate de banca in functie de specificul investitiei (in cazul in

care este necesar).

Subsemnatul/Asociatia familiala .... cunoaste faptul ca, in eventualitatea in care, urmare analizei documentatiei mai sus mentionate, banca considera necesar, aceasta poate solicita si alte documente necesare fundamentarii deciziei de aprobare a creditului.

Subsemnatul/Asociatia familiala ... cunoaste faptul ca, in situatia in care creditul va fi aprobat, incheierea contractului de credit de catre banca se va efectua numai in limita sumelor alocate de ANOFM din bugetul asigurarilor pentru somaj si puse la dispozitie BCR.

Subsemnatul/subsemnatii cunoastem faptul ca, in situatia in care creditul va fi aprobat, utilizarea acestuia se va efectua numai dupa prezentarea documentelor si indeplinirea conditiilor prevazute prin contractul de credit.

Subsemnatul/subsemnatii ma/ne obligam sa respect/respectam legislatia  mediului din Romania si sa obtin/obtinem orice autorizatii de mediu impuse de reglementarile legale in vigoare pentru desfasurarea activitatii finantate din credit.

Subsemnatul/subsemnatii declar/declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ca toate datele din prezenta cerere si documentele anexate sunt reale si ma/ne oblig/obligam sa respect/respectam toate obligatiile ce imi/ne revin din contractul de credit ipotecar si contractele de garantii.

Data.. 
Persoana fizica autorizata : Nume prenume Semnatura

......

Persoanele care angajeaza asociatia familiala:

Nume prenume Semnatura

......

Nume prenume Semnatura

......

NOTA : a) In functie de destinatia creditului, clientul va bifa documentele specifice anexate cererii.

b) acest model de cerere va fi utilizat pentru toate tipurile si destinatiile creditelor prevazute de Contractul si Instructiunile comune BCR-ANOFM si de instructiunile interne de creditare ale bancii specifice acordarii creditelor din bugetul asigurarilor pentru somaj in baza Legii nr. 76/2002.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1750
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved