Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Inspectia fiscala

finante

+ Font mai mare | - Font mai micInspectia fiscala

Caracteristicile inspectiei fiscale

Inspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor aferente acestoraA. Atributii

Inspectia fiscala are urmatoarele atributii:

a) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

b) analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;

c) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.

Pentru ducerea la indeplinire a acestor atributii, organul de inspectie fiscala va proceda la:

- examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;

- verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului;

- discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora, dupa caz;

- solicitarea de informatii de la terti;

- stabilirea corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata si/sau stabilita, dupa caz, la momentul inceperii inspectiei fiscale;

- stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;

- verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;

- dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii;

- efectuarea de investigatii fiscale;

- aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale;

- aplicarea de sigilii asupra bunurilor, intocmind in acest sens proces-verbal.

B. Persoanele supuse inspectiei fiscale

Inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute de lege.

C. Formele si intinderea inspectiei fiscale

Formele de inspectie fiscala sunt:

a) inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de timp determinata;

b) inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinata.

Inspectia fiscala se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, daca acestea prezinta interes pentru aplicarea legii fiscale.

D. Proceduri si metode de control fiscal

In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control:

a) controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului;

b) controlul incrucisat, care consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat.

La finalizarea controlului inopinat sau incrucisat se incheie proces-verbal.

In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele metode de control:

a) controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

b) controlul electronic, care consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate.

E. Perioada supusa inspectiei fiscale

Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale.

La contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior, in in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale.

La celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii:

a) exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

b) nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie;

c) nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat.

Cadrul general de realizare a inspectiei fiscale

A. Competenta

Inspectia fiscala se exercita exclusiv, nemijlocit si neingradit prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, conform dispozitiilor prezentului titlu, ori de alte autoritati care sunt competente, potrivit legii, sa administreze impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat.

In cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, competenta de exercitare a inspectiei fiscale se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare aprobat in conditiile legii.

Competenta privind efectuarea inspectiei fiscale se poate delega altui organ fiscal.

B. Selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala

Selectarea contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul fiscal competent.

Contribuabilul nu poate face obiectii cu privire la procedura de selectare folosita.

C. Avizul de inspectie fiscala

Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala.

Avizul de inspectie fiscala va cuprinde:

a) temeiul juridic al inspectiei fiscale;

b) data de incepere a inspectiei fiscale;

c) obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;

d) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. Amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale se poate solicita, o singura data, pentru motive justificate.

D. Comunicarea avizului de inspectie fiscala

Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, in scris, inainte de inceperea inspectiei fiscale, astfel:

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

b) cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili.

Comunicarea avizului de inspectie fiscala nu este necesara:

a) pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului;

b) in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati, potrivit legii;

c) in cazul controlului inopinat si al controlului incrucisat;

d) in cazul refacerii controlului ca urmare a unei dispozitii de reverificare cuprinse in decizia de solutionare a contestatiei.

Pe durata unei inspectii fiscale pentru solutionarea unei cereri a contribuabilului, organul de inspectie poate decide efectuarea unei inspectii generale sau partiale. In acest caz, prin exceptie, avizul de inspectie se comunica contribuabilului chiar in cursul efectuarii inspectiei pentru solutionarea cererii.

E. Locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale

Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale contribuabilului. Contribuabilul trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale.

Daca nu exista un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei fiscale, atunci activitatea de inspectie se va putea desfasura la sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.

Indiferent de locul unde se desfasoara inspectia fiscala, organul fiscal are dreptul sa inspecteze locurile in care se desfasoara activitatea, in prezenta contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta.

Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in timpul programului de lucru al contribuabilului. Inspectia fiscala se poate desfasura si in afara programului de lucru al contribuabilului, cu acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal.

F. Durata efectuarii inspectiei fiscale

Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de 3 luni.

In cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspectiei nu poate fi mai mare de 6 luni.

Perioadele in care derularea inspectiei fiscale este suspendata nu sunt incluse in calculul duratei acesteia, conform prevederilor alin. (1) si (2).

Conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspectii fiscale ori de cate ori sunt motive justificate pentru aceasta.

Conditiile si modalitatile de suspendare a unei inspectii fiscale se vor stabili prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor, in cazul inspectiilor fiscale efectuate de organele fiscale prevazute la art. 35, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

G. Reguli privind inspectia fiscala

Inspectia fiscala va avea in vedere examinarea tuturor starilor de fapt si raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere.

Inspectia fiscala va fi efectuata in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a contribuabililor si sa utilizeze eficient timpul destinat inspectiei fiscale.

Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat si pentru fiecare perioada supusa impozitarii. Prin exceptie, conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, de la data incheierii inspectiei fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor sau erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora.

In situatia in care din instrumentarea cauzelor penale de catre organele competente nu rezulta existenta prejudiciului, reverificarea dispusa in temeiul alin. (3) nu este urmata de emiterea deciziei de impunere.

Inspectia fiscala se exercita pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei, ierarhizarii, teritorialitatii si descentralizarii.

Activitatea de inspectie fiscala se organizeaza si se desfasoara in baza unor programe anuale, trimestriale si lunare aprobate in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv prin acte ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz.

La inceperea inspectiei fiscale, inspectorul este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control.La finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. In declaratie se va mentiona si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil.

Contribuabilul are obligatia sa indeplineasca masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia inspectiei fiscale, in termenele si conditiile stabilite de organele de inspectie fiscala.

H. Obligatiile si drepturile contribuabilului

Contribuabilul are obligatia sa colaboreze la constatarea starilor de fapt fiscale. Acesta este obligat sa dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

La inceperea inspectiei fiscale, contribuabilul va fi informat ca poate numi persoane care sa dea informatii. Daca informatiile contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci inspectorul fiscal se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii.

Pe toata durata exercitarii inspectiei fiscale contribuabilii supusi acesteia au dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate sau juridica.

Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale asupra constatarilor rezultate din inspectia fiscala.

La incheierea inspectiei fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere, cu exceptia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nici o modificare in urma inspectiei fiscale sau a cazului in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt organelor de inspectie fiscala.

Data, ora si locul prezentarii concluziilor vor fi comunicate contribuabilului in timp util.

Contribuabilul are dreptul sa prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale.

Inceperea inspectiei presupune din partea contribuabilului:

- pregatirea documentelor contabile si fiscale care vor fi puse la dispozitia inspectorilor;

- prezentarea, in termen de 5 zile de la data primirii avizului, la organul fiscal competent pentru remedierea eventualelor erori materiale din evidenta fiscala; aceasta poate insemna: necorelari intre taxele si impozitele declarate si vectorul fiscal, necorelari intre impozitele si taxele declarate si platile efectuate, etc.

- pregatirea documentelor si informatiilor arhivate electronic impreuna cu aplicatiile informatice cu ajutorul carora s-au intocmit;

- pregatirea unui spatiu potrivit derularii inspectiei fiscale; in cazul in care acest spatiu nu poate fi asigurat de catre contribuabil, inspectia se va realiza la sediul organului fiscal sau intr-un alt loc stabilit de comun acord.

Pe toata perioada de derulare a inspectiei fiscale, contribuabilul are dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate.

Atunci cand contribuabilul detine sedii secundare, inspectia se va desfasura de regula simultan la sediu si la sediile secundare. In acest caz, organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal va avea rolul de coordonator al inspectiei si poate delega sarcinile de control ale sediilor secundare organelor de control in a caror raza teritoriala se afla acestea. Actele de inspectie incheiate la sediile secundare se vor centraliza in actul de inspectie incheiat de catre organul fiscal coordonator.

In cazul in care sediul secundar datoreaza taxe si impozite conform legii, pentru acestea se vor incheia acte de inspectie definitive, de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla acesta.

I. Sesizarea organelor de urmarire penala

Organele fiscale vor sesiza organele de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala.

In aceste situatii organele de inspectie au obligatia de a intocmi proces-verbal semnat de organul de inspectie si de catre contribuabilul supus inspectiei, cu sau fara explicatii ori obiectiuni din partea contribuabilului. In cazul in care cel supus controlului refuza sa semneze procesul-verbal, organul de inspectie fiscala va consemna despre aceasta in procesul-verbal. In toate cazurile procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului.

J. Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale

Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat intr-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile inspectiei din punct de vedere faptic si legal.

La finalizarea inspectiei fiscale, raportul intocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde si diferente in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala existenta la momentul inceperii inspectiei fiscale. In cazul in care baza de impunere nu se modifica, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea bazei de impunere.

Desfasurarea inspectiei fiscale

Desfasurarea actiunii de inspectie fiscala presupune parcurgerea mai multor etape, dupa cum urmeaza:

- etapa I – Pregatirea inspectiei fiscale;

- etapa a II-a – Efectuarea inspectiei fiscale propriu-zise;

- etapa a II-a – Redactarea raportului de inspectie fiscala;

- etapa a IV-a – Evidenta, urmarirea si valorificarea rezultatelor inspectiei fiscale.

A. Etapa I- Pregatirea actiunii de inspectie fiscala

In baza programului lunar de activitate aprobat de conducatorul organului de inspectie fiscala, sefii de servicii procedeaza la repartizarea actiunilor de inspectie fiscala pe echipe de control avand in vedere criterii, cum ar fi:

- importanta si complexitatea obiectivelor care urmeaza a fi verificate;

- termenele de finalizare a inspectiei fiscale;

- nivelul pregatirii profesionale a echipei, capacitatea de analiza si sinteza a membrilor ei;

- evitarea riscului ca aceeasi echipa de inspectie fiscala sa efectueze inspectii fiscale la acelasi agent economic.

Actiunile de inspectie fiscala se comunica echipelor nominalizate in scris, prin semnarea si mentionarea datei pentru luare la cunostinta, in rubrica de observatii a programului de activitate.

1. Initierea inspectiei fiscale si emiterea ordinului de serviciu

Instiintarea contribuabilului cu privire la selectarea si programarea lui in vederea efectuarii inspectiei fiscale se realizeaza prin „Avizul de inspectie fiscala”, document in care se nominalizeaza impozitele, taxele, contributiile si celelalte venituri ale bugetului general consolidat care fac obiectul inspectiei, precum si perioada supusa controlului pentru fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte venituri ale bugetului general consolidat.

Avizul de inspectie fiscala se intocmeste de echipa care va efectua inspectia fiscala, se avizeaza de seful de serviciu coordonator, se semneaza de catre conducatorul activitatii de inspectie fiscala sau de alta persoana imputernicita in acest sens si se transmite contribuabilului cu 30 de zile pentru marii contribuabili si respectiv cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili inainte de inceperea inspectiei fiscale.

Un exemplar din avizul de inspectie fiscala se transmite si organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul/domiciliul fiscal al contribuabilului, iar un exemplar va fi anexat la raportul de inspectie fiscala.

Emiterea ordinului de serviciu, document prin care organele de inspectie fiscala sunt imputernicite sa efectueze inspectia fiscala la contribuabilul nominalizat. Ordinul de serviciu se intocmeste intr-un singur exemplar de echipa care va efectua inspectia fiscala, se avizeaza de seful de serviciu coordonator al echipei si se semneaza de catre conducatorul activitatii de inspectie fiscala sau de alta persoana imputernicita in acest sens.

2. Pregatirea inspectiei fiscale

In vederea pregatirii actiunii de inspectie fiscala, inspectorii desemnati cu efectuarea acesteia, vor proceda la colectarea tuturor datelor si informatiilor disponibile referitoare la contribuabil si activitatea desfasurata de acesta, date, care se vor obtine in principal, prin :

a. Consultarea dosarului fiscal al contribuabilului se va face pe baza solicitarii scrise avizate si aprobate de seful de serviciu, respectiv conducatorul organului de inspectie fiscala.

Prin consultarea dosarului fiscal al contribuabilului se vor colecta toate datele si informatiile despre acestea, existente in:

- actele de infiintare, inclusiv declaratia de infiintare ca platitor de impozite: denumire, numar de inregistrare la Registrul Comertului, cod unic de inregistrare, sediul social/domiciliul fiscal, date de identificare ale sucursalelor, filialelor si punctelor de lucru; forma de proprietate; capitalul social subscris si varsat, obiectul de activitate; persoana care asigura conducerea activitatii contribuabilului; conturile bancare si bancile la care sunt deschise;

- declaratiile fiscale depuse, inclusiv bilanturile contabile, din care vor fi colectate urmatoarele informatii:

- daca au fost depuse toate declaratiile si situatiile prevazute de legislatia fiscala in vigoare;

- semnalarea anumitor cresteri sau scaderi bruste in componenta elementelor patrimoniale;

- compararea datelor comune cuprinse in diferite declaratii fiscale;

- stabilirea, pe baza datelor din perioadele anterioare, daca exista cifre care prezinta o anumita tendinta. Aceasta tendinta va fi, apoi, extrapolata, la perioada supusa verificarii, dupa care, se vor compara sumele astfel previzionate, pe baza tendintei cu cele existente in declaratia fiscala;

- stabilirea platilor restante; etc.

- rapoartele de inspectie fiscala incheiate cu ocazia verificarilor anterioare din care se vor extrage, in special, aspectele la care au fost constatate nereguli si eventualele masuri dispuse la controalele anterioare.

b. Colectarea de informatii din alte documente aflate la dispozitia organului fiscal, care se realizeaza prin studierea rapoartelor privind controlul efectuat la doua categorii de contribuabili:

- cei care au legaturi de afaceri cu contribuabilul ce urmeaza a fi controlat, in cazul in care astfel de informatii sunt disponibile;

- cei care desfasoara activitati similare.

c. Solicitarea informatiilor referitoare la situatia fiscala a contribuabilului ce urmeaza a fi verificat de la toate compartimentele  D.G.F.P. care, prin natura atributiilor ce le revin, detin astfel de date: urmarire, trezorerie, bilanturi, etc., precum si de la alte institutii: garda financiara, organele vamale, organele de politie, banci, etc.

d. intocmirea dosarului cu informatiile si datele colectate referitoare la contribuabilul ce urmeaza a fi verificat.

3. Analiza de risc

In urma analizei documentelor si datelor disponibile la sediul organului fiscal, se vor efectua analize de risc, respectiv, identificarea domeniilor si impozitelor care prezinta un risc ridicat al evaziunii la contribuabilul respectiv si in domeniul sau de activitate.

Pe baza analizei de risc, se vor stabili obiectivele orientative ale controlului si, eventual, procedura si tehnicile de control ce urmeaza a fi aplicate, intocmindu-se tematica in detaliu a actiunii de inspectie fiscala.

4. Sedinta de deschidere

Sedinta de deschidere a interventiei la fata locului se deruleaza la contribuabil, avand in vedere urmatoarele:

- prezentarea organelor de inspectie fiscala;

- consemnarea in registrul unic de control a inceperii inspectiei fiscale;

- prezentarea obiectivelor actiunii de inspectie fiscala;

- prezentarea tematicii de control, in detaliu;

- acceptarea calendarului intalnirilor;

- asigurarea conditiilor materiale necesare derularii actiunii de inspectie fiscala.

B. Etapa a II-a  – Efectuarea inspectiei fiscale propriu-zise

1. Colectarea dovezilor

In vederea colectarii dovezilor se au in vedere urmatoarele aspecte:

- daca au fost respectate de catre contribuabil toate legile si reglementarile fiscale care fac obiectul inspectiei fiscale;

- daca toate elementele activitatii contribuabilului sunt inregistrate corect si complet in contabilitate.

Inspectorul poate utiliza urmatoarele metode in efectuarea inspectiei fiscale:

- metoda sintetica = verificarea pornind de la datele de baza (documente justificative) pana la balanta de verificare si declaratia fiscala;

- metoda analitica = verificarea declaratiei fiscale si apoi aprofundarea elementelor pe care inspectorul fiscal le considera necesare, putand ajunge pana la documentele justificative.

In desfasurarea efectiva a inspectiei fiscale, corectitudinea inregistrarilor in contabilitate si a declaratiilor fiscale intocmite pe baza acestora, se verifica, in general, prin:

- comparatii si calcule de indicatori, indici, etc.;

- informatii aflate la dispozitia inspectorului din faza pregatire sau obtinute pe parcursul desfasurarii activitatii de control;

- stabilirea gradului in care documentele justificative reflecta realitatea operatiunilor efectuate;

- observatii la fata locului culese in urma vizitarii incintei de afaceri, inventare;

- analiza si interpretarea unor serii sau grupuri de cifre pregatite in avans (analiza si interpretarea economica);Analiza si interpretarea economica sunt in stransa legatura si presupun:

= stabilirea corelatiilor;

= stabilirea de relatii;

= evaluarea cresterilor/scaderilor elementelor patrimoniale;

= interpretarea acestor cresteri/scaderi, conexiuni si relatii, prin comparare cu date din afara companiei, obtinute de la contribuabili cu activitati similare;

= stabilirea unor motivatii pentru existenta sau lipsa corelatiilor si relatiilor, precum si pentru aparitia cresterilor/scaderilor.

- verificarea corelatiilor prin stabilirea caracterului corect si complet al datelor, prin corelarea acestora cu alte date a caror corectitudine a fost deja stabilita. Vor fi comparate datele inregistrate in contabilitate cu calculele si previziunile proprii. De asemenea, pentru verificarea corelatiilor, inspectorul poate folosi date standard. Astfel, aceasta metoda se poate aplica in cazul productiei cand, pe baza de normative de consum si retete de fabricatie, poate fi stabilita cantitatea de produse finite care trebuie obtinuta dintr-o anumita cantitate de materii prime. Verificarea corelatiilor poate fi realizata si prin utilizarea de date de la contribuabilii care desfasoara activitati similare;

- verificarea corectitudinii si realitatii operatiunilor inscrise in contabilitate si in declaratiile fiscale, precum si a corelatiilor intre evidentele contabile si declaratiile fiscale intocmite pe baza acestora;

- verificarea modului de calcul al bazei impozabile si a impozitului, taxei, contributiei sau fondului special datorat.

2. Constatarea si raportarea deficientelor si a diferentelor suplimentare

In cazul in care se constata aspecte care modifica baza de impunere sau unele nereguli in activitatea, documentele si evidenta contribuabilului, inspectorul va aduce la cunostinta contribuabilului sau reprezentantului desemnat de acesta – toate aceste probleme, solicitand, totodata, clarificari, justificari si punctul de vedere al acestora cu privire la neregulile constatate.

3. Revizuirea dosarului de inspectie fiscala

Dosarul de inspectie fiscala, prin informatiile continute asigura legatura intre sarcina de inspectie fiscala intervenita la fata locului (la contribuabil) si raportul de inspectie fiscala. Dosarele stau la baza formularii concluziilor inspectorilor fiscali.

Dosarul de inspectie fiscala cuprinde:

- ordinul de serviciu;

- procese verbale intermediare;

- legislatie aplicabila;

- materiale despre contribuabilul verificat (indatoriri, responsabilitati, numar de angajati, fisele posturilor);

- informatii asupra situatiilor financiare;

- documentatia analizei riscului;

- copii xerox a documentelor justificative, extrase din acestea care trebuie sa  confirme si sa sprijine concluziile inspectorilor fiscali.

Revizuirea documentelor de lucru se efectueaza de catre inspectorii fiscali inainte de intocmirea proiectului Raportului de inspectie fiscala pentru a se asigura ca documentele de lucru sunt pregatite in mod corespunzator.

4. Obligatiile si drepturile contribuabilului in timpul inspectiei fiscale

a. Obligatia de colaborare a contribuabilului

Contribuabilul are obligatia sa colaboreze la constatarea starilor de fapt fiscale. Este obligat sa dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii  situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

La inceperea inspectiei fiscale, contribuabilul va fi informat ca poate numi persoane care sa dea informatii. Daca informatiile contriabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci inspectorul fiscal se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii.

Pe toata durata exercitarii inspectiei fiscale, contribuabilul supus acesteia are dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate sau juridica.

b. Dreptul contribuabilului de a fi informat

Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale asupra constatarilor rezultate din inspectia fiscala.

La incheierea inspectiei fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-ti exprima punctul de vedere, cu exceptia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nici o modificare in urma inspectiei fiscale sau a cazului in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt organelor de inspectie fiscala.

Data, ora si locul prezentarii concluziilor, vor fi comunicate contribuabilului in timp util (invitatie).

Contribuabilul are dreptul sa prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale (nota explicativa).

5. Sedinta de inchidere

Sedinta de inchidere a inspectiei fiscale are drept scop prezentarea opiniei inspectorilor fiscali, a constatarilor si recomandarilor preliminare efectuate.

Premisa acestei sedinte este asigurarea ca atat constatarile, cat si recomandarile sunt clare, obiective, fundamentate, relevante, respectiv:

clare: sa fie usor de inteles, evidente, sa nu permita interpretari;

- obiective: sa nu fie partinitoare;

- fundamentate: fiecare constatare sa aiba la baza documente doveditoare si sa faca trimiteri la textul legal incident;

- relevante: aspectele semnalate sa ajute conducerea contribuabilului in luarea unor decizii manageriale pentru eliminarea deficientelor constatate.

C. Etapa a III-a – Raportul de inspectie fiscala

Pentru consemnarea rezultatelor, indiferent daca se stabilesc sau nu diferente de obligatii fiscale suplimentare, in cadrul unei inspectii generale sau partiale echipa de inspectie fiscala intocmeste Raportul de inspectie fiscala.

1. Elaborarea Raportului de inspectie fiscala

In elaborarea Raportului de inspectie fiscala trebuie sa fie respectate urmatoarele cerinte:

- constatarile trebuie sa apartina obiectivelor actiunii de inspectie fiscala si sa fie sustinute prin documente justificative corespunzatoare;

- raportul trebuie sa exprime opinia inspectorului fiscal bazata pe constatarile efectuate;

- raportul se intocmeste pe baza situatiilor si documentelor de lucru.

In redactarea Raportului de inspectie fiscala trebuie sa fie respectate urmatoarele principii:

- prezentarea constatarilor intr-o maniera pertinenta si incontestabila;

evitarea utilizarii expresiilor imprecise (se pare, in general, in opinia uneori, evident), a stilului eliptic de exprimare, a limbajului abstract;

- promovarea unui limbaj cat mai uzual si a unui stil de exprimare concret;

- evitarea tonului polemic, jignitor, tendentios;

- ierarhizarea constatarilor (numai cele importante vor fi prezentate in sinteza sau la concluzii).

2. Cuprinsul Raportului de inspectie fiscala

Modelul si continutul proiectului Raportului de inspectie fiscala este stabilit de Ordinul nr. 1.181/2007 al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, fiind structurat pe 7 capitole:

CAPITOLUL I Date despre inspectia fiscala

CAPITOLUL II Date despre contribuabil

CAPITOLUL III Constatari fiscale

CAPITOLUL IV Alte constatari

CAPITOLUL V Discutia finala cu contribuabilul

CAPITOLUL VI Sinteza constatarilor inspectiei fiscale

CAPITOLUL VII Anexe

Avizat sef serviciu/birou, Semnatura

Intocmit: Numele si prenumele, Functia si semnatura

a. CAPITOLUL I. – Date despre inspectia fiscala,

In acest prim capitol vor fi prezentate:

- organele de inspectie fiscala care efectueaza verificarea si care intocmesc raportul de inspectie fiscala, precizandu-se pentru fiecare: numele, prenumele, numarul legitimatiei de inspectie fiscala, unitatea fiscala din care face parte si numarul si data ordinului de serviciu;

- temeiul juridic al inspectiei fiscale;

- numarul si data transmiterii avizului de inspectie fiscala; in cazul in care data inceperii inspectiei a fost amanata se va specifica numarul si data acordului precum si noul termen aprobat;

- numarul de inregistrare si data inceperii inspectiei fiscale inscrisa in Registrul unic de control;

- perioada supusa verificarii; in cazul in care verificarea se va face pentru o perioada diferita de cea din avizul de inspectie fiscala, se va inscrie perioada verificata efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspectiei fiscale;

- perioada in care s-a desfasurat inspectia fiscala, precum si locul de desfasurare; in cazul in care inspectia fiscala a fost suspendata, se vor inscrie perioadele in care s-a efectuat inspectia fiscala;

- obligatiile fiscale care fac obiectul inspectiei fiscale; definirea obiectivului de inspectie fiscala se face in corelatie cu tematica inscrisa in ordinul de serviciu;

- modul de indeplinire a obligatiilor stabilite prin actul de control fiscal incheiat pentru perioada anterioara celei pentru care se efectueaza inspectia fiscala.

b. CAPITOLUL II. – Date despre contribuabil

In conformitate cu instructiunile privind raportul de inspectie fiscala, in acest capitol se enumera informatiile despre contribuabilul verificat, relevante pentru inspectia fiscala:

1. Datele de identificare ale contribuabilului: denumirea, domiciliul fiscal, numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, codul de identificare fiscala; data la care a devenit platitor de T.V.A., codul CAEN al activitatii principale desfasurate, capitalul social subscris si varsat, comentarii privind majorarea/diminuarea capitalului social;

2. Forma de proprietate, forma juridica, precum si principalii actionari/asociati si evolutia capitalului social;

3. Informatii referitoare la actionari/asociati, in situatia in care sunt constatate relatii de participare la alt contribuabil cu care are relatii de afaceri;

4. Verificarea corectitudinii listei conturilor bancare cu cele comunicate de unitatile bancare organelor fiscale competente;

5. Evolutia cifrei de afaceri si a rezultatului exercitiului financiar, conform ultimelor trei bilanturi contabile anuale, indiferent de perioada verificata;

6. Verificarea evidentei documentelor cu regim special, cu prezentarea actelor care au fost achizitionate: plaja de numere pentru facturile achizitionare, facturile utilizate, alte documente cu regim special, documente cu regim special anulate, stocul celor ramase (pentru perioada de pana la 31 decembrie 2006); incepand cu 1 ianuarie 2007 se vor verifica existenta seriei si plajei de numere aprobate de conducerea societatii si data inceperii utilizarii acestora;

7. Prezentarea subunitatilor contribuabilului, cu precizari specifice, daca este cazul, pentru cele care prezinta un interes fiscal deosebit: declararea punctelor de lucru, respectarea regimului autorizarilor, antrepozit fiscal, utilizator final, jocuri de noroc – licente, etc.;

8. Persoana care asigura administrarea activitatii contribuabilului verificat;

9. Persoana care raspunde de conducerea contabilitatii;

10. Persoana desemnata sa reprezinte contribuabilul pe durata inspectiei fiscale;

11. Prezentarea relatiilor de afiliere dintre contribuabilul verificat si alti contribuabili care au calitatea de clienti sau furnizori.

Se poate adauga mentiunea daca s-au efectuat inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale si valorificarea acesteia.

c. CAPITOLUL III. – Constatari fiscale

In acest capitol se vor inscrie constatarile pentru fiecare obligatie fiscala care a facut obiectul inspectiei fiscale. Astfel, pentru fiecare obligatie fiscala se vor avea in vedere si se vor cuprinde in constatari urmatoarele:

1. Informatii despre obligatia fiscala:

- denumirea obligatiei fiscale;

- perioada supusa inspectiei fiscale si actele normative care reglementeaza aceasta obligatie fiscala in perioada controlata;

- prezentarea procedurii de control utilizate; in cazul controlului prin sondaj se vor mentiona lunile, operatiunile sau documentele selectate, urmarindu-se cuprinderea cel putin a unei luni dintr-un trimestru; selectarea documentelor si a operatiunilor semnificative se apreciaza de organul de inspectie fiscala in functie de natura activitatii contribuabilului;- prezentarea facilitatilor fiscale de care a beneficiat contribuabilul in perioada supusa inspectiei fiscale (scutiri, reduceri, ajutor de stat, subventii) si modul de respectare al acestora.

2. Obiective minimale avute in vedere (care trebuie realizate in timpul inspectiei fiscale):

- verificarea realitatii declaratiilor fiscale si informative in corelatie cu datele din evidenta contabila, registrele societatii sau orice alte documente justificative existente in societate ori obtinute prin controale incrucisate, precum si cu alte declaratii depuse in conformitate cu legile speciale;

- verificarea existentei contractelor si modul lor de derulare, in vederea determinarii tuturor operatiunilor impozabile realizate de contribuabil, inclusiv identificarea faptica a surselor generatoare de venit;

- verificarea inregistrarii tuturor veniturilor aferente activitatii desfasurate;

- verificarea utilizarii documentelor cu regim special, pentru perioade anteriore datei de 1 ianuarie 2007; dupa aceasta data se va verifica modul de alocare si gestionare a documentelor fiscale conform prevederilor legale;

- verificarea modului de inregistrare a cheltuielilor aferente obtinerii veniturilor, precum si tratamentul fiscal al acestora;

- verificarea corectitudinii sumelor utilizate cu drept de deducere din impozite, taxe sau contributiile datorate.

3. Baza de impunere

In practica se pot intalni doua cazuri la verificarea asietei: exista sau nu diferente intre asieta considerata de contribuabil la calculul impozitului fata de cea calculata de organul de inspectie fiscala.

In cazul in care se constata aspecte care modifica baza de impunere se vor mentiona:

- elementele identificate in activitatea contribuabilului care au influentat baza de impunere sau modul de interpretare a aspectelor fiscale de catre contribuabil;

- punctul de vedere al inspectiei fiscale fata de interpretarea contribuabilului;

- consecintele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de drept si temeiul legal pentru modificarea bazei de impunere;

- verificarea modului de calcul al bazei impozabile si stabilirea eventualelor diferente precum si calculul impozitului, taxei sau contributiei stabilite suplimentar. Pentru obligatiile fiscale pentru care legea prevede dreptul contribuabilului de a efectua deduceri/reduceri se va verifica modul de exercitare a acestui drept si corectitudinea calculului sumei deduse;

- calculul obligatiilor fiscale accesorii la diferentele de impozite, taxe sau contributii stabilite de inspectia fiscala;

- stabilirea responsabilitatilor pentru aplicarea sau determinarea eronata a bazei impozabile si efectuarea de propuneri pentru sanctionare conform prevederilor legale, acolo unde este cazul.

In cazul in care baza de impunere nu se modifica, se va mentiona acest lucru. In aceasta situatie se vor prezenta urmatoarele:

- perioadele efectiv verificate;

- documentele care au stat la baza concluziei ca obligatiei fiscale este corect determinata.

4. Solutionarea deconturilor de taxa pe valoarea adaugata cu sume negative cu optiune de rambursare

Pentru solutionarea deconturilor de taxa pe valoarea adaugata cu sume negative cu optiune de rambursare se va efectua inspectie fiscala partiala, care va avea ca obiect doar verificarea TVA-ului.

Daca se solutioneaza mai multe deconturi, fiecare dintre ele va fi verificat separat, cu inscrierea distincta a constatarilor aferente fiecaruia dintre acestea, astfel:

— prima perioada verificata va cuprinde intervalul de timp de la inceputul perioadei anterioare neverificate (cu conditia incadrarii in termenul legal de prescriptie) pana la data de sfarsit a perioadei aferente decontului de TVA cu sume negative in care s-a bifat optiune a de rambursare;

— urmatoarea perioada verificata va incepe de la data ultimului decont verificat pana la sfarsitul perioadei aferente urmatorului decont ce urmeaza a se verifica.

In acelasi mod se va continua pana la solutionarea tuturor deconturilor de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare, depuse si neverificate.

Solutionarea fiecarui decont de TVA cu sume negative cu optiune a de rambursare se va finaliza astfel:

— in cazul in care nu se constata sume suplimentare, in baza raportului de inspectie fiscala, se va emite decizia de nemodificare a bazei de impunere, care, impreuna cu un exemplar al raportului de inspectie fiscala, se va transmite dupa avizare si aprobare compartimentului de specialitate pentru emiterea deciziei de rambursare;

— in cazul in care se constata sume suplimentare in baza raportului de inspectie fiscala, se va emite decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, care in acest caz are si rol de decizie de rambursare.

d. CAPITOLUL IV. – Alte constatari

Acest capitol cuprinde constatari de nivel general, dupa cum urmeaza:

1. Organizarea si conducerea evidentei contabile

La acest punct se vor prezenta constatarile inspectiei fiscale referitoare la organizarea compartimentului de contabilitate (acolo unde este cazul), urmarindu-se in principal respectarea prevederilor Legii contabilitatii. In acest sens se vor avea in vedere modul de evidentiere a operatiunilor de capital, a imobilizarilor, a operatiunilor de trezorerie, contabilizarea stocurilor si a productiei in curs de executie precum si contabilitatea angajamentelor si a altor drepturi patrimoniale, efectuarea si valorificarea inventarierii patrimoniului.

Pentru contribuabilii care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene si cu standardele internationale de contabilitate se va avea in vedere si modul de retratare a conturilor contabile.

2. Utilizarea si tinerea registrelor

Se vor consemna constatarile referitoare la modul de utilizare a registrelor de contabilitate si intocmirea jurnalelor obligatorii (registrul-jurnal, registrul-inventar, cartea-mare, registrul de casa, registrul de evidenta fiscala).

Se va mentiona daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale si modul de valorificare a acestuia.

e. CAPITOLUL V. – Discutia finala cu contribuabilul

Acest capitol are doua obiective, aducerea la cunostinta contribuabilului a constatarilor inspectiei fiscale in vederea apararii si contraargumentelor inspectorilor dupa exprimarea punctului de vedere al contribuabilului.

1. Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului

La acest paragraf se vor consemna, in mod obligatoriu, numarul si data documentului prin care contribuabilul este instiintat despre data, ora si locul de desfasurare a discutiei finale. In caz de refuz al contribuabilului de a se prezenta la discutia finala, acest fapt va fi mentionat expres in raport.

De asemenea, se va prezenta o sinteza a punctului de vedere al contribuabilului pentru fiecare diferenta de impozit, taxa, contributie neacceptata si argumentele organelor de inspectie fiscala fata de cele ale contribuabilului. Punctul de vedere al contribuabilului va fi anexat la Raportul de inspectie fiscala.

2. Concluzii asupra punctului de vedere al contribuabilului

In acest paragraf se va prezenta rezultatul analizei efectuate de echipa de inspectie fiscala fata de punctul de vedere al contribuabilului. Argumentele organelor de inspectie fiscala vor fi prezentate pentru fiecare impozit, taxa sau contributie pentru care contribuabilul a prezentat punctul sau de vedere.

f. CAPITOLUL VI. – Sinteza constatarilor inspectiei fiscale

Pentru fiecare impozit, taxa sau contributie la care s-au calculat diferente si accesorii in sarcina contribuabilului se vor prezenta urmatoarele informatii:

- denumirea impozitului, taxei, contributiei/obligatii fiscale accesorii;

- perioada verificata/perioada pentru care s-au calculat obligatiile fiscale accesorii;

- baza impozabila stabilita suplimentar de inspectia fiscala si calculata in anexele la Raportul de inspectie fiscala pentru fiecare categorie de impozit, taxa sau contributie;

- impozitul, taxa, contributia stabilit(a) suplimentar/obligatii fiscale accesorii calculate de inspectia fiscala in anexele la raport;

- codul contului bugetar.

Raportul de inspectie fiscala va fi semnat de organele de inspectie fiscala, avizat de seful serviciului/biroului si aprobat de conducatorul activitatii de inspectie fiscala.

Raportul de inspectie fiscala sta la baza intocmirii urmatoarelor acte administrativ fiscale:

— decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala;

— decizia de nemodificare a bazei impozabile;

— dispozitia privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala.

CAPITOLUL VII. – Anexe

Pentru fiecare impozit, taxa sau contributie verificata, la Raportul de inspectie fiscala se vor anexa situatii, tabele, copii dupa documente, note explicative, necesare sustinerii constatarilor, fiind parte integranta din Raportul de inspectie fiscala. Se intocmesc situatii si tabele ori de cate ori este necesara sintetizarea unui numar mare de documente sau operatiuni si in toate cazurile in care se prezinta si se sustin constatarile din Raportul de inspectie fiscala.

Tabelele si situatiile anexate la Raportul de inspectie fiscala vor fi semnate de organele de inspectie fiscala si pentru luare la cunostinta, de reprezentantul societatii.

De asemenea la Raportul de inspectie fiscala se vor anexa orice documente intocmite pentru instiintarea, solicitarea de documente sau procese-verbale pentru consemnarea unor constatari in timpul inspectiei fiscale.

Tot in acest capitol se va prezenta in sinteza continutul declaratiei data pe propria raspundere a reprezentantului legal al contribuabilului prin care declara ca a pus la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate. Declaratia va fi anexata la raportul de inspectie fiscala.

3. Difuzarea Raportului de inspectie fiscala

Raportul de inspectie fiscala va fi inregistrat in Registrul unic de control al contribuabilului.

Raportul va fi intocmit in 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contribuabil, unul pentru organele de inspectie fiscala si unul pentru organul fiscal de administrare competent, unde contribuabilul este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe. Se semneaza de catre inspectorii fiscali si contribuabili, se avizeaza de catre seful de serviciu si se aproba de catre conducatorului activitatii de inspectie fiscala,

Raportul de inspectie fiscala se anexeaza la actul administrativ fiscal emis, dupa caz, respectiv la decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, la decizia de nemodificare a bazei de impunere sau la dispozitia privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala.

D. ETAPA IV - Evidenta, urmarirea si raportarea rezultatelor inspectiei fiscale

Pentru fiecare raport de inspectie fiscala echipa de control va intocmi fisa rezultatelor controlului, in care se vor inscrie constatarile proprii ale inspectorilor fiscali (obligatii fiscale stabilite suplimentar si sumele incasate in timpul inspectiei fiscale).

Datele din fisa rezultatelor controlului se vor opera in evidenta serviciului si in evidenta activitatii de control, evidente care vor servi la aprecierea activitatii desfasurate de inspectorii fiscali, a calitatii activitatii aparatului de control si imbunatatirii managementului controlului.

Ori de cate ori este necesar se va proceda la urmarirea aplicarii de catre contribuabilii verificati, a masurilor stabilite de inspectorii fiscali si transmise prin documentele de valorificare.In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 551/2004 privind modelul si continutul Raportului de inspectie fiscala ;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1304/2005 privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 708/2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 972/2006 privind aprobarea formularului „ Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala”;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1267/2006 privind aprobarea formularului : Decizie privind nemodificarea bazei de impunere”;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1939/2004 pentru aprobarea formularului „Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala”;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 635/2004 privind sigiliile aplicate in cadrul activitatii de inspectie fiscala;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. privind ordinul de serviciu permanent de inspectie fiscala;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 713/2004 pentru aprobarea cartei drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2294
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site