Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica


Notiuni, delimitari, structuri privind activele imobilizate ale agentilor economici

Statistica+ Font mai mare | - Font mai micNotiuni, delimitari, structuri privind activele

imobilizate ale agentilor economiciIn structura patrimoniului intreprinderilor, activele imobilizate

detin pondere insemnata, fapt pentru care sunt supuse analizei si reflectarii in contabilitate in mod distinct tinand seama de particularitatile si caracteristicile proprii.

Imobilizarile sau activele imobilizate reprezinta bunuri si valori de orice natura, mobile sau imobile, corporale sau necorporale, achizitionate sau create de unitatea patrimoniala, destinata sa serveasca o perioada indelungata, mai mult de un an, in activitatea unitatii si care nu se consuma la prima utilizare.

Activele imobilizate sunt structurate pe trei categorii: imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizari financiare, ceea ce influenteaza modul de organizare a contabilitatii sintetice si analitice.

Dupa natura lor, imobilizarile pot fi :

imobilizari nefinanciare (imobilizarile corporale si necorporale);

imobilizari de natura financiara (cazul imobilizarilor financiare).

Dupa destinatia lor in intreprindere sunt:

imobilizari profesionale ( acelea care concura la realizarea obiectului de activitate);

imobilizari neprofesionale (care servesc unor functii ale intreprinderii cum ar fi: constructiile de locuit pentru realizarea functiei sociale a intreprinderii, dotarile sportive si culturale, etc.).

Imobilizarile necorporale reprezinta acele imobilizari care nu se materializeaza intr-un bun fizic, concret. Ele sunt formate din:

a)      cheltuieli de constituire;

b)      cheltuieli de cercetare si dezvoltare;

c)      concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare;

d)      fond comercial;


24)Feleaga, N, ''Contabilitatea financiara'', vol. II. Edit. Economica, Bucuresti, 1955

c) alte imobilizari necorporale.

a) Cheltuieli de constituire reprezinta cheltuielile ocazionale de infiintare sau modificarea activitatii unitatii patrimoniale. In aceasta categorie se include: taxesi alte cheltuieli de inmatriculare, cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei si de publicitate si alte cheltuieli legate de infiintarea sau modificarea activitatii unitatii patrimoniale.

b) Cheltuieli de certare si dezvoltare cuprind cheltuieli ocazionale de efectuarea unor lucrari sau obiective de cercetare, in regie proprie, care sa prezinte garantia realizarii eficientei, scontate in urma aplicarii acestora, pentru necesitatile proprii ale unitatii patrimoniale.

Cheltuielile de cercetare si dezvoltare sunt considerate imobilizari daca indeplinesc urmatoarele conditii:

- conducerea unitatii sa precizeze concret intentia dea produce si comercializa sau de a utiliza produsul sau procedeul obtinut prin cercetare;

- proiectele in curs de cercetare sa fie net individualizate in timp, iar costul lor sa fie stabilit distinct;

- fiecare proiect de cercetare sa aiba sanse serioase de realizare tehnica si de rentabilitate comerciala.

Contabilitatea analitica a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare este organizata pe categorii de lucrarii sau obiective.

c) Concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori similare cuprind acele cheltuieli facute pentru obtinerea unui avantaj menit sa asigure protectia acordata sub anumite conditii inventatorului, autorului sau beneficiarului dreptului de folosinta al unui brevet, a unei licente, a unei marci, al unui drept de propietate literara si artistica sau titularului unei concesiuni

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile de fabrica si alte cheltuieli similare sunt constituite din valoarea bunurilor preluate cu acest titlu in patrimoniu de catre unitatea primitoare, potrivit contractelor incheiate, care stipuleaza drepturile si obligatiile


25) Barbacioru, V. si colaboratorii - ''Contabilitate financiara'', Edit. Certi, Craiova, 1994, pag. 86.

inchiriatorului si concesionarului.

Prin Hotararea Guvernului nr. 1228 din 21 noiembrie 1990 a fost aprobata metodologia cocesionarii, inchirierii si locatiei de gestiune prin care activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome sau societati, terenuri propietate de stat pot face unor concesiuni.

Concesiunea publica exista cand intre o persoana morala juridica de drept public, numita inchiriator si o persoana (publica sau particulara), numita concesionar, se stabileste o situatie reglementata si contractuala, care comporta, in special, urmatoarele elemente:

executarea serviciului cu riscurile si pericolele concesionarului;

dreptul exclusiv de utilizare a bunului domeniului public;

dreptul exclusiv de exploatare acordat sau delegat de catre inchirietor concesionarului;

obligatia pentru concesionar de a face un serviciu de interes general;

punerea la dispozitia concesionarului de catre inchirietor a mijloacelor pentru durata determinata;

repunerea la sfarsitul concesiunii de catre concesionar a imobilizarilor sau instalatiilor;

salaizarea concesionarului, asigurata prin incasarea de la utilizatori a sumelor prevazute in contract;

plata unei redevente de exploatare de catre concesionar concedantului sau;

remunerarea concesionarului asigurata prin perceperea de la utilizatorii concesiunii de redevente pe baza de tarife fixe contractuale sau reglementate

Concesiunea se acorda numai pe baza de licitatie publica si cu conditia ca prin concesionare sa se asigure statului un venit fix annual, cel putin egal cu media beneficiilor nete realizate prin exploatarea in ultimii 5 ani a obiectului concesiunii ori a unor obiecte similare. Acest venit nu va putea fi mai mic decat rata dobanzii Bancii Nationale aplicata la valoarea estimata a concesiunii stabilita prin hotarare a guvernului. Examinarea si acceptarea ofertelor prezentate la licitatie se efectueaza de catre Agentia Nationala


26) Barbacioru, V. si colaboratorii-''Contabilitate financiara'', Edit, Certi, Craiova, 1994, pag. 86.

pentru Privatizare

d) Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert care nu figureaza in cadrulcelorlalte elemente de patrimoniu, dar care se concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului unitatii, cum sunt: clientela, vadul comercial, reputatia firmei, parti de piata si alte elemente.

Fondul comercial se determina ca diferenta intre valoarea de aport, de utilitate sau costul de achizitie, dupa caz, a fondului de comert si valoarea elementelor de activ aduse in patrimoniu, inregistrate in conturile corespunzatoare. In cazul achizitionarii unor active, cheltuielile suplimentare pentru achizitionarea acestora constituie fond comercial.

c) Alte imobilizari necorporale cuprind programele informatice create de unitate sau achizitionate de la terti pentru necesitatile proprii, precum si alte imobilizari necorporale, evaluate la costul de productie, respectiv la costul de achizitie.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale reprezinta bunurile de folosinta indelungata in activitatea unei unitati patrimoniale. In categoria acestor imobilizari se cuprind:

terenurile;

mijloacele fixe.

a) Terenurile se pot detalia, in contabilitatea analitica, pe mai multe sub grupe si anume: terenuri agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii.

Terenurile se evalueaza la intrarea in patrimoniu, la o valoare stabilita, potrivit legii, in functie de fertilitatea si amplasarea acestora si alte criterii, la valoarea de aport sau la costul de achizitie, dupa caz.

Amenajarile de terenuri reprezinta investitiile efectuate pentru punerea in valoare a terenurilor, lacurilor, baltilor, iazurilor si alte lucrari similare.

b) Mijloacele fixe sunt constituite dintr-un obiect singular sau complex de care se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele


27) Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice ca regii autonome si societati cormerciale, Monitorul Oficial nr. 98/8 august 1990.

conditii

au o valoare mai mare decat limita stabilita de lege, potrivit legislatiei in vigoare, valoarea individuala a mijloacelor fixe este de minimum 1.000.000 lei

au o durata normala de utilizare mai mare de 1 an.

Sunt asimilate mijloacelor fixe:

investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie de la agentii economici care urmeaza regimul de amortizare a mijloacelor fixe la care s-au executat investitiile respective;

investitiile (capacitatile) puse in functiune, total sau partial, carora nu li s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe se cuprind in grupa la care se vor inregistra ca mijloace fixe la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionale de realizarea lor;

investitiile pentru descoperta se asimileaza mijloacelor fixe din grupa ''Constructii speciale'' subgrupa ''Alte constructii speciale'' si se amortizeaza liniar;

investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor care nu sunt rezultatul unei investitii.

Nu sunt asimilate si nu sunt considerate mijloace fixe urmatoarele:

a) motoarele, aparatele si alte subansamble ale mijloacelor fixe procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel sau in scopul efectuarii unor mici modernizari in cadrul reparatiilor capitale;

b) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse in serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea si durata normala de functionare;

c) constructiile si instalatiilor provizorii executate din fondurile de investitii;


28) Ordin al ministrului de stat, ministrul finantelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, Monitorul Oficial nr. 180/15.07.1994.

29) idem.

30) Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, M.O. nr.180/15.07.1994.

d) animalele care nu au indeplinit conditiile pentru a putea fi trecute la animale adulte, animale de ingrasat, pasari si coloniile de albine;

e) padurile;

f) investitile efectuate pentru realizarea lucrarilor miniere din afara perimetrelor de exploatare, precum si cele pentru foraj, executate pentru exploatari, prospectiuni geologice si geofizice, forajele pentru alimentarea cu apa care nu au dat rezultate, sondele situate in gaz-capul unor zacaminte de titei, precum si sondele de cercetare geologo-tehnice si economice obiective, nu pot fi exploatate;

g) prototipurile, atat timp cat servesc ca model la executarea productiei in serie, inclusiv seria zero, sau sunt supuse incercarilor in vederea omologarii la producator;

h) echipamentul de productie si de lucru, imbracamintea speciala indeferent de valoarea si durata lor de utilizare.

Mijloacele fixe se urmaresc pe urmatoarele categorii, in functie de caracteristicile lor tehnice si de destinatia pe care o au:

cladiri;

constructii speciale;

masini, utilaje si instalatii de lucru;

aparate si instalatii de masurare, control, reglare si de calcul;

mijloace de transport;

animale si plantatii;

unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura de birotica;

active corporale neregasite in capitolele anterioare.

Imobilizarile financiare

Imobilizarile financiare reprezinta investitii financiare sau de portofoliu, respectiv sume de bani investite de o intreprindere in patrimoniul altor unitati concretizate in: titluri de participare, titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu, alte titluri si creante imobilizate.

a) Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul altor unitati patrimoniale, care asigura

unitatii patrimoniale detinatoare excitarea unui control sau a unei influente notabile, respectiv realizarea de profit.

b) Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu si alte titluri imobilizate constau in acele titluri pe care unitatea patrimoniala le dobandeste, in vederea realizarii unor venituri financiare, fara a putea interveni in gestiunea unitatii patrimoniale emitatoare, precum si alte titluri de plasament detinute pe o perioada indelungata.

c) Contabilitatea creantelor imobilizate se tine pe urmatoarele categorii: creante legate de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate.

Creantele legate de participatii reprezinta acele creante ale unitatii patrimoniale create cu ocazia acordarii de imprumuturi unitatilor patrimoniale la care detine titluride participare.

Imprumuturile pe termen lung cuprind sumele acordate tertilor pe baza unor contracte pentru care unitatea percepe dobanzi, potrivit legii.

In categoria altor creante imobilizate se cuprind depozitele pe teren lung sub forma de disponibilitati in conturi bancare sau la alte institutii financiare, diverse garantii si cautiuni depuse de unitatea patrimoniala la terti.

Imobilizari in curs

In cazul in care bunurile materiale sau valorile economice procurate sau create de intreprindere sunt terminate pana la finele exercitiului financiar, ele sunt incluse in categoria imobilizarilor in curs.

Contabilitatea imobilizarilor in curs se tine distinct pentru imobilizari necorporale si imobilizari corporale.

Imobilizarile in curs necorporale reprezinta costul de productie, respectiv costul de achizitie al imobilizarilor necorporale neterminate pana la finele exercitiului financiar.

Imobilizarile in curs corporale reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie sau in antrepriza care se evalueaza la costul de productie, respectiv la costul de achizitie, reprezentand pretul de deviz al investitiei.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2026
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved