Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

ACT ADITIONAL LA CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micACT ADITIONAL LA CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCAIn baza prevederilor Contractului colectiv de munca inregistrat sub nr. .... din ......... la Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti, intocmit conform prevederilor Legilor nr.130/1996, republicata, si nr.14/1991, intervine prezentul act aditional la contractul individual de munca.

A. Obiectul contractului: incheierea unui raport de munca

B. Durata contractului:

a) nedeterminata, salariatul/salariata ...... urmand sa inceapa activitatea la data de ....;

b) determinata, de . luni, pe perioada cuprinsa intre data de ........ si data de /pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

C. Locul de munca

1. Activitatea se desfasoara la S.N.T.F.M. "C.F.R. Marfa" - S.A., Sucursala ........, Subunitatea ..........

2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...........

D. Felul muncii

Functia/meseria ........ conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

E. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

F. Conditii de munca

1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

G. Durata muncii

1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ... ore/zi, ... ore/saptamana.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: (ore zi/ore noapte/inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

2. O fractiune de norma de .. ore/zi (cel putin 2 ore/zi), .. ore/saptamana.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: (ore zi/ore noapte).

b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

H. Concediul

Durata concediului anual de odihna este de zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .. .

I. Salariul:

1. Salariul de baza lunar brut: ...... lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) - spor de vechime in munca ...;

- spor pentru conditii grele de munca ....;

- spor pentru conditii nocive ....;

- spor pentru conditii periculoase ...;

- alte sporuri:

...................;

b) indemnizatii:

indemnizatie de conducere .;

....................;

c) alte adaosuri:

..........

3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Datele la care se plateste salariul sunt ............ .

J. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:

a) echipament individual de protectie ;

b) echipament individual de lucru .;

c) materiale igienico‑sanitare .;

d) alimentatie de protectie ..;

e) asigurare pentru risc de accidente de munca si boli profesionale;

f) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca

K. Alte clauze:

a) perioada de proba este de ...;

b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de . zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de .. zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;

e) alte clauze

L. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c) dreptul la concediu de odihna anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la securitate si sanatate in munca;

f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.

g) dreptul la demnitate in munca;

h) dreptul la informare si consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

j) dreptul la protectie in caz de concediere;

k) dreptul la negociere colectiva si individuala;

l) dreptul de a participa la actiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

d) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

e) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

f) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentatii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

g) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

h) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

i) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii.

M. Prevederi sindicale*

1) Sunt membru al organizatiei sindicale ..................

si consimt sa mi se retina lunar pe statul de plata cotizatia sindicala in cuantum de ....% din venitul brut realizat, precum si o suma care sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor organizatiei sindicale, in cuantum de ........... Suma retinuta va fi virata in contul nr.............., deschis la ..............., al sindicatului ...............

Din cotizatia sindicala se va vira lunar in contul federatiei profesionale, semnatare a CCM si care reprezinta ramura din care fac parte, cota stabilita de aceasta.

2) Nu sunt membru de sindicat si consimt sa mi se retina lunar pe statul de plata 1% din venitul brut realizat. Suma retinuta va fi virata in contul nr. RO73BPOS70402775620ROL03, deschis la Banc Post Sucursala Palat CFR

N. Dispozitii finale

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator,

Salariat,

Reprezentant legal,

Pe data de .... prezentul act aditional la contractul individual de munca inceteaza in temeiul art. din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,

* Valoarea cotizatiei, cuantumul sumelor fixe (dupa caz), precum si contul bancar al organizatiei sindicale in care vor fi virate aceste sume vor fi completate de catre salariat si/sau organizatia sindicala din care face parte salariatul.

NOTA: Cu exceptia elementelor de la lit. A, actul aditional va cuprinde numai acele elemente cuprinse de la literele B la O care se modifica fata de contractul individual de munca al salariatului.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2622
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved