Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

METODOLOGIA ORGANIZARII SI DESFASURARII CONCURSULUI DE ADMITERE

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micMetodologia organizarii si desfasurarii concursului de admitereADMITEREA 2005-2006 in invatamantul superior se face in conformitate cu legea invatamantului nr. 84/1995 modificata si republicata in anul 1999, Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Ordinul 3295/21.02.2005 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul superior de stat pentru anul universitar 2005-2006, Legea 44/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 68/2003 pentru modificarea legii invatamantului, HG nr. 1011/2001 privind organizarea si functionarea invatamantului la Distanta si a invatamantului cu frecventa redusa in institutiile de invatamant superior, HG nr. 87/2005 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul universitar 2005-2006 in baza HG nr. 430/2001 privind strategia guvernamentala de imbunatatire si a situatiei rromilor, dispozitiile Ordinului MEdC nr. 3699/14.05.2002 privind facilitatile de acces in facultati pentru candidatii rromi, HG nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea MEdC si HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la Olimpiadele scolare.

CAP.I. Criterii generale privind admiterea

Admiterea in invatamantul superior de stat, la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Universitate acreditata conf. HG 696/17.08.2000, se organizeaza dupa cum urmeaza:

a)    Pe locuri finantate de la bugetul de stat - invatamant de zi;

b)   Pe locuri cu taxa - invatamant de zi;

c)    Pe locuri cu taxa - invatamant la distanta si frecventa redusa.

In cadrul USAMV Cluj-Napoca functioneaza specializari cu invatamant de lunga durata (3-6 ani). Durata studiilor in cadrul invatamantului la distanta (fara frecventa) este egala cu cea prevazuta la forma de invatamant de zi.

Locurile finantate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza cifrelor de scolarizare aprobate prin Hotarare de Guvern, iar cele in regim cu taxa se stabilesc in baza autonomiei universitare de catre Senatul USAMV Cluj-Napoca si se aproba de MEdC.

In cadrul fiecarei institutii de invatamant superior, in baza autonomiei universitare, senatul universitar decide repartizarea cifrei de scolarizare corespunzatoare locurilor de studiu subventionate de la buget pentru ciclul de studii universitare de licenta pe domenii de studiu si facultati, in concordanta cu cerintele pietei fortei de munca, cu planul strategic al unviersitatiui si luand in considerare repartizarea din anii anteriori.

Pentru ciclul de studii universitare de licenta, plafonul maxim admis de MEdC pentru cifra de scolarizare corespunzatoare locurilor de studiu cu taxa la forma de invatamant zi este de 150% in raport cu cifra globala pe universitate pentru locurile de studiu subventionate de la buget.

De locurile cu taxa de studiu pot beneficia, la cerere, candidatii aflati sub media de admitere pentru locurile finantate de la buget, in ordinea descrescatoare a mediilor sau punctajelor, dar care satisfac cerinta minimala de admitere in cadrul profilului ales.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe domenii/specializari din aceeasi institutie sau din institutii diferite de invatamant superior, pe locuri finantate de catre bugetul de stat, dar poate fi admis la o singura universitate pe locuri subventionate de la bugetul de stat.

Candidatul admis la mai multe universitati trebuie sa opteze pentru aceea la care doreste sa fie subventionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele in original in termenul stabilit de Comisia de Admitere de la facultatea la care a fost admis.

Candidatii declarati admisi la mai multe specializari in cadrul USAMV Cluj-Napoca pot urma concomitent maximum doua specializari, din care una finantata de la buget si una cu taxa.

Studentii institutiilor de invatamant superior de stat inmatriculati in anii precedenti pe locuri finantate de la bugetul de stat, care renunta la continuarea studiilor sau decid sa faca o a doua specializare in cadrul aceleiasi universitati sau intr-o alta universitate, beneficiaza de subventia de la bugetul de stat, numai pe durata normala de studiu (scazand din durata de studiu a noii specializari anii de studiu cu finantare de la buget la specializarea initiala). Aceeasi reglementare se aplica si studentilor exmatriculati.

Daca prima specializare este facuta prin achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi studiata cu finantare de la bugetul de stat.

Statutul de student cu taxa se pastreaza, de regula, pe intreaga durata de scolarizare. Facultatile fac la inceputul fiecarui an universitar evaluarea locurilor finantate de la bugetul de stat ramase disponibile in urma exmatricularii studentilor. Aceste locuri libere vor fi ocupate de studentii inscrisi cu taxa in ordinea descrescatoare a clasificarii lor si in limita numarului de locuri vacantate in cadrul aceluiasi an de studiu.

Cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu se anunta cu cel putin 15 zile inainte de inceperea anului universitar.

In organizarea formatiunilor de studiu nu se va face distinctie intre cele doua categorii de studenti admisi.

Studentii proveniti de la institutiile de invatamant superior particular, cu specializari acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, care au fost declarati admisi pe locurile subventionate de la bugetul de stat, in urma admiterii, la aceeasi specializare, pot beneficia de recunoasterea studiilor efectuate, Senatul stabilind anul in care pot fi inmatriculati, precum si eventualele examene de diferenta.

Absolventii cu diploma de licenta, respectiv diploma de absolvire, pot urma o a doua specializare in regim cu taxa, acestia avand obligativitatea sa declare daca au urmat o alta specializare. Numarul de locuri disponibile si criteriile de selectie pentru aceasta categorie se stabileste de catre Senat la propunerea facultatilor.

Absolventii cu diploma de licenta/absolvire ai invatamantului superior particular au dreptul sa urmeze o a doua specializare in institutiile de invatamant superior de stat pe locurile finantate de la buget, in urma reusitei la concursul de admitere.

Absolventii fara diploma de licenta/absolvire ai invatamantului public si privat au dreptul sa se prezinte la admitere pentru studiul unei noi specializari dupa cum urmeaza:

a)    daca prima specializare a fost facuta in regim fara taxa, cea de-a doua specializare va fi in regim cu taxa;

b)   daca prima specializare a fost facuta in regim cu taxa in invatamantul particular sau cel de stat, cea de-a doua specializare va fi in regim fara taxa, daca sunt satisfacute cerintele admiterii.

Absolventii cu diploma ai invatamantului universitar de scurta durata pot continua studiile in invatamantul universitar de lunga durata, in cadrul profilului studiat initial sau apropiat, prin concurs, in limita locurilor disponibile, stabilite de Senatul Universitatii, dar sa nu determine constituirea de noi formatiuni de studiu. Criteriile de inscriere vor fi stabilite de consiliile facultatilor si vor fi aduse la cunostinta celor interesati in timp util. Candidatii admisi vor sustine examenele de diferenta stabilite de consiliile facultatilor si vor fi inscrisi in anul III de studiu al invatamantului universitar de lunga durata, cu promovarea diferentelor respective, stabilite de catre Consiliul facultatii.

Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut distinctii la olimpiadele scolare internationale, organizate pentru invatamantul preuniversitar si a candidatilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare si concursuri artistice internationale, sau premiile I, II, III la concursuri scolare nationale sau pe grupe de tari recunoscute de MEdC, in cel putin unul din ultimii doi ani de studiu (2003/2004, 2004/2005), se pot inscrie in invatamantul universitar in anul 2005/2006 fara sustinerea admiterii, la specializari corespunzatoare disciplinelor la care au fost distinsi.

Inmatricularea olimpicilor ce indeplinesc aceste conditii se va face in cifra de scolarizare aprobata pentru anul universitar 2005/2006, cu aprobarea Senatului, fara taxa de studii la forma de invatamant de zi. Olimpicii distinsi la alte specializari pot fi inscrisi, la cerere, peste numarul de locuri aprobat la forma de invatamant cu taxa de studii, de zi sau Invatamant la Distanta si Invatamant cu Frecventa Redusa.

Inmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor nationale si internationale, aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Acestia se vor adresa, cu cereri scrise conducerii institutiilor de invatamant superior care vor decide asupra solicitarilor.

Pana la data de 1 octombrie 2005 Universitatea va comunica Ministerului Educatiei si Cercetarii listele nominale ale olimpicilor acceptati, mentionand specializarea la care acestia sunt admisi, precum si concursul/olimpiada la care au fost castigatori si anul obtinerii premiului.

CAP.II: Actele necesare pentru inscrierea candidatilor

Se pot inscrie la concursul de admitere in invatamantul universitar, cetatenii Romaniei care sunt absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta.

Pentru inscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca candidatii trebuie sa posede asupra lor buletinul de identitate si toate documentele necesare intr-un dosar plic. La facultatea de care apartine domeniul/specializarea pentru care opteaza candidatii, acestia vor completa o fisa de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. In cadrul unei facultati, candidatii pot completa fisa de inscriere pentru o singura specializare, sau pentru mai multe specializari dintr-un domeniu, in ordinea preferintelor. Daca candidatul a mai fost student la alte facultati (cu sau fara taxa) va specifica acest lucru in fisa de inscriere.

Pe langa fisa de inscriere, dosarul de concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:

diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, in original;

certificat de nastere, in copie legalizata;

adeverinta medicala tip MS 18.1.1., eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la concursul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza.

Candidatii cu afectiuni cronice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisia medicala judeteana de orientare scolara si profesionala din centrul universitar Cluj-Napoca (nu din judetul de domiciliu). In adeverintele respective se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din ordinul Ministrului Sanatatii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare;

adeverinta de recrutare, livret militar sau alte acte din care sa rezulte situatia militara a candidatului;

trei fotografii tip buletin de identitate;

adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate), respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire a unei facultati sau a unei forme scurte de invatamant, in original, sau copie legalizata pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare;

chitanta pentru achitarea, la casieria universitatii, a sumei prevazuta la inscriere. Taxa de inscriere este stabilita pentru fiecare domeniu de catre Consiliul profesoral al facultatii.

Invatamant de zi

Facultatea

Domeniul

Specializarile

Durata (ani)

Credite

Numarul de locuri

Buget

Taxa

AGRICULTURA

AGRONOMIE

AGRICULTURA

MONTANOLOGIE

STIINTELE SOLULUI

BIOLOGIE

BIOLOGIE

INGINERIE INDUSTRIALA

TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE

CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

INGINERIA MEDIULUI

INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN AGRICULTURA

HORTICUL

TURA

HORTICULTURA

HORTICULTURA

PEISAGISTICA

INGINERIE SI MANAGEMENT

INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA

INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTATIE PUBLICA SI AGROTURISM

INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTATIE PUBLICA SI AGROTURISM

SILVICULTURA

SILVICULTURA

GEODEZIE

CADASTRU

ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII

ZOOTEHNIE

ZOOTEHNIE

PISCICULTURA, ACVACULTURA SI PRELUCRAREA PESTELUI

BIOTEHNOLOGII

BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

BIOTEHNOLOGII IN INDUSTRIA ALIMENTARA

MEDICINA

VETERINARA

BIOTEHNOLOGII

BIOTEHNOLOGII IN MEDICINA VETERINARA

MEDICINA VETERINARA

Medicina veterinara

Invatamant la distanta si frecventa redusa

Facultatea

Domeniul

Specializarile

Durata (ani)

Credite

Numarul de locuri

Taxa

Agricultura

Agronomie

Agricultura

Montanologie

Biologie

Biologie

Inginerie Industriala

Tehnologia prelucrarii produselor agricole

Horticultura

Horticultura

Horticultura

Inginerie si Management

Inginerie economica in agricultura

Zootehnie si Biotehnologii

Zootehnie

Zootehnie

Invatamant Master

Facultatea

Domeniul

Specializarile

Durata (ani)

Numarul de locuri

Buget

Taxa

Agricultura

Agronomie

Ameliorarea plantelor si controlul calitatii semintelor

Exploatatii agricole si agroturism in zona montana

Organizarea teritoriului, circulatia terenurilor si dezvoltare durabila

Exploatarea utilajelor agricole*

Protectia plantelor*

Inginerie Industriala

Managementul calitatii alimentelor

Biochimia si biotehnologia extractelor vegetale

Tehnologia produselor de protectie

Horticultura

Horticultura

Cultura plantelor horticole in climat controlat

Cultura ciupercilor

Inginerie genetica si ameliorarea plantelor

Tehnologia producerii si valorificarii vinurilor speciale si a produselor derivate

Inginerie si Management

Agribusiness

Economie agrara europeana

Zootehnie si Biotehnologii

Zootehnie

Optimizarea tehnologiilor de crestere la rumegatoare

Biotehnologii

Biotehnologii aplicate

Inginerie genetica si biotehnologii de reproductie aplicate in productia animalelor

Medicina Veterinara

Medicina Veterinara

Clinica si radiologie medical veterinara

10

10

Patologie animala si sanatate publica

8

10

Controlul si expertiza produselor de origine animala

10

Stomatologie veterinara

10

Nutritie animala si patologie nutritionala

Biotehnologii in reproductia animala

Epidemiologie veterinara aplicata

10

Diagnostic morfopatologic si de laborator

Farmacie veterinara

*specializari propuse incepand cu anul univ. 2005/2006

Admiterea in invatamantul superior public sau privat, deci si in USAMV Cluj-Napoca se organizeaza pe domenii de studii de licenta.

Candidatii care se inscriu la una, doua sau mai multe specializari din cadrul aceluiasi domeniu vor achita o singura taxa (taxa pentru domeniu), in cuantumul acesteia fiind incluse si activitatile aferente analizarii contestatiilor depuse in termen legal.

Sunt scutiti de taxa de inscriere copiii personalului didactic (in activitate, pensionat sau decedat), copiii orfani de cel putin un parinte, copiii proveniti de la Casa copilului, copiii eroilor martiri ai Revolutiei, copiii personalului didactic si auxiliar din USAMV Cluj-Napoca, o singura data, la specializarea unde depun actele in original.

Intrucat candidatii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru doua sau mai multe domenii in vederea admiterii in invatamantul superior agricol, dosarul cu actele originale se depune la prima optiune. Inscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus mentionate, prezentate in copie legalizata, la care se adauga o adeverinta de inscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele originale

Pentru inscrierea la concursul de admitere in invatamantul postuniversitar, la fisa de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:

diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau echivalenta cu aceasta), ambele in original;

certificat de nastere, in copie legalizata;

trei fotografii tip buletin de identitate.

Atat pentru admiterea in invatamantul universitar, cat si pentru admiterea in invatamantul postuniversitar, candidatii vor anexa la cererea de inscriere si acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii - in cazul celor aflati in aceasta situatie; copie legalizata a certificatului de deces al parintelui erou martir al Revolutiei, sau dupa caz, a certificatului medical, ori a altui document doveditor in situatia in care insusi candidatul a fost ranit in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic).

Absolventii de liceu din promotia anului 2005 pot prezenta in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip din care sa rezulte ca au absolvit liceul, au promovat examenul de bacalaureat, media anilor de liceu si de la bacalaureat. Acesti candidati, in cazul in care vor fi declarati admisi in urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat in original pana la data specificata de catre Comisia de Admitere.

Perioada de inscriere a candidatilor la

concursul de admitere

Inscrierea candidatilor la concursul de admitere in Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, invatamant de lunga durata si scurta durata (regim cu frecventa, invatamant la distanta, invatamant cu frecventa redusa) se va desfasura in perioada 18-24 iulie 2005.

In eventualitatea organizarii celei de-a doua sesiuni de admitere, pentru ocuparea locurilor ramase vacante dupa prima sesiune, concursul de admitere va avea loc in perioada 12-17 septembrie 2005.

Inscrierea si admiterea candidatilor la invatamantul tip master si doctorat va avea loc in perioada 12-17 septembrie 2005.

criterii de admitere

Potrivit principiului autonomiei universitare, concursul de admitere in invatamantul universitar se organizeaza pe baza unei metodologii proprii, cu respectarea legislatiei in vigoare si a Ordinelor MEdC. Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci).

Concursul de admitere se va desfasura pe baza criteriilor stabilite de catre consiliile facultatilor, criterii aprobate de Senatul Universitatii.

Pentru facultatile de Agricultura, Horticultura, Zootehnie si Biotehnologii, Medicina Veterinara media generala de admitere se stabileste astfel:

50% media anilor din liceu;

50% media examenului de bacalaureat.

Pentru studiile postuniversitare (master) criteriile de admitere la toate facultatile si specializarile sunt:

1/3 media anilor din facultate;

1/3 media examenului de licenta (diploma)

1/3 media interviu - test grila (in limba de desfasurare a masterului)

Pentru studiile doctorale criteriile de admitere sunt:

media de absolvire, minim 7,50;

competenta lingvistica - atestat

interviu privind pregatirea unui proiect de cercetare si testarea cunostintelor de specialitate.

Concursul de admitere se desfasoara separat pe facultati, domenii si pe forme de invatamant, respectandu-se principiul "media bate optiunea".

In cadrul fiecarei facultati, respectiv domeniu, concursul are caracter unitar, pe baza principiului "Media bate optiunea". Acest principiu asigura posibilitatea de admitere in facultate a candidatilor cu mediile cele mai mari, indiferent de ordinea optiunilor.

Fiecare candidat va specifica pe fisa de inscriere, in ordinea dorita, optiunile pentru specializarile din cadrul domeniului la care s-a inscris. Daca un candidat nu doreste o anume specializare, nu trece specializarea respectiva pe fisa de inscriere. Pentru fiecare sesiune de admitere studentii acceptati pentru locurile de studiu cu taxa se stabilesc in randul candidatilor la admitere situati sub ultimul admis pe locurile finantate de la bugetul de stat in ordinea descrescatoare a clasificarii lor, facuta pe baza criteriilor de admitere si la solicitarea scrisa a candidatilor in termenul stabilit de Senatul universitar.

La sfarsitul perioadei de inscriere se intocmeste o lista a candidatilor in ordinea descrescatoare a mediilor si se face repartizarea lor pe domenii si specializari avand in vedere media si optiunea.

Atunci cand s-au completat locurile la o specializare, candidatul cu media mai mare trece la optiunea urmatoare in cadrul domeniului solicitat unde sunt locuri libere (inaintea unui alt candidat care are prima optiune specializarea cu locuri libere, dar are media mai mica).

Daca un candidat nu are trecuta pe fisa de inscriere o alta optiune in cadrul domeniului, iar la specializarea solicitata locurile sunt ocupate, candidatul este declarat respins.

Mediile generale ale candidatilor la concurs sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la domeniul din cadrul facultatii la care acestia au candidat, in conformitate cu cele mentionate in fisa de inscriere.

La admiterea in invatamantul universitar si postuniversitar pe locurile bugetate, in eventualitatea existentei mai multor candidati cu medii egale, pentru ocupare ultimului loc planificat se va apela la criterii de departajare stabilite prin metodologia proprie de concurs, nefiind admisa depasirea numarului de locuri aprobate.

Intr-un asemenea caz, criteriile de departajare sunt:

media anilor de liceu;

media de la bacalaureat;

media de la biologie, clasa XII/economie politica (pentru Inginerie economica in agricultura)

Candidatii care nu au reusit pe locurile bugetate pot opta pentru invatamantul cu taxa, de zi, forma lunga sau invatamant la distanta/frecventa redusa.

Stabilirea si afisarea rezultatelor

Admiterea se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale a candidatilor si numai in limita numarului de locuri pentru care se organizeaza concursul pe facultati si specializari, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Senatul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca. Numarul de locuri bugetate si cu taxa aprobate nu poate fi depasit. Daca sunt mai multi candidati cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica criteriile de departajare mentionate in prezenta metodologie.

Media generala (Mg) se calculeaza astfel:

MAL - este media anilor de liceu

MBac - este media examenului de bacalaureat

Pentru studiile postuniversitare media generala de admitere (Mg) se stabileste astfel:

MAF - este media anilor din timpul facultatii

MLIC - este media examenului de licenta (diploma)

MTG - este media testului grila

Concursul pentru admiterea la studiile doctorale presupune: media minima de absolvire 7,50 si competenta lingvistica atestata, un interviu in fata comisiei de admitere, cand se analizeaza proiectul de cercetare si sunt testate aptitudinile si cunostintele de specialitate ale candidatului.

Toate mediile se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.

Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de Comisia de Admitere a universitatii se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare. Perioada de depunere a cererii de inscriere si semnare a Contractului de scolarizare si Contractului de studii, va fi stabilita de comisia de admitere si afisata la data inceperii inscrierii candidatilor.

Dupa afisarea listelor cu candidatii declarati reusiti pe locurile bugetate si pe cele cu taxa (invatamant de zi, invatamant la distanta si invatamant cu frecventa redusa), acestia vor depune, in termenul anuntat de Comisia de Admitere a fiecarei facultati, Cererea tip de inscriere la Facultate si Diploma de bacalaureat in original. Cu acest prilej, candidatii declarati admisi vor completa si semna Contractul de scolarizare si Contractul de studii cu conducerea USAMV.

Candidatii declarati reusiti, care nu depun cererea de inscriere si nu semneaza Contractul de studii si Contractul de scolarizare in termenul stabilit de Comisia de admitere, pierd locul castigat prin concurs.

Locurile finantate de la bugetul de stat, vacantate pe domenii, vor fi ocupate, prin glisare, in ordinea descrescatoare a mediilor, de catre candidatii inscrisi pe locurile cu taxa, care au semnat Contractul de scolarizare si Contractul de studii si au achitat taxa de scolarizare in prima saptamana dupa afisarea rezultatelor.

Locurile vacantate dupa glisare vor fi scoase la concurs in sesiunea 12-17 septembrie 2005.

Candidatii declarati respinsi pot opta, in perioada de incheiere a contractelor, pe baza unei cereri, pentru Invatamant la Distanta sau Invatamant cu Frecventa Redusa (ambele cu taxa).

Daca dupa incheierea ultimei sesiuni de admitere exista cazuri de retragere a unor candidati declarati admisi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, in ordinea descrescatoare a mediilor, de catre candidati admisi pe locurile cu taxa, invatamant de zi, care si-au indeplinit toate obligatiile fata de universitate. Redistribuirea se va face in termenul prevazut si afisat, dar nu mai tarziu de 5.10.2005.

Candidatii admisi la invatamantul cu taxa care au semnat contractul de studii si contractul de scolarizare, in cazul retragerii sau glisarii nu vor beneficia de restituirea taxei.

Eventualele contestatii cu privire la rezultatele concursului, se depun numai la comisiile de admitere ale facultatilor. Institutiile de invatamant superior sunt singurele in masura sa decida asupra temeiniciei contestatiilor.

Termenul de depunere a contestatiilor este de 24 ore de la afisarea rezultatelor. Perioada de rezolvare a contestatiilor este de 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea rezultatelor la contestatii se face prin afisare, de catre comisia de admitere. Dupa expirarea termenului de rezolvare a contestatiilor, rezultatul concursului de admitere se considera definitiv si nu mai poate fi modificat.

Dupa terminarea operatiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe listele candidatilor declarati admisi nu sunt permise modificari, adaugiri etc.

Universitatea nu are nici o obligatie fata de candidatii admisi referitor la cazare, masa, repartizari la finalizarea studiilor etc. Bursele de studiu si ajutoarele materiale se atribuie potrivit prevederilor legale, in limita fondurilor alocate.

Metodologia a fost aprobata in Senatul din 14.03.2005.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2223
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved