Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

NOTIUNI DE LEGISLATIE - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micNOTIUNI DE LEGISLATIE

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de inregistrare a cabinetului medicului de familie:

CABINET MEDICAL INDIVIDUALA. Obtinerea Certificatului de avizare a cabinetului medical eliberat de Departamentul de Avizari-Acreditari din cadrul Colegiului Medicilor din Bucuresti (CMB), in baza urmatoarelor documente:

dovada de detinere a spatiului ( comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Pentru cabinete medicale din intreprinderi sau institutii, acordul scris al conducerii acestora, in vederea infiintarii cabinetului medical;

autorizatia de libera practica a medicului titular;

dovada achitarii, la zi, a cotizatiei catre CMB;

taxa de avizare, care se achita la caseria CMB;

acordul asociatiei de locatari, daca spatiul se afla intr-un imobil cu mai multe apartamente;

existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetului medical;

cerere-tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CMB).

Toate documentele mentionate mai sus vor fi prezentate in xero-copii.

B. Obtinerea Certificatului de inregistrare a cabinetului medical individual eliberat de Directia de Sanatate Publica a Municipului Bucuresti (DSPMB),in baza urmatoarelor documente:

cerere tip - se completeaza la DSPMB;

dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul medical (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.) - copie xerox;

autorizatia de libera practica a medicului titular - copie xerox;

certificatul de avizare a cabinetului medical eliberat de Departamentul de Avizari-Acreditari din cadrul Colegiului Medicilor din Bucuresti;

dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite de functionare in concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati ( Ordinul ministrului Sanatatii si Familiei nr. 153/2003 modificat: "In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de doua cabinete medicale si numai daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate intre specialitatile medicale privind serviciile medicale furnizate").

CABINETE MEDICALE GRUPATE SAU ASOCIATE

Cele doua forme de organizare sunt similare in ceea ce priveste modul de avizare al CMB si de inscriere la DSPMB, dar difera ca mod de administrare.

Pentru a creea acest mod de organizare, medicii trebuie sa fie inscrisi mai intai cu cabinete medicale individuale.

Cabinetele grupate sau asociate pot avea un nume propriu, altul decat cel al medicilor care fac parte din aceste forme de organizare.

A. Obtinerea certificatului de avizare a cabinetelor medicale grupate/asociate, eliberat de Departamentul de Avizari-Acreditatri al CMB pe baza urmatoarelor documente:

1.a. Cabinetele grupate: doua exemplare din contractul de grupare, inregitrat la administratia financiara care va cuprinde obligatoriu: partile contractului; obiectrul si scopul contractului, sediul profesional al cabinetelor grupate; coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitatile economice comune si modul de repartizare al cheltuielilor comune; durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia.

1.b. Cabinete asociate: doua exemplare din contractul de asociere, inregistrat la administratia financiara, care va cuprinde obligatoriu: partile contractante si denumirea asocierii; sediul profesional al asocierii, conducerea asocierii cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator; durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia.

2. Copii dupa certificatele de inregistrare a cabinetelor medicale individuale pentru fiecare cabinet al medicilor, care va functiona in cadrul gruparii asocierii;

3. Acordul Asociatieie de Locatari, daca spatiul pentru infiintare se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente (mai multi proprietari);

4. Delegatie din partea tuturor asociatiilor pentru medicul care se ocupa de construirea gruparii/asociatiei;

5. Dovada achitarii cotizatiei, la zi de catre medicii din grupare sau asociere;

6. Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CMB), toate documentele se vor depune in copii xerox;

B. Vizarea contractului de grupare/asociere de catre CMB

C. Obtinerea Certificatului de Inregistrare a cabinetelor medicale grupate/asociate la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.

cerere tip - se completeaza la DSPMB;

contractul de grupare/asociere avizat de CMB;

certificatele de inregistrare a cabinetelor individuale care se grupeaza/asociaza;

certificatul de avizare a cabinetelor medicale grupate/asociate eliberat de Departamentul de Avizari-Acreditari al CMB.

SOCIETATI CIVILE MEDICALE

A. Obtinerea Certificatului de avizare a cabinetului sub forma societatii civile medicale, eliberat de Departamentul de Avizari-Acreditari al CMB pe baza urmatoarelor documente:

doua exemplare din contractul si statutul societatii civile medicale/ actil constitutiv, care va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii;

partile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;

sediul profesional al societatii civile medicale;

cabinetele medicale se vor infiinta numai pentru specialitatile si competentele medicilor asociati si vor furniza servicii medicale numai in limitele acestora;

patrimoniul social al societatii civile medicale cu indicarea aportului fiecarui membru societar, constatand in bunuri mobile si imobile ori in munca medicilor societari;

organul de conducere al societatii civile medicale si precizarea functiilor membrilor acestuia;

durata contractului de societate si modalitatile de incetare a acestuia

dovada dotarii minime a cabinetelor medicale;

taxa de avizare pentru fiecare cabinet  din cadrul societatii, care se achita la caseria CMB;

copii dupa autorizatiile de libera practica ale medicilor care vor functiona in cadrul societatii;

cerere-tip completata in momentul depunerii actelor (modelul de cerere se gaseste la CMB);

delegatie din partea tuturor asociatilor pentru medicul care se ocupa de constituirea societatii;

dovada de detinere legala a spatiului( comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie etc. ) ;

dovada achitarii cotizatiei, la zi, de catre medicii din cadrul societatii;

acordul asociatiei de locatarii, daca spatiul pentru infiintare se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente.

Toate actele se vor depune in copii xerox.

B. Vizarea contractului de societate sau a actului constitutiv  de catre CMB.

C. Obtinerea Certificatului de inregistrare a societatii civile medicale de la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti ;

-cerere- tip- se completeaza la DSPMB;

-certificatul de avizare a cabinetului medical in societate medicala de la CMB - original si copie xerox;

-dovada detinerii legale a spatiului ( contract de vanzare- cumparare , de comodat sau de inchiriere )- copie xerox;

-autorizatia de libera practica pentru medicii din societate - copie xerox ;

-contractul de societate civila avizat de CMB ;

-dovada indeplinirii condtiilor minime de spatiu si circuite functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati .

INFORMATII UTILE

OBLIGATIILE CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE

Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:

a)    sa plateasca drepturile banesti cuvenite medicului/medicilor de familie pentru serviciile medicale furnizate asiguratiilor inscrisi in lista proprie, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, inclusiv drepturile pentru lista suplimentara de servicii medicale acordate populatiei din zona stabilita si repartizata de directia de sanatate publica;

b)   sa verifice autorizarea si acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;

c)    sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara, conform contractelor incheiate cu acestia;

d)   sa verifice prescrierea medicamentelor cu sau fara contributie personala din partea asiguratilor si a investigatiilor paraclinice recomandate de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara in conformitate cu reglementarile in vigoare;

e)    sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate pe baza facturilor emise de furnizorii de servicii medicale;

f)     sa comunice medicilor de familie, in vederea actualizarii listelor proprii, numele persoanelor care si-au pierdut calitatea de asigurat prin neplata contributiei ce revine ca obligatia de plata asiguratului;

g)    sa informeze furnizorii de sevicii medicale in asistenta medicala primara asupra conditiilor de contractare;

h)   Casa de Asigurari de Sanatate a Municipilului Bucuresti se oblige sa informeze furnizorii prin mijloace de comunicare proprii (la avizier, telefonic, scrisori, etc.) asupra derularii contractului;

i)      Casa de Asiguraru de Sanatate a Municipilului Bucuresti va efectua excluderea automata a medicului din contract in situatia in care un medic anunta incetarea activitatii in cadrul unui cabinet.

OBLIGATIILE FURNIZORULUI DE SERVICII MEDICALE

Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:

sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor in caz de boala sau accident in limitele de calitate impuse de activitatea medicala, sa asigure in cadrul serviciilor furnizate toate activitatiile care sunt cuprinse in baremul de activitati practice obligatorii din curicula de pregatire in specialitatea de medicina generala, sa interpreteze investigatiile necesare in afectiunile prevazute in tematica pe aparate si sisteme;

sa respecte criteriile de calitate ale serviciilor medicale furnizate si cele de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor de medicina primara;

sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul de familie, medical de specialitate din ambulatoriu si unitatea sanitara si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe lista;

sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care fi furnizate acestea si sa ai consolizeze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;

sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte modul de prescriere a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;

sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;

sa inscrie din oficiu copii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie odata cu prima consultatie a copilului bolnav in localitate de resedinta a acestuia. Nou - nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii nu au alta optiune. Copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie potrivit celor aratate mai sus, vor fi inscrisi cu sprijinul primariei care a inregistrat nasterea. In cazul gravidelor neinscrise pe lista unui medic de familie, care indeplinesc conditiile de persoana asigurata, la prima consultatie in localitatea de resedinta a acestora, vor fi inscrise pe lista medicului de familie care a acordat consultatia;

sa solicite documentele justificative care atesta calitatea de asigurat a persoanelor inscrise pe lista proprie;

sa actualizeze lista proprie cuprizand asiguratii inscrisi, ori de cate ori apar modificari in cuprinsul acesteia, in functie de miscarea lunara a asiguratilor si sa comunice aceste modificari casei de asigurari de sanatate precum si sa actualizeze lista proprie in functie de comunicarile transmise de casa de asigurari de sanatate cu privire la asiguratii care nu mai fac dovada calitatii de asigurat prin neplata contributiei ce revine ca obligatie de plata asiguratului;

sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica sau acreditarea, precum si despre orice alte modificari survenite, legate de clauzele contractuale;

sa anunte in scris, in momentul inscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atat medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cat si casa de asigurari de sanatate, in maximum 15 zile; medicul de familie de la care a plecat asiguratul transfera fisa medicala a asiguratului, in maximum 15 zile lucratoare de la solicitare, prin serviciul postal si pastreaza minimum 1 an o copie dupa fisa medicala a acestuia;

sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor inscrisi pe lista proprie indiferent de casa de asigurari de sanatate unde se vireaza contributia la fondul de asigurari de sanatate, fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;

sa trimita pacientul, daca este cazul, la medicl de specialitate, sa inregistreze in fisa acestuia informatiile furnizate de catre medicul de specialitate si sa respecte recomandarile acestuia;

sa furnizeze servicii medicale in cadrul unui program de activitate organizat in functie de conditiile specifice de zona asigurand in medie pe zi, de luni pana vineri, minim 5 ore la cabinetul medical si 2 ore la domiciliul asiguratiilor, conform graficului de vizite la domiciliu. In cazul in care numarul de asigurati inscrisi pe lista proprie este mai mare decat numarul mediu de asigurati stabilit pe total de 1.700, programul total de lucru se prelungeste corespunzator, acolo unde este posibil, in functie de numarul de servicii medicale solicitate de asigurati. La stabilirea programului de activitate se va tine seama si de zona stabilita si repartizata de directia de sanatate publica. Programul de activitate astfel stabilit se aduce la cunostinta asiguratilor prin afisare la loc vizibil la cabinetul medical si se transmite casei de asigurari de sanatate si directia de sanatate publica;

sa furnizeze servicii medicale de urgenta in afara programului de lucru, conform reglementarilor din Contractul-cadru, privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, in vigoare;

sa participe la organizarea si functionarea centrelor de permanenta, acolo unde este cazul;

sa raporteze casei de asigurari de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii;

asistentei medicale primare, furnizorul fiind direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate si de respectarea termenelor de raportare;

sa accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ale caselor de asigurari de sanatate impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor respective al Municipiului Bucuresti;

sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asiguratii inscrisi pe lista proprie, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

sa factureze lunar, pana la data de 3 ale lunii urmatoare, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitarea realizata conform reglementarilor legale in vigoare;

sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

sa organizeze preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie acreditat, pentru perioadele de absenta;

sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale in vigoare;

sa respecte normele de raportare a bolilor si efectuarea vaccinarilor, conform prevederilor legale in vigoare;

sa angazeze asistenti medicali, in vederea asigurarii calitatii actului medical;

sa acorde servicii medicale persoanelor din lista suplimentara potrivit normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1244/2001;

de a anunta intreruperea activitatii cel mai tarziu in data cu care se doreste acest lucru;

obligatia de a mentine in termen toate documentele care au termen de valabilitate;

de a prescrie retete in ordinea numarului al blanchetelor;

furnizorii se obliga sa ia la cunostinta si sa se conformeze indicatiilor Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti;

obligatia de a respecta Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara si Normele metodologice de aplicare a acestuia, aflate in vigoare;

utilizarea formularelor elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti;

notificarea scrisa a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 5 zile inaintea datei de la care se doreste modificarea prevederilor contractuale.

In cadrul tratamentului in ambulator persoanele asigurate beneficiaza pentru afectiunile cronice de o singura reteta lunar cu medicamente compensate 90 % si 50 % sau de o singura reteta gratuita pentru persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin legi speciale : legea 42/1990 , legea 44 / 1994 , decretul-lege 118/1990 , legea 189/2000 , legea 309/2002, legea 519/2002

1 - persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin:

a) Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de medicamente gratuite daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii .

b) Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de medicamente
gratuite daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii.

c) Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, beneficiaza de medicamente gratuite daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii.

d) persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentruvictoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de medicamente gratuite daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele
provenite din pensii.

e) Legea 519/2002 privind persoanele cu handicap beneficiaza de medicamente gratuite daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii.

2 - beneficiaza de medicamente gratuite copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu
realizeaza venituri din munca

3 - beneficiaza de medicamente gratuite femeile insarcinate sau lauzele, daca nu au
nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara

Dovada veniturilor este facuta de certificatul fiscal eliberat deAdministratia Finantelor Publice din teritoriu.

4 - Pentru anumite boli cronice cum ar fi insuficienta cardiaca clasa 3 - 4 NYHA, boala Parkinson, ciroza hepatica, poliartrita reumatoida, cancerul , glaucomul, protezatii valvularii sau vascular , AVC, etc aceste afectiuni fiind numerotate de la G1 la G31 pacientii pot beneficia lunar de o singura reteta gratuita cu maxim trei medicamente de pe lista C.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2622
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved