Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


CONTRAVENTIA « ASPECTE DE PROCEDURA ADMINISTRATIVA »

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micCONTRAVENTIA « ASPECTE DE PROCEDURA ADMINISTRATIVA »

PROCEDURA DE CONSTITUIRE A CONSILIILOR LOCALE

1.Alegerea Consiliului Local

Consiliile locale se aleg prin vot universal, direct, secret si liber exprimat, pe circumscriptii electorale, pe baza scrutinului de lista.
Au dreptul de a alege cetateni romani care au implinit varsta de 18 ani, inclusiv cei care implinesc aceasta varsta in ziua alegerilor.

Dreptul de vot se exercita numai in comuna,orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ – teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul.

Au dreptul de a fi alesi consilierii in consiliile locale cetatenii cu drept de vot care au implinit varsta de 23 ani, daca nu le este interzisa prin lege asocierea in partide politice. La aceasta functie pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ – teritoriale in care urmeaza sa fie alese.

Pentru alegerea consiliilor locale, fiecare comuna, oras, municipiu si subdiviziune administrativ – teritoriala a municipiului constituie o circumscriptie electorala, care se numeroteaza in cadrul judetului de catre prefecti si se aduce la cunostinta populatiei de catre primar, in termen de zece zile de la stabilirea datei alegerilor.

Legea nr.70/1991, privind alegerile locale, consacra totodata intr-un capitol special un sistem de garantii juridice deosebite, menite a asigura respectarea dispozitiilor sale si aceasta in afara de posibilitatea utilizarii de catre cei interesati, a plangerilor, intampinarilor sau contestatiilor despre care am amintit mai inainte. Este vorba de calificare drept contraventii sau infractiuni a unor fapte care incalca prevederile acestei legi. Legea mai cuprinde dispozitii speciale si cu privire la constatarea contraventiilor (aceasta facandu-se in unele cazuri de ofiterii si subofiterii de politie,in altele de catre primarii si imputernicitii acestora si uneori chiar de presedintii birourilor electorale), aplicarea sanctiunilor contraventionale (care pentru anumite fapte este amenda, iar pentru altele , inchisoarea contraventionala), precum si la pedeapsa cu inchisoarea( pentru faptele infractionale), ale carei limte sunt cuprinse intre sase luni si zece ani.

2. Constituirea Consiliilor Locale

Dupa stabilirea rezultatului votarii, deci dupa alegerea numarului de consilieri prevazut de lege pentru consiliul local respectiv si eliberarea certificatului doveditor al alegerii fiecarui consilier, urmeaza sa se constituie consiliul local, ca autoritate format din toti consilierii alesi.

Constituirea consiliului local se face in termen de 30 de zile de la data alegerilor.In acest scop, consilierii alesi sunt convocati in sedinta de prefectul judetului. La sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau. La sedinta este convocat si primarul nou-ales, chiar daca procedura de validare a sa nu a fost finalizata.

Sedinta este legal constituita daca sunt prezenti consilierii in proportie de doua treimi.

Desi, numarul de consilieri prevazut de lege pentru consiliul local are caracter imperativ, legea prevede ca proportia de doua treimi ceruta pentru sedinta de constituire se raporteaza la numarul de consilierii alesi, nu la numarul consilierilor prevazut de lege.

In cazul in care aceasta prezenta nu este asigurata, sedinta se va tine drept peste trei zile. Daca nici la a doua convocare sedinta nu se poate constitui legal, se va proceda la o noua convocare, peste trei zile. La noua convocare, sedinta va fi legal constituita daca se asigura prezenta majoritatii consilierilor alesi. In situatia in care consiliul nu se poate constitui nici la ultima convocare, din cauza absentei, fara motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele trei convocari anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti cu supleantii de pe listele respective si se vor organiza alegeri completare, in termen de 30 de zile , in conditiile Legii privind alegerile locale.

Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsat nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 30 de zile, in conditiile legii privind alegerile locale.Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrative, in termen de trei zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.

Absenta consilierilor la sedinta de constituire este motivat daca, din cauza bolii, sunt netransportabili sau daca sunt plecati in strainatate in interes de serviciu. Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse sunt conduse de consilierul cel mai in varsta, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.

Pentru constituirea consiliului local este necesar, mai intai, sa se procedeze la validarea mandatelor consilierilor alesi, adica sa se verifice si sa se atesteze legalitatea alegerii lor.Acest lucru se efectueaza de o comisie speciala, numita comisie de validare si formata din trei-sapte membri, aleasa in sedinta de constituire a consiliului local dintre consilieri.

Comisia de validare, dup ace verifica legalitatea alegerii fiecarui consilier in parte, propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor. Invalidarea mandatului poate fi propusa numai in cazul in care se constata existenta unor incompatibilitati sau nerespectarea conditiilor de eligibilitate, constata de Biroul Electoral Central, sau prin orice alta incalcare a Legii alegerilor locale.

Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. De retinut ca persoana al carei mandate este supus validarii nu participala vot.

Consiliul este legal constituit dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din membrii acestuia.Consilierii ale caror mandate au fost validate au obligatia de a depune in fata consiliului urmatorul juramant: (art.34 Legea nr.215/2001) “Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orasului)…”

Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept. Dupa depunerea juramantului , consilierul care a condus sedinta de constituire declara consiliul local legal constituit.

FUNCTIONAREA CONSILIULUI

LOCAL

Consiliul local se alege pentru un mandate de patru ani; care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa.

Consiliul local isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales.

Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.

Consiliul local se poate intruni in sedinte extraordinare:

La cererea primarului;

La cererea a cel putin o treime din numarul consilierilor in functie.Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale:

Cu cel putin cinci zile inaintea sedintelor ordinare;

Sau cu cel putin trei zile inainte de sedintele extraordinare

In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai orasului, convocarea consiliului local se poate face de indata

In invitatia la sedinta se vor preciza:

Data;

Ora

Locul desfasurarii sedintei;

Ordinea de zi a acesteia

Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice mijloc de publicitate.

In comunele sau orasele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere mai mare de 20% din numarul locuitorilor,ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba maternal a cetatenilor apartinand minoritatii respective. In toate cazurile, convocarea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.

Sedintele consiliului local sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie.Prezenta consilierilor la sedinta este obligatorie. Cazurile in care se considera ca absenta este motivata se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

Sedintele consiliului local sunt conduse de un consilier,ales prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, pe o perioada de cel putin trei luni, si va semna hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta poate fi schimbat din functie la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor, cu votul majoritatii consilierilor in functie.

Sedintele consiliului local sunt publice, cu exceptia cazurilor in care consilierii decide, cu majoritate de voturi, ca acestea sa se desfasoare cu usile inchise. Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orasului, participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera, organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului, precum si cele privind cooperarea cu alte autoritati publice, organizatii neguvernamentale, persoane juridice romane sau straine, se vor discuta intotdeauna in sedinta publica. In legatura cu aceste probleme, primarul poate propune consultarea cetatenilor prin referendum, in conditiile legii.

Lucrarile sedintelor se desfasoara in limba romana, limba oficiala a statului. In consiliile locale in care consilierii apartinand unei minoritati nationale reprezinta cel putin o treime din numarul total, la sedintele de consiliu se poate folosi si limba maternal. In aceste cazuri, documentele sedintelor de consiliu se intocmesc in limba romana.

Dezbaterile din cadrul consiliuluilocal, precum si modul in care fiecare consilier si-a exercitat votul se consemneaza intr-un process-verbal, semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale. Consilierul care conduce sedintele de consiliu, impreuna cu secretarul unitatii administrativ-teritoriale isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate. Inaintea fiecarei sedinte secretarul pune la dispozitia consilierilor,in timp util, procesul-verbal al sedintei anterioare, pe care ulterior, il va supune spre abrobare consiliului local.

Consilierii au dreptul ca, in cadrul sedintei, sa conteste continutul procesului-verbal si documentele care au fost dezbatute in sedinta se depun intr-un dosar special al sedintei respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretar, dupa aprobarea procesului-verbal de catre consiliul local.

Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliul local, la propunerea celui care a cerut intrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente si numai cu votul majoritatii consilierilor prezenti.Problemele inscrise pe ordinea de zi asedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, care va fi elborat in termen de cel mult 30 zile de la solicitarea initiatorului, precum si de avizele comisiilor de specialitate a consiliului local.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului care o alta majoritate, respectiv:

Cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie:

Hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;

Administrarea domeniului public si privat al comunei orasului;

Participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;

Organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;

Privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu organizatii neguvernamentale, cu personae juridice romane sau straine;

Cu votul majoritatii consilierilor in functie se adopta hotararile prin care se stabilesc impozitele si taxele locale.

Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel putin sapte zile, activitatea se va desfasura pe baza bugetului anului precedent, pana la adoptarea noului buget local, darn u mai tarziu de 30 zile de la data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat.

Consiliul local poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret.

Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege.

Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilieri sau de primar. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autoritaii administratiei publice locale.

Hotararile adoptate cu incalcarea acestor prevederi sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanta de contencios administrativ.Actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata.

Hotararile consiliului local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se constrasemneaza, pentru legalitate, de secretar. In cazul in care consilierul care a condus sedintele lipseste sau refuza sa semneze hotararea consiliului local, se semneaza de trei-cinci consilieri. Secretarul nu va contrasemna hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala sau ca depaseste competentele ce revin consiliului local, in conditiile legii. In acest caz, secretarul va expune consiliul local opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul-verbal al sedintei.

Secretarul va comunica hotararile adoptate de consiliul local in termen de trei zile de la data adoptarii:

Primarului;

Prefectului.

Comunicarea, insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris de secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop.

In exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.

Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului si al aparatului propriu de specialitate, sa puna la dispozitia consilierilor, la cererea acestora, in termen de cel mult 20 de zile, informatiile necesare, in vederea indeplinirii mandatului.

Consilierii sunt obligate ca, in indeplinirea mandatului, sa organizeze periodic intalniri cu cetatenii sis a acorde audiente.

Fiecare consilier precum si viceprimarul sunt obligate sa prezinte un raport annual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.

Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate, consilierul primeste o indemnizatie stabilita in conditiile legii. Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaza in indeplinirea mandatului lor, in conditiile legii.De asemenea,consiliul local poate hotara diminuarea indemnizatiei cuvenite sau a cotei in care se face decontarea, in concordanta cu posibilitatile de finantare.

Consilierii raspund solitar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le- au votat.

In procesul-verbal al sedintei consiliului local va fi consemnat in mod obligatoriu rezultatul votului. La cererea consilierilor votul lor va fi consemnat nominal in procesul-verbal al sedintei.

La lucrarile consiliului local pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestuia, deputati si senatori, ministri si alti membri ai guvernului, secretari si subsecretari de stat, sefi ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, in problemele ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum si persoane interesate, invitate de primar.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1015
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site