Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Organizarea si functiile notariatului

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
FORMAREA DREPTULUI ROMANESC
Aspecte criminologice - talharie
Participatia penala
Reguli comune tuturor testamentelor
Justificarea si necesitatea existentei unei cooperari judiciare internationale intre state
DREPTURILE REALE
EFECTELE CONTRACTULUI DE SOCIETATE
PROCEDURA EFECTUARII FOTOGRAFIILOR JUDICIARE SI A INTOCMIRII PLANSELOR FOTOGRAFICE
ACTUL JURIDIC CIVIL
Izvoarele dreptului urbanismului


Organizarea si functiile notariatului

Birourile de notari publiciPotrivit art.14 din lege, activitatea notarilor oublici se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.

Pentru efectuarea lucrarilor din cadrul biroului notarial public, notarul poate incheia contracte de munca cu unul sau mai multi secretari si, dupa caz, cu alt personal auxiliar, avind si posibilitatea de a incheia contracte civile cu colaboratori exeterni.

Biroul de notar va avea arhiva si registratura proprie, iar notarul public este obligat sa tina o evidenta financiar-contabila. Potrivit art.102 din lege, arhiva activitatii notariale este proprietatea statului si se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii, deci acest aspect prezinta importanta deosebita.

Art.40 din Regulament stabileste ca la biroul notarului public se tin urmatoatele registre:

a.     registrul general

b.     opisul registrului general

c.     registrul de succesiuni

d.     opisul succesiunilor

e.     registrul special de renuntari la succesiune

f.       opisul renuntarilor la succesiune

g.     registrul de termene succesoriale

h.     registrul de depozite

i.       registrul de depozite registrul de proteste

j.       registrul de consultatii juridice notariale

k.    registrul de traduceri

l.       registrul de corespondenta.

Camera Notarilor Publici

In circumscriptia fiecarei Curti de apel functioneaza cite o Camera a Notarilor Publici, cu personalitate juridica. Din Camera fac parte toti notarii publici care functioneaza in circumscriptia Curtii de apel. Camera Notarilor Publici este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-5 membri. Colegiul director este ales de adunarea generala a membrilor Camerei, pentru o perioada de 3 ani, dintre notarii publici. Colegiul director al Camerei Notarilor Publici are urmatoarele atributi:

a.     rezolva plingerile partilor impotriva notarilor publici si a notarilor stagiari, luind masurile corespunzatoare si aducindu-le la cunostinta Uniunii Nationale a Notarilor Publici;

b.     deleaga, in cazuri execeptionale, pentru o perioada determinata, un notar public, din aceeasi circumscriptie a judecatoeriri, care sa asigure functionarea unui alt birou de notar public, cu incunostintarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici;

c.     informeaza Uniunea Nationala a Notarilor Publici in legatura cu activitatea birourilor notarilor publici, asupra necesarului de notari publici si notari stagiari si face recomandari cu privire la persoanele ce urmeaza sa fie propuse de uniune pentru numirea lor in functia de notar publici de catre ministrul justitiei;

d.     reprezinta Camera in relatiile cu tertii la nivelul circumscriptiei Curtii de apel;

e.     intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea membrilor sai;

f.       tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai;

g.     procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul Notarilor Publici si asigura difuzarea acestuia;

h.     indeplineste alte atributii prevazute de lege si de regulament.

Uniunea Nationala a Notarilor Publici

Notarii publici din Romania se constituie in Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care isi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.

Consiliul uniunii are urmatoarele atributii:

a.     propune ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori incetarea calitatii de notar public;

b.     propune ministrului justitiei numarul necesar al birourilor de notari publici si conditiile de desfasurare a examenelor de notari publici;

c.     stabileste, cu aprobarea ministrului justitiei, onorariile minimale pentru serviciile prestate de notari publici;

d.     aproba cotele de contributie ale birourilor notarilor publici la Camera, precum si cele ale Camerelor la Uniunea Nationala a Notarilor Publici, potrivit statutului acesteia;

e.     reprezinta Uniunea Nationala a Notarilor Publici in raporturile cu tertii, pe plan intern si international;

f.       indeplineste alte atributii prevazute de lege sau de regulament.

Drepturile notarilor publici

Potrivit prevederilor art.11, notarii publici au urmatoarele drepturi:

a.     sa aleaga si sa fie alesi in organele reprezentative ale Uniunii si ale Camerelor, in conditiile prevazute in statut; dreptul la vot nu poate fi delegat;

b.     sa se adreseze nemijlocit tuturor organelor Uniunii si ale Camerelor si sa primeasca informatiile solicitate;

c.     sa participe la manifestarile organizate de Uniune si de Camera din care face parte;

d.     sa poarte insemnele Uniunii;

e.     sa beneficieze de un concediu anual de 30 de zile lucratoare;

f.       sa aiba acces la toate datele care privesc organizarea administrativa a activitatii notariale atit la nivelul Camerelot, cit si al Uniunii;

g.     sa li se acorde pentru merite deosebite recompense diplome de onoare si de execlenta, la propunerea Colegiului director al Camerei sau, dupa caz, a Consiliului Uniunii;

h.     sa beneficieze de asigurari sociale in conditiile legii.Indatoririle notarilor publici

Obligatiile membrilor Uniunii sunt inscrise in art.13 din Statut, fiind urmatoarele:

a.     sa respecte dispozitiile legii si ale regulamentului;

b.     sa respecte dispozitiile statutului si hotaririle organelor de conducere ale Uniunii si ale Camerelor;

c.     sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate de organele de conducere, sa conlucreze activi la aplicarea si executarea hotaririlor acestora si sa actioneze pentru realizarea scopului Uniunii;

d.     sa participe la manifestarile iniate de organele de conducere, la activitatile profesionale, precum si la sedintele organelor de conducere din care fac parte;

e.     sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi, in cazul in care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;

f.       sa achite cu regularitate cotele de contributiei stabilite pentru formarea bugetului Camerelor si al Uniunii;

g.     sa pastreze secretul profesional;

h.     sa pastreze in cadrul profesiei confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in organele de conducere;

i.       sa respescte normele, principiile si indatoririle deontologiei notariale si sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei.

Nerespectarea acestor obligati constituie abateri desciplinare care se sanctioneaza potrivit art.41 di lege.

Raspunderea notarilor publici

Notarul reprezinta, alaturi de avocat si consilierul juridic, un partener al justitiei, un „magistrat” in materie neconteincioasa.

Pentru incalcarea obligatiilor sale profesionale atunci cind a cauzat un prejudiciu, notarul public raspunde civil, in conditiile legii civile. De aceea este nevoie de o asigurare de raspundere profesionala, care se realizeaza prin Casa de asigurari, constituita in acest scop.

Raspunderea disciplinara a notarului publici intervine pentru abaterile prevazute de art.39 din lege, respectiv:

a.     intirziere sau neglijenta in efectuarea lucrarilor;

b.     lipsa nejustificata in efectuarea lucrarilor;

c.     nerespectarea secretului profesional;

d.     comportament care aduce atingerea onoarei sau probitatii profesionale.

Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica notarilor publici sunt:

a.     observatie scrisa;

b.     amenda de la 50.000 lei la 200.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei Notarilor Publici. Neachitarea in termen de 30 zile de la data raminerii definitive a hotaririi atrage suspendarea de drept a notarului public pina la achitarea sumei;

c.     suspendarea din functie pe o durata de maximum 6 luni;

d.     excluderea din profesie.

Organizarea profesiei de executor judecatoresc

Executorul judecatoresc este investit, potrivit prevederilor art.2 alin.1 din legea nr.188/2000 mentionata, sa indeplineasca un serviciu de interes public, sa realizeze procedura prin intermediul careia, creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotarire judecatoreasca sau print-un alt executoriu, reuseste sa constringa pe debitorul sau sa realizeze prestatia inscrisa in titlul pus in executare, daca acesta nu intelege sa-si execute obligatia de buna voie.

Activitatea executorilor judecatoresti se exercita in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi executori judecatoresti asociati, cu personal corespunzator si art.12 alin.1 din lege.

Biroul executorului judecatoresc trebuie sa fie inregistrat in termen de 90 de zile de la emiterea ordinului de numire al ministrului justitiei. Pentru inregistrarea si tinerea evidentelor activitatii biroului de executor judecatoresc, in cadrul biroului se tin urmatoarele documente:

registrul general

opisul registrului general

registrul de valori

registrul de inregistrare a notificarilor

registrul de corespondenta

evidenta fiscala.

Pentru efectuarea lucrarilor, executorul judecatoresc poate incheia contracte de munca cu unul sau mai multi secretari si, dupa caz, cu alt pesonal auxiliar si daca este cazul poate incheia contracte civile cu colaboratori externi.

Camera executorilor judecatoresti

Camera executorilor judecatoresti este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-7 membrii, alesi dintre membrii camerei respective, de adunarea generala a executorilor judecatoresti, pentru o perioada de 3 ani.

Pentru activitatile curente, colegiul director are un secretar salrizat si personal auxiliar stabilit de adunarea generala.

Atributiile Colegiului director sunt:

a.      rezolva plingerile partilor executtorilor judecatoresti si executorilor judecatoresti stagiari, luind masurile corespunzatoare, pe care le aduce la cunostinta Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;

b.      deleaga, in cazuri execeptionale, pentru o perioada determinata de cel mult 6 luni, un executor judecatoresc, pentru a asigura functionarea unui alt birou de executor judecatoresc, cu incunostintarea presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a presedintelui judecatoriei in a carei circumscriptiei urmeaza sa isi exercite atributiile; delegarea nu poate fi repetata decit dupa un an, in afara cazului in care executorul judecatoresc delegat isi da acordul;

c.      informeaza Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti in legatura cu activitatea birourilor executorilor judecatoresti, asupra necesarului de executori judecatoresti si executori judecatoresti stagiari si face recomandari cu privire la persoanele care urmeaza sa fie propuse de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti pentru numirea lor in functia de executor judecatoresc de catre ministrul justitiei;

d.      intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea curecnta a executorilor judecatoresti;

e.      tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei executorilor judecatoresti si a contributiei membrilor sai;

f.        procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul executorilor judecatoresti si asigura difuzarea acestuia;g.      indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acestuia si de Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti

Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti din Romania este organizatie profesionala cu personalitate juridica, formata din toti executorii judecatoresti cu dreptul de a prfesa in acest domeniu de activitate, numiti potrivit prevederilor art.16 din lege.

Organele de conducere ale Uniunii sunt: congresul, consiliul si presedintele.

Congresul Uniunii – se intruneste anual la convocarea consiliului si este constituit din delegati ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, alesi de adunarea generala potrivit normei de reprezentare stabiliote prin statut, din presedintii camerelor si ceilalti membrii ai Consiliului Uniunii.

Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti are urmatoarele atributii:

a.     adopta Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si pe cel al Casei de asigurari;

b.     alege presedintele si vicepresedintii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, precum si alte organe stabilite prin statut;

c.     alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere ale Casei de asigurari;

d.     alege si revoca membrii Comisie superioare de disciplina, fiecare Camera a executorilor judecatoresti avind dreptul la cite un reprezentatnt;

e.     analizeaza si aproba raportul anual al Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;

f.       aproba bugetul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Casei de asigurari;

g.     indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.

Consiliul Uniunii – este constituit din reprezentanti ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, alesi de adunarea generala a Camerei respective, pentru o perioada de 3 ani, potrivit normei de reprezentare stabilite de statut.

Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti indeplineste urmatoarele atributii:

a.     solicita ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori incetarea functiei de executor judecatoresc;

b.     propune ministrului justitiei, in vederea aprobarii, numarul necesar de birouri de executori judecatoresti;

c.     aproba cotele de contributie ale birourilor executorilor judecatoresti la Camera executorilor judecatoresti, precum si cele ale Camerelor executorilor judecatoresti la Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, potrivit statutului acesteia;

d.     propune ministrului justitiei conditiile de desfasurare a concursului sau examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de capacitate;

e.     indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a aceteia sau de statut.

Presedintele si 2 vicepresedinti ai Uniuniisunt alesi de Congres dintre membrii Consiliului Uniunii. Durata mandatului acestora este de 3 ani cu posibilitatea de a fi realesi o singura data.

Atributiile presedintelui si vicepresedintilor sunt stabilite prin statutul Uniunii.

In cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti functioneaza o casa de asigurari pentru asigurarea de rapundere civila a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

Incompatibilitati

Potrivit prevederilor art.40 din lege, exercitarea functiei de executor judecatoresc este incompatibila cu:

a.     activitatea salarizata in cadrul altor profesii, exceptind activitatea didactica universitara, activitatea artistica, literara si publicistica;

b.     calitatea de deputat sau se senator ori de consilier in consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;

c.     desfasurarea unor activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

d.     calitatea de asociat intr-o sociatate in nume colectiv, asociat comanditat in societatile in comandita simpla sau pe actiuni, administrator al unei societati cu raspundere limitata, presedinte al unui consiliu de administratie, membru al consiliului de conducere, direcotr general sau director al unei societati pe actiuni, administrator al unei societati civile.

Suspendarea si incetarea calitatii de executor judecatoresc.

Potrivit art.23 din legea nr.188/2000, exercitiul functiei de executor judecatoresc se suspenda ian urmatoarele cazuri:

a.     in cazul in care impotriva executorului judecatoresc s-a luat masura retinerii, arestarii preventive sau trimiterii in judecata penala;

b.     in cazurile de incompatibilitate prevazute la art.40, precum si in cazul interdictiilor prevazute de lege;

c.     in caz de neplata a contributiilor banesti profesionale, timp de 3 luni de la scadenta acestora, pina la achitarea lor integrala;

d.     in caz de incapacitate temporara de munca;

e.     la cererea executorului judecatoresc, pentru motive intemeiate.

Calitatea de executor judecatoresc inceteaza in urmatoarele cazuri:

a.     la cerere;

b.     prin pensionare sau in cazul constatarii incapacitatii de munca, in conditiile legii;

c.     prin desfiintarea biroului executorului judecatoresc, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acestuia a profesiei, in conditiile legii, intr-un alt birou, in termen de 6 luni;

d.     prin excluderea din profesie, dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile prezentei legi;

e.     in cazul condamnarii definitive la o pedeapsa privativa de libertate pentru savirsirea unei infractiuni;f.       in cazul constatarii vadite sale incapacitati profesionale;

g.     in cazul in care executorul judecatoresc nu mai indeplineste conditiile prevazute la art.15 din lege.

Drepturile executorilor judecatoresti

executorii judecatoresti isi exercita personal atributiile si se bucura de stabilitate in functie, neputind fi transferati in alta localitate, fara acordul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;

pentru serviciul prestat, executorii judecatoresti au dreptul, la onorarii minimale si maximale stabilite d ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

Indatoririle executorilor judecatoresti

de a-si exercita profesia cu respectarea dispozitiilor legii executorilor judecatoresti, a statutului profesiei si a regulamentului de aplicare a legii, ale Codului de procedura civila si ale altor legi aplicabile in materie;

de a nu refuza in mod nejustificat intocmirea actelor de executare ori bunelor moravuri;

interdictia de a-si face reclama prin orice mijloace, cu exceptia celor permise de lege.

Uniunea Nationala    a Executorilor Judecatoresti este indreptata sa faca publicitate prin mass-media asupra intregii activitati a executorilor judecatoresti:

executorii judecatoresti au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie;

sa participe, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, de camerele executorilor judecatoresti de pe linga curtile de apel, de institutii de invatamint superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala;

este interzis executorilor judecatoresti sa dobindeasca direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au facut obiectul activitatii de executare silita;

sa se asigure de raspundere profesionala prin Casa de asigurari constituita in acest scop, potrivit art.34 din lege.

Raspunderea executorilor judecatoresti

Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata pentru prejudiciile cauzate prin modul in care isi exercita obligatiile profesionale ce ii revin si este garantata prin casa de asigurari constituita in conditiile art.34 din lege.

Raspunderea disciplinara a executorului judecatoresc intervine pentru urmatoarele abateri:

a.     nerspectarea secretului profesional;

b.     incalcarea incompatibilitatilor si interdictiilor prevazute de lege;

c.     savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probitatii profesionale ori bunelor moravuri;

d.     neindeplinirea obligatiilor privind formarea profesionala a executorilor judecatoresti stagiari, angajati pe baza de contract;

e.     intirzierea sistematica si neglijenta in efectuarea lucrarilor;

f.       absenta nejustificata de la birou.

Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitatea faptelor si constau in:

a.     mustrare;

b.     avertisment;

c.     amenda de la 50 lei RON la 500 lei RON care se face venit la bugetul Camerei executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul executorului judecatoresc respectiv.;

d.     suspendarea din functie pe o durata de la o luna la 6 luni.

Ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a executorului judecatoresc condamnat in conditiile prevazute la art.22 din lege, incepind cu data raminerii definitive a hotaririi judecatoresti de condamnare.

Competenta executorilor judecatoresti

Pentru exercitarea atributiilor executorilor judecatoresti, legea a prevazut o delimitare clara a competentei acestora fata de atributiile instantelor judecatoresti sau a altor organe carora legea le confera atributii jurisdictionale, de justa rezolvare a acestei probleme depinzind nu numai realizarea sarcinilor ce revin unei structuri a statului de drept, dar si respectarea cu sfintenie a drepturilor si intereselor partilor din proces si a altor persoane interessate in infaptuirea si finalizarea actului de justitie.

Potrivit prevederilor art.7 din legea nr.188/2000, executorii judecatoresti au urmatoarele atributii:

a.      punerea in executarea a dispozitilor cu caracter civil din titlurile executorii;

b.      notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

c.      comunicarea actelor de procedura;

d.      recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante:

e.      aplicarea masuriolor asiguratorii despuse de instanta judecatoreasca;

f.        constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civia;

g.      intocmirea proceselor-constatarea unot stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;

h.      intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;

i.        orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1403
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site