Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Pensiile private obligatorii

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micPensiile private obligatorii

Legea nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate privat reglementeaza: a) infiintarea, organizarea, functionarea si supravegherea prudentiala a sistemului fondurilor de pensii administrate privat; b) organizarea si functionarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu. Lege va intra in vigoare la data de 1 iulie 2006.F

Pensiile administrate privat asigurǎ o pensie distinct, care suplimenteazǎ pensia acordatǎ de sistemul public

  Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distincta si care suplimenteaza pensia acordata de sistemul public, pe baza colectarii si investirii, in interesul participantilor, a unei parti din contributia individuala de asigurari sociale.

Administratorul primeste contributiile participantilor, gestioneaza si investeste resursele financiare ale fondului de pensii administrat privat, calculeaza si plateste pensiile private.

Resursele fondului de pensii se constituie din sumele provenite din contributiile facute de participanti si din sumele provenite din investirea acestora.

Ponderea participantului in fondul de pensii este determinata de activul sau personal.

Un fond de pensii trebuie sa aiba minimum 50.000 de participanti. , prevederi care nu se aplica pe perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii. Un fond de pensii nu poate fi declarat in stare de faliment.

Toti participantii si beneficiarii la un fond de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu. Participantii si beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament si in cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara. Nu i se poate refuza nici unei persoane calitatea de participant, daca aceasta este eligibila.

Fondul de pensii se constituie prin contract de societate civila, incheiat intre minimum 100 de membri fondatori. Contractul de societate civila se aproba de Comisie, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea acestuia, daca sunt intrunite conditiile legale. Modificarea contractului de societate civila se poate face la initiativa consiliului de coordonare sau a minimum 100 de participanti si se aproba de Comisie, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea acesteia, daca sunt intrunite conditiile legale.

Consiliul de coordonare este competent sa negocieze si sa semneze, in numele participantilor si al beneficiarilor, contractul de administrare cu administratorul. Consiliul de coordonare are dreptul sa obtina de la administrator informatii referitoare la situatia fondului de pensii.

Consiliul de coordonare este format din maximum 7 membri. Primul consiliu de coordonare este ales dintre participantii initiali la fondul de pensii; componenta sa este mentionata in contractul de societate civila.

F

Norme

 
Fondul de pensii este reprezentat in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti, numai de catre administrator. Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti competente in legatura cu administrarea fondului de pensii sunt scutite de orice fel de taxe. Sediul fondului de pensii va fi acelasi cu cel al administratorului.

Comisia emite norme privind:

a) continutul contractului-cadru de societate civila prin care se constituie un fond de pensii, precum si modalitatile de modificare a acestuia;

b) regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliului de coordonare;

c) conditiile de numire si de revocare a membrilor consiliului de coordonare;

d) drepturile si obligatiile membrilor consiliului de coordonare.

F

Contributii

 
Fondul de pensii primeste contributii numai dupa ce atat el, cat si administratorul detin autorizatii eliberate de Comisie. Autorizatia fondului de pensii se elibereaza in baza cererii formulate de catre administrator, la care se anexeaza urmatoarele documente:

a) actul constitutiv al administratorului;

b) contractul de societate civila incheiat intre participantii initiali ai fondului de pensii;

c) proiectul contractului de administrare;

d) proiectul contractului de depozitare;

e) proiectul actului de aderare;

f) studiul privind numarul estimat al participantilor care urmeaza sa adere la fondul de pensii in primii 3 ani si mijloacele ce se vor utiliza pentru atingerea acelui numar;

g) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare.

Administratorul poate formula cererea de autorizare a fondului de pensii pe care urmeaza sa il administreze, concomitent cu cererea sa de autorizare de administrare.

Comisia verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii, fiind indreptatita sa se adreseze autoritatilor competente. Comisia poate solicita administratorului sau consiliului de coordonare prezentarea oricaror documente si informatii pe care le considera relevante, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de autorizare a fondului de pensii.

F

 
Comisia analizeaza cererea de autorizare a fondului de pensii si procedeaza, prin decizie, la aprobarea sau la respingerea acesteia, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii. Fondul de pensii trebuie autorizat in prealabil de Comisie.

Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii daca documentatia prezentata:

a) ramane incompleta;

b) nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

c) contine clauze care pot prejudicia interesele participantilor sau nu le protejeaza in mod corespunzator.

F

Conditii de retragere a autorizatiei

 
Decizia motivata de respingere a cererii de autorizare se comunica administratorului si consiliului de coordonare de catre Comisie, in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acesteia.

Comisia retrage autorizatia fondului de pensii in urmatoarele situatii:

a) incetarea contractului de societate civila;

b) scaderea numarului de participanti sub minimul legal pentru o perioada de 6 luni consecutive;

c) alte situatii care prejudiciaza grav interesele participantilor.

Decizia motivata de retragere a autorizatiei fondului de pensii se comunica administratorului si consiliului de coordonare de catre Comisie, in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acesteia.

Retragerea autorizatiei fondului de pensii conduce la retragerea autorizatiei de administrare a administratorului pentru fonduri de pensii private si la instituirea administrarii speciale, potrivit prevederilor prezentei legi.

De la data luarii deciziei de retragere a autorizatiei fondului de pensii nu mai este permisa aderarea de noi participanti si nu se mai accepta contributii.

Administratorul special notifica participantilor si beneficiarilor retragerea autorizatiei fondului de pensii si a autorizatiei de administrare a administratorului, in termen de 15 zile lucratoare de la datele la care deciziile de retragere raman definitive.

In termen de 5 zile lucratoare de la datele la care deciziile de retragere a autorizatiei fondului de pensii si a autorizatiei de administrare a administratorului raman definitive, Comisia publica anuntul privind retragerea autorizatiilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale.

Comisia notifica institutiei de colectare si institutiei de evidenta retragerea definitiva a autorizatiilor si instituirea administrarii speciale. In situatia retragerii autorizatiilor se aplica prevederile cuprinse in cap. XII, care privesc repartizarea sau transferul participantilor si beneficiarilor si al conturilor acestora la alte fonduri de pensii.

Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de retragere a autorizatiei, dupa caz, poate fi atacata, in termen de 15 zile lucratoare de la comunicarea acesteia, la instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze asemenea cauze.

Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile lucratoare.

Hotararile instantei judecatoresti competente se pronunta in ziua in care au luat sfarsit dezbaterile si se comunica partilor in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la pronuntare.

Comisia emite norme, cu consultarea institutiei de evidenta si a institutiei de colectare, referitoare la: a) continutul documentelor solicitate pentru autorizarea fondului de pensii; b) procedura si metodologia de autorizare, de respingere a cererii de autorizare si de retragere a autorizatiei fondului de pensii.

F

Activele fondului de pensii

 
Activele fondului de pensii se investesc in scopul maximizarii veniturilor si in interesul exclusiv al participantilor si beneficiarilor, cu respectarea urmatoarelor principii:

a) administrarea prudenta a activelor fondului de pensii;

b) asigurarea securitatii activelor;

c) diversificarea investitiilor si calitatea activelor;

d) mentinerea unui nivel adecvat al solvabilitatii si al lichiditatii;

e) administrarea riscului valutar, precum si a altor riscuri specifice.

Activele fondului de pensii pot fi investite numai in urmatoarele clase de active:

a) instrumente ale pietei monetare, inclusiv depozite in lei la o institutie de credit, persoana juridica romana, sau o sucursala a unei institutii de credit straine, autorizata sa functioneze pe teritoriul Romaniei si care nu se afla in procedura de supraveghere speciala sau administrare speciala ori a carei autorizatie nu este retrasa;

b) titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice si instrumente financiare emise de Banca Nationala a Romaniei;

c) obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritatile administratiei publice locale din Romania, cotate sau tranzactionate pe piete supravegheate;

d) valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;

e) obligatiuni si alte valori mobiliare emise de guverne si banci centrale din alte state, care indeplinesc cerintele prevazute de normele Comisiei;

f) obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, daca aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate si indeplinesc cerintele de rating si alte cerinte prevazute de normele Comisiei;

F

 
g) alte forme de investitii prevazute de normele Comisiei, in conditiile art. 25.

Investitiile in clasele de active prevazute mai sus se supun urmatoarelor conditii:

a) in cazul activelor prevazute la lit. a), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;

b) in cazul activelor prevazute la lit. b), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;

c) in cazul activelor prevazute la lit. c), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 30% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;

d) in cazul activelor prevazute la lit. d), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 50% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;

e) in cazul activelor prevazute la lit. e), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 10% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;

f) in cazul activelor prevazute la lit. f), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 10% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;

g) in cazul activelor prevazute la lit. g), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii.

Investitiile prevazute la alin. (1) lit. e)-g), dupa caz, sunt efectuate in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind operatiunile valutare.

Comisia poate diminua temporar procentul maxim al activelor care poate fi investit in categoriile de active prevazute la art. 24.

F

Conditii de investire a activelor

 
Administratorul exercita, in numele fondului de pensii, dreptul de vot in adunarile generale ale actionarilor societatilor comerciale in capitalul social al carora au fost investite activele fondului de pensii. Votul este exercitat exclusiv in interesul participantilor si al beneficiarilor.

Activele fondului de pensii nu pot fi investite in:

a) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare care nu sunt cotate sau tranzactionate pe o piata reglementata;

b) active care nu pot fi instrainate prin lege;

c) active corporale care nu sunt cotate pe o piata organizata sau a caror evaluare este incerta, precum si antichitati, lucrari de arta, autovehicule si altele asemenea;

d) bunuri imobiliare;

e) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de administrator, furnizorul de pensii, depozitar, de actionarii acestora sau de persoane afiliate in raport cu acestia;

f) instrumente ale pietei monetare emise de depozitar;

g) orice alte active stabilite de Comisie, dupa consultarea cu institutiile abilitate.

Activele fondului de pensii nu pot fi instrainate: a) administratorului sau auditorului; b) depozitarului; c) administratorului special; d) personalului Comisiei; e) persoanelor afiliate entitatilor prevazute mai sus.

Activele fondului de pensii nu pot constitui garantii si nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sanctiunea nulitatii.

Administratorul este obligat sa ia masuri pentru adaptarea activitatii de investitii in termen de 3 luni, daca constata modificarea relatiilor organizatorice sau economice dintre entitatile in care s-au investit activele fondului de pensii.

F

 
La cererea administratorului, Comisia poate, daca protejarea intereselor participantilor si ale beneficiarilor o impune, sa prelungeasca la 6 luni termenul prevazut la alin. 1.

Comisia emite norme privind:

a) procentajul maxim al activelor care poate fi investit intr-o singura societate comerciala sau in fiecare clasa de active ale acesteia;

b) procentajul maxim al activelor unui singur emitent, care poate face obiectul investitiilor unui fond de pensii;

c) diminuarea temporara a procentajului maxim al activelor ce poate fi investit in clasele mentionate in prezenta lege, dupa caz;

d) cerintele prudentiale care trebuie avute in vedere in activitatile de investitii ale activelor fondului de pensii, care se refera, in special, la solvabilitate, lichiditate, calitatea activelor, risc valutar si alte riscuri specifice;

e) restrictii suplimentare pentru investitiile fondului de pensii, dupa caz, in scopul protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor;

f) cerinte de rating, cu consultarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Persoanele in varsta de pana la 35 de ani, care devin pentru prima data asigurati obligatoriu si contribuie la sistemul public de pensii, sunt obligate sa participe la un fond de pensii.

Persoanele, altele decat cele prevazute la alin. 1, in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.

F

Actul cadru de aderare

 
O persoana nu poate fi participant la mai multe fonduri de pensii in acelasi timp si poate avea un singur cont la fondul de pensii al carui participant este, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 38. O persoana devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie initiativa sau in urma repartizarii sale de catre institutia de evidenta. Este interzisa delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare.

Comisia aproba actul-cadru de aderare al fiecarui fond de pensii, precum si modificarile acestuia, daca sunt intrunite conditiile legale, in termen de 10 zile lucratoare de la momentul solicitarii.

Administratorul transmite institutiei de evidenta copii de pe actele individuale de aderare, in vederea actualizarii Registrului participantilor.

Persoana care nu a aderat la un fond de pensii in termen de 6 luni de la data la care este obligata prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de catre institutia de evidenta.

Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectueaza direct proportional cu numarul participantilor unui fond de pensii la data efectuarii repartizarii.

Institutia de evidenta notifica fiecarei persoane care nu a aderat la un fond de pensii in termenul prevazut la alin. 1 ca urmeaza a fi repartizata la un fond de pensii ales aleatoriu, in termen de 30 de zile calendaristice de la notificare.

Registrul participantilor se constituie si se actualizeaza de catre institutia de evidenta. Modificarea structurii Registrului participantilor se face pe baza unui protocol incheiat intre institutia de colectare, institutia de evidenta si Comisie.

Dupa aderare sau repartizare, participantii sunt obligati sa contribuie la un fond de pensii si nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toata perioada pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii, pana la deschiderea dreptului la pensia privata.

Fac exceptie de la prevederile alin. 1 perioadele pentru care nu exista obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale in sistemul public. In situatia in care un participant inceteaza sa contribuie, acesta ramane participant cu drepturi depline la fondul de pensii.

Drepturile participantului pot fi transferate in alte tari in care acesta are domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Participantul al carui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primeste o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la cerere.

De la data pensionarii de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, participantul poate obtine: a) o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, daca activul sau personal net, ca urmare a perioadei reduse de contributie, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei; b) o pensie privata, daca activul sau personal net este suficient.

In cazul decesului unui participant inainte de deschiderea dreptului la pensia privata, beneficiarilor li se deschide cate un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, in care se transfera activele cuvenite fiecaruia.

F

Drepturile    beneficiarilor survenite in urma decesului unui pensionar

 
Drepturile beneficiarilor prevazuti mai sus sunt aceleasi cu cele ale participantilor la acel fond de pensii.

Beneficiarul are dreptul, dupa caz, la:

a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, daca are calitatea de participant la un alt fond de pensii;

b) plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, fara a datora penalitati, daca nu are calitatea de participant.

Plata drepturilor beneficiarului se face in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.

In situatia in care un participant doreste sa adere la alt fond de pensii, acesta este obligat sa ii notifice in scris administratorului fondului de pensii de la care se transfera, cu 30 de zile calendaristice inainte de aderarea efectiva la noul fond de pensii, si sa ii trimita acestuia o copie de pe noul act de aderare.

Calitatea de participant la vechiul fond de pensii inceteaza la data la care se realizeaza transferul de disponibilitati, iar calitatea de participant la noul fond de pensii incepe la aceeasi data.

Transferul de disponibilitati are loc in prima zi lucratoare dupa expirarea termenului prevazut la art. 39 alin. 1 si cuprinde activul personal net existent in contul participantului la acea data, diminuat cu penalitatea de transfer, dupa caz.

Administratorul vechiului fond de pensii informeaza noul administrator despre contributiile participantului, despre transferurile de disponibilitati efectuate in numele sau, precum si despre contributiile acestuia la fondurile de pensii al caror participant a fost anterior, existente la data informarii.

F

 
Comisia emite norme cu privire la:

a) evidenta participantilor la fondul de pensii;

b) informarea fondului de pensii initial in ceea ce priveste transferul la alt fond de pensii, precum si transferul de disponibilitati;

c) modelul actului-cadru de aderare si procedura de modificare a acestuia;

d) procedura de repartizare aleatorie;

e) informarea privind repartizarea;

f) procedura de plata si de evidenta a platii contributiilor;

g) evidenta si declaratia de plata referitoare la valoarea activelor participantului sau ale beneficiarului;

h) suma necesara pentru obtinerea unei pensii private minime;

i) orice alte aspecte pe care le considera necesare.

Contributia la fondul de pensii este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii. Contributia la fondul de pensii se evidentiaza distinct, se deduce din venitul brut realizat de asigurat, in mod similar cu contributia obligatorie datorata conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Contributia la fondul de pensii se constituie si se vireaza in aceleasi conditii cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale.

Participantul care a fost detasat in alta tara are dreptul la continuarea platii contributiilor la fondul de pensii din Romania, pe toata durata detasarii.

In situatia continuarii platii contributiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, lucratorul detasat in Romania si angajatorul acestuia, dupa caz, vor fi exonerati de obligatia de a contribui la un fond de pensii din Romania.

Baza de calcul, retinerea si termenele de plata a contributiei la fondul de pensii sunt aceleasi cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale.

La momentul inceperii activitatii de colectare, cuantumul contributiei este de 2% din baza de calcul.

In termen de 8 ani de la inceperea colectarii, cota de contributie se majoreaza la 6%, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an.

Virarea contributiilor la fondurile de pensii se realizeaza de catre institutia de colectare, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea lor, pe baza informatiilor furnizate de institutia de evidenta.

Nerespectarea de catre institutia de colectare sau de catre institutia de evidenta a termenului prevazut atrage plata de catre aceasta a dobanzilor sau penalitatilor de intarziere, in acelasi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligatiilor bugetare.

Platitorul transmite institutiei de colectare si institutiei de evidenta informatii despre suma virata, codul numeric personal al participantului, perioada pentru care este platita contributia respectiva si baza de calcul a acesteia.

Daca administratorul nu a primit contributiile in termenul legal, acesta informeaza imediat, in scris, institutia de evidenta.

F

Norme

 
In cazul neachitarii la termen a contributiei datorate fondului de pensii: a) se platesc dobanzi si penalitati de intarziere de catre persoana raspunzatoare de neplata la termen, in acelasi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligatiilor bugetare; b) institutia de colectare procedeaza la aplicarea modalitatilor de executare silita si a celorlalte modalitati de stingere a debitelor, conform dispozitiilor legale privind colectarea creantelor bugetare; c) dobanzile si penalitatile aferente se vireaza in contul individual al participantului, in termen de doua zile lucratoare de la data achitarii lor, si asupra lor nu se datoreaza comisionul prevazut la art. 88 alin. 1

Comisia, cu avizul institutiei de evidenta si al institutiei de colectare, emite norme privind:

a) modalitatea de efectuare a platii contributiilor catre fondurile de pensii;

b) modalitatea transmiterii informatiilor legale;

c) operatiunile care trebuie efectuate de institutia de evidenta, de institutia de colectare sau de alte persoane, in cazul intarzierii platii contributiilor, in caz de neplata a acestora, precum si pentru remedierea erorilor aparute;

d) activitatea institutiei de evidenta si a institutiei de colectare, in vederea protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor;

e) orice alte aspecte considerate necesare.

Comisia, impreuna cu institutia de evidenta si cu institutia de colectare, poate propune masuri privind imbunatatirea activitatii acestora.

Fiecare participant are un cont individual. Contributiile si transferurile de disponibilitati ale participantului, precum si accesoriile aferente acestora se vireaza in contul sau individual.

Participantul este proprietarul activului personal din contul sau. Activul personal nu poate face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii, sub sanctiunea nulitatii actelor respective. Activul personal nu poate fi cesionat sau gajat, sub sanctiunea nulitatii actelor respective. Activul personal se converteste zilnic in unitati de cont si diviziuni ale acestora.

Valoarea totala a unitatilor de cont si a diviziunilor acestora este intotdeauna egala cu valoarea totala a activului net al fondului de pensii. La data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea unitatii de cont este de 10.000 lei.

Calculul activului net si al numarului unitatilor de cont ale fondului de pensii se face de catre administrator, se certifica de catre depozitar in fiecare zi lucratoare si se comunica in aceeasi zi Comisiei. In situatia in care exista neconcordante intre administrator si depozitar privind valoarea activului net si a unitatii de cont, valorile corecte sunt convenite de catre administrator si depozitar pe baza reglementarilor Comisiei.

Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. 2, cauzele neconcordantelor si modul de solutionare se comunica Comisiei in ziua calendaristica urmatoare.

Calculele mentionate sunt supuse lunar auditarii unui auditor financiar independent. Auditorul financiar nu poate fi persoana afiliata administratorului, depozitarului sau actionarilor semnificativi ai acestora.

Administratorul unui fond de pensii care a primit contributii pe o perioada de cel putin 24 de luni calculeaza, in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni si o comunica in aceeasi zi Comisiei.

Rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii se calculeaza si se publica trimestrial de Comisie.

Comisia atentioneaza trimestrial administratorul in situatia in care rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat este mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii.

In cazul in care rata de rentabilitate a unui fond de pensii este mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii timp de 8 trimestre consecutive, Comisia poate retrage autorizatia de administrare a administratorului.

Comisia emite norme cu privire la:

a) metoda de convertire a activelor personale in unitati de cont;

b) metodologia de calcul al valorii activului net al fondului de pensii;

c) metodologia de calcul al valorii unitatii de cont si procedura de rotunjire;

d) metodologia de calcul si de raportare a indicatorilor de rentabilitate ai fondului de pensii;

e) revizuirea valorii unitatii de cont prevazute la art. 50;

f) metodologia de stabilire a valorilor corecte in situatiile prevazute la art. 51 alin. 2.

F

Administrarea    fondului de pensii

 
Administratorul are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii, calculul si plata drepturilor de pensie privata. Un administrator poate administra in Romania un singur fond de pensii administrat privat si oricate alte fonduri de pensii ocupationale.

Activitatea de administrare a unui fond de pensii cuprinde urmatoarele:

a) administrarea si investirea activelor fondului de pensii;

b) plata drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor, conform legii;

c) calculul zilnic al activului financiar al fondului de pensii si al unitatii de cont;

d) convertirea contributiilor in unitati de cont;

e) evidenta conturilor individuale si actualizarea acestora, precum si furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodica sau transferul;

f) gestionarea operatiunilor zilnice ale fondului de pensii;

g) efectuarea platilor datorate entitatilor implicate si Comisiei;

h) mandatarea si monitorizarea agentilor de marketing ai fondului de pensii;

i) gestionarea relatiilor cu institutiile implicate;

j) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea si distribuirea rapoartelor legale;

k) gestionarea, pastrarea si arhivarea documentelor privind fondul de pensii, participantii si beneficiarii sai;

l) alte activitati prevazute in normele Comisiei.

Activele si pasivele fiecarui fond de pensii sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte activitati si de contabilitatea proprie, fara posibilitatea transferului intre ele. Contabilitatea operatiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectueaza in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Administratorul nu poate delega raspunderea privind administrarea fondului de pensii. Incredintarea executarii anumitor obligatii catre un tert nu il exonereaza de raspundere pe administrator.

F

Capitalul social al admin.

 
Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit si nici majorat prin subscriptie publica. Actiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate in actiuni la purtator si nu pot fi actiuni preferentiale.

Actul constitutiv al administratorului trebuie sa prevada ca actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si ca este interzisa limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare.

Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii, al sumei de 5 milioane euro.

Capitalul social al administratorului este subscris si varsat integral, exclusiv in numerar, la momentul constituirii acestuia.

Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit si nici majorat prin subscriptie publica, nu poate proveni din imprumuturi sau credite si nu poate fi grevat de sarcini.

La constituire, aportul de capital trebuie varsat intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.

Administratorul este obligat sa notifice Comisiei, fara intarziere, orice reducere a capitalului social sub valoarea minima. Capitalul social nu are voie sa scada cu mai mult de 20% din valoarea minima.

In situatia prevazuta mai sus, administratorul este obligat la reintregirea capitalului social in termenul precizat de Comisie, care nu poate fi mai mic de 3 luni, nici mai mare de 6 luni.

O persoana fizica sau juridica poate fi actionar la un singur administrator. Participatia cumulata a persoanelor fizice nu poate depasi 5% din capitalul social al administratorului.

F

conditii

 
Calitatea actionarilor trebuie sa raspunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a fondului de pensii si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente, in scopul protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor.

Actionarii administratorului trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

a) sa dispuna de o situatie financiara stabila, apta sa sustina entitatea in caz de necesitate;

b) sa justifice in mod satisfacator provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social;

c) sa furnizeze toate informatiile necesare pentru identificarea relatiilor de afiliere cu alte persoane;

d) sa fi functionat, in cazul actionarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate in urma fuziunii sau divizarii unei alte persoane juridice care, inainte de fuziune sau divizare, a functionat minimum 3 ani.

Tranzactiile cu actiunile unui administrator sunt supuse aprobarii prealabile a Comisiei, sub sanctiunea nulitatii. Comisia aproba tranzactionarea actiunilor intr-un termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii, daca persoana care intentioneaza sa achizitioneze sau sa tranzactioneze actiuni indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru actionarii unui administrator. Prin exceptie, in cazul tranzactionarii actiunilor efectuate de catre un actionar al respectivului administrator care nu devine in acest fel actionar semnificativ, cumparatorul este obligat sa instiinteze Comisia in termen de 14 zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei.

Consiliul de administratie decide asupra politicii de investitii si asupra politicii financiare a fondului de pensii, precum si asupra oricaror alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare avizat de Comisie si prevazut in legislatia in vigoare privind societatile comerciale.

Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz, trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de legislatia privind societatile comerciale, precum si urmatoarele conditii: a) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior; b) sa aiba experienta profesionala de cel putin 3 ani in domeniul financiar, bancar sau de asigurari; c) sa aiba onorabilitatea necesara pentru functia pe care urmeaza sa o indeplineasca.

Cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie trebuie sa fie licentiati in stiinte economice sau juridice.

F

cerinte

 
Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz, trebuie sa aiba conduita morala si profesionala corespunzatoare functiei si sa indeplineasca cel putin urmatoarele cerinte:

a) sa nu fi fost sanctionati de catre autoritati romane sau straine din domeniul financiar cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdictia temporara de a desfasura astfel de activitati;

b) sa nu fi detinut functia de administrator al unei societati comerciale romane sau straine, aflata in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii 2 ani anteriori declansarii procedurii falimentului;

c) sa nu fi facut parte din conducerea unei societati care nu si-a respectat obligatiile materiale si financiare fata de terti la momentul incetarii activitatii societatii respective;

d) sa nu aiba cazier judiciar si fiscal.

Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz, al unui administrator nu pot fi membri in consiliul de administratie:

a) al altor administratori sau persoanelor afiliate acestora;

b) al depozitarului fondului sau persoanelor afiliate acestuia;

Interdictia prevazuta se aplica si persoanelor care au raporturi de munca, comerciale sau alte raporturi similare cu entitatile prevazute mai sus.

Administratorul are in structura sa organizatorica o directie de audit intern si o directie distincta responsabila cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor in conformitate cu strategia stabilita de consiliul de administratie. Administratorul este obligat sa pastreze documentele si evidentele referitoare la fondurile de pensii, in conformitate cu prevederile legale privind arhivarea si cu normele Comisiei.

Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:

a) acordarea de imprumuturi sau garantii;

b) garantarea de imprumuturi sau credite, inclusiv emiterea de obligatiuni care depasesc cumulat 10% din valoarea capitalului social;

c) tranzactionarea sau dobandirea in orice alt mod de actiuni, de alte valori mobiliare sau drepturi in orice alta entitate, cu exceptia situatiei cand administratorul poate dobandi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabila a Comisiei si cu respectarea legislatiei din domeniul concurentei.

F

 
Comisia respinge solicitarea atunci cand:

a) nu este in interesul participantilor;

b) unul sau ambii administratori nu mai indeplinesc cerintele legale.

Contractul de administrare contine cel putin urmatoarele elemente

a) partile contractante;

b) principalele drepturi si obligatii ale partilor contractante si modalitatea de implementare;

c) administrarea;

d) obligatiile administratorului de a informa consiliul de coordonare al fondului de pensii, participantii, beneficiarii si autoritatile;

e) evidentele administratorului referitoare la participanti, beneficiari, contributii, investitii si, dupa caz, pensii private;

f) modalitatile specifice de constatare, reclamare si remediere a deficientelor;

g) raspunderea partilor contractante;

h) sanctiunile;

i) durata contractului de administrare, modalitatile de modificare si de incetare a contractului de administrare;

j) informatii privind depozitarul fondului de pensii.

Actele de aderare sunt anexe la contractul de administrare.

Sectiunea privind partile contractante prevazute la alin. 1 lit. a trebuie sa cuprinda elementele de identificare a fondului de pensii, a administratorului si a consiliului de coordonare, precum si actele constitutive si regulamentele interne.

Elementele prevazute la lit. b vor cuprinde: a) obiectul de activitate; b) principalele operatiuni desfasurate de administrator in contul fondului de pensii; c) comisioanele legale acordate administratorului.

Elementele prevazute la lit. c trebuie sa cuprinda: a) principiile de investire a activelor fondului de pensii; b) competentele, drepturile si restrictiile administrarii; c) metoda de calcul si de percepere a comisioanelor; d) declaratia privind politica de investitii.

Obligatiile administratorului de informare prevazute la lit. d trebuie sa cuprinda cel putin: a) informarile generale; b) situatiile financiar-contabile.

Contractul de administrare, precum si modificarile acestuia se aproba de Comisie daca sunt intrunite conditiile legale.

Pentru administrarea unui fond de pensii administratorul percepe comisioane. Cuantumul comisioanelor se stabileste prin contractul de administrare si este acelasi pentru toti participantii si beneficiarii. Modificarea comisioanelor se comunica participantilor cu cel putin 6 luni inainte de aplicarea lor.

Administratorii pot sa organizeze o asociatie profesionala care sa le reprezinte interesele colective fata de autoritatile publice, sa studieze problemele de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociatiei si publicul si sa organizeze servicii de interes comun.

F

Norme

 
Asociatia profesionala a administratorilor colaboreaza cu Comisia si poate adera la asociatiile internationale de profil.

Comisia emite norme privind:

a) contractul-cadru de administrare;

b) atributiile principale ale consiliului de administratie;

c) cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca membrii consiliului de administratie si/sau ai comitetului de directie ale administratorului;

d) cerintele privind capitalul social minim si metodologia de notificare si reintregire a acestuia;

e) tranzactiile privind capitalul social al administratorului;

f) cerintele privind calitatea actionarilor si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca acestia;

g) organizarea si conducerea contabila a fondului de pensii, precum si situatiile financiare care se intocmesc de administrator, cu avizul Ministerului Finantelor Publice;

h) arhivarea.

Administratorul nu poate fi inmatriculat la registrul comertului fara autorizatia de constituire emisa de Comisie. Dupa inmatriculare, administratorul trebuie sa obtina o autorizatie de administrare, eliberata de Comisie in conditiile prezentei legi. In caz de fuziune sau de divizare a administratorilor, noii administratori reiau procedura de autorizare prevazuta mai jos.

F

documente necesare intocmirii autorizatiei de constituire

 
Administratorul adreseaza Comisiei cererile pentru autorizare de constituire si autorizare de administrare. Cererea pentru autorizare de constituire este intocmita de fondatorii administratorului si este insotita de urmatoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv;

b) dovada ca fondatorii detin resursele financiare necesare varsarii capitalului social, precum si provenienta acestora;

c) cazierele judiciare si cazierele fiscale ale fondatorilor, dupa caz;

d) documente privind fondatorii, cu informatii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum si natura legaturilor dintre ei;

e) documente din care sa reiasa situatia financiara a fondatorilor in ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;

f) documente privind candidatii pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, dupa caz, curriculum vitae care sa specifice calificarea si experienta profesionala, declaratiile candidatilor prin care sunt de acord sa isi exercite atributiile si sa isi indeplineasca obligatiile;

g) certificatele de cazier judiciar ale candidatilor pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, daca este cazul;

h) proiectul regulamentului de organizare si functionare al administratorului;

i) un plan organizatoric si financiar pentru urmatorii 5 ani;

j) documentatia referitoare la depozitarul fondului de pensii;

k) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare de constituire;

l) orice alte documente prevazute in normele Comisiei.

Comisia poate solicita fondatorilor, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare de constituire, documente si informatii suplimentare, pe care acestia trebuie sa le furnizeze in maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii. Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea pentru autorizare de constituire, fiind indreptatita sa se adreseze autoritatilor competente si sa obtina de la acestea orice documente si informatii pe care le considera relevante.

Comisia analizeaza cererea pentru autorizare de constituire si procedeaza, in termen de 3 luni de la data primirii ultimului set de documente si informatii, la aprobarea sau la respingerea prin decizie a acesteia.

F

Conditii de aprobare a cererii de autorizare

 
Comisia aproba cererea pentru autorizare de constituire daca constata ca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) proiectul actului constitutiv si planul organizatoric si financiar pentru urmatorii 5 ani garanteaza gestiunea corecta si prudenta a fondului de pensii;

b) fondatorii dispun de resursele financiare necesare varsarii capitalului social prevazut de lege;

c) fondatorii nu au datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;

d) calitatea actionarilor si a membrilor propusi de consiliul de administratie si comitetul de directie garanteaza gestiunea corecta si prudenta a fondului de pensii;

e) fondatorii, membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie nu sunt in procedura de reorganizare judiciara sau de faliment si nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, dupa caz;

f) membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie au onorabilitatea, pregatirea si experienta profesionala necesare functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca;

g) denumirea administratorului nu este de natura sa induca in eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane;

h) administratorul aduce dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social.

Comisia respinge cererea pentru autorizare de constituire in urmatoarele situatii:

a) documentatia prezentata ramane incompleta sau nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

b) neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 77;

c) exista posibilitatea ca administrarea sa nu respecte principiile prudentiale prevazute in prezenta lege si in normele Comisiei.

Comisia informeaza fondatorii despre respingerea motivata a cererii, in termen de 5 zile lucratoare de la decizia de respingere a acesteia. Fondatorii inregistreaza administratorul la registrul comertului in termen de 3 luni de la primirea deciziei de autorizare de constituire. Depasirea termenului de 3 luni duce la pierderea valabilitatii autorizatiei de constituire. Autorizatia de constituire a unui administrator nu garanteaza si obtinerea autorizatiei de administrare.

In vederea obtinerii autorizatiei de administrare administratorul depune la Comisie, in termen de 30 de zile calendaristice de la inmatriculare, o cerere insotita de copii de pe ultimele versiuni ale documentelor prevazute, dovada varsarii capitalului social, precum si orice alte documente prevazute prin normele Comisiei. Termenul prevazut poate fi depasit, cu aprobarea Comisiei, in situatia in care, din motive obiective, administratorului ii este necesar un timp mai mare pentru obtinerea ultimelor versiuni ale documentelor necesare.

In situatia existentei unor modificari sau neconcordante ale documentelor prezentate, altele decat cele cu privire la constituirea administratorului, Comisia poate aplica, dupa caz, in mod corespunzator, prevederile legii.

Comisia analizeaza cererea pentru autorizare de administrare si procedeaza, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii, la aprobarea sau la respingerea prin decizie a acesteia. Comisia informeaza administratorul despre respingerea motivata a cererii pentru autorizare de administrare, in termen de 10 zile lucratoare de la adoptarea unei astfel de decizii.

F

Conditii de retragere a autorizatiei

 
Modificarea continutului documentelor care au stat la baza autorizatiei de administrare trebuie aprobata in prealabil de Comisie, cu exceptia cazului in care o astfel de modificare este in afara controlului administratorului. Comisia analizeaza astfel de modificari in conformitate cu procedura de autorizare prevazuta mai sus.

Comisia retrage autorizatia de administrare a unui administrator in una dintre urmatoarele situatii:

a) pentru aceleasi motive pentru care respinge o cerere pentru autorizare de administrare;

b) autorizarea a fost obtinuta pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;

c) neexercitarea activitatii de administrare a fondului de pensii pe o perioada de 3 luni;

d) rentabilitatea fondului de pensii s-a situat sub rentabilitatea minima timp de 8 trimestre consecutive;

e) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care rezulta din prezenta lege, din normele Comisiei sau din contractul de administrare;

f) la cererea administratorului respectiv;

g) actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;

h) administratorul desfasoara alte activitati decat cele pentru care a fost autorizat;

i) nerespectarea prevederilor art. 59 alin. 2 si ale art. 60 alin. 3;

j) neintregirea capitalului social in termen;

k) neconstituirea fondului de rezerva sau neintregirea lui, dupa caz;

l) depasirea plafoanelor de investire prevazute la art. 25;

m) situatii care prejudiciaza grav interesele participantilor.

F

 
Comisia informeaza administratorul despre retragerea motivata a autorizatiei de administrare, in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea unei astfel de decizii. In termen de 5 zile lucratoare de la data ramanerii definitive a deciziei, Comisia publica anuntul privind retragerea autorizatiei de administrare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale.

In cazul in care Comisia procedeaza la retragerea autorizatiei de administrare, administratorul este obligat sa prezinte Comisiei situatia financiara a fondului de pensii la data retragerii, auditata de un auditor financiar. In cazul in care decizia de retragere a autorizatiei de administrare ramane definitiva, Comisia hotaraste instituirea administrarii speciale.

Decizia de respingere a autorizarii de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizatiei de administrare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze asemenea cauze, potrivit prevederilor legii.

F

Clasificare

 
Comisia emite norme privind: a) continutul documentelor prevazute de lege; b)metodologia de autorizare a constituirii, precum si de autorizare a administrarii si de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului; c) reglementarea situatiei fondului de pensii, in cazul retragerii autorizatiei de administrare a administratorului.

Veniturile administratorului se constituie din: a) comision de administrare; b)penalitati de transfer; c) tarife pentru servicii la cerere, furnizate potrivit legii.

Comisioanele de administrare se constituie prin: a) deducerea unui procent din contributiile platite, dar nu mai mult de 3,5%, cu conditia ca aceasta deducere sa fie facuta inainte de convertirea contributiilor in unitati de cont; b) deducerea unui procent negociat de cel mult 10% din venitul anual rezultat din investirea activelor fondului, cuvenite participantilor, si efectuata potrivit art. 24.

Se excepteaza de la plata comisionului urmatoarele: a) transferul de disponibilitati in cazul aderarii participantului la un alt fond de pensii; b) drepturile cuvenite beneficiarilor care au calitatea de participant; c) accesoriile aferente contributiilor.

Comisionul de administrare stabilit in contractul de administrare poate fi redus, prin decizie a administratorului, pentru participantii care contribuie la acelasi fond de pensii pentru o perioada mai mare de 5 ani.

Cuantumul tarifului pentru serviciu la cerere nu poate depasi costul efectiv al punerii la dispozitie a informatiilor.

Comisia emite norme cu privire la: a) calculul si plata comisioanelor de administrare; b) procedura de stabilire a tarifului pentru serviciu la cerere.

Supravegherea speciala are drept scop aplicarea unor masuri suplimentare pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii, in vederea protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor.

Instituirea supravegherii speciale, precum si desemnarea consiliului de supraveghere speciala se fac de catre Comisie. Comisia notifica imediat administratorului si consiliului de coordonare instituirea supravegherii speciale. Supravegherea speciala se instituie pe o perioada de maximum un an.

In termen de 30 de zile calendaristice de la notificare, administratorul, cu acordul consiliului de coordonare, prezinta Comisiei un plan de remediere a deficientelor sau de redresare financiara, dupa caz.

F

 
Comisia analizeaza planul propus si se pronunta in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acestuia asupra oportunitatii mentinerii procedurii de supraveghere speciala sau a retragerii autorizatiei.

Comisia instituie masura de supraveghere speciala in oricare dintre urmatoarele situatii: a) rata de rentabilitate a fondului de pensii este mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii pentru o perioada de 4 trimestre consecutive; b) alte situatii care pot prejudicia interesele participantilor sau ale beneficiarilor.

Consiliul de supraveghere speciala este format din maximum 5 specialisti din cadrul Comisiei, dintre care unul este desemnat in functia de presedinte. Membrii consiliului de supraveghere speciala au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii si ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor. Consiliul de supraveghere speciala nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.

F

Atributii ale Consiliului de supraveghere

 
Consiliul de supraveghere speciala asista si supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii. Consiliul de supraveghere speciala are urmatoarele atributii:

a) analizeaza situatia financiara a fondului de pensii si a administratorului si prezinta Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;

b) urmareste modul in care administratorul aplica masurile de remediere a deficientelor constatate in actele de control intocmite de organele de control ale Comisiei;

c) urmareste realizarea planului de remediere a deficientelor sau de redresare financiara a fondului de pensii, propus de administrator;

d) suspenda sau desfiinteaza actele de decizie ale administratorului, contrare reglementarilor prudentiale sau care determina deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii;

e) propune Comisiei aplicarea de sanctiuni in situatia in care administratorul nu respecta masurile dispuse de consiliul de supraveghere speciala;

f) alte atributii stabilite de Comisie.

In perioada exercitarii supravegherii speciale, organele de conducere ale administratorului nu pot hotari masuri contrare celor dispuse de consiliul de supraveghere speciala.

La revocarea masurii de supraveghere speciala, consiliul de supraveghere speciala intocmeste un raport final, pe care il prezinta Comisiei. Raportul final cuprinde: a) situatia financiara a fondului de pensii la sfarsitul perioadei de supraveghere speciala; b) propuneri privind administrarea ulterioara a fondului de pensii; c) propuneri de sanctionare sau de actionare in instanta a administratorului, dupa caz.

In termen de 15 zile lucratoare de la primirea raportului, Comisia adopta si comunica administratorului si consiliului de coordonare decizia sa.

Masura de instituire a supravegherii speciale, precum si decizia Comisiei prevazuta pot fi contestate la instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 21.

Comisia emite norme privind: a) procedura si conditiile de instituire si de revocare a masurii de supraveghere speciala; b) desemnarea consiliului de supraveghere speciala si atributiile acestuia.

Administrarea speciala are drept scop valorificarea activelor fondului de pensii, in vederea protejarii drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor. Desemnarea administratorului special se face de catre Comisie prin licitatie. Comisia notifica imediat administratorului si consiliului de coordonare instituirea sau revocarea administrarii speciale, dupa caz. Anuntul privind instituirea sau revocarea administrarii speciale, precum si administratorul special desemnat se publica de catre Comisie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua cotidiene centrale.

Comisia instituie masura de administrare speciala in oricare dintre urmatoarele situatii: a) supravegherea speciala nu a redresat situatia financiara a fondului de pensii; b) administratorului i s-a retras autorizatia de administrare; c) fondului de pensii i s-a retras autorizatia.

Administrarea speciala inceteaza cand Comisia constata ca toti participantii si beneficiarii au aderat sau au fost repartizati la alte fonduri de pensii si drepturile cuvenite acestora au fost transferate. Administrarea speciala se instituie pe o perioada de maximum un an.

Administrarea speciala se exercita de catre o persoana juridica specializata, cu experienta in domeniul financiar, bancar sau al asigurarilor, desemnata de Comisie prin licitatie.

F

 
Administratorul special nu poate fi o persoana afiliata administratorului sau depozitarului. Plata administratorului special se suporta de catre administratorul inlocuit.

De la data instituirii administrarii speciale se aplica urmatoarele dispozitii:

a) administratorul fondului de pensii nu mai accepta contributii si nu mai percepe comisioane;

b) in termen de 3 luni, in baza notificarii administratorului special, participantii si beneficiarii se pot transfera la alte fonduri de pensii fara plata penalitatii de transfer;

c) in termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la lit. b, administratorul special procedeaza la repartizarea aleatorie a participantilor si a beneficiarilor care nu au optat pentru un nou fond, conform prevederilor lit. b.

Administratorul special notifica institutiilor de colectare si institutiilor de evidenta noile fonduri de pensii pentru care participantii si beneficiarii au optat sau la care au fost repartizati.

Administratorul special valorifica activele fondului de pensii, calculeaza sumele cuvenite fiecarui participant si beneficiar si le vireaza la noile fonduri de pensii la care acestia au fost repartizati, cu respectarea ratei minime de rentabilitate. In situatia in care prin valorificare rezulta diferente in minus fata de sumele cuvenite participantilor si beneficiarilor, acestea se suporta din fondul de rezerva al fostului administrator sau, dupa caz, din fondul de rezerva si din fondul de garantare a pensiilor.

In vederea indeplinirii prevederilor legii administratorul special transmite Comisiei si consiliului de coordonare urmatoarele documente:

a) o evaluare a situatiei financiare a fondului de pensii;

b) rapoarte preliminare;

c) raportul final al evaluarii fondului de pensii auditat de un auditor financiar, strategia de valorificare a activelor fondului de pensii, precum si o propunere referitoare la modalitatea si programul transferului de disponibilitati catre alte fonduri de pensii, in termen de 45 de zile calendaristice de la desemnarea sa.

Administratorul special are urmatoarele atributii: a) aplica strategia aprobata de Comisie, in termenul stabilit de aceasta; b) transforma activele fondului de pensii in lichiditati; c) transfera sumele cuvenite participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii la care acestia au aderat sau au fost repartizati, dupa finalizarea procesului de valorificare a activelor fondului de pensii.

F

Norme

 
Masura de instituire a administrarii speciale sau desemnarea administratorului special poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze asemenea cauze, potrivit termenelor prevazute anterior.

Comisia emite norme privind:

a) criteriile de selectare si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca administratorul special;

b) atributiile administratorului special, continutul si data depunerii rapoartelor preliminare si a raportului final;

c) procedurile de plata a administratorului special;

d) metodologia de repartizare aleatorie a participantilor si a beneficiarilor la alte fonduri de pensii;

e) metodologia de repartizare a sumelor rezultate din valorificarea activului fondului de pensii intre participanti si beneficiari.

De la data inceperii activitatii de administrare, administratorul este obligat sa constituie un fond de rezerva. Scopul fondului de rezerva il constituie asigurarea ratei rentabilitatii fondului pana la nivelul ratei minime de rentabilitate, precum si compensarea drepturilor participantilor sau ale beneficiarilor, dupa caz, pana la nivelul cuvenit.

Fondul de rezerva se reintregeste anual si este supus auditarii unui auditor financiar. Fondul de rezerva se constituie la nivelul stabilit prin normele Comisiei si se reintregeste din resursele administratorului. Activele fondului de rezerva se investesc numai in clasele de active prevazute la art. 24 lit. a-c.

Fondul de rezerva nu poate fi afectat de obligatii care aduc atingere capacitatii lui de a respecta obligatiile legale.

Comisia verifica periodic nivelul si modul de utilizare a fondului de rezerva si ia masuri pentru intrarea in legalitate a administratorilor. Comisia emite norme privind nivelul, constituirea, utilizarea si reintregirea fondului de rezerva.

Situatiile financiar-contabile ale oricarei entitati supuse autorizarii, supravegherii si controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania. Modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol se va stabili in baza unui protocol incheiat intre Comisie si Camera Auditorilor Financiari din Romania.

F

Conditie de membru

 
Auditorul financiar intocmeste un raport de audit financiar, in conformitate cu standardele de audit si cu normele profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

In termen de 30 de zile calendaristice de la pierderea calitatii de membru activ a unui auditor financiar, Camera Auditorilor Financiari din Romania informeaza Comisia despre aceasta.

Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a administratorului se suporta de catre acesta. Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de pensii sunt cheltuieli de exploatare, care se suporta din fondul respectiv.

Raportul de audit financiar al fondului de pensii nu poate fi intocmit de acelasi auditor financiar mai mult de 5 ani consecutivi. Auditorul financiar nu poate delega raspunderea privind activitatea specifica. Incredintarea executarii anumitor obligatii catre un tert nu exonereaza de raspundere auditorul financiar.

Pentru deficientele semnificative constatate in activitatea profesionala desfasurata de un auditor financiar in legatura cu entitati supuse autorizarii, controlului si supravegherii Comisiei, aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din Romania si va solicita adoptarea masurilor corespunzatoare, potrivit reglementarilor in vigoare.

Pe cheltuiala sa, administratorul informeaza anual, in scris, participantii si beneficiarii, la ultima adresa comunicata de acestia, despre: a) sumele virate cu titlu de contributii, transferuri de disponibilitati, accesoriile acestora, dupa caz; b) penalitatile de transfer, dupa caz; c) rata de rentabilitate a fondului de pensii, precum si rentabilitatea minima a tuturor fondurilor de pensii; d) activul personal net.

La cererea participantului sau a beneficiarului, dupa caz, contra cost, administratorul este obligat sa il informeze pe acesta despre activul sau personal net. In cazul in care un participant sau un beneficiar din Romania isi schimba locul de munca, domiciliul sau resedinta intr-un alt stat, administratorul ii va comunica in scris informatiile prevazute mai sus.

Cererea participantului sau a beneficiarului, dupa caz, privind evaluarea activului personal net sau calculul dreptului de pensie privata, daca este cazul, se solutioneaza de catre administrator, in termen de 30 de zile calendaristice de la primire.

F

 
Raspunsul primit de la administrator poate fi contestat de catre participant sau beneficiar, in termen de 45 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisie. Comisia solutioneaza cererea participantului sau a beneficiarului, pe baza datelor furnizate de administrator, in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acesteia.

Administratorul publica, pe cheltuiala sa, o brosura informativa despre activitatea desfasurata in anul precedent, in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii situatiei financiare anuale. Brosura informativa contine urmatoarele informatii:

a) componenta consiliului de administratie si a comitetului de directie ale administratorului, daca este cazul;

b) numele actionarilor administratorului si procentul detinut de acestia din totalul actiunilor;

c) denumirea si sediul depozitarului;

d) indicatorii de rentabilitate ai fondului de pensii;

e) valoarea si procentul activelor fondului de pensii investite, pe clase de active, precum si emitentii valorilor mobiliare care reprezinta cel putin 1% din valoarea activelor fondului de pensii, in ultima zi lucratoare a anului de raportare;

f) valoarea comisioanelor percepute;

g) alte informatii prevazute in normele Comisiei.

Informatiile publicate in brosura informativa sunt publicate in cel putin doua cotidiene centrale, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Administratorul este obligat sa puna brosura informativa la dispozitie oricarei persoane care doreste sa adere la fondul de pensii.

F

obligatiile administratorului

 
Administratorul este obligat sa transmita Comisiei si Consiliului de Coordonare, in termen de 30 de zile calendaristice de la data intocmirii situatiei financiare anuale, urmatoarele informatii:

a) raportul privind situatia financiara a fondului de pensii administrat;

b) situatia financiara anuala a administratorului;

c) rapoartele de audit ale fondului de pensii si ale administratorului, intocmite de un auditor financiar;

d) date despre investitiile care depasesc 5% din activele fondului de pensii;

e) brosura informativa;

f) alte informatii prevazute in normele Comisiei.

Comisia emite norme privind: a) forma si continutul brosurii informative; b) datele la care se transmit informatiile, continutul si perioada de raportare a acestora.

Activitatea de marketing a fondului de pensii este condusa de administrator. Obtinerea acordului de aderare se face de catre administrator sau agenti de marketing. Administratorul este raspunzator pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea si plata agentilor de marketing.

Agentul de marketing isi desfasoara activitatea in temeiul contractului de mandat incheiat cu administratorul. Agentul de marketing are urmatoarele atributii: a) prezinta potentialului participant aspectele relevante ale fondului de pensii; b) obtine acordul de aderare a participantului la fondul de pensii; c) transmite administratorului actul de aderare semnat de participant, in original, in termen de 5 zile calendaristice de la semnarea acestuia.

Activitatea agentului de marketing se desfasoara pe baza de comision suportat de administrator.

F

Restrictii

 
Administratorului, agentilor de marketing si persoanelor afiliate acestora le este interzis:

a) sa transmita informatii false, inselatoare sau care pot crea o impresie falsa despre fondul de pensii si administratorul acestuia;

b) sa faca afirmatii sau previziuni despre evolutia unui fond de pensii altfel decat in forma si modul prevazute in normele Comisiei;

c) sa ofere beneficii colaterale in scopul de a convinge o persoana sa adere la un fond de pensii sau sa ramana participant la acesta;

d) sa acorde foloase pentru facilitarea aderarii potentialilor participanti.

In situatia in care materialele publicitare sunt susceptibile sa induca in eroare, Comisia poate interzice publicarea si distribuirea acestora si obliga la publicarea rectificarii in termen de 7 zile lucratoare de la notificare.

Comisia emite norme privind: a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii; b) raspunderea administratorului in relatia cu agentii de marketing.

Administratorul desemneaza un singur depozitar, caruia ii incredinteaza pastrarea activelor fondului de pensii, pe baza unui contract de depozitare, avizat in prealabil de Comisie.

Depozitarul poate pastra activele mai multor fonduri de pensii, cu conditia de a evidentia operatiunile si inregistrarile fiecarui fond de pensii separat de ale sale proprii si de cele ale celorlalte fonduri de pensii.

Depozitarul nu poate detine actiuni ale administratorului sau ale oricarei entitati afiliate acestuia si nu poate avea nici o relatie de capital cu aceste entitati. Pentru desfasurarea activitatii de depozitare, depozitarul trebuie sa detina un aviz valabil eliberat de Comisie.

Pentru obtinerea avizului, depozitarul depune la Comisie o cerere de avizare insotita de documente din care sa rezulte ca: a) obiectul de activitate autorizat de Banca Nationala a Romaniei cuprinde activitatea de depozitare a fondurilor de pensii; b) nu se afla in procedura de supraveghere speciala sau de administrare speciala bancara; c) nu este persoana afiliata; d) taxa de avizare a fost platita; e) indeplineste alte cerinte prevazute in normele Comisiei.

Comisia poate solicita depozitarului, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de avizare, documente si informatii suplimentare, pe care acesta trebuie sa le furnizeze in maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii. Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de avizare, fiind indreptatita sa se adreseze autoritatilor competente si sa obtina de la acestea orice documente si informatii pe care le considera relevante, in conditiile legii. Comisia analizeaza cererea de avizare si procedeaza, in termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea, prin decizie, a acesteia.

Comisia aproba cererea de avizare daca constata ca sunt indeplinite, cumulativ, conditiile de avizare. Comisia respinge cererea de avizare in urmatoarele situatii: a) documentatia prezentata este incompleta la primirea ultimului set de documente si informatii sau nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; b) neindeplinirea uneia dintre conditiile de avizare. Comisia informeaza depozitarul despre respingerea motivata a cererii, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.

F

 
Modificarea continutului documentelor care au stat la baza avizarii trebuie aprobata in prealabil de Comisie, in conformitate cu procedura de avizare.

Comisia retrage avizul depozitarului in una dintre urmatoarele situatii:

a) pentru aceleasi motive pentru care respinge cererea de avizare;

b) avizul a fost obtinut pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;

c) neexercitarea activitatii de depozitare pe o perioada de un an;

d) la cererea depozitarului respectiv;

e) actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea depozitarului;

f) depozitarea unui fond de pensii neautorizat;

g) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care rezulta din prezenta lege, din normele Comisiei sau din contractul de depozitare;

h) situatii care prejudiciaza grav interesele participantilor.

F

Situasia retragerii avizului

 
Comisia informeaza depozitarul, administratorul si Banca Nationala a Romaniei despre retragerea motivata a avizului, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.

In situatia retragerii avizului depozitarului, acesta este obligat sa prezinte Comisiei raportul privind activele fondului de pensii care i-au fost incredintate, auditat de un auditor financiar, pe cheltuiala depozitarului.

In exercitarea atributiilor sale depozitarul este obligat:

a) sa depoziteze si sa pastreze in siguranta activele financiare ale fondului de pensii;

b) sa calculeze zilnic valoarea activului net si a unitatii de cont si sa transmita imediat aceste informatii administratorului si Comisiei;

c) sa tina evidenta conturilor individuale si actualizarea acestora;

d) sa transmita administratorului informatiile solicitate in domeniul reglementat in prezenta lege;

e) sa respecte instructiunile primite de la administrator;

f) sa efectueze transferurile de disponibilitati;

g) sa indeplineasca alte obligatii prevazute in normele Comisiei.

Activele fondului de pensii nu pot face obiectul executarii silite a depozitarului si nici al unei tranzactii. Depozitarul nu poate fi exonerat de raspundere si raspunderea sa nu poate fi limitata prin incredintarea obligatiilor sale unei alte entitati, sub sanctiunea nulitatii.

Comisia poate obliga administratorul sa inlocuiasca depozitarul daca structura financiara si organizatorica a acestuia s-a deteriorat substantial si activele fondului de pensii sunt puse in pericol.

In situatia rezilierii contractului de depozitare, administratorul notifica imediat Comisiei si desemneaza un nou depozitar.

Inlocuirea depozitarului se face astfel incat sa fie asigurata continuitatea activitatii de depozitare.

Fostul depozitar transmite noului depozitar, in termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea acestuia, activele fondului de pensii si copii de pe documentele privind activitatea sa in legatura cu acesta.

Comisia publica anuntul privind retragerea avizului depozitarului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei de retragere a avizului depozitarului.

Decizia de respingere a cererii de avizare sau retragerea avizului poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 21.

Comisia emite norme privind criteriile de avizare si de retragere a avizului pentru depozitar, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei.

Comisia emite norme privind: a) obligatiile depozitarului in domeniul reglementat de prezenta lege; b) contractul-cadru de depozitare; c) calculul si plata comisionului de depozitare.

Participantul alege furnizorul pensiei private. Furnizorul de pensii nu poate refuza o cerere de pensie privata daca persoana indeplineste conditiile legale. Furnizorul de pensii stabileste cuantumul pensiei private pe baza calculului actuarial si a activului personal net aflat in contul participantului.

Penalitatea de transfer nu se aplica in situatia transferului de disponibilitati dintre administrator si furnizorul de pensii.

Participantul are dreptul la o pensie privata de la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta in sistemul public. La momentul deschiderii dreptului la pensia privata, suma cuvenita participantului nu poate fi mai mica decat valoarea contributiilor platite, ajustata cu indicele de consum al preturilor intervenit intre data platii contributiei respective si data pensionarii, a transferurilor de disponibilitati si accesoriilor acestora, diminuate cu penalitatile de transfer si comisioanele legale.

Activul personal net este folosit exclusiv pentru achizitionarea unei pensii private. Fac exceptie de la aceste prevederi urmatoarele categorii:

a) beneficiarii care nu au calitatea de participant;

b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definite prin prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si al caror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privata;

c) persoanele al caror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privata.

F

Pensia privata

 
In termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea incadrarii in una dintre situatiile prevazute mai sus, persoana indreptatita primeste o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la cerere. In cazul nerespectarii termenului prevazut, administratorul datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere in acelasi cuantum cu cele stabilite pentru neplata obligatiilor bugetare.

Pensia privata se plateste participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia. Cheltuielile ocazionate de plata pensiilor private se suporta de catre participant.

In cazul schimbarii locului de munca, a domiciliului sau a resedintei in alta tara, participantul sau beneficiarul pastreaza dreptul la pensia privata din Romania si aceasta se plateste in acel stat, in cuantumul ramas dupa scaderea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente platii.

Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii se infiinteazǎ prin desprinderea departamentului specializat in supravegherea pensiilor ocupationale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Pana la data mentionata Parlamentul va numi presedintele si membrii Consiliului Comisiei, in conditiile prezentei legi.

Comisia este subordonata Parlamentului si prezinta rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor. Comisia are drept scop protejarea intereselor participantilor si ale beneficiarilor, asigurarea bunei functionari a pietei fondurilor de pensii si informarea publicului asupra acesteia. In vederea indeplinirii obiectivului prevazut, Comisia reglementeaza, coordoneaza si controleaza activitatea entitatilor cu atributii in domeniul fondurilor de pensii administrate privat.

F

 
Pentru desfasurarea activitatii sale Comisia are, in principal, urmatoarele atributii:

a) acordarea sau retragerea avizelor si autorizatiilor fondurilor de pensii, administratorilor si depozitarilor;

b) supravegherea si controlul activitatii din domeniul reglementat de prezenta lege;

c) instituirea si revocarea masurii de supraveghere speciala a fondului de pensii;

d) instituirea administrarii speciale;

e) intocmirea si actualizarea Registrului fondurilor de pensii;

f) emiterea de norme privind sistemul fondurilor de pensii, in domeniul propriu de competenta;

g) informarea si educarea populatiei cu privire la sistemul fondurilor de pensii;

h) alte activitati prevazute de prezenta lege.

In scopul intaririi stabilitatii si integritatii sistemului de pensii administrate privat si a sistemului financiar, in general, Comisia colaboreaza cu alte institutii si autoritati din tara si din strainatate, acestea cuprinzand, in special, autoritatile insarcinate cu supravegherea institutiilor bancare, financiare, de asigurari si a pietelor financiare.

Colaborarea se va realiza prin schimb de informatii sau in orice alt mod, potrivit legii si/sau acordurilor incheiate cu institutiile si autoritatile prevazute mai sus, in scopul indeplinirii atributiilor lor specifice si in conditii de reciprocitate si de asigurare a confidentialitatii informatiilor astfel furnizate.

Institutiile si autoritatile publice vor furniza Comisiei informatiile pe care le considera necesare sau care sunt solicitate de aceasta, in scopul realizarii unei supravegheri eficiente si al indeplinirii obiectivelor Comisiei.

F

Norme

 
Dupa consultarea cu alte institutii competente, dupa caz, Comisia emite, in principal, norme privind:

a) infiintarea si administrarea fondurilor de pensii;

b) investitiile fondurilor de pensii;

c) participantii la fondurile de pensii, contributiile si conturile acestora;

d) infiintarea, functionarea si lichidarea administratorilor;

e) finantarea administratorilor;

f) fondul de rezerva;

g) activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii;

h) pensiile private;

i) obligatiile de informare;

j) evidenta contabila distincta pentru perioadele contributive si de plata a pensiilor private;

k) supravegherea si controlul domeniului.

Comisia are sediul in municipiul Bucuresti. Cheltuielile privind administrarea Comisiei sunt finantate integral din venituri proprii. Veniturile bugetului Comisiei se constituie din: a) taxe pentru autorizare si avizare; b) taxe lunare platite de administratori si/sau de furnizori de pensii; c) alte surse de finantare.

Cuantumul taxelor se stabileste astfel: a) valoarea in lei, calculata la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii, a 10.000 euro pentru taxa de autorizare a administratorului; b) valoarea in lei, calculata la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii, a 10.000 euro pentru taxa de autorizare a fondului de pensii; c) valoarea in lei, calculata la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii, a 10.000 euro pentru taxa de avizare a depozitarului; d)cuantumul taxei lunare platite de fondul de pensii, dar nu mai mult de 0, 15%, reprezinta procentul stabilit de Comisie, aplicat la valoarea activului financiar al fondului de pensii.

Taxele de autorizare sau de avizare sunt suportate de solicitant si nu se returneaza. Taxele prevazute, in cuantumurile stabilite, sunt suportate de solicitant, iar modalitatea de plata a acestora este stabilita prin normele Comisiei. Pentru nevirarea la termen a taxei prevazute, Comisia va calcula majorari de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat.

F

componenta Consiliului

comisiei

 
Excedentul bugetului Comisiei se reporteaza in anul urmator. Comisia elaboreaza anual proiectul bugetului propriu, pe care il supune spre aprobare Parlamentului. Pana la data de 31 mai a fiecarui an, Comisia supune spre aprobare Parlamentului executia bugetului si raportul privind activitatea proprie pe anul precedent.

Comisia este condusa de un consiliu format din 5 persoane, respectiv un presedinte, un vicepresedinte si 3 membri. Presedintele Consiliului Comisiei, care este si presedintele Comisiei, este numit si revocat de catre Parlament, la propunerea Presedintelui Romaniei. Vicepresedintele si cei 3 membri ai Consiliului Comisiei sunt propusi de comisiile reunite pentru buget, finante si banci, precum si de comisiile de munca si protectie sociala ale Senatului si Camerei Deputatilor. Vicepresedintele Consiliului Comisiei se nominalizeaza pe functie in lista de propuneri care se supune spre aprobare Parlamentului.

Numirea membrilor Consiliului Comisiei se face de pe lista comuna cu 4 propuneri, inaintata celor doua Camere ale Parlamentului, prin raport comun al comisiilor. Numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celor 3 membri ai Consiliului Comisiei se face in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.

Membrii Consiliului Comisiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania, cu o buna reputatie si pregatire profesionala si cu o vechime de cel putin 5 ani in activitatea financiar-bancara, de asigurari si reasigurari, legislativa sau executiva in domeniul asigurarilor sociale;

b) sa nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului;

c) sa nu exercite o alta profesie sau sa nu ocupe o functie publica sau privata, cu exceptia activitatii didactice in invatamantul superior;

F

 
d) sa nu fie membri, atat ei, cat si membrii familiilor lor, in nici un consiliu de administratie si nici actionari semnificativi ai societatilor comerciale care au vreo legatura economico-comerciala cu persoanele juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei;

e) sa nu fi fost declarati faliti sau sa nu fi facut parte din conducerea unei societati de asigurare sau financiar-bancare, care, sub orice forma, si-a incetat activitatea si nu si-a respectat obligatiile fata de terti;

f) sa nu aiba cazier judiciar;

g) sa nu fi fost condamnati printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

Calitatea de membru al Consiliului Comisiei inceteaza in urmatoarele situatii: a) la expirarea termenului pentru care a fost numit; b) prin demisie; c) prin revocarea de catre Parlament; d) la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment dintre cele prevazute de lege; e) prin inlocuire.

Membrii Consiliului Comisiei au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute; pana la decizia Parlamentului, membrul Consiliului Comisiei este suspendat de drept. Membrii Consiliului Comisiei, precum si personalul acesteia insarcinat sa exercite atributii de supraveghere nu raspund civil ori penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea sau omisiunea indeplinirii de catre aceste persoane, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de supraveghere.

Revocarea Consiliului Comisiei, in totalitate sau individual, se face de autoritatea care l-a numit, pe baza procedurii prevazute mai sus.

Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, fiecare membru putand fi reinvestit. Presedintele va fi numit pentru un mandat de 7 ani.

In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul dintre membri, comisiile parlamentare mentionate la alin. (3) vor propune persoana care urmeaza sa fie numita de Parlament pentru durata restanta a mandatului.

Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata de 90 de zile consecutive.

Presedintele Comisiei trebuie sa fie cetatean roman si sa aiba onorabilitatea, pregatirea si experienta profesionala necesare pentru a ocupa aceasta functie. Presedintele Comisiei: a) nu poate fi sot si nici ruda pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare; b) nu poate fi membru in consiliul de administratie al unui administrator sau depozitar; c) nu poate fi actionar al unui administrator sau depozitar; d)nu poate fi membru al unui partid politic; e) nu trebuie sa aiba cazier judiciar.

Presedintele Comisiei poate fi revocat numai pentru urmatoarele motive: a) abateri grave de la obligatiile care ii revin; b) condamnare penala; c) incalcarea prevederilor legii; d) imposibilitatea definitiva de exercitare a mandatului.

F

Structura organizatorica a comisiei

 
Structura organizatorica a Comisiei si atributiile conducerii si ale personalului de executie se stabilesc prin norme proprii. Personalul de specialitate al Comisiei trebuie sa aiba o buna pregatire profesionala si experienta in domeniul economic, financiar-contabil, investitii, managementul afacerilor, stiinte actuariale sau juridice.

Presedintele, membrii Consiliului Comisiei, precum si personalul de specialitate al Comisiei sunt obligati: a) sa nu accepte nici un fel de plata, post sau functie, sa nu presteze servicii si sa nu detina actiuni la administratori, depozitari sau la persoanele afiliate acestora; b) sa nu detina nici o functie politica eligibila si sa nu candideze pentru o astfel de functie.

Presedintele, membrii Consiliului Comisiei, precum si personalul de specialitate al Comisiei sunt obligati, pe intreaga durata a mandatului sau a contractului de munca, sa pastreze stricta confidentialitate a oricarei informatii obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii functiei ori a prerogativelor prevazute prin prezenta lege, precum si pe o perioada de 2 ani de la data incetarii acestora.

Fac exceptie de la prevederile de mai sus situatiile in care informatia este divulgata in exercitiul unei functii sau prerogative in legatura cu activitatea Comisiei sau daca exista o hotarare judecatoreasca in acest sens.

In cazul imposibilitatii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui Comisiei, reprezentarea acesteia revine de drept vicepresedintelui.

Daca atat presedintele, cat si vicepresedintele Comisiei se afla in imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei va fi asigurata de decanul de varsta dintre cei 3 membri.

Consiliul Comisiei delibereaza valabil in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, vicepresedintele.

Hotararile sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar in caz de balotaj, votul presedintelui sau, in absenta acestuia, cel al vicepresedintelui este decisiv. Hotararea adoptata este obligatorie pentru toti membrii Consiliului Comisiei, membrii care au votat impotriva si cei absenti putandu-si consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective.

Membrii Consiliului Comisiei isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au votat impotriva unei hotarari si au consemnat opinia separata in procesul-verbal.

Pentru indeplinirea atributiilor sale Comisia adopta norme, avize si decizii, sub semnatura presedintelui, dupa deliberare in sedinte, tinute conform dispozitiilor legale. Comisia adopta norme care sunt puse in aplicare prin ordin al presedintelui, iar actele individuale sunt deciziile si avizele.

F

 
Registrul fondurilor de pensii cuprinde: a) denumirea fondului de pensii; b) sediul, numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare, precum si lista membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie, daca este cazul, ale administratorilor, depozitarilor si auditorilor financiari; c) codurile autorizatiilor si avizelor prevazute de prezenta lege; d) alte informatii precizate in normele Comisiei.

Comisia controleaza entitatile implicate, in domeniul de competenta, cel putin o data pe an. Persoanele autorizate de Comisie pentru efectuarea controlului au dreptul:

a) de acces in sediile administratorilor sau ale depozitarilor;

b) de acces la orice registre, documente, fisiere sau alte evidente;

c) sa obtina eliberarea de copii de pe orice registre, documente, fisiere sau alte evidente privind fondurile de pensii;

d) sa obtina orice informatii de la membrii organelor statutare de conducere ale persoanelor la care se efectueaza controlul privind activitatile desfasurate in relatia cu fondul de pensii.

Persoanele autorizate pentru efectuarea controlului redacteaza un raport pe care il inainteaza Comisiei, iar aceasta instiinteaza persoana controlata despre neregulile constatate, stabileste masurile necesare si aplica sanctiunile corespunzatoare, dupa caz. Persoana controlata poate contesta masurile sau sanctiunile aplicate in baza raportului de control la instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze asemenea cauze, conform legii.

Comisia publica, in termen de 6 luni de la sfarsitul fiecarui an, un raport privind evolutia fondurilor de pensii din anul precedent.

Raportul contine date despre sistemul fondurilor de pensii, o prezentare a modului de aplicare a legislatiei in domeniu, o prezentare a activitatilor Comisiei si alte informatii de interes general.

In primii 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Comisia colaboreaza cu un consultant cu experienta internationala in supravegherea si administrarea fondurilor de pensii. Comisia stabileste conditiile si criteriile de selectare a consultantului.

Orice persoana interesata si care se considera vatamata intr-un drept al sau de catre o persoana sau o entitate cu atributii in domeniul reglementat de prezenta lege poate formula o sesizare catre Comisie.

Comisia este obligata sa comunice un raspuns petentului, care poate fi contestat la instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze asemenea cauze, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.

Dupa epuizarea cailor administrative de atac, persoanele prevazute se pot adresa instantelor judecatoresti competente, potrivit legii.

Comisia are calitate procesuala activa si poate interveni in orice proces impotriva administratorilor, depozitarilor, altor organisme sau persoane care se afla intr-o relatie juridica cu acestia, fie in mod direct, fie in mod indirect, atunci cand o astfel de actiune este necesara in scopul protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor.

Comisia participa in calitate de membru sau reprezinta Romania la asociatiile internationale ale autoritatilor de reglementare si supraveghere, la conferintele si intalnirile internationale in domeniul pensiilor administrate privat.

Drepturile dobandite de participanti si de beneficiari in cadrul sistemului de pensii administrate privat sunt garantate prin utilizarea Fondului de garantare a pensiilor. Organizarea, functionarea si administrarea Fondului de garantare a pensiilor se stabilesc prin lege.

In cazul neachitarii integrale a drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor de catre entitatile implicate, diferenta se suporta de catre Fondul de garantare a pensiilor. Diferenta se recupereaza de catre Fondul de garantare a pensiilor pe baza unei actiuni in regres indreptate impotriva entitatilor implicate.

Fondul de garantare a pensiilor se finanteaza din contributiile administratorilor, precum si din venitul rezultat din investirea acestora. Sumele din Fondul de garantare a pensiilor se pot investi in depozite bancare si titluri de stat.

F

Obligatii

 
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Administratorul si auditorul financiar raspund fata de participanti si beneficiari, dupa caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care le revin, cu exceptia cazurilor de forta majora.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea unuia dintre termenele prevazute la art. 18 alin. 2, art. 28 alin. 1, art. 38 alin. 4, art. 63 alin. 3, art. 104 alin. 1 lit. c, art. 117 alin. (1), art. 118 alin. 1, art. 119 si art. 137 alin. 3;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 referitoare la egalitatea de tratament a participantilor si beneficiarilor, nerespectarea prevederilor art. 27 referitoare la investirea si instrainarea activelor fondului de pensii de catre administrator, nerespectarea prevederilor art. 61 alin. 2 referitoare la reintregirea capitalului social de catre administrator;

c) nerespectarea prevederilor art. 65 privind incompatibilitatea membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz;

d) nerespectarea obligatiei administratorului de a furniza informatii participantilor si beneficiarilor, prevazuta la art. 116.

Contraventiile se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cele prevazute la lit. a), cu amenda de la 30.000.000 lei la 70.000.000 lei; b) cele prevazute la lit. b), cu amenda de la 150.000.000 lei la 200.000.000 lei; c) cele prevazute la lit. c si d, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Constatarea contraventiilor se face de persoanele autorizate potrivit prevederilor art. 156 alin. 2.

Aplicarea sanctiunilor corespunzatoare se face prin decizie a Comisiei, emisa in baza procesului-verbal de constatare a faptelor ce constituie contraventii. Procesul-verbal de constatare a contraventiei isi produce efectele de la data comunicarii deciziei catre persoana sanctionata.

Impotriva sanctiunilor aplicate se poate introduce plangere la instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze asemenea cauze, potrivit legii, in termen de 15 zile lucratoare de la comunicare.

Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute, constatatorul facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Fapta persoanei din a carei vina se desfasoara fara autorizatie sau aviz o activitate pentru care prezenta lege prevede obligatia detinerii unei autorizatii sau a unui aviz valabil din partea Comisiei constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.

Fapta persoanei din vina careia contributia la fondul de pensii nu este virata sau este utilizata in alte scopuri decat prevede prezenta lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Fapta agentului de marketing de a prezenta cu rea-credinta acte de aderare cu informatii care nu corespund realitatii constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.

Fapta persoanei de a folosi fara drept sintagma fond de pensii prevazuta la art. 56 alin. 1 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda.

Nerespectarea de catre presedintele, membrii Consiliului Comisiei si personalul de specialitate al Comisiei a prevederilor art. 154 alin. 2 lit. a constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 4 ani sau cu amenda.

Nerespectarea de catre presedintele, membrii Consiliului Comisiei si personalul de specialitate al Comisiei a prevederilor art. 154 alin. 3 referitoare la pastrarea confidentialitatii informatiilor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda.

Cererile participantilor sau ale beneficiarilor indreptate impotriva administratorului, angajatorului sau Comisiei, adresate instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul, sunt scutite de taxa de timbru.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1788
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved