Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

Reguli uniforme privind contractul de transport international de marfuri pe calea ferata

Transporturi+ Font mai mare | - Font mai micReguli uniforme privind contractul de transport international de marfuri pe calea ferata


1 Sfera de aplicareCIM se aplica tuturor expeditiilor de marfuri predate la transport cu o scrisoare de trasura directa întocmita pentru un parcurs care strabate teritoriile a cel putin doua state29

2 Obligatia cailor ferate de a transporta

Calea ferata este obligata sa efectueze orice transport de marfuri în vagoane complete daca:

predatorul marfii respecta regulile uniforme (CIM) si tarifele;

predatorul marfii respecta regulile uniforme (CIM) si tarifele;

transportul este posibil de realizat cu personalul si mijloacele de transport normale pe care le are calea ferata;

transportul nu este împiedicat de împrejurari pe care calea ferata nu le poate evita si a caror înlaturare nu depinde de ea30

Calea ferata nu este obligata sa primeasca la transport marfurile a caror încarcare, transbordare sau descarcare fac necesara folosirea unor mijloace speciale, daca statiile unde urmeaza a se realiza aceste operatiuni nu dispun de asemenea mijloace.

Calea ferata nu este obligata sa primeasca în vederea transportului decât marfurile al caror transport poate fi efectuat fara întârziere. Când o autoritate competenta a decis ca sa suspende temporar (partial sau total) traficul sau daca decide ca unele expeditii urmeaza a fi excluse sau admise conditionat la transport, aceste masuri trebuie sa fie aduse fara întârziere la cunostinta publicului si a cailor ferate din celelalte state semnatare a COTIF.

Caile ferate pot, de comun acord (si cu încuviintarea guvernelor tarilor lor) sa concentreze transportul marfurilor (pe anumite rute determinate) la puncte de frontiera si tari de tranzit determinate; aceste „decizii” vor intra în vigoare la o luna de la data comunicarii acestei intentii catre oficiul central (Berna).

3 Obiecte excluse de la transport

Sunt excluse de la transport:

obiectele al caror transport este interzis, fie chiar numai pe unul din teritoriile de strabatut;

obiectele al caror transport este rezervat (potrivit conventiilor postale internationale în vigoare) administratiei postelor, fie chiar numai pe unul din teritoriile din parcurs;

obiectele, care, datorita dimensiunii, greutatii sau modului lor de prezentare nu ar putea fi transportate (din cauza instalatiilor sau a mijloacelor de exploatare) , fie chiar si numai pe una din caile ferate din parcurs;

materiile si obiectele excluse de la transport, în virtutea Regulamentului privind Transportul International Feroviar al Marfurilor PericuloaseRID.

4. Obiecte admise conditionat la transport

Din aceasta categorie de marfuri fac parte:

materiile si obiectele admise la transport în conditiile RID (Conventia privind Transportul de Marfuri Periculoase pe Calea Ferata);

transporturile funerare (transporturi care trebuie sa se realizeze cu mare viteza, cheltuielile sunt suportate de predator, scrisoarea de transport nu trebuie sa prevada mentiunea „în statie (gare restant)”, rambursele nu sunt admise);

vehiculele de cale ferata care circula pe roti proprii;

animalele vii (care se primesc la transport însotite);

expeditiile al caror transport, datorita dimensiunii, greutatii sau modului lor de prezentare prezinta dificultati speciale.

Odata ce marfurile au fost acceptate la transport, tariful de transport si cheltuielile accesorii se calculeaza potrivit tarifelor legale în vigoare si publicate în fiecare stat (a carui teritoriu urmeaza a fi tranzitat), valabile în momentul încheierii contractului de transport. Aceste tarife se aplica tuturor beneficiarilor de transport în aceleasi conditii. Reduceri de tarife (sau alte avantaje) pot fi acordate de catre calea ferata pentru administratiile publice sau pentru actiuni de caritate, dar publicarea acestor reduceri nu este obligatorie.

5 Încheierea contractului de transport

Contractul de transport se considera încheiat în momentul în care calea ferata de predare a primit marfa însotita de scrisoarea de trasura (scrisoarea CIM). Confirmarea de primire este data chiar de stampilarea de catre statia de predare a scrisorii de transport si a fiecarei file complementare. De asemenea, se va specifica si data primirii. Aceste operatiuni trebuie sa aiba loc imediat dupa predarea la transport în totalitate a marfii mentionata în scrisoarea CIM (si daca în statia de predare se prevede ca plata taxelor sau a unei parti din acestea sa fie facuta de expeditor, dupa plata acestora sau dupa depunerea unei garantii)31. Data stampilei este considerata ca fiind data expedierii marfii.

Dupa aplicarea stampilei, scrisoarea de transport face dovada încheierii si a continutului contractului de transport.

Pentru fiecare expeditie se va întocmi câte o scrisoare de trasura si alegerea acesteia de catre expeditor va indica daca marfa se transporta cu mica sau mare viteza. Daca este vorba de transport de mare viteza, scrisoarea de trasura va avea trasata pe fiecare fila, pe fata si verso, în partea de sus si a celei de jos a filei câte o dunga rosie.

Scrisoarea de transport trebuie sa fie tiparita în doua (sau eventual trei limbi), din care cel putin una trebuie sa fie aleasa din limbile de lucru ale OTIF (engleza, franceza sau germana). Nu pot fi predate la transport cu o singura scrisoare de transport marfuri care, datorita naturii lor, nu pot fi încarcate împreuna fara neajunsuri; marfuri care sunt încarcate partial de predator si partial de calea ferata, marfuri admise conditionat la transport, daca încarcarea lor în comun este interzisa prin RID sau daca încarcarea lor în comun contravine legislatiei vamale (sau a altor autoritati administrative).

Scrisoarea de trasura tip CIM, având aplicata stampila statiei de expediere, constituie dovada încheierii contractului de transport; ea contine 5 exemplare, care au urmatorul circuit:

unicatul scrisorii de trasura care însoteste marfa (prin seful de tren) este predat destinatarului o data cu aceasta;

duplicatul, ramâne la expeditor (dovedind încheierea contractului de transport si predarea marfii catre calea ferata);

copia, care ramâne la statia de expediere;

avizul si adeverinta de primire, care însoteste marfa si ramâne la statia de destinatie (acest exemplar va fi semnat de catre destinatar ca dovada ca a preluat marfa);

exemplarul de serviciu, care ramâne la statia de destinatie (servind ca si document contabil pentru verificare justei perceperi a taxelor de transport).6 Mentiunile scrisorii de trasuraScrisoarea de trasura va contine în mod obligatoriu:

denumirea statiei de destinatie;

numele si adresa destinatarului (se va mentiona un singur destinatar);

denumirea marfii;

greutatea acesteia;

numarul coletelor si descrierea ambalajului (pentru expeditiile de coletarie sau vagoane complete care cuprind una sau mai multe unitati de încarcare expediate în trafic cale ferata-mare si care urmeaza a fi transbordate);

numarul vagonului, felul acestuia si tara (aceasta numai daca vagoanele sunt particulare si au fost încarcate de catre predator);

enumerarea detaliata a documentelor cerute de organele vamale (sau alte autoritati) ce sunt anexate la scrisoarea de transport;

numele, adresa predatorului si semnatura acestuia;

numele statiei si a caii ferate de predare;

locul si data întocmirii scrisorii de transport.

Scrisoarea de trasura poate sa cuprinda (daca este cazul) si alte mentiuni facultative. Acestea se pot referi la:

taxele pe care expeditorul le ia asupra sa;

tarifele ce urmeaza a se aplica;

suma rambursului si a debursului;

indicatii privind formalitatile cerute de organele vamale (sau alte autoritati administrative);

mentiunea ca destinatarul nu are dreptul sa modifice contractul de transport;

numarul însotitorilor sau mentiunea „fara însotitor”.

Expeditorul raspunde de exactitatea mentiunilor si indicatiilor înscrise de el (sau prin grija sa) în scrisoarea de transport si suporta toate consecintele ce rezulta în urma înscrierii incorecte, inexacte sau incomplete a acestor mentiuni si indicatii, precum si în cazul în care ele nu au fost înscrise  în rubrica corespunzatoare din scrisoarea de trasura. Calea ferata are întotdeauna dreptul sa verifice exactitatea declaratiilor privind marfa indicata de predator în scrisoarea de transport. Poate, de asemenea, sa verifice greutatea declarata a marfii, numarul coletelor si tara reala a vagoanelor (eventual supraîncarcarea acestora), concordanta dintre mentiunile expeditorului si natura reala a marfii (mai ales în cazul marfurilor speciale). Rezultatul verificarii va fi consemnat în scrisoarea de trasura, iar daca verificarea are loc în statia de predare, înscrierea trebuie facuta si în duplicatul scrisorii de trasura. În cazul în care se constata inexactitati (declararea marfii la o alta clasa tarifara decât cea care corespunde realitatii sau declararea unei cantitati în minus), costul verificarii va fi suportat de catre predator. Mai mult, calea ferata va proceda la încadrarea tarifara corecta a marfii si va taxa marfa declarata în minus, având chiar dreptul sa perceapa penalizari.

7 Plata taxelor de transport

Potrivit anexei CIM la COTIF, taxele de transport si cele accesorii se calculeaza pe baza tarifelor în vigoare si legal publicate în fiecare stat, valabile în momentul încheierii contractului de transport32. Prin însumarea tarifelor tarilor prin care se va derula transportul respectiv se obtine un tarif international, indirect, de la statia de predare pâna la statia de destinatie.

Tarifele de transport sunt platite de expeditor sau de destinatar, în conformitate cu mentiunile din scrisoarea de trasura. Predatorul care ia în sarcina sa toate sau numai o parte a taxelor de transport, va mentiona acest lucru în scrisoarea de transport, folosind mentiunea:

„franco tarife de transport”—daca ia în sarcina sa numai tariful de transport;

„franco tarife de transport, inclusiv…”—daca ia în sarcina sa si alte taxe, în afara celor de transport si este obligatoriu sa mentioneze exact aceste taxe;

„franco tarife de transport pâna la X” (X fiind locul unde se face sudura tarifara între tari limitrofe)—luând în sarcina sa tariful de transport pâna la punctul X;

„franco tarife de transport inclusiv…pâna la X”(X însemnând acelasi lucru ca si mai sus)—daca ia în sarcina sa, în afara tarifului de transport si alte taxe pâna la X, cu excluderea tuturor taxelor care se refera la caile ferate urmatoare;

„franco toate taxele”—daca ia în sarcina sa toate taxele (de transport, vamale, accesorii, alte taxe);

„franco pentru…”—daca ia în sarcina sa o suma determinata.

Taxele pe care nu le-a luat expeditorul în sarcina sa sunt puse în sarcina destinatarului. Daca destinatarul nu a scos scrisoarea de transport (si nu a luat în primire marfa sau daca nu a modificat contractul de transport) taxele, în acest caz sunt în sarcina predatorului.

Taxele accesorii (de stationare, magazinaj, cântarire) percepute datorita unei fapte imputabile destinatarului sunt întotdeauna platite de acesta.

Dar exista si cazuri în care calea ferata poate percepe de la predator plata anticipata a taxelor; aceasta în cazul în care este vorba de marfuri perisabile sau a caror valoare este mica sau care datorita însesi naturii lor, nu garanteaza suficient transportatorului ca taxele vor fi platite. Statia de predare trebuie sa specifice în scrisoarea de trasura si în duplicat taxele încasate la predare ca francate.

8 Interes la eliberare, ramburse

Orice expeditie poate face obiectul unei declarari a interesului la eliberare. Suma corespunzatoare se va mentiona în cifre în scrisoarea de trasura si taxele ce se vor percepe pentru declararea interesului special la eliberare se calculeaza pentru întregul parcurs dupa tarifele caii ferate de predare.

Expeditorul poate greva marfa cu un ramburs care nu poate depasi valoarea sa si suma respectiva va fi exprimata în moneda tarii de predare. Calea ferata nu este obligata sa plateasca rambursul decât daca suma a fost achitata de catre destinatar si trebuie sa fie pusa la dispozitia expeditorului într-un termen de 30 de zile de când a fost platita de destinatar. Daca marfa a fost eliberata destinatarului (în totalitate sau partial) fara ca sa încaseze rambursul, calea ferata este obligata sa plateasca predatorului valoarea pagubei, care nu poate fi mai mare decât suma rambursului, având dreptul de regres împotriva destinatarului.

În cazul grevarii transportului cu un ramburs va fi perceputa o taxa suplimentara (stabilita prin tarife). Suma rambursului trebuie sa fie înscrisa în cifre în scrisoarea de trasura.

Predatorul este raspunzator de exactitatea mentiunilor facute prin grija sa în scrisoarea de transport. El suporta toate consecintele care rezulta din faptul ca aceste mentiuni ar fi inexacte, incomplete sau ar fi înscrise la o alta rubrica decât celei corespunzatoare fiecareia dintre ele. Daca acest loc este insuficient, printr-o mentiune facuta în acest loc, expeditorul va indica locul unde se afla în scrisoarea de transport completarea indicatiilor sale.

9 Starea, ambalarea si marcarea marfii

Când calea ferata primeste la transport o marfa care prezinta semne vadite de avarie, poate sa ceara ca starea acestei marfi sa fie indicata în scrisoarea de transport. Daca, datorita naturii marfii, aceasta necesita ambalaj, expeditorul trebuie sa o prezinte la transport într-un ambalaj care sa o fereasca de pierdere totala sau partiala sau de avarie în timpul transportului si sa nu aduca pagube persoanelor, materialului sau altor marfuri transportate.

Daca expeditorul nu s-a conformat mentiunilor de mai sus, calea ferata poate sa refuze marfa sau poate cere expeditorului sa recunoasca (în scrisoarea de transport) lipsa sau starea precara a ambalajului, descriind în ce consta acest neajuns. Predatorul este raspunzator de toate urmarile lipsei sau starii defectuoase a ambalajului si este obligat sa repare paguba suferita din aceasta cauza de catre calea ferata. În lipsa unor asemenea mentiuni în scrisoarea de trasura, proba lipsei sau a starii precare a ambalajului cade în sarcina caii ferate.

În cazul în care expeditorul vrea sa trimita o expeditie de coletarie, acesta este obligat sa indice pe fiecare colet numele si adresa destinatarului si statia de destinatie. De asemenea, în cazul în care este vorba de transbordarea impusa de schimbarea mijlocului de transport (cale ferata-mare), mentiunile privind destinatia si destinatarul trebuie trecute pe fiecare colet.

10 Predarea la transport si încarcarea marfii

Aceasta operatiune se deruleaza în conformitate cu prescriptiile în vigoare la statia de predare. Încarcarea se face sau de catre expeditor sau de catre calea ferata. Daca expeditorul este cel care realizeaza aceasta lucrare, el trebuie sa respecte limita de încarcare. El mai este raspunzator de toate consecintele unei încarcari necorespunzatoare si trebuie sa repare paguba suferita din aceasta cauza de calea ferata. Aplicarea sigiliilor în statia de predare are loc în conformitate cu prescriptiile de la aceasta statie.

Calea ferata are întotdeauna dreptul sa verifice daca expeditia este conforma cu mentiunile din scrisoarea de trasura si daca au fost respectate prescriptiile în vigoare. Daca are loc verificarea continutului expeditiei, predatorul sau destinatarul trebuie sa fie invitat sa asiste la aceasta verificare, iar în caz ca nu se prezinta, operatiunea se deruleaza în prezenta a doi martori straini de calea ferata. Rezultatul verificarii mentiunilor din scrisoarea de transport vor fi înscrise în aceasta. Daca expeditia nu corespunde cu mentiunile facute în scrisoarea de transport (sau daca nu au fost respectate prescriptiile privind marfurile admise conditionat la transport), cheltuielile generate de verificare greveaza marfa (daca nu sunt platite imediat).

În cazul în care se constata supraîncarcarea unuia sau mai multor vagoane, supragreutatea poate fi descarcata din vagon (chiar daca nu trebuie încasata nici o suprataxa). Daca transportul a început si se constata la o statie de pe parcurs existenta unei supraîncarcari, aceasta greutate în plus se taxeaza dupa tariful principal al încarcaturii principale si aceasta cantitate de marfa va fi tratata ca si o expeditie distincta.

Pe lânga plata unei diferente de tarif de transport si a unei despagubiri (pentru o eventuala paguba), calea ferata poate sa perceapa:

o suprataxa egala cu o unitate de cont pe kilogram (unitatea de cont este DST, Drept Special de Tragere prevazut de FMI, iar pentru un stat care nu este membru FMI, unitatea de cont este egala cu trei franci aur, francul aur fiind definit prin 10/31 g aur cu titlu de 0,900) de greutate bruta a coletului întreg:

în caz de denumire neuniforma, inexacta sau incompleta a materiilor si obiectelor excluse de la transport potrivit RID;

în caz de denumire neregulata, inexacta sau incompleta a materiilor si obiectelor admise la transport în anumite conditii, potrivit RID sau în caz de ne-respectare a acestor conditii;

o suprataxa egala cu 5 unitati de cont pe 100 de kg de greutate care depaseste limita de încarcare (daca încarcarea s-a facut de catre expeditor);

o suprataxa egala cu dublul diferentei:

dintre tariful de transport care ar fi trebuit încasat de la statia de predare pâna la statia de destinatie si acela care a fost calculat, în cazul denumirii neregulate, inexacte sau incomplete a altor marfuri decât cele care sunt prevazute la lit. a) de mai sus sau în general în cazul unei declarari care sa poata face ca expeditia sa beneficieze de un tarif mai redus decât cel efectiv aplicabil;

dintre tariful de transport pentru greutatea declarata si acela pentru care greutatea constatata, în cazul declararii unei greutati inferioare greutatii reale.

Daca pentru acelasi vagon se declara o greutate inferioara greutatii reale si exista si supraîncarcare, suprataxele privind aceste abateri se percep cumulativ.

Totusi nu poate fi perceputa o suprataxa în caz de declarare inexacta a greutatii, fara sa aiba loc o supraîncarcare, daca diferenta dintre greutatea declarata în scrisoarea de transport si greutatea constatata nu depaseste 3% din greutatea declarata sau daca nu a fost publicata de catre calea ferata limita de încarcare, astfel ca expeditorul nu a putut sa o respecte.
29 CIM art. 1

30 CIM art 3, al.1

31 CIM, art 11

32 C. Alexa, idem, pag. 57Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 51
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved