Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzica
PescuitPicturaVersuri

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE a contractului de achizitie publica pentru PRODUSE DE CURATAT

diverse+ Font mai mare | - Font mai mic

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

a contractului de achizitie publica pentru PRODUSE DE CURATAT

Clasificare CPV : 39830000-9

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE FURNIZARE :

PRODUSE DE CURATAT

COD CPV :

CUPRINS

SECTIUNEA I - FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA II - CAIETUL DE SARCINI

SECTIUNEA III - FORMULARE

SECTIUNEA I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: SPITALUL MUNICIPAL FAGARAS

Adresa: Str.Ghioceilor nr.1

Localitate: FAGARAS

Cod postal:

Tara: ROMANIA

Persoana de contact:

Jr. Demeter Cristina

Ec. Vonica Adrian

In atentia:

Telefon/ fax: 0268 / 212521 ; 211665

Compartiment Achizitii Publice

Fax secretariat: 0268/211254

Adresa/ele de internet (daca este cazul): licitatii@spitalulfagaras.ro

Adresa Autoritatii contractante: Str.Ghioceilor nr.1, Fagaras, Jud.Brasov, cod 505200

I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

■ ministere ori alte autoritati publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agentii nationale

□ autoritati locale

□ alte institutii guvernate de legea publica

□ institutie europeana/organizatie internationala

□ altele (specificati)

□ servicii publice centrale

□ aparare

□ ordine publica/siguranta nationala

□ mediu

□ economico-financiare

■ sanatate

□ constructii si amenajarea teritoriului

□ protectie sociala

□ cultura, religie si actv. recreative

□ educatie

□ altele (specificati)________________

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante DA □ NU■

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

■ Fagaras,str.Ghioceilor nr.1, jud.Brasov,505200

Compartimentul Achizitii Publice

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari

Data: 23. 10 .2009

Ora limita : 15 ,00

Adresa : Str.Ghioceilor nr.1,

Fagaras,jud.Brasov

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :26. 10. 2009

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie

Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa:Str. Stavreopoleos nr.6 , sector 6

Localitatea:  Bucuresti Cod postal: 030084 Tara: Romania

E-mail: office@cncs.ro Tel/fax :021-3104641 ; 3104642

Adresa internet:  Fax:

I.c.Sursa de finantare :

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BRASOV

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare: DA □ NU ■

Daca DA, faceti referire la proiect/program

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

 

II.1.1) Denumire contract de furnizare:

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE DE CURATAT

 

II. 1.2) Denumire contract si locul de livrare - Contract de furnizare PRODUSE DE CURATAT

Livrare : Spitalul Municipal Fagaras,str.Ghioceilor nr.1,jud.Brasov/ magazia de bunuri materiale

- locul de livrare va fi precizat pe comanda ferma care va fi transmisa in baza contractului incheiat.

Obligatoriu factura va fi insotita de o copie dupa comanda ferma .Se va preciza pe factura nr. de comanda , in baza careia s-a facut livrarea precum si numarul si data contractului in baza caruia se emite factura.

 

(a) Lucrari 

(b) Produse

(c) Servicii  □

 

Executie

Proiectare si executie

Realizare prin orice mijloace  corespunzatoare cerintelor specificate de autoritate contractanta □

Cumparare  ■

Lesing □

Inchiriere  □

Cump. in rate □

Combinatii intre ele □

Categoria serviciului Nr. □ □

Pentru categoriile de servicii 1-27 vezi Anexa XVIIA si XVIIB

da □ nu □

 

Principala locatie a lucrarii:

Cod CPV/ CPSA

□□□□□□□□/□□□□□□

Principalul loc de livrare

-sunt precizate la punctul II.1.2

Cod CPV -

Principalul loc de prestare

Cod CPV/CPSA □□□□□□□□/□□□□□□

 

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :

Contract de achizitie publica: ■ 

Incheierea unui acord cadru □

 

II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica : 31.12.2009 cu posibilitate de prelungire si suplimentare a cantitatilor prin act aditional cu max. 135% pana la 30.04.2010, in functie de necesitati si de fondurile financiare disponibile cu aceasta destinatie.

 

II.1.5.Informatii privind acordul cadru (daca este cazul)- nu este cazul

 

Acordul cadru cu mai multi operatori □

Nr. □□□ sau, daca este cazul nr. □□□ maxim al participantilor al acordului cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator □

 

Durata acordului cadru:

Durata in ani □□ sau luni □□□

 

Justificarea depasirii duratei de patru ani a acordului cadru :

 

II. 1.6. Valoarea estimata pentru intreaga durata a acordului cadru (numai in cifre, daca este cazul)

min. lei fara TVA . max.lei fara TVA min.Euro max.Euro

II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti anexa /caietul de sarcini) da nu □

Daca da:

Un singur lot □ Unul sau mai multe Toate loturile □

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU ■

-Nu sunt acceptate oferte alternative

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati ( se vor include eventuale suplimentari si optiunile , daca exista) :

Deviz estimativ:

Valoarea estimata fara TVA : valoarea estimata fara TVA a contractului 

pentru furnizare Produse de curatat este de 12426,7 lei RON

Curs 4,2 lei/euro

II.2.2) Optiuni (daca exista)  da □ nu

III. Conditii specifice contractului

III.1. Garantia de participare (dupa caz)

Solicitat Nesolicitat

III.2 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz)

III.2.1. Contract rezervat

(daca DA scurta descriere )

III.2.2. Altele (daca DA, descrieti)

DA □ NU ■

DA □ NU ■

III: PROCEDURA

III.1) Procedura selectata

Licitatie deschisa -ON LINE  

Licitatie restransa □

Licitatie restransa accelerata □

(justificare accelerare procedura -anexa distincta

Dialog competitiv □

Negociere cu anunt de participare □

Negociere fara anunt de participare □

(Justificare in cazul negocierii fara anunt de participare -se completeaza o anexa distincta)

Cerere de oferta

III.2) Etapa finala de licitatie electronica DA □ NU ■

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica

III.2.) Legislatia aplicata in vigoare aferenta achizitiilor publice:

- O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 337/2006 ; H.G. nr. 925/2006-pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;OUG nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice. --Hotararea Guvernului Romaniei nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;

H.G. 834/22.07.2009 privind modificarea si completarea H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE

IV.1) Situatia personala a ofertantului

DA

Declaratie privind eligibilitatea

Solicitat ■ Nesolicitat □

Constituie cerinta minima obligatorie

Formularul 12 A din sectiunea Formulare - original

SE DEPUNE SUB FORMA SCANATA IN SEAP

Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata

Solicitat ■ Nesolicitat □

Constituie cerinta minima obligatorie-

Formularul 12 B din sectiunea Formulare - original

SE DEPUNE SUB FORMA SCANATA IN SEAP

Cazier judiciar /certificat echivalent

Solicitat □ Nesolicitat ■

IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

Constituie cerinta minima obligatorie:

Persoane juridice romane

Certificat unic de inregistrare la Registrul Comertului- copie

SE DEPUNE SUB FORMA SCANATA IN SEAP

Persoane fizice romane

Persoane juridice /fizice straine

IV. 3.) Capacitate economico-financiara

Declaratie bancara

Solicitat □ Nesolicitat ■

Bilant contabil

Solicitat ■ Nesolicitat □

Bilant contabil avizat la 31.12.2008

SE DEPUNE SUB FORMA SCANATA IN SEAP

Informatii privind cifra de afaceri

Solicitat Nesolicitat

Solvabilitate patrimoniala

(capital propriu/total pasiv x 100)

Solicitat □ Nesolicitat ■

Lichiditate generala

(Active circulante/datorii curente x 100)

Solicitat □ Nesolicitat ■

IV.4.) Capacitatea tehnica

Lista principale livrari in ultimii 3 ani

Solicitat ■ Nesolicitat □

Formular nr.12 D si anexa

SE DEPUNE SUB FORMA SCANATA IN SEAP

Fisa experienta similara

Solicitat □ Nesolicitat ■

Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii

Solicitat □ Nesolicitat ■

Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii

Solicitat □  Nesolicitat ■

Certificat de conformitate produs

Solicitat □ Nesolicitat ■

Autorizare pentru comercializare

Solicitat ■ Nesolicitat □

Constituie cerinta minima- obligatorie

Dovada din care sa reiasa ca are autorizare pentru comercializare produse de curatat.

SE DEPUNE SUB FORMA SCANATA IN SEAP

Alte autorizari specifice domeniilor de activitate

Solicitat □ Nesolicitat ■

Schite tehnice /fise tehnice/ mostre / fotografii

Solicitat □ Nesolicitat ■

Candidatii vor prezenta mostre. Neprezentarea mostrelor duce la descalificarea candidatilor. Mostrele nu se factureaza, vor fi suportate de furnizor, ele reprezinta cerinta minima de calificare si nu se returneaza, fiind parte a ofertei depuse;

Mostrele vor fi depuse la sediul Spitalului Municipal Fagaras-str. Ghioceilor , nr.1-secretariat

Informatii privind masurile de protectia mediului

Solicitat □  Nesolicitat ■

Informatii privind subcontractanti

Solicitat □  Nesolicitat ■

IV.5. Standarde de asigurarea calitatii

Solicitat □  Nesolicitat ■

IV.6. Standarde de protectia mediului

Solicitat □  Nesolicitat ■

V. ELABORAREA OFERTEI

V.1) Limba de redactare a ofertei

limba romana . Documentele redactate intr-o alta limba decat cea specificata, vor fi luate in considerare numai cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata, in limba romana.

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

90 de zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

V. 3) Cuantumul garantiei de participare

nu

V. 4) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare

nu

V. 5) Modul de constituire a garantiei de participare

nu

V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a intocmi propunerea tehnica , pentru fiecare produs , care face obiectul contractului, in asa fel incat sa permita o identificare facila a produsului ofertat cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta

SE DEPUNE SUB FORMA SCANATA IN SEAP

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

V.7) Modul de prezentare a propunerii financiare

Pretul va fi exprimat in lei fara tva/unitatea de masura specificata in caietul de sarcini, va ramane neschimbat pe toata perioada de derulare a contractului si va avea cel mult 2 zecimale. In caz contrar nu se vor lua in considerare decat primele 2 zecimale.

-Achizitorul va emite comenzile in functie de necesitati si in functie de resursele financiare alocate cu aceasta destinatie, fara a se obliga sa achizitioneze intreaga cantitate contractata.

In cazul in care 2 oferte au preturi egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara.

Daca si noile preturi sunt egale va fi declarata castigatoare oferta care a fost depusa prima.

Daca in momentul evaluarii ofertelor se constata erori artimetice, acestea se pot corecta numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta se considera a fi neconforma.

- respectandu-se pozitiile din Caietul de sarcini.

ATENTIE!

Propunerea financiara va fi prezentata in SEAP. . Propunerea financiara in SEAP se va raporta la valoarea totala fara tva a lotului.

Pretul va fi exprimat in lei faraTVA reprezentand valoarea totala a produselor ofertate pe fiecare lot in parte (a lotului),el va include valoarea cheltuielilor de transport,a amblajului aferent,exclusiv TVA.

Nu se accepta oferte alternative.

Cine nu va depune oferta finanaciara ,documentele de calificare si propunerea tehnica in sistem va fi descalificat

Ofertantul va depune oferta TEHNICA si documentele de calificare scrisa in limba romana in SEAP.

Data limita pentru depunerea ofertei : 30.10.2009, ora - la ora publicata de sistemul electronic in invitatia de participare.

V.8.) Data pentru care se determina echivalenta leu/euro

V.9) Prezentarea ofertei

a) adresa la care se depune oferta

b) data limita pentru depunerea ofertei

e) modificarea si retragerea ofertei

f) oferte intarziate

Oferta va fi depusa in SEAP.

Mostrele vor fi depuse la sediul Spitalului Municipal Fagaras-str. Ghioceilor , nr.1.

la ora publicata de sistemul electronic in invitatia de participare.

Locul depunerii ofertei: SEAP

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita solicitata pentru depunerea ofertei.

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor.

Se vor respinge ofertele care:

au fost depuse dupa data si ora limita de

depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de participare;

nu sunt insotite de garantia de participare

astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire.

Modificarea ofertei:

In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile la posibilele clarificari pe care le prezinta continutul propunerii tehnice, oferta va fi considerata, neconforma.

Nu se admit oferte intarziate, sau depuse la alta adresa decat cea precizata in fisa de date a achizitiei (SEAP)

V.10) Deschiderea ofertelor

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

la ora publicata de sistemul electronic in invitatia de participare.

Locul deschiderii ofertelor - SEAP accesat de la sediul autoritatii contractante .

Comisia de evaluare are obligatia de a analiza si verifica propunerile tehnice depuse de ofertanti, precum si mostrele depuse de catre acestia.

In cazul in care mostrele nu corespund cu cerintele din caietul de sarcini, ofertantul este considerat descalificat.

Dupa finalizarea verificarilor, comisia de evaluare introduce in SEAP, utilizand facilitatile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele ofertantilor ale caror oferte sunt admisibile, precum si ale ofertantilor ale caror oferta au fost declarate inacceptabile sau neconforme.

Propunerile financiare transmise de catre ofertanti nu sunt accesibile autoritatii contractante pana la momentul finalizarii verificarilor mostrelor, documentelor de calificare si propunerilor tehnice.

Dupa transmiterea catre SEAP a rezultatelor etapei de calificare, sistemul va permite autoritatii contractante accesul la informatiile privind propunerile financiare ale ofertantilor ale caror oferte au fost considerate admisibile si la clasamentul ofertantilor ale caror oferte au fost considerate admisibile, clasament realizat prin ordonarea in mod crescator a preturilor prevazute in propunerile financiare.

Dupa vizualizarea propunerilor financiare, responsabilitatea stabilirii ofertei castigatoare revine autoritatii contractante, in conformitate cu prevederile art.24 din H.G.nr.1660/2006 modificata si completata.

Dupa ce, clasamentul ofertelor a fost transmis, autoritatea contractanta poate definitiva procedura de licitatie deschisa online.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite catre SEAP rezultatul procedurii de atribuire , in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data la care sistemul a permis accesul la aceste informatii.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI.1) Pretul cel mai scazut  ■

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Informatii in corelatie cu pct.II 1.3 ; II 1.4; II 1.5. din Fisa de date a Achizitiei

VIII. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT

VIII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DA □ NU

(daca DA, se precizeaza situatiile in care se accepta ajustarea pretului si modul concret de ajustare)

VIII.2.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA □ NU

VIII.3. Cuantumul garantiei de buna executie: NU SE SOLICITA

VIII.4. Termenul de plata: plata se va face in termen de 90 zile de la primirea facturii pentru marfa receptionata

VIII.5. Modalitati de plata: cu OP in contul deschis la Trezorerie al ofertantului contractor.

IX. Atribuirea si incheierea contractului

IX.1 Evaluarea ofertelor consta in compararea preturilor fiecarei oferte si intocmirea raportului de atribuire in ordinea descrescatoare a preturilor respective.

Pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata durata de executare a contractului.

IX.2 Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica numai dupa ce are aprobata fila de buget cu aceasta destinatie dar nu mai devreme de implinirea termenului de 6 zile de la data transmiterii catre ofertanti a rezultatului procedurii aplicate.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a diminua cantitatile comandate fata de cele contractate, in functie de necesitatile proprii si fondurile financiare disponibile.

-Achizitorul va emite comenzile in functie de necesitati si in functie de resursele financiare alocate cu aceasta destinatie, fara a se obliga sa achizitioneze intreaga cantitate contractata.

Prin inscriere la procedura de achizitie publica concretizata prin depunerea ofertei, ofertantul accepta conditiile impuse de autoritatea contractanta.

Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP (www.e-licitatie.ro), publicata sub forma unui fisier electronic.

In cazul in care autoritatea contractanta nu ajunge sa incheie contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare datorita faptului ca operatorul economic refuza sa semneze contractul, aceasta are dreptul de a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare a clasamentului, in vederea incheierii contractului.

PRESEDINTELE COMISIEI DE EVALUARE,

CORDEA VIRGINIA-SEF BIROU ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT ACHIZITII,

JR. DEMETER CRISTINA

EC. VONICA ADRIAN

SECTIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

vazute in Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

nr crt

Denumirea produsului

U/M

cant.

bureti sarma/set 3 buc.

set

bureti vase/set 2 buc.

set

detergent automat

kg

dero vrac-manual la kg.

kg

detergent vase-lichid de 500 ml

fl

lame ras

buc

lavete vase/set 6 buc.

buc

mop bumbac+coada

buc

matura sorg

buc

matura PVC+coada

buc

solutie pentru curatat pavimentul-tip pvc

l

perie wc

buc

perii sticle

buc

praf pentru curatat vase la 500 g

buc

produs antiparazitar (pentru paduchi), uman , concentrat / flacon 50 ml.

buc

sapun lichid/1000 ml fl.

l

sapun toaleta 100 gr

buc

solutie curatat aragaz, ambalata la 500 ml/flacon

buc

detergent manual la 3 kg cu inalta putere de curatare

buc

lavete umede/set 3 buc

set

1. Cerinte tehnice si calitative privind produsele de curatat

Caracteristici pentru produsul de buna calitate :

produsele trebuie sa corespunda standardelor cerute de normele in vigoare.

1.Bureti sarma-sa fie rezistenti si ambalati in set de 3 bucati.Pretul ca fi precizat pe set de 3 bucati.

2.Bureti vase-sa fie rezistenti iar pretul va fi precizat pe set de 2 bucati.

.Detergent automat - sa aiba mare putere de spalare , procentul de substanta activa din compozitie sa fie de peste 25%, sa fie ambalat in saci de max. 25 kg , sa poata fi folosit la masini de spalat automate profesionale fara a le degrada.Pretul va fi exprimat pe kilogram.

Dero vrac (detergent pentru spalare manuala) -sa aiba mare putere de spalare ,procentul de substanta activa din compozitie sa fie de peste 23%.Sa fie ambalat in saci de max. 25 kilograme.Pretul va fi exprimat pe kilogram.

5.Detergent vase-sa fie lichid, ambalat in flacoane de 500 ml. , sa curete si sa degreseze vasele cu grad avansat de murdarie.Pretul va fi exprimat pe buc..

6.Lame ras-sa poata fi folosite pentru barbieritul bolnavilor.Pretul va fi exprimat pe bucata.

7.Lavete vase-cu dimensiunea de 37cm/37 cm -6 bucati intr-un set.Sa fie rezistente si sa aiba putere mare de absorbtie.Pretul va fi exprimat pe set.

8.Mop bumbac+coada-Mopul sa aiba greutatea de min. 250 gr. si sa aiba coada. Pretul va fi exprimat pe bucata.

9.Matura sorg-Sa fie rezistenta.Pretul sa fie exprimat pe bucata.

.Matura pvc+coada-Sa fie din material sintetic rezistent si sa aiba coada.Pretul va fi exprimat pe bucata.

.Solutie pentru curatat paviment tip pvc-sa prezinte proprietati de spalare, degresare, antispumare, biodegradabilitate.Sa se usuce repede.Sa fie ambalat in bidoane de 3 sau 5 l.Pretul va fi exprimat pe litru.

.Perie wc-Sa fie rezistenta, deasa.Pretul va fi exprimat pe bucata.

13.Perii sticle- Sa fie rezistenta, deasa.Pretul va fi exprimat pe bucata.

-Praf pentru curatatul vaselor la cutie de 500 gr.Pretul va fi exprimat pe cutie.

.Produs antiparazitar pentru paduchi concentrat-Sa aiba putere mare de distrugere a parazitilor. Sa fie ambalat in flacoane de 50 ml.Pretul va fi exprimat pe flacon.

.Sapun lichid- Sa aiba putere mare de spalare.Sa fie ambalat in flacoane de 1 l .Pretul va fi exprimat pe litru.

.Sapun toaleta 100 gr.-Sa aiba miros placut, sa nu fie iritant pentru tegumente.

Pretul va fi exprimat pe bucata.

18.Solutie curatat aragaz-Sa curete rapid si eficient suprafata aragazului.Sa fie ambalat in flacoane de 500 ml .Pretul va fi exprimat pe flacon.

.Detergent manual cu inalta putere de curatare-Sa aiba mare putere de spalare.Sa fie ambalat in pungi de 3 kg.Pretul va fi exprimat pe kilogram.

20.Lavete umede-Pretul va fi exprimat pe set de 3 bucati.

2. Sisteme de asigurare a calitatii

furnizorul raspunde pentru calitatea produselor livrate in termenele de garantie si valabilitate, autoritatea contractanta fiind indreptatita sa solicite inlocuirea gratuita a produselor necorespunzatoare

in cazul viciilor ascunse acestea vor fi sesizate in scris furnizorului in termen de

48 h de la constatarea lor

3. Conditii de ambalare

produsele sa fie livrate astfel incat sa ajunga pana la receptie fara a suferi deprecieri calitative si sa se pastreze corespunzator.

in caz contrar furnizorul va suporta toate daunele produse prin deprecierea cantitativa si calitativa a produselor

4. Cerinte privind livrarea

livrarea se va face franco la sediul unitatii contractante de catre furnizor cu mijloacele de transport proprii;

modificarea locului de livrare se va face in scris in cel mult 3 zile inainte ca acestea sa devina operante;

marfa trebuie insotita obligatoriu de factura in original sau avizul de insotire a marfii si de documentele de atestare a calitatii produselor, conform legislatiei in vigoare, in functie de natura produselor.

5. Termene de livrare

- livrarea se va face obligatoriu doar pe baza notei de comanda emisa de autoritatea contractanta, la termenul stabilit de catre aceasta in functie de resursele financiare alocate, dar nu mai tarziu de 2 zile de la emiterea comenzii.

-Achizitorul va emite comenzile in functie de necesitati si in functie de resursele financiare alocate cu aceasta destinatie, fara a se obliga sa achizitioneze intreaga cantitate contractata.

6. Expediere si transport

- expedierea si transportul produselor cade in sarcina furnizorului potrivit conditiei de livrare franco la sediul unitatii contractante;

- transportul se va efectua la temperaturi corespunzatoare in conformitate cu eticheta producatorului;

- livrarea produselor se va face in conformitate cu comanda emisa de beneficiar in zilele lucratoare ale saptamanii de luni pana vineri

7. Modalitati si conditii de plata

decontarea produselor livrate se va face numai pe baza facturii in original, pe care va fi mentionat obligatoriu contul de plata al furnizorului deschis la Trezorerie;

plata va fi efectuata in conditii stabilite de comun acord in contractul de furnizare.

8. Pretul produselor

-este cel rezultat in urma achizitiei prin Licitatie deschisa-ON LINE..

- pretul fara T.V.A va include si costul cheltuielilor de transport in conditia franco

la sediul autoritatii contractante

-preturile vor fi specificate in lei RON fara T.V.A cu maxim 2 zecimale si vor ramane nemodificate pana la data de 31.12.2009 iar in cazul incheierii unui act aditional de prelungire a duratei si suplimentare a cantitatilor ,pana la 30.04.2010.

9.Termen de valabilitate al produselor

Conform normelor prevazute de legislatia in vigoare.Termenul de valabilitate sa fie trecut pe factura .

10.Destinatie finala : SPITALUL MUNICIPAL FAGARAS, JUDET BRASOV

11.Tipul de ambalaj : ambalajul este specific produsului. Toate ambalajele specifice produselor vor fi ridicate de catre furnizor dupa livrare, fara modificarea pretului contractului.

12.Conditii de livrare, depozitare si transport

Livrarea franco beneficiar pe baza de comanda ferma emisa de catre autoritatea contractanta, intre orele 7.00- 15.00 in zilele lucratoare, in maxim 2 zile de la emiterea comenzii, in functie de fondurile alocate cu aceasta destinatie.

Conditiile de depozitare si transport vor asigura prevenirea deteriorarii produsului.

Nu sunt admise livrari partiale in cadrul unei comenzi. Pentru nelivrarea a doua comenzi succesive, contractul se reziliaza .

La livrare, produsele vor fi insotite de certificate de garantie, precum si de documente de certificare a calitatii, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Precizari

Valabilitatea contractului: Autoritatea contractanta va incheia contract cu ofertantul castigator numai dupa ce are aprobata fila de buget cu aceasta destinatie dar nu mai devreme de implinirea termenului de 6 zile de la data transmiterii catre ofertanti a rezultatului procedurii aplicate, contract care va fi valabil pana la 31.12.2009, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la 30.04.2010.

Autoritatea contractanta va putea suplimenta, prin acte aditionale cantitatea contractata, in masura in care prin rectificarea bugetara din cursul anului se vor aloca fonduri suplimentare cu aceasta destinatie.

Presedinte: Cordea Virginia-sef birou administrativ

Mihalcu Eugenia-lucrator comercial

DOCUMENTE DE CALIFICARE

FORMULARE

Sunt prezentate formularele destinate elaborarii si prezentarii ofertei si a documentelor care o insotesc; acestea permit comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 12 A

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul .., reprezentant imputernicit al,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.336/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta si/sau consultantul - organizator al procedurii au dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completarii .

OPERATOR ECONOMIC,

Semnatura autoriza

FORMULAR 12 B

OPERATOR ECONOMIC

_____ _______ ______ ______

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181

Subsemnatul (a) .., ( se insereaza numele operatorului economic-persoana juridic) calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ..........(se mentioneaza procedura) pentru achizitia de ........... (se insereaza dupa caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de.. (se insereaza data),organizata de (se insereaza numele autoritatii contractante),

declar pe proprie raspundere ca:

a)      nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemeneea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementat prin lege ;

b)      nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de

asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in

conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in societatea

este stabilita pana la data solicitata..

c)      nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante

judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru

comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

..

(semnatura autorizata)

FORMULAR 12 D

OPERATOR ECONOMIC

_____ _______ ______ ______

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul .., reprezentant imputernicit al., (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SPITALULUI MUNICIPAL FAGARAS cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii . OPERATOR ECONOMIC

Semnatura autorizata

Anexa Formular 12 D

Nr crt

Obiectul contractului

Codul CPV

Denumirea/numele beneficiarului

clientului

Adresa

Calitatea furnizorului *)

Pretul total al contractului

Procent

indeplinit

de

furnizor %

Cantitatea (U.M)

Perioada de derulare a contractului

Nume, prenume

Functie

.

( Semnatura autorizata si stampila )
OPERATORUL ECONOMIC  Formular nr.10 A

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre SPITALUL MUNICIPAL FAGARAS

(Municipiul Fagaras, Str.Ghioceilor nr.1 Fagaras, Jud.Brasov )

1. Examinand documentatia de atribuire, subscrisa .................., (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa furnizam .., (denumirea produselor) pentru suma de ........................... (suma in litere si in cifre), la o valoare unitara de ...lei platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de 19% .

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .., respectiv pana la data de  2009, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

o depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar 'alternativa';

o nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data completarii: .....

Nume, prenume: .................

Semnatura ..........

in calitate de .................., autorizat sa semnez oferta pentru si in numele .................... ....................... (denumire ofertant).Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1953
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved