Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

CERERE DE CREDIT - FORMULAR

finante+ Font mai mare | - Font mai micS.C./ U.C. _____________ Anexa nr. 3aCERERE DE CREDIT

privind acordarea unui credit in baza Legii nr. 76/2002

( pentru persoane juridice)

CATRE,

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

Sucursala ___________________

1. S.C./ U.C. _____ _______ ______ ________ cu sediul in ________________ cod postal ...inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ______/________, cod fiscal ___________ avand un capital social subscris de _________ lei si capital social varsat de ________ lei,

va rugam sa analizati posibilitatea de a acorda un credit pe termen de _______ani/luni, in suma de ________ mii lei, pentru ___________________

S.C./ U.C. ______________ va garanta rambursarea creditului, dupa cum urmeaza:

Tip de garantie Date de identificare Valoare estimata (mii lei)

3. S.C./ U.C. ______________ a fost informata cu privire la faptul ca, in eventualitatea in care urmare evaluarii bunurilor imobile, banca considera necesar, aceasta poate solicita si alte tipuri de garantii in acoperirea creditului (garantii reale mobiliare asupra unor bunuri mobile, garantie reala mobiliara asupra unui depozit etc).

In prezent S.C./ U.C. ________________ (nu) inregistreaza datorii din credite si dobanzi, catre banci, dupa cum urmeaza:

- mii lei -__________ ______ ____ __________ ______ ____ __

Categoria de credit Sold la din care: Societatea data de curent restant bancara

______ peste creditoare

30 zile

Dobanzi Sold la din care: Societatea data de curente restante bancara

_______ peste creditoare

30 zile

La prezenta cerere, anexam urmatoarele :

q     statutul societatii;

q     contractul de societate sau dupa caz actul constitutiv;

q     hotararea judecatoreasca de autorizare a infiintarii societatii;

q     certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului sau codul unic de inregistrare;

q     dovada achitarii obligatiilor fiscale (certificate fiscale) si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor pentru sanatate;

q     declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;

q     bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs, intocmit conform normelor metodologice ale Ministerul Finantelor Publice ;

copia actului de proprietate al vanzatorului pentru bunul imobil (teren si/sau constructie) supus vanzarii (in cazul cumpararii de bunuri imobile);

q     declaratia pe proprie raspundere a solicitantului/vanzatorului (dupa caz) ca bunul imobil (teren si/sau constructie) nu este revendicat si nu exista litigii in legatura cu acesta, corespunzator prevederilor legale;

q     studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicita creditul ;

q     proiectia fluxului de lichiditati prognozat (cash-flow) pe toata durata

creditului;

q     proiectia surselor de finantare a investitiilor ;

q     aportul propriu al beneficiarului la realizarea investitiei;

q     documentatia tehnico-economica :

o       acte care sa ateste situatia juridica a terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia;

o       autorizatia de construire cu toate avizele si acordurile legale pentru realizarea investitiei necesare obtinerii autorizatiei ;

o       avizele pentru asigurarea utilitatilor;

o       contractul de construire/prestari servicii incheiat cu antreprenorul / societatea de constructii (nu si in cazurile in care constructia se realizeaza in regie proprie) ;

o       proiectul tehnic de executie stampilat de catre Primarie spre neschimbare ;

o       devizul general estimativ pentru valoarea totala a investitiei, din care sa rezulte valoarea lucrarilor executate ca aport propriu etc.

q     situatia evolutiva a patrimoniului si a principalilor indicatori de rezultate financiare;

q     bilantul contabil avizat de organul fiscal teritorial si contul de profit si pierdere incheiat la __________ si trei balante de verificare pe lunile _________/an _____ ;

q     situatia stocurilor (materii prime, materiale, marfuri etc.);

q     graficul de rambursare a creditului;

q     graficul crearii si ocuparii noilor locuri de munca ;

q     acte care sa ateste proprietatea asupra garantiilor si valoarea acestora;

q     alte documente solicitate de banca in functie de specificul investitiei (in cazul in care este necesar).

S.C./ U.C. .... cunoaste faptul ca, in eventualitatea in care, urmare analizei documentatiei mai sus mentionate, banca considera necesar, aceasta poate solicita si alte documente necesare fundamentarii deciziei de aprobare a creditului.

S.C./ U.C. ... cunoaste faptul ca, in situatia in care creditul va fi aprobat, incheierea contractului de credit de catre banca se va efectua numai in limita sumelor alocate de ANOFM din bugetul asigurarilor pentru somaj si puse la dispozitie BCR.

S.C./ U.C. ... cunoaste faptul ca, in situatia in care creditul va fi aprobat utilizarea acestuia se va efectua numai dupa prezentarea documentelor si indeplinirea conditiilor prevazute prin contractul de credit.

S.C./ U.C. ... se obliga sa respecte legislatia mediului din Romania si sa obtina orice autorizatii de mediu impuse de reglementarile legale in vigoare pentru activitatea finantata din credit.

Subsemnatul/subsemnatii ...... , imputerniciti sa reprezentam societatea, declar/declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ca toate datele din prezenta cerere si documentele anexate sunt reale si ma/ne oblig/obligam sa respect/respectam toate obligatiile ce imi/ne revin din contractul de credit ipotecar si contractele de garantii.

Data.. 

Persoanele care angajeaza societatea/unitatea cooperatista:

Numele si prenumele Functia Semnatura

________________ _________ __________

________________ _________ __________

NOTA : a) In functie de destinatia creditului, clientul va bifa documentele specifice anexate cererii.

b) acest model de cerere va fi utilizat pentru toate tipurile si destinatiile creditelor prevazute de Contractul si Instructiunile comune BCR-ANOFM si de instructiunile interne de creditare ale bancii specifice acordarii creditelor din bugetul asigurarilor pentru somaj in baza Legii nr. 76/2002.

c) S.C. = societate comerciala ; U.C. = unitate cooperatistaPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1894
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved