Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

COLECTAREA CREANTELOR FISCALE PRIN PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA REGLEMENTATA DE CODUL DE PROCEDURA FISCALA

finante+ Font mai mare | - Font mai micCOLECTAREA CREANTELOR FISCALE

PRIN PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA

REGLEMENTATA DE CODUL DE PROCEDURA FISCALACodul de procedura fiscala reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, prevazute de Codul fiscal.

Colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat reprezinta o parte din ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in vederea administrarii impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat

Drepturile organelor fiscale la perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, reprezinta , potrivit Codului de procedura fiscala drepturi patrimoniale ce rezulta din raporturile de drept material fiscal si sunt denumite Creante fiscale.

Creantele fiscale se sting prin incasare, compensare, executare silita, scutire, anulare, prescriptie si prin alte modalitati prevazute de lege.

Daca legea nu prevede altfel, dreptul de creanta fiscala si obligatia fiscala corelativa se nasc in momentul in care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaza.

Platitor al obligatiei fiscale este debitorul sau persoana care in numele debitorului, conform legii, are obligatia de a plati sau de a retine si de a plati, dupa caz, impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume datorate bugetului general consolidat.

Pentru persoanele juridice cu sediul in Romania, care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este persoana juridica, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plata impozitului se face, potrivit legii, de catre sediile secundare ale persoanei juridice.

Masuri asiguratorii

Cand exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, se dispun si se duc la indeplinire, prin procedura administrativa, de organele fiscale competente, masuri asiguratorii sub forma popririi asiguratorii si sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia.

Aceste masuri pot fi luate si inainte de emiterea titlului de creanta, inclusiv in cazul efectuarii de controale sau al antrenarii raspunderii solidare. Masurile asiguratorii dispuse atat de organele fiscale competente, cat si de instantele judecatoresti ori de alte organe competente, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati. Odata cu individualizarea creantei si ajungerea acesteia la scadenta, in cazul neplatii, masurile asiguratorii se transforma in masuri executorii.

Masurile asiguratorii se dispun prin decizie emisa de organul fiscal competent. In decizie organul fiscal va preciza debitorului ca prin constituirea unei garantii la nivelul creantei stabilite sau estimate, dupa caz, masurile asiguratorii vor fi ridicate.

Decizia de instituire a masurilor asiguratorii trebuie motivata si semnata de catre conducatorul organului fiscal competent.

Masurile asiguratorii dispuse ca mai sus precum si cele dispuse de instantele judecatoresti sau de alte organe competente se duc la indeplinire in conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator.

Bunurile perisabile si/sau degradabile sechestrate asiguratoriu pot fi valorificate, cu acordul organului de executare, de catre debitor, sumele obtinute consemnandu-se la dispozitia organului de executare.

In cazul infiintarii sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal intocmit de organul de executare se comunica pentru inscriere Biroului de carte funciara.

Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv. Actele de dispozitie ce ar interveni ulterior inscrierii sunt lovite de nulitate absoluta.

Daca valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acopera integral creanta fiscala a bugetului general consolidat, masurile asiguratorii pot fi infiintate si asupra bunurilor detinute de catre debitor in proprietate comuna cu terte persoane, pentru cota-parte detinuta de acesta.

Impotriva actelor prin care se dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii cel interesat poate face contestatie.

Ridicarea masurilor asiguratorii

Masurile asiguratorii instituite se ridica, prin decizie motivata, de catre creditorii fiscali, cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei , dupa caz.

Constituirea de garantii

Organul fiscal solicita constituirea unei garantii pentru:

a) suspendarea executarii silite in cazul in care popririle infiintate de organul de executare genereaza imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economica, cu consecinte sociale deosebite. Suspendarea se poate dispune, in acest caz, pentru o perioada de cel mult 6 luni de la data comunicarii catre banca sau alt tert poprit a suspendarii popririi de catre organul fiscal

b) ridicarea masurilor asiguratorii;

c) asumarea obligatiei de plata de catre alta persoana prin angajament de plata, sau printr-un alt act incheiat in forma autentica, cu asigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiei de plata;

d) in alte cazuri prevazute de lege.

Tipuri de garantii

Garantiile pentru luarea masurilor se pot constitui, in conditiile legii, prin:

a) consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului;

b) scrisoare de garantie bancara;

c) ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara;

d) gaj asupra unor bunuri mobile;

e) fidejusiune.

Valorificarea garantiilor

Organul competent, in conditiile legii, se indestuleaza din garantiile depuse, daca nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost solicitate.

In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de executare silita.

Organele fiscale care administreaza creante fiscale sunt abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita si sunt denumite in continuare organe de executare silita.

Pentru efectuarea procedurii de executare silita este competent organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmaribile, coordonarea intregii executari revenind organului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul In cazul in care executarea silita se face prin poprire, aplicarea masurii de executare silita se face de catre organul de executare coordonator.

Atunci cand se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau de sustragere de la executare silita a bunurilor si veniturilor urmaribile ale debitorului, organul de executare in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea si executarea silita a acestora, indiferent de locul in care se gasesc bunurile.

Organul de executare coordonator va sesiza in scris celelalte organe, comunicandu-le titlul executoriu in copie certificata, situatia debitorului, contul in care se vor vira sumele incasate, precum si orice alte date utile pentru identificarea debitorului si a bunurilor ori veniturilor urmaribile.

In cazul in care asupra acelorasi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornita executarea, atat pentru realizarea titlurilor executorii privind creante fiscale, cat si pentru titluri ce se executa in conditiile prevazute de alte dispozitii legale, executarea silita se va face, potrivit dispozitiilor codului de procedura fiscala, de catre organele de executare prevazute de acesta.

Cand se constata ca domiciliul fiscal al debitorului se afla in raza teritoriala a altui organ de executare, titlul executoriu impreuna cu dosarul executarii vor fi trimise acestuia, instiintandu-se, daca este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu.

Executorii fiscali

(1) Executarea silita se face de organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. Acestia trebuie sa detina o legitimatie de serviciu pe care trebuie sa o prezinte in exercitarea activitatii.

(2) Executorul fiscal este imputernicit in fata debitorului si a tertilor prin legitimatia de executor fiscal si delegatie emisa de organul de executare silita.

(3) In exercitarea atributiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silita, executorii fiscali pot:

a) sa intre in orice incinta de afaceri a debitorului, persoana juridica, sau in alte incinte unde acesta isi pastreaza bunurile, in scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum si sa analizeze evidenta contabila a debitorului in scopul identificarii tertilor care datoreaza sau detin in pastrare venituri ori bunuri ale debitorului;

b) sa intre in toate incaperile in care se gasesc bunuri sau valori ale debitorului, persoana fizica, precum si sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile;

c) sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului.

(4) Executorul fiscal poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instantei judecatoresti competente potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

(5) Accesul executorului fiscal in locuinta, in incinta de afaceri sau in orice alta incapere a debitorului, persoana fizica sau juridica, se poate efectua intre orele 6,00 - 20,00, in orice zi lucratoare. Executarea inceputa va putea continua in aceeasi zi sau in zilele urmatoare. In cazuri temeinic justificate de pericolul instrainarii unor bunuri, accesul in incaperile debitorului va avea loc si la alte ore decat cele mentionate, precum si in zilele nelucratoare, in baza autorizatiei prevazute la alin. (4).

(6) In absenta debitorului sau daca acesta refuza accesul in oricare dintre incaperile prevazute la alin. (3), executorul fiscal poate sa patrunda in acestea in prezenta unui reprezentant al politiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al fortei publice si a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile alin. (4) si (5).

Titlul executoriu si conditiile pentru inceperea executarii silite

(1) Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

(2) Titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege.

(3) Modificarea titlului de creanta atrage modificarea titlului executoriu in mod corespunzator.

(4) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de executare competent va contine:

a) denumirea organului fiscal emitent; data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele; datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei imputernicite de contribuabil, dupa caz; obiectul actului administrativ fiscal; motivele de fapt; temeiul de drept; numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii; stampila organului fiscal emitent; posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia; mentiuni privind audierea contribuabilului

b) codul de identificare fiscala al debitorului, domiciliul fiscal al acestuia, precum si orice alte date de identificare; cuantumul si natura sumelor datorate si neachitate, temeiul legal al puterii executorii a titlului.

(5) Pentru debitorii obligati in mod solidar la plata creantelor fiscale se va intocmi un singur titlu executoriu.

(6) Titlurile executorii emise de alte organe competente, care privesc creante fiscale, se transmit in termen de cel mult 30 de zile de la emitere, spre executare silita, potrivit legii, organelor competente.

(7) Netransmiterea titlurilor executorii provenite in urma sanctionarii contraventionale, in termen de 90 de zile de la emiterea de catre organele competente, conduce la anularea acestora. Conducatorul organului emitent al titlului executoriu are obligatia emiterii deciziei de imputare a contravalorii contraventiei personalului care se face vinovat de intarziere. Termenul de 90 de zile se prelungeste cu perioada scursa in procedura de contestare a proceselor-verbale de constatare a contraventiei.

(8) In cazul in care titlurile executorii emise de alte organe decat cele din a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului nu cuprind unul dintre urmatoarele elemente: numele si prenumele sau denumirea debitorului, codul numeric personal, codul unic de inregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnatura organului care l-a emis si dovada comunicarii acestora, organul de executare va restitui de indata titlurile executorii organelor emitente.

(9) In cazul in care titlul executoriu i-a fost transmis spre executare de catre un alt organ, organul de executare ii va confirma primirea, in termen de 30 de zile.

(10) Institutiile publice care nu au organe de executare proprii pot transmite titluri executorii privind veniturile proprii, spre executare silita, organelor fiscale, in baza unei conventii incheiate cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau cu autoritatile administratiei publice locale, dupa caz.

Reguli privind executarea silita

(1) Executarea silita se poate intinde asupra veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaza numai in masura necesara pentru realizarea creantelor fiscale si a cheltuielilor de executare. Executarea silita a bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, se efectueaza, de regula, in limita a 150% din valoarea creantelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

(1^1) Sunt supuse sechestrarii si valorificarii bunurile urmaribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta si/sau identificate de catre organul de executare, in urmatoarea ordine:

a) bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite in activitatea ce constituie principala sursa de venit;

b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfasurarea activitatii care constituie principala sursa de venit;

c) bunurile mobile si imobile ce se afla temporar in detinerea altor persoane in baza contractelor de arenda, de imprumut, de inchiriere, de concesiune, de leasing si altele;

d) ansamblu de bunuri daca organul de executare apreciaza ca astfel acestea pot fi vandute in conditii mai avantajoase.

e) masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit;

f) produse finite.'

(1^2) Organul fiscal poate trece la sechestrarea bunurilor din urmatoarea categorie din cele prevazute la alin. (1^1) ori de cate ori valorificarea nu este posibila.

(2) Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

(3) In cadrul procedurii de executare silita se pot folosi succesiv sau concomitent modalitatile de executare silita prevazute de prezentul cod.

(4) Executarea silita a creantelor fiscale nu se perimeaza.

(5) Executarea silita se desfasoara pana la stingerea creantelor fiscale inscrise in titlul executoriu, inclusiv a majorarilor de intarziere ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.

(6) In cazul in care prin titlul executoriu sunt prevazute majorari de intarziere sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de catre organul de executare si consemnate intr-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se comunica debitorului.

(7) Fata de terti, inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabileste de la momentul in care acestea au fost facute publice prin oricare dintre metodele prevazute de lege.

In vederea inceperii executarii silite, organul de executare competent se poate folosi de mijloacele de proba, putand proceda la:

a) solicitarea informatiilor, de orice fel, din partea contribuabililor si a altor persoane;

b) solicitarea de expertize;

c) folosirea inscrisurilor;

d) efectuarea de cercetari la fata locului.

in vederea determinarii averii si a venitului debitorului. La cererea organului fiscal, debitorul este obligat sa furnizeze in scris, pe propria raspundere, informatiile solicitate.

In toate actele de executare silita trebuie sa se indice titlul executoriu si sa se arate natura si cuantumul debitului ce face obiectul executarii.

Somatia

(1) Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu.

(2) Somatia cuprinde, obligatoriu: numarul dosarului de executare; suma pentru care se incepe executarea silita; termenul in care cel somat urmeaza sa plateasca suma prevazuta in titlul executoriu, precum si indicarea consecintelor nerespectarii acesteia.

Drepturi si obligatii ale tertului

Tertul nu se poate opune sechestrarii unui bun al debitorului, invocand un drept de gaj, drept de ipoteca sau un privilegiu. Tertul va participa la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunului, potrivit legii.

Suspendarea, intreruperea sau incetarea executarii silite

Executarea silita se suspenda:

a) cand suspendarea a fost dispusa de instanta sau de creditor, in conditiile legii;

b) la data comunicarii aprobarii inlesnirii la plata, in conditiile legii;

c) in cazul bunurilor immobile daca dupa primirea procesului-verbal de sechestru, debitorul solicita organului de executare, in termen de 15 zile de la comunicare, sa ii aprobe ca plata integrala a creantelor fiscale sa se faca din veniturile bunului imobil urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni. De la data aprobarii cererii debitorului, executarea silita inceputa asupra bunului imobil se suspenda. Pentru motive temeinice organul de executare poate relua executarea silita imobiliara inainte de expirarea termenului de 6 luni. Daca debitorul persoana juridica caruia i s-a aprobat suspendarea conform prevederilor se sustrage ulterior de la executare silita sau isi provoaca insolvabilitatea, se vor aplica in mod corespunzator prevederile referitoare la atragerea raspunderii solidare.

d) pe o perioada de cel mult 6 luni, in cazuri exceptionale, si doar o singura data pentru acelasi debitor, prin hotarare a Guvernului;

e) in alte cazuri prevazute de lege.

Executarea silita se intrerupe in cazurile prevazute expres de lege. Executarea silita nu se intrerupe pe perioada in care un contribuabil este declarat insolvabil.

Executarea silita inceteaza daca

a) s-au stins integral obligatiile fiscale prevazute in titlul executoriu, inclusiv obligatiile de plata accesorii, cheltuielile de executare si orice alte sume stabilite in sarcina debitorului, potrivit legii;

b) a fost desfiintat titlul executoriu;

c) in alte cazuri prevazute de lege.

Masurile de executare silita aplicate se ridica prin decizie intocmita in cel mult doua zile de la data la care a incetat executarea silita, de catre organul de executare.

In masura in care creantele fiscale inscrise in titluri executorii se sting prin plata, prin poprire sau prin alte modalitati prevazute de prezentul cod, sechestrele aplicate pentru aceste titluri executorii se ridica prin decizie a organului de executare in cel mult doua zile de la data stingerii.

In cazul in care popririle infiintate de organul de executare genereaza imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economica, cu consecinte sociale deosebite, creditorul fiscal poate dispune, la cererea debitorului si tinand seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporara totala, fie suspendarea temporara partiala a executarii silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune pentru o perioada de cel mult 6 luni de la data comunicarii catre banca sau alt tert poprit a suspendarii popririi de catre organul fiscal.

Odata cu cererea de suspendare prevazuta la alin. (6) debitorul va indica bunurile libere de orice sarcini, oferite in vederea sechestrarii, sau alte garantii prevazute de lege, la nivelul sumei pentru care s-a inceput executarea silita. Aceste dispozitii nu se aplica in cazul in care valoarea bunurilor deja sechestrate de creditorul fiscal acopera valoarea creantei pentru care s-a inceput executarea silita prin poprire.

Executarea silita prin poprire

Executarea silita a sumelor ce se cuvin debitorilor

(1) Sunt supuse executarii silite prin poprire orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

(2) Sumele reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executarii silite prin poprire, in cazul in care impotriva beneficiarului acestora a fost pornita procedura executarii silite.

(3) In cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valuta, bancile sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sumelor in valuta, fara consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb afisat de acestea pentru ziua respectiva.

(4) Sumele ce reprezinta venituri banesti ale debitorului persoana fizica, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum si ajutoarele sau indemnizatiile cu destinatie speciala sunt supuse urmaririi numai in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

(5) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa care va fi trimisa prin scrisoare recomandata, cu dovada de primire, tertului poprit, impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu. Totodata va fi instiintat si debitorul despre infiintarea popririi.

(6) Poprirea nu este supusa validarii.

(7) Poprirea infiintata anterior, ca masura asiguratorie, devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu, facuta tertului poprit, si instiintarea despre aceasta a debitorului.

(8) Poprirea se considera infiintata din momentul primirii adresei de infiintare de catre tertul poprit. In acest sens, tertul poprit este obligat sa inregistreze atat ziua, cat si ora primirii adresei de infiintare a popririi.

(9) Dupa infiintarea popririi, tertul poprit este obligat:

a) sa plateasca, de indata sau dupa data la care creanta devine exigibila, organului fiscal, suma retinuta si cuvenita, in contul indicat de organul de executare;

b) sa indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, instiintand despre aceasta organul de executare.

(10) In cazul in care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai multi creditori, tertul poprit ii va anunta in scris despre aceasta pe creditori si va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinta.

(11) Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmariti prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicandu-se in mod corespunzator. In acest caz, odata cu comunicarea somatiei si a titlului executoriu, facuta debitorului, o copie certificata de pe acest titlu va fi comunicata bancii la care se afla deschis contul debitorului. Despre aceasta masura va fi instiintat si debitorul.

(12) In masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.

(13) Incalcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) si (15) atrage nulitatea oricarei plati si raspunderea solidara a tertului poprit cu debitorul, in limita sumelor sustrase indisponibilizarii. Prevederile privind raspunderea solidara se aplica in mod corespunzator.

(14) Daca debitorul face plata in termenul prevazut in somatie, organul de executare va instiinta de indata in scris bancile pentru sistarea totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor si retinerilor. In caz contrar banca este obligata sa procedeze conform dispozitiilor alin. (12).

(15) In situatia in care titlurile executorii nu pot fi onorate in aceeasi zi, bancile vor urmari executarea acestora din incasarile zilnice realizate in contul debitorului.

Executarea silita a tertului poprit

(1) Daca tertul poprit instiinteaza organul de executare ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit, precum si in cazul in care se invoca alte neregularitati privind infiintarea popririi, instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul tertului poprit, la cererea organului de executare ori a altei parti interesate, pe baza probelor administrate, va pronunta mentinerea sau desfiintarea popririi.

(2) Judecata se face de urgenta si cu precadere.

(3) Pe baza hotararii de mentinere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de executare poate incepe executarea silita a tertului poprit, in conditiile prezentului cod.

Executarea silita a bunurilor mobile

(1) Sunt supuse executarii silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu exceptiile prevazute de lege.

(2) In cazul debitorului persoana fizica nu pot fi supuse executarii silite, fiind necesare vietii si muncii debitorului, precum si familiei sale:

a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala, precum si cele strict necesare exercitarii profesiei sau a altei ocupatii cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desfasurarii activitatii agricole, cum sunt uneltele, semintele, ingrasamintele, furajele si animalele de productie si de lucru;

b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului si familiei sale, precum si obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;

c) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de doua luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare pana la noua recolta;

d) combustibilul necesar debitorului si familiei sale pentru incalzit si pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarna;

e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate ingrijirii persoanelor bolnave;

f) bunurile declarate neurmaribile prin alte dispozitii legale.

(3) Bunurile debitorului persoana fizica necesare desfasurarii activitatii de comert nu sunt exceptate de la executare silita.

(4) Executarea silita a bunurilor mobile se face prin sechestrarea si valorificarea acestora, chiar daca acestea se afla la un tert. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal.

(5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca masura asiguratorie nu este necesara o noua sechestrare.

(6) Executorul fiscal, la inceperea executarii silite, este obligat sa verifice daca bunurile prevazute la alin. (5) se gasesc la locul aplicarii sechestrului si daca nu au fost substituite sau degradate, precum si sa sechestreze alte bunuri ale debitorului, in cazul in care cele gasite la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea creantei.

(7) Bunurile nu vor fi sechestrate daca prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decat cheltuielile executarii silite.

(8) Prin sechestrul infiintat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobandeste un drept de gaj care confera acestuia in raport cu alti creditori aceleasi drepturi ca si dreptul de gaj in sensul prevederilor dreptului comun.

(9) De la data intocmirii procesului-verbal de sechestru, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Cat timp dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu aprobarea data, potrivit legii, de organul competent. Nerespectarea acestei interdictii atrage raspunderea, potrivit legii, a celui in culpa.

(10) Actele de dispozitie care ar interveni ulterior indisponibilizarii prevazute la alin. (9) sunt lovite de nulitate absoluta.

(11) In cazurile in care nu au fost luate masuri asiguratorii pentru realizarea integrala a creantei fiscale si la inceperea executarii silite se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau sustragere de la urmarire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicata odata cu comunicarea somatiei.

Procesul-verbal de sechestru

(1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:

a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei si a orei cand s-a facut sechestrul;

b) numele si prenumele executorului fiscal care aplica sechestrul, numarul legitimatiei si al delegatiei;

c) numarul dosarului de executare, data si numarul de inregistrare a somatiei, precum si titlul executoriu in baza caruia se face executarea silita;

d) temeiul legal in baza caruia se face executarea silita;

e) sumele datorate pentru a caror executare silita se aplica sechestrul, inclusiv cele reprezentand majorari de intarziere, mentionandu-se si cota acestora, precum si actul normativ in baza caruia a fost stabilita obligatia de plata;

f) numele, prenumele si domiciliul debitorului persoana fizica ori, in lipsa acestuia, ale persoanei majore ce locuieste impreuna cu debitorul sau denumirea si sediul debitorului, numele, prenumele si domiciliul altor persoane majore care au fost de fata la aplicarea sechestrului, precum si alte elemente de identificare a acestor persoane;

g) descrierea bunurilor mobile sechestrate si indicarea valorii estimative a fiecaruia, dupa aprecierea executorului fiscal, pentru identificarea si individualizarea acestora, mentionandu-se starea de uzura si eventualele semne particulare ale fiecarui bun, precum si daca s-au luat masuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se afla, sau de administrare ori conservare a acestora, dupa caz;

h) mentiunea ca evaluarea se va face inaintea inceperii procedurii de valorificare, in cazul in care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesita cunostinte de specialitate;

i) mentiunea facuta de debitor privind existenta sau inexistenta unui drept de gaj, ipoteca ori privilegiu, dupa caz, constituit in favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate;

j) numele, prenumele si adresa persoanei careia i s-au lasat bunurile, precum si locul de depozitare a acestora, dupa caz;

k) eventualele obiectii facute de persoanele de fata la aplicarea sechestrului;

l) mentiunea ca, in cazul in care in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu plateste obligatiile fiscale, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate;

m) semnatura executorului fiscal care a aplicat sechestrul si a tuturor persoanelor care au fost de fata la sechestrare. Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea sa semneze, executorul fiscal va mentiona aceasta imprejurare.

(2) Cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru se preda debitorului sub semnatura sau i se comunica la domiciliul ori sediul acestuia, precum si, atunci cand este cazul, custodelui, acesta din urma semnand cu mentiunea de primire a bunurilor in pastrare.

(3) In vederea valorificarii organul de executare este obligat sa verifice daca bunurile sechestrate se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru, precum si daca nu au fost substituite sau degradate.

(4) Cand bunurile sechestrate gasite cu ocazia verificarii nu sunt suficiente pentru realizarea creantei fiscale, organul de executare va face investigatiile necesare pentru identificarea si urmarirea altor bunuri ale debitorului.

(5) Daca se constata ca bunurile nu se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru sau daca au fost substituite sau degradate, executorul fiscal incheie proces-verbal de constatare. Pentru bunurile gasite cu prilejul investigatiilor efectuate conform alin. (4) se va incheia procesul-verbal de sechestru.

(6) Daca se sechestreaza si bunuri gajate pentru garantarea creantelor altor creditori, organul de executare le va trimite si acestora cate un exemplar din procesul-verbal de sechestru.

(7) Executorul fiscal care constata ca bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta in procesul-verbal, la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. Prin acelasi proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate, cand este necesar, si alte bunuri pe care le va identifica.

(8) Bunurile inscrise in procesele-verbale de sechestru incheiate anterior se considera sechestrate si in cadrul noii executari silite.

(9) In cazul in care executorul fiscal constata ca in legatura cu bunurile sechestrate s-au savarsit fapte care pot constitui infractiuni va consemna aceasta in procesul-verbal de sechestru si va sesiza de indata organele de urmarire penala competente.

Custodele

(1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lasate in custodia debitorului, a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal, dupa caz, ori vor fi ridicate si depozitate de catre acesta. Atunci cand bunurile sunt lasate in custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii si cand se constata ca exista pericol de substituire ori de degradare, executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor.

(2) In cazul in care bunurile sechestrate constau in sume de bani in lei sau in valuta, titluri de valoare, obiecte de metale pretioase, pietre pretioase, obiecte de arta, colectii de valoare, acestea se ridica si se depun, cel tarziu a doua zi lucratoare, la unitatile specializate.

(3) Cel care primeste bunurile in custodie va semna procesul-verbal de sechestru.

(4) In cazul in care custodele este o alta persoana decat debitorul sau creditorul, organul de executare ii va stabili acestuia o remuneratie tinand seama de activitatea depusa.

Executarea silita a bunurilor imobile

(1) Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului. In situatia in care debitorul detine bunuri in proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se va intinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.

(2) Executarea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevazute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat odata cu imobilul.

(3) In cazul debitorului persoana fizica nu poate fi supus executarii silite spatiul minim locuit de debitor si familia sa, stabilit in conformitate cu normele legale in vigoare.

(4) Dispozitiile alin. (3) nu sunt aplicabile in cazurile in care executarea silita se face pentru stingerea creantelor fiscale rezultate din savarsirea de infractiuni.

(5) Executorul fiscal care aplica sechestrul incheie un proces-verbal de sechestru, de la data intocmirii procesului-verbal de sechestru, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Cat timp dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu aprobarea data, potrivit legii, de organul competent. Nerespectarea acestei interdictii atrage raspunderea, potrivit legii, a celui in culpa. Actele de dispozitie care ar interveni ulterior indisponibilizarii sunt lovite de nulitate absoluta.

(6) Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile in temeiul alin. (5) constituie ipoteca legala.

(7) Dreptul de ipoteca confera creditorului fiscal in raport cu alti creditori aceleasi drepturi ca si dreptul de ipoteca, in sensul prevederilor dreptului comun.

(8) Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare care a instituit sechestrul va solicita de indata biroului de carte funciara efectuarea inscriptiei ipotecare, anexand un exemplar al procesului-verbal de sechestru.

(9) Biroul de carte funciara va comunica organelor de executare, la cererea acestora, in termen de 10 zile, celelalte drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul urmarit, precum si titularii acestora, care vor fi instiintati de catre organul de executare si chemati la termenele fixate pentru vanzarea bunului imobil si distribuirea pretului.

(10) Creditorii debitorului, altii decat titularii drepturilor mentionate la alin. (9), sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la inscrierea procesului-verbal de sechestru al bunului imobil in evidentele de publicitate imobiliara, sa comunice in scris organului de executare titlurile pe care le au pentru bunul imobil respectiv.

Instituirea administratorului-sechestru

(1) La instituirea sechestrului si in tot cursul executarii silite, organul de executare poate numi un administrator-sechestru, daca aceasta masura este necesara pentru administrarea imobilului urmarit, a chiriilor, a arendei si a altor venituri obtinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apararea in litigii privind imobilul respectiv.

(2) Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul ori alta persoana fizica sau juridica.

(3) Administratorul-sechestru va consemna veniturile incasate potrivit alin. (1) la unitatile abilitate si va depune recipisa la organul de executare.

(4) Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat creditorul sau debitorul, organul de executare ii va fixa o remuneratie tinand seama de activitatea depusa.

Executarea silita a altor bunuri

Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini

(1) Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini, care sunt ale debitorului, se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentului cod privind bunurile imobile.

(2) Pentru executarea silita a recoltelor si a fructelor culese sunt aplicabile prevederile prezentului cod privind bunurile mobile.

(3) Organul de executare va hotari, dupa caz, valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese.

Executarea silita a unui ansamblu de bunuri

(1) Bunurile mobile si/sau imobile, proprietate a debitorului, pot fi valorificate individual si/sau in ansamblu daca organul de executare apreciaza ca astfel acestea pot fi vandute in conditii mai avantajoase.

(2) Organul de executare isi poate schimba optiunea in orice faza a executarii, cu reluarea procedurii.

(3) Pentru executarea silita a bunurilor prevazute la alin. (1) organul de executare va proceda la sechestrarea acestora, potrivit prevederilor prezentului cod.

Evaluarea bunurilor supuse executarii silite

(1) Inaintea valorificarii bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectueaza de organul de executare prin experti evaluatori proprii sau prin experti evaluatori independenti. Evaluatorii independenti sunt desemnati orii de cate ori organul fiscal considera necesar, sa apeleze la serviciile unui expert pentru intocmirea unei expertize. Organul fiscal este obligat sa comunice contribuabilului numele expertului.

Contribuabilul poate sa numeasca un expert pe cheltuiala proprie.

Expertii au obligatia sa pastreze secretul fiscal asupra datelor si informatiilor pe care le dobandesc.

Expertiza se intocmeste in scris.

Onorariile stabilite pentru expertizele prevazute de prezentul articol vor fi platite de la bugetele organelor fiscale care au apelat la serviciile expertului, dupa caz.

Atat evaluatorii proprii, cat si evaluatorii independenti sunt obligati sa isi indeplineasca atributiile ce le revin, astfel cum reies din prezentul cod, din actul prin care s-a dispus expertiza, precum si din actul prin care au fost numiti.

(2) Organul de executare va actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei.

(3) Atunci cand se considera necesar, organul de executare va proceda la o noua evaluare.

Valorificarea bunurilor sechestrate

(1) In cazul in care creanta fiscala nu este stinsa in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru, se va proceda, fara efectuarea altei formalitati, la valorificarea bunurilor sechestrate, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii, s-a dispus desfiintarea sechestrului, suspendarea sau amanarea executarii silite.

(2) Pentru a realiza executarea silita cu rezultate cat mai avantajoase, tinand seama atat de interesul legitim si imediat al creditorului, cat si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit, organul de executare va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate in una dintre modalitatile prevazute de dispozitiile legale in vigoare si care, fata de datele concrete ale cauzei, se dovedeste a fi mai eficienta.

(3) In sensul alin. (2) organul de executare competent va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin:

a) intelegerea partilor;

b) vanzare in regim de consignatie a bunurilor mobile;

c) vanzare directa;

d) vanzare la licitatie;

e) alte modalitati admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitatii, agentii imobiliare sau societati de brokeraj, dupa caz.

(4) Daca au fost sechestrate bunuri perisabile sau supuse degradarii, acestea pot fi vandute in regim de urgenta.

(5) Daca din cauza unei contestatii sau a unei invoieli intre parti data, locul sau ora vanzarii directe sau la licitatie a fost schimbata de organul de executare, se vor face alte publicatii si anunturi,

(6) Vanzarea bunurilor sechestrate se face numai catre persoane fizice sau juridice care nu au obligatii fiscale restante.

(7) In sensul alin. (6), in categoria obligatiilor fiscale restante nu se cuprind obligatiile fiscale pentru care s-au acordat, potrivit legii, reduceri, amanari sau esalonari la plata.

Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor

(1) Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor se realizeaza de debitorul insusi, cu acordul organului de executare, astfel incat sa se asigure o recuperare corespunzatoare a creantei fiscale. Debitorul este obligat sa prezinte in scris organului de executare propunerile ce i s-au facut si nivelul de acoperire a creantelor fiscale, indicand numele si adresa potentialului cumparator, precum si termenul in care acesta din urma va achita pretul propus.

(2) Pretul propus de cumparator si acceptat de organul de executare nu poate fi mai mic decat pretul de evaluare.

(3) Organul de executare, dupa analiza propunerilor prevazute la alin. (1), va comunica aprobarea indicand termenul si contul bugetar in care pretul bunului va fi virat de cumparator.

(4) Indisponibilizarea se ridica dupa creditarea contului bugetar mentionat la alin. (3).

Valorificarea bunurilor prin vanzare directa

(1) Valorificarea bunurilor prin vanzare directa se poate realiza in urmatoarele cazuri:

a) pentru bunurile perisabile sau supuse degradarii,

b) inaintea inceperii procedurii de valorificare prin licitatie, daca se recupereaza integral creanta fiscala;

c) dupa finalizarea unei licitatii, daca bunul/bunurile sechestrate nu au fost vandute si se ofera cel putin pretul de evaluare.

(2) Vanzarea directa se realizeaza prin incheierea unui proces-verbal care constituie titlu de proprietate.

(3) In cazul in care organul de executare inregistreaza in conditiile prevazute la alin. (1) mai multe cereri, va vinde bunul persoanei care ofera cel mai mare pret fata de pretul de evaluare.

Vanzarea bunurilor la licitatie

(1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie organul de executare este obligat sa efectueze publicitatea vanzarii cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei.

(2) Publicitatea vanzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vanzarea la sediul organului de executare, al primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile, si prin anunturi intr-un cotidian national de larga circulatie, intr-un cotidian local, in pagina de internet sau, dupa caz, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si prin alte modalitati prevazute de lege.

(3) Despre data, ora si locul licitatiei vor fi instiintati si debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care greveaza bunul urmarit.

(4) Anuntul privind vanzarea cuprinde urmatoarele elemente:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emis;

c) numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului fiscal emitent;

d) numarul dosarului de executare silita;

e) bunurile care se ofera spre vanzare si descrierea lor sumara;

f) pretul de evaluare ori pretul de pornire a licitatiei, in cazul vanzarii la licitatie, pentru fiecare bun oferit spre vanzare;

g) indicarea, daca este cazul, a drepturilor reale si a privilegiilor care greveaza bunurile;

h) data, ora si locul vanzarii;

i) invitatia, pentru toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare;

j) invitatia catre toti cei interesati in cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare;

k) mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie, pana la termenul prevazut la alin. (7), o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei;

l) mentiunea ca toti cei interesati in cumpararea bunurilor trebuie sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante;

m) data afisarii publicatiei de vanzare.

(5) Licitatia se tine la locul unde se afla bunurile sechestrate sau la locul stabilit de organul de executare, dupa caz.

(6) Debitorul este obligat sa permita tinerea licitatiei in spatiile pe care le detine, daca sunt adecvate acestui scop.

(7) Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, potrivit alin. (11) ori (12);

c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport;

h) dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea.

(8) Pretul de pornire a licitatiei este pretul de evaluare pentru prima licitatie, diminuat cu 25% pentru a doua licitatie si cu 50% pentru a treia licitatie.

(9) Licitatia incepe de la cel mai mare pret din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior celui prevazut la alin. (8), iar in caz contrar va incepe de la acest din urma pret.

(10) Adjudecarea se face in favoarea participantului care a oferit cel mai mare pret, dar nu mai putin decat pretul de pornire. In cazul prezentarii unui singur ofertant la licitatie, comisia poate sa il declare adjudecatar daca acesta ofera cel putin pretul de pornire a licitatiei.

(11) Taxa de participare reprezinta 10% din pretul de pornire a licitatiei si se plateste in lei la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului. In termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal de licitatie, organul fiscal va restitui taxa de participare participantilor care au depus oferte de cumparare si care nu au fost declarati adjudecatari, iar in cazul adjudecarii, taxa se retine in contul pretului. Taxa de participare nu se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie, celui care a refuzat incheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatarului care nu a platit pretul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat, cu exceptia cazului in care executarea silita este organizata de organele fiscale locale, caz in care taxa de participare se face venit la bugetele locale.

(12) Pentru participarea la licitatie, ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara.

(13) Scrisoarea de garantie bancara, constituita in conditiile alin. (12), se valorifica de organul de executare in cazul in care ofertantul este declarat adjudecatar si/sau in situatiile prevazute la alin. (11) teza a treia.

Comisia de licitatie

(1) Vanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate este organizata de o comisie condusa de un presedinte.

(2) Comisia de licitatie este constituita din 3 persoane desemnate de organul de conducere al creditorului bugetar.

(3) Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare si afiseaza la locul licitatiei, cu cel putin o ora inaintea inceperii acesteia, lista cuprinzand ofertantii care au depus documentatia completa de participare.

(4) Ofertantii se identifica dupa numarul de ordine de pe lista de participare, dupa care presedintele comisiei anunta obiectul licitatiei, precum si modul de desfasurare a acesteia.

(5) La termenele fixate pentru tinerea licitatiei executorul fiscal va da citire mai intai anuntului de vanzare si apoi ofertelor scrise primite cu cel putin o zi inainte de data licitatiei

(6) Daca la prima licitatie nu s-au prezentat ofertanti sau nu s-a obtinut cel putin pretul de pornire a licitatiei, organul de executare va fixa un termen in cel mult 30 de zile, in vederea tinerii celei de-a doua licitatii.

(7) In cazul in care nu s-a obtinut pretul de pornire nici la a doua licitatie ori nu s-au prezentat ofertanti, organul de executare va fixa un termen in cel mult 30 de zile, in vederea tinerii celei de-a treia licitatii.

(8) La a treia licitatie creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 50% din pretul de evaluare.

(9) Pentru fiecare termen de licitatie se va face o noua publicitate a vanzarii,

(10) Dupa licitarea fiecarui bun se va intocmi un proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul licitatiei.

(11) In procesul-verbal prevazut la alin. (10) se vor mentiona, si urmatoarele: numele si prenumele sau denumirea cumparatorului, precum si domiciliul fiscal al acestuia; numarul dosarului de executare silita; indicarea bunurilor adjudecate, a pretului la care bunul a fost adjudecat si a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul; toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de fiecare participant, precum si, daca este cazul, mentionarea situatiilor in care vanzarea nu s-a realizat.

Adjudecarea

(1) Dupa adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, in lei, in numerar la o unitate a Trezoreriei Statului sau prin decontare bancara, in cel mult 5 zile de la data adjudecarii.

(2) Daca adjudecatarul nu plateste pretul, licitatia se va relua in termen de 10 zile de la data adjudecarii. In acest caz, adjudecatarul este obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie este mai mic, diferenta de pret. Adjudecatarul va putea sa achite pretul oferit initial si sa faca dovada achitarii acestuia cu cel putin o zi inainte de data licitatiei ,caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie.

(3) Cu sumele incasate din eventuala diferenta de pret, percepute in temeiul alin. (2), se vor stinge creantele fiscale inscrise in titlul executoriu in baza caruia s-a inceput executarea silita.

(4) Daca la urmatoarea licitatie bunul nu a fost vandut, fostul adjudecatar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea acestuia.

(5) Termenul prevazut la alin. (1) se aplica si in cazul valorificarii conform intelegerii partilor sau prin vanzare directa.

Plata in rate

(1) In cazul vanzarii la licitatie a bunurilor imobile cumparatorii pot solicita plata pretului in rate, in cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din pretul de adjudecare a bunului imobil si cu plata unei majorari de intarziere stabilite conform prezentului cod. Organul de executare va stabili conditiile si termenele de plata a pretului in rate.

(2) Cumparatorul nu va putea instraina bunul imobil decat dupa plata pretului in intregime si a majorarii de intarziere stabilite.

(3) In cazul neplatii avansului prevazut la alin. (1), licitatia se va relua in termen de 10 zile de la data adjudecarii, ca mai sus.

(4) Suma reprezentand majorarea de intarziere nu stinge creantele fiscale pentru care s-a inceput executarea silita si constituie venit al bugetului corespunzator creantei principale.

Procesul-verbal de adjudecare

(1) In cazul vanzarii bunurilor imobile, organul de executare va incheia procesul-verbal de adjudecare, in termen de cel mult 5 zile de la plata in intregime a pretului sau a avansului daca bunul a fost vandut cu plata in rate. Procesul-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de proprietate operand la data incheierii acestuia. Un exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil va fi trimis, in cazul vanzarii cu plata in rate, biroului de carte funciara pentru a inscrie interdictia de instrainare si grevare a bunului pana la plata integrala a pretului si a majorarii de intarziere stabilite pentru imobilul transmis, pe baza caruia se face inscrierea in cartea funciara.

(2) Procesul-verbal de adjudecare intocmit in conditiile alin. (1) va cuprinde, si urmatoarele mentiuni:

a) numarul dosarului de executare silita;

b) numarul si data procesului-verbal de desfasurare a licitatiei;

c) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul cumparatorului;

d) codul de identificare fiscala a debitorului si cumparatorului;

e) pretul la care s-a adjudecat bunul si taxa pe valoarea adaugata, daca este cazul;

f) modalitatea de plata a diferentei de pret in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata in rate;

g) datele de identificare a bunului;

h) mentiunea ca acest document constituie titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara;

i) mentiunea ca pentru creditor procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza caruia se emite titlu executoriu impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate;

j) semnatura cumparatorului sau a reprezentantului sau legal, dupa caz.

(3) In cazul in care cumparatorul caruia i s-a incuviintat plata pretului in rate nu plateste restul de pret in conditiile si la termenele stabilite, el va putea fi executat silit pentru plata sumei datorate in temeiul titlului executoriu emis de organul de executare competent pe baza procesului-verbal de adjudecare.

(4) In cazul vanzarii bunurilor mobile, dupa plata pretului, executorul fiscal intocmeste in termen de 5 zile un proces-verbal de adjudecare care constituie titlu de proprietate.

(5) Procesul-verbal de adjudecare intocmit in conditiile alin. (4) va cuprinde si elementele prevazute la alin. (2) din prezentul articol, cu exceptia lit. f), h) si i), precum si mentiunea ca acest document constituie titlu de proprietate. Cate un exemplar al procesului-verbal de adjudecare se va transmite organului de executare coordonator si cumparatorului.

Reluarea procedurii de valorificare

(1) Daca bunurile supuse executarii silite nu au putut fi valorificate prin modalitatile prevazute mai sus, acestea vor fi restituite debitorului cu mentinerea masurii de indisponibilizare, pana la implinirea termenului de prescriptie. In cadrul acestui termen organul de executare poate relua oricand procedura de valorificare si va putea, dupa caz, sa ia masura numirii, mentinerii ori schimbarii administratorului-sechestru ori custodelui.

(2) In cazul bunurilor sechestrate ce nu au putut fi valorificate nici la a treia licitatie, cu ocazia reluarii procedurii in cadrul termenului de prescriptie, daca organul de executare considera ca nu se impune o noua evaluare, pretul de pornire a licitatiei nu poate fi mai mic decat 50% din pretul de evaluare a bunurilor.

(3) In cazul in care debitorii carora urma sa li se restituie bunuri potrivit alin. (1) nu se mai afla la domiciliul fiscal declarat si, in urma demersurilor intreprinse, nu au putut fi identificati, organul fiscal va proceda la instiintarea acestora, cu procedura prevazuta pentru comunicarea prin publicitate , ca bunul in cauza este pastrat la dispozitia proprietarului pana la implinirea termenului de prescriptie, dupa care va fi valorificat potrivit dispozitiilor legale privind valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, daca legea nu prevede altfel.

(4) Cele aratate la alin. (3) vor fi consemnate intr-un proces-verbal intocmit de organul fiscal.

(5) In cazul bunurilor imobile, in baza procesului-verbal prevazut la alin. (4) in conditiile legii se va sesiza instanta judecatoreasca competenta cu actiune in constatarea dreptului de proprietate privata a statului asupra bunului respectiv.

Cheltuieli de executare silita

(1) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silita sunt in sarcina debitorului.

(2) Suma cheltuielilor cu executarea silita se stabileste de organul de executare, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit prezentului cod, care are la baza documente privind cheltuielile efectuate.

(3) Cheltuielile de executare silita a creantelor fiscale se avanseaza de organele de executare, din bugetul acestora.

(4) Cheltuielile de executare silita care nu au la baza documente care sa ateste ca au fost efectuate in scopul executarii silite nu sunt in sarcina debitorului urmarit.

(5) Sumele recuperate in contul cheltuielilor de executare silita se fac venit la bugetul din care au fost avansate, cu exceptia sumelor reprezentand cheltuieli de executare silita a creantelor fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, care se fac venit la bugetul de stat, daca legea nu prevede altfel.

Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita

Sumele realizate din executare silita

(1) Suma realizata in cursul procedurii de executare silita reprezinta totalitatea sumelor incasate dupa comunicarea somatiei prin orice modalitate prevazuta de prezentul cod.

(2) Creantele fiscale inscrise in titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), in ordinea vechimii, mai intai creanta principala si apoi accesoriile acesteia.

(3) Daca suma ce reprezinta atat creanta fiscala, cat si cheltuielile de executare este mai mica decat suma realizata prin executare silita, cu diferenta se va proceda la compensare, potrivit art. 116, sau se restituie, la cerere, debitorului, dupa caz.

(4) Despre sumele de restituit debitorul va fi instiintat de indata.

Ordinea de distribuire

(1) In cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand pana la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus si alti creditori titlurile lor, organele de executare vor proceda la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta, daca legea nu prevede altfel:

a) creantele reprezentand cheltuielile de orice fel, facute cu urmarirea si conservarea bunurilor al caror pret se distribuie;

b) creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru intretinerea si ingrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporara de munca, pentru prevenirea imbolnavirilor, refacerea sau intarirea sanatatii, ajutoarele de deces, acordate in cadrul asigurarilor sociale de stat, precum si creantele reprezentand obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii;

c) creantele rezultand din obligatii de intretinere, alocatii pentru copii sau de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;

d) creantele fiscale provenite din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;

e) creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat;

f) creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietatii publice prin fapte ilicite;

g) creantele rezultand din imprumuturi bancare, din livrari de produse, prestari de servicii sau executari de lucrari, precum si din chirii sau arenzi;

h) creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;

i) alte creante.

(2) Pentru plata creantelor care au aceeasi ordine de preferinta, daca legea nu prevede altfel, suma realizata din executare se repartizeaza intre creditori proportional cu creanta fiecaruia.

Reguli privind eliberarea si distribuirea

(1) Creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul legii si care indeplinesc conditia de publicitate sau posesie a bunului mobil au prioritate la distribuirea sumei rezultate din vanzare fata de alti creditori care au garantii reale asupra bunului respectiv.

(2) Accesoriile creantei principale prevazute in titlul executoriu vor urma ordinea de preferinta a creantei principale.

(3) Daca exista creditori care, asupra bunului vandut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi reale, despre care organul de executare a luat cunostinta, la distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului, creantele lor vor fi platite inaintea creantelor reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora . In acest caz, organul de executare este obligat sa ii instiinteze din oficiu pe creditorii in favoarea carora au fost conservate aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea pretului.

(4) Creditorii care nu au participat la executarea silita pot depune titlurile lor in vederea participarii la distribuirea sumelor realizate prin executare silita, numai pana la data intocmirii de catre organele de executare a procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume.

(5) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita se va face numai dupa trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, cand organul de executare va proceda, dupa caz, la eliberarea sau distribuirea sumei, cu instiintarea partilor si a creditorilor care si-au depus titlurile.

(6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita se va consemna de executorul fiscal de indata intr-un proces-verbal, care se va semna de toti cei indreptatiti.

(7) Cel nemultumit de modul in care se face eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita poate cere executorului fiscal sa consemneze in procesul-verbal obiectiile sale.

(8) Dupa intocmirea procesului-verbal prevazut la alin. (6) niciun creditor nu mai este in drept sa ceara sa participe la distribuirea sumelor rezultate din executarea silita.

Contestatia la executare silita

(1) Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii.

(2) Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala prevazute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.

(3) Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.

(4) Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta.

Termen de contestare

(1) Contestatia se poate face in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data cand:

a) contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somatiei sau din alta instiintare primita ori, in lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau in alt mod;

b) contestatorul a luat cunostinta, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a indeplini un act de executare;

c) cel interesat a luat cunostinta, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contesta.

(2) Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa cel mai tarziu in termen de 15 zile dupa efectuarea executarii.

(3) Neintroducerea contestatiei in termenul prevazut la alin. (2) nu il impiedica pe cel de-al treilea sa isi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, potrivit dreptului comun.

Judecarea contestatiei

(1) La judecarea contestatiei instanta va cita si organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmarite ori, in cazul executarii prin poprire, isi are sediul sau domiciliul tertul poprit.

(2) La cererea partii interesate instanta poate decide, in cadrul contestatiei la executare, asupra impartirii bunurilor pe care debitorul le detine in proprietate comuna cu alte persoane.

(3) Daca admite contestatia la executare, instanta, dupa caz, poate dispune anularea actului de executare contestat sau indreptarea acestuia, anularea ori incetarea executarii insesi, anularea sau lamurirea titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a carui indeplinire a fost refuzata.

(4) In cazul anularii actului de executare contestat sau al incetarii executarii insesi si al anularii titlului executoriu, instanta poate dispune prin aceeasi hotarare sa i se restituie celui indreptatit suma ce i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din retinerile prin poprire.

(5) In cazul respingerii contestatiei contestatorul poate fi obligat, la cererea organului de executare, la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, iar cand contestatia a fost exercitata cu rea-credinta, el va fi obligat si la plata unei amenzi de la 50 lei la 1.000 lei.

Insolvabilitatea

(1) In sensul prezentului cod, este insolvabil debitorul ale carui venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata sau care nu are venituri ori bunuri urmaribile.

(2) Pentru creantele fiscale ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile, conducatorul organului de executare dispune scoaterea creantei din evidenta curenta si trecerea ei intr-o evidenta separata.

(3) In cazul debitorilor prevazuti la alin2 prin exceptie, executarea silita se intrerupe. Organele fiscale au obligatia ca cel putin o data pe an sa efectueze o investigatie asupra starii acestor contribuabili, care nu constituie acte de executare silita.

(4) In cazurile in care se constata ca debitorii au dobandit venituri sau bunuri urmaribile, organele de executare vor lua masurile necesare de trecere din evidenta separata in evidenta curenta si de executare silita.

(5) Daca la sfarsitul perioadei de prescriptie nu se constata dobandirea unor bunuri sau venituri urmaribile, organele de executare vor proceda la scaderea creantelor fiscale din evidenta analitica pe platitor. Scaderea se face si in cursul perioadei de prescriptie in cazul debitorilor, persoane fizice, decedati sau disparuti, pentru care nu exista mostenitori care au acceptat succesiunea.

(6) Creantele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrul comertului, se scad din evidenta analitica pe platitor dupa radiere, indiferent daca s-a atras sau nu raspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor fiscale, in conditiile legii.

Raspunderea solidara

(1) Pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil in conditiile prezentului cod raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:

a) persoanele fizice sau juridice care, in cei 3 ani anteriori datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, dobandesc in orice mod active de la debitorii care isi provoaca astfel insolvabilitatea;

b) administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile proprietatea acesteia.

(2) Persoana juridica raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil in conditiile prezentului cod sau declarat insolvent daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul, daca desfasoara efectiv aceeasi activitate sau aceleasi activitati ca si debitorul si daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) dobandeste, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabila a acestor active reprezinta cel putin jumatate din valoarea contabila neta a tuturor activelor corporale ale dobanditorului;

b) are raporturi comerciale contractuale cu clientii si/sau cu furnizorii, altii decat cei de utilitati, care, in proportie de cel putin jumatate, au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul;

c) are raporturi de munca sau civile de prestari de servicii cu cel putin jumatate dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

(3) In intelesul alin. (2), termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) control - majoritatea drepturilor de vot, fie in adunarea generala a asociatilor unei societati comerciale ori a unei asociatii sau fundatii, fie in consiliul de administratie al unei societati comerciale ori consiliul director al unei asociatii sau fundatii;

b) control indirect - activitatea prin care o persoana exercita controlul prin una sau mai multe persoane.

Dispozitii speciale privind stabilirea raspunderii

(1) Raspunderea persoanelor se va stabili prin intocmirea de catre organul fiscal a unei decizii in care vor fi aratate motivele de fapt si de drept pentru care este angajata raspunderea persoanei in cauza. Decizia se va supune spre aprobare conducerii organului fiscal.

(2) Decizia aprobata constituie titlu de creanta privind obligatia la plata a persoanei raspunzatoare si va cuprinde, si urmatoarele:

a) codul de identificare fiscala a persoanei raspunzatoare, obligata la plata obligatiei debitorului principal, precum si orice alte date de identificare;

b) numele si prenumele sau denumirea debitorului principal; codul de identificare fiscala; domiciliul sau sediul acestuia, precum si orice alte date de identificare;

c) cuantumul si natura sumelor datorate;

d) termenul in care persoana raspunzatoare trebuie sa plateasca obligatia debitorului principal;

e) temeiul legal si motivele in fapt ale angajarii raspunderii.

(4) Raspunderea va fi stabilita atat pentru obligatia fiscala principala, cat si pentru accesoriile acesteia.

(5) Titlul de creanta prevazut la alin. (3) va fi comunicat persoanei obligate la plata, mentionandu-se ca aceasta urmeaza sa faca plata in termenul stabilit.

(6) Titlul de creanta comunicat potrivit alin. (5) poate fi atacat in conditiile legii.

Executarea silita in cazul debitorilor solidari

(1) Organul de executare coordonator, in cazul debitorilor solidari, este cel in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul despre care exista indicii ca detine mai multe venituri sau bunuri urmaribile.

(1^1) Coordonarea executarii silite in cazul in care s-a dispus atragerea raspunderii solidare revine organului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul aflat in stare de insolvabilitate sau insolventa sau organul de executare competent, dupa caz.

(2) Organul de executare coordonator inscrie in intregime debitul in evidentele sale si ia masuri de executare silita, comunicand intregul debit organelor de executare in a caror raza teritoriala se afla domiciliile fiscale ale celorlalti codebitori.

(3) Organele de executare sesizate, carora li s-a comunicat debitul, dupa inscrierea acestuia intr-o evidenta nominala, vor lua masuri de executare silita si vor comunica organului de executare coordonator sumele realizate in contul debitorului, in termen de 10 zile de la realizarea acestora.

(4) Daca organul de executare coordonator, care tine evidenta intregului debit, constata ca acesta a fost realizat prin actele de executare silita facute de el insusi si de celelalte organe sesizate potrivit alin. (3), el este obligat sa ceara in scris acestora din urma sa inceteze de indata executarea silita.

Darea in plata

(1) Creantele fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia celor cu retinere la sursa si a accesoriilor aferente acestora, precum si creantele bugetelor locale pot fi stinse, la cererea debitorului, oricand, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea in proprietatea publica a statului sau, dupa caz, a unitatii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile, inclusiv a celor supuse executarii silite.

(2) In scopul prevazut la alin. (1), organul fiscal va transmite cererea, insotita de propunerile sale, comisiei numite prin ordin al ministrului economiei si finantelor sau, dupa caz, de catre unitatea administrativ-teritoriala. Cererea va fi insotita de documentatia care se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(3) Comisia prevazuta la alin. (2) va analiza cererea numai in conditiile existentei unor solicitari de preluare in administrare, potrivit legii, a acestor bunuri si va hotari, prin decizie, asupra modului de solutionare a cererii. In cazul admiterii cererii, comisia va dispune organului fiscal competent incheierea procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a bunului imobil si stingerea creantelor fiscale. Comisia poate respinge cererea in situatia in care bunurile imobile oferite nu sunt de uz sau de interes public.

(4) Procesul-verbal de trecere in proprietatea publica a bunului imobil constituie titlu de proprietate.

(5) Bunurile imobile trecute in proprietatea publica conform alin. (1) vor fi date in administrare in conditiile legii. Pana la intrarea in vigoare a actului prin care s-a dispus darea in administrare, imobilul se afla in custodia institutiei care a solicitat preluarea in administrare.

(6) La data intocmirii procesului-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil inceteaza masura de indisponibilizare a acestuia, precum si calitatea de administrator-sechestru a persoanelor desemnate conform legii, daca este cazul.

(7) Eventualele cheltuieli de administrare efectuate in perioada cuprinsa intre data incheierii procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile si preluarea in administrare prin hotarare a Guvernului sunt suportate de institutia publica solicitanta. In cazul in care Guvernul hotaraste darea in administrare catre alta institutie publica decat cea solicitanta, cheltuielile de administrare se suporta de institutia publica careia i-a fost atribuit bunul in administrare.

(8) In cazul in care bunurile imobile trecute in proprietatea publica conform prezentului cod au fost revendicate si restituite, potrivit legii, tertelor persoane, debitorul va fi obligat la plata sumelor stinse prin aceasta modalitate. Creantele fiscale renasc la data la care bunurile imobile au fost restituite tertului.

(9) In cazul in care, in interiorul termenului de prescriptie a creantelor fiscale, comisia prevazuta la alin. (3) ia cunostinta despre unele aspecte privind bunurile imobile, necunoscute la data aprobarii cererii debitorului, aceasta poate decide, pe baza situatiei de fapt, revocarea, in tot sau in parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea unor creante fiscale prin trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica, dispozitiile alin. (8) aplicandu-se in mod corespunzator.

(10) In situatiile prevazute la alin. (8) si (9), pentru perioada cuprinsa intre data trecerii in proprietatea publica si data la care au renascut creantele fiscale, respectiv data revocarii deciziei prin care s-a aprobat darea in plata, nu se datoreaza majorari de intarziere.

Modele de formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale prin executare silita:

1. Adeverinta de primire a somatiei - MFP-ANAF cod 14.13.29.99;

2. Proces-verbal privind comunicarea somatiei - MFP-ANAF cod 14.13.29.99/a;

3. Adresa de infiintare a popririi asiguratorie - MFP-ANAF cod 14.13.12.99/b;

4. Adresa de infiintare a popririi asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti - MFP-ANAF cod 14.13.12.99/c;

5. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile si Anexa la procesul-verbal de sechestru asigurator - MFP-ANAF cod 14.13.13.99/a;

6. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile - MFP-ANAF cod 14.13.34.99/a;

7. Decizie de instituire a masurilor asiguratorii - MFP-ANAF cod 14.13.02.99;

8. Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita - MFP-ANAF cod 14.13.39.99;

9. Titlul executoriu - MFP-ANAF cod 14.13.30.99;

10. Proces-verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu - MFP-ANAF cod 14.13.46.99;

11. Somatie - MFP-ANAF cod 14.13.28.99;

12. Adresa de infiintare a popririi - MFP-ANAF cod 14.13.12.99;

13. Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti - MFP-ANAF cod 14.13.12.99/a;

14. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile si Anexa la procesul-verbal de sechestru - MFP-ANAF cod 14.13.13.99;

15. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile - MFP-ANAF cod 14.13.34.99;

16. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru - MFP-ANAF cod 14.13.14.99;

17. Proces-verbal de predare-primire - MFP-ANAF cod 14.13.32.99;

18. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri mobile - MFP-ANAF cod 14.13.15.99;

19. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri imobile - MFP-ANAF cod 14.13.15.99/a;

20. Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile - MFP-ANAF cod 14.13.33.99;

21. Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - MFP-ANAF cod 14.13.38.99/a;

22. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - MFP-ANAF cod 14.13.36.99/a - formular cu regim special de inseriere si de numerotare;

23. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - MFP-ANAF cod 14.13.36.99 - formular cu regim special de inseriere si de numerotare;

24. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silita - MFP-ANAF cod 14.13.35.99;

25. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silita - MFP-ANAF cod 14.13.38.99;

26. Proces-verbal de constatare a insolvabilitatii - MFP-ANAF cod 14.13.16.99;

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Dosar de executare nr. ./.

Nr. .. din

ADEVERINTA DE PRIMIRE A SOMATIEI Nr. ..

Am primit somatia nr. . din ., precum si titlul executoriu nr./data*1) . pentru debitorul*2) cod de identificare fiscala*3) astazi , luna ., anul , ora .

Numele, prenumele/denumirea/calitatea persoanei care primeste somatia si semneaza adeverinta . din localitatea , str. .. nr. ., act de identitate/pasaport/legitimatie/seria . nr. ., eliberat de ..

Prezenta a fost intocmita in temeiul art. 43 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Executor fiscal Semnatura (stampila) persoanei

Nume si prenume care primeste somatia

Nr. legitimatie Nume si prenume .

Semnatura Semnatura .

*1) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.

*2) nume, prenume/denumire debitor.

*3) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare al debitorului, dupa caz.

MFP-ANAF cod 14.13.29.99

Se foloseste atunci cand se opteaza pentru comunicarea somatiei prin remiterea, sub semnatura, de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicarii fiind data remiterii sub semnatura a actului;

1. Denumire: ADEVERINTA DE PRIMIRE A SOMATIEI

2. Cod: 14.13.29.99

3. Format: A5/t1

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 43 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7 Se intocmeste: in 2 exemplare de organul de executare

8 Circula: 1 exemplar la persoana care semneaza adeverinta de primire a somatiei

9 Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Dosar de executare nr. ./.

Nr. .. din

PROCES-VERBAL

PRIVIND COMUNICAREA SOMATIEI

incheiat astazi luna anul

In baza art. 43 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul .. cu legitimatia nr. m-am deplasat la debitorul din localitatea*1) , in data de ora .., in vederea comunicarii somatiei nr. /.. emisa de .. insotita de titlul executoriu nr./data*2) emis de .

Somatia a fost inmanata*3) ..

Executor fiscal

Nume si prenume .

Semnatura .

*1) se va indica domiciliul fiscal complet, iar daca are sediul in hotel se va indica nr. etajului, nr. apartamentului sau nr. camerei.

*2) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate nr. si data emiterii.

*3) se vor preciza numele, prenumele si calitatea persoanei careia i s-a inmanat somatia sau locul unde s-a facut afisarea si motivul afisarii, precum si orice alte constatari utile executarii silite.

MFP-ANAF cod 14.13.29.99/a

Se foloseste atunci cand se opteaza pentru comunicarea somatiei prin remiterea, sub semnatura, de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicarii fiind data remiterii sub semnatura a actului;

1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMATIEI

2. Cod: 14.13.29.99/a

3. Format: A5/t1

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 43 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 1 exemplar de organul de executare

8. Circula: - nu circula

9. Se arhiveaza: la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Nr. . din

ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII ASIGURATORIE

Catre, .

.*1)

In baza art. 125 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. .. din emisa de /*).., anexata in copie certificata, se infiinteaza poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate de dv. cu orice titlu, debitorului*2) ..

Sumele vor fi retinute si, in cazul inceperii procedurii de executare silita, dupa transmiterea, de catre organul de executare, a titlului executoriu in copie certificata, vor fi virate in conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului .. dupa cum urmeaza:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

| Natura obligatiei | Suma estimata/stabilita | Nr. contului in care urmeaza |

| fiscale*3) | (lei) | a se vira suma retinuta |

| TOTAL | | |

In conformitate cu prevederile art. 144 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati daca datorati, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus-mentionat.

Masura asiguratorie dispusa, daca nu a fost desfiintata in conditiile legii, ramane valabila pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati, potrivit dispozitiilor art. 125 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

*1) numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal al tertului poprit.

*) se va completa in cazul in care masurile asiguratorii au fost dispuse de instanta judecatoreasca sau de alte organe competente, potrivit legii.

*2) numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului.

*3) se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii: dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de MFP prin ANAF si unitatile sale teritoriale.

MFP-ANAF cod 14.13.12.99/b

Impotriva actelor prin care se duc la indeplinire masurile asiguratorii, cel interesat poate face contestatie in conformitate cu prevederile art. 125 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 168 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la data comunicarii sau a luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducatorul organului de executare

Nume si prenume .

Semnatura .

L.S.

1. Denumire: ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII ASIGURATORIE

2. Cod: 14.13.12.99/b

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 125 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 2 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la tertul poprit

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Nr. . din

ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII ASIGURATORIE ASUPRA DISPONIBILITATILOR BANESTI

Catre, .

.*1)

In baza art. 125 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. .. din emisa de /*)., anexata, in copie certificata, se indisponibilizeaza de indata, in masura in care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si/sau valuta deschise la unitatea dv. de catre debitorul*2)

Sumele vor fi retinute si, in cazul inceperii procedurii de executare silita, vor fi virate in conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului . dupa cum urmeaza:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

| Natura obligatiei | Suma estimata/stabilita | Nr. contului in care urmeaza |

| fiscale*3) | (lei) | a se vira suma retinuta |

| TOTAL | | |

Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii prezentei, nu veti proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, si nu veti accepta alte plati din conturile acestuia, pana la data ridicarii masurii asiguratorii sau pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale, dupa caz, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariate.

In cazul inceperii procedurii de executare silita, organul de executare va transmite bancii titlul executoriu in copie certificata.

Masura asiguratorie dispusa, daca nu a fost desfiintata in conditiile legii, ramane valabila pe

*1) denumirea si sediul bancii.

*) se va completa in cazul in care masurile asiguratorii au fost dispuse de instanta judecatoreasca sau de alte organe competente, potrivit legii.

*2) numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului

*3) se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii: dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de MFP prin ANAF si unitatile sale teritoriale.

MFP-ANAF cod 14.13.12.99/c

toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.

In termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati infiintarea popririi asiguratorie.

Impotriva actelor prin care se duc la indeplinire masurile asiguratorii, cel interesat poate face contestatie in conformitate cu prevederile art. 125 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 168 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la data comunicarii sau a luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Va multumim pentru cooperare.

Conducatorul organului de executare

Nume si prenume .

Semnatura .

L.S.

1. Denumire: ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII ASIGURATORIE ASUPRA DISPONIBILITATILOR BANESTI

2. Cod: 14.13.12.99/c

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 125 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 2 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la banca

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Nr. .. din ..

PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR PENTRU BUNURI MOBILE

incheiat astazi , luna , anul , ora , in localitatea ., str. .. nr.

In temeiul art. 125 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. .. din emisa de ../*), subsemnatul executor fiscal, cu legitimatia nr. .., delegatia nr. , am procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului*1) .., cu domiciliul fiscal in localitatea . str. . nr. , sector ., bloc ., sc. ., ap. ., judet ., cod de identificare fiscala*2) ., care inregistreaza obligatii de plata, constand in:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ____

| Natura obligatiei fiscale*3) | Suma estimata/stabilita (lei) |

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul proces-verbal.

In cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face dupa inceperea executarii silite, inaintea procedurii de valorificare.

Sechestrul asigurator s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:

- ., domiciliat in ., legitimat cu .., in calitate de .

- ., domiciliat in ., legitimat cu .., in calitate de .

*) se va completa in cazul in care masurile asiguratorii au fost dispuse de instanta judecatoreasca sau de alte organe competente, potrivit legii.

*1) nume, prenume/denumire.

*2) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

*3) se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii: dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de MFP prin ANAF si unitatile sale teritoriale.

MFP-ANAF cod 14.13.13.99/a

Asupra bunurilor mobile sechestrate asigurator au fost aplicate masuri spre neschimbare, constand in*4) . bunurile fiind lasate in custodia , din localitatea , str. nr. .., care va depozita bunurile in localitatea str. .. nr. .. .

Drepturi reale si sarcini care greveaza bunurile mobile .

In legatura cu bunurile mobile sechestrate asigurator, debitorul .. mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior .

Persoanele de fata la aplicarea sechestrului asigurator formuleaza urmatoarele obiectii:

..

..

Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.

*5) ..

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 125 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 168 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru asigurator s-a incheiat in . exemplare.

Executor fiscal, Debitorul

(sau persoana majora cu care locuieste)

Nume si prenume . Nume si prenume ..

Semnatura . Semnatura ..

Martori:

Nume si prenume ..

Semnatura ..

*4) punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, mentionandu-se bunurile mobile supuse acestor masuri.

*5) se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru asigurator.

ANEXA 1

la Procesul-verbal de sechestru asigurator

nr. din .

Nr. /

__________ ______ ____ __________ ______ ____ _________

| Denumirea bunurilor mobile, | Cantitatea | Valoarea estimativa |

| descriere, stare de uzura, | | (exclusiv TVA) |

| semne particulare de identificare | | - lei - |

TOTAL: |

Executorul fiscal Debitorul

(sau persoana majora cu care locuieste)

Nume si prenume . Nume si prenume ..

Semnatura . Semnatura ..

Martori:

Nume si prenume ..

Semnatura ..

Custode

Nume si prenume ..

Semnatura ..

1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR PENTRU BUNURI MOBILE + ANEXA LA PROCESUL-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR DIN .

2. Cod: 14.13.13.99/a

3. Format: A4/t2 + A4/t1

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete + se tipareste pe o singura fata, blocuri a 150 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 125 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 2 sau 3 exemplare, dupa caz, de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la debitor

1 exemplar la custode (daca este cazul)

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Nr. .. din ..

PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR PENTRU BUNURI IMOBILE

incheiat astazi , luna , anul , ora , in localitatea ., str. .. nr.

In temeiul art. 125 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. .. din emisa de ../*), subsemnatul executor fiscal, cu legitimatia nr. .., delegatia nr. , am procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile ale debitorului*1) .., cu domiciliul fiscal in localitatea . str. . nr. , sector ., bloc ., sc. ., ap. ., judet ., cod de identificare fiscala*2) ., care inregistreaza obligatii fata de bugetul de stat sau contributii sociale restante, constand in:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ____

| Natura obligatiei fiscale*3) | Suma estimata/stabilita (lei) |

*) se va completa in cazul in care masurile asiguratorii au fost dispuse de instanta judecatoreasca sau de alte organe competente, potrivit legii.

*1) nume, prenume, denumire.

*2) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

*3) se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii: dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de MFP prin ANAF si unitatile sale teritoriale.

MFP-ANAF cod 14.13.34.99/a

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra urmatoarelor bunuri imobile:

- cladire in suprafata de compusa din . si construita din . stare de uzura/semne particulare .. situata in localitatea str. nr. .. detinuta in baza*4) .. evaluata la suma de .. lei (exclusiv TVA);

- teren*5) in suprafata de . situat in . str. nr. .. detinut in baza*4) .. evaluat la suma de . lei (exclusiv TVA).

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

In cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face dupa inceperea executarii silite, inaintea procedurii de valorificare.

Sechestrul asigurator s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:

- ., domiciliat in , legitimat cu .., in calitate de ..,

- ., domiciliat in , legitimat cu .., in calitate de .. .

Drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul

In legatura cu bunurile imobile sechestrate asigurator, debitorul . mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior .

Persoanele de fata la aplicarea sechestrului asigurator formuleaza urmatoarele obiectii:

..

..

Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.

*6) .

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 125 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 168 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru asigurator s-a incheiat in . exemplare.

Executor fiscal Debitorul

(sau persoana majora cu care locuieste)

Nume si prenume . Nume si prenume ..

Semnatura . Semnatura ..

Martori:

Nume si prenume ..

Semnatura ..

*4) se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului.

*5) se va mentiona felul terenului.

*6) se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru asigurator.

1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR PENTRU BUNURI IMOBILE

2. Cod: 14.13.34.99/a

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 125 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la debitor

1 exemplar la Biroul de Carte funciara

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /*1) Str. .. nr. .., Localitatea

Nr. .. din ..

APROBAT,

Conducatorul organului fiscal,

Nume si prenume ..

Semnatura ..

L.S.

DECIZIE DE INSTITUIRE A MASURILOR ASIGURATORII

Emisa la data de .. in temeiul art. 125 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

La debitorul .., cu domiciliul fiscal in localitatea ., str. nr. .., cod de identificare fiscala*2) ., s-au constatat urmatoarele obligatii de plata, estimate prin nota de constatare/stabilite prin raportul privind rezultatul inspectiei fiscale nr. . din data de , constand in:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ____

| Natura obligatiei fiscale*3) | Suma estimata/stabilita (lei) |

In temeiul art. 125 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat s-a constatat existenta pericolului ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul/averea, se dispun masuri asiguratorii.

Motivarea dispunerii masurilor asiguratorii:

..

..

Informatii necesare aducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse:

a) conturile de disponibilitati si de depozite, precum si bancile la care sunt deschise ..

b) sume datorate debitorului de catre terte persoane*4)

c) bunurile proprietate a debitorului ori detinute de acesta in coproprietate cu terte persoane, aflate la debitor sau la terte persoane si locul unde se gasesc bunurile respective

..

..

*1) se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul MFP-ANAF sau al unitatilor sale teritoriale;

*2) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*3) se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, contributii sociale, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora, gestionate si administrate de MFP-ANAF si unitatile sale teritoriale), dupa caz;

*4) denumirea/numele, prenumele si domiciliul fiscal, alte date de identificare a tertului poprit, precum si suma datorata debitorului.

MFP-ANAF cod 14.13.02.99

Recomandari privind modul de aducere la indeplinire a masurilor asiguratorii (poprire asiguratorie si/sau sechestru asigurator asupra bunurilor):

..

..

Masurile asiguratorii dispuse se aduc la indeplinire in conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator.

Potrivit dispozitiilor art. 125 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin constituirea unei garantii la nivelul creantei stabilite sau estimate, dupa caz, masurile asiguratorii vor fi ridicate.

Masurile asiguratorii vor fi ridicate de catre organul de executare competent, in tot sau in parte, in baza deciziei motivate emisa de organul fiscal care le-a dispus, daca creanta estimata prin nota de constatare/raportul privind rezultatul inspectiei fiscale, nu mai exista sau are valoare mai mica, urmare a desfiintarii in tot sau in parte a actului de inspectie fiscala care a generat luarea masurilor asiguratorii, a platii voluntare sau stingerii prin modalitatile prevazute de lege a sumelor stabilite prin actul de inspectie fiscala, a hotararii instantei competente data ca urmare a solutionarii contestatiei la actul de inspectie fiscala sau a unei contestatii a masurilor asiguratorii, in alte conditii prevazute de lege.

Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, devin executorii in conditiile legii.

In temeiul art. 125 alin. (10) coroborat cu art. 168 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva prezentei decizii, cel interesat poate face contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul organului fiscal care a emis decizia.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezenta decizie s-a intocmit in 3 exemplare.

Seful compartimentului Intocmit:

Nume . Nume .

Prenume . Prenume .

Semnatura .. Semnatura ..

1. Denumire: DECIZIE DE INSTITUIRE A MASURILOR ASIGURATORII

2. Cod: 14.13.02.99

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 125 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: - in 3 exemplare de organul de control

8. Circula: - 1 exemplar la debitor

9. Se arhiveaza: - 1 exemplar la dosarul de control

- 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP ./AFP .

Str. .. nr. .., Localitatea ..

Aprobat/Data .

Conducatorul unitatii fiscale

Semnatura

L.S.

Avizat

Compartiment juridic,

PROCES-VERBAL

de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita

Incheiat astazi , luna .., anul .. .

In baza art. 130 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca debitorul , cu domiciliul fiscal in localitatea ., str. .. nr. ., bl. ., sc. ., et. ., ap. ., cod de identificare fiscala*1) ., a fost inscris in evidenta fiscala cu obligatii fiscale, constand in , din care a achitat suma de . lei, prin , termenul de prescriptie a fost intrerupt sau suspendat, dupa caz, in perioada .. prin .

In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca pentru debitul provenind din . s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a acestuia, conform tabelului:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

| Natura | Inceperea | Suma datorata |Perioada de | Suma pentru care|

| obligatiilor| termenului de | (lei) |intrerupere/| s-a implinit |

| fiscale | prescriptie | |suspendare a| termenul de |

| restante | (scadenta | |termenului | prescriptie a |

| sau titlul | |de | dreptului de a |

| executoriu) | |prescriptie | cere executarea |

| | | | silita |

| | | | (lei) |

|Anul| Luna| Ziua|Debit|Accesorii | |Debit |Accesorii |

| | | | | *2) | | | *2) |

*1) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*2) se completeaza si cu dobanzile si penalitatile de intarziere datorate conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

MFP-ANAF cod 14.13.39.99

Prezentul proces-verbal s-a incheiat in exemplare, din care

Sef compartiment evidenta Sef compartiment executare,

pe platitori,

Semnatura Semnatura ..

Intocmit/Data .

Executor fiscal

Numele si prenumele

Semnatura ..

Se anexeaza urmatoarele documente justificative:

..

..

1. Denumire: Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita

2. Cod: 14.13.39.99

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: pentru cunoasterea implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, conform prevederilor art. 130 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Se intocmeste: in 2 exemplare de organul de executare.

8. Circula: 1 exemplar la compartimentul de evidenta fiscala.

1 exemplar la organul de executare.

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Nr. .. din ..

TITLUL EXECUTORIU NR.*1) .

Nume si prenume/denumire debitor

Cu domiciliul fiscal in localitatea , str. nr. ., bloc. ., sc. ., ap. ., sector/judet

Alte date de identificare a debitorului*2)

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

|Natura obligatiei| Termenul legal de plata| Numar de evidenta| Cuantumul sumei|

|fiscale*3) | sau perioada pentru | a platii*) | datorate*4) |

| care a fost calculata | | (lei) |

| dobanda/penalitatea | | |

Intrucat a expirat scadenta/termenul de plata al obligatiilor fiscale inscrise in documentul prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plata*5) a fost emis prezentul inscris care constituie titlu executoriu in temeiul art. 136 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

*1) se emite cate un titlu executoriu distinct pentru fiecare creanta a bugetului de stat sau contributie sociala;

*2) se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz); actul de identitate seria, numarul; numarul de inregistrare la instanta judecatoreasca etc;

*3) se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii: dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de MFP prin ANAF si unitatile sale teritoriale;

*4) dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar penalitatile de intarziere se vor calcula potrivit dispozitiilor art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, cu exceptia obligatiilor bugetare provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi;

*5) se vor mentiona: denumirea documentului, numar, data, emitentul.

*) Se inscrie obligatoriu pe documentul reprezentand plata efectuata de contribuabil/pentru contribuabil

MFP-ANAF cod 14.13.30.99

Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Data emiterii: .

Conducatorul organului de executare

Nume si prenume ..

Semnatura ..

L.S.

1. Denumire: TITLUL EXECUTORIU

2. Cod: 14.13.30.99

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 136 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 2 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la debitor

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Dosar de executare nr. ./.

Nr. .. din

SOMATIE

Catre ..

cod de identificare fiscala*1) ..

str. .. nr. ., bloc ., sc. ., et. ., ap. .., sector , localitatea , judetul

In baza art. 140 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidenta fiscala cu urmatoarele sume de plata, pentru care s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de . anexat/anexate.

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

| Natura obligatiei|Titlul |Termenul legal de |Numar de | Cuantumul sumei|

| fiscale*2) |executoriu |plata sau perioada |evidenta | datorate*4) |

| |nr./data*3)|pentru care a fost |a platii*)| (lei) |

| |calculata | | |

| |dobanda/penalitatea| | |

*1) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*2) se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii: dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de MFP prin ANAF si unitatile sale teritoriale;

*3) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

*4) dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obligatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.

*) Se inscrie obligatoriu pe documentul reprezentand plata efectuata de contribuabil/pentru contribuabil

MFP-ANAF cod 14.13.28.99

Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor art. 140 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de catre dvs.

Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducatorul organului de executare

Nume si prenume ..

Semnatura ..

L.S.

Seful compartimentului

Nume si prenume ..

Semnatura ..

1. Denumire: SOMATIE

2. Cod: 14.13.28.99

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 140 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 2 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la debitor

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Dosar de executare nr. ./.

Nr. .. din

ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII

Catre

.*1) .

In baza art. 144 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se infiinteaza poprirea asupra sumelor de bani datorate de dv. cu orice titlu, debitorului urmarit*2) .. conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de , anexat/anexate in copie certificata.

Sumele vor fi retinute si virate in conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului .. dupa cum urmeaza:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

| Natura | Titlul | Numar de | Cuantumul sumei| Nr. contului in care|

| obligatiei | executoriu | evidenta a | datorate | urmeaza a se vira |

| fiscale*3) | nr./data*4) | platii*) | (lei) | suma retinuta |

| TOTAL | | | | |

In termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati daca datorati, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus-mentionat.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducatorul organului de executare

Nume si prenume ..

Semnatura ..

L.S.

*1) numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a tertului poprit;

*2) numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului;

*3) se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii: dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de MFP prin ANAF si unitatile sale teritoriale;

*4) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.

*) Se inscrie obligatoriu pe documentul reprezentand plata efectuata de contribuabil/pentru contribuabil

MFP-ANAF cod 14.13.12.99

1. Denumire: ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII

2. Cod: 14.13.12.99

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 144 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 2 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la tertul poprit

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Dosar de executare nr. ./.

Nr. .. din

ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITATILOR BANESTI

Catre,

*1).

In temeiul art. 144 alin. (11) si alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se indisponibilizeaza de indata, in masura in care este necesar pentru stingerea obligatiilor fiscale, sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si/sau valuta deschise la unitatea dv. de catre debitorul*2) .., conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de .., anexat/anexate in copie certificata.

Sumele vor fi retinute si virate in conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului .. dupa cum urmeaza:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

| Natura obligatiei| Titlul | Numar de | Cuantumul | Nr. contului in |

| fiscale*3) | executoriu | evidenta | sumei | care urmeaza a se |

| nr./data*4) | a platii*) | datorate | vira suma retinuta |

| | | (lei) | |

TOTAL | | | | | |__________________|_____________|____________|___________|____________________|

Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii prezentei, nu veti proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, si nu veti accepta alte plati din conturile acestuia, pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.

In termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati infiintarea popririi.

*1) denumirea si domiciliul fiscal al bancii;

*2) numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului;

*3) se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii: dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de MFP prin ANAF si unitatile sale teritoriale;

*4) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.

*) Se inscrie obligatoriu pe documentul reprezentand plata efectuata de contribuabil/pentru contribuabil

MFP-ANAF cod 14.13.12.99/a

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Va multumim pentru cooperare,

Conducatorul organului de executare

Nume si prenume .

Semnatura .

L.S.

1. Denumire: ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITATILOR BANESTI

2. Cod: 14.13.12.99/a

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 144 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 2 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la banca

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Dosar de executare nr. ./.

Nr. .. din

PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE

incheiat astazi , luna .., anul , ora ., in localitatea , str. . nr.

In temeiul art. 146 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul executor fiscal, cu legitimatia nr. .., delegatia nr. ., am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului*1) . cu domiciliul fiscal in localitatea ., str. . nr. .., sector .., bloc .., sc. .., ap. .., judet , cod de identificare fiscala*2) , caruia desi i s-a comunicat somatia nr. .. din .., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de constand in:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ______

| Natura obligatiei | Titlul executoriu | Cuantumul sumei datorate*5)|

| fiscale*3) | nr./data*4) | (lei) |

*1) nume, prenume/denumire;

*2) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*3) se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii: dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de MFP prin ANAF si unitatile sale teritoriale;

*4) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

*5) dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obligatiilor de plata provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.

MFP-ANAF cod 14.13.13.99

Pentru stingerea creantelor fiscale, s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul proces-verbal.

In cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile sechestrate deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face inaintea procedurii de valorificare.

Sechestrul aplicat confera creditorului fiscal un drept de gaj in sensul prevederilor dreptului comun.

Sechestrul s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:

., domiciliat in .., legitimat cu .., in calitate de ,

., domiciliat in .., legitimat cu .., in calitate de . .

Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate masuri spre neschimbare, constand in*6): bunurile fiind lasate in custodia .., din localitatea , str.. nr. ., care va depozita bunurile in localitatea , str. nr. .. .

Drepturi reale si sarcini care greveaza bunurile mobile ..

In legatura cu bunurile mobile sechestrate, debitorul . mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior

Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele obiectii:

..

..

..

Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cat timp dureaza executarea silita.

In cazul in care obligatia fiscala nu este stinsa in termen de 15 de zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat in exemplare.

Executorul fiscal Debitorul

(sau persoana majora cu care locuieste)

Nume si prenume . Nume si prenume ..

Semnatura . Semnatura ..

Martori:

Nume si prenume ..

Semnatura ..

Custode:

Nume si prenume ..

Semnatura ..

*6) punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, mentionandu-se bunurile mobile supuse acestor masuri;

*7) se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de fata la sechestrare refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru.

ANEXA 1

la Procesul-verbal

de sechestru nr. . din

Dosar de executare

Nr. ./.

__________ ______ ____ __________ ______ ____ _________

| Denumirea bunurilor mobile, | Cantitatea | Valoarea estimativa |

| descriere, semne particulare de | | (exclusiv TVA) |

| identificare, stare de uzura, | | - lei - |

| daca este cazul | | |

TOTAL: |

Executor fiscal Debitorul

(sau persoana majora cu care locuieste)

Nume si prenume . Nume si prenume ..

Semnatura . Semnatura ..

Martori:

Nume si prenume ..

Semnatura ..

Custode:

Nume si prenume ..

Semnatura ..

1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE + ANEXA LA PROCESUL-VERBAL DE SECHESTRU DIN ..

2. Cod: 14.13.13.99

3. Format: A4/t2 + A4/t1

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete + se tipareste pe o singura fata, blocuri a 150 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 146 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 2 sau 3 exemplare, dupa caz, de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la debitor

1 exemplar la custode (daca este cazul)

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Dosar de executare nr. ./.

Nr. .. din

PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE

incheiat astazi , luna .., anul , ora ., in localitatea .., str. . nr.

In temeiul art. 149 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul executor fiscal, cu legitimatia nr. , delegatia nr. am procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului*1) ., cu domiciliul fiscal in localitatea , str. . nr. , sector .., bloc .., sc. .., ap. .., judet , cod de identificare fiscala*2) , caruia desi i s-a comunicat somatia nr. din .., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de constand in:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ______

| Natura obligatiei | Titlul executoriu | Cuantumul sumei datorate*5)|

| fiscale*3) | nr./data*4) | (lei) |

Pentru stingerea creantelor fiscale, s-a procedat la sechestrarea urmatoarelor bunuri imobile:

- cladire in suprafata de .. compusa din si construita din ..

*1) nume, prenume/denumire;

*2) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*3) se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii: dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de MFP prin ANAF si unitatile sale teritoriale;

*4) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

*5) dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obligatiilor de plata provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.

MFP-ANAF cod 14.13.34.99

stare de uzura/semne particulare . situata in localitatea , str. nr. , detinuta in baza*6) evaluata la suma de .. lei (exclusiv TVA);

- teren*7) .. in suprafata de . situat in ., str. . nr. detinut in baza*6) . evaluat la suma de . lei (exclusiv TVA).

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

In cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face inaintea procedurii de valorificare.

Sechestrul aplicat constituie ipoteca legala.

Sechestrul s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:

., domiciliat in .., legitimat cu .., in calitate de ,

., domiciliat in .., legitimat cu .., in calitate de .

Drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul

In legatura cu bunurile imobile sechestrate, debitorul mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior

Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele obiectii:

..

..

Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cat timp dureaza executarea silita.

Daca obligatia fiscala nu este stinsa in termen de 15 zile se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat in exemplare*8) ..

Executor fiscal Debitorul

(sau persoana majora cu care locuieste)

Nume si prenume . Nume si prenume ..

Semnatura . Semnatura ..

Martori:

Nume si prenume ..

Semnatura ..

*6) se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului;

*7) se va mentiona felul terenului;

*8) se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru.

1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE

2. Cod: 14.13.34.99

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 149 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la debitor

1 exemplar la Biroul de Carte funciara

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Dosar de executare nr. ./.

Nr. .. din

PROCES-VERBAL DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU

incheiat astazi , luna , anul , in baza art. 150 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere ca debitorul*1) .. cu domiciliul fiscal in localitatea .., str. . nr. .., sector , bloc .., sc. .., et. .., ap. , judetul , cod de identificare fiscala*2) .. in baza titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de . are urmatoarele obligatii de plata:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ______

| Natura obligatiei | Titlul executoriu | Cuantumul sumei datorate*5)|

| fiscale*3) | nr./data*4) | (lei) |

Intrucat sumele mentionate mai sus nu au fost achitate desi debitorului i s-a comunicat somatia nr. ./, pentru stingerea creantei fiscale s-a inceput procedura de executare silita (asupra bunurilor imobile, a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini sau a unui ansamblu de bunuri, dupa caz) si s-a incheiat procesul-verbal de sechestru (pentru bunuri imobile/bunuri imobile si bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) nr./data*6) constand in:

*1) nume, prenume/denumire;

*2) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*3) se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii: dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de MFP prin ANAF si unitatile sale teritoriale;

*4) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

*5) dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obligatiilor de plata provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi;

*6) in cazul in care s-au emis mai multe procese-verbale de sechestru, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

MFP-ANAF cod 14.13.14.99

- cladire in suprafata de ., compusa din ., construita din .., situata in localitatea .., str. .. nr. , bloc .., et. .., sc. .., ap. .., evaluata la suma de .. lei (exclusiv TVA).

- teren in suprafata de .., felul terenului .., situat in localitatea ., str. . nr. .., evaluat la suma de .. lei (exclusiv TVA).

- alte bunuri imobile (fructe neculese si recolte prinse de radacini)

- bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri)

Pentru administrarea bunurilor sechestrate, se numeste administrator sechestru*7) .. din localitatea .., str. nr. .., bloc .., sc. .., ap. .., cod de identificare fiscala*2)

In cazul in care administrator sechestru este numita alta persoana fizica sau juridica decat debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizatie administratorului sechestru tinand seama de activitatea depusa.

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de instituire a administratorului sechestru s-a incheiat in 3 exemplare, din care unul ramane la dosarul de executare, unul s-a inmanat debitorului si unul s-a inmanat administratorului sechestru.

Executor fiscal

Nume si prenume .

Semnatura .

Legitimatia nr. .

Am primit in pastrare in calitate de administrator sechestru bunurile aratate in prezentul proces-verbal de care raspund si am luat cunostinta de obligatiile pe care le am.

Obligatiile administratorului sechestru sunt cele prevazute in art. 150 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in Normele metodologice date in aplicarea acesteia.

Administrator sechestru

Nume si prenume .

Semnatura .

*7) nume, prenume/denumire administrator sechestru.

1. Denumire: PROCES-VERBAL DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU

2. Cod: 14.13.14.99

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 150 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la debitor

1 exemplar la administratorul sechestru

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Dosar de executare nr. ./.

Nr. .. din

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*1)

incheiat astazi , luna .., anul , ora ., in localitatea .., str. . nr.

locul predarii/primirii

In temeiul art. 154 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul executor fiscal, cu legitimatia nr. ../, am predat/primit urmatoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal incheiat la data de .., inregistrat sub nr. ../.., la DGFP/AFP . care vor fi supuse vanzarii in regim de consignatie.

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

| Denumirea bunurilor mobile,| U.M. | Cantitatea | Pretul | Cota | Valoarea |

| descriere, stare de uzura, | | | unitar/| TVA* | (lei) |

| semne particulare de | | | U.M. | aferenta| |

| identificare | | | | | |

*) In cazul vanzarii bunurilor mobile care intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, se aplica regimul normal de determinare a bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca bunurile sunt noi, si regulile speciale de determinare a bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca bunurile sunt second-hand. Potrivit prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru vanzarea bunurilor mobile noi in sistem de consignatie, baza de impozitare este constituita din tot ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta din partea cumparatorului. Pentru vanzarea bunurilor second-hand in sistem de consignatie, se aplica regulile speciale prevazute la pct. 70 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.

Subsemnatul .., legitimat cu ., in calitate de reprezentant al*2) .., am primit/predat bunurile mobile enumerate mai sus.

Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate si expuse la vedere pentru vanzare si nu pot fi vandute cu plata in rate.

*1) se incheie cu ocazia predarii bunurilor mobile pentru vanzare in regim de consignatie, precum si cu ocazia predarii bunurilor mobile nevandute;

*2) unitatea de vanzare in regim de consignatie

MFP-ANAF cod 14.13.32.99

Sumele realizate din vanzarea acestor bunuri mobile se varsa in termen de doua zile lucratoare in contul nr. .., deschis la unitatea de trezorerie a statului dupa retinerea comisionului de .% .

Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Executor fiscal Reprezentantul unitatii

de vanzare in regim de consignatie

Nume si prenume . Nume si prenume ..

Semnatura . Semnatura ..

1. Denumire: PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

2. Cod: 14.13.32.99

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 154 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 2 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la unitatea pentru vanzare in regim de consignatie

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Dosar de executare nr. ./.

Nr. .. din

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul luna .. ziua ..

In temeiul art. 157 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de ., luna ., anul , ora .., in localitatea , str. .. nr. , se vor vinde prin*1) urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului*2) cu domiciliul fiscal in localitatea .., str. nr. .., bl. ., sc. , etaj .., ap. .., cod de identificare fiscala*3) ..

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

| Denumirea bunului mobil, descriere | Pretul de evaluare | Cota TVA/ |

| sumara: (se vor indica drepturile | sau de pornire a | neimpozabila*)|

| reale si privilegiile care greveaza | licitatiei, exclusiv | |

| bunurile, daca este cazul) | TVA, este de .. lei | |

| |

| |

| |

| |

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile este /neimpozabila in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.

*1) se va indica metoda de vanzare

*2) se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea debitorului

*3) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

MFP-ANAF cod 14.13.15.99

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul

Data afisarii: ..

Conducatorul organului de executare

Nume si prenume .

Semnatura .

L.S.

Executor fiscal:

Nume

Prenume

Semnatura .

1. Denumire: ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

2. Cod: 14.13.15.99

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 157 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in mai multe exemplare de organul de executare

8. Circula: cate 1 exemplar la sediul organului de executare, al consiliului local, la locul stabilit pentru vanzare, orice alt loc public

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Dosar de executare nr. ./.

Nr. .. din

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA

PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul luna .. ziua ..

In temeiul art. 157 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de .., luna .., orele ., anul .., in localitatea ., str. . nr. .., se vor vinde prin*1) urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului*2) , cu domiciliul fiscal in localitatea .., str. nr. .., bl. ., sc. ., etaj ., ap. ., cod de identificare fiscala*3) :

a) - cladire in suprafata de . compusa din si construita din .. situata in localitatea ., str. . nr. , pret de evaluare/de pornire al licitatiei .. lei (exclusiv TVA*)

b) - teren*4) . in suprafata de .. situat in localitatea ., str. .. nr. pret de evaluare/de pornire al licitatiei .. lei (exclusiv TVA*)

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este ../neimpozabil in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.

Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele:

Creditori*5) Sarcini*6)

. .

. .

. .

*1) Se va indica metoda de vanzare;

*2) Se va preciza numele si prenumele sau denumirea debitorului;

*3) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*4) Se va mentiona felul terenului;

*5) Se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea, precum si domiciliul sau sediul creditorilor urmaritori;

*6) Se vor arata drepturile reale si privilegiile existente asupra bunurilor imobile si orice alte sarcini inscrise la Biroul de carte funciara, precum si titularii si domiciliul sau sediul acestora

MFP-ANAF cod 14.13.15.99/a

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul .

Data afisarii:

Conducatorul organului de executare

Nume si prenume .

Semnatura .

L.S.

Executor fiscal

Nume

Prenume

Semnatura .

1. Denumire: ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

2. Cod: 14.13.15.99/a

3. Format: A4/t1 (2 pagini)

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 157 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in mai multe exemplare de organul de executare

8. Circula: cate 1 exemplar la locul unde se afla imobilul, la sediul organului de executare, al consiliului local in a carui raza teritoriala este situat imobilul, la locul stabilit pentru tinerea licitatiei, orice alt loc public

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .., Localitatea

Dosar de executare nr. ../.

Nr. .. din ..

PROCES-VERBAL DE LICITATIE

PENTRU BUNURI MOBILE

incheiat astazi , anul .., luna , orele ., in localitatea .., str. . nr.

in temeiul art. 158 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Pentru stingerea creantelor fiscale restante, fata de debitorul*1) ., din localitatea , str. nr. .., cod de identificare fiscala*2) ., in suma de . lei specificate in titlul executoriu/titlurile executorii nr./data*3) .. emis/emise de . s-a sechestrat bunul mobil inscris in procesul-verbal de sechestru nr. din .. intocmit de

Valorificarea bunului mobil prin vanzare la licitatie a fost adusa la cunostinta publica prin publicarea la data de .. in conformitate cu prevederile art. 157 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a anuntului de vanzare, care a fost afisat la sediul*4) .., la*5) .., precum si .*6).

In baza art. 157 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunului mobil sechestrat prin vanzare la licitatie, dupa cum urmeaza:

Executorul fiscal a dat citire anuntului de vanzare, care cuprinde:

- datele de identificare a bunului mobil

- descrierea sumara

- drepturile reale si celelalte sarcini care greveaza bunul mobil

..

- pretul de pornire al licitatiei (lei) .. (exclusiv TVA)

- data . ora locul vanzarii

- numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal al debitorului

..

..

*1) nume, prenume/denumire;

*2) se va mentiona: codul numeric personal, nr. de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*3) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

*4) organul de executare care organizeaza licitatia si primaria in raza caruia se afla bunurile imobile sechestrate;

*5) locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei, sediul si domiciliul debitorului;

*6) alte locuri unde a fost afisat anuntul de vanzare

MFP-ANAF cod 14.13.33.99

- creditori urmaritori ..

.

Executorul fiscal a facut prezentarea ofertelor scrise primite si a dovezii platii sumei reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (se vor mentiona toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de fiecare participant)

.

.

.

Pretul de evaluare a bunului mobil (lei) . (exclusiv TVA);

Licitatia*7) . a inceput de la pretul de (lei)*8) . (exclusiv TVA);

Adjudecarea s-a facut in favoarea*9) la pretul de adjudecare de (lei) pentru care s-a calculat TVA in valoare de (lei).

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

Adjudecatarul va plati pretul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitatie, in lei, in numerar sau prin decontare bancara in cel mult 5 zile de la data adjudecarii, la unitatea de trezorerie a statului . in contul ..

Cu privire la vanzarea la licitatie s-au facut urmatoarele obiectii:

..

..

In conformitate cu prevederile art. 159 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca adjudecatarul nu plateste in termenul stabilit, acesta este obligat sa achite cheltuielile prilejuite de o noua licitatie si, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie va fi mai mic, diferenta de pret. Adjudecatarul va putea sa achite la urmatoarea licitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. Daca la urmatoarea licitatie bunul nu va fi vandut, adjudecatarul este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea acestuia.

*10) ..

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de licitatie s-a incheiat in .. exemplare.

Comisia de licitatie:

Nume, prenume, semnatura Participanti

L.S. Nume, prenume, semnatura

L.S.

*7) se va mentiona licitatia I, II, III etc., dupa caz;

*8) cel mai mare pret din ofertele scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei, in caz contrar, licitatia va incepe de la pretul de pornire a licitatiei;

*9) nume, prenume/denumire, domiciliul fiscal, precum si contul bancar al adjudecatarului, dupa caz;

*10) se mentioneaza situatia in care vanzarea nu s-a realizat, daca este cazul.

1. Denumire: PROCES-VERBAL DE LICITATIE PENTRU BUNURI MOBILE

2. Cod: 14.13.33.99

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 158 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul sau legal)

1 exemplar la debitor

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .. Localitatea .

Dosar de executare nr. ../.

Nr. .. din ..

PROCES-VERBAL DE LICITATIE

PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI

incheiat astazi ., anul ., luna ., orele .., in localitatea ., str. . nr. in temeiul art. 158 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Pentru stingerea creantelor fiscale restante, fata de debitorul*1) .., din localitatea ., str. .. nr. ., cod de inregistrare fiscala*2) ., in suma de .. lei, specificate in titlul executoriu/titlurile executorii nr./data*3) .. emis/emise de . s-au sechestrat bunurile inscrise in procesul-verbal de sechestru nr. . din . intocmit de ..

Valorificarea bunurilor prin vanzare la licitatie a fost adusa la cunostinta publica prin publicarea la data de .. in conformitate cu prevederile art. 157 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .. a anuntului de vanzare, care a fost afisat la sediul*4) ., la *5) , precum si*6)

In baza art. 157 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie, dupa cum urmeaza:

Executorul fiscal a dat citire anuntului de vanzare, care cuprinde:

- datele de identificare a bunurilor (cladire si/sau teren, ansamblu de bunuri)

..

..

- descrierea sumara

- drepturile reale si celelalte sarcini care greveaza bunurile

..

..

- pretul de pornire al licitatiei (lei) . (exclusiv TVA)

- data . ora .. locul vanzarii .

- numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal al debitorului

..

- creditori urmaritori

..

*1) nume, prenume/denumire;

*2) se va mentiona: codul numeric personal, nr. de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*3) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

*4) organul de executare care organizeaza licitatia si primaria in raza caruia se afla bunurile sechestrate;

*5) locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei, sediul si domiciliul debitorului;

*6) alte locuri unde a fost afisat anuntul de vanzare

MFP-ANAF cod 14.13.38.99/a

Executorul fiscal a facut prezentarea ofertelor scrise primite si a dovezii platii sumei reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (se vor mentiona toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de fiecare participant) ..

Pretul de evaluare a bunurilor (lei) (exclusiv TVA)

Licitatia*7) . a inceput de la pretul de (lei)*8) .. (exclusiv TVA)

Adjudecarea s-a facut in favoarea*9) . la pretul de adjudecare de (lei) . pentru care s-a calculat TVA in valoare de (lei).

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

Adjudecatarul va plati pretul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitatie, in lei, in numerar sau prin decontare bancara in cel mult 5 zile de la data adjudecarii.

Plata se va face integral sau in .. rate lunare, cu un avans de*10) (lei) .. si cu plata unei dobanzi de ., la unitatea de trezorerie a statului in contul

Cu privire la vanzarea la licitatie s-au facut urmatoarele obiectii:

..

In conformitate cu prevederile art. 159 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca adjudecatarul nu plateste in termenul stabilit, acesta este obligat sa achite cheltuielile prilejuite de o noua licitatie si, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie va fi mai mic, diferenta de pret. Adjudecatarul va putea sa achite la urmatoarea licitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. Daca la urmatoarea licitatie bunul nu va fi vandut, adjudecatarul este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea acestuia.

In conformitate cu art. 160 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul platii pretului in rate, cumparatorul nu va putea instraina bunul decat dupa plata pretului in intregime si a dobanzii stabilite*11)

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de licitatie s-a incheiat in .. exemplare.

Comisia de licitatie:

Nume, prenume, semnatura Participanti

LS. Nume, prenume, semnatura

. LS.

. ..

. ..

*7) se va mentiona licitatia I, II, III etc., dupa caz;

*8) cel mai mare pret din ofertele scrise, daca acesta este superior pretului de pornire al licitatiei, in caz contrar, licitatia va incepe de la pretul de pornire al licitatiei;

*9) nume, prenume/denumire, domiciliul fiscal, precum si contul bancar al adjudecatarului, dupa caz;

*10) minimum 50% din pretul de adjudecare a imobilului si 50% din valoarea TVA;

*11) se mentioneaza situatia in care vanzarea nu s-a realizat, daca este cazul.

1. Denumire: PROCES-VERBAL DE LICITATIE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI

2. Cod: 14.13.38.99/a

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 158 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul sau legal)

1 exemplar la debitor

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

Regim special

AF MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP ./

Str. .. nr. . Localitatea

Dosar de executare nr. /.

Nr. . din

PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE

PENTRU BUNURI IMOBILE

SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI

Incheiat astazi .. luna . anul . ora .

in temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Conform procesului-verbal de licitatie nr. . din data de .. emis de . s-a valorificat prin vanzare la licitatie*1)

Debitor: Cumparator:

.

.

(nume, prenume/denumire, forma (nume, prenume/denumire, forma

juridica) juridica)

cod de identificare fiscala*2) cod de identificare fiscala*2)

str. . nr. . str. . nr. .

localitatea localitatea

judetul . judetul .

Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):

- cladire in suprafata de .. compusa din si construita din stare de uzura/elemente particulare .. situata in localitatea .. str. .. nr. ..

- teren*3) .. in suprafata de . situat in str. .. nr. ..

- alte bunuri

..

Adjudecarea s-a facut la pretul de adjudecare de . (lei) pentru care s-a calculat T.V.A. in suma de . (lei).

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare,

*1) denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri);

*2) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*3) se va mentiona felul terenului.

MFP-ANAF cod 14.13.36.99/a

Tiparit la C.N. 'Imprimeria Nationala' S.A. Format A4/t2

bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

1. In cazul vanzarii cu plata pretului in intregime, s-au achitat sumele:

- lei, reprezentand taxa de participare la licitatie, cu chitanta/ordin de plata nr./data , in contul nr. .;

- lei, reprezentand pretul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitatie, exclusiv TVA aferenta, cu chitanta/ordin de plata nr./data . in contul nr. .;

- lei, reprezentand TVA aferenta cu chitanta/ordin de plata nr./data , in contul nr. ..

2. In cazul vanzarii cu plata pretului in rate:

a) sume achitate:

- .. lei, reprezentand taxa de participare la licitatie, cu chitanta/ordin de plata nr./data .., in contul nr. .;

- . lei, reprezentand avansul diminuat cu valoarea taxei de participante la licitatie, exclusiv TVA aferenta avansului, cu chitanta/ordin de plata nr./data .. in contul nr. .;

- lei, reprezentand TVA aferenta avansului*4), cu chitanta/ordin de plata nr./data ., in contul nr. .

b) suma ramasa de plata: .. lei

*5) .

Potrivit dispozitiilor art. 161 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cumparatorul nu va putea instraina bunul decat dupa plata in intregime a pretului si a dobanzii stabilite in cazul vanzarii cu plata pretului in rate.

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza caruia se face inscrierea in Cartea funciara; procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza caruia se emite titlul executoriu impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 - 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a incheiat in exemplare.

Conducatorul organului de executare

Nume si prenume .

Semnatura

L.S. Cumparator

(sau reprezentantul sau legal)

Nume, prenume, semnatura

Executor fiscal

Nume

Prenume

Semnatura .

*4) Avansul este de minim 50% din pretul de adjudecare a bunului imobil si TVA aferenta.

*5) Se va mentiona: numarul ratelor ramase de plata, cuantumul pentru fiecare rata, dobanda si TVA aferente.

1. Denumire: PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI

2. Cod: 14.13.36.99/a

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tiparire: formular cu regim special de inseriere si de numerotare, tiparit pe ambele fete, in blocuri a cate 150 file, formate din 50 seturi cu cate 3 file numerotate cu acelasi numar, in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar (albastru) la cumparator

1 exemplar (verde) la debitor

9. Se arhiveaza: 1 exemplar (rosu) la dosarul de executare

MODEL

Regim special

AF MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP ./

Str. .. nr. . Localitatea

Dosar de executare nr. /.

Nr. . din

PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE

PENTRU BUNURI IMOBILE

Incheiat astazi .. luna . anul . ora .

in temeiul art. 162 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Conform procesului-verbal de licitatie nr. . din data de .. emis de . s-a valorificat prin vanzare la licitatie*1)

Debitor: Cumparator:

.

.

(nume, prenume/denumire, forma (nume, prenume/denumire, forma

juridica) juridica)

cod de identificare fiscala*2) cod de identificare fiscala*2)

str. . nr. . str. . nr. .

localitatea localitatea

judetul . judetul .

- datele de identificare ale bunului mobil .

..

..

..

..

- descrierea sumara

..

..

..

..

*1) denumirea bunului adjudecat;

*2) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz

MFP-ANAF cod 14.13.36.99

Tiparit la C.N. 'Imprimeria Nationala' SA Format A4/t2

Adjudecarea s-a facut la pretul de adjudecare de .. lei, pentru care s-a calculat T.V.A. in suma de .. lei.

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

Cumparatorul a efectuat plata pretului in intregime, in numerar sau cu ordin de plata, dupa cum urmeaza:

- .. lei, reprezentand taxa de participare la licitatie, cu chitanta/ordin de plata nr./data ., in contul nr. ;

- .. lei, reprezentand pretul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitatie, exclusiv TVA aferenta, cu chitanta/ordin de plata nr./data .., in contul nr. .;

- .. lei, reprezentand TVA aferenta cu chitanta/ordin de plata nr./data ., in contul nr. .

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 - 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a incheiat in exemplare.

Conducatorul organului de executare

Nume si prenume .

Semnatura

L.S. Cumparatorul

(sau reprezentantul sau legal)

Nume, prenume, semnatura

L.S.

Executor fiscal

Nume

Prenume

Semnatura .

1. Denumire: PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE

2. Cod: 14.13.36.99

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tiparire: formular cu regim special de inseriere si de numerotare, tiparit pe ambele fete, in blocuri a cate 150 file, formate din 50 seturi cu cate 3 file numerotate cu acelasi numar, in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

5. Se difuzeaza: gratuit.

6. Se utilizeaza: in baza art. 162 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare.

8. Circula: 1 exemplar (albastru) la cumparator

1 exemplar (verde) la debitor

9. Se arhiveaza: exemplarul 2 (rosu) la dosarul de executare

MODEL

Proces-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite - MFP-ANAF cod 14.13.37.99 *** Abrogat

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .. Localitatea .

Dosar de executare nr. ../.

Nr. .. din ..

PROCES-VERBAL

PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITA NR. .

incheiat in temeiul art. 164 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Pentru stingerea creantelor fiscale in sarcina debitorului*1) .., din localitatea .., str. nr. ., bloc ., sc. ., ap. .., cod de identificare fiscala*2) , in temeiul titlului executoriu/titlurilor executorii nr./data*3) ., emis/emise de , s-a aplicat procedura de executare silita pentru care s-au efectuat urmatoarele cheltuieli de executare:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________

| Felul cheltuielilor | Denumirea documentului justificativ, | Suma (lei) |

| de executare | nr. si data | |

In conformitate cu prevederile art. 164 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul inscris constituie titlu executoriu.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Data emiterii .

Conducatorul organului de executare

Nume si prenume ..

Semnatura ..

LS.

Executor fiscal

Nume si prenume .

Semnatura .

*1) nume, prenume/denumire;

*2) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*3) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numarul si data emiterii

MFP-ANAF cod 14.13.35.99

1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITA

2. Cod: 14.13.35.99

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 164 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata

7. Se intocmeste: in 2 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la debitor

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala /AFP /Str. .. nr. .. Localitatea .

Dosar de executare nr. ../.

Nr. .. din ..

PROCES-VERBAL

PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI

REZULTATE DIN EXECUTARE SILITA

incheiat astazi , luna , anul .., orele , in temeiul art. 167 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Pentru stingerea creantelor fiscale fata de debitorul*1) .., din localitatea , str. nr. cod de identificare fiscala*2) , in suma de .. lei, specificate in titlul executoriu nr./data*3) .., emis de ., s-a procedat la aplicarea modalitatilor de executare silita in urma carora a rezultat suma de .. lei, la data de

S-a procedat la distribuirea sumei rezultata urmatorilor creditori care au participat la executarea silita ori si-au depus titlurile pana la data incheierii prezentului proces-verbal, astfel:

- lei -

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

|Nr. | Numele sau | Domiciliul| Natura | Numar de| Cuantumul|Suma |

|crt.| denumirea | fiscal | creantei | evidenta| creantei |distribuita/|

| | creditorului| | si titlul*3)| a | |nr. cont |

| | | | care o | platii*)| | |

| | | | constata | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

*1) Nume, prenume/denumire

*2) Se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*3) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii ori/si s-au depus mai multe titluri, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

*) Se inscrie obligatoriu pe documentul reprezentand plata efectuata de contribuabil/pentru contribuabil.

MFP-ANAF cod 14.13.38.99

Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate prin executare silita, persoanele prezente formuleaza urmatoarele observatii sau refuza sa semneze din urmatoarele motive:

..

..

..

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducatorul organului Creditorii, Reprezentanti ai creditorilor

de executare, prezenti la distribuire,

Nume si prenume Nume si prenume

. Semnatura .

Semnatura

L.S.

Executor fiscal

Nume ..

Prenume ..

Semnatura

1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI REZULTATE DIN EXECUTARE SILITA

2. Cod: 14.13.38.99

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 167 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 2 sau mai multe exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la debitor

cate 1 exemplar pentru creditorii care au participat la

executare sau care si-au depus titlurile pana la data incheierii

procesului-verbal

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP /AFP ..

Str. .. nr. .. Localitatea

Aprobat/Data

Conducatorul organului de executare

Semnatura

LS.

Avizat,

Compartiment juridic,

PROCES-VERBAL

de constatare a insolvabilitatii

incheiat astazi luna anul .

In baza art. 171 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca debitorul .., cu ultimul domiciliu fiscal cunoscut in localitatea ., str. .. nr. ., blocul ., scara ., etajul ., apartamentul ., cod de identificare fiscala*1) , a fost inscris in evidenta fiscala cu urmatoarele obligatii fiscale, conform titlurilor executorii ., emise de

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

| Natura obligatiei | Termenul de plata | Suma datorata (lei) |

| Anul | Luna | Ziua | Debit | Accesorii |

| | | | |____________________|

| | | | | | Dobanzi| Penalitati|

| | | | | | de |

| | | | | | intarziere|

Pentru incasarea si executarea silita a acestor sume s-au luat urmatoarele masuri:

- s-a comunicat instiintarea de plata nr. /;

- s-a comunicat somatia nr. /..;

- s-a infiintat poprirea cu adresa nr. ../.;

- s-a infiintat sechestrul asupra bunurilor mobile, cu Procesul-verbal nr. ./, pentru ;

- s-au indisponibilizat bunuri imobile cu Procesul-verbal nr. /, dupa cum urmeaza:

..

..

MFP-ANAF cod 14.13.16.99

In urma aplicarii masurilor prevazute mai sus, s-au stins obligatii in suma de , insa debitorul figureaza in continuare cu urmatoarele obligatii fiscale:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

| Natura obligatiei | Termenul de plata | Suma datorata (lei) |

| Anul | Luna | Ziua | Debit | Dobanzi si/sau |

| | | | | penalitati de |

| | | | | intarziere*2) |

Pentru recuperarea obligatiilor fiscale mentionate, s-au luat urmatoarele masuri:

a) s-au facut cercetari la ultimul domiciliu fiscal cunoscut al debitorului si s-a constatat ca

..

..

b) s-au solicitat relatii de la compartimentele de evidenta a populatiei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si de la oficiile registrului comertului sau de la instantele judecatoresti, dupa caz, si s-a constatat ca

..

..

..

c) s-au cerut relatii de la unitatile sau de la persoanele fizice, unde si-a desfasurat activitatea in ultimii 3 ani si s-a constatat ca

..

..

..

d) s-au cerut relatii la organele de executare in raza carora s-a nascut debitorul sau a avut debitorul ultimul domiciliu/sediu, precum si de la cele in a caror raza teritoriala ori evidenta se afla sucursale sau puncte de lucru ale debitorului si s-a constatat ca

..

..

e) s-au solicitat de la organele si persoanele abilitate informatii cu privire la mostenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat si s-a constatat ca

..

..

..

f) s-au verificat documentele de constituire si de evidenta (act constitutiv, statut, contract de societate, acte aditionale de modificare a acestora, bilant contabil, balanta lunara etc.) si s-a constatat ca

..

..

g) s-au solicitat informatii societatilor bancare la care debitorul are conturi deschise si s-a constatat ca

..

..

h) s-au solicitat informatii de la institutiile care gestioneaza registrele publice sau de la alte organe abilitate, privind bunurile sau veniturile debitorului

..

..

i) s-a solicitat instantei judecatoresti competente deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment sau inscrierea in tabelul de creante, conform prevederilor Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

j) s-a angajat raspunderea la plata a altor persoane decat debitorul, conform procedurii prevazute de art. 25 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru suma de din care s-a achitat suma de ..;

k) s-au mai facut urmatoarele cercetari

..

..

In urma cercetarilor si constatarilor de mai sus rezulta ca debitorul se incadreaza in dispozitiile art. 171 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si este insolvabil, intrucat*3)

..

..

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate formula contestatie la organul de solutionare competent, in conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de art. 176 al aceluiasi act normativ.

Prezentul proces-verbal s-a incheiat in . exemplare, din care

..

.;

Sef compartiment

Semnatura .. Intocmit

Data

Executor fiscal

Numele si prenumele,

Semnatura ..

Se anexeaza urmatoarele documente justificative:

..

..

*1) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

*2) se completeaza si cu majorarile de intarziere si penalitati de orice fel datorate conform Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 si/sau Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, dupa caz.

*3) 1. debitorul nu are venituri sau bunuri urmaribile; 2. cand, dupa incetarea executarii silite, pornita impotriva debitorului, raman debite neachitate; 3. debitorul a disparut sau a decedat fara sa lase avere; 4. debitorul nu este gasit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut si, la acestea ori in alte locuri unde exista indicii ca a avut avere, nu se gasesc venituri sau bunuri urmaribile; 5. cand, potrivit legii, debitorul, persoana juridica, isi inceteaza existenta si cand au ramas neachitate obligatii bugetare.

1. Denumire: Proces-verbal de constatare a insolvabilitatii

2. Cod: 14.13.16.99

3. Format: A4/t3

4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 100 file

5. Se difuzeaza: gratuit

6. Se utilizeaza: in baza art. 171 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar la compartimentul de evidenta fiscala

1 exemplar la organul de executare

1 exemplar contribuabilului

9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executarePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3105
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved