Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


STAREA MEDIULUI IN MUNICIPIULUI BUCURESTI

Ecologie mediu+ Font mai mare | - Font mai micSTAREA MEDIULUI IN MUNICIPIULUI BUCURESTI

Romania si-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007 ca ipoteza de lucru pentru incheierea pregatirilor de aderare la Uniunea Europeana. Romania va implementa acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului pana la data aderarii, cu exceptia urmatoarelor acte comunitare:Calitatea aerului

Directiva Consiliului nr. 94/63/EC privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.

Managementul deseurilor

Directiva Consiliului nr.94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.

Directiva Consiliului nr.99/31/EC privind deseurile, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 10 ani, pana in anul 2017.

Directiva Consiliului nr.2000/76/EC privind incinerarea deseurilor, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.

Calitatea apei

Directiva nr.91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, pentru care se solicita o perioada de tranzitie 15 ani, pana in anul 2022.

Directiva nr.98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.

Directiva nr.76/464/EEC privind descarcarea substantelor periculoase (si a celor 7 directive fiice), pentru care se solicita o perioada de 8 ani, pana in anul 2015.

Directiva nr.91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 7 ani, pana in anul 2014.

Controlul poluarii industriale si managementul riscului

Directiva Cosiliului nr.96/61/EC privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii (IPPC), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.

Directiva Consiliului nr.1999/13/EC privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor in anumite activitati si instalatii (COV), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.

Directiva Consiliului nr.88/609/EEC privind limitarea emisiilor de poluanti specifici in atmosfera prin instalatii mari de ardere (LCP), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 5 ani, pana in anul 2012.

Legislatie orizontala

Romania a acceptat in totalitate acquis-ul comunitar din acest sector si va asigura deplina conformare cu prevederile si implementarea acestuia. Pentru acest sector, Romania nu a solicitat perioada de tranzitie.

Directiva 85/337/CEE modificata prin Directivele 97/11/CE si 2003/35/CE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Transpunere:

H.G. nr. 918/2002 (M.Of. nr. 686/17.09.2002) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, modificata prin H.G. nr. 1705/2005 (M.Of. nr. 970/22.10.2004).

Directiva 90/313/CEE si Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informatia de mediu

Transpunere:

H.G. nr. 1115/2002 (M.Of. nr. 781/28.10.2002) privind accesul liber la informatia privind    mediul.

Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului

Transpunere:

H.G. nr. 1076/2004 (M.Of. nr. 707/5.10.2004) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Directiva Consiliului 91/692/CEE privind standardizarea si rationalizarea rapoartelor asupra implementarii anumitor directive din domeniul mediului

Directiva 91/692/CEE nu necesita transpunere.

Decizia 93/389/CEE si Decizia 280/2004 privind monitorizarea si raportarea emisiilor de CO2 si alte gaze cu efect de sera

Directiva 93/389 nu se transpune in legislatia nationala, ea fiind implementata ca atare.

Calitatea aerului

Directiva 96/62/CE din 27/9/96 privind evaluarea si managementul calitatii aerului si directivele fiice:

Directiva Consiliului 1999/30/CE din 22/4/1999 privind valorile limita pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot si oxizi de azot, particule in suspensie si plumb in aerul atmosferic

Directiva 2000/69/CE din 16/11/2000 privind valorile limita pentru benzen si monoxid de carbon in aerul inconjurator

Directiva 2002/3/CE din 12/2/2002 privind poluarea aerului cu ozon

Transpunere:

O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei modificata si aprobata prin Legea nr. 655/2001(M.Of. nr. 773/.12.2001)

H.G. nr. 586/2004 (M.Of. nr. 398/03.05.2004) privind infiintarea si organizarea Sistemului Integrat de Evaluare si Gestionare a Calitatii Aerului (SNEGICA)

H.G. nr. 543/2004 (M.Of. nr. 393/04.05.2004) privind elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului in vederea atingerii valorilor limita sau a valorilor tinta intr-o anumita perioada de timp

H.G. nr. 731/2004 (M.Of. nr. 496/02.06.2004) privind aprobarea Strategiei Nationale pentru Protectia Atmosferei

H.G. nr. 738/2004 (M.Of. nr. 476/27.05.2004) privind aprobarea Planului National de Protectie a Atmosferei

Ordinul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania (M.Of. nr. 739/09.10.2002)

Ordinul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator (M.Of. nr. 765/21.10.2002)

Directiva    94/63/CE din 20/12/1994 privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service

Transpunere:

H.G. nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina (M.Of. nr. 348/29.06.2001)

Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 781/2004 (M.Of. nr. 1243/23.12.2004) care aproba Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 1103/2002 (M.Of. nr. 77/31.01.2002) pentru aprobarea Normelor metodologice privind masurarea si analiza emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

Ordinul MIR nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnica a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina (M.Of. nr. 10/10.01.2002)

Directiva 80/2001/CEE din 23/10/2001 privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in atmosfera de la instalatiile mari de ardere (amendata prin Directiva nr. 2003/87/CE) din 13/10/2003 prin care se stabileste o schema pentru comercializarea permiselor pentru emisiile de gaze cu efect de sera, in interiorul Comunitatii

Transpunere:

H.G. nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere

H.G. nr. 322/14.04.2005 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 541/2003

Directiva Consiliului nr. 98/70/EC privind calitatea benzinei si motorinei

Transpunere:

H.G. nr. 732/2001 (M.Of. nr. 461/13.08.2001) privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei

Decizia Consiliului nr. 93/389/CEE (amendata prin Directiva nr. 99/296/CEE) privind mecanismul de monitorizare comunitar pentru CO2 si alte gaze cu efect de sera

Transpunere:

Legea nr. 3/2001 de ratificare a protocolului la Conventia Cadru a Natiunilor Unite pentru schimbari climatice, adoptat la Kyoto, la 11 decembrie 1997

Directiva Consiliului 97/68/EC privind armonizarea legislatiei Statelor Membre referitoare la masurile luate impotriva emisiilor de gaze si particule poluante, provenite de la motoarele cu combustie interna instalate pe echipamente nerutiere.

Directiva Comisiei 2001/63/EC care adapteaza progresului tehnic Directiva 97/68/EC privind armonizarea legislatiei Statelor Membre referitoare la masurile luate impotriva emisiilor de gaze si particule poluante, provenite de la motoarele cu combustie interna instalate pe echipamente nerutiere.

Transpunere:

H.G. nr. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna, destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiei de gaze si particule poluante provenite de la acestea (M.Of. nr. 623/22.08.2002)

Ordinul MIR nr. 636/2002 privind desemnarea serviciului tehnic in vederea eliberarii aprobarii de tip pentru motoarele cu ardere destinate masinilor mobile nerutiere - (M.Of. nr. 947/23.12. 2002)

Regulamentul 2037/2000/CE din 29/6/2000 privind substantele care epuizeaza stratul de ozon

Transpunere:

Legea nr. 159 din 3 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

Calitatea apei

Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane

Transpunere:

H.G. nr. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (M.Of. nr. 187/2002)

H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.Of. nr. 398/11.05.2005) pentru modificarea H.G. nr. 188/28.02.2002 pentru aprobarea normelor privind conditiile de descarcare a apelor uzate in mediul acvatic

O.M. nr. 1141/06.12.2002 (M.Of. nr. 21/16.01.2003) privind aprobarea procedurii si competentelor de eliberare a permiselor si licentelor de gospodarire a apelor

O.M. nr. 1241/16.01.2003 (M.Of. nr. 104/19.02.2003) privind aprobarea procedurii pentru modificarea sau retragerea permiselor si licentelor de gospodarire a apelor

Directiva nr. 75/440/CEE privind calitatea ceruta a apelor de suprafata destinate prelevarii de apa potabila

Transpunere:

Ordinul MAPM nr. 377/2001 privind aprobarea obiectivelor de referinta pentru calitatea apelor de suprafata

H.G. 100/07.02.2002 (M.Of. nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila

O.M. nr. 1146/10.12.2002 (M.Of. nr. 197/27.03.2002) pentru aprobarea Normelor referitoare la obiectivele de referinta pentru clasificarea apelor de suprafata

Directiva 91/676/CEE privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole

Transpunere:

Ordinul MAPM nr. 740/08.08.2001 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

Ordinul comun al MAPM si MAAP nr. 452/2001 si 105951/2001 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Comisiei si a grupului de sprijin pentru aplicarea acestui plan (M.Of. nr. 296/06.06.2001)

Ordinul MAPM nr. 918 din 8 octombrie 2002 pentru aprobarea Codului bunelor practici agricole pentru uzul fermierilor

H.G. nr. 964/13.10.2000 (M.Of. nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

O.M. nr. 1072/19.12.2003 (M.Of. nr. 71/28.01.2004) privind aprobarea organizarii sistemului de monitorizare suport national integrat de supraveghere, control si decizii pentru reducerea poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole in apele subterane si de suprafata si pentru aprobarea Programului de supraveghere si control corespunzator si a procedurilor si instructiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluantilor din apele de suprafata si apele subterane

Ordinul nr. 241/2005 (M.Of. nr. 508.15.06.2005) al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole si a Listei localitatilor din bazinele/spatiile hidrografice unde exista surse de nitrati din activitati agricole (zone vulnerabile si potential vulnerabil)

Directiva 76/464/CEE privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic al Comunitatii (si cele 7 directive fiice)

Directiva Consiliului 82/176/CEE privind valorile limita si obiectivele de calitate pentru descarcarile de mercur provenite din industria producatoare de electrolize cu clor-alcali

Directiva Consiliului 83/513/CEE privind valorile limita si obiectivele de calitate pentru descarcarile de cadmiu

Directiva Consiliului 84/156/CEE privind valorile limita si obiectivele de calitate pentru evacuarile de mercur din sectoare, altele decat cele provenind din electroliza clorurilor alcalin, evacuari de mercur diferit

Directiva Consiliului 84/491/CEE privind valorile limita si obiectivele de calitate pentru evacuarile de hexaclorciclohexan (HCH)

Directiva Consiliului 86/280/CEE privind valorile limita si obiectivele de calitate pentru evacuarile unor substante periculoase precizate in lista I a anexei din Directiva 76/464/CEE

Directiva Consiliului 88/347/CEE care modifica anexa II din Directiva 86/280/CEE

Directiva Consiliului 90/415/CEE care modifica anexa II din Directiva 86/280/CEE

Transpunere:

H.G. nr. 18/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase (M.Of. nr. 132/20.02.2002) Amendat prin H.G. nr. 351/21.04.2005 (M.Of. nr. 428/20.05.2005)

H.G. nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa

H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritare periculoase

Ordinul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului nr. 377/2001 privind aprobarea obiectivelor de referinta pentru calitatea apelor de suprafata

Ordinul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 1141/2002 privind aprobarea procedurii si competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

O.M. al MAPM nr. 1406/03.03.2003 si al MSF nr. 191/07.03.2003 (M.Of. nr. 213/01.04.2003) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapida a riscului pentru mediu si sanatate umana

O.M. nr. 501/04.08.2003 (M.Of. nr. 591/20.08.2003 privind aprobarea Regulamentului pentru intocmirea inventarului initial al surselor de poluare pentru mediul acvatic si apelor subterane

O.M. nr. 35/02.04.2003 (M.Of. nr. 305/07.05.2003) privind aprobarea Metodelor de masurare si analiza folosite la determinarea substantelor prioritare/prioritare periculoase din apele uzate evacuate si apele de suprafata

O.M. nr. 370/19.06.2003 (M.Of. nr. 756/29.10.2003) privind aprobarea unei liste cu laboratoarele de referinta

O.M. nr. 44/09.01.2004 (M.Of. nr. 154/23.02.2004) privind aprobarea regulamentului de monitorizare a calitatii apei pentru substante prioritare/prioritare periculoase

Directiva 76/160/CEE privind calitatea apelor de imbaiere

Transpunere:

H.G. nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere (M.Of. nr. 350/ 27.05.2002)

Legea nr. 100/26.05.1998 (M.Of. nr. 204/01.07.1998) privind asistenta de sanatate publica

O.M. nr. 117/28.02.2002 (M.Of. nr. 181/18.03.2002) privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functiunii obiectivelor si activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului si a procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman

H.G. nr. 88/29.01.2004 (M.Of. nr. 133/13.02.2004) pentru aprobarea normelor de supraveghere, inspectie sanitara si control a zonelor naturale amenajate pentru imbaiere

O.M. nr. 536/23.06.1997 (M.Of. nr. 140/03.07.1997) pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

O.M. nr. 201/14.03.1997 (M.Of. nr. 348/09.12.1997) pentru aprobarea normelor metodologice pentru autorizatiile/permisele sanitare

Directiva nr.78/659/EEC asupra calitatii apelor dulci ce necesita protectie sau imbunatatire pentru a sustine viata pestilor

Transpunere:

Hotararea de Guvern nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole ( M.Of. nr. 196 din 22 martie 2002)

Directiva Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

Transpunere:

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (M. Of. nr. 552/2002)

Legea nr. 311/28.06.2004 (M.Of. nr. 582/30.06.2004) pentru amendarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

Directiva Cadru privind Apa nr. 2000/60/CEE

Transpunere:

Ordinul MAPM nr. 913 din 15 octombrie 2001 privind aprobarea continutului cadru al Planului de gospodarire a apelor pe bazin hidrografic

Ordinul MAPM nr. 1125/03.12.2002 pentru aprobarea Comitetului de Coordonare si Monitorizare a Implementarii Directivei Cadru 2000/60/CEE si a celorlalte directive din domeniul apei

Legea Apelor nr. 107/25.09.1996 (M.Of. nr. 244/08.10.1996)

Legea nr. 310/28.06.2004 (M.Of. nr. 584/30.06.2004) pentru amendarea Legii Apelor nr. 107/25.09.1996

H.G. nr. 472/09.06.2000 (M.Of. nr. 272/15.06.200) referitoare la cateva masuri pentru calitatea mediului acvatic

O.M. nr. 1125/03.12.2002 pentru aprobarea Comitetului pentru coordonarea si monitorizarea aplicarii directivei 200/60/EC si a celorlalte directive in domeniul apei

O.M. nr. 1146/10.12.2002 (M.Of. nr. 197/27.03.2002) privind aprobarea normelor referitoare la obiectivele de referinta pentru clasificarea apelor de suprafata

Directiva nr. 80/68/CEE privind protectia apelor subterane impotriva poluarii cauzate de anumite substante periculoase

Transpunere:

Hotararea de Guvern nr. 101/1997 pentru aprobarea Nomelor specifice privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara

Hotararea Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase

Directiva Consiliului 79/869/CEE privind metodele de masurare si frecventele de prelevare si analiza a apelor de suprafata destinate prelevarii apei potabile

Transpunere:

H.G. nr. 100/2002 pentru aprobarea normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata si utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila

Managementul deseurilor

Directiva 99/31/EC privind depozitarea deseurilor

Transpunere:

H.G. nr. 349/21.04.2005 (M.Of. nr. 394/10.05.2005) privind depozitarea deseurilor

O.M. nr. 757/26.11.2004 (M.Of. nr. 86/26.01.2005) privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

O.U.G. nr. 78/16.06.2000 (M.Of. nr. 283/22.06.2000) privind regimul deseurilor aprobat de Legea nr. 426/18.07.2001 (M.Of. nr. 411/25.07.2001)

Directiva 75/439/EEC privind uleiurile uzate, amendata de Directiva 87/101/EEC si de Directiva 91/692/EEC

Transpunere:

H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare

Amendata de:

H.G. nr. 441/30.04.2002 (M.Of. nr. 325/16.05.2002)

H.G. nr. 1159/02.10.2002 (M.Of. nr. 715/14.10.2003)

Directiva Cadru privind Deseurile 75/442/EEC, amendata de Directiva 91/156/EEC

Transpunere:

H.G. nr. 1470/09.09.2004 privind aprobarea Strategiei Nationale si a Planului National de Gestionare a Deseurilor

Directiva 91/689/CEE privind deseurile periculoase (modificata prin Directiva Consiliului 94/31/CE)

Transpunere

O.U.G. nr. 78/16.06.2000 (M.Of. nr. 283/22.06.2000) privind regimul deseurilor, aprobat prin Legea nr. 426/18.07.2001 (M.Of. nr. 411/25.07.2001)

H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.Of. nr. 659/05.09.2002) privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Directiva 91/157/EEC privind bateriile si acumulatorii care contin anumite substante periculoase si Directiva 93/86/EC privind etichetarea bateriilor

Transpunere

H.G. nr. 1057 /2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase (M.Of. nr. 700/05.11.2001)

Directiva 2000/76/EC privind incinerarea deseurilor

Transpunere

H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor (M.Of. nr. 160/06.03.2002)

H.G. nr. 268/31.03.2005 (M.Of. nr. 332/20.04.2005) pentru modificarea si completarea H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

O.M. nr. 756/2004 privind aprobarea Normativului Tehnic privind incinerarea deseurilor

Directiva 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje

Transpunere

H.G. nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje (M.Of. nr. 269/23.04.2002)

Amendata de:

H.G. nr. 899/10.06.2004 (M.Of. nr. 601/05.07.2004)

O.M. nr. 880/20.12.2002 (M.Of. nr. 55/17.01.2005) privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

O.M. nr. 338/13.08.2004 al M.M.G.A. si nr. 625/31.08.2004 al M.E.C. (M.Of. nr. 820/06.09.2004) pentru stabilirea procedurii si criteriile permise pentru persoanele fizice responsabile cu stabilirea obiectivelor anuale de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

Directiva 96/59/EC privind eliminarea bifenililor si trifenililor policlorurati (PCB si PCT)

Transpunere

Ordinul MAPM nr. 279/2002 privind infiintarea Secretariatului tehnic pentru gestionarea si controlul compusilor desemnati in cadrul Directiei de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase (M.Of. nr. 459/27.06.2002)

H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestionarea si controlul bifenililor policlorurati si ai altor compusi similari modificata prin H.G. nr. 291/2005

Decizia 2000/532/CE, amendata de Decizia 2001/119 privind lista deseurilor, (ce inlocuieste Decizia 94/3/CE privind lista deseurilor si Decizia 94/904/CE privind lista deseurilor periculoase)

Transpunere

H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase (M.Of. nr. 659/05.09.2002)

Regulamentul nr. 259/93 privind controlul transportului deseurilor in, dinspre si inspre Comunitatea Europeana

Transpunere

H.G. nr. 1357/2002 pentru stabilirea autoritatilor publice responsabile de controlul si supravegherea importului, exportului si tranzitului de deseuri (M.Of. nr. 893/10.12.2002)

Directiva Consiliului 86/278/CEE privind protectia mediului si in particular a solurilor cand se utilizeaza namoluri provenite din epurare in agricultura

Transpunere

Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

Directiva privind utilizarea namolurilor de la statiile de epurare in agricultura

Transpunere

Ordinul 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura

Directiva privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

Transpunere

Ordinul nr. 130/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national auto, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1/2005

Protectia naturii

Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Directiva Consiliului 79/409/CEE privind conservarea pasarilor salbatice

Conventia de la Berna 1979 - Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa

Transpunere

Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Regulamentul Consiliului 338/97/CEE privind protectia speciilor salbatice de flora si fauna prin reglementarea comertului cu acestea si amendamentele ulterioare

Directiva Consiliului 3/129/CEE privind importul in statele membre a pieilor de pui de foca si a produselor derivate din acestea

Regulamentul Consiliului 348/81 privind regulile comune pentru importul produselor din balene sau din alte cetacee

Regulamentul Consiliului 254/91 privind interzicerea utilizarii capcanelor de picior

Transpunere

Ordinul MAPM nr. 647/2001 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora ce clarifica unele aspecte procedurale privind activitatea de comercializare cu specii salbatice CITES (periclitate) si nepericlitate. ( M.Of. nr. 416 /26.07.2001)

Directiva 99/22/CE privind gradinile zoologice

Transpunere

Legea gradinilor zoologice si acvariilor publice nr. 191/2002

Ordinul nr. 742/2004 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea instructiunilor privind autorizarea, inventarierea si inregistrarea gradinilor zoologice si a acvariilor publice

Controlul poluarii industriale si managementul riscului

Directiva privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii (IPPC) 96/61 din 24/9/1996 amendata de Directiva 2003/87 din 13/10/2003 care stabileste o schema pentru comercializarea permiselor de emisii de gaze cu efect de sera, in interiorul comunitatii

Transpunere

O.U.G. nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii aprobata

cu modificari prin Legea nr. 645/2002

Ordinul nr. 818/17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate

de mediu

Ordinul Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea

procedurii de realizare a bilanturilor de mediu (modificat si completat prin Ordinul

M.A.P.P.M. nr. 709/1999)

Ordinul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului (modificat prin Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002)

Ordinul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului nr. 890/2002 pentru infiintarea Serviciului de Control al Poluarii Industriale

Directiva Consiliului 88/609/CEE privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in atmosfera de la instalatii mari de ardere (LCP), revizuita prin: Directiva Consiliului 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de anumiti poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere in aer

Transpunere

Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare

Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice adoptat la 11 decembrie 1997

Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei

H.G. nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere

H.G. nr. 322/2005 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 541/2003

Directiva Consiliului 96/82/EC privind controlul accidentelor majore care implica substante periculoase (SEVESO)

Transpunere

H.G. nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt    implicate substante periculoase

Directiva Consiliului 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili provenind din utilizarea solventilor organici in anumite activitati si instalatii (COV)

Transpunere

H.G. nr. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorita utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

H.G. nr. 1902/2004 privind modificarea si completarea H.G. nr. 699/2003Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1949
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved