Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIE DE MOBILIER DE BIROU

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micAGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIE DE MOBILIER DE BIROU

Aprilie 2010

Cuprins:

SECTIUNEA I – FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA II – CAIET DE SARCINI

SECTIUNEA III – FORMULARE

SECTIUNEA IV – CLAUZE CONTRACTUALE

SECTIUNEA I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I.a.Autoritate contractanta

Denumire: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru

Adresa: Piata Consiliul Europei nr.32D

Localitate: Alba Iulia

Cod postal: 510096

Tara: Romania

Persoana de contact:

In atentia Alina Muresan

Telefon: 0258-818616

E-mail:

Fax: 0258818613

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.adrcentru.ro.

Adresa Autoritatii contractante: Piata Consiliul Europei nr.32D, Alba Iulia, jud. Alba, Romania

Modalitate de comunicare : e-mail , fax , telefon, posta

I.b Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

□ ministere ori alte autoritati publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agentii nationale

□ autoritati locale

□ alte institutii guvernate de legea publica

□ institutie europeana/organizatie internationala

R altele (specificati) ONG de utilitate publica

□ servicii publice centrale

□ aparare

□ ordine publica/siguranta nationala

□ mediu

□ economico-financiare

□ sanatate

□ constructii si amenajarea teritoriului

□ protectie sociala

□ cultura, religie si actv. recreative

□ educatie

R altele (specificati): dezvoltare regionala

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante DA □ NU R

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

R la adresa mai sus mentionata intre orele 8:00 si 16:00, prin fax, e- mail

□ altele

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:

Ø       Data: 12.04.2010, ora 14:00 la adresa: Piata Consiliul Europei nr.32D, Alba Iulia, jud. Alba, Fax: 0258-818613;

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :

Data: 14.04.2010, ora 16:00.

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie:Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa:Str. Stravopoleos nr.6, Sector 3    Cod postal:030084

Localitatea : Bucuresti    Tel/fax:021-3104641/021-3104642

E-mail: office@cnsc.ro

Adresa internet: www.cnsc.ro

I.c.Sursa de finantare

Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit

POR 2007 - 2013, DMI 6.1

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare

DA R NU □

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

II.1) Descriere

II 1.1) Denumire contract achizitie: Mobilier birouri sediul ADR Centru din Str. Decebal nr. 12, Alba Iulia

II. 1.2) Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare

Produsele vor fi livrate si asamblate la sediul beneficiarului din Alba Iulia, Str. Decebal nr. 12, Alba

(a) Lucrari □

(b) Produse    R

(c) Servicii    □

Executie    □

Proiectare si executie □

Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritate contractanta □

Cumparare    R

Leasing □

Inchiriere □

Cumparare in rate □

Categoria serviciului

2 A □

2 B □

Se specifica din care categorie de servicii apartine obiectul contractului fie din Anexa 2A fie din Anexa 2B

Principala locatie a lucrarii

Cod CPV:

Principalul loc de livrare

Sediul ADR Centru din Alba Iulia, Str. Decebal nr. 12

Cod CPV

39130000-2 – Mobilier de birou

Principalul loc de prestare

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :

Contract de achizitie publica: R

Incheierea unui acord cadru □

II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica:

Conform contractului.

II.1.5.Informatii privind acordul cadru (daca este cazul) NU

Acordul cadru cu mai multi operatori    □

Nr. □□□ sau, daca este cazul nr. □□□ maxim al participantilor al acordului cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator □

Durata acordului cadru:

Durata in ani □□ sau luni □□□

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru

DA □ NU □

II.1.6) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti caietul de sarcini)

DA □ NU R

Daca da, se poate participa cu oferta pentru:

Un singur lot □ Mai multe loturi Toate loturile □

II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU R

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati/prestatii servicii/lucrari (Se vor include eventuale suplimentari si

optiuni, daca exista.)

II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari : vezi Caietul de sarcini

II.2.2) Optiuni (daca exista)    da □ nu R

Daca exista, descrierea acestor optiuni:

III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI

III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz)

III.1.1. Contract rezervat

(daca DA scurta descriere )

III.1.2. Altele

DA NU R

DA NU R

IV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata

Licitatie deschisa   

Licitatie restransa   

Licitatie restransa accelerata

Dialog competitiv

Negociere cu anunt de participare

Negociere fara anunt de participare

Cerere de oferta    R

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica DA □ NU R

Text Box: Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica
__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________

IV.3) Legislatia aplicata

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006),modificata si completata;

Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006;

Hotararea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006;

ORDIN nr. 113 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si prin O.U.G. nr 129/2007

Ordin nr. 183/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

V.1.) Situatia personala a candidatului / ofertantului

Declaratii privind eligibilitatea

Solicitat R Nesolicitat □

Cerinta obligatorie:

Se solicita completarea:

Declaratie privind eligibilitatea conform art.180 din O.U.G.nr. 34/2006 (Formularul nr. 1) din Sectiunea III

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica

Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181

Solicitat R Nesolicitat □

Documente care dovedesc calitatea de participant la procedura

Cerinta obligatorie:

Prezentarea in original sau copie legalizata:

Pentru persoane juridice romane:

1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul nr. 2) din Sectiunea III;

2. Certificat fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local. Documentul va fi prezentat in original sau in copie legalizata si va fi valabil la data deschiderii ofertelor.

3. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.

Pentru persoane juridice straine:

1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul nr. 2) din Sectiunea III;

2. Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.

In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare.

Completare:

Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular nr. 3)

V.2.) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

Persoane juridice/fizice romane

Solicitat R Nesolicitat

Cerinta obligatorie

Pentru persoane juridice romane:

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original sau copie legalizata, din care sa rezulte existenta in domeniul de activitate al operatorului economic a codului CAEN corespunzator realizarii activitatilor/lucrarilor care fac obiectul cererii de oferta, adresa actuala si obiectul de activitate al societatii.

Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului in copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.

Atentie! Neindeplinirea conditiei referitoare la existenta codului CAEN duce la excluderea ofertantului de la procedura de atribuire a contractului.

Persoane juridice /fizice straine

Cerinta obligatorie:

Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionaldin care sa rezulte existenta in domeniul de activitate al operatorului economic a codului activitatii corespunzator realizarii activitatilor/lucrarilor care fac obiectul cererii de oferta, adresa actuala si obiectul de activitate al societatii

Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.

Atentie! Neindeplinirea conditiei referitoare la existenta codului activitatii duce la excluderea ofertantului de la procedura de atribuire a contractului.

V. 3.) Situatia economico-financiara

Informatii privind situatia economico-financiara

Solicitat R Nesolicitat □

Se solicita prezentarea:

Bilanturile contabile din ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.

Declararea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani (Formular nr. 4). Se solicita ca cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau egala cu 450.000 lei. Valoarea cifrei de afaceri se calculeaza la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei din ultima zi lucratoare a anului aferent.

Atentie! Neindeplinirea conditiilor stabilite (cifra de afaceri, dovada capacitatii de a incepe etc.) mai sus atrage considerarea ofertei ca neconforma si excluderea ofertantului de la procedura de atribuire!

V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala

Informatii privind capacitatea tehnica

Solicitat R Nesolicitat

Se vor prezenta:

Declaratie privind lista principalelor furnizari prestate, similare cu obiectul achizitiei, din ultimii 3 ani ( Formularul nr. 5 );

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) a finalizat in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei cel mult 3 contracte in domeniul similar cu obiectul contractului cu valoare de minim 180.000 lei (participarea ofertantului). Se vor prezenta contractele insotite de procesele verbale de receptie si recomandarile (Formularul nr. 6) din partea beneficiarilor;

Declaratie privind dotarile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare, completata in conformitate cu Formularul 8 din Documentatia de atribuire, Sectiunea III – Formulare.

Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului, completata in conformitate cu Formularul 8 din Documentatia de atribuire, Sectiunea III – Formulare.

Se va completa Formularul 16 din Documentatia de atribuire, Sectiunea III – Formulare, declaratia de disponibilitate.

Declaratie privind obligatiile contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari/clienti, completata in conformitate cu Formularul 17 din Documentatia de atribuire, Sectiunea III– Formulare.

Declaratie care contine informatii privind numarul mediu in ultimele 12 luni al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.

Ofertantul va anexa lista personalului tehnic de specialitate, lista care va fi insotita de fisa postului si CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea obiectului contractului.

Personalul cheie de specialitate minim solicitat este:

- 1 persoana calificata pentru design cu minim 5 ani de experienta in domeniul designului de mobilier.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, daca va fi cazul, copii ale cartilor de munca si documentelor doveditoare ale calificarilor personalului cheie.

Certificat ISO 9001:2000 privind managementul calitatii pentru toata gama de produse. Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 sau echivalent.

Inainte de realizarea mobilierului, ofertantul este obligat sa viziteze toate incaperile imobilului beneficiarului impreuna cu un reprezentant al acestuia pentru efectuarea masuratorilor si pozitionarii finale. In acest sens, ofertantul va furniza in cadrul ofertei un angajament/declaratie prin care se va obliga ca in cazul atribuirii contractului sa se prezinte inainte de realizarea mobilierului la sediul beneficiarului in acest sens.

Se vor prezenta mostre pentru culorile descrise in caietul de sarcini, respectiv Repro ST22H1277/Salcam Lakeland deschis sau echivalent si Repro ST22H1428/Wooline Mocca sau echivalent.

Se va specifica garantia acordata produselor. Perioada minima de garantie este de 5 ani.

Atentie! Neindeplinirea oricarei conditii stabilite mai sus atrage considerarea ofertei ca neconforma si excluderea ofertantului de la procedura de atribuire!

Informatii privind subcontractantii

Solicitat R Nesolicitat □

Cerinta obligatorie:

  1. Completare Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora (Formulare nr. 18);

V.5.) Modul de selectare

Se considera calificat orice ofertant care indeplineste criteriile minime de calificare prezentate in cap. V.

Toate documentele depuse in copie vor purta viza de conformitate cu originalul, semnatura si stampila ofertantului.

Nedepunerea documentelor solicitate sau depunerea unor documente nevalabile sau necorespunzatoare duce la excluderea ofertantului de la procedura de atribuire a contractului.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

Limba romana

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

60 zile de la data deschiderii ofertelor

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta.

Nerespectarea termenului de valabilitate a ofertei duce respingerea acesteia.

VI.3) Garantie de participare

Solicitat R Nesolicitat

Se solicita garantie de participare:

o suma fixa in valoare de 4.500 Lei; perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 60 zile de la data deschiderii ofertelor. Cont bancar nr. RO93BTRL00101205650583XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Alba Iulia

Forma de constituire a garantiei de participare acceptata este: scrisoare de garantie bancara conform Formular nr. 20, ordin de plata sau fila CEC insotita de un document prin care se specifica destinatia, depus la entitatea achizitoare (numai un document).

Restituirea garantiei de participare:

pentru ofertantul castigator in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie;

ofertantilor necastigatori: dupa semnarea contractului de achizitie publica, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

Daca nu se face dovada depunerii garantiei de participare, in conditiile prezentei, pana la data deschiderii ofertelor, oferta va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa.

VI.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica trebuie sa contina: toate documentele solicitate pentru aceasta parte a ofertei. Propunerea tehnica se va prezenta in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

Se va completa/prezenta inclusiv:

Graficul de livrare – Formular nr. 7

Ofertantii vor furniza toate documentele cerute de prevederile caietului de sarcini, fara exceptie, si nu vor contine nicio schimbare fata de acesta, in caz contrar, acele oferte vor fi respinse.

Autoritatea contractanta poate sa extinda, daca este necesar, termenul limita de depunere al ofertei pentru a acorda timp suficient ofertantilor pentru pregatirea ofertei;

Nedepunerea documentelor solicitate sau depunerea unor documente nevalabile sau necorespunzatoare duce la excluderea ofertantului de la procedura de atribuire a contractului.

VI.7) Modul de prezentare a propunerii financiare

Se va prezenta oferta in Lei, fara TVA.

Formularul de oferta din sectiunea formulare anexata prezentei documentatii (Fomular nr. 10 + anexa

Operatorul economic va elabora propunerea financiara astfel incat sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

Preturile din propunerea financiara vor ramane ferme in lei pe toata durata de indeplinire a contractului de achizitie publica;

Nedepunerea documentelor solicitate sau depunerea unor documente nevalabile sau necorespunzatoare duce la excluderea ofertantului de la procedura de atribuire a contractului.

VI.8) Data limita de depunere a ofertelor

16.04.2010, ora 12:00 la sediul ADR Centru din str. P-ta Consiliul Europei nr.32D 510096, Alba Iulia, jud. Alba.

Daca oferta se depune la alta adresa sau se depune dupa ora limita indicata (12:00) oferta va fi considerata inacceptabila si va fi restituita ofertantului fara a fi deschisa.

VI.9) Modul Prezentarea ofertei

Se va prezenta oferta intr-un exemplar original si 1 copie.

Se va completa Formularul nr.1 – Scrisoare de inaintare

Documentele de calificare si ofertele vor fi prezentate astfel: documentele de calificare in plicul nr. 1, oferta tehnica in plicul nr. 2, oferta financiara in plicul nr. 3;

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu 'ORIGINAL' si, respectiv, 'COPIE';

Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, netransparent si inchis corespunzator;

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea (numele) si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fara a fi deschise, in cazul in care scrisoarea de interes este declarata intarziata, destinatarul – autoritatea contractanta (Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru), adresa autoritatii contractante si cu inscriptia 'A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 19.04.2010 ora 12:00'.

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor legale, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea documentelor de calificare.

Reprezentantii ofertantilor pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor pe baza de imputernicire.

V.10) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Orice ofertant poate retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

Odata depusa si inregistrata la Autoritatea Contractanta, oferta nu mai poare fi modificata.

VI.11) Deschiderea ofertelor

19.04.2010 ora 12:00, la sediul ADR Centru din P-ta Consiliul Europei nr. 32D 510096, Alba Iulia, jud. Alba. La sedinta de deschidere pot participa reprezentantii ofertantilor, care vor avea asupra lor imputernicire de participare la sedinta de deschidere, semnata si stampilata de Administratorul firmei ofertante si documente de identitate.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Pretul cel mai scazut

VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica R

Factor de evaluare:

Pretul ofertei

Termen de livrare/instalare la sediul achizitorului

Pondere: Punctaj:

75 puncte

25 puncte

1. Punctajul pentru factorul de evaluare 'pretul ofertei' se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel:

Pn = (pret minim/pretn) x punctaj maxim alocat.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare 'termen de livrare' se acorda astfel:

a) pentru termenul de livrare cel mai mic, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel:

Pn= (termen minim/termenn ) x punctaj maxim alocat.

* daca oferta prevede mai multe termene de livrare, termenul care va fi luat in calcul pentru evaluare va fi termenul cel mai lung/mare.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

VII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

DA R NU

Ajustarea pretului se poate face in conditiile prevazute de legislatia privind achizitiile publice.

VII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

DA NU R

Nu se solicita

SECTIUNEA IISPECIFICATII TEHNICE (LxlxH mm)

MESE BIROU

MASA 3000X1200x800 1 BUC.

MASA 1400X750x800 1 BUC.

MESE SALA CONFERINTA 1500x850x800 22 BUC.

MASA 1500x850x800    1 BUC.

BIROU PENTRU CALCULATOR 1400x750x800    60 BUC.

BIROU PENTRU CALCULATOR CU COLT INCAPERE DIRECTORIALA (o latura 1750x600, a doua latura 2000x1000, H=800)    1 BUC.

BIROU PENTRU CALCULATOR CU COLT INCAPERE DIRECTORIALA (o latura 1000x600, a doua latura 1500x600, H=800)    1 BUC.

BIROU CU COLT SECRETARIAT 1600x1500x800    1 BUC.

CORP MOBIL 63 BUC.

DULAP CU 2 USI PLINE 800x400x2000    49 BUC.

DULAP CU 2 USI STICLA MATA (partea inferioara H=850

cu 2 usi pline)    25 BUC.

DULAP CORP INFERIOR

a.       1900x400x1050    5 BUC.

b.      1100x650x1300    2 BUC.

c.       1250x650x1030    1 BUC.

d.      900x600x500 2 BUC.

e.       800x600x800 2 BUC.

f.        3200x600x800 1 BUC.

g.      1800x600x800    1 BUC.

h.      1500x600x800 1 BUC.

i.        1350x600x800 1 BUC.

DULAPURI SUSPENDATE

a. 3200x400x800 1 BUC.

b. 1800x400x800 1 BUC.

c. 1500x600x800 1 BUC.

DULAPURI BIROU DIRECTORIAL    4 BUC.

DULAPURI BIROU DIRECTORIAL    3 BUC.

APARATOARE PERETE BIROU 150 ml

CUIERE POM METALICE    29 BUC

COLTURI ETAJERA

a.     280X400X2000    8 BUC.

b.    1500x300x200    1 BUC.

c.     1800x300x200    1 BUC.

IMPORTANT!!!! Inainte de realizarea mobilierului, ofertantul este obligat sa viziteze toate incaperile imobilului beneficiarului impreuna cu un reprezentant al acestuia pentru efectuarea masuratorilor si pozitionarii finale. In acest sens, ofertantul va furniza in cadrul ofertei un angajament/declaratie prin care se va obliga ca in cazul semnarii contractului sa se prezinte inainte de realizarea mobilierului la sediul beneficiarului.

Caracteristici tehnice generale care trebuie respectate in confectionarea mobilierului. Cand se va face referire la unul din produsele descrise se va citi din nou descrierea astfel incat sa fie respectata asa cum ea este descrisa mai jos.

1. Mobilierul este realizat integral din placi aglomerate de lemn avand la exterior pe ambele fete finisaj de melamina, de grosime totala (placa aglomerata de lemn + melamina) 18 mm si este finisat la margini cu fasii de plastic neadezivate aplicate cu termoclei in utilaje specializate la presiune constanta asigurand o etansare a miezului de lemn intre placile de melamina si margini. Aceste fasii vor fi aplicate pe toate marginile (inclusiv usile dulapurilor, suportul de tastatura, polite, aparatoare etc.)

2. Grosimea fasiilor de plastic este de 2 mm.

3. Blaturile pentru birouri vor fi finisate cu profile semirotunde cu camera.

4. Blaturile pentru mesele de consiliu, birourile directoriale vor avea grosimea de 36 mm si vor fi finisate cu profile semirotunde cu camera sau profile semirotunde plate dupa caz.

5. Birourile pe colt vor avea sustinerea cu picior metalic reglabile (cromat sau satinat in functie de culoarea bordurii si a manerelor) de diametru 60 mm si inaltime 800 mm.

6. Blaturile birourilor vor fi prevazute cu trecere cablu metalica, iar cablurile vor fi mascate cu profile plastic cu grosime maxim 8 cm in functie de grosimea manunchiului de cabluri.

7. Birourile vor fi prevazute cu picioare reglabile tip „M6” cu bucsa sau echivalent. Acestea vor avea inaltimea de 31 mm, maxim reglabile 80 mm.

8. Rotilele pentru corpurile mobile vor fi prevazute cu flansa metalica si cu sistem de franare rezistent.

9. Pentru dulapurile cu usi de sticla, aceasta va fi incadrata intr-o rama de aluminiu lata de minim 2,5 cm.

10. Dulapuri vor fi prevazute cu yala.

11. Manerele vor fi metalice de calitate superioara. Ele sunt turnate si nu realizate din componente.

12.Usile dulapurilor si usile sertarelor vor fi prevazute cu sistem de amortizare.

13. Balamalele folosite la usi vor avea reglare tridimensionala.

14. Pentru realizarea sertarelor se vor folosi dispozitive de glisare prevazute cu sistem dublu de oprire si sistem de autoinchidere.

15. Mobilierul va fi asamblat folosindu-se suruburi confirmatoare prevazute cu capace de mascare.

DETALII PIESE

1. Birou

Este prevazut cu spatiu pentru unitatea centrala (posibilitate montare stanga-dreapta) cu sertar sub unitatea centrala si suport glisant tastatura. Birourile au in spate placa aglomerata de lemn cu melamina pe ambele fete, cu exceptia spatiului unde este amplasata unitatea centrala. Blatul si placa spate vor avea prevazute sisteme de trecere cablu pentru un manunchi de cabluri si vor avea reglaj variabil.

2. Birou directorial

Este prevazut cu spatiu pentru unitatea centrala (posibilitate montare stanga-dreapta) cu sertar sub unitatea centrala si suport glisant tastatura. Birourile au in spate placa aglomerata de lemn cu melamina pe ambele fete, cu exceptia spatiului unde este amplasata unitatea centrala. Blatul si placa spate vor avea prevazute sisteme de trecere cablu pentru un manunchi de cabluri si vor avea reglaj variabil.

Este compus din 2 corpuri, pe colt,

corpul prevazut cu spatiu pentru computer va fi situat in partea dreapta.

partea din fata va fi prevazuta cu placa finisata cf celor descrise anterior

3. Corp mobil pe rotile

Prevazut cu 3 sertare ce culiseaza pe glisiere metalice cu role. In partea inferioara comoda se sprijina pe rotile. Sertarele se inchid cu yala si au maner metalic.

4. Aparatoare perete

Fiecare aparatoare este destinata unui birou si are lungimea egala cu L(birou)+30%*L(birou) Este finisata cu placi de plastic de 2 mm grosime.

5. Dulap cu 2 usi sticla mata

Dulapul este compartimentat cu polite. Corpul inferior H=850 mm. Corpul superior H= 1150 mm are 2 polite (3 spatii de depozitare) prevazute la mijloc cu o placa, pentru preluarea sarcinii incarcaturii dintre rafturi. Corpul inferior se inchide cu usi pline, iar corpul superior se inchide cu usi cu rama metalica cu sticla mata. Toate usile vor avea maner metalic din acelasi model de accesorii. Feroneria va permite reglarea usii tridimensional. Dulapul inferior este prevazut cu picioare metalice H=100mm.

6. Dulap usi

Compus din un singur corp cu 4 polite (cu canturi) prevazute la mijloc cu o placa pentru preluarea sarcinii incarcaturii dintre rafturi. Se inchide cu usi pline din același material ca si cadrul, cu canturi conform descrierii anterioare. Usile vor avea maner metalic din acelasi model de accesorii. Feroneria va permite reglarea usii tridimensional. Dulapul este prevazut cu picioare metalice H=100mm.

7. Etajera colt 280X400X2000

Rafturile etajerei sunt același material cu dulapurile si vor fi finisate la fel, cu posibilitate de amplasare in exteriorul dulapului, la distanta de 400 mm, pe verticala. Rafturile vor fi un sfert de cerc, cu raza egala cu latimea dulapului. Dulapul este prevazut cu picioare metalice H=100mm.

8. Dulap corp inferior

Are 1 polita prevazuta la mijloc cu o placa de pal melaminat, pentru preluarea sarcinii incarcaturii dintre rafturi. Se inchide cu usi pline din același material ca si cadrul. Usile vor avea maner metalic din acelasi model de accesorii. Feroneria va permite reglarea usii. Dulapul este prevazut cu picioare metalice H=100mm.

Pentru dulapurile de la punctele f si g partea superioara va fi realizata din blat de 36 mm rezistent la caldura si umiditate. Dulapul va fi prevazut cu usi si sertare.

9. Dulap suspendat

Are 1 polita prevazuta la mijloc cu o placa de pal melaminat, pentru preluarea sarcinii incarcaturii dintre rafturi. Se inchide cu usi pline din același material ca si cadrul. Usile vor avea maner metalic din acelasi model de accesorii. Feroneria va permite reglarea usii. Dulapul va fi prevazut cu sistem de prindere pe perete.

10. Masa sala conferinta (din care 4 sunt pentru colt), masa birou directorial

Dimensiuni 1500*850*800, blat de pal 36 mm cu cant cf descrierii anterioare, picioare din placi de pal 600mm latime si 54mm grosime fixate pe capete si o placa transversal de 18 mm care fixeaza cele 2 picioare.

11. Masa 1500x850x800

Dimensiuni 1500*850*800, blat 36 mm rezistent la caldura si umiditate, picioare reglabile din inox.

12. Etajera 1500x300x200 si 1800x300x200

O singura polita prevazuta cu sistem de prindere pe perete.

Dulapurile, corpurile mobile, etajerele vor respecta combinatia de culori Repro ST22H1277 sau Salcam Lakeland deschis sau echivalent si Repro ST22H1428 sau Wooline Mocca sau echivalent. Combinatia pentru fiecare dintre acestea se va stabili ulterior vizitei la fata locului.

Birourile/mesele vor fi o combinatie ale culorilor Repro ST22H1277 sau Salcam Lakeland deschis sau echivalent – blaturile si Repro ST22H1428 sau Wooline Mocca sau echivalent – partea inferioara.

Toate usile si sertarele vor avea maner metalic din acelasi model de accesorii. Aparatorile pentru perete vor fi Repro ST22H1277 sau Salcam Lakeland deschis sau echivalent, sau Repro ST22H1428 sau Wooline Mocca sau echivalent.

IMPORTANT!!!!! Ofertantul va prezenta in oferta mostre de culoare conform celor descrise anterior.

SECTIUNEA III – FORMULARE

Sectiunea IV contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate. In conditiile in care un anumit ofertant lucreaza cu subcontractori, acestia vor completa formularele specificate in antet.

In continutul prezentelor formulare:

- operatorul economic/ofertant este reprezentat de entitatea directa sau indirecta ce depune oferta de pret, isi doreste si isi asuma indeplinirea sarcinilor contractule, conform caietului de sarcini si obiectivelor prezentei achizitii.

- subcontractant poate fi un operator economic furnizor direct de servicii locale sau regionale.

CONTINUT SECTIUNEA IV

Formular 1

Formular 2

Formular 3

Formular 4

Formular 5

Formular 6

Formular 7

Formular 8

Formular 10

Formular 11

Formular 12

Formular 13

Formular 14

Formular 15

Formular 16

Formular 17

Formular 18

Formular 19

Formular 20

FORMULAR 1

Operator economic

..

<denumirea/numele>

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul__________ ______ ____ __, reprezentant imputernicit al __________ ______ ____ , (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.

De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de _____ _______ ______ ______(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii .

Operator economic,

(stampila si semnatura autorizata)

FORMULAR 2

Operator economic

..

<denumirea/numele>

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al .., (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

in calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de .(se
mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect (denumirea produsului, serviciului
sau lucrarii si codul CPV), la data de .. (zi/luna/an), organizata de . (denumirea autoritatii contractante),
declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile operatorului economic pe care il reprezint nu sunt conduse de un administrator judiciar, iar activitatile comerciale ale operatorului nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata ..;

d)      in ultimii 2 ani, mi-am indeplinit in totalitate si in mod corespunzator obligatiile contractuale si nu am produs prejudicii beneficiarilor nostri;

e) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

..
(stampila si semnatura autorizata)

Formular 3

Operator economic

<denumirea/numele>

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1.Subsemnatul__________ ______ ____ __, reprezentant imputernicit al . (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica “Titlu” – LOT <XX>, avand ca obiect . (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .. (zi/luna/an), organizata de Autoritatea Contractanta, particip si depun oferta:

□ in nume propriu;

□ ca asociat in cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi insine >.

□ ca subcontractor

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.

3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, ca executia contractului, inclusiv platile constituie responsabilitatea membrului conducator si ca toti membrii asocierii in parrticipatiune/consortiului se obliga sa ramina in asociere/consortiu pe intreaga durata a executiei contactului

4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Sectiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonanta 34/2006, si adaugam, in mod special, ca nu avem nici un potential conflict de interese sau alte relatii asemanatoare cu ceilalti candidati sau alte parti implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei;

5. Subsemnatul declar ca:

□ nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

6. Subsemnatul, declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

7. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

8. Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Autoritatii Contractante., cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii :[ZZ.LL.AAAA]

Operator economic, ..
(stampila si semnatura autorizata)

Formular 4

Operator economic

..

<denumirea/numele>

DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI SI PROFITUL

Subsemnatul.., reprezentant imputernicit al .. <denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate mai jos sunt reale.

  1. Denumirea / numele
  2. Abreviere
  3. Adresa :
  4. Cod Postal:
  5. Tara
  6. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

7. Codul unic TVA*:

8. Locul Inregistrarii:

9. Data Inregistrarii:

10. Numarul de Inregistrare**:

11. Obiectul de activitate, pe domenii:

12. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 2 ani***:

Anul

Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie

([moneda])

Profit anual la 31 decembrie ([moneda])

Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie (echivalent euro)

Profit anual la 31 decembrie

(echivalent euro)

Media anuala:

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Ofertant,

..
(stampila si semnatura autorizata)

* puteti verifica validitatea la adresa pentru firmele din cadrul UE;

** - va rugam atasati o copie a certificatului unic de inregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia;

***- va rugam sa atasati copii ale bilantului inregistrat la administratia financiara;

FORMULAR 5

Operator economic

<denumirea/numele>

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE FURNIZARI IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul.., reprezentant imputernicit al .. <denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

    Subsemnatul, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

    Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai . (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

    Operator economic,

..
(stampila si semnatura autorizata)

ANEXA FORMULAR 5A

Nr. Crt.

Entitate Legala

Obiectul Contractului

Cod

CPV

Denumirea/numele beneficiarului / clientului si Adresa

Calitatea Furnizorului *)

Pret total contract

Procent indeplint de furnizor (%)

Cantitate

Perioada de derulare a contractului **)

Candidat/ofertant,

..
(stampila si semnatura autorizata)

Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

Se va preciza data de incepere si data de finalizare a contractului.

ANEXA FORMULAR 5B

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

[] contractant asociat

[] subcontractor

4. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata in in care s-a incheiat contractul

echivalent euro

Natura si cantitatea de bunuri furnizate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

Se va atasa recomandare din partea beneficiarului / clientului

Candidat/ofertant,

(stampila si semnatura autorizata)

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prin prezentarea contractului respectiv.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Ofertant,…….………………………..

(stampila si semnatura autorizata)

FORMULAR 6

BENEFICIARUL CONTRACTULUI

(denumirea, adresa, telefonul)

RECOMANDARE

In legatura cu participarea __________ ______ ____ ___________, cu sediul in _____ _______ ______ ______________str. _____ _______ ______ __________ nr. __________, la proceduri de achizitii publice, ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte de furnizare mobilier birou, suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

Numita societatea derulat cu firma mai sus mentionata urmatoarele contracte de furnizare:

Denumirea Contractul Data inceperii Data terminarii Observatii

contractelor nr./data

Apreciem calificativul, din punctul de vedere al calitatii, ca fiind:

FOARTE BUN BUN SATISFACATOR NESATISFACATOR

In cursul furnizarii au fost inregistrate:

Total, Observatii

din care: si

precizari

Rezolvat

Neconformitati care au condus la refaceri partiale

sau totale _____ _______ ______ ____________

Caz de accident tehnic produs din vina exclusiva

a contractantului, datorita incalcarii normelor tehnice

si a legislatiei in vigoare

Receptii amanate datorita nerespectarii parametrilor

Receptii respinse datorita nerespectarii parametrilor

Alte precizari __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________.Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

CONDUCATORULBENEFICIARULUI

(PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR)

Semnatura

L.S.

FORMULARUL 7

OFERTANTUL,

____________________

(denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARE

Nr. Denumirea Cantitatea Data de livrare/Perioada de zile calendaristice

crt. produsului (U.M.) necesara fiecarei livrari

Ofertant,

(semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR 8 (OBLIGATORIU si pentru subcontractanti)

Operator economic/Subcontractant

<denumirea/numele>

DECLARATIE PRIVIND DOTARILE SI PERSONALUL DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Subsemnatul .., reprezentant imputernicit al declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..cu privire la orice aspect tehnic si financiar

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

in legatura cu activitatea noastra.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

(stampila si semnatura autorizata)

ANEXA FORMULAR 8A (OBLIGATORIU si pentru subcontractanti)

Operator economic/Subcontractant

<denumirea/numele>

DOTARILE DISPONIBILE

pentru indeplinirea Contractului de furnizare mobilier:

Achizitorul va prezenta in cadrul ofertei si urmatoarele informatii:

Dotari

Nr.

Model/tip

Proprii/inchiriate etc.

An de fabricatie/

Vechime

Denumire operator economic/Subcontractant

(stampila si semnatura autorizata)

L.S.

Data completarii:_________________

ANEXA FORMULAR 8B (OBLIGATORIU si pentru subcontractanti)

Operator economic/Subcontractant

<denumirea/numele>

Personal angajat IN PROIECT

Post/Nume

Varsta

Educatie

Experienta in cadrul domeniul proiectelor

Responsabilitati importante (proiect/valoare)

Din surse proprii

Din finantari externe

Operator economic/Subcontractant,

(stampila si semnatura autorizata)

FORMULAR 9 (OBLIGATORIU si pentru subcontractanti)

Operator economic/Subcontractant

<denumirea/numele>

SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa realizez si furnizez produsele, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(nume si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________ ______ ____ _____.

(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULARUL 10

FORMULAR DE OFERTA

Catre .

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

__________ ______ ____ __________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam __________ ______ ____ ____pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de

(denumirea produsului)

(se elimina optiunile neaplicabile) __________ ______ ____ ________lei, reprezentand

(suma in litere si in cifre)

________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

(suma in litere si in cifre)

_____ _______ ______ __________lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele asumate contractual, conform criteriilor de calificare precizate in caietul de sarcinii, in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________

___________________zile, respectiv pana la data de _____ _______ ______ ____________, si

(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar 'alternativa';

|_| nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

(semnatura)_____________, in calitate de _____ _______ ______ ______, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________ ______ ____ _____.

(denumirea/numele ofertantului)

Anexa 10A

OPERATORUL ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR CENTRALIZATOR DE PRETURI

Catre

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Prin prezenta va inaintam oferta noastra in ceea ce priveste achizitia de mobilier.

Cod
Articol

Titlu Articol

Cantitatea

Cost Unitar
lei (DDP)
Fara TVA
Si fara taxe vamale

Taxe Vamale
+Taxa 'Timbru verde'
daca este cazul
(pentru intreaga cantitate din coloana C)

TVA

Cost Total (DDP)

A

B

C

D

E

F=(C*D+E)*19%

G=(C*D)+E+F

Total =

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI : 60 ZILE DE LA DATA DEPUNERII OFERTEI , RESPECTIV PANA LA .. .

Data completarii .   

Operator economic,

(stampila si semnatura autorizata)

Formular 11

Nr. . / ………………….

OFERTANTUL ……..…… (denumirea/numele)

Adresa: …………………………………

Telefon :…………………………………

Fax :……………………………………

E-mail: ……………………………………

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre: Autoritatea contractanta………………………………………………… adresa

Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP nr. ……..… din …….., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „………………………………” >

Noi …………………………….………….. va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul .…..… privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un exemplar original si o copie in limba romana, continand:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Cu stima,

[Nume ofertant],

(stampila si semnatura autorizata)

Inregistrata la sediul autoritatii contractante (., Romania)   

FORMULAR 12

Ofertant,

(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE

Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa, prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Imputernicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este inregistrat si trebuie sa poarte atat semnatura celui care imputerniceste cat si semnatura celui imputernicit. O traducere autorizata in limba romana va insoti orice imputernicire intr-o alta limba.

In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul economic, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

Imputernicirea (imputernicirile) se ataseaza acestui formular.

Numele in Clar: __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

Semnatura: __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

In calitate de: __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _____ _______ ______ ___________

(denumire/nume operator economic)

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

FORMULAR 13

OPERATOR ECONOMIC:

………………………………

(denumirea/numele)

Formular oferta tehnica

OfertantulPropunere tehnica

pentru .

Denumire:

Cod CPV :

Caracteristici tehnice minimale:

Caracteristici tehnice ofertate

Cantitate: .. buc

Garantie: …

FORMULAR 14

OPERATOR ECONOMIC:

(denumirea/numele)

SOLICITARI DE CLARIFICARI

Catre,

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la _____ _______ ______ _________ pentru atribuirea contractului de

(tip procedura)

achizitie publica __________ ______ ____ _____ _______ ______ ________

__________ ______ ____ ____– COD CPSA/CPV ________________, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Cu consideratie,

S.C.__________ ______ ____ __________

(adresa)

(semnatura autorizata)

FORMULAR 15

Antet/contestator

CONTESTATIE

(formular pentru persoane juridice)

Subscrisa ………………………….cu sediul in…………………cod unic de inregistrare………

………reprezentata legal prin…………………………………in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ……….organizata de autoritatea contractanta …………………………….. avand sediul in……………………………..

Contest decizia autoritatii contractante………………………………………pe care o consider nelegala.

Motivele care stau la baza contestatiei sunt :

- in fapt…………………………………………..

- in drept :……………………………………….

In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba ;

Semnatura si stampila

(nume/prenume in clar)

FORMULARUL 16

Operator economic

<denumirea/numele>

DECLARATIE

privind disponibilitatea pe toata perioada derularii contractului

Subsemnatul (numele si prenumele persoanei cheie), avand pozitia de ,declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca voi fi disponibil pe intreaga durata a contractului si voi fi prezent la sediul achizitorului, pentru asamblare si instalare , in cazul in care oferta firmei ., este declarata castigatoare.

Data completarii ..

Semnatura,

FORMULAR 17

Operator economic,
….
(semnatura autorizata)

DECLARATIE PRIVIND OBLIGATII CONTRACTUALE IN DESFASURARE

Subsemnatul..,reprezentant imputernicit al ………………, (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..

(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de ……………………………………………………….

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

(stampila si semnatura autorizata)

FORMULAR 18

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al, (denumirea/numele si sediul/ adresa candidatului/ ofertantului)declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de ……………………………………………………

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic (ofertant),

(stampila si semnatura autorizata)

Nr. Crt.

Denumire subcontractant

Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractante

Acord subcontractor cu specimen de semnatura si stampila

Operator economic,

.

(stampila si semnatura autorizata)

FORMULAR 19

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor micii si mijlocii

I. Date de identificare a intreprinderii

Denumirea intreprinderii

Adresa sediului social  __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______

Cod unic de inregistrare

Numele si functia

(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

II. Tipul intreprinderii

Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:

Intreprindere autonoma  In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiara a intreprinderii solicitante.

Intreprindere partenera

Intreprindere legata

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii1

Exercitiul financiar de referinta2

Numarul mediu anual

de salariati

Cifra de afaceri anuala neta

(mii LEI/mii €)

Active totale

(mii LEI/mii €)

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv micro-intreprindere, intreprindere mica, sau mare).

 Nu

Da(in acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior)

Semnatura __________ ______ ____ ________________

      (numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea) 

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea. 

      Data intocmirii  

      Semnatura si stampila  

FORMULAR 20

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre __________ ______ ____ ____________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____ _______ ______ ________,

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, avand sediul inregistrat la _____ _______ ______ _______,

(denumirea bancii) (adresa bancii)

ne obligam fata de __________ ______ ____ ______ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

_____ _______ ______ ___________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____ _______ ______ ______ si-a retras oferta in perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____ _______ ______ ____________

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____ _______ ______ ____________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de _____ _______ ______ _______.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

Contract de furnizare

nr…. din data ……

Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, adresa/sediul Alba Iulia, str.Piata Consiliul Europei, nr.32D , telefon/fax 0258/818616, 0258/818613 , codul fiscal 11293615, cont bancar nr. RO93BTRL00101205650583XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Alba Iulia, reprezentata prin dl.Simion Cretu, Director General

in calitate de achizitor, pe de o parte

si

adresa/sediul ……… nr……, telefon/fax ……. , CUI ……, nr de inregistrare in registrul comertului ……., atribut fiscal RO , cont ………… deschis la, reprezentat prin ……………., ………….. in calitate de furnizor, a intervenit prezentul contract..

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.

achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;

servicii servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;

origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.

destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;

termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert (CIC).

forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si sa instaleze/asambleze mobilier birou, in perioada/ perioadele convenite, produsele definite in prezentul contract

4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este cel de ……. ron fara TVA.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de …………zile, incepand de la data de ……..

Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de .

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului incepe la data de ……………..

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

oferte financiara Anexa nr.1

oferta tehnica Anexa 2

Obligatiile principale ale furnizorului

9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele prezentate in oferta.

9.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termenul de livrare prezentat in propunerea financiara

- Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

a. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

b. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

Plata se va efectua in termen de 30 zile de la emiterea facturii.

10.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

– In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.1% pe zi de intarziere din pretul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor

– In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 10.2, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.1.% pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

Nu este cazul

13. Receptie, inspectii si teste

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.

13.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.

13.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor.

13.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:    

a) de a inlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.

14. Ambalare si marcare

(1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.

(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.

14.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare.

14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului.

15. Livrarea si documentele care insotesc produsele

15.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor - la sediul ADR Centru din Alba Iulia, Str. Decebal nr. 12 - respectand:

a) datele din graficul de livrare, si

b) termenul comercial stabilit.

15.2 - La livrare, produsele vor fi insotite de declaratia de conformitate/calitate din partea producatorului, certificatul de garantie si/sau de alte documente necesare identificarii acestora.

15.3 - Ofertantul va livra mobilier, va realiza asamblarea, precum si instalarea. Livrarea si receptia mobilierului se va realiza la sediul ADR Centru din Alba Iulia, Str. Decebal nr. 12.

15.4 Ofertantul va asigura inclusiv serviciile de transport, instalare, punere in functiune, configurare, testare garantie si suport tehnic pentru intregul sistem.

15.5 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:

15.6 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

15.7 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor receptia produselor.

16. Asigurari

16.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit.

17. Servicii

17.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.

17.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.

18. Perioada de garantie acordata produselor

18.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.

18.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica.

18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

18.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

18.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

19.2 - Pretul contractului se actualizeaza conform art.97 din HG925/2006.

20. Amendamente

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

21. Subcontractanti

Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

22. Intarzieri in indeplinirea contractului

22.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.

22.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

22.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execitie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.

23. Cesiunea

23.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

24. Forta majora

24.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei. fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

27 Limba care guverneaza contractul

27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari

28.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor Furnizor

Agentia pentru Dezvoltare Regionala

Centru


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 909
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site