Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


CONSIDERATII GENERALE PRIVIND IN INSTITUTIA NOTARIATULUI

Drept+ Font mai mare | - Font mai micCONSIDERATII GENERALE PRIVIND IN INSTITUTIA NOTARIATULUI
  1. Justificarea activitatii notariale

In doctrina notariatul este definit, in general, ca un organ menit sa autentifice acte juridice in scopul de a le conferii incontestabilitate, sa ateste fapte care au insemnatate juridica, precum si sa indeplineasca alte atributii juridice prevazute de lege.In prezent activitate notariala este reglementata de Legea nr. 36/1995. Dispozitiile sale se completeaza cu cele ale Codului de procedura civila. Ca acte specifice, la legea organica mai trebuie adaugate Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995 si Statutul Uniuni Nationale a Notarilor Publici din Romania.

Organizarea activitatii notarilor publici

2.1.Organizarea birourilor notarilor publici. Arhiva si evidenta activitatii

Potrivit art. 14 din lege, activitatea notarilor publici se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.

Notarul public sau notarii publici asociati, titulari ai unui birou, pot angaja notari stagiari, traducatori, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ se de serviciu necesar activitaii notariale.

Evidenta birourilor de notari publici si lucrarile privind numirea si incetarea functiei notarilor publici se intocmesc de personal de specialitate notariala din Ministerul Justitiei.

In circumscriptia unei judecatori pot functiona unul sau mai multe birouri de notari publici. Numarul notarilor publici si al birourilor in care acestia isi desfasoara activitatea se stabileste de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, in functie de cerintele locale rezultate din intinderea teritoriului, numarul locuitorilor, volumul solicitarilor publicului. Numarul lor se actualizeaza annual, de regula in primul trimestru, de ministrul justitiei potrivit propunerilor Camerelor si cu prioritate, in raport cu numarul notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public.

Biroul de notar public va avea arhiva si registratura proprie, iar notarul public este obligat sa tina o evidenta finaciar-contabila. Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei, inregistrarea si indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si alte lucraricu caracter auxiliar necesare bunei desfasurari a activitatii. Desi pare un aspect minor, in realitate aceasta activitate este foarte importanta, deoarece, potrivit art. 102 din lege, arhiva activitatii notariale este proprietatea statului si se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii.

Cat priveste evidentele de specialitate, art. 40 din Regulament stabileste ca la biroul notarului public se tin urmatoarele registre:

a)      registrul general;

b)     opisul registrului general;

c)     registrul de succesiuni;

d)     opisul succesiunilor;

e)     registrul special de renuntari la succesiune;

f)      opisul renuntarilor la succesiune;

g)     registru de termene succesorale;

h)     registrul de depozite;

i)       registrul de proteste;

j)       registrul de consultatii juridice notariale;

k)     registrul de traduceri;

l)       registrul de corepondenta

Actele intocmite si consultatiile juridice notariale vor fi evidentiate in registre, mentinandu-se totodata si onorariul stabilit.

Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati se scad din veniturile impozabile pe o durata de trei ani de la inceperea efectiva actvitatii( art. 110 si art. 111 din lege).

2.2. Numirea ca notar.

Notar public poate fi, potrivit art. 16 din lege cel care indeplineste urmatoarele activitati:

a)           are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania si are capacitatea de exercitiu a drepurilor civile;

b)          este licentiat in drept - stiinte juridice -sau doctor in drept;

c)          nu are antecedente penale;

d)          se bucura de o buna reputatie;

e)          cunoaste limba romana;

f)           este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

g)          a indeplinit timp de doi ani functia de notar stagiar si a promovat examenul de notar public sau a exercitat timp de cinci ani functia de notar, judecator, procuror, avocat sau alta fiunctie de specialitate juridica si dovedeste cunostiintele necesare functiei de notar public.

Notarul public este numit de ministrul justitiei la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Pubilici, in baza celui interesat si dupa ce face dovada indeplinirii cerintelor prevazute in art. 16 din lege si anume: cererea de numire in care solicitantul va declara pe propria raspundere ca are numai cetatenia romana; dovada domiciliului in Romania; copii de pe actele de studii; cazierul judicia; caracterizare de la Colegiul director al Camerei Notarilor Publici in circumscriptia careia urmeaza sa-si desfasoare activitatea, cu privire la buna sa reputatie;certificat medical de sanatate, cu atestarea deplinei sale capaciatati psihice; pentru notarul stagiar , dovada promovarii examenului de notar public;pentru cei care au sustinut concurs in conditiile art. 4 din Regulament, in afara dovezii privind exercitarea timpde 5 ani a uneia dintre functiile juridice prevazute, se va prezenta si dovada ca au fost declarati reusiti la concurs.

Inainte de a-si incepe activitatea, in termen de 60 de zile de la numire, notarul public este obligat sa-si inregistreze biroul la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi are sediul biroul notari publici.

In ceea ce priveste notarul stagiar, Uniunea Nationala Notarilor Publici organizeaza annual examenul de notar public pentru notarii stagiari carea au implinit efectiv doi ani de activitate.

Regulamentul, prin art.30, impune interdictia pentru notarul public de a-si face reclama prin orice mijloace, afara de cazurile in care se recurge la anunturi referitoare exclusiv la existenta si sediul biroului notarila, programul de lucru si continutul activitatii.

Toate actele notariale se intocmesc la cerere. Cererile se inregistreaza in ordinerea primirii. Pentru indeplinirea actului notarial se platesc onorarii, taxe de timbru si timbru judiciar, in conditiile prevazute de lege.

Voi anexa in continuare cu privire la onorariile percepute de notarii publici H.G. nr. 600/2001, dupa cum urmeaza:

3. "HOTARARE Nr. 600 din 21 iunie 2001

privind stabilirea onorariilor in suma fixa pentru serviciile prestate de notarii publici in vederea inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor

EMITENT:    GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 4 iulie 2001

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Se stabilesc onorariile in suma fixa pentru serviciile prestate de notarii publici in vederea inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Onorariile in suma fixa prevazute la art. 1 sunt percepute si in cazul procedurii de modificare a actelor constitutive ale comerciantilor, potrivit art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor.

ANEXA 1

ONORARIILE

in suma fixa care se percep de notarii publici pentru serviciile prestate in vederea inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor

1. Pentru autentificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale se percep urmatoarele onorarii fixe, calculate la valoarea capitalului social:

- pana la 10.000.000 lei - 200.000 lei;

- de la 10.000.001 lei la 100.000.000 lei - 200.000 lei + 0,4% din ceea

ce depaseste 10.000.000 lei;

- de la 100.000.001 lei la 300.000.000 lei - 560.000 lei + 0,3% din ceea

ce depaseste 100.000.000 lei;

- de la 300.000.001 lei la 1.000.000.000 lei - 1.160.000 lei + 0,2% din

ceea ce depaseste

300.000.000 lei;

- peste 1.000.000.000 lei - 2.560.000 lei + 0,1% din

ceea ce depaseste

1.000.000.000 lei.

2. Darea de data certa - 100.000 lei/act constitutiv.

3. Autentificarea declaratiei pe propria - 50.000 lei/declarant.

raspundere a fondatorilor,

administratorilor si a cenzorilor privind

indeplinirea conditiilor prevazute de

lege."

De asemenea anexez copii ale:

Ordonanta nr. 32 din 18 august 1995 privind timbrul judiciar (publicata in M.O. nr. 201 din 30 august 1995);

Normele metodologice 2083 din 2 decembrie 1997 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/ 1995 privind timbrul judiciar, cu modificarile si completarile ulterioare (publicat in M.O. nr. 344 din 5 decembrie 1997);

Ordonanta pentru modificarea si competarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (publicat in Monitorul Oficial 30 ianuarie 1998);

Ordonanta privind taxele de timbru pentru activitatea notariala(publicata in M.O./30 ianuarie 1998);

Ordinul 760/c din 22 aprilie 1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/ 1997 privind taxele judiciare de timbru (publicat in M.O. nr. 380 din 10 august 1999);

Actualizarea taxelor de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997 (Hotararea Guvernului nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial nr. 454/20 septembrie 1999).

1. MIJLOACE FIXE

Notariatul practica sistemul de amortizare lineara, avand ca durata de viata trei ani, perioada aprobata de Asociatia Nationala a Notarilor pentru recuperarea investitiilor initiale.

Tipul de mijloc fix

Durata de viata

Calculatore si alte echipamente

Masina

Mobilier

Calculatoare si alte echipamente

Vom avea nevoie de:

- 4 Calculatoare 750$/buc.

- 4 Imprimante 250$/buc.

- 1 xerox 450$

- 4 fax-uri 200$/buc.

Masina

Notarul va avea nevoie de o masina pentru deplasare in cazul in care clientul (clienti) nu se pot deplasa la sediul noariatului public.

- 1masina 10.000$

Mobilierul

Pentru secretariat vom avea nevoie de:

- 3 birouri 48$/buc.

- 3 scaune ergonomice 40$/buc.

- 3 dulapioare 72$/buc.

- 3 rafturi 95$/buc.

- 3 birouri mici (pt. clienti) 35$/buc.

- 9 scaune (pt. clienti) 15$/buc.

Total 1005$

Pentru biroul notarului vom avea nevoie:

- 1 birou mare 310$

- 1 birou mic 48$

- 1 scaun ergonomic 135$

- 2 dulapioare 72$/buc.

- 2 scaune 15$/buc.

- 1 raft-biblioteca 75$

Total 742$

Pentru arhiva vom avea nevoie de urmatoarele:

1 birou 48$

1 scaun ergonomic 40$

4 rafturi mari-biblioteca 160$

2 rafturi mici 90$

Total 908$

-$-

Explicatii

Calculatoare si alte echipamente

Masina

Mobilier

Total

Cost istoric (achizitionate in ianuarie 2002)

Amortizare lunara

Amo. cumulata la sf. 2002

Amo. cumulata la sf. 2003

Amo. cumulata la sf. 2004

Amo. cumulata la sf. 2005

Valoare neta contabila la sfarsitul fiecarui an

Numar total de salariati:

Numar total de angajati

Din care:

Cu contract de munca pe durata nedeterminata

Cu contract de colaborare

*Nota: notarul indeplineste si functia de administrator.

2. Previziunea cheltuielilor cu salariile

Explicatii

Post

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Salariu

Total lunar

Total

Total

Total

Total 2005

Total 2006

Salarii directe

notar

secretare

arhivar

Total salarii directe

Salarii indirecte

administrator

contabilitate

femeia de serviciu

Total salarii indirecte

Total salarii nete

Total salarii brute

*Nota : se atribuie un spor de vechime de 10% pentru fiecare.

3. Previziunea cheltuielilor cu chiria apartamentului

Chirie/luna

Bucuresti

Total

4. Bugetul cheltuielilor

Cheltuieli directe

consumabile

salarii

CAS

Total

Cheltuieli indirecte

salarii

CAS

amenajarea apart.

intretinere(+electr.)

telefon

transport

chirii

carti de spec.&alte

amortizare

Total

Total buget

5. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAL

EXPLICATII

Venituri din onorarii

Cheltuieli consumabile

Chelt. Cu salariile directe

Profit/pierdere din exploatare

Cheltuieli administrative

Profit/piedere brut

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Profit/pierdere neta

6. CASH-FLOW PREVIZIONAL

(metoda indirecta)

Explicatii

Profit brut

inainte de impozitare

+amortizare'

+cresteri de

datorii fata de furnizori'

-cresteri de

stocuri de consumabile

FNT din activ

.de exploatare

Plati priv.

Impozitul pe profit

Achizitii de

mijloace fixe

Achizitii de

brevete

FNT din activ.

De investitii

Subscrierea

capitalului social

FNT din activ.

De finantare

FNT

Trezorerie la inc. perioadei

Trezorerie la sf. perioadei

7. BILANT PREVIZIONAL

Explicatii

Active non-curente

Imo. Necorporale

Cheltuieli de constituire

Imobilizari corporale

Mijl. Transport(masina)

Calculatoare si alte echip.

Inventar gospodaresc(mobilier)

alte imo. corp.

-amortizare

Active curente

Stocuri

consumabile

Disponibilitati

TOTAL ACTIV

Capital propriu

Capital social

Rezultatul precedent

Rezultatul cumulat

Datorii

Furnizori

Alte datorii

Impozit pe profit

TOTAL PASIVPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1383
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved