Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Informatii cu privire la intocmirealor

management+ Font mai mare | - Font mai micInformatii cu privire la intocmirea proiectelor

Prezentarea programului PN II

Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007-2013, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 475/ 2007, reprezinta principalul instrument prin care Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), implementeaza Strategia Nationala pentru CDI.Prezentul pachet de informatii stabileste structura si modul de derulare a Programului 4 - Parteneriate in domenii prioritare - component al Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II.

Scopul si obiectivele programului

Scopul Programului 4 este de a crea conditii pentru o mai buna colaborare intre diferitele entitati de cercetare-dezvoltare si inovare, agenti economici si/sau unitati ale administratiei publice in vederea solutionarii problemelor identificate.

Obiectiv general

Cresterea competitivitatii CD prin stimularea parteneriatelor in domeniile prioritare, concretizate in tehnologii, produse si servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe si crearea mecanismelor de implementare.

Obiective derivate

Cresterea capacitatii sectorului de CDI pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatii in vederea sustinerii societatii si economiei bazate pe cunoastere;

Cresterea competentei tehnologice si promovarea transferului de cunostinte si tehnologii in domeniul energiei, in conditii de calitate, siguranta in alimentare, cu respectarea principiului dezvoltarii durabile;

Crearea de produse, procese si tehnologii curate si valorificarea deseurilor;

Fundamentarea stiintifica si dezvoltarea de tehnologii pentru conservarea, reconstructia si consolidarea diversitatii biologice si ecologice;

Dezvoltarea cunoasterii in domeniul amenajarii teritoriului in maniera durabila;

Optimizarea metodelor de preventie a bolilor, dezvoltarea de terapii medicale si eficientizarea sistemului de sanatate publica;

Promovarea agriculturii sustenabile, cresterea securitatii alimentare si a sigurantei alimentelor;

Dezvoltarea biotehnologiilor cu impact asupra calitatii vietii si dezvoltarii economice;

Dezvoltarea de noi materiale, produse si procese cu inalta valoare adaugata;

Cresterea competitivitatii Romaniei in domeniul cercetarilor si tehnologiilor spatiale;

Identificarea si solutionarea principalelor probleme sociale legate de educatie, locuire si ocupatie in vederea dezvoltarii locale, regionale si nationale;

Cresterea competitivitatii si creativitatii, a dezvoltarii culturii organizationale in sistemele economiei, administratiei publice, educatiei si cercetarii, in sistemul sanitar si cel militar;

Valorificarea si dezvoltarea patrimoniului cultural national;

Diminuarea inegalitatilor socio - umane si a disparitatilor regionale.

Implementarea si realizarea obiectivelor propuse in Programul 4 - Parteneriate in domenii prioritare se va face prin:

Sprijinirea proiectelor de cercetare - dezvoltare - inovare pe directii tematice;

Sprijinirea proiectelor de cercetare - dezvoltare - inovare prin teme prioritare stabilite pe baza de consultare;

Sprijinirea cresterii vizibilitatii activitatii de CDI si realizarii retelelor de cercetare.

Structura programului

Programul este structurat pe noua domenii prioritare de cercetare:

1. Tehnologia Informatiei si Comunicatii;

2. Energie;

3. Mediu;

4. Sanatate;

5. Agricultura, siguranta si securitate alimentara;

6. Biotehnologii;

7. Materiale, procese si produse inovative;

8. Spatiu si securitate;

9. Cercetare socio-economica si umanista.

Domeniile de cercetare subsumeaza directii de cercetare si/sau tematici de cercetare, pentru care s-au identificat obiectivele specifice de cercetare.

Indicatori de rezultat

1. Numar de produse si tehnologii rezultate din activitatea

de cercetare, bazate pe brevete, experimentarea si verificarea produsului/ prototip/ instalatie pilot /tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului sau inovatii

proprii.

2. Numar de cereri de brevete depuse

din care

Nationale

EPO (Europa)

USPTO (SUA)

Triadice (Europa, SUA, Japonia)

3. Numar de cereri de brevete acordate

din care

Nationale

EPO

USPTO

Triadice

4. Numar de articole publicate

din care:

in reviste indexate ISI

in reviste indexate in alte baze de date internationale recunoscute

5. Numar de articole acceptate spre publicare

din care:

in reviste indexate ISI

in reviste indexate in alte baze de date internationale recunoscute

6. Numar de produse transferabile

7. Numar de studii de necesitate publica din care

de interes national

de interes regional

de interes local

8. Numar de IMM participante

9. Ponderea contributiei financiare private pe proiecte

din care contributie financiara directa

10. Numarul mediu de pozitii echivalente cu norma intreaga

pe proiect, din care:

doctoranzi

post-doc

11. Mobilitatii

din care internationale

12. Valoarea investitiilor in echipamente pentru proiecte

13. Rata de succes in depunerile de proiecte

14. Numar retele de cercetare sustinute

Bugetul alocat

Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare are alocat un buget pentru perioada 2007-2013 in valoare de 5400 milioane lei, din care:

DC 1 - Tehnologia Informatiei si Comunicatii 10%

DC 2 - Energie 10%

DC - 3 Mediu 14%

DC - 4 Sanatate 14%

DC - 5 Agricultura, siguranta si securitate alimentara 12%

DC - 6 Biotehnologii 7%

DC - 7 Materiale, procese si produse inovative 15%

DC - 8 Spatiu si securitate 8%

DC - 9 Cercetare socio-economica si umanista 10 %

Imaginea X: Bugetul alocat pe domenii de cercetare (DC) pentru perioada 2007-2013 (mil. lei)

Conditiile de participare la competitie

5.6.1. Participantii la competitie

Toate persoanele juridice romane, legal constituite, care indeplinesc conditiile de eligibilitate pot participa la competitie.

Categoriile de institutii si unitati care pot participa si primi finantare din bugetul programului sunt:

Consortii de entitati CDI

Consortii de entitati CDI, agenti economici sau unitati de administratie publica locala sau centrala

Agenti economici sau unitati de administratie publica locala sau centrala in parteneriat cu entitati CDI

Entitatile romane cu personalitate juridica ce nu au in obiectul de activitate cercetare dezoltare (cod CAEN 7310/7320 si/sau 72[1]) pot participa in proiectele programului 4 in calitate de cofinantator si beneficiar al rezultatelor, fara a accesa fonduri publice necesare derularii activitatilor asumate de acestia in cadrul proiectului. Colaboratorii internationali, persoane juridice, pot participa in proiectele din Programul 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", in calitatate de parteneri in realizarea proiectului, dar nu pot fi conducatori de proiect. Resursele financiare pentru colaboratorii externi se vor asigura din fonduri proprii. Rezultatele obtinute de catre toate entitatile participante in proiect vor fi utilizate in conformitate cu prevederile Acordului ferm de parteneriat.

Conditii de eligibilitate a participantilor

Participantii la program trebuie sa corespunda criteriilor generale de eligibilitate a potentialilor contractori conform (Cap. 1.6 [14]), respectiv:

in calitate de persoane juridice romane legal constituite trebuie:

a) sa nu fie declarate, conform legii, in stare de incapacitate de plata;

b) platile/conturile sa nu fie blocate conform unei hotarari judecatoresti;

c) sa nu se faca vinovate de declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de Autoritatea contractanta, in vederea selectarii contractorilor;

d) sa nu fi incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o Autoritate contractanta.

e) activitatea de cercetare dezvoltare sa fie prevazuta in obiectul lor de activitate - cod CAEN 7310/7320 si/sau 72[2], daca organizatia respectiva desfasoara in cadrul proiectului activitati de CDI finantate de la bugetul de stat.

f) sa fie inscrisi in Registrul Potentialilor Contractori (RPC).

Detaliile privind modalitatea de inscriere in RPC se vor afisa pe site-ul www.mct.ro/rpc .

g) sa respecte conditiile de prezentare si formularele impuse prin Pachetul de informatii.

h) sa respecte termenele si conditiile de depunere a documentelor.

i) sa respecte legislatia cu privire la ajutorul de stat.

  • Directorul de proiect este persoana fizica cu cetatenie romana, angajata cu contract individual de munca in cadrul institutiei conducatoare a proiectului si care are responsabilitatea conducerii proiectului.

Tipurile de proiecte si activitatile care se pot finanta

Proiecte complexe (PC)

Proiectele complexe, in parteneriat, urmaresc atingerea unor obiective ce vizeaza cercetarea precompetitiva pentru dezvoltarea stiintei si a tehnologiilor de varf din Romania, avand ca rezultate asteptate dezvoltarea de  modele functionale, experimentale, tehnologii, produse, prototipuri, instalatii pilot, procese si servicii inovative.

Tipurile de activitati care pot fi derulate prin proiecte complexe sunt prezentate in tabelul 1.

Valoarea finantarii unui proiectului de la bugetul de stat este de maxim 2.000.000 lei.

Perioada de derulare a proiectelor este de maxim 36 luni.

Numarul minim de parteneri implicati intr-un proiect este de 3 participanti, se recomanda ca numarul acestora sa nu depaseasca 10.

Valoarea activitatilor de cercetare fundamentala nu poate depasi 10 % din valoarea proiectului finantat de la buget.

Valoarea activitatilor suport care sunt in completarea activitatilor de cercetare dezvoltare nu poate depasi 15 % din valoarea finantarii de la buget.

Nivelul maxim admis pentru dotari este de din valoarea proiectului de la bugetul de stat.

Structura de cheltuieli pentru proiect, defalcata pe activitati, destinatii si categorii, trebuie sa fie conforma cu planul de realizare al proiectului si sa respecte prevederile legislatiei in vigoare (Cap 1.6 

Contractorul poate subcontracta max 5% din valoarea contractului cu terti (subcontractori diferiti de partenerii din cadrul proiectului).

Prezenta si implicarea in parteneriat a unui agent economic constitue un avantaj.

Tipurile de activitati de CDI care pot fi abordate in cadrul Programului 4: 

Cod

activitate

Denumirea activitatii

PC

A - ACTIVITATI DE CERCETARE DEZVOLTARE

A.1

Cercetare fundamentala

X

A.1.1

Formularea si verificarea de ipoteze

X

A.1.2

Elaborarea modele conceptuale si teorii

X

A.2

Cercetare industriala

X

A.2.1

Studii, analize

X

A.2.2

Elaborare model experimental/ solutie noua pentru produs/ metoda/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc

X

A.2.3

Elaborare documentatie model functional

X

A.2.4

Proiectare model experimental /functional, tehnologie de laborator

X

A.2.5

Realizare model experimental, model functional, tehnologie de laborator, variante experimentale

Simulare model experimental si model functional

X

A.2.6

Experimentarea modelului/ solutiei propuse

X

A.2.7

Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului

X

A. 3

Dezvoltare experimentala

X

A.3.1

Proiectare si elaborare documentatie de analiza tehnico-economica

X

A.3.2

Elaborare / definitivare referential (specificatie tehnica, etc)

X

A.3.3

Elaborarea documentatiei tehnice a produsului/ tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului, etc

X

A.3.4

Proiectare prototip/ instalatie pilot (sau echivalent)

X

A.3.5

Realizarea produsului/ prototip/ instalatie pilot /tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului,

X

A.3.6

Experimentarea si verificarea produsului/ prototip/ instalatie pilot /tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului, 

X

B - ACTIVITATI SUPORT

X

B.1

Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor; taxa de brevetare institutionala

X

B.2

Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor

X

B.3

Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domeniii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale / internationale, targuri nationale / internationale)

X

B.4

Participare la cursuri de formare si perfectionare

X (max 1 luna)

B.5

Organizarea de cursuri de formare si perfectionare

X (max 1 luna)

B.6

Conectarea la retelele de cercetare nationale si internationale

X

B.7

Vizite de lucru / schimburi de buna practica

X

Nota: Tipurile de activitati mentionate in tabel nu sunt obligatoriu de abordat in totalitate, iar ordinea lor se va stabili de catre cel care configureaza oferta de proiect.

5.9. Structura si modul de prezentare a proiectului

Proiectul se va depune on-line si trebuie sa respecte cerintele campurilor care trebuie completate.

Formularele necesare intocmirii unui proiect sunt prezentate in tabelul numarul 2:

Tabelul 2

Nr. crt

Denumirea documentului

Codul formularului

Anexa

Regimul documentului

Formularele A, B, declaratii

Nota explicativa privind modul de completare a formularelor pentru propunerea de proiect

Anexa I.1

Formularul A1 - Informatii financiare generale

IFG 01

Anexa I.2

Obligatoriu

Formularul A2 - Profilul organizatiilor participante

POP 02

Anexa I.3

Obligatoriu

Formular A2.1- Lista de personal

LP 03

Anexa I.4

Obligatoriu

Formular  A2.2 - Curriculum Vitae

CV 04

Anexa I.5

Obligatoriu

Formular A2.3 - Lista dotarilor

LD 05

Anexa I.6

Obligatoriu

Formular A3 - Planul de realizare al proiectului

PR 06

Anexa I.7

Obligatoriu

Formular B - Descrierea detaliata a proiectului (in limbile romana si engleza)

FB 07

Anexa I.8 a si b

Obligatoriu

Declaratie privind participarea la CEEX / FP 7

DP 08

Anexa I.9

Obligatoriu se va depune si pe suport de hartie

Declaratie privind ajutorul de stat

DAS 09

Anexa I.10

Obligatoriu

Acord de parteneriat

AP 10

Anexa I.11

Obligatoriu pe suport de hartie

Declaratie de conformitate

DC 11

Anexa I.12

Obligatoriu pe suport de hartie

Atentie:

Lipsa unui formular sau a unor informatii solicitate prin sistemul depunerii on-line, atrage dupa sine imposibilitatea evaluarii proiectului respectiv, avand drept consecinta depunctarea si /sau eliminarea din competitie a acestuia.Conform noilor coduri de codificare CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala numarul 2, publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 293/03.05.2007

Conform noilor coduri de codificare CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala numarul 2, publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 293/03.05.2007Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1395
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved