Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Managementul calitatii organizatiei - proiect

management

+ Font mai mare | - Font mai mic
MANAGEMENTUL CALITATII ORGANIZATIEI
STUDIU DE CAZ.

PROIECT DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INTEGRAT DE STANDARDE DE CALITATE LA SC CIMEX SA TULCEA

DOMENIUL DE APLICARE

PREZENTAREA SOCIETATII

Societatea comerciala CIMEX S.A. a fost infiintata prin H.G. 1334/1990 pe scheletul Antreprizei de Constructii Industriale Tulcea, a Trustului Antrepriza de Constructii Industriale Braila din cadrul fostului M.C.Ind.

Societatea are practic o vechime de peste 30 de ani, functionand in Tulcea din anul 1969 sub denumirea de T.C. Ind. Braila - Grup Santiere Tulcea.

In martie 1991 intreprinderea devine societate comerciala cu capital autohton (privat).

In prezent SC CIMEX SA este persoana juridica romana, inmatriculata la registrul comertului sub nr. J/36/78/ 1991 - avand forma juridica de societate pe actiuni cu capital privat.

Sediul social al SC CIMEX SA este in str. Isaccei, km 3 - 4, localitatea Tulcea, judetul Tulcea.

Domeniul principal de activitate al societatii comerciale CIMEX SA este executarea lucrarilor de constructii - montaj industriale, social - culturale si locuinte - atat in tara cat si in strainatate.

Societatea dispune de o sectie de Productie Industriala proprie pe strada PrelungireaTaberei nr. 35, Tulcea, dotata cu 2 statii de beton Cedomal tip C51 si o statie de mortar Elba, deservita de o gospodarie de agregate moderne cu benzi rulante pe estacade si tunel, cu preluarea agregatelor auto, spatii de depozitare a cimentului de 4.000 to de ciment vrac cu descarcare - utilizare pneumatica.

Societatea dispune in baza sa, de ateliere de confectii si constructii metalice, fasonat si asamblat in carcase otel beton, confectii, tamplarie lemn si metal, prefabricate din beton simplu si armat, blocheti din agregate usoare. Accesul in si din sectia de Productie se poate face cu mijloacele de transport auto.

Societatea este dotata cu utilaje de constructii de mare si medie mecanizare, cu ateliere de reparatii utilaje din dotare.

Societatea este dotata cu laborator propriu si personal de specialitate pentru prelevarea si incercarea probelor pe cuburile de beton, pentru determinarea calitatii sorturilor de agregate, a calitatii cimentului si varului pasta, probelor de loess, precum si personal cu studii superioare atestat de M.L.P.A.T. pentru executarea lucrarilor de constructii si instalatii.

SC CIMEX SA TULCEA are relatii de colaborare cu firme din Bucuresti importatoare de materiale de constructii.

Societatea este condusa de catre Adunarea Generala a actionarilor (AGA) si administrata de Consiliul de Administratie (CA), condus de un Presedinte care este si Directorul organizatiei.

In structura organizatorica, societatea are compartimente de specialitate, incadrate cu personal permanent.

1.1.2. GENERALITATI

Dispozitiile cuprinse in manual sunt destinate sa garanteze, atat conducerii societatii, cat si clientilor sai, capabilitate de a furniza consecvent produse / servicii de constructii care sa satisfaca cerintele clientilor sai cat si cele impuse de reglementarile tehnice aplicabile.

Dispozitiile generale cuprinse in managementul calitatii urmaresc sa creasca satisfactia clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor de imbunatatire continua a acestuia.

1.1.5. APLICARE

Domeniul de aplicare este, atat utilizarea interna, pentru a face cunoscute, personalului propriu al societatii, conditiile SMC rezultate din aplicarea standardului de referinta SR EN ISO 9001:2008, cat si utilizarea externa pentru a evalua conformitatea sistemului implementat cu standardul de referinta, in relatiile contractuale cu clientii.

1. 2 REFERINTE NORMATIVE

1.2.1 . LEGISLATIE SI REGLEMENTARI TEHNICE

Legea nr. 10/ 1995, privind calitatea in constructii (M.O. nr. 12/ 1995), cu modificari ulterioare

1.1.2. H.G.R. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (M.O. nr. 352 / dec. 1997):

• Anexa 1 - Regulament privind activitatea de metrologie in constructii

• Anexa 2 - Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii

H.G.R. nr. 273 / 1994 - M.O. nr. 193/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

1.1.5. H.G.R. nr. 622/2004 – M.O. nr. 421/11.05.2004 Hotarare pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii.

1.2.2. STANDARDE

SR EN ISO 9001 : 2008 - Sistem de management al calitatii. Cerinte.

SR EN ISO 9000 : 2006 - Sistem de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.

SR EN 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu

1.2.3. ALTE DOCUMENTE

Act constitutiv al S.C. CIMEX S.A.

Regulament de organizare si functionare

1.3. TERMENI SI DEFINITII

1.3.1 Pentru scopurile prezentului manual si ale procedurilor aferente, se utilizeaza termenii definiti in documentele de referinta, mentionate la pct. 2 de mai sus, dintre care cei mai importanti sunt inclusi in Lista din Anexa 1.

1.3.2. Prescurtari si notatii

RMC-  Reprezentantul Managementului Calitatii

RMQ -   Responsabil Managementul Calitatii

CA -   Consiliu de Administratie

RCQ -  Responsabil Controlul Calitatii

DMM -   Dispozitive de monitorizare si Masurare

Fcc -   Fise chestionar de control

FCC - Fise de control al calitatii

MC - Manualul Calitatii

PC -   Planul calitatii

PCC -   Planul de control al calitatii

PS -   Procedura de sistem

PO -   Procedura operationala

PTE - Procedura tehnica de executie / proces

PTS - Procedura tehnica specifica

PVC -   Proces verbal de control

PVFD -   Proces verbal faza determinanta

RAC -   Raport de actiune corectiva

RNC -   Raport de neconformitate

RAP -   Raport de actiune preventiva

ROI - Regulament de ordin interior

SMC-   Sistem de management al calitatii

1. 4 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

1.4.1. CERINTE GENERALE

SC CIMEX SA stabileste si documenteaza un sistem de management al calitatii (SMC), in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001/2008 si asigura implementarea si mentinerea acestui sistem, precum si imbunatatirea continua a eficacitatii lui, in vederea satisfacerii cerintelor clientilor si ale reglementarilor aplicabile .

In acest scop conducerea organizatiei:

a) a determinat procesele necesare SMC si aplicarea acestora in intreaga organizatie ;

b) a determinat succesiunea si interactiunea proceselor;

c) a determinat criteriile si metodele necesare pentru asigurarea eficacitatii operarii controlului acestor procese;

d) a asigurat disponibilitati privind resursele si informatiile necesare pentru operarea si monitorizarea proceselor;

e) a monitorizat, masurat si analizat aceste procese;

Procesele necesare, care actioneaza in cadrul SMC adoptat de CIMEX SA se clasifica :

Procese de management ale organizatiei : acestea includ toate acele procese de asigurare a resurselor care sunt necesare pentru executie procese, pentru administrarea unei organizatii, pentru realizare, masurare si monitorizare.

Procese de realizare : acestea includ toate procesele care asigura obtinerea rezultatelor dorite ale organizatiei, produse / lucrari.

Procese de masurare, analiza si imbunatatire : acestea includ acele procese necesare pentru masurarea si colectarea datelor pentru analiza performantelor si imbunatatirea randamentului si eficientei. Ele includ masurarea, monitorizarea si auditarea proceselor, actiuni corective si preventive si sunt parte integranta a managementului.

Procesele externe utilizate de organizatie sunt: comunicarea cu clientul, procurare - aprovizionare de la furnizori, trasabilitate, propietatea clientului, inspectii si incercari , care influenteaza calitatea lucrarilor de constructii executate de aceasta parte din proiectare si furnizarea produselor - proprietatea clientului, S.C.CIMEX S.A, asigura controlul acestor procese prin prevederi corespunzatoare in procedurile aferente.

Tinerea sub control a proceselor identificate, este asigurata de responsabilii (proprietarii) de procese, desemnati pentru fiecare proces, care colaboreaza cu sefii ierarhici si cu responsabilul MQ pe organizatie.In aceasta calitate, proprietarii de procese au responsabilitatea implementarii, mentinerii si imbunatatirii continue a proceselor in conformitate cu procedurile (PS, PTE, PTS), dupa caz, si asociate proceselor si care demonstreaza in mod detaliat, intrarile, iesirile si activitatile specifice proceselor respective, precum si definirea responsabilitatilor personalului implicat, asigurarea resurselor, monitorizarea, masurarea si analizarea proceselor in vederea imbunatatirii continue.

Relatiile intre procese , succesiunea si interactiunea lor, sunt definite intr-un mod adecvat in continutul manualului si in procedurile aferente, la nivelul diferitelor compartimente ale organizatiei.

Pentru analizarea si imbunatatirea continua a proceselor identificate se efectueaza evaluarea eficacitatii activitatilor aferente proceselor, pe baza aplicarii ciclului PDCA ( planifica - executa, verifica - actioneaza ), exemplificat in standardul SR EN ISO 9000/2006.

1.4.2. CERINTE REFERITOARE LA DOCUMENTATIE

GENERALITATI

Documentele SMC sunt :

 • Declaratia de politica referitoare la calitate si ale obiectivelor calitatii
 • Manualul de management al calitatii (MMC)
 • Procedurile de sistem (PS)
 • Proceduri operationale (PO)
 • Proceduri tehnice de executie (PTE)
 • Proceduri tehnice specifice (PTS)
 • Planuri ale calitatii (PC)
 • Planuri de control calitate (PCC)
 • Formulare (F), rapoarte, inregistrari.

Intreaga DOCUMENTATIE SMC este asigurata conform SR EN ISO 9001:2001 si pe suport magnetic.

Documentatia SMC a fost intocmita in conformitate cu exigentele referentialului si este controlata de catre conducerea societatii potrivit prevederilor standardului de referinta utilizand procedurile de sistem.

1.4.2.2. MANUALUL CALITATII (MC)

Manualul calitatii descrie sistemul calitatii adoptat de SC CIMEX S.A. in concordanta cu politica in domeniul calitatii si obiectivele acesteia si cu modelul de referinta din standardul SR EN ISO 9001:2008 .

Domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii adoptat in cadrul organizatiei este :

Constructii de cladiri si lucrari de geniu (toate tipurile de cladiri si poduri, alimentari cu apa si canalizari);

Constructii de drumuri si aerodroame ;

Montare de elemente de tamplarie si dulgherie pentru constructii ;

Lucrari de instalatii electrice de joasa tensiune

Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva;

Instalarea in cladiri si in alte tipuri de constructii de echipamente si instalatii sanitare;

Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri ;

Fabricarea betoanelor ;

Fabricarea mortarelor ;

Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice ( pentru constructii civile si industriale )

Fabricarea elementelor din beton pentru constructii ;

Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii, din lemn si metal ;

Operatiuni de mecanica generala ( debavurare, sablare, polizare si curatire a metalelor ).

Excluderi :

– proces exclus, deoarece organizatia realizeaza executia lucrarilor de investitii numai pe baza de proiect pus la dispozitie de client.

Asigurarea acestor servicii pentru clienti este posibila numai cu respectarea cerintelor legale si a celor de reglementare in domeniu, precum si cu respectarea integral a cerintelor standardelor de referinta adoptate .

Politica si principalele obiective privind managementul calitatii, organizarea sistemului si raspunderile celor implicati in buna functionare a SMC sunt prezentate in manualul calitatii.

Scopul si rolul manualului de management al calitatii consta in a:

- comunica personalului si clientilor politica si obiectivele calitatii;

- preciza cerintele contractuale, atunci cand sunt specificate;

- servi drept model de referinta oficial pentru imbunatatirea performantelor SMC

- defini structura organizatorica si responsabilitatile compartimentelor functionale.

1.4.2.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR

Toate documentele calitatii, care determina functionarea eficace a SMC sunt tinute sub control cu ajutorul procedurii PS 4.2.3, care enumera detaliat activitatile de intocmire, notare pentru identificare, analiza, verificare, avizare, aprobare, emitere, difuzare si modul in care se procedeaza atunci cand unele documente se anuleaza, se modifica sau se inlocuiesc. Este de asemenea procedurat modul de pastrare al documentelor.

Documentele care se proceseaza in cadrul S.C. CIMEX S.A. sunt prezentate in procedura de sistem PS Controlul documentelor.

Masurile stabilite prin sistemul de control al documentelor asigura ca:

documentele controlate sunt identificate dupa caz prin titlu, cod, numarul actualizarii si data intocmirii.

• documentele sunt elaborate, analizate, verificate, avizate si aprobate de persoane autorizate.

documentele sunt difuzate si utilizate in locurile de desfasurare a activitatilor descrise pe baza listelor de difuzare.

toate documentele sunt listate si inregistrate la ultima actualizare, iar cele perimate sunt marcate si retrase din uz de la toate locurile de difuzare.

toate documentele inregistrate care indeplinesc conditiile tehnice prescrise vor fi lizibile, identificabile, datate, semnate, mentinute in buna stare si protejate impotriva deteriorarii.

sunt luate masuri de confidentialitate si de protectie a datelor secrete, pentru a nu aduce prejudicii organizatiei sau clientilor.

1.4.2.4 CONTROLUL INREGISTRARILOR

Responsabilitatile si masurile corespunzatoare stabilite in cadrul societatii permit identificarea, tinerea sub control, inregistrarea, modul de organizare a gestionarii inregistrarilor referitoare la calitate, prin care se dovedeste ca produsele / serviciile oferite de organizatie indeplinesc cerintele de calitate.

In procedura PS 4.2.4 Controlul inregistrarilor, sunt stabilite responsabilitatile si modul de realizare a activitatilor referitoare la emiterea, inregistrarea, completarea si pastrarea inregistrarilor calitatii. In aceeasi procedura se stabilesc doua categorii de inregistrari: permanente si nepermanente, precum si criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca. De asemenea se indica, tipurile de documente care constituie inregistrari.

Responsabilitatile privind activitatile de identificare, regasire, acceptare din punct de vedere al completitudinii si starii fizice, control, arhivare, revin tuturor compartimentelor societatii care realizeaza circulatia inregistrarilor in cadrul sistemului de management al calitatii.

Inregistrarile calitatii vor fi lizibile, identificate si vor fi pastrate si arhivate astfel incat sa fie usor regasibile, in amenajari lipsite de riscul de deteriorare sau distrugere. 

SC CIMEX S.A asigura si respecta cerintele legate de accesul, regimul, durata de pastrare si transferul inregistrarilor solicitate de client pentru Cartea tehnica a constructiei.

Inregistrarile calitatii sunt analizate periodic de catre compartimentul MQ din societate, din punct de vedere al completitudinii datelor tehnice si al cerintelor de asigurare a calitatii.

1.5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

Responsabilitatea managementului este un subproces al procesului de management , care are ca date de intrare, datele de iesire ale procesului de masurare, analizare, imbunatatire. Procesul de management include mai multe subprocese :

politica referitoare la calitate

planificare

responsabilitate, autoritate, comunicare

analiza efectuata de management

1.5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

Conducerea SC CIMEX S.A investita de catre Adunarea generala a actionarilor, cu putere de decizie, stabileste si pune la punct actiunile si masurile necesare pentru traducerea in fapt a prevederilor, obiectivelor si angajamentelor luate prin declaratia privind politica in domeniul calitatii.

Prin declaratia privind politica in domeniul calitatii, Directorul organizatiei stabileste obiectivele acestei politici si angajamentul sau pentru dezvoltarea si mentinerea SMC si imbunatatirea continua a eficacitatii sale.

In acest scop conducerea organizatiei asigura indeplinirea urmatoarelor actiuni:

a) Intelegerea necesitatilor a asteptarilor actuale si viitoare ale clientilor si comunicarea in cadrul organizatiei, a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si a reglementarilor aplicabile;

b) Urmarirea punerii in practica a politicii in domeniul calitatii si a indeplinirii obiectivelor acesteia, precizate prin declaratia managementului la cel mai inalt nivel;

c) Conducerea analizelor efectuate de management;

d) Asigurarea disponibilitatilor resurselor.

In acest sens asigura :

Pertinenta si coerenta politicii calitatii in raport cu obiectivele proprii ale organizatiei si cu asteptarile clientilor in ceea ce priveste nivelul calitatii produselor si serviciilor pe care le efectueaza.

Difuzarea, receptarea si mentinerea acestei politici si a informatiilor aferente in toate compartimentele si santierele organizatiei.

Prestigiul si reputatia organizatiei, in ceea ce priveste calitatea lucrarilor.

1.5.2. ORIENTAREA CATRE CLIENT

Conducerea CIMEX S.A de la cel mai inalt nivel, se asigura ca cerintele clientului sunt determinate si satisfacute in scopul cresterii satisfactiei acestuia.

1.5.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE

Pentru traducerea in fapt a politicii calitatii, conducerea organizatiei asigura masuri prin prevederile manualului calitatii si ale procedurilor de sistem (PS), privind:

a)  Convertirea scopurilor esentiale ale politicii in obiective concrete ale calitatii, in conformitate cu declaratia de politica si strategie in acest domeniu.

b) Precizarea modului de a proceda practic pentru atingerea obiectivelor calitatii.

c) Asigurarea personalului instruit insarcinat cu aplicarea politicii in domeniul calitatii, cu verificarea si controlul aplicarii si a raspunderilor corespunzatoare atributiilor si competentelor stabilite.

Politica referitoare la calitate se analizeaza anual odata cu analiza efectuata de management , dar si, ori de cate ori este nevoie pentru adecvarea ei continua.

1.5.4. PLANIFICARE

1.5.4.1. OBIECTIVELE CALITATII.

In cadrul obiectivelor calitatii, stabilite prin declaratia de politica si strategie, conducerea organizatiei dezvolta actiuni si activitati pentru:

• asigurarea elementelor cheie ale calitatii pentru activitatile din profilul organizatiei, contractate si efectuate pentru clienti si satisfacerea cerintelor esentiale prevazute de legea 10/1995;definirea clara si satisfacerea cerintelor clientilor, compatibile cu prevederile reglementarilor tehnice aplicabile si cu etica profesionala;

• organizarea si efectuarea activitatii de verificare a aplicarii prevederilor SMC si de control al calitatii produselor si serviciilor executate de organizatie

asigurarea conformitatii activitatilor si lucrarilor efectuate cu specificatiile stabilite

imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si a performantelor serviciilor prestate luand in considerare sesizarile clientilor si cerintele pietei;

• luarea in considerare a cerintelor societatii si ale protectiei mediului ambiant, pentru a evita efectele nefavorabile prin implementarea sistemului de management de mediu;

• alocarea resurselor tehnico-materiale, umane si financiare necesare pentru mentinerea si imbunatatirea SMC;

• instruirea si testarea periodica a personalului organizatiei cu privire la cunoasterea si respectarea prevederilor SMC si perfectionarea pregatirii profesionale de specialitate;

• evitarea producerii accidentelor in procesul de productie prin respectarea legislatiei in domeniu;

• minimalizarea costurilor si maximizarea profiturilor, inclusiv optimizarea costurilor relative la calitate;

• alegerea unor furnizori dinamici prin procesul de evaluare si selectare a acestora;

• pastrarea si cresterea cotei de piata;

• adoptarea unei comunicari concise intre compartimentele care se interfereaza pe parcursul derularii proceselor din cadrul organizatiei.

1.5.4.2. PLANIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Conducerea SC CIMEX SA, defineste si stabileste masuri adecvate, printr-o planificare judicioasa a calitatii, compatibila cu toate celelalte conditii ale sistemului de management al calitatii, care sa asigure satisfacerea cerintelor referitoare la calitate pentru toate activitatile, lucrarile si serviciile din profilul societatii, contractate cu clientii, astfel ca acestea sa fie conforme cu specificatiile stabilite.

In cadrul procesului de planificare a sistemului de management al calitatii SC CIMEX SA ia in considerare urmatoarele actiuni:

• elaborarea si aplicarea planurilor calitatii ;

• identificarea si asigurarea tuturor conditiilor logistice si resurselor necesare pentru realizarea calitatii cerute (mijloace tehnice si materiale inclusiv echipamente de productie, control, inspectie, masurare si incercare; personal de specialitate avand pregatire profesionala si competenta necesare; resurse financiare, documentatie tehnica adecvata etc.), precum si stabilirea verificarilor necesare a fi efectuate in toate etapele proceselor desfasurate;

• asigurarea compatibilitatii procesului de productie, a activitatii de service, precum si a activitatii de inspectii si incercari cu prevederile documentatiei tehnice si tehnologice si a reglementarilor tehnice aplicabile, inclusiv actualizarea si dezvoltarea de noi tehnici in domeniu;

asigurarea tuturor colaborarilor si cooperarilor necesare, prin subcontractari externe de specialitate -dupa caz- pentru realizarea tuturor lucrarilor contractate;

clarificarea criteriilor de acceptare pentru toate conditiile si caracteristicile lucrarilor, produselor si serviciilor contractate;

• identificarea si eliberarea inregistrarilor calitatii;

Planurile calitatii (PC) sunt documente care prezinta practicile, resursele si succesiunea activitatilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs, proiect sau contract si care definesc modul in care conditiile referitoare la SMC trebuie satisfacute fiind relevante pentru un anumit contract / proiect sau pentru anumite clase de produse / lucrari.

Aceste planuri cuprind extrase din procedurile documentate ale SMC corespunzatoare obiectului la care se refera si precizeaza succesiunea activitatilor referitoare la calitate, aplicabile la obiectul respectiv (contract, proiect, lucrare, produs, servicii) precum si resursele, personalul responsabil de activitatile respective, procedeele de realizare, inclusiv elementele planului aferent de control al calitatii (PCC): puncte in care se face controlul calitatii prin inspectii, masurari si incercari; caracteristicile de calitate ce trebuie verificate; conditiile de admisibilitate; frecventa si programarea verificarilor etc.

De asemenea planificarea SMC cuprinde si alte planuri:

• Plan de analiza periodica a documentelor SMC;

• Plan de imbunatatire a proceselor SMC ;

• Program de audit intern ;

• Program de actiuni corective si preventive ;

• Program de alocare a resurselor ;

• Program instruire personal ;

• Plan de aprovizionare ;

• Programe / grafice de realizare a produselor / lucrarilor ;

• Plan de verificare metrologica a dispozitivelor de monitorizare si masurare;

• Program / grafic de elaborare / actualizare a documentelor SMC.

Aceste planuri si programe sunt descrise in procedurile de sistem (PS), procedurile operationale (PO) si proceduri tehnice (PTE si PTS) aferente.

1.5.5. RESPONSABILITATE , AUTORITATE SI COMUNICARE

Responsabilitatea si autoritatea conducerii organizatiei si a intregului personal care conduce, efectueaza si verifica activitatile care influenteaza calitatea se refera la urmatoarele elemente si aspecte:

a) Stabilirea si delegarea autoritatii adecvate, tuturor nivelurilor organizatiei, la nivelul de competenta al fiecaruia astfel ca sa li se permita exercitarea responsabilitatilor ce le revin, in realizarea obiectivelor calitatii si in constientizarea importantei activitatii lor, asupra calitatii produselor / lucrarilor / serviciilor.

b) Asigurarea desfasurarii activitatilor din profilul organizatiei si in special a celor de executie, control, evaluare si confirmare, numai pe baza de proceduri / instructiuni scrise, avizate si aprobate, conform procedurilor SMC.

c) Identificarea, definirea si inregistrarea oricaror probleme reale sau potentiale referitoare la produse, la procese si la sistemul de management al calitatii.

d) Initierea, recomandarea sau furnizarea de solutii, pe cai prestabilite, pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor existente sau potentiale, precum si verificarea implementarii solutiilor adoptate.

e) Definirea masurilor de control si coordonare a interfetelor dintre diferite activitati.

1.5.5.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI

Directorul societatii, in calitate de manager al calitatii a desemnat pe directorul tehnic calitate ca reprezentant al managementului, cu autoritate definita pentru conducerea intregii activitati referitoare la calitate si pentru: care, desi are si alte functiuni, conform organigramei si ROF, acestea nu creeaza conflicte de interese, ce ar afecta eficacitatea sistemului de management calitatii.

• a se asigura ca este stabilit si imbunatatit continuu sistemul de management al calitatii, in conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 9001:2008;

a raporta managementului societatii despre functionarea sistemului de management al calitatii in vederea analizei acestuia si pentru a servi ca baza a imbunatatirii sistemului calitatii;

Conducerea organizatiei asigura conditiile adecvate pentru ca Reprezentantul managementului calitatii, investit cu autoritatea si responsabilitatea necesara sa-si poata exercita atributiile privind controlul sistemului de management al calitatii.

1.5.5.3 COMUNICAREA INTERNA

SC CIMEX SA prin prisma compatibilitatii sistemelor de management definite in ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004, permite tratarea unitara a comunicarii manageriale avand ca date de intrare, datele de iesire ale proceselor, documentarea sistemului de management, imbunatatirea continua, responsabilitatea, crearea culturii organizationale si ca date de iesire: atingerea satisfactiei tuturor partilor interesate (clienti, actionari, angajati, furnizori, societate civila).

Comunicarea implica generarea, transmiterea, receptia si interpretarea informatiilor.

Comunicarea - deschisa si onesta - ajuta organizatia:

sa explice politica managementului in domeniul calitatii si mediului, conexiunea cu viziunea si strategia de ansamblu a societatii;

sa asigure o abordare echilibrata a nevoilor si asteptarilor; clientilor si ale altor detinatori de interese (proprietari, furnizori);

sa demonstreze obligatia / sarcinile managementului;

sa monitorizeze performantele;

sa identifice potentialul de imbunatatire al sistemului;

sa motiveze angajatii;

sa imbunatateasca perceptia in exterior a organizatiei.

Procesele de comunicare interna ale organizatiei sunt:

reuniuni de lucru/analize cu personalul organizatiei;

comunicari adresate direct la locul de activitate;

comunicarea prin mijloace telefonice, afise, etc.

Responsabilii procesului de comunicare sunt Directorul General si Directorul tehnic calitate, la nivelul intregii organizatii precum si ceilalti sefi de compartimente, santiere, la nivelul activitatilor pe care le coordoneaza.

1.5.6. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

1.5.6.1. GENERALITATI

Managementul la cel mai inalt nivel analizeaza sistemul de management al calitatii adoptat si documentele aferente sub aspectul mentinerii, adecvarii si eficacitatii acestuia in satisfacerea conditiilor din standardul de referinta SR EN ISO 9001:2008 .

Aceste analize se pregatesc de catre Responsabilul MQ sub indrumarea RMC si au la baza informatii si date prelucrate dupa: rapoartele de audit, procesele verbale de control, RNC si RAC, note de constatare; reclamatii si sesizari.

Analiza efectuata de management este planificata a se face o data la 1 an in sedinta speciala a conducerii societatii, in prezenta directorului, pe baza raportului de functionare, intocmit de RMC.

1.5.6.2. ELEMENTE DE INTRARE ALE ANALIZEI

Elementele care stau la baza analizei efectuate de managementul organizatiei sunt:

• rezultatele auditurilor

• feedback-ul de la client

• performanta proceselor si conformitatea produsului

• stadiul actiunilor corective si preventive

• actiuni de urmarire de la analizele efectuate de management anterior

• schimbari care ar putea sa influenteze sistemul de management al calitatii

• recomandari pentru imbunatatire.

1.5.6.3. ELEMENTE DE IESIRE ALE ANALIZEI

Elementele de iesire ale analizei efectuate de management includ:

a) imbunatatirea eficacitatii sistemului de management al calitatii si al proceselor sale;

b)    imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientului si

c)    necesitatea de resurse.

1.6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

Managementul resurselor este un proces din cadrul SMC, compus din urmatoarele subprocese : competenta, instruire si constientizarea resurselor umane ; infrastructura ; mediul de lucru. Datele de intrare ale procesului sunt datele de iesire ale procesului ,,Responsabilitatea managementuluiplanificare ’’, iar datele de iesire ale procesului constituie date de intrare ale procesului ,,Realizarea produsului’’.

1.6.1. ASIGURAREA RESURSELOR

Conducerea societatii identifica conditiile referitoare la resurse si asigura masurile adecvate pentru punerea in aplicare a politicii in domeniul calitatii si realizarea obiectivelor acesteia.

1.6.2.1. GENERALITATI

Resursele se refera in primul rand la personal calificat si instruit, dar si la resursele tehnico-materiale si financiare pentru:

a) activitatea de conducere;

b) activitatea de instruire;

c)activitatea de executie (programe de productie, inclusiv indicarea timpului suficient de realizare; materiale si echipamente aferente) ;

d)activitatea de verificare si control (documentatii si reglementari aferente, echipamente pentru inspectii, masurare si incercare) ;

e) activitatea de audit intern;

f) proceduri documentate pentru toate activitatile;

g) activitatea de inregistrari ale calitatii, inclusiv accesul la acestea.

1.6.2.2. COMPETENTA, CONSTIENTIZARE, INSTRUIRE

Activitatile de competenta, constientizare, instruire si pregatire profesionala a personalului din SC CIMEX SA se desfasoara in mod controlat, prin grija compartimentului resurse umane, iar cea privind SMC prin compartimentul MQ, pe baza programelor propuse de compartimentele interesate si aprobate de conducerea societatii.

Programele de instruire sunt directionate pe activitati specifice, desfasurate de persoanele care se instruiesc, tinandu-se cont de nivelul general de pregatire si fiind in concordanta cu prevederile documentelor SMC aplicabile.

Atunci cand intervin modificari in reglementarile tehnice si procedurile / instructiunile tehnice de executie sau in documentele SMC se organizeaza instruiri suplimentare ale personalului implicat in activitatile respective.

Inregistrarile si documentele referitoare la instruire, testare, perfectionarea sau autorizarea personalului sunt pastrate si arhivate prin grija compartimentului resurse umane si MQ conform sistemului de inregistrari adoptat.

1.6.3. INFRASTRUCTURA

SC CIMEX SA dispune de infrastructura constand in:

a) cladiri destinate birourilor, echipate corespunzator; spatii de productie si depozitare;

b) echipamente pentru procese SMC (atat hardware, cat si software)

c) mijloace de transport si utilaje adecvate activitatilor efectuate;

d) echipamente si utilaje tehnologice:

statii de beton CEDOMAL 51 si statie de mortare ELBA;

instalatie de dozat aditivi;

e) ateliere/ spatii pentru:

• executarea de constructii metalice grele si usoare;

pista de prefabricate din beton armat pentru producerea de pavele din beton;

laborator de incercari, grad II.

1.6.4. MEDIU DE LUCRU

SC CIMEX SA asigura mediul de lucru necesar pentru a realiza conformitatea produsului cu cerintele standardului si normativelor in vigoare.

Organizatia a obtinut autorizatia de mediu pentru Baza de Productie Industriala, atat pentru Statia de betoane si mortare, poligon prefabricate, atelier confectii metalice, atelier tamplarie, magazii si spatii depozitare, platforme betonate, in scopul : Executiei lucrarilor de constructii – montaj si instalatii. Organizatia asigura mediul de lucru in concordanta cu reglementarile in vigoare privind protectia mediului, securitatea si sanatatea muncii.

Responsabilitatea respectarii conditiilor de mediu si de munca, revine tuturor sefilor de santiere /compartimente si fiecarui angajat al organizatiei conform prevederilor ROF.

1.7. REALIZAREA PRODUSULUI

Realizarea produselor si lucrarilor este un proces din cadrul SMC compus din mai multe subprocese :’’ Planificarea realizarii produsului ‘’, ‘’Procese referitoare la relatia cu clientul’’, ,,Aprovizionare’’.

Datele de intrare ale procesului ‘’ Realizarea produselor / lucrarilor’’ sunt constituite din datele de iesire ale procesului ‘’Managementul resurselor’’, iar datele de iesire ale procesului , devin datele de intrare ale procesului ‘’Masurare, analiza, imbunatatire’’.

1.7.1 PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI

Procesul “Planificarea realizarii produsului / serviciilor” se efectueaza in principal de managementul organizatiei pentru a satisface asteptarile clientilor.

Procesul ‘’ Planificarea realizarii produsului ‘’ are ca date de intrare, datele de iesire, in paralel, ale procesului ‘’Orientarea catre client’’ si ‘’Planificarea sistemului de management al calitatii’’ ambele fiind corelate cu politica in domeniul calitatii, iar datele de iesire ale procesului, sunt date de intrare ale proceselor referitoare la ‘’Relatia cu clientul’’.

Conducerea organizatiei planifica procesul de realizare a produselor / serviciilor in corelatie stransa cu exigentele celorlalte procese din cadrul SMC tinand cont de:

obiectivele calitatii si cerintele pentru lucrari (vezi pct. 5.4.1.);

necesitatea de a obtine avizele si autorizatiile necesare inceperii lucrarilor de executie, elaborarea graficelor de executie a lucrarilor si alocarea resurselor specifice realizarii fiecarei lucrari in parte;

activitatile cerute de verificare, monitorizare, inspectie, inregistrari specifice fiecarei lucrari de constructie.

Nici o lucrare nu este predata inainte ca toate operatiile de inspectie si incercari specificate in proceduri sa fi fost indeplinite in mod satisfacator si ca rezultatele si documentele aferente sa fie disponibile si acceptate in conformitate cu conditiile specificate.

SC CIMEX SA efectueaza toate inspectiile si incercarile finale prevazute de procedurile tehnice aferente si in PC si PCC pentru a demonstra conformitatea produselor finite si a lucrarilor terminate cu cerintele specificate. Se prevede de asemenea obligatia ca toate inspectiile / incercarile anterioare celor finale (la primirea / receptia produselor si lucrarilor sau in cursul executiei) sa fie efectuate inainte de inspectiile / incercarile finale.

1.7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL

Procesele referitoare la relatia cu clientii si alte parti interesate, includ :

-determinarea cerintelor referitoare la produs

-analizarea cerintelor referitoare la produs

-comunicarea cu clientul ( proiectanti, inspectori de santier)

1.7.2.1. DETERMINAREA SI ANALIZAREA CERINTELOR REFERITOARE LA PRODUS

Conducerea SC CIMEX SA stabileste si tine la zi masuri si dispozitii, pentru analizarea documentelor contractuale (oferte, comenzi, contracte) si pentru coordonarea activitatilor aferente, privind realizarea lucrarilor de constructii-montaj cat si livrarea de produse si servicii catre clienti.

Activitatea de analizare a documentelor are drept scop asigurarea ca acestea contin toate datele necesare pentru verificarea obiectului tranzactiilor si conditiile aferente si ca partile contractuale inteleg sa accepte reciproc cerintele specificate, inclusiv cele ale sistemului calitatii si mediului, avand in vedere toate consideratiile economice si eventualele riscuri partiale.

Analizarea documentelor contractuale are ca obiect verificarea si confirmarea ca:

• exigentele (cerintele) de calitate formulate sunt definite si documentate in mod adecvat si ca au facut obiectul unui acord intre cele doua parti;

• eventualele diferente intre cerintele initiale ale ofertei si cerintele comenzii sau contractului au facut obiectul unor solutionari de comun acord;

• SC CIMEX SA si eventualii furnizori de servicii prezinta aptitudinea de a satisface cerintele documentelor contractuale incheiate cu clientii;

1.7.2.2. COMUNICAREA CU CLIENTUL

SC CIMEX SA considera comunicarea ca fiind un mod eficient de a indeplini cerintele clientului (clientul poate fi convins ca cerintele lui pot fi satisfacute).

Astfel, societatea furnizeaza clientilor sai informatii despre produsele / lucrarile de constructii oferite de aceasta.

SC CIMEX SA realizeaza documentele contractuale (oferte, comenzi, contracte) si coordoneaza activitatile aferente privind onorarea acestora in concordanta cu cerintele clientilor.

Modificarile sau suplimentarile fata de conditiile prevazute in documentele contractuale definitivate sunt analizate in cadrul unitatii si se stipuleaza in acte aditionale elaborate si semnate de catre partile contractuale, acte care se considera ca facand parte din contractul semnat.

Pentru comunicarea continua si eficace cu clientul si reprezentantii sai, conducerea organizatiei foloseste toate mijloacele de comunicare de care dispune, cel putin in urmatoarele privinte:

• informatii tehnice / comerciale privind produsele / lucrarile contractate;

• clarificarea si definitivarea cerintelor decurgand din comenzi, cereri de oferta, documente de licitatii, contracte si / sau subcontracte;

• semnale de la clienti, de orice natura, atat in perioada de executie a contractului cat si in intervalul dintre data terminarii lucrarilor si data receptiei finale.

Organizatia foloseste ca mijloace de comunicare cu clientii:

- telefon, fax, e-mail;

- scrisori;

- sedinte programate si / sau ad-hoc.

1.7.3. PROIECTARE SI DEZVOLTARE

- proces exclus in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 :2008, doarece organizatia realizeaza lucrarile precizate la subcapitolul 2.4.2.2 numai pe baza de proiect pus la dispozitie de client.

1.7.4. APROVIZIONARE

1.7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE

Conducerea societatii stabileste si asigura desfasurarea activitatii de procurare-aprovizionare si a serviciilor in mod planificat si controlat, corelat cu derularea activitatilor de executie, prin:

• planificarea aprovizionarii si precizarea datelor si cerintelor tehnice ce trebuie incluse in documentele de aprovizionare;

conditii pentru evaluarea si selectarea furnizorilor;

perfectarea contractelor;

urmarirea derularii contractelor;

verificarea produselor si serviciilor aprovizionate pe baza de inspectii, incercari adecvate.

Conducerea SC CIMEX S.A. stabileste criterii si metode pentru evaluarea, selectarea si acceptarea furnizorilor de produse si servicii, ceea ce priveste aptitudinea acestora de a satisface cerintele si conditiile specificate in documente si de a respecta calitatea, termenele si preturile stabilite precum si exigentele unui sistem de management al calitatii, cu referire la:

• studierea rezultatelor privind furnituri anterioare de produse si servicii similare;

• evaluarea organizarii, dotarii si aptitudinilor furnizorilor;

evaluarea SMC si documentelor aferente ale furnizorilor in raport cu standardul de referinta selectat pentru produsele si serviciile necesare a fi procurate;

• evaluarea rezultatelor incercarilor pe produse sau esantioane;

informatii difuzate de alti clienti sau utilizatori asupra capabilitatii tehnice si performantelor subcontractantilor.

Modul si nivelul de aprofundare al evaluarii furnizorilor este in functie de tipul de produse sau servicii comandate si de incidenta acestora asupra calitatii produselor care se comercializeaza de catre societate.

In urma evaluarii, furnizorii acceptati sunt inclusi in lista furnizorilor acceptati elaborata anual prin grija compartimentelui MQ si aprovizionare ale societatii.1.7.4.2. INFORMATII PENTRU APROVIZIONARE

SC CIMEX SA stabileste masuri si responsabilitati pentru analizarea ofertelor primite de la furnizorii acceptati sub aspectul indeplinirii cerintelor tehnice precum si pentru perfectarea contractelor care trebuie sa cuprinda prevederi concordante cu cele din documentele initiale de aprovizionare, in ceea ce priveste:

• obiectul contractului (produse, servicii) ;

cerinte tehnice privind nivelul calitatii si criteriile de acceptare;

cerinte specifice de asigurare si control al calitatii (verificarea existentei certificatelor de calitate, de conformitate si al agrementelor tehnice pentru toate produsele aprovizionate);

cerinte privind accesul la locul de productie al furnizorului.

In cazul produselor de constructii pentru care este ceruta certificarea de conformitate a calitatii, conform legislatiei in vigoare, SC CIMEX SA prevede clauze speciale in contractele incheiate cu furnizorii privind verificarile necesare conform metodelor aplicabile, inclusiv in ce priveste supravegherea procesului tehnologic al producatorului.

In cadrul SC CIMEX SA achizitionarea produselor / serviciilor prin comenzi / contracte se realizeaza de catre personal calificat si instruit in ceea ce priveste cerintele de calitate a produselor.

1.7.4.3. VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONAT

Conducerea SC CIMEX S.A. stabileste masuri si responsabilitati pentru verificarea si receptia produselor si serviciilor procurate de la furnizori.

Produsele contractate pot fi verificate fie la furnizori inainte de livrarea acestora, fie la primirea acestora in depozitele societatii sau la locul de utilizare dupa cum s-a specificat in documentele de aprovizionare si in contract.

Verificarea si receptia produselor de catre SC CIMEX SA nu absolva pe furnizor de raspunderea proprie pentru calitatea produselor respective si nu poate impiedica o neacceptare ulterioara a acestora in caz de defectiuni sau neconformitati constatate dupa livrare.

In cazul aparitiei unor neconformitati in activitatea de aprovizionare a produselor si serviciilor, din cauza furnizorilor, acestea vor fi respinse la receptie si se va refuza plata lor pana la rezolvarea neconformitatilor de catre furnizorii respectivi.

1.7.5. PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII

1.7.5.1. CONTROLUL PRODUCTIEI SI FURNIZARII SERVICIULUI

In cazul functiei de contractor general pentru lucrarile de constructii / instalatii / montaj, SC CIMEX SA coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de tinere sub control a proceselor de productie desfasurate de subcontractanti / furnizori.

In aceasta calitate, aproba procesele de productie stabilite de furnizori, care urmeaza a fi aplicate, precum si documentatiile tehnice si tehnologice (inclusive PTE si PCC) aferente si urmareste ca acestia sa asigure in mod planificat conditiile adecvate prevazute, pentru desfasurarea si monitorizarea proceselor de productie respective.

Directorul tehnic-calitate verifica si completeaza dupa caz, documentatia tehnica si tehnologica referitoare la procesele de productie in ceea ce priveste calitatea proceselor de productie sub aspectul eficacitatii si aptitudinii de a asigura realizarea unor produse / lucrari in conformitate cu specificatiile stabilite.

Organizatia, in calitate de contractor sau subcontractor, asigura masurile necesare pentru crearea conditiilor de desfasurare a activitatilor legate de obiectul contractelor.

2.7.5.2. VALIDAREA PROCESELOR DE PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII

S.C. CIMEX SA, prin compartimentele sale, asigura validarea proceselor de productie si furnizare de servicii in vederea respectarii de catre furnizorii de servicii, la executarea lucrarilor de constructii - montaj a urmatoarelor conditii si masuri principale:

aplicarea intocmai a prevederilor din documentatia tehnica de executie, documentatia tehnologica a proceselor de productie, planul calitatii, PTE si PCC aferent;

indeplinirea graficelor de executie, completarea documentatiei de urmarire a desfasurarii proceselor si efectuarea inregistrarilor calitatii;

tinerea sub control si verificarea caracteristicilor de calitate ale materialelor si componentelor introduse in procesele de productie, a parametrilor proceselor respective, a echipamentelor de productie si EIM folosite precum si a caracteristicilor produselor / lucrarilor finite;

asigurarea manipularii, depozitarii si conservarii corespunzatoare a produselor care intra in procesele de productie in timpul desfasurarii acestora precum si a produselor finite rezultate din proces;

elaborarea, avizarea si aplicarea in executie a instructiunilor tehnice de executie si PCC aferent;

1.7.5.3. IDENTIFICARE SI TRASABILITATE

SC CIMEX SA stabileste conform prevederilor din procedura operationala PO 10, masuri pentru identificarea produselor aprovizionate cu ajutorul unor mijloace adecvate de la receptia acestora, continuand cu operatiile de depozitare, reconditionare sau inglobare in alte produse si in toate etapele de realizare a lucrarilor pana la predarea lor catre clienti.

Identificarea produselor se poate asigura prin marcarea sau etichetarea produselor propriu-zise sau a ambalajelor acestora. Identificarea serviciilor prestate sau a documentatiilor tehnice se poate efectua cu ajutorul documentelor aferente codificate si datate.

In cazul cand prin specificatiile contractuale se cere asigurarea trasabilitatii (regasirea istoricului) unui produs, aceasta se realizeaza prin mijloace de identificare inregistrate folosind ca identificatori: cod de fabricatie, numar de lot / sarja, elementul in care a fost inglobat cu precizarea pozitiei prin schema izometrica, data aprovizionarii, etc.

In anumite situatii cand se cere identificarea / trasabilitatea personalului implicat in fiecare faza a procesului de realizare sau control, aceasta se asigura prin inregistrari ale dovezilor de identificare (de exemplu semnaturi pe documente).

Prin identificarea si trasabilitatea (regasirea) produselor sau serviciilor se stabilesc responsabilitati si moduri de aplicare care asigura:

livrarea si utilizarea numai a produselor si serviciilor acceptate;

identificarea si localizarea in orice stadiu al procesului de utilizare, a produselor in raport cu documentele aplicabile;

evitarea confuziilor in procesul de aprovizionare, desfacere si folosire, precum si a utilizarii unor produse neconforme

identificarea documentelor corespunzatoare de aprovizionare, depozitare, productie, controale si incercari, livrare si utilizare precum si a inregistrarilor rezultate;

urmarirea unor produse (conform specificatiilor contractuale) pe loturi, pe parcursul procesului, pentru regasirea lor pe baza unei identitati unice a fiecarui lot in parte prin marcaje fixe aplicate.

Aplicarea prevederilor acestui proces revine personalului din societate implicat in contractare, receptie, manipulare, depozitare, livrarea produselor si in executia lor, controlul si predarea lucrarilor.

1.7.5.4. PROPRIETATEA CLIENTULUI

In cadrul proceselor privind activitatile din profilul organizatiei, SC CIMEX SA, prin procedura PO 11 identifica si tine sub control urmatoarele tipuri de proprietati ale clientului:

produse si echipamente furnizate de client pentru a fi incorporate in lucrari de constructii executate de organizatie;

proprietate intelectuala a clientului (documentatii de proiectare / executie, date si informatii confidentiale despre client si de protectie a proprietatii acestuia) ;

facilitati puse la dispozitie de client in perioada de executie a lucrarilor (dotare cu utilitati: apa, canalizare, energie electrica etc).

Clientii pot furniza unele produse / echipamente / materiale / documentatii tehnice / servicii, daca aceasta este prevazuta in contractul incheiat cu SC CIMEX SA

Aceste produse / materiale / servicii sunt tinute sub control si sunt insotite de aceleasi documente si inregistrari de calitate ca cele procurate de la furnizori (identificare, verificare, manipulare, depozitare, protejare).

Orice lipsuri, deficiente, deteriorari sau neconformitati constatate cu privire la aceste produse / materiale / servicii vor fi aduse la cunostinta clientilor respectivi, care vor lua masuri in consecinta.

Compartimentul Aprovizionare in colaborare cu compartimentele MQ si CTC din societate asigura si verifica obtinerea de la clienti a tuturor documentelor privind calitatea produselor si serviciilor furnizate de acestea inclusiv a instructiunilor de control, verificare, depozitare si punere in opera.

Verificarea de catre SC CIMEX SA a produsului furnizat de client nu absolva clientul de responsabilitatea eventualelor neconformitati ale produselor respective.

1.7.5.5. PASTRAREA PRODUSULUI

Conducerea SC CIMEX SA are stabilite prin procedura operationala PO 12, masuri si responsabilitati pentru primirea, manipularea, depozitarea, ambalarea si conservarea atat a produselor achizitionate, a celor aflate in cursul procesului de productie, cat si a celor ce urmeaza a fi livrate clientilor.

Este necesar ca produsele depozitate sa fie controlate periodic pentru a evalua starea acestora si a detecta orice deteriorare sau degradare. Se recomanda de asemenea, marcarea datei de expirare a valabilitatii produselor degradabile in timp.

Pentru anumite produse mai pretentioase sau mai sensibile la degradare in timp se prevad masuri speciale de pastrare si conservare inclusiv pe durata livrarii si transportului la destinatie conform instructiunilor date de furnizor sau stabilite de organizatie contra degradarii pe timpul depozitarii pana la folosire sau livrare pentru a asigura mentinerea conformitatii cu cerintele specificate.

Compartimentul aprovizionare asigura gestionarea inregistrarilor de calitate pentru produsele achizitionate, a prescriptiilor de manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare si transmiterea lor in copie catre executantii de lucrari sau clienti, pe stadii si volume fizice conform cererii clientului; pe copii se vor aplica stampila si semnatura in original, care asigura conformitatea produsului cu standardul sau norma de fabricatie.

Compartimentul CTC efectueaza periodic controale la depozite si santiere cu privire la modul de receptie, manipulare, depozitare si expeditie a produselor aprovizionate si in cazul constatarii unor deficiente aplica prevederile procedurii PS 8.3 - Controlul produsului neconform.

1.7.6. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE

Conducerea SC CIMEX SA asigura prin procedura operationala PO 13, masuri corespunzatoare pentru tinerea sub control a echipamentelor de masurare si monitorizare (EMM), in conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea de metrologie in constructii aprobat prin H.G. 766/1997 si cele ale B.R.M.L. in ceea ce priveste selectarea, mentinerea si verificarea metrologica a acestor echipamente in vederea demonstrarii exactitatii si legalitatii masuratorilor efectuate, care conditioneaza calitatea produselor achizitionate sau realizate de catre societate precum si atestarea conformitatii produselor / lucrarilor cu cerintele specificate.

Elementele si procedeele pentru tinerea sub control a dispozitivelor de masurare si monitorizare, sub aspectul asigurarii si mentinerii preciziei si eficacitatii acestor echipamente si a metodelor aferente trebuie sa cuprinda:

a) determinarea si specificarea masurilor care trebuie efectuate, a gradului de exactitate cerut, intervalul de masurare, justetea, fidelitatea si durabilitatea, a conditiilor de mediu aferente, in vederea selectionarii celor mai adecvate echipamente de masurare si monitorizare;

b) confirmarea metodologica a EMM prin verificarea si etalonarea initiala a dispozitivelor solutionate si achizitionate, reglarea si reetalonarea acestora la intervale prescrise, inainte de utilizare, in conformitate cu specificatiile fabricantului privind metodele de verificare si etalonare folosite si criteriile de acceptare;

c) identificarea si marcarea dispozitivelor de masurare si monitorizare, prin mijloace adecvate si consemnarea in documente si inregistrari, pentru a indica data efectuarii si data expirarii valabilitatii.

1.8 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

1.8.1. GENERALITATI

Conducerea CIMEX SA, asigura identificarea, planificarea si implementarea proceselor de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire, necesare pentru:

a) demonstrarea conformitatii produselor / lucrarilor cu cerintele specificate;

b) asigurarea conformitatii SMC cu referintele normative;

c) imbunatatirea continua a SMC.

Metodele aplicabile pentru planificare si implementarea proceselor mentionate sunt prezentate in procedurile PS si se refera la :

inspectii si incercari la receptia produselor aprovizionate;

inspectii si incercari in cursul procesului de productie / executie a lucrarilor de constructii pentru masurarea si monitorizarea parametrilor proceselor si a caracteristicilor produselor / lucrarilor executate;

inspectia si receptia la terminarea lucrarilor;

monitorizarea si masurarea satisfactiei clientului;

audituri interne ale SMC;

imbunatatirea continua a eficacitatii SMC si a calitatii lucrarilor.

Datele de iesire ale proceselor de masurare si monitorizare se constituie in date de intrare ale proceselor de analiza si imbunatatire.

Datele de iesire ale proceselor masurare, analiza si imbunatatire se constituie in date de intrare ale proceselor aferente responsabilitatii managementului si ca informatii utile pentru organizatie, in vederea imbunatatirii continui a performantelor.

SC CIMEX SA efectueaza toate inspectiile si incercarile finale prevazute de procedurile tehnice aferente, in PC sau PCC pentru a demonstra conformitatea produselor finite si a lucrarilor terminate cu cerintele specificate. Se prevede de asemenea obligatia ca toate inspectiile / incercarile anterioare celor finale ( la primirea / receptia produselor sau in cursul executiei ) sa fie efectuate inainte de inspectiile / incercarile finale.

1.8.2. MONITORIZARE SI MASURARE

1.8.2.1. SATISFACTIA CLIENTULUI

Satisfactia clientului este un proces care in conformitate cu procedura operationala PO 14, monitorizeaza informatiile referitoare la perceptia asupra satisfacerii cerintelor sale. Pentru realizarea acestui scop, prin realizarea fazelor procesului sunt controlate modalitatile prin care sunt asigurate:

a)  determinarea informatiilor referitoare la perceptia clientului

b)  analiza informatiilor referitoare la perceptia clientului

c)  implementarea monitorizarii criteriilor de performanta si imbunatatirii continue.

In cadrul SC CIMEX SA, compartimentul marketing-ofertare evalueaza perceptia clientilor asupra calitatii serviciilor si produselor organizatiei.

In desfasurarea procesului privind satisfactia clientului faza de colectare si centralizare a informatiilor referitoare la satisfactia clientului cuprinde:

a) Colectarea informatiilor referitoare la satisfactia clientului poate fi facuta in multiple moduri in functie de situatie

b) Informatiile pot fi colectate in forma scrisa sau verbala

c) Informatiile referitoare la satisfactia clientului include:

Studierea clientului si utilizatorului

Feed-back referitor la produse

Cerintele clientului si informatii contractuale si post - contractuale

Cerintele pietei

Date referitoare la serviciile oferite

Informatii referitoare la concurenta.

d) Procesele de colectare a informatiilor referitoare la satisfactia clientilor sunt permanente. Informatiile furnizate de aceste procese au in vedere conformitatea cerintelor, satisfacerea necesitatilor si asteptarile clientului, precum si modul de livrare al produsului.

e) Organizatia stabileste si utilizeaza sursele de informatii referitoare la satisfactia clientilor si coopereaza cu acestia in scopul anticiparii cerintelor viitoare.

Analiza informatiilor colectate si centralizate in cadrul organizatiei consta in:

analiza cantitativa (cele mai multe motive de satisfactie ale clientului, cele mai multe motive de insatisfactie) ;

analiza calitativa (din punct de vedere financiar: castiguri datorate satisfactiei clientilor sau pierderi datorate insatisfactiei acestora;

din punct de vedere legal: daca insatisfactia clientului a condus la actiuni in instanta;

din punct de vedere publicitar: daca satisfactia clientului a condus la diferite actiuni ale acestuia prin care si-a manifestat satisfactia sau daca insatisfactia a generat actiuni de popularizare a nemultumirii).

Criteriile de performanta ale procesului de satisfacere ale clientului sunt:

a) evaluarea satisfactiei tuturor clientilor;

b) dupa primul an de functionare al sistemului calitatii, imbunatatirea gradului de satisfactie al clientilor in raport cu anul precedent.

Reclamatiile si toate solicitarile clientului, adresate organizatiei sunt raportate Directorului, care stabileste masuri in consecinta.

Responsabilitatea procesului de monitorizare a satisfactiei clientului, la nivelul intregii organizatii revine sefului de compartiment Marketing - Ofertare.

1.8.2.2. AUDIT INTERN

Conducerea SC CIMEX SA, instituie si aplica implementarea unui sistem documentat de audituri ale calitatii, cuprinzand actiuni sistematice si independente de examinare, verificare si evaluare, intreprinse in vederea confirmarii ca prevederile SMC sunt eficiente si aplicabile in mod corespunzator si ca activitatile, procesele de productie, executie de lucrari si prestari de servicii, sunt desfasurate in conformitate cu procedurile aferente, iar rezultatele proceselor sunt adecvate si corespund sub aspect calitativ, prevederilor specificate in documentele contractuale si in documentele tehnice aplicabile (reglementari tehnice, proceduri / instructiuni).

Auditul intern determina daca:

• SMC este conform cu masurile planificate referitoare la procesele de realizare a productiei, potrivit cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2008 si ale documentelor SMC adoptate de organizatie;

• SMC este implementat si mentinut in mod eficace.

Auditul calitatii efectuat de SC CIMEX SA este audit intern, efectuat la santiere, compartimente sau alte structuri interne ale societatii, efectuat de echipa de audit.

Conducerea CIMEX SA asigura masurile necesare, pentru ca auditurile calitatii sa fie programate in functie de natura si importanta activitatilor supuse auditurilor si sa fie conduse si efectuate de catre personal calificat, instruit si atestat, care este independent, neavand responsabilitati in activitatile supuse auditului respectiv.

Conducerea organizatiei asigura autoritate deplina echipei de audit, conditii corespunzatoare de lucru si acces la compartimente / santiere si persoane implicate in activitatile examinate precum si la documentele aferente.

SC CIMEX SA asigura programarea, pregatirea si efectuarea auditurilor, in conformitate cu procedura PS 8.2.2 Audit intern, la intervale stabilite cu o frecventa suficienta, pe baza unui program anual, elaborat de RMC, astfel ca toate zonele de activitate si toate elementele sistemului de management al calitatii sa fie examinate cel putin o data pe an. In afara de auditurile prevazute in programul anual, pot fi efectuate si audituri suplimentare, determinate de anumite circumstante intervenite pe parcurs.

Rezultatul auditului centralizat intr-un Raport de audit intocmit de seful echipei de audit, reflecta in mod fidel, continutul examinarii efectuate, neconformitatile / deficientele constatate; acest raport se aduce la cunostinta conducerii / compartimentelor sau santierelor ce au fost auditate, urmand a face obiectul analizei periodice a SMC.

Pentru neconformitatile/ deficientele constatate se intocmesc Rapoarte de actiuni corective (RAC), in care se mentioneaza actiunea corectiva, termenul de rezolvare si alte rubrici care permit urmarirea, verificarea si confirmarea rezolvarii deficientelor.

Compartimentele auditate sunt obligate sa programeze intr-un interval cat mai scurt, punerea in aplicare a actiunilor corective stabilite, iar echipa de audit urmareste masurile luate, stadiul remedierii fiecarei deficiente constatate si incheierea actiunii - eventual printr-un audit de urmarire, daca este cazul, consemnand in scris verificarea aplicarii si eficacitatea actiunilor corective stabilite.

Realizarea auditurilor planificate, recomandarile din raportul de audit nu scutesc conducerea societatii si sectoarele auditate de intreaga responsabilitate cu privire la caile si mijloacele de inlaturare a neconformitatilor si marirea gradului de implementare a sistemului calitatii.

Inregistrarile privind auditurile calitatii se proceseaza conform procedurii PS 4.2.4.

Rezultatele si inregistrarile aferente auditurilor interne, constituie date de intrare pentru procesul de analiza efectuata de management si pentru procesul de imbunatatire.

1.8.2.3.MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESELOR

Conducerea CIMEX SA ia masuri pentru identificarea, planificarea, monitorizarea proceselor de productie si a prestatiilor asociate, in conformitate cu procedura operationala PO 15 si procedura tehnica specifica PTS 01 -15, pentru a asigura nivelul de calitate cerut al lucrarilor, produselor si serviciilor realizate de societate si pentru a preveni aparitia de neconformitati.

Pentru realizarea activitatilor de control a proceselor, sunt definite in proceduri de sistem cat si in procedurile operationale, atributii si responsabilitati clare pentru toate structurile si functiile din societate.

Principalele conditii pentru tinerea sub control a proceselor cuprind urmatoarele:

a) Verificarea si aprobarea prealabila a proceselor de productie si a prestatiilor asociate ce urmeaza a fi efectuate si desfasurarea acestora pe baza de proceduri scrise, conform cu reglementarile tehnice aplicabile;

b) Stabilirea criteriilor de verificare si acceptare a entitatilor (materiale, componente) utilizate si verificarea efectiva a acestora la intrarea in proces.

c) Utilizarea de echipamente de productie adecvate si intretinute in permanenta, pentru a asigura aptitudinea proceselor de a realiza produse conforme cu specificatiile.

d) Pregatirea proceselor de productie (analiza informatiilor si a datelor din documentatia de baza, elaborarea planului calitatii - daca e cazul - si a PTE; calculul necesarului de resurse materiale, logistice si umane; asigurarea locurilor de munca cu resursele necesare etc.)

e) Conducerea corespunzatoare a proceselor, prin tinere sub control, monitorizare si verificare, in stadii prestabilite, a parametrilor acestor procese si a caracteristicilor lucrarilor sau produselor rezultate pe baza de planuri de control ale calitatii (PCC) sau dupa caz de planuri ale calitatii (PC).

f) Asigurarea unui personal de executie (operatori) de supraveghere si control avand competenta, aptitudinile, instruirea si cunostintele necesare. In caz ca la executia lucrarilor se folosesc parteneri, acestia vor fi cu anticipatie evaluati si selectati.

g) Asigurarea mijloacelor si conditiilor corespunzatoare de manipulare, depozitare si protejare atat pentru produse care intra in proces cat si in cursul desfasurarii procesului si pentru produsele finite / lucrarile, iesite din proces, pentru a evita deteriorarea lor.

h) Mentinerea la un nivel corespunzator a parametrilor mediului inconjurator (temperatura, umiditate, puritatea aerului, curatenie etc) si a altor factori care pot avea o incidenta asupra calitatii produselor / lucrarilor.

In procesul de monitorizare si de masurare se au in vedere:

• necesitatile si asteptarile clientilor si ale altor parti interesate;

• conditiile de acceptare stabilite pentru fiecare proces;

• verificarea mentinerii parametrilor de proces;

• verificarea si monitorizarea calificarii, abilitatii si instruirii personalului;

• rezultatele auditurilor de proces, care includ elementele referitoare la capabilitatea proceselor de a realiza rezultatele planificate, utilizarea eficace si eficienta a resurselor precum si acuratetea masurarii parametrilor proceselor.

Tinerea sub control a proceselor implica cunoasterea stadiului de verificare a parametrilor acestuia si a produselor / lucrarilor rezultate prin utilizarea de mijloace adecvate care sa permita evidenta lucrarilor sau produselor neverificate, a celor conforme sau neconforme, in anumite etape ale procesului, precum si a personalului responsabil cu verificarea.

In cazul unor modificari ale proceselor aprobate este necesara, o noua aprobare si tinere sub control a parametrilor acestor procese, inclusiv a caracteristicilor produselor / lucrarilor rezultate, asigurandu-se respectarea conditiilor planificate.

In procedurile tehnice si in PCC sau PC sunt identificate caracteristicile ce trebuie controlate, criteriile de acceptare - respingere. Rezultatele controalelor se consemneaza in Fcc, procese verbale, buletine de analiza sau incercari intocmite de laboratorul propriu sau de un laborator autorizat / acreditat, rezultand inregistrari de calitate.

Atunci cand controlul proceselor nu se poate realiza prin inspectii si incercari ulterioare sau atunci cand deficientele datorate procesarii pot sa apara numai dupa ce produsul / lucrarea este in utilizare, aceste procese speciale sunt efectuate numai de operatori calificati si atestati iar parametrii proceselor sunt continuu monitorizati si exactitatea echipamentelor utilizate este controlata pentru a avea asigurarea ca sunt satisfacute conditiile specificate. Aceste masuri se aplica in cazul proceselor speciale.

Investigarile referitoare la controlul de productie, inclusiv cele referitoare la echipamentele si personalul calificat utilizate sunt tratate si pastrate corespunzator.

MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI

Activitatea de control si monitorizare a produselor se desfasoara pe baza de proceduri tehnice de executie si in conformitate cu planurile de control ale calitatii ( PCC ) care constituie documentele de baza ale acestei activitati care se desfasoara pe intregul parcurs al procesului de productie, incepand cu receptia produselor achizitionate continuand cu inspectiile si incercarile pe parcursul depozitarii produselor.

Principalele metode de monitorizare si masurare a caracteristicilor produselor / lucrarilor pentru asigurarea conformitatii lor cu cerintele specificate constau pe langa autocontrolul operatorilor calificati, in inspectii si incercari, efectuate de responsabilul CTC, in colaborare cu laboratoare de incercari autorizate sau acreditate. Aceste inspectii si incercari sunt determinate in functie de natura produselor / lucrarilor si a caracteristicilor acestora, care trebuie masurate, conform prevederilor din planurile de calitate (PC) sau prin PCC.

Procedurile tehnice si planurile de control ale calitatii contin urmatoarele elemente:

a) Lista documentelor tehnice de referinta care specifica cerintele inspectiilor si a incercarilor;

b) Lista caracteristicilor de calitate care trebuie inspectate sau verificate prin incercari;

c) Criterii de acceptare sau respingere a produselor;

d) Descrierea metodelor de inspectie a calitatii si de incercari, inclusiv echipamentele de inspectie, masurare si incercare ce trebuie folosite precum si conditiile in care trebuie efectuate operatiile respective;

e) Lista persoanelor calificate responsabile cu efectuarea operatiilor de monitorizare si masurare;Responsabilitatea confirmarii cerintelor de calitate a inspectiilor si incercarilor revine compartimentului CTC din societate (in colaborare cu Laboratorul de incercari autorizat) care asigura:

a) Validarea controlului intern efectuat la nivelul santierelor si atelierelor, precum si efectuarea controlului de secunda parte, dupa caz.

b) Supravegherea metodelor folosite in cursul desfasurarii procesului de productie si stabilirea conformitatii produselor cu cerintele specificate, in cazul cand nu este posibila efectuarea directa a controlului de calitate.

c) Oprirea de la receptie, livrare si utilizare a produselor, inainte de terminarea controlului de calitate si a incercarilor prevazute, pana la stadiul respectiv.

SC CIMEX S.A. stabileste si pastreaza documentele si inregistrarile privind inspectiile si incercarile conform procedurilor PS 4.2.3 Controlul documentelor si PS 4.2.4 Controlul inregistrarilor, pentru a dovedi ca produsele aprovizionate si cele realizate in cadrul societatii au fost supuse incercarilor si ca acestea corespund criteriilor de acceptare specificate.

SC CIMEX SA aprovizioneaza produsele de la furnizori numai cand acestea sunt conforme cu conditiile specificate si sunt verificate prin inspectii si incercari, la receptie.

Produsele aprovizionate care nu au documente de certificare a calitatii, eliberate de furnizori, sunt depozitate separat, in zone distincte pana cand sunt primite si confirmate documentele de verificare a calitatii si cele privind rezultatele inspectiilor si incercarilor prevazute.

In cazuri de urgenta produsele aprovizionate sunt introduse in procesul de productie, inainte de verificare prin inspectii si incercari. Aceste produse vor fi identificate prin documente si inregistrari pentru a permite inlocuirea lor, in cazul constatarii ulterioare a unor neconformitati.

Produsele / serviciile sunt predate clientului, dupa ce toate operatiile de inspectie si incercare specificate in proceduri au fost efectuate corespunzator si rezultatele acestora sunt disponibile si acceptate.

Organizatia asigura identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor pentru produsele / lucrarile realizate in conformitate cu procedurile tehnice de executie. Aceasta identificare se face prin procedee ca: marcare, etichetare, inscriptii, poansonari, inregistrari,etc.

Inspectiile si incercarile releva daca produsele / lucrarile:

• au fost inspectate si acceptate

• au fost inspectate si retinute, fiind in asteptarea unei decizii

• au fost inspectate si acceptate cu derogare

• au fost inspectate si respinse

• nu au fost inspectate.

1.8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

SC CIMEX SA stabileste si aplica masuri pentru identificarea, analizarea, tinerea sub control si tratarea produselor neconforme si a neconformitatilor constatate in desfasurarea procesului sau in functionarea sa, astfel ca sa se garanteze respectarea conditiilor de calitate specificate a produselor / lucrarilor.

Neconformitatile depistate pot fi clasificate astfel:

a) Dupa natura sau obiectul la care se refera:

neconformitati aferente proceselor desfasurate si rezultatele acestora (produse / lucrari / servicii).

neconformitati de sistem, aferente documentelor SMC si modului de implementare si mentinere a sistemului.

b) Dupa gravitatea abaterilor

• neconformitati minore, fara repercursiuni semnificative asupra calitatii, care se rezolva pe loc, prin intelegeri de comun acord intre sectorul implicat, CTC si - dupa caz – furnizor/ unitate partenera, nefiind necesara o procedura speciala.

• neconformitati majore, constand in abateri grave, fata de specificatii cu repercursiuni insemnate asupra conditiilor calitatii, a caror rezolvare necesita proceduri speciale si actiuni corective, precum si interventia unor factori externi (proiectant, client, organisme de inspectie etc), este necesara deschiderea unui raport de neconformitate ( RNC ).

c) Neconformitati aferente proceselor / produselor / lucrarilor, mai pot fi clasificate dupa cauzele care le-au generat:

• neconformitati cauzate de terti (erori de proiectare / furnituri necorespunzatoare etc) ;

neconformitati cauzate de deficiente proprii de productie / executie.

Sistemul de identificare, analizare si rezolvare a neconformitatilor consta din:

definirea responsabilitatilor in tratarea neconformitatilor

identificarea si consemnarea neconformitatilor si a cauzelor acestora

analizarea neconformitatilor si tinerea sub control

rezolvarea neconformitatilor prin aplicarea unor solutii acceptate de toate partile implicate.

confirmarea rezolvarii neconformitatilor

Responsabilitatile cu privire la tratarea neconformitatilor aferente procesului in cadrul societatii si a filialelor, inclusiv modul de realizare a interfetelor cu furnizorii si / sau clientii in cadrul acestui proces, sunt aratate in procedura PS 8.3 Controlul produsului neconform.

Identificarea neconformitatilor aferente proceselor se face dupa caz de catre personalul de inspectie (control), comisia de receptie, de clienti sau alti intervenienti, iar consemnarea se face sub autoritatea compartimentului CTC.

Materialele / produsele gasite neconforme sunt tratate astfel, dupa caz:

• sunt etichetate sau marcate prin mijloace specifice de identificare

• sunt depozitate separat in spatii special destinate spre a se impiedica folosirea sau valorificarea lor, pana la stabilirea unor solutii.

Tratarea neconformitatilor aferente produsului / lucrarilor poate conduce la una din urmatoarele solutii:

a) Acceptarea in stare realizata (asa cum este), considerate ca satisfacatoare;

b) Acceptarea conditionata, prin derogare, urmand ca ulterior sa se efectueze reprelucrarea, repararea sau modificarea produsului / lucrarii;

c) Declasarea sau transformarea produsului / lucrarii pentru alte utilizari;

d) Respingerea sau rebutarea produsului / lucrarii.

In cazul unei neconformitati, este necesara deschiderea unui Raport de neconformitate (RNC), de catre compartimentul CTC, care este procesat in conformitate cu prevederile procedurii PS 8.3.

1.8.4. ANALIZA DATELOR

SC CIMEX SA in conformitate cu prevederile procedurii operationale PO 16, selecteaza si analizeaza datele corespunzatoare pentru a demonstra eficacitatea sistemului de management al calitatii.

Analiza datelor furnizeaza informatii referitoare la :

a) Satisfactia clientului;

b)  Conformitatea cu cerintele referitoare la produs;

c) Caracteristicile si tendintele proceselor si produselor inclusiv oportunitatile pentru actiuni preventive;

d)  Furnizori.

Procesul de analiza datelor are ca date de intrare, datele de iesire ale proceselor de monitorizare cu referire la demonstrarea adecvarii /eficacitatii SMC si evaluarea posibilitatilor de imbunatatire a eficacitatii, iar datele de iesire ale procesului constau in evaluarea activitatilor unde se poate aplica imbunatatirea continua .

Datele disponibile, se analizeaza pentru a evalua performantele in raport cu obiectivele definite si pentru a identifica zonele de imbunatatire. Analiza datelor este folosita la determinarea cauzelor primare ale problemelor existente sau potentiale si la orientarea deciziilor privind actiunile corective si preventive necesare pentru imbunatatirea continua.

Pentru analiza datelor si luarea deciziilor bazate pe acestea, se aplica - dupa caz - unele din urmatoarele tehnici si instrumente:

• metode valide de analiza;

• tehnici statistice corespunzatoare;

• analize logice completate cu experienta si intuitie;

• formulare de colectare a datelor.

Responsabilitatea activitatilor de analiza a datelor revine Directorului tehnic calitate, care este si Reprezentantul Managementului Calitatii.

1.8.5. IMBUNATATIRE

IMBUNATATIRE CONTINUA

SC CIMEX SA, prin procedura operationala PO 16, dezvolta si imbunatateste continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii, prin:

• Analizarea si evaluarea situatiei existente la momentul analizei pentru identificarea zonelor de imbunatatire.

• Stabilirea obiectivelor de imbunatatire a planurilor de actiuni pentru realizarea acestora (identificarea, evaluarea si implementarea solutiilor de imbunatatire).

• Masurarea, verificarea, analizarea si evaluarea rezultatelor obtinute pentru evaluarea stadiului de realizare a obiectivelor.

Organizatia asigura masuri pentru imbunatatirea continua a eficacitatii SMC, respectiv eficacitatii si eficientei proceselor acestuia, prin analizarea de date si informatii (date de intrare), care rezulta din:

a) Rezultatele auditurilor

b) Analiza datelor

c) Actiuni corective si preventive

d) Analiza efectuata de management

e) Propuneri si sugestii, ale personalului organizatiei, pentru imbunatatire continua.

Procesul de imbunatatire continua se bazeaza pe conceptul PDCA, care se aplica atat la nivelul intregului SMC cat si la nivelul fiecarui proces component al sistemului.

Datele de iesire ale fiecarui proces, constituie date de intrare pentru urmatorul, iar caracterul ciclic este asigurat prin faptul ca datele de iesire ale etapei “actiune”, constituie datele de intrare ale primei etape: “planificare”.

Elementele de iesire ale procesului de imbunatatire, pot fi:

a) Pe termen scurt

• cresteri ale productivitatii muncii in sectoarele direct productive

reducerea consumurilor de materiale

reducerea costurilor de productie

dotari cu echipamente moderne, performante, de productie, de masurare si monitorizare

reducerea costurilor non-calitatii

cresterea nivelului de calificare, instruire, constientizare si motivare al personalului

modernizarea tehnicilor

b) Pe termen lung

• largirea segmentului de piata in care actioneaza organizatia

• detasarea fata de concurenta

• pastrarea unui grup de clienti fideli

managementul total al calitatii

In cadrul procesului de imbunatatire continua, organizatia utilizeaza procesul de analiza a datelor, folosind personal instruit de activitatile de management, constient de importanta problemelor de imbunatatire continua, in vederea tinerii lor sub control si a antrenarii intregului personal in aceasta directie.

1.8.5.2. ACTIUNI CORECTIVE

SC CIMEX SA asigura prin modul de organizare a activitatilor sale, pentru situatiile identificate ca abateri (neconformitati) fata de prevederile sistemului de conducere si asigurare a calitatii sau fata de conditiile specificate pentru procese / produse / lucrari, care ar putea afecta calitatea, se emit si se indeplinesc prompt actiuni corective, in vederea indepartarii neconformitatilor existente.

In cadrul societatii se pot intalni doua tipuri de actiuni corective functie de tipul neconformitatilor depistate:

a) actiuni corective pentru rezolvarea neconformitatilor in implementarea si functionarea sistemului calitatii.

b)  actiuni corective pentru rezolvarea neconformitatilor de proces / produs / lucrari.

Pentru intreprinderea de actiuni corective, in scopul impiedicarii repetarii neconformitatilor se identifica cauzele acestora care pot cuprinde urmatoarele:

a) defectari, functionari necorespunzatoare sau deficiente ale produselor primite, ale proceselor de productie / executie aplicate, ale echipamentelor sau ale facilitatilor folosite, precum si in depozitarea / manipularea produselor.

b)  controlul necorespunzator al proceselor

c) resurse umane sau materiale necorespunzatoare

d)  variabilitatea inerenta a proceselor

Conditiile rezultate din aceste cauze pot fi puse in evidenta prin analizarea urmatoarelor surse:

a) inregistrarile inspectiilor si inregistrarile referitoare la neconformitati

b)  observatii din timpul monitorizarii proceselor

c) reclamatii, sesizari sau observatii din partea clientilor, ale personalului propriu, ale altor utilizatori sau intervenienti, inclusive ale autoritatii de reglementare.

d) rapoarte de audit

e) rezultatele analizelor efectuate de conducere

Compartimentul MQ tine evidenta actiunilor corective pentru neconformitatile de sistem consemnate in Rapoarte de actiuni corective sau Procese verbale de control, ca urmare a auditurilor, controalelor, verificarilor si inspectiilor efectuate atat de organele interne, cat si de organisme exterioare si urmareste finalizarea lor.

Compartimentul CTC tine evidenta neconformitatilor depistate in proces / produs / lucrare prin Rapoarte de neconformitati si respectiv prin Procese verbale de control.

Tratarea actiunilor corective comporta in esenta:

a) Analiza efectiva a tuturor resurselor de informare si precizarea deficientelor si / sau a neconformitatilor rezultate

b)     Inregistrarea rezultatelor investigatiilor privitoare la cauzele

neconformitatilor aferente produselor I lucrarilor si ale SMC

c) Determinarea actiunilor corective necesare pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor.

d)  Efectuarea de controale pentru a se asigura ca s-au intreprins actiuni corective si ca acestea sunt eficace.

Amploarea si natura actiunilor preventive intreprinse pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor existente sau potentiale, sunt in functie de importanta problemelor aparute si proportionale cu riscurile posibile.

Urmarirea si controlul programelor de actiuni corective si a rezultatelor acestora se face de catre seful compartimentului MQ, din cadrul societatii.

In procedura documentata PS 8.5.2 Actiuni corective sunt stabilite responsabilitatile si modul de investigare si procesare a actiunilor corective.

ACTIUNI PREVENTIVE

SC CIMEX SA actioneaza pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora.

Pentru intreprinderea de actiuni preventive, in scopul prevenirii si aparitiei neconformitatilor, se identifica cauzele care pot cuprinde urmatoarele:

• inexistenta procedurilor tehnice de executie sau utilizarea unor proceduri necorespunzatoare;

neaplicarea prevederilor din proceduri;

• conditii de lucru necorespunzatoare;

• lipsa instruirii personalului;

Tratarea actiunilor preventive cuprinde:

a) Utilizarea surselor adecvate de informatii ca: procese si operatii de lucru, care pot influenta calitatea; derogari dupa productie; rezultate ale auditurilor; inregistrari ale calitatii; rapoarte de service si de urmarire a comportarii in exploatare a constructiilor, reclamatii ale clientilor pentru depistarea, analizarea si eliminarea cauzelor potentiale ale neconformitatilor care ar putea apare in viitor;

b)  Determinarea actiunilor si etapelor necesare pentru tratarea oricaror probleme care necesita actiuni preventive, cum ar fi: modificarea unui proces de proiectare sau de executie; refacerea unei specificatii / proceduri tehnice; actualizarea sistemului de management al calitatii;

c) Initierea de actiuni preventive si efectuarea de controale pentru a se asigura ca aceste actiuni sunt eficace;

d)  Asigurarea analizarii de catre conducerea CIMEX SA a tuturor informatiilor si rezultatelor privind actiunile preventive.

Cauzele neconformitatilor potentiale identificate pot fi produse de:

a) Cauze interne

• disfunctii ale SMC

• defecte sistematice de calitate ale produselor / lucrarilor

• avarieri grave ale infrastructurii (cladiri, utilaje, echipamente pentru procese)

• catastrofe provocate (explozii, incendii)

• probleme de sanatate / siguranta ale personalului

b) Cauze externe organizatiei

disfunctionalitati ale clientilor in procesul de utilizare a produselor / lucrarilor realizate

cauze naturale

deteriorari ale mediului inconjurator sau pericole pentru sanatatea publica, independente de activitatile organizatiei.

Sursele de informatii pentru actiuni preventive:

a) Date interne ale organizatiei

analiza necesitatilor si asteptarea clientilor

analiza riscului de defectare a produselor / lucrarilor

studii si analize ale pietei

elemente de iesire ale analizei efectuate de management

elemente de iesire ale analizei datelor

rezultate ale monitorizarii si masurarii proceselor

inregistrari relevante ale proceselor SMC

invataminte din experientele anterioare

c) Date externe:

reclamatii ale clientilor produselor / lucrarilor

• informatii din contactul cu autoritatile publice, asociatiile profesionale si comerciale

• informatii din mass-media

Urmarirea si controlul programelor de actiuni preventive si a rezultatelor acestora se face de catre seful compartimentului MQ, din cadrul societatii, actiunile fiind intreprinse sub coordonarea directorului tehnic-calitate.

In procedura PS 8.5.3 Actiuni preventive, sunt stabilite cerintele, responsabilitatile si modul de investigare si procesare a actiunilor preventive.

SCURTE CONCLUZII

Succesul implementarii sistemului de management al calitatii in cadrul organizatiei SC CIMEX SA a adus valoare in cresterea calitatii tuturor activitatilor desfasurate prin abilitatea managerului calitatii de a dezvolta relatii umane, de a recunoaste si a evalua caracteristicile si talentele individuale, de a acorda fiecarui angajat prilejul de a-si atinge propriul potential maxim.

Competitia intensa pentru clienti, atat locala cat si globala, a condus o crestere semnificativa a importantei calitatii, atat pentru produse cat si pentru servicii. Corecta identificare a nevoilor clientilor si satisfacerea acestora, in timpul si dupa executie (indiferent de tipul sau caracteristicile produsului sau serviciului) sunt considerate avantaje competitive cheie. Pentru a obtine aceste avantaje competitive SC CIMEX SA a implementat un sistem de management a calitatii – pentru a realiza imbunatatirea continua a calitatii produselor si/sau serviciilor.


Proiectarea si implementarea sistemului de management al calitatii este un proces conditionat direct de specificul culturii organizationale, de elementele culturale preexistente la inceperea procesului, de flexibilitatea acesteia de a integra noi valori si norme specifice calitatii.

Sistemul de management al calitatii, ca instrument managerial de mentinere si de continua imbunatatire a calitatii produselor si serviciilor, a adus reale satisfactii deoarece:

 • a crescut productivitatea muncii printr-o utilizare eficienta a personalului, a echipamentelor si a resurselor in general;
 • s-a imbunatatit imaginea organizatiei si a credibilitatii pe piata;
 • a fost si este stimulata comunicarea si munca in echipa - ceea ce aduce satisfactii personalului;
 • este constientizata in randul personalului organizatiei nevoia de a realiza produse/ servicii de calitate, dezvoltandu-se o cultura orientata spre calitate;
 • au fost si sunt eliminate disfunctionalitatile din cadrul proceselor din organizatie si atmosfera de lucru tensionata, fapt ce are ca rezultat imbunatatirea climatului organizational, a relatiilor dintre angajati etc.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1936
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site