Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micAsigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

FAsigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate

 
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta nr. 1072003, prevede in art. 1 ca"asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale".

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea: a) promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale; b) diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamenteaza pe urmatoarele principii: a) asigurarea este obligatorie pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca; b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiaza de rezultatul muncii prestate; c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din contributii diferentiate in functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care incheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi; d) cresterea rolului activitatii de prevenire in vederea reducerii numarului accidentelor de munca si al bolilor profesionale; e) solidaritatea sociala, prin care participantii la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevazute de lege; f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevazute de lege; g) asigurarea transparentei in utilizarea fondurilor; h) repartitia fondurilor in conformitate cu obligatiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prin prezenta lege.

Prin asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale raspunderea civila a persoanei fizice sau juridice pentru prestatiile prevazute in prezenta lege si pentru care s-a platit contributia de asigurare este preluata de asigurator. In situatia in care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, in mod subsidiar si complementar, intra in functiune raspunderea civila, potrivit dreptului comun.

F

 
Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi: a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici; b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor care au incheiat contract individual de munca; c) somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii; d) ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.

Prevederile legii nu se aplica personalului militar si civil angajat pe baza de contract si personalului asigurat in sistemul propriu al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si celui din structurile militarizate ale Ministerului Justitiei.

Se pot asigura in conditiile prezentei legi, pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari; b) comanditati, administratori sau manageri; c) membri ai asociatiei familiale; d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente; e) persoane angajate in institutii internationale; f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere; g) persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier; h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura; i) alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.

Continutul contractului individual de asigurare se stabileste in normele metodologice de aplicare a legii.

Prevederile legii sunt aplicabile si angajatilor romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani, in conditiile legii.

Au calitatea de asigurat si cetatenii straini sau apatrizii care presteaza munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta in Romania.

F

Asociatii profesionale de asigurare

 
Are calitatea de asigurator, potrivit legii, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS. Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se exercita de casele teritoriale de pensii. Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, in conditiile prezentei legi, si de asociatii profesionale de asigurare, constituite in acest scop pe sectoare de activitate ale economiei nationale.

Asociatiile profesionale de asigurare functioneaza pe baza de statut propriu, cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei Guvernului 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raporturile de asigurare, rezultate in temeiul prezentei legi si din contractele de asigurare, se stabilesc intre: a) angajatori si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la art. 5 si 7; b) asigurati si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la art. 6.

Calitatea de asigurat se dobandeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: incheierii contractului individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu in cazul functionarilor publici, validarii mandatului pentru persoanele care desfasoara activitati in functii elective, numirii in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, depunerii adeziunii in cazul membrilor cooperatori, inceperii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenti sau incheierii contractului individual de asigurare, dupa caz.

In vederea incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala - CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop. Modelul si continutul declaratiei prevazute mai sus se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a legii.

Tariful de risc a fost stabilit pentru sectoarele economice prevazute in nomenclatorul pentru "Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN", cota de contributie medie la nivel national fiind de 1, 21%. In functie de locul de munca, de la 1 ianuarie 2005 tariful de risc (cota de contributie aplicata fondului brut de salarii realizat) poate atinge chiar 4%.

In perioada 1 ianuarie 2003-31 decembrie 2004, cota de contributie datorata de angajatori sau de persoanele fizice care incheie asigurarea a fost de 0, 5%, indiferent de clasa de risc. In aceasta perioada, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale a fost destinata exclusiv constituirii fondului necesar pentru functionarea acestui sistem.

F

 
La elaborarea metodologiei de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale s-au utilizat datele statistice furnizate de Institutul National de Statistica, Inspectia Muncii si Ministerul Sanatatii.

Unul dintre principiile pe care se fundamenteaza asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se refera la necesitatea constituirii resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din contributii diferentiate in functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care incheie asigurarea.

Aceasta diferentiere a contributiilor se va face in functie de riscul de accidentare si imbolnavire profesionala specific fiecarei activitati din economia nationala, prin clase si tarife de risc determinate in functie de urmatorii indicatori statistici, considerati pe ultimii trei ani de referinta, in conformitate cu procedura utilizata in tarile Uniunii Europene.

La stabilirea indicatorilor au fost luati in considerare ultimii trei ani de referinta, respectiv 2001, 2002, 2003, realizandu-se o medie a acestora pentru a asigura astfel o baza de calcul cat mai fidela realitatii. Deoarece nu exista o istorie a costurilor accidentelor de munca si bolilor profesionale anterior datei de 1 ianuarie 2005, data la care intra in vigoare Legea nr. 346/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, formula de calcul a contributiei a avut in vedere doar datele statistice existente si cuantificabile.

Potrivit normelor metodologice, vor exista patru parametri de calcul. Primul este clasa de risc - gradul de risc de accidentare in munca si de imbolnavire profesionala, tariful de risc - procentajul din fondul brut de salarii realizat, corespunzator clasei de risc, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale - exprimarea valorica a tarifului de risc si perioada de referinta - ultimii trei ani anteriori anului de calcul a contributie de asigurare.

F

Clase de risc

 
Clasele de risc se vor determina pe baza a patru indici de frecventa, care reprezinta procentajele de accidentare, invaliditate sau deces, imbolnaviri profesionale si frecventa salariatilor care lucreaza in conditii de munca speciale. Raportul acestor indici este pentru 1.000 de salariati.

Luand in considerare analiza efectuata in vederea finalizarii reglementarilor pentru aplicarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si discutiile purtate cu factorii interesati in acest scop, guvernul considera ca a rezultat necesitatea adoptarii unor masuri imediate pentru modificarea unor prevederi din cuprinsul legii mentionate, astfel incat sa se evite blocarea functionarii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale incepand cu 1 ianuarie 2005.

Declaratia se depune la sediul asiguratorului, in termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca ori de serviciu intre parti, dupa caz. In cazul modificarii uneia sau mai multor informatii din declaratia prevazuta de lege, angajatorul are obligatia sa anunte asiguratorul in termen de 15 zile.

Persoana asigurata potrivit art. 6, o data cu incheierea contractului individual de asigurare, are obligatia de a depune o declaratie de venituri si de a comunica, in termen de 15 zile, asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la situatia si statutul ei.

Dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se naste de la data stabilirii raporturilor de asigurare si inceteaza o data cu aceste raporturi.

In cazul in care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate nu s-a platit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, costul prestatiilor si al serviciilor de asigurare prevazute de prezenta lege se suporta de angajator sau de persoana asigurata.

In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, in timpul activitatii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior incetarii raporturilor de munca/serviciu si a contractelor individuale de asigurare.

In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, ulterior incetarii raporturilor de munca si a contractelor de asigurare, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se acorda daca fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzata de factori profesionali specifici locului de munca.

F

Riscuri

 
Riscurile asigurate in conditiile legii sunt accidentele de munca si bolile profesionale cercetate, declarate, inregistrate si evidentiate potrivit prevederilor Legii    nr.319/2006.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale are urmatoarele obiective: a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale; b) reabilitarea medicala si socioprofesionala a asiguratilor, victime ale accidentelor de munca si ale bolilor profesionale, precum si recuperarea capacitatii de munca a acestora; c) acordarea de prestatii in bani pe termen lung si scurt, sub forma de indemnizatii si alte ajutoare, in conditiile prevazute de prezenta lege.

Asiguratorul are obligatia de a-si organiza activitatea pentru realizarea obiectivelor prevazute mai sus, precum si de a pastra confidentialitatea tuturor informatiilor la care are acces in scopul realizarii acestor obiective.

Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii: a) reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca; b) reabilitare si reconversie profesionala; c) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca; d) indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca; e) compensatii pentru atingerea integritatii; f) despagubiri in caz de deces; g) rambursari de cheltuieli.

Baza de calcul al indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca sau pentru reducerea timpului de munca se calculeaza ca medie a veniturilor salariale brute realizate de catre salariat in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, respectiv a veniturilor stipulate in contractele individuale de asigurare, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul al indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca sau pentru reducerea timpului de munca o constituie venitul salarial brut din ultima luna de activitate, respectiv venitul stipulat in contractul individual de asigurare, pe baza caruia s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Pentru calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca sau pentru reducerea timpului de munca se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale.

La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se vor avea in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

F

Obligatia asiguratorului

 
Asiguratii au dreptul la tratament medical, precum si la prestatii si servicii pentru reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca.

Asiguratorul are obligatia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate pana cand se realizeaza: a) restabilirea starii de sanatate sau ameliorarea deficientelor de sanatate survenite in urma unui risc asigurat; b) prevenirea diminuarii ori a pierderii capacitatii de munca si a necesitatii de ingrijire permanenta.

Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului celor care se afla in incapacitate temporara de munca, ca urmare in exclusivitate a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, se suporta integral din contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Asiguratii au dreptul la tratament medical corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza: a) asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloace de transport specializate si in unitati sanitare; b) tratament medical ambulatoriu, prescris de medic; c) analize medicale si medicamente; d) servicii medicale, cu prioritate in spitale sau clinici specializate pentru boli profesionale; e) tratament de recuperare functionala in unitati speciale; f) servicii de chirurgie plastica si reparatorie; g) servicii de fizioterapie; h) cure balneoclimaterice prescrise de medicul asiguratorului.

In vederea diminuarii sau compensarii urmarilor deficientelor de sanatate suferite prin accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul la: a) materiale sanitare pentru corectarea auzului si vazului; b) proteze, orteze si aparate ortopedice; c) mijloace auxiliare: scaun, carucior cu rotile, precum si alte asemenea mijloace; d) orice alte materiale, produse sau mijloace destinate unui asemenea scop, a caror lista se stabileste de asigurator, la propunerea medicului asiguratorului.

Pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca asiguratii beneficiaza de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului, in functie de natura si de diagnosticul bolii. Programul individual de recuperare poate include tratament balnear, in functie de tipul bolii.

Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul asiguratorului, in functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului. Criteriile pe baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear se aproba anual de Fondul National.

Asiguratii au obligatia sa urmeze si sa respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul specialist al asiguratorului.

Dreptul la prestatii si servicii pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca se suspenda in cazul in care asiguratii nu urmeaza sau nu respecta programul individual de recuperare.

Tratamentul medical in perioada programului individual de recuperare, precum si cazarea si masa in unitatile medicale se suporta de catre asigurator.

Unitatile prestatoare de servicii medicale se stabilesc de asigurator, care incheie cu acestea contracte de prestari de servicii medicale pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca a asiguratilor care au suferit accidente de munca si boli profesionale.

Tarifele pentru prestarea serviciilor medicale se stabilesc intre partile contractante, pe baza prevederilor existente in contractele-cadru din sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesionala se acorda de catre asigurator la solicitarea asiguratilor care, desi nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.

F

Indemnizatia    pe parcursul reconversiei profesionale

 
Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile pentru urmatoarele prestatii si servicii de reabilitare si reconversie profesionala: a) cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea starii fizice, mentale si aptitudinale in vederea reconversiei profesionale; b) costul cursurilor de calificare sau de reconversie; c) plata unei indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si de reconversie.

Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acorda lunar si reprezinta 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de munca sau a bolii profesionale.

Indemnizatia se acorda numai daca persoana asigurata nu beneficiaza, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca sau de pensie de invaliditate gradul III, acordata potrivit legii. Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acorda numai daca persoana asigurata respecta dispozitiile asiguratorului cu privire la: a) institutia la care urmeaza sa se desfasoare cursul; b) programul de instruire; c) modalitatea de absolvire.

Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca datorita unui accident de munca sau unei boli profesionale.

F

 
In cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de munca certificatul medical se vizeaza in mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni. In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 180 de zile in intervalul de un an, socotita din prima zi de concediu medical.

In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale si profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile.

Medicul asiguratorului poate decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activitatii in acelasi loc de munca sau in alt loc de munca ori poate propune pensionarea de invaliditate.

Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, in functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPAS.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale.

In situatia in care medicul expert al asigurarilor sociale din sistemul public de pensii decide incadrarea intr-un grad de invaliditate, indemnizatia se va acorda pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a dat avizul de pensionare, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical, prevazuta mai sus.

Asiguratii care, datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat pot trece temporar in alt loc de munca.

F

Indemnizatia pentru trecerea intr-un alt loc de munca

 
Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca se acorda in conditiile in care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de munca este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistarii afectiunii.

Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala, ca urmare a unor afectiuni cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, se acorda asiguratilor care, in aceste conditii, nu mai pot realiza durata normala de munca.

Indemnizatiile prevazute mai sus se acorda la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asiguratorului, pentru cel mult 90 de zile intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape.

Cuantumul lunar al indemnizatiilor este egal cu diferenta dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.

Au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente, daca acestea: a) reduc capacitatea de munca sub nivelul de 50%; sau b) nu reduc capacitatea de munca, dar constituie o mutilare.

Compensatia se acorda la solicitarea persoanei indreptatite, pe baza deciziei medicului asiguratorului, cu indeplinirea conditiilor prevazute anterior.

F

Cuantumul compensatiei

 
Compensatia pentru atingerea integritatii reprezinta o suma fixa in bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este indreptatit asiguratul, si nu este luata in baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi.

Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul National de Statistica. Criteriile si grilele pe baza carora se acorda compensatia pentru atingerea integritatii se stabilesc de catre CNPAS prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire in caz de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul National de Statistica.

Cererea pentru obtinerea despagubirii in caz de deces se depune la sediul asiguratorului, insotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi.

F

 
Admiterea sau respingerea cererii se face prin decizie emisa de asigurator in termen de 20 de zile de la data depunerii cererii. Decizia se comunica in scris solicitantului in termen de 5 zile de la data emiterii ei. Plata despagubirii in caz de deces se face in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei prevazute mai sus.

Asiguratorul acorda rambursari de cheltuieli in urmatoarele situatii: a) transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, cand salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale; b) confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare si dentare, in situatia in care acestea au fost deteriorate datorita unui accident de munca soldat cu vatamari corporale.

Costurile suportate de asigurator sunt destinate sa asigure recuperarea functionalitatii organismului celui asigurat, iar cuantumul acestora se va stabili anual de Fondul National, prin Regulamentul privind acordarea rambursarii de cheltuieli, elaborat de Fondul National si care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Incarcare text

In vederea aprobarii normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 1 ianuarie 2005, cand este prevazuta intrarea in vigoare a legii, se impun unele modificari ale acesteia, care sa permita efectuarea prestatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Pentru evitarea blocarii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si asigurarea functionarii acestuia incepand cu data de 1 ianuarie 2005, s-a impus modificarea in regim de urgenta a legislatiei in domeniu, prin Bottom of Form

Ordonanta de urgenta nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Astfel, art. 5 arata ca sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi;

a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici;

b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a;

c) somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

F

Personalul militar

 
d) ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.

F

Personalul civil

 
Prevederile legii nu se aplica personalului militar si civil angajat pe baza de contract si personalului asigurat in sistemul propriu al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si in cel al Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor si Directia Generala de Protectie si Anticoruptie.

Pentru personalul civil care indeplineste functii de demnitate publica, functii publice sau cu contract individual de munca in institutiile publice prevazute la alin. 2 se aplica in continuare reglementarile referitoare la accidente de munca si boli profesionale, cuprinse in cap. V din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, prestatiile acordandu-se cu respectarea cotelor procentuale reglementate pentru sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.

Potrivit art. 14, in cazul in care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe baza de contract individual de asigurare nu s-a platit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau nu s-a declarat accidentul de munca ori boala profesionala, costul prestatiilor si al serviciilor de asigurare prevazute de prezenta lege se suporta de angajator sau de persoana asigurata pe baza de contract individual de asigurare. "

Riscurile asigurate in conditiile prezentei legi sunt accidentele de munca si bolile profesionale definite in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006

Baza de calcul a indemnizatiilor, potrivit art. 20, pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se calculeaza ca medie a veniturilor salariale brute realizate de catre salariat in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, respectiv a veniturilor stipulate in contractele individuale de asigurare, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca o constituie media veniturilor salariale lunare brute la care s-a achitat contributia, respectiv a veniturilor stipulate in contractul individual de asigurare, pe baza caruia s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Pentru calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale.

La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se vor avea in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

F

Drepturi

 
Asiguratii au dreptul la prestatii medicale pentru reabilitarea starii de sanatate si recuperarea capacitatii de munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Asiguratii au dreptul la tratament medical corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza:

a) asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti;

b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic;

c) servicii medicale in spitale sau in clinici specializate pentru boli profesionale;

d) tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;

e) servicii de chirurgie reparatorie;

f) cure balneoclimaterice.

In vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul la dispozitive medicale, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a legii.

Tratamentul medical in perioada programului individual de recuperare, precum si cazarea si masa in unitatile medicale se suporta de catre asigurator cu respectarea tarifelor si criteriilor stabilite prin contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat anual prin hotarare a Guvernului, si prin normele metodologice de aplicare a acestui contract.

Unitatile care efectueaza prestatii si servicii medicale se stabilesc de asigurator in vederea reabilitarii medicale si recuperarii capacitatii de munca a asiguratilor care au suferit accidente de munca si boli profesionale.

Tarifele pentru prestatiile si serviciile medicale aferente reabilitarii medicale si recuperarii capacitatii de munca se stabilesc pe baza prevederilor existente in contractul-cadru al sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale. In cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de munca, certificatul medical se vizeaza in mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv de casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

Au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20-50%. Compensatia pentru atingerea integritatii reprezinta o suma fixa in bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este indreptatit asiguratul, si nu este luata in baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi.

F

 
Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica. Criteriile si grilele pe baza carora se acorda compensatia pentru atingerea integritatii se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPAS.

Asiguratorul acorda rambursari de cheltuieli in urmatoarele situatii:

a) transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, cand salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale;

b) confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, in situatia in care acestea au fost deteriorate in urma unui accident de munca soldat cu vatamari corporale.

Costurile suportate de asigurator sunt destinate sa asigure recuperarea functionalitatii organismului celui asigurat, iar cuantumul acestora se va stabili anual prin decizie a presedintelui CNPAS.

Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor de asigurare, asiguratorul are acces si recurge la procesul-verbal de cercetare, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta care efectueaza cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporara de munca, invaliditate si deces.

Asiguratorul verifica modalitatea in care a fost efectuata cercetarea si decide asupra caracterului de munca al accidentului urmat de incapacitate temporara de munca.

In scopul stabilirii caracterului profesional al accidentului urmat de incapacitate temporara de munca, asiguratorul poate coordona direct cercetarea accidentului, poate efectua o ancheta proprie sau poate evalua dosarul de cercetare intocmit de comisia angajatorului, dupa caz.

Asiguratorul coordoneaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivel national. Activitatile de prevenire se realizeaza de catre CNPAS prin servicii proprii, in conformitate cu atributiile stabilite prin lege. Pentru activitatile de prevenire care nu se suporta din sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, CNPAS abiliteaza persoane juridice in calitate de servicii externe de prevenire.

Criteriile privind abilitarea persoanelor juridice care au calitatea de servicii externe de prevenire se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

F

Personalul tehnic

 
Personalul tehnic al asiguratorului, care desfasoara activitati de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si personalul medical specializat in medicina muncii au urmatoarele atributii:

a) participa la stabilirea de programe de prevenire prioritare la nivel national, prin identificarea situatiilor cu riscuri mari de accidente de munca si boli profesionale;

b) acorda consultanta cu privire la masurile si mijloacele de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale;

c) propun efectuarea si finantarea de studii si analize institutelor de cercetare de specialitate, in vederea fundamentarii masurilor de prevenire prioritare la nivel national;

d) acorda asistenta tehnica angajatorilor pentru elaborarea instructiunilor de prevenire;

e) cerceteaza accidentele cu incapacitate temporara de munca si stabilesc caracterul de munca al acestora in conformitate cu prevederile prezentei legi;

f) tin evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

g) recomanda masuri de prevenire si controleaza aplicarea lor;

h) propun asiguratorului majorari sau reduceri ale contributiei pentru stimularea activitatii de prevenire;

i) stabilesc programe de prevenire in baza situatiilor concrete identificate la locurile de munca;

j) consiliaza angajatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca.

In vederea realizarii activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, CNPAS are, in principal, urmatoarele atributii:

a) coordoneaza si controleaza activitatea in acest domeniu, desfasurata de casele teritoriale de pensii;

b) poate cofinanta programe in proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

c) aplica masuri pentru imbunatatirea serviciilor si prestatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

d) elaboreaza criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

e) indruma si controleaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

f) controleaza modul de acordare a prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazute de prezenta lege;

g) controleaza modul de acordare a majorarilor sau reducerilor contributiei pentru stimularea activitatii de prevenire;

h) poate organiza la nivel national, la propunerea caselor teritoriale de pensii, activitatea de recuperare functionala, protezare, reorientare si reconversie, in vederea reintegrarii profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de munca si boli profesionale;

i) organizeaza evidenta cazurilor asigurate, precum si a costurilor de asigurare la nivel national;

j) emite si retrage autorizatia de functionare a asociatiilor profesionale de asigurare;

k) poate finanta la nivel national studii de cercetare aplicativa in vederea elaborarii de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

l) poate organiza instruirea, formarea si perfectionarea personalului din domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale;

m) face propuneri privind cheltuielile ce se finanteaza din veniturile provenite din contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;

n) urmareste executia veniturilor si cheltuielilor activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si prezinta ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara;

o) coordoneaza activitatea de management al securitatii si sanatatii in munca;

p) verifica modalitatea de efectuare a cercetarii accidentelor de munca urmate de incapacitate temporara de munca, prin participarea directa la investigatie sau prin analiza documentelor justificative, dupa caz;

r) stabileste caracterul profesional al accidentului cu incapacitate temporara de munca.

F

Articolul 97

 
Articolul 96 prevede ca datoreaza contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale urmatorii: a) angajatorii, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 si 7; b) asiguratii prevazuti la art. 6.

Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul somerilor, se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, se datoreaza pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii si se stabileste in cota de 1% aplicata asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiva.

Prin exceptie de la prevederile de lit. a, angajatorii nu datoreaza contributii pentru persoanele prevazute la art. 5 alin. 1 lit. d.

Incadrarea in clasele de risc se face de catre asigurator, corespunzator activitatii principale desfasurate in fiecare unitate. In sensul legii se va considera activitate principala activitatea cu numarul cel mai mare de angajati.

Baza lunara de calcul la care persoanele prevazute la art. 5 si 7 datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale este reprezentata de fondul total de salarii brute lunare realizate.

Cotele de contributie datorate de angajatori in functie de clasa de risc sunt stabilite de la 0, 5% la 4%, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.

F

Acidente de munca

 
Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se aplica asupra sumelor reprezentand:

a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de catre acesta, potrivit legii;

b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale in cazul desfacerii contractelor individuale de munca, al incetarii calitatii de functionar public sau de membru cooperator, altele decat cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;

c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;

d) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;

e) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.

Clasa de risc si cota de contributie datorata se comunica de catre asigurator angajatorului anual sau ori de cate ori este nevoie.

Contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa calculare si retinere, se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale.

Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii prevazuti la art. 6 la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii prevazuti la art. 6, pe o perioada de 3 luni consecutive, constituie pentru asigurator motiv de reziliere a contractului individual de asigurare.

Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 10 si 12;

b) nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 10, 12 si 51;

c) refuzul de a pune la dispozitie informatiile solicitate potrivit art. 58;

d) nerespectarea metodologiei de incadrare in clasele de risc prevazute la art. 99 si 100;

e) nerespectarea prevederilor art. 101 alin. 1 si ale art. 102 alin. 2 privind baza de calcul a contributiilor;

f) nerespectarea prevederilor art. 98, art. 101 alin. 2 si ale art. 102 alin. 1 privind stabilirea contributiei de asigurare si a cotelor acestei contributii;

g) furnizarea de informatii eronate la stabilirea contributiilor datorate sau a prestatiilor cuvenite, daca fapta nu este savarsita cu intentie;

h) nerespectarea obligatiei de plata prevazute la art. 14.

Cuantumul amenzilor prevazute se actualizeaza in raport cu rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1892
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved