Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Audit financiar - Definitie. Calitatea de auditor financiar

finante+ Font mai mare | - Font mai micAudit financiarDefinitie. Calitatea de auditor financiar

Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiei financiare,in conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate de Camera AuditorilorFinanciari din Romania (CAFR).

Auditorul financiar este persoana fizica sau juridica care a dobandit aceasta calitate si este membra C.A.F.R.

Activitatile specifice auditorului financiar:

a)     Activitatea de audit financiar;

b)     Activitatea de audit intern;

c)      Activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala (cu respectarea reglementarilor in domeniu);

d)     Activitati de expertiza contabila;

e)     Activitati de asigurare a managementului financiar-contabil;

f)       Activitati de evaluare (membru A.N.E.V.A.R.);

g)     Activitati de organizare judiciara si lichidare(legea 65/1995 republicata privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului; membru U.N.P.R.L.);

Conditiile indeplinite de auditorii financiari in exercitarea profesiei:

Independenta

Obiectivitate

Integritate profesioanala.

C.A.F.R. este reprezentata de persoana juridica autonoma,organizatia profesioanala de utilitate publica fara scop lucrativ, care organizeaza,coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.

Camera Auditorilor Financiari din Romania are ca organe de conducere:

a)     Conferinta

b)     Consiliul camerei

c)      Biroul permanent al consiliului camerei.

Regulamentul de organizare si functionare a C.A.F.R. cuprinde in principal prevederi referitoare la:

Organele de conducere a camerei si modul de desemnare a acestora;

Atrbutiile si raspunderile camerei;

Regulile de atribuire sau retragere a calitatii de auditor financiar;

Cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;

Abaterile,sanctiunile si procedurile disciplinare.

Exercitarea profesiei de auditor financiar

Auditorul financiar poate sa-si exercite independent profesia numai daca indeplineste cumulative urmatoarele conditii:

a)     Are calitatea de auditor financiar;

b)     Este membru al camerei, persoana activa;

c)      Indeplineste conditiile de integritate in relatiile personale, profesionale, de afaceri.

Profesia de auditor financiar se exercita avand la baza:

Contractul de audit financiar care va cuprinde obligatoriu clauza de confidentialitate si eventuale conditii speciale adaptate de la caz la caz;

Rapoartele de audit financiar;

Viza anuala,respectiv autorizatia pentru exercitarea profesiei.

Activitatea de audit intern

Entitatile economice ale caror situatii financiare anuale sunt supuse potrivit legii auditului financiar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii profesionale de audit intern.

Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii economice in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului,a controlului si proceselor de conducere a acestuia.

Obiectivele auditului intern:

a)     Verificarea conformitatii activitatilor entitatii economice auditate cu politicile, programele si managementului acesteia in conformitate cu prevederile legale;

b)     Evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii,in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice;

c)      Evaluarea gradului de adecvare a datelor si/sau a informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatilor din entitatea economica;

d)     Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

Activitatea de audit intern se exercita in cadrul entitatii economice de catre persoane din interiorul sau exteriorul acesteia care trebuie sa respecte codul de etica pentru profesia de auditor intern.

Responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor sau angajamentelor de audit si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie, potrivit legii, sa aiba calitatea de auditor financiar.

Registrul auditorilor

Potrivit legii (O.G.75/1999 republicata) auditorii financiari activi si nonactivi, persoane fizice si juridice sunt inscrisi in Registrul Auditorilor Financiari si publicati in M.O. al Romaniei.

Registrul va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

a)     Persoanele fizice: nume, prenume, adresa, carnet, parafa,etc;

b)     Persoane juridice: denumire, adresa societate, numar autorizatie,etc.

Succesiunea lucrarilor intr-o misiune de audit financiar

Misiunea de audit presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

A - acceptarea mandatului.

Inainte de a accepta mandatul, auditorul financiar trebuie sa aprecieze posibilitatea de a indeplini aceasta misiune si sa tina seama de unele reguli deontologice si de comportamentul profesional: independenta,competenta profesionala, secret profesional.

B - orientarea si planificarea misiunii

In aceasta etapa auditorul obtine informatii cu privire la particularitatile unitatii economice; zonele de risc; domeniile semnificative.

Dupa cunoasterea globala a unitatii economice, auditorul are posibilitatea sa isi orienteze misiunea functie de domeniile si sistemele semnificative, orientare ce are ca obiectiv identificarea riscurilor care pot avea o incidenta semnificativa asupra programarii si planificarii misiunii. Planul de misiune trebuie sa contina informatii privind:

 • Entitatea economica: denumire, structura organizatorica, locurile unde isi desfasoara activitatea, istoricul societatii, obictul de activitate, informatii despre conducerea societatii;
 • Informatii cu privire la conturi: politici contabile utilizate, principiile contabilitatii, compararea evolutiei indicatorilor din situatiile financiare anualepe o perioada de mai multi ani;
 • Sisteme si domenii semnificative: determinarea pragului de semnificatie, identificarea conturilor semnificative, przentarea zonelor de risc, identificarea punctelor forte ale sistemului si a atitudinii conducerii fata de controlul intern.
 • Misiunea: natura acesteia, principalele conditii pentru ralizarea lucrarilor, confirmari de primit, interventii al specialistilor etc.
 • Organizarea misiunii: numarul si nivelul membrilor echipei, utilizarea lucrarilor unor auditori interni, auditori financiari;
 • Bugetul: determinarea orelor necesare pe feluri de lucrari, calculul costurilor estimate functie de experienta membrilor echipei, compararea numarului orelor necesare cu limitele stabilite de normele profesionale si justificara diferentelor.

C - aprecierea controlului intern

Pornind de la orientarile rezultate din planul de misiune, auditorul efectueaza un studiu si o valuare a sistemelor considerate smnificative, in scopul identificarilor eventualelor riscuri de eroare ce au fost identificate prin controlul intern. Obiectivul urmarit prin aprecierea controlului intern este de a determina in ce masura auditorul financiar se poate sprijini pe acest control. In aceasta etapa, auditorul se afla in fata unor decizii extrem de importane si anume:

Alegerea procedurilor de examinat;

Decizia de a stabili daca procedurile retinute trebuie sa faca obiectul unei evaluari a controlului intern;

Alegerea tehnicilor de descriere si evaluare ce trebuie aplicate;

Alegerea tehnicilor de sondaje;

Decizia finala luata functie de rezultatele sondajelor in legatura cu programul de control al conturilor.

Controlul intern se finalizaza cu un raport al auditorului in care acesta semnaleaza conducerii observatiile pe care le are asupra controlului intern.

Acest raport trebuie sa contina:

 • Nota de introducere si sinteza, ce are ca scop prezentarea misiunii, a locului si rolului activitatii de apreciere a controlui intern; concluziile raportului; data si semnatura;
 • Sumarul raportului - urmeaza imediat dupa nota de sinteza si poate fi prezentat in diverse feluri:

recapitularea diferitelor titluri si puncte care vor fi reluate in partea de "detalii";

reluarea in sinteza a tuturor slabiciunilor constatate

 • Detaliile raportului - corespund cu ceea ce este prezentat in sumar. Fiecare detaliu prezentat trebuie sa contina urmatoarele informatii:

descrierea punctelor slabe constatate;

consecinte si incidente asupra conturilor anuale;

sfaturi si masuri care permit ameliorarea situatiei.

D - controlul conturilor

Aceasta etapa are ca obiectiv reunirea elementelor probante suficiente pentru a putea exprima o opinie motivata asupra conturilor anuale.

Pentru stabilirea programului de control al conturilor auditorul va utiliza:

planul de misiune;

foaia de sinteza a aprecierii controlului intern.

Tehnicile de control utilizate pentru obtinerea elementelor probante sunt:

inspectia fizica si observatia care constau in examinarea activelor, conturile, si maniera de aplicare a procedurilor de control;

confirmarea directa - obtinerea de la tertii entitatii a informatiilor asupra soldurilor conturilor bilaterale si a operatiunilor derulate;

examinarea documentelor primite de entitate care servesc ca piese justificative privind controlul operatiilor respective;

examinarea documentelor emise de entitate,

analize, estimari si confruntari intre informatii si documente;

controlul aritmetic;

informatii verbale obtinute de la conducere si alti salariati.

Dat fiind numarul mare de operatii efectuate de entitate, auditorul nu poate verifica integral rulajele sau soldurile unui cont, el cauta elementele probante pe un esantion adecvat utilizand tehnica sondajului.

Tehnici de control

Sondajul

Tehnica ce consta in selectionarea unui numar sau parti dintr-o multime si extrapolarea rezultatelor obtinute asupra esantionului la intreaga multime. Alegerea naturii multimii este foarte importanta, aceasta trebuind sa fie comparabila cu obiectivul urmarit.

Exemplu: pentru a verifica ca toate receptiile au dus la contabilizarea facturilor respective, masa de baza trebuie sa o constituie notele de receptie si nu facturile contabilizate.

Efectuarea sondajului presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

Alegerea tehnicilor de lucru;

Determinarea marimii esantionului;

Selectionarea esantionului;

Studiul esantionului;

Evaluarea rezultatelor;

Concluziile sondajului.

Daca concluzia finala este ca anomaliile sau erorile din multimea controlata depasesc rata de anomalii sau de erori asteptata, auditorul trebuie sa se intrebe daca nu este necesara repunerea in cauza a aprecierii sale asupra controlului intern.

Observatia fizica

Se refera la existenta bunului in cadrul entitatii. Ea se realizeaza pe baza inventarierii, efectuata de comisia de inventariere la care se recomanda sa asiste si auditorul financiar.

Confirmarea directa

Reprezinta procedura care consta in a cere unui tert (care are legatura de afaceri cu entitatea auditata ) sa confirme direct auditorului informatii privind efectuarea operatiunilor, realitatea soldurilor in conturi.

Examinarea conturilor anuale

Permit auditorului sa obtina unele elemente probante pe baza carora sa traga concluzii cu privire la diferitele posturi si/sau conturi anuale.

Examinarea conturilor anuale are ca obiect confirmarea faptului ca:

Situatiile financiare anuale sunt coerente, concorda cu datele din contabilitate, sunt prezentate conform principiilor si reglementarilor contabile in viguare si tin cont de evenimentele posterioare inchiderii exercitiului financiar;

Politicile contabile aplicate de entitate si notele explicative ofera informatii privind activitatea desfasurata de entitate.

E. Lucrarile de sfarsit de misiune

In aceasta etapa, auditorul face o sinteza a concluziilor si constatarilor rezultate, verifica coerenta conturilor anuale cu diversele situatii obtinute si se asigura ca dispune de toate elementele de apreciere pentru justificarea deciziilor sale. 

F&G. Stabilirea opiniei si redactarea raportului

In activitatea desfasurata, auditorul financiar trebuie sa intocmeasca 2 dosare:

A.    Dosarul exercitiului;

B.    Dosarul permanent.

A. Dosarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni, permitand asamblarea tuturor lucrarilor, de la organizarea misiunii, la sinteza si la formularea raportului.

In mod uzual, acest dosar cuprinde:

Planificarea misiunii:

programul general de lucru;

note asupra utilizarii lucrarilor de control efectuate de alti specialisti;

datele si duratele vizitelor,locurile de interventie;

compunerea echipei;

data pentru emiterea raportului de audit;

bugetul de timp si realizarea lui.

Supervizarea lucrarilor

note asupra studierii dosarelor si stabilirea solutiilor la problemele ridicate;

programarea lucrarilor, executarea lucrarilor, concluziile lucrarilor, continutul raportului.

Aprecierea controlului intern:

evaluarea punctelor tari, punctelor slabe si a zonelor de risc;

intocmirea unor foi de lucru, privind: bazele de stabilire a sondajelor asupra functionarii sistemului, detalii asupra sondajelor efectuate;

comentarii asupra anomaliilor descoperite.

Obtinerea de elemente probante:

programul de lucru al echipei;

foi de lucru cuprinzand: obiectivul, detalii asupra lucrarilor efectuate, eventuale comentarii, concluzii;

documente sau copii de documente justificand cifrele examinate;

detalii asupra lucrarilor efectuate, comparatii si explicatii ale lucrarilor, concluzii;

sinteza generala a rezultatelor pe diferitele etape ale misiunii.

Dosarul exercitiului este bine sa fie impartit pe sectiuni (parti) pentru a usura utilizarea sa. In general, se foloseste o impartire in 6 sectiuni simbolizate de la A la F, astfel:

E.A. (Dosarul exercitiului - sectiunea A): sinteza, planificare si rapoarte,cuprinde elemente privind sinteza misiunii, planul misiunii, bugetul de timp si diverse rapoarte.

E.B. (Dosarul exercitiului - sectiunea B): aprecierea controlului intern: cuprinde elemente referitoare la exercitiul financiar expirat si mai ales la verificarea functionarii controlului intern.

E.C. (Dosarul exercitiului - sectiunea C): controlul conturilor: cuprinde foi de lucru asuora conturilor din bilant si a rezultatului financiar.

E.D. (Dosarul exercitiului - sectiunea D): studiul lucrarilor efectuate de terti: cuprinde rapoarte de audit, rapoarte de evaluare, de expertiza contabila, procese-verbale de control.

E.E. (Dosarul exercitiului - sectiunea E): lucrari specifice: contine foile de lucru privind lucrarile de audit specifice, lucrarile in suspensie, lucrari ramase pentru o viitoare interventie.

E.F. (Dosarul exercitiului - sectiunea F): interventii conexe: contine documente si foi de lucru privind evenimente particulare, operatiuni contabile particulare (crestere sau reducere de capital, avansuri acordate din dividende).

B.    Dosarul permanent

Unele documente si informatii primite si analizate in cursul diferitelor etape ale misiunii de audit, pot fi folosite pe toata durata mandatului. Ele nu au nevoie sa fie cercetate in fiecare an. Clasarea lor intr-un dosar separat (dosarul permanent) permite utilizarea lor ulterioara in misiunea de audit.

Dosarul permanent permite deci evitarea repetarii in fiecare an a unor lucrari si transmiterea de la un exrcitiu la altul a elementelor de cunoastere a intreprinderii.

Elementele caracteristice dosarului permanent sunt:

n      Istoricul societatii;

n      Organigrama;

n      Persoanele care angajeaza intreprinderea (cele care au dreptul la semnatura);

n      Conturile anuale pe ultimele exercitii;

n      Note asupra statutuluisocietatii;

n      Procese verbale ale AGA si CA;

n      Lista actionarilor/asociatilor. 

Dosarul permanent se organizeaza in sectiuni (subdosare;parti) simbolizate de la A la F, dupa cum urmeaza:

P.A. (Dosarul permanent - sectiunea A): generalitati: informatii legate de organizare intreprinderii, documente utilizate;

P.B. (Dosarul permanent - sectiunea B): controlul intern: diverse analize ale controlului intern;

P.C. (Dosarul permanent - sectiunea C): conturile anuale: situatiile financiare anuale din ultimii 3 ani/ ultimele 3 exercitii financiare consecutive;

P.D. (Dosarul permanent - sectiunea D): analize permanente, evolutii ale posturilor bilantiere;

P.E. (Dosarul permanent - sectiunea E): fiscal si social: documente privind mediul fiscal si social al intrepinderii;

P.F. (Dosarul permanent - sectiunea F): juridic: statute, procese-verbale ale AGA si CA, contacte ale societatii.

STRUCTURA RAPORTULUI DE AUDIT

 1. Titlul raportului;
 2. Destinatarul- AGA sau CA;
 3. Paragraful introductiv- cuprinde:

- identificarea conturilor anuale auditate;

- mentiune a responsabilitatii conducerii entitatii si auditorului.

" Noi am procedat la auditarea bilantului S.C. incheiat la 31 DEC anul N, a contului de profit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie, modificarii capitalului propriu si notelor la bilant. Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii entitatii. Responsabilitatea noastra este, pe baza auditului nostru, sa exprimam o opinie asupra acestor conturi anuale".

4. Un paragraf prezentand intinderea lucrarilor si natura unei lucrari de audit:

a)     Raportul auditorului trebuie sa descrie intinderea lucrarilor de audit, mentionand ca ele au fost indeplinite conform Standardelor Internationale de Audit si Normelor sau practicilor nationale.

b)     Raportul trebuie sa precizeze ca auditul a fost planificat si executat de o maniera care sa asigure, in mod rezonabil ca, conturile anuale nu comporta anomalii semnificative.

c)      Raportul trebuie sa indice ca auditul efectuat furnizeaza o baza rezonabila a expresiei de opinie.

"Noi am realizat auditul conform SIA si Normelor nationale. Aceste norme precizeaza ca auditul nostru trebuie sa fie planificat si realizat in scopul de a obtine o asigurare rezonabila ca, conturile anuale nu comporta anomalii semnificative. Un audit consta in examinarea pe baza de sondaje, elemente probante care sa justifice sumele si informatiile continute in conturile anuale; el consta, de asemenea, in a evalua principiile si metodele contabile folosite si estimarile semnificative facute de catre conducerea entitatii, pentru inchiderea conturilor anuale cat si in a efectua o revedere a prezentarii de ansamblu. Estimam ca auditul efectuat furnizeaza o baza rezonabila a exprimarii opiniei noastre".

Un paragraf al opiniei 

Raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra faptului de a sti daca conturile anuale dau o imagine fidela ( sau sunt prezentate de o maniera fidela in toate aspectele lor semnificative) in acord cu referintele contabile si daca e cazul, daca ele sunt conforme prevederilor legale sau statutare.

"Dupa parerea noastra, conturile anuale dau o imagine fidela ( sau prezinta de o maniera fidela, in toate aspectele lor semnificative) situatia financiara a societatii la 31 DEC anul N in conformitate cu Normele Internationale si Nationale". 

Data raportului

Raportul auditorului trebuie sa poarte data de la sfarsitul lucrarilor de audit. Utilizatorul extern este astfel informat ca auditorul a apreciat efectele asupra conturilor anuale si asupra raportului sau ale evenimentelor si tranzactiilor intervenite dupa data bilantului si data intocmirii raportului, de care el a avut cunostinta. 

Adresa auditorului;

Semnatura auditorului (Nume, prenume).

MODELE ALE RAPORTULUI AUDITORULUI 

Raportul auditorului poate exprima opinie:

a)     fara rezerve;

b)     cu rezerve;

c)      imposibilitatea exprimarii unei opinii;

d)     dezacord asupra principiilor contabile (opinie cu rezerve);

e)     dezacord asupra principiilor ontabile (informatii insuficiente)- opinie cu rezerve;

f)       dezacord asupra principiilor contabile (informatii insuficiente)- opinie defavorabila.

a)     Opinia fara rezerve

"Noi

Dupa parerea noastra, conturile anuale dau o imagine fidela situatiilor financiare anuale la 31 DEC anul N si sunt conforme cu prevederile legale si statutare".

b)     Opinia cu rezerve- limitarea intinderii lucrarilor

"Noi

Noi nu am putut asista la inventarul fizic efectuat in luna DEC anul N, intrucat m fost desemnati auditori ulterior acestei date.

Dupa parerea noastra, cu exceptia incidentei ajustarilr care ar fi putut sa se realizeze daca noi am fi efectuat controlul fizic al cantitatilor, conturile anuale dau o imagine fidela."

c)      Imposibilitatea exprimarii unei opinii

"Dumneavoastra ne-ati incredintat misiunea de a proceda la auditul situatiilor financiare. Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii.

Noi nu am fost in masura sa asistam la inventarul fizic, nici sa procedam la confirmarea directa a conturilor de clienti din cauza limitarii intinderii lucrarilor noastre, impusa de catre directiune. Avand in vedere importanta faptelor expuse mai sus, noi nu ne exprimam opinia asupra conturilor anuale".

d)     Dezacord asupra principiilor contabile - metode contabile neadecvate (opinie cu rezerve)

" Noi..

Astfel, dupa cum este explicat in Nota X anexata, nu s-au constatat amortismente in conturile anuale. Aceasta practica nu este in opinia noastra in acord cu metodele contabile".

Expertiza contabila

Expertiza contabila - reprezinta o activitate depusa de un personal autorizat de lege pentru reconstituirea realitatii unei operatii de natura economica si/sau financiara , pe baza cercetarii documentelor , datelor si informatiilor din contabilitate (Dictionarul complet al economiei de piata ,Editor Societatea Informatia Bucuresti- 1994).

Expertiza contabila este o lucrare personala si critica cuprinzand rezultatul examinarii faptelor din punct de vedere al exactitatii formale si materiale si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legatura cu obiectul supus cercetarii sale.

Expertul contabil este o categorie specializata si membru al organismului profesional CECCAR.

CECCAR - reprezinta un organism profesional ce reuneste expertii contabili si contabilii autorizatii din Romania infintata in baza OG 65/1994 aprobata prin legea 42/1995.

Expertiza contabila se clasifica in functie de doua criterii:

1. Dupa scopul in care au fost solicitate:

a) judiciare- reglementate de codul de procedura civila , codul de procedura penala , alte legi specifice;

b) extrajudiciare(amiabila)- efectuate in afara unui proces judiciar.Nu sunt proba in justitie.

2. Functie de natura obiectivelor (intrebarilor la care trebuie sa raspunda expertul contabil)

a) expertize contabile civile , dispuse in rezolvarea litigiilor civile.

b) expertize contabile penale

c) expertize contabile comerciale

d) expertize contabile fiscale

e) alte categorii de expertize

Expertize contabile judiciare

Sunt dispuse de catre:

a) organele de jurisdictie : Judecatorie,Tribunal,Curtea Suprema de Justitie

b) organe de cercetare : Politia,Parchet

Expertizele judiciare sunt mijloace de proba in justitie putand fi dispuse din oficiu (de catre instanta) sau la cererea partilor aflate in litigiu.

Trasaturil caracteristice ale expertizelor contabile judiciare:

a) mijloc de proba in justitie

b) activitatea prin care organele judiciare primesc informatii de natura economico-financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor

c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare prin obiective formulate

d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele de judiciare

e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube , abateri , deficiente , lipsuri

f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si judeca in vederea convingerii asupra realitatii si conditiilor , pagubei , deficientei ,abateri

g) activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organul de jurisdictie sau cercetare

Expertize contabile extrajudiciare

Expertizele contabile extrajudiciare se intocmesc de expertii contabili la solicitarea (partii) partilor care le si stabilesc obiectivele (intrebarile) la care acestia trebuie sa raspunda.

Principiile deontologice aplicabile in misiunile privind expertizele contabile

Aceste principii carora trebuie sa li se supuna expertul contabil sunt explicit definite in Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania si norma profesionala CECCAR 35/2001 privind expertizele contabile.

Aceste principii se refera la:

a) independenta expertului contabil

b) competenta expertului contabil

c) calitatea expertizelor contabile

d) secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile

e) acceptarea expertizelor contabile

f) responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile

a) Independenta expertului contabil

Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre expertii contabili inscrisi in Tabloul Corpului .Expertul contabil solicitat in efectuarea unei expertize trebuie sa fie independent fata de partile implicate in expertiza evitand orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta sau constrangere care ar putea sa ii impieteze integritatea si obiectivitatea.

Ipotezele generale in care integritatea ,obiectivitatea si independenta expertului contabil pot fi afectate sunt:

este implicat financiar direct sau indirect in activitatile clientilor sai

este implicat in activitatiile clientilor sai in calitate de membru al Consiliului de Administratie, al executivului sau in calitate de angajat

desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitent cu exercitarea profesiei contabile liberare care se poate finaliza intr-un conflict de interese

este implicat prin relatiile familiale si/sau personale cu clientii sai.

b)Principiul competentei expertului contabil

Calitatea de expert contabil abilitat sa efectueze expertize contabile este reglementata.

In prezent accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere la care trebuie sa obtina cel putin media 7.Candidatii admisi trebuie sa efectueze un stagiu de 3 ani ,dupa care sa sustina examenul de aptitudini.

Competenta expertului contabil se refera la cel putin urmatoarele calitati esentiale:

-stiinta,competenta si constiinta

- independenta de spirit si dezinteres material

- moralitate, probabilitate si demnitate

Mentinerea si dezvoltarea competentei profesionale presupune efectuarea da catre expert a unui minim de 40 ore de pregatire profesionala anuala in profilurile:

contabilitate

fiscalitate

audit-financiar

evaluare si piete de capital.

c) Principiul calitatii expertizei contabile

Expertizele contabile trebuie efectuate de expert cu constinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate astfel incat sa fie utile celor care le-au solicitat.Concluziile expertului trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactii economice.Nedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila judiciara poate si este adesea sanctionata de organele de drept care le-au dispus cu inlocuirea expertului si dispunerea unei noi expertize contabile. Atunci cand exista repetari ale abaterilor expertilor privind calitatea necorespunzatoare a expertilor contabili . Controlorul de calitate va sesiza presedintele organismului profesional (CECCAR) si comisia de disciplina a filialei care poate acorda expertului in cauza sanctiuni disciplinare prevazute de OG 65/1994:

mustrare

avertisment scris

suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an

interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil

d)Principiul secretului profesional si al confidentialitatii expertizelor contabile

Expertul trebuie sa se abtina de la divulgarea catre terti a informatiilor la care a avut acces si de care a luat cunostiinta cu ocazia efectuarii expertizei contabile.

e)Principiul acceptarii expertizei contabile

Solicitarile adresate expertilor contabili privind de expertize nu pot fi refuzate decat daca exista motive temeinice , totusi expertul contabil inainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile trebuie sa-si analizeze posibilitatea de a-si indeplini misiunea tinand seama de regulile privind independenta , competenta si incompatibilitatea. Expertul contabil se afla in incompatibilitate daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma ,el, sotul(sotia) sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un mod care l-ar determina pe expertul contabil sa fie subiectiv, pot fi asimilate incompatibilitatilor urmatoarele situatii in care se pot gasi:

daca in calitate de organ de control ,colaborator sau consilier al unuia din partile in proces s-a pronuntat asupra unor aspecte ,a luat parte la intocmirea evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii

daca in calitate de expert si-a exprimat o prima opinie in aceeasi cauza supusa judecatii deoarece primeaza prezunctia ca ar fi interesat in sustinerea primei solutii

f) Principiul responsabilitatii efectuarii expertizelor contabile

Expertizele contabile trebuie efectuate in mod responsabil .Responsabilitatea experizelor contabile judiciare este intarita prin juramant iar a celor extrajudiciare prin contract.

ELABORAREA EXPERTIZELOR CONTABILE

1.Succesiunea lucrarilor privind elaborarea expertizelor contabile

Normele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile emise de CECCAR prevad lucrarile necesare elaborarii expertizelor contabile:

a) Dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor contabili

b) Contractarea si programarea expertizelor contabile (extrajudiciare)

c) Delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile

d) Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila

e) Redactarea raportului de expertiza contabila

f) Semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila

a) Dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor contabili

Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele indreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.Numirea expertului sau expertilor contabili atat din oficiu cat si recomandati de partile in proces , se pot face numai de organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila.Instantele de drept civil atunci cand considera necesar sa cunoasca parerea unor experti contabili pot numi la cererea partilor sau din oficiu unul sau 3 experti contabili prin inchiderea de sedinta care trebuie sa cuprinda :

numele expertului sau expertilor contabili

obiectivele (intrebari) la care expertii trebuie sa raspunda

termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila

plata expertului contabil(onorariu stabilit de instanta)

b) Obiectivele(intrebarile) la care trebuie sa raspunda expertul sau expertii numiti(1 sau 3) trebuie sa fie concise, fara echivoc si fara a se solicita incadrarea legala a faptelor supuse judecatii.

c) Termenul(durata) de efectuarea a expertizei si fixarea datei depunerii raportului de expertiza contabila.

d) Plata expertilor contabili trebuie sa fie remuneratorie si se stabileste prin incheierea de sedinta.

Raportul de expertiza contabila

Lucrarile si concluziile expertizei contabile se consemneaza intr-un raport scris care trebuie sa cuprinda cel putin 3 capitole.

Model de raport de expertiza contabila:

Nume.  Tribunalul.

Expert contabil  Judecatoria

Dosar nr..

Raport de expertiza contabila

Capitolul I. Introducere

date de identificare a expertului;

incheierea de sedinta prin care a fost numit expertul si denumirea organului care a dispus efectuarea expertizei(organ de cercetere sau de jurisdictie);

identificarea imprejurarilor si circumstantelor in care a luat nastere litigiul pentru care s-a dispus expertiza contabila;

identificarea obiectivelor(intrebarilor) expertizei contabile;

data, perioada si locul unde s-a efectuat expertiza;

materialul documentar studiat;

termenul pana la care raportul de expertiza trebuie depus la organul beneficiar.

Capitolul II.Desfasurarea expertizei

cate un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (intrebare) care trebuie sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil, materialul documentar studiat, alte surse de informatii utilizate , calcule efectuate;

fiecare paragraf din capitolul II se incheie cu concluzia expertului care trebuie sa fie precisa, concisa si redactata intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata.

Capitolul III.Concluzii

trebuie sa contina cate un paragraf distinct cu concluzia (raspunsul) la fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei contabile.

Sibiu  Expert contabil

Raportul de expertiza contabila se intocmeste in 3 exemplare si se prezinta spre avizare la filiala C.E.C.C.A.R (viza auditorului de calitate) .Cele 3 exemplare vizate se depun la registratura organului beneficiar de expertiza contabila cu cel putin 5 zile inainte de termenul care a fost fixat pentru depunerea raportului.

Eventualele obiectiuni la raportul de expertiza depuse de partile aflate in litigiu se solutioneaza de catre expertul contabil prin intocmirea unui supliment la raportul de expertiza contabila.Partile in caz ca sunt nemultumite de concluziile expertului pot solicita instantei de judecata aprobarea unui raport de contraexpertiza contabila care se intocmeste in mod obligatoriu de catre 3 experti.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3325
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved