Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru selectarea si finantarea proiectelor din cadrul programului de interes national

finante

+ Font mai mare | - Font mai micANEXA nr. 1

la ordinul nr.151/26.02.2007GHIDUL SOLICITANTULUI

pentru selectarea si finantarea proiectelor din cadrul programului de interes national

'Sustinerea sistemului de servicii specializate prin finantarea in parteneriat de proiecte destinate dezvoltarii si mentinerii unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie'

CAPITOLUL I CONTEXT GENERAL

Dezvoltarea serviciilor sociale in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie

Pentru politica sociala din Romania, violenta in familie reprezinta un domeniu nou, fata de care abia in ultimii ani s-a declansat un proces de constructie legislativa si institutionala. Avand in vedere datele colectate care reflecta situatia actuala si amploarea acestui fenomen, prevenirea si combaterea violentei in familie necesita dezvoltarea unor structuri prin intermediul carora serviciile sociale destinate victimelor sa ajunga la acestea cat mai repede si eficient.

Ca urmare a situatiei expuse, prevenirea si combaterea violentei in familie trebuie realizata in fiecare judet sau sector al Municipiului Bucuresti prin intermediul unui sistem de centre specializate in domeniu. Astfel, se va acorda un set de servicii destinate asistentei victimelor violentei in familie prin sustinerea si infiintarea de centre de primire in regim de urgenta destinate prevenirii si combaterii violentei in familie.

3.1.2. Obiectivele programului de interes national prevazut in anexa 8 la Hotararea Guvernului nr. 197/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Sustinerea sistemului de servicii specializate prin finantarea in parteneriat de proiecte destinate dezvoltarii si mentinerii unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie", denumit in continuare program sunt:

infiintarea in anii 2006-2008 a cel putin 13 unitati de prevenire si combatere a violentei in familie prin cofinantarea proiectelor depuse de organizatii nonguvernamentale si/sau institutii publice locale;

sustinerea financiara a cel putin 8 unitati de prevenire si combatere a violentei in familie (adaposturi) existente, dar ramase fara finantare.

Programul a fost elaborat in scopul facilitarii accesului victimelor la unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, prin promovarea serviciilor oferite de acestea la nivelul comunitatilor locale precum si implicarea tuturor institutiilor publice locale si a organizatiilor neguvernamentale in oferirea de servicii sociale si de suport victimelor violentei in familie.

Sumele alocate pentru programul de interes national

Bugetul total al acestui program este de 1475 mii RON, din care 50 mii RON pentru anul 2006, 875 mii RON pentru anul 2007 si 550 mii RON pentru anul 2008.

Fondurile necesare pentru finantarea programului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei care reprezinta autoritatea finantatoare, respectiv autoritatea contractanta.

Finantarea programului se realizeaza in baza proiectelor elaborate de furnizorii de servicii sociale, publici sau privati sau in parteneriat, in urma unui proces de evaluare si selectie. Furnizorii de servicii sociale selectati, care reprezinta contractantii, vor incheia contracte de finantare cu autoritatea contractanta.

Beneficiarii programului - grupuri tinta:

Grupul tinta este reprezentat de persoanele victime ale violentei in familie.

Organizarea unitatii pentru prevenirea si combaterea violentei in familie:

Unitatea pentru prevenirea si combaterea violentei in familie este organizata in conformitate cu prevederile Ordinului nr.384 din 12 iulie 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie si ale Ordinului nr.385 din 12 iulie 2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, in vederea acordarii urmatoarelor tipuri de servicii:

a)     primire si gazduire temporara pe o perioada determinata cuprinsa intre 7 si 60 de zile;

b)     asistenta medicala si ingrijire

c)     consiliere in vederea integrarii sociale (psihologica, juridica, profesionala, familiala, suport emotional etc.);

d)     acompaniere in vederea obtinerii unor documente si acte de identitate sau stare civila, precum si a unor drepturi cu caracter social (certificate medico-legale, taxe judiciare/notariale);

e)     facilitarea accesului la alte tipuri de prestatii si servicii sociale;

f)      servicii de informare asupra drepturilor sociale, asupra serviciilor disponibile pe raza localitatii respective;

g)     distribuirea de alimente, hrana, medicamente si materiale sanitare

h)     distribuirea de materiale de promovare.

CAPITOLUL II CERINTELE MINIME DE CALIFICARE

Proiectele pentru sustinerea financiara a unor unitati de prevenire si combatere a violentei in familie deja existente/infiintarea unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie pot fi depuse de catre urmatoarele categorii de furnizori de servicii sociale, denumiti in continuare solicitanti:

a) publici: serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local; alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local; institutiile publice care au constituit compartimente de asistenta sociala.

b) privati, fara scop patrimonial: asociatii, fundatii (constituite conform legii) sau culte religoase (recunoscute conform legii).

Furnizorii prevazuti la pct. 3.2.1. pot depune proiecte si in parteneriat public - public sau public - privat, iar solicitantul este stabilit de parti.

Criteriile de eligibilitate pentru solicitanti

a) nu sunt beneficiari ai programului de interes national aprobat prin Hotararea Guvernului nr.197/2006, anexa nr. 8;

b) sunt acreditati ca furnizori de servicii sociale pentru serviciul pentru care doresc sustinerea/infiintarea

c) dispun de resursele materiale si umane necesare derularii proiectelor pe care le propun;

d) au drept de proprietate sau de administrare pe termen de cel putin 5 ani asupra spatiilor pe care doresc sa le utilizeze pentru sustinerea financiara a unor unitati de prevenire si combatere a violentei in familie deja existente/infiintarea unitatilor de prevenire si combatere a violentei in familie;

e) au sediul/filiala sau punctul de lucru, in judetul sau in sectorul Municipiului Bucuresti in care va fi derulat proiectul, in cazul in care solicitantii/partenerii sunt furnizori de servicii sociale privati asa cum sunt mentionati la pct. 3.2.1. lit. b);

f) asigura o contributie de minimum 10% din valoarea totala a finantarii;

g) mentin obiectul de activitate al centrului de primire in regim de urgenta si asigura functionarea acestuia cel putin 3 ani dupa semnarea contractului de finantare, iar in urmatorii 2 ani, ulterior acestei perioade, mentin obiectul de activitate al centrului in domeniul serviciilor sociale;

h) prezinta declaratia de impartialitate privind obligatia solicitantului de a lua toate masurile necesare pentru evitarea conflictului de interese, in cazul in care solicitantii sunt furnizori privati;

i) prezinta declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in prevederile art. 12 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, conform modelului prevazut la formularul nr. 5.

Nu sunt eligibili solicitantii care se afla in urmatoarele situatii:

a) nu indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute la pct. 3.2.3;

b) furnizeaza informatii false cu privire la datele solicitate in vederea selectarii si finantarii proiectelor;

c) nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurari sociale de stat (pensii, sanatate, somaj);

d) au comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-au indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de finantare nerambursabila, in conformitate cu art. 21 alin. 1 lit. a din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

e) fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori de afla deja in stare de dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile in vigoare;

f) solicita reparatiile curente ale unui spatiu pentru care exista inregistrata o cerere de revendicare sau se afla in litigiu.

Dosarul de solicitare a finantarii inaintat de solicitant trebuie sa contina urmatoarele documente:

In original:

a)     cererea de solicitare a finantarii, conform modelului prevazut in formularul nr. 1;

b)     propunerea de proiect, conform modelului prevazut in formularul nr. 2;

c)     bugetul proiectului, conform modelului prevazut in formularul nr. 3;

d)     planificarea activitatilor, conform modelului prevazut in formularul nr. 4

e)     hotararea consiliului judetean/local, respectiv hotararea organului de conducere al furnizorului de servicii sociale public sau privat de infiintare/sustinere a functionarii unui centru de primire in regim de urgenta, care trebuie sa cuprinda date concrete privind:

infiintarea/sustinerea functionarii centrului de primire in regim de urgenta;

organizarea unitatii de prevenire si combatere a violentei in familie;

asigurarea contributiei de minimum 10% din valoarea totala a finantarii

asumarea costurilor de functionare a centrului de primire in regim de urgenta urgenta pentru o perioada de cel putin 3 ani dupa semnarea contractului de finantare de la bugetul de stat si a mentinerii obiectului de activitate al centrului in domeniul serviciilor sociale in urmatorii 2 ani;

f)      certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat (pensii, sanatate, somaj - formulare-tip eliberate de autoritatile competente), inclusiv ale partenerului de proiect, dupa caz;

g)     declaratia de impartialitate, conform modelului prevazut in formularul nr. 6, in cazul in care solicitantul este furnizor de servicii sociale privat, inclusiv a partenerului de proiect, dupa caz;

h)     declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca nu exista inregistrata o cerere de revendicare pentru imobilul care face obiectul proiectului, precum si faptul ca imobilul nu se afla in litigiu;

i)       declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in prevederile art. 12 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, conform modelului prevazut la formularul nr. 5, inclusiv a partenerului de proiect, dupa caz;

j)       extras de carte funciara, daca este cazul.

In copie:

a)     certificatul de acreditare al solicitantului furnizor de servicii sociale pentru serviciul pentru care doreste sustinere, obtinut in conditiile legii si certificatul partenerului, dupa caz, in conditiile prevazute de lege;

b)     ultima situatie financiara inregistrata la directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la administratia financiara municipala, respectiv la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti, inclusiv a partenerului de proiect, dupa caz;

c)     situatia juridica a sediului in care va functiona centrul de primire in regim de urgenta (contract de vanzare-cumparare, contract de concesiune, de inchiriere, hotarare a consiliului judetean/local insotita de contractul de parteneriat/inchiriere/dare in folosinta si alte documente doveditoare, inclusiv acordul proprietarului de a efectua lucrari de reparatii curente ale imobilului, in cazul in care actul de dare in administrare nu prevede expres acest lucru);

d)     acorduri de parteneriat, conform modelului prevazut in formularul nr. 7.

Dosarul de solicitare a finantarii se depune in pachet inchis, in trei exemplare - un original si 2 copii, iar documentele de la pct. 3.2.5. lit. a,b,c,d si in format electronic, la registratura Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei pana la termenul limita prevazut in anuntul de participare.

Pe plic se fac urmatoarele mentiuni:

Agentia Nationala pentru Protectia Familiei;

Numele solicitantului;

Denumirea programului de interes national;

A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA .. (termenul limita de depunere a documentatiei, prevazut in anuntul de participare).

In dosarul de solicitare a finantarii, documentele se prezinta in ordinea prevazuta la punctul 3.2.5.

Solicitarile privind clarificarile asupra unor aspecte legate de procedurile cuprinse in prezentul ghid pot fi transmise sub forma de intrebari prin fax sau e-mail la urmatoarele adrese, indicandu-se foarte clar ca este vorba de Programul de interes national "Sustinerea sistemului de servicii specializate prin finantarea in parteneriat de proiecte destinate dezvoltarii si mentinerii unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie": fax 021/314.82.45; e-mail: directia.programe@anpf.ro, rodica.carausu@anpf.ro, elena.dobre@anpf.ro. Intrebarile si raspunsurile vor fi afisate pe site-ul Agentiei: https://www.anpf.ro.

Agentia Nationala pentru Protectia Familiei are dreptul de a solicita orice alte informatii si documente in vederea clarificarii situatiei prezentate in dosarul de solicitare a finantarii.

CAPITOLUL III TERMENII DE REFERINTA

Programul de interes national se deruleaza pe perioada 2006 - 2008 si se va finaliza nu mai tarziu de 31 decembrie 2008.

Suma maxima solicitata pentru infiintarea unui centru de primire in regim de urgenta destinat victimelor violentei in familie nu poate depasi 90 mii lei.

Suma maxima solicitata pentru sustinerea functionarii unui centru de primire in regim de urgenta destinat victimelor violentei in familie deja existent nu poate depasi 50 mii lei.

Unitatea de prevenire si combatere a violentei in familie trebuie sa aiba o capacitate minima de 6 locuri.

Prin unitate de prevenire si combatere a violentei in familie, in cadrul prezentului program, se intelege un centru de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei in familie. Prin centrul de primire in regim de urgenta, in cadrul prezentului program, se intelege o structura organizatorica formata dintr-o locatie unica sau din mai multe locatii cu conditia ca acestea sa aiba o administratie unica, in sensul organizarii si functionarii acestora ca un singur centru.

Excluzand proiectele care beneficiaza de finantare din 2006, in cadrul programului de interes national aprobat prin HG nr. 197/2006, anexa 8, in perioada 2007 - 2008 poate primi finantare numai cate un proiect din fiecare judet si sector al Municipiului Bucuresti pentru infiintarea a cel putin 10 centre de primire in regim de urgenta prin cofinantarea proiectelor depuse de organizatii non-guvernamentale si/sau institutii publice locale.

In perioada 2007 -2008 poate primi finantare numai cate un proiect din fiecare judet si sector al Municipiului Bucuresti pentru sustinerea financiara a cel putin 8 centre de primire in regim de urgenta existente, dar ramase fara finantarea activitatii.

Finantarea acordata de la bugetul de stat prin bugetul alocat Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei cu aceasta destinatie, trebuie insotita de o contributie din partea solicitantului de minimum 10% din costul total al finantarii.

Eligibilitatea proiectelor:

Sunt eligibile proiectele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)      obiectivele propunerii de proiect se incadreaza in obiectivele programului, mentionate la pct.3.1.2., iar centrele propuse pentru infiintare sunt organizate conform prevederilor pct. 3.3.1.;

b)      activitatile propuse se incadreaza in tipurile de servicii prevazute la pct. 3.1.5.;

c)      perioada de derulare a proiectului nu depaseste durata maxima permisa prevazuta la pct. 3.3.1.;

d)      valoarea finantarii solicitate se incadreaza in suma maxima permisa prevazuta la pct.3.3.1.;

e)      capacitatea centrelor de primire in regim de urgenta se incadreaza in prevederile pct. 3.3.1.;

f)       cheltuielile propuse pentru finantare se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile conform prevederilor pct.3.3.3.

3.3.3. Cheltuieli eligibile:

Pentru a fi considerate eligibile, in contextul proiectului, cheltuielile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)      sa fie necesare pentru realizarea proiectului;

b)      sa fie prevazute in bugetul proiectului;

c)      sa se incadreze in costul maxim prevazut pentru infiintarea/sustinerea unui centru de primire in regim de urgenta;

d)      sa fie corespunzatoare perioadei de derulare a proiectului, dupa semnarea contractului;

e)      sa se realizeze in fapt si sa fie inregistrate in contabilitatea solicitantului sau, dupa caz, a partenerilor acestuia;

f)       sa fie identificabile si verificabile si sa fie dovedite prin documente originale.

Sub rezerva conditiilor mentionate anterior si avand in vedere prevederile Ordinului nr. 385/2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cheltuielile eligibile pentru finantare in cadrul acestui program, sunt dupa cum urmeaza:

a)      drepturi cu caracter social, cum ar fi, de exemplu, prestari servicii de consiliere psihologica, juridica, certificate medico-legale, taxe judiciare/notariale, transportul beneficiarilor (victime ale violentei in familie) etc.;

b)      hrana;

c)      medicamente si materiale sanitare;

d)      cheltuieli pentru intretinere si gospodarie, cum ar fi: incalzire, electricitate, apa, canal, salubritate, materiale igienico-sanitare;

e)      1. cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata, cum ar fi: lenjerie si accesorii de pat, mic mobilier etc.;

cheltuieli cu piese de schimb;

3. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile echipamentelor;

4. cheltuieli cu reparatii curente, care pot fi definite "cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal dupa achizitionarea, finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali stabiliti initial si se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sunt efectuate" (Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, Cap. III - Prevederi referitoare la elemente de bilant, lit. A - Active, pct. 1.2.4.3. - Cheltuieli ulterioare). Sunt considerate reparatii curente, de exemplu: reparatii instalatie electrica, instalatie de apa curenta, instalatie incalzire - alimentare cu gaz sau energie termica, reparatii/inlocuiri articole de tamplarie mecanica, lucrari de igienizare - reacoperit interioare cu vopsea, var sau echivalente, fara modificarea proiectului initial).

f)       materiale de promovare;

g)      cheltuieli neprevazute de maximum 5% din finantarea acordata, care pot fi utilizate potrivit prevederilor punctului 3.3.3 din prezenta metodologie.

3.3.4. Cheltuieli neeligibile :

a) cheltuieli pentru asigurarea racordarii exterioare la utilitatile necesare obiectivului;

cheltuielile cu organizarea de santier, taxe, dirigentia de santier;

b) cheltuieli cu aplicarea procedurilor de achizitie;

c) cheltuieli cu manopera;

d) cheltuieli cu personalul;

e) plata chiriei pentru sediul centrului;

f) cheltuieli cu posta, telecomunicatii (telefon fix, mobil), radio, TV, internet etc.;

g) cheltuieli cu formarea personalului centrului;

h) diverse forme de asigurare;

i) achizitionare de mijloace de transport auto;

j) estimari privind posibile pierderi sau datorii viitoare;

k) dobanzi datorate.

3.3.5. Activitati neeligibile:

a) sponsorizari individuale pentru participarea la workshop-uri, seminarii, conferinte, congrese;

b) burse de studii sau cursuri de instruire individuala;

c) dubla finantare pentru aceleasi tipuri de activitati prin programe derulate de Agentia Nationala pentru Protectia Familiei.

CAPITOLUL IV PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIONARE A PROIECTELOR

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Evaluarea se realizeaza pe baza grilei de evaluare, iar selectarea proiectelor se realizeaza in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin aplicarea grilei de evaluare, prevazuta in formularul nr. 11.

Pot fi finantate proiectele care au obtinut un punctaj de minim 60 de puncte.

Evaluarea si selectionarea proiectelor se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii:

a)      consistenta tehnica - calitatea proiectului din punct de vedere tehnic:

corespondenta dintre problemele identificate si obiectivele si activitatile proiectului;

justificarea infiintarii/sustinerii centrului de primire in regim de urgenta pe baza evaluarii nevoilor comunitatii pe teritoriul careia traiesc persoanele beneficiare;

incadrarea obiectivelor proiectului in prioritatile programului national;

eficacitatea proiectului - coerenta conceperii planului general al proiectului, claritatea planului de actiune, indicatori de rezultat si eficienta.

b)      soliditate economica si financiara - eficienta proiectului (raportul cost-beneficiu)

realismul si echilibrul costurilor prevazute in bugetul proiectului;

bugetul este intocmit corect si contine toate informatiile solicitate in formular.

c)      rezultatele asteptate:

corespondenta dintre indicatorii de rezultat evidentiati in proiect cu indicatorii programului de interes national;

utilizarea de catre furnizor a unei metodologii pentru monitorizarea activitatilor si evaluarea calitatii serviciilor.

d)      capacitatea de realizare a proiectului/de management a proiectului:

structura si profesionalismul echipei de implementare a proiectului;

preocuparea furnizorului de servicii pentru calitatea serviciilor acordate.

e)      participarea beneficiarilor

utilizarea unei modalitati de consultare a beneficiarilor cu privire la aspecte legate direct de serviciile pe care le primesc;

implicarea beneficiarilor si a altor membri ai comunitatii in desfasurarea activitatilor centrului de primire in regim de urgenta si a altor activitati pentru solutionarea situatiei acestora.

f)       implicarea partenerului/partenerilor in implementarea proiectului

existenta unor contracte/acorduri de parteneriat pentru implementarea proiectului prin care sunt asumate responsabilitati concrete de catre furnizorii de servicii sociale parteneri.

g)      sustenabilitatea proiectului

posibilitatea asigurarii mentinerii proiectului dupa incetarea finantarii de la bugetul de stat pe o perioada mai mare de 2 ani;

contributia locala depaseste 10% din valoarea totala a finantarii;

realismului/sustinerea cu documente de angajare (hotarare a consiliului local, respectiv a organului de conducere a furnizorului privat de servicii sociale) a planului de continuare a proiectului.

h)      unicitatea proiectului

este singurul proiect pentru infiintarea/sustinerea functionarii unui centru de primire in regim de urgenta din unitatile administrativ teritoriale (judet/sector al Municipiului Bucuresti).

Evaluarea proiectelor se realizeaza in doua etape:

a) evaluarea de birou;

verificarea conformitatii administrativ

verificarea eligibilitatii proiectelor conform prevederilor pct. 3.3.2.;

selectarea in vederea evaluarii de teren.

b) evaluarea de teren.

Evaluarea de birou se realizeaza pe baza criteriilor de evaluare prevazute la pct. 3.4.2., de catre o comisie de evaluare, denumita in continuare Comisie, a carei componenta este aprobata prin decizie a Presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei.

Evaluarea de teren se realizeaza, la solicitarea Comisiei, de catre reprezentantii compartimentului combaterea violentei in familie din cadrul directiei de munca, solidaritate sociala si familie, denumit in continuare Compartimentul din cadrul directiei teritoriale, in a carei raza teritoriala au sediul furnizorii de servicii sociale solicitanti si/sau reprezentanti ai autoritatii contractante, in baza unei decizii, si are drept scop verificarea veridicitatii informatiilor continute in dosarul de solicitare a finantarii precum si obtinerea de informatii suplimentare despre anumite aspecte care nu sunt suficient descrise in proiect.

Decizia de respingere a cererii de finantare a proiectului are la baza urmatoarele motive: 

(1) Cererea de solicitare a finantarii, prevazuta in formularul nr. 1, este primita dupa termenul limita de depunere a propunerilor de proiect si a celorlalte documente solicitate;

(2) Cererea de solicitare a finantarii, precum si propunerea de proiect prevazuta in formularul nr. 2 nu contin toate datele solicitate si nu este insotita de toate documentele in forma prevazuta la pct. 3.2.5.;

(3) Solicitantul sau unul sau mai multi parteneri nu sunt eligibili;

(4) Proiectul propus nu este eligibil (de exemplu, activitatea propusa nu se incadreaza in obiectivele programului, propunerea depaseste durata maxima permisa, valoarea finantarii solicitate este mai mare decat suma maxima permisa etc.);

(5) Proiectul a obtinut un punctaj mai mic decat proiectele selectate pentru finantare.

In baza criteriilor prevazute la pct. 3.4.2. si tinand seama de propunerea din raportul de evaluare de teren, Comisia selectioneaza proiectele care urmeaza sa primeasca finantare.

Lista proiectelor selectionate pentru a fi finantate, precum si cuantumul sumelor acordate se aproba prin decizia presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei.

Rezultatul evaluarii propunerilor de proiecte se comunica in scris solicitantilor, in termen de cel mult 3 zile lucratoare (conform OUG nr. 34/2006 art. 206 alin. 1) de la data emiterii deciziei prevazute la pct. 3.4.6., cu precizarea motivelor respingerii, daca este cazul.

Agentia Nationala pentru Protectia Familiei are dreptul de a incheia contractul de finantare nerambursabila numai dupa indeplinirea termenului de 7 zile de la data transmiterii comunicarii prevazute la pct. 3.4.7 (conform OUG nr. 34/2006 art. 205 alin. 1 lit. b), Contractul de finantare nerambursabila este denumit in continuare Contract, incheiat intre Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, in calitate de autoritate contractanta si solicitantul selectat, in calitate de contractor.

Modelul contractului este prezentat in formularul nr. 8.

Contractul se incheie in doua exemplare originale si se semneaza de catre Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei sau de catre persoana delegata/autorizata si de catre persoana autorizata din partea contractorului. Un exemplar va fi pastrat de catre contractor, iar cel de-al doilea exemplar de Agentia Nationala pentru Protectia Familiei.

Contractul se incheie in lei, pentru valoarea aprobata prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei la propunerea Comisiei.

CAPITOLUL V ACHIZITII

In cadrul proiectelor selectate pentru a primi finantare, achizitiile lucrarilor pentru renovare, reparatii si amenajare sedii (inclusiv proiect tehnic, organizarea si dirigentia de santier, precum si taxele si avizele necesare conform legii), precum si achizitia de echipamente si mobilier pentru dotarea acestora se realizeaza de catre contractor cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 418/15.05.2006.

CAPITOLUL VI ACORDAREA FINANTARII

Finantarea proiectelor se realizeaza de catre autoritatea contractanta cu care contractorii au incheiat contractul de finantare nerambursabila si conform prevederilor acestuia.

Contributia de minimum 10 % a contractorului este reprezentata de contributii in natura (teren, cladiri, materiale etc.) sau contributii in bani cu destinatie privind activitatile necesare pentru realizarea si functionarea proiectului.

Responsabilitatea monitorizarii derularii proiectelor conform prevederilor legii si ale contractului de finantare revine Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, realizata si prin intermediul compartimentului din cadrul directiei teritoriale.

Modificarea contractului

Orice modificare a contractului, precum si orice modificare a proiectului aprobat si care face parte integranta din contract sunt permise numai cu acceptul ambelor parti prin incheierea unui act aditional la contract.

Modificarile referitoare la adresa, cont bancar etc., care nu conduc la schimbarea conditiilor contractuale in ceea ce priveste valoarea, destinatia sumelor, termenele de realizare, activitatile si alte aspecte legate de realizarea proiectului etc. sunt doar notificate Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei.

Finantarea proiectului

Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, in calitate de autoritate contractanta, va incheia si semna contractul cu contractorii beneficiari ai finantarii conform legislatiei in vigoare si prevederilor prezentului ghid.

Virarea sumelor prevazute in contractul de finantare se realizeaza in transe, la solicitarea contractorului, pe masura derularii proiectului.

Activitatea de finantare se deruleaza in urmatoarele etape:

Intocmirea documentatiei de solicitare a finantarii de catre contractor care consta in urmatoarele

documente:

solicitarea de plata, conform modelului prezentat in formularul nr. 9;

raport financiar privind platile efectuate la care sunt anexate urmatoarele documente:

extras de cont;

documentele justificative: situatie de lucrari; facturi fiscale contrasemnate de solicitantul beneficiar al finantarii; facturi fiscale pentru celelalte tipuri de cheltuieli eligibile ale proiectului, precum si alte documente justificative;

Lunar, contractorul trimite Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei un raport tehnic privind

stadiul de derulare a proiectului (realizat pe baza indicatorilor stabiliti in propunerea de proiect - formularul nr. 2 - pentru evaluarea stadiului de realizare a obiectivelor proiectului).

Decontarea cheltuielilor se realizeaza numai in conditiile in care documentele justificative sunt

complete si intocmite corect.

Documentatia prezentata cuprinde acte doveditoare pentru cheltuielile efectuate in perioada anterioara

datei de depunere a acestora.

Inaintarea documentatiei justificative catre Agentia Nationala pentru Protectia Familiei se face pana la

sfarsitul lunii in curs. Ultima solicitare de plata va fi facuta pana la data de 20 decembrie 2008, inainte de incheierea exercitiului bugetar.

Pentru asigurarea ritmicitatii finantarii, Agentia Nationala pentru Protectia Familiei va primi fundamentarea necesarului de credite bugetare (o nota estimativa pentru cheltuielile eligibile din luna urmatoare), pana la data de 10 a lunii in curs pentru decontarea din luna urmatoare.

Agentia Nationala pentru Protectia Familiei va intocmi documentatia privind deschiderea de

credite pe care o inainteaza Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;

In urma depunerii documentatiei la Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, contractorul va

primi sumele cuvenite in contul special deschis cu aceasta destinatie.

Contractorul are obligatia tinerii unor evidente contabile separate pentru proiectul finantat in

conformitate cu legislatia in vigoare.

Suspendarea si rezilierea contractului de finantare nerambursabila

Suspendarea contractului de finantare nerambursabila

Nerespectarea prevederilor contractului, altele decat cele legate de utilizarea fondurilor si prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduce la suspendarea finantarii proiectului pana la remedierea situatiei respective de catre contractor.

Agentia Nationala pentru Protectia Familiei transmite contractorului notificarea cu privire la suspendarea finantarii, iar acesta este obligat sa remedieze situatia respectiva in termen de 15 zile de la primirea notificarii.

In conditiile in care, in termenul mentionat contractorul nu remediaza situatia, Agentia Nationala pentru Protectia Familiei va desfiinta unilateral contractul, fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti.

In acest caz, contractorul va fi direct raspunzator si obligat la plata eventualelor daune, conform legislatiei in vigoare.

Rezilierea contractului de finantare nerambursabila

Rezilierea contractului se realizeaza in urmatoarele conditii:

a)      utilizarea fondurilor in alte scopuri decat cele convenite;

b)     prezentarea de documente justificative false sau neconforme cu realitatea;

c)      orice alta situatie de incalcare a contractului sau a conditiilor generale prevazute in contract

sau in anexele sale, in conditiile in care contractul a fost suspendat si nu a fost remediata situatia care a condus la luarea acestei masuri;

In conditiile prevazute la lit. a), b) si c) contractul se constituie cu titlu executoriu, fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti.

In conditiile mentionate mai sus, contractorul este obligat sa returneze autoritatii contractante, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii de la Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, sumele primite pana la momentul notificarii.

CAPITOLUL VII RAPORTARE

Contractorul inainteaza rapoarte tehnice si financiare privind stadiul derularii proiectului catre Agentia Nationala pentru Protectia Familiei.

Rapoartele tehnice si financiare prevazute la pct. 3.7.1. reprezinta:

i. raport tehnic (lunar, cel mai tarziu in termen de 7 zile de la inceputul lunii

urmatoare celei asupra careia se face raportarea - realizat pe baza indicatorilor stabiliti in

propunerea de proiect, formularul nr. 2, pentru evaluarea stadiului de realizare a obiectivelor

proiectului)

ii. raport financiar (lunar cu ocazia solicitarii decontarii cheltuielilor, cel mai tarziu in termen de

7 zile de la inceputul lunii urmatoare celei asupra careia se face raportarea) privind stadiul

implementarii proiectului;

iii. raport lunar cu privire la activitatea de prevenire si monitorizare a fenomenului violentei in familie, care va fi trimis compartimentului combaterea violentei in familie din cadrul directiei de munca, solidaritate sociala si familie din raza teritoriala in care contractorul isi defasoara activitatea;

iv. raport final care trebuie transmis in 15 de zile de la data finalizarii proiectului.

Autoritatea contractanta poate solicita rapoartele tehnice si financiare prevazute la pct. 3.7.1. ori de cate ori este nevoie.

Pana la data de 20 ianuarie al anului urmator, Agentia Nationala pentru Protectia Familiei intocmeste raportul privind derularea in anul anterior a contractelor.

CAPITOLUL VIII - CONTROL

Agentia Nationala pentru Protectia Familiei atat direct, cat si prin intermediul compartimentului din cadrul directiei teritoriale controleaza modul de implementare a proiectului de catre contractor.

Agentia Nationala pentru Protectia Familiei isi rezerva dreptul de a controla in orice etapa derularea proiectului.

Derularea activitatii prin contractele finantate in cadrul programului, se supune controlului financiar al Curtii de Conturi in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL IX - FINALIZAREA PROIECTELOR

Proiectele sunt considerate finalizate daca au fost justificate cu acte doveditoare sumele primite, daca Agentia Nationala pentru Protectia Familiei a primit raportul compartimentului din cadrul directiei teritoriale privind verificarea finala in teren si raportului final al contractorului (prevazut la pct. 3.7.2. iv) si daca s-au indeplinit formalitatile de finalizare a proiectului, care constau in incheiere intre Agentia Nationala pentru Protectia Familiei si contractor, a procesului-verbal de finalizare.

Procesul-verbal de finalizare prevazut la pct. 3.9.1. cuprinde detalii privind realizarea obiectivelor proiectului, modul de utilizare a sumelor, modul de functionare a centrului in continuare, precum si alte aspecte considerate necesare.

Cu 15 zile inaintea declararii finalizarii proiectului si a semnarii procesului-verbal, compartimentul din cadrul directiei teritoriale va efectua verificarea finala a acestuia la fata locului.

CAPITOLUL X DISPOZITII GENERALE

In raport cu autoritatea contractanta, contractorul are obligatia sa manifeste buna-credinta, loialitate, impartialitate si discretia cuvenita si sa respecte regulile si codul de comportament al profesiunii sale.

Contractorul asigura secretul profesional pe durata contractului, precum si dupa incetarea acestuia. Contractorul are obligatia de a nu comunica, in nici o situatie, altor persoane sau entitati, informatii confidentiale apartinand autoritatii contractante sau obtinute de el in baza relatiilor contractuale cu aceasta, cu exceptia celor pentru care are consimtamantul scris al autoritatii contractante, obtinut in prealabil.

CAPITOLUL XI DOCUMENTATIA FORMULAR -TIP

Pentru facilitarea elaborarii documentatiei necesare pentru solicitarea finantarii se vor utiliza si completa urmatoarele formulare-tip, dupa cum urmeaza:

cererea de solicitare a finantarii - formularul nr.1;

propunerea de proiect - formularul nr.2;

bugetul proiectului pentru cheltuielile eligibile - formularul nr.3;

planificarea activitatilor - formularul nr.4;

declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in prevederile art. 12 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general - formularul nr

declaratia de impartialitate - formularul nr.6;

acordul de parteneriat - formularul nr.7;

contractul de finantare - formularul nr.8;

solicitarea de plata - formularul nr.9;

model de raport tehnic lunar - formularul nr. 10.

Evaluarea proiectelor in vederea selectiei are la baza grila de evaluare prevazuta in formularul nr. 11.

Formularul nr. 1

CEREREA DE SOLICITARE A FINANTARII

Date despre solicitant:

Furnizor de servicii sociale (denumire):

cu sediul in........... (localitatea, strada, sector/judet)

document infiintare:

hotararea consiliului judetean/ local nr........ ;certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor: ;

alt document care dovedeste infiintarea .;

codul fiscal nr. ., emis de .. din data de ;

nr. contului bancar , deschis la Trezoreria/Banca .., cu sediul in.....;

Proiectul (centrul de primire in regim de urgenta)

titlu ..;

durata de derulare .;

costul Proiectului pe surse de finantare

o        fonduri solicitate de la bugetul de stat prin bugetul Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei

o        contributia solicitantului beneficiar al finantarii (de minimum 10% din valoarea finantarii)..... lei

o        alte finantari (dupa caz)........

o        total cost proiect:..........

Subsemnata/Subsemnatul ., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria . nr. , eliberat/eliberata la data de de catre .., imputernicit/imputernicita de furnizorul de servicii sociale . prin Hotararea nr. ./,

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele:

- datele, informatiile si documentele prezentate corespund realitatii;

- furnizorul de servicii sociale solicitant nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice ori bunuri urmarite in vederea executarii silite;

- furnizorul de servicii social nu a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-au indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de finantare;

ma angajez ca suma de .. sa o utilizez in scopul realizarii proiectului, conform datelor prezentate in propunerea de proiect.

Persoana imputernicita

(semnatura si stampila)

Data ..

Formularul nr.2

PROPUNERE DE PROIECT

privind centrul de primire in regim de urgenta

Denumirea si adresa furnizorului de servicii sociale solicitant........;

Proiectul (centrul de primire in regim de urgenta)

titlu ..;

durata de derulare......................;

suma solicitata de la autoritatea finantatoare......... lei;

3. Sediul/sediile[1] centrului de primire in regim de urgenta., (localitatea, strada, nr., sector/judet)

tel. .;

4. Justificarea infiintarii/sustinerii centrului de primire in regim de urgenta: (rezumati in maximum 4 pagini)

descrieti succint problemele sociale existente la nivelul unitatii administrativ-teritoriale (judet/sector al municipiului Bucuresti), inclusiv date cantitative si calitative;

motivati necesitatea si oportunitatea infiintarii/sustinerii centrului de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei in familie;

precizati existenta altor servicii sociale destinate acestei categorii de populatie, dupa caz;

prezentati date cantitative si calitative cu privire la victimele violentei in familie (numar, evidente, surse, estimari), in conditiile in care dispuneti de astfel de evaluari;

precizati care sunt beneficiile centrului de primire in regim de urgenta si ale serviciilor prevazute a fi acordate de catre acesta asupra grupului tinta.

Serviciile sociale acordate .. (enumerare)

Date despre persoanele beneficiare:

6.1. Capacitatea centrului de primire in regim de urgenta..........;

6.2. Numarul de persoane beneficiare (persoane asistate anul precedent, in cazul unui proiect de sustinere a unui centru deja existent/numarul de potentiali beneficiari ai centrului care va fi infiintat);

Proiectul centrului de primire in regim de urgenta

7.1. Descrierea proiectului

In maximum 2 pagini descrieti obiectivele proiectului, activitatile din proiect si planificarea acestora, organizarea si administrarea centrului de primire in regim de urgenta, accesarea serviciilor (informare, admitere, evaluare, planificarea serviciilor, incheierea contractului, dupa caz etc., acordarea serviciilor de gazduire, consiliere, ingrijire, dupa caz, notificarea incidentelor etc.)

7.2. Parteneri in proiect si natura parteneriatului. (prezentati in copie acordurile de parteneriat)

7.3. Acordarea serviciilor sociale:

7.3.1. Instrumente de lucru utilizate .. (anchete sociale, planificare de caz, fise de evaluare, metodologii aplicate etc.)

7.3.2. Proceduri de evaluare a serviciilor sociale (acestea vor fi in conformitate cu Ordinul 383/2005 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale si a modalitatii de evaluare a indeplinirii acestora de catre furnizori si Ordinul 383/2004 al ministrului muncii solidaritatii sociale si familiei privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie)

7.3.3. Date tehnice referitoare la centrul de primire in regim de urgenta:

a) Conditii de functionare pentru gazduire:

suprafata locuibila/persoana beneficiara..;

numarul de persoane/dormitor ..;

numar dormitoare..........;

numar grupuri sanitare........;

b) Alte conditii in functie de tipul de servicii sociale acordate:

suprafata amenajata (camera) pentru prepararea si servirea hranei..;

suprafata amenajata (nr. camere) pentru spalatorie........;

numar camere pentru administratie...;

numar camere pentru personal de specialitate in acordarea serviciilor sociale

planificate (consiliere psihologica, juridica, sociala, asistenta medicala etc.)...........;

camera pentru socializare;

7.3.4. Procedura de informare a populatiei privind functiile centrului de primire in regim de urgenta si serviciile acordate de acesta.

Resurse umane:

Numarul total de personal: , din care:

Numar personal calificat in domeniul serviciilor sociale si incadrarea acestora (asistent social, psiholog, medic specialist, asistent medical, infirmier)..;

Numar personal administrativ si incadrarea acestora (contabil, paznic, persoana de curatenie etc.);

Personal voluntar.;

Patrimoniul centrului de primire in regim de urgenta (precizati valoarea):

constructii .;

terenuri ..;

alte mijloace fixe ..;

mijloace de transport ..;

10. Rezultate preconizate in urma acordarii finantarii: (prezentati in maximum 20 de randuri rezultatele proiectului; de exemplu: asigurarea accesului la serviciile sociale destinate victimelor violentei in familie);

11. Indicatori:

Indicatori de rezultat (numar de victime ale violentei in familie care beneficiaza de servicii sociale in centrele de primire in regim de urgenta; numarul persoanelor care au primit consiliere);

Indicatori de eficienta (cost mediu/ beneficiar/ luna la tipurile de servicii prevazute la pct. 3.1.5. din prezentul ghid )

Planul de finantare a cheltuielilor de functionare a centrului de primire in regim de urgenta dupa incheierea finantarii de la bugetul de stat (modul de finantare pe capitole de cheltuieli).

Date privind coordonatorul centrului de primire in regim de urgenta:

Numele .. prenumele .., profesia ;

Functia in serviciul public de asistenta sociala/serviciul public specializat/institutie publica cu compartiment de asistenta sociala /asociatie/fundatie/cult religios .

Formularul nr.3

Bugetul proiectului pentru cheltuielile eligibile

Denumirea centrului de primire in regim de urgenta ......... sediul .

Finantare buget de stat prin bugetul alocat Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei

Contributie locala

TOTAL

Linie bugetara

Unitate

Cost unitar

Cost total

Unitate

Cost unitar

Cost total

1. drepturi cu caracter social, cum

ar fi, de exemplu prestari de servicii de consiliere psihologica, juridica certificate medico-legale, taxe judiciare/notariale, transportul beneficiarilor etc.

2. cheltuieli cu hrana;

3. cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare;

cheltuieli pentru intretinere si gospodarie, cum ar fi: incalzire, electricitate, apa-canal, salubritate, materiale igienico-sanitare;

5.1. cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata, cum ar fi: lenjerie si accesorii de pat, mic mobilier etc.;

cheltuieli cu piese de schimb;

3. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile echipamentelor

5.4. cheltuieli cu reparatii curente;

6. cheltuieli cu materiale de promovare

7. cheltuieli neprevazute, de maximum 5% din finantarea acordata, care pot fi utilizate potrivit prevederilor punctului 3.3.3 din prezenta metodologie.

TOTAL

Formularul nr. 4

Planificarea activitatilor

Activitatea nr.

Lunile

Anul I

Anul II

Activitatea nr.1

Activitatea nr.2

Activitatea nr.3Activitatile se detaliaza pe etape, faze de lucrari etc.

Formularul nr.5

DECLARATIE

privind incadrarea in prevederile art. 12 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Pentru aceeasi activitate nonprofit un solicitant nu poate contracta decat o singura finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an fiscal (calendaristic), in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte.

In cazul in care solicitantul contracteaza, in cursul aceluiasi an fiscal (calendaristic), mai mult de o finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu poate depasi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finantatoare respective.

Subsemnatul, ca persoana fizica autorizata sau ca persoana cu drept de reprezentare a serviciului public de asistenta sociala/serviciului public specializat/institutiei publice cu compartiment de asistenta sociala /fundatiei/asociatiei/cultului religios solicitante in ceea ce priveste participarea la selectia publica de proiecte, declar pe propria raspundere ca serviciul public de asistenta sociala/serviciul public specializat/institutie publica cu compartiment de asistenta sociala/ fundatia/asociatia/cultul religios cunoaste si se incadreaza in prevederile mai sus mentionate.

Numele:

Functia:

Semnatura si stampila:

Formularul nr. 6

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE*

Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar in orice moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia in care executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana.

Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizatiei solicitante in ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele si prenumele:

Functia:

Semnatura:

Stampila:

*Se completeaza la data semnarii contractului de finantare nerambursabila

Formularul nr. 7

ACORD DE PARTENERIAT

Parteneriat

Un parteneriat este o relatie esentiala intre doua sau mai multe organizatii, ce presupune impartirea responsabilitatilor in derularea proiectului finantat de catre autoritatea contractanta. Pentru a inlesni o derulare usoara a proiectului, autoritatea contractanta solicita tuturor partenerilor (inclusiv solicitantul principal care semneaza contractul) sa recunoasca acest lucru, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului, stipulate mai jos:

Principiile de Buna Practica a Parteneriatului

Toti partenerii trebuie sa citeasca formularul de cerere si sa inteleaga care va fi rolul lor in cadrul proiectului.

Solicitantul beneficiar al finantarii trebuie sa se consulte permanent cu partenerii sai si sa-i informeze in totalitate asupra evolutiei proiectului.

Toti partenerii trebuie sa primeasca copiile rapoartelor - tehnice si financiare - elaborate de solicitantul beneficiar al finantarii si inaintate catre autoritatea contractanta.

Modificarile esentiale propuse in cadrul proiectului (ex. activitati finantate din alte surse decat finantarea atribuita in cadrul programului de interes national, parteneri etc.) trebui sa fie aprobate de parteneri, anterior inaintarii acestora catre autoritatea contractanta. In cazul in care aceste modificari nu au putut fi aprobate de catre toti partenerii, solicitantul beneficiar al finantarii trebuie sa informeze autoritatea contractanta cu privire la acest lucru, atunci cand inainteaza spre aprobare propunerea de modificare.

Aceasta sectiune trebuie completata pentru fiecare partener in parte. Puteti reproduce acest tabel, conform necesitatilor, pentru a prezenta mai multi parteneri.

Partener 1

Partener 2

Denumire legala completa

Statut juridic

Adresa oficiala

Reprezentant

Telefon:

Fax:

Adresa E-mail

Numar de angajati (permanenti si temporari)

Istoria cooperarii cu solicitantul

Rolul si implicarea in pregatirea proiectului propus

Rolul si implicarea in punerea in aplicare a proiectului propus

Contributia partenerului la functionarea centrului de primire in regim de urgenta dupa incheierea finantarii de la bugetul de stat

Declaratie de parteneriat

Am citit si consimtit asupra continutului proiectului inaintat autoritatii contractante. Ne angajam sa actionam in conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Nume:

Organizatie:

Functie:

Semnatura:

Data si Locul:

Formularul nr. 8

CONTRACT DE FINANTARE

Nr.....din.......

I. PARTILE CONTRACTULUI

Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, in calitate de autoritate contractanta .........., cu sediul in............ si cont cu numarul ................., deschis la Trezoreria....., reprezentata prin Presedinte

pe de o parte,

si

(numele intreg al Furnizorului de Servicii Sociale, beneficiar al finantarii)1.............., in calitate de contractor, cu sediul in .. (adresa) si cont cu numarul .........., deschis la.............. .........reprezentat prin (nume, prenume, calitate) .............de cealalta parte,

Au convenit urmatoarele:

Articolul 1 - Obiectul contractului

Obiectul contractului il reprezinta finantarea nerambursabila acordata contractorului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autoritatii contractante pentru punerea in aplicare a Proiectului intitulat ...................... (titlul Proiectului), denumit in continuare proiectul. Valoarea contractului de finantare a proiectului este in suma de....... lei.

Contractorului ii va fi acordata finantarea in termenii si conditiile stabilite in acest contract si anexele lui, pe care contractorul declara ca le cunoaste si le accepta.

Contractorul accepta finantarea si se angajeaza sa utilizeze suma primita, exclusiv pentru derularea proiectului aprobat de comisia de evaluare a proiectelor, prevazut in anexa nr. 1 la prezentul contract si conform bugetului proiectului prevazut in anexa nr. 2 la prezentul contract.

Contractorul se angajeaza sa contribuie cu minimum 10% din valoarea totala a finantarii, respectiv cu suma de ......... lei in bani si/sau natura, dupa cum urmeaza:

in bani ...lei

in natura .lei

In cazul in care contributia este in bani, suma respectiva va fi depusa de contractor in contul deschis de acesta la Trezorerie/banca, mentionat in preambulul prezentului contract.

Costul proiectului este ferm si este prezentat pe categorii de cheltuieli si respectiv pe surse de finantare in bugetul proiectului (anexa nr. 2).

Articolul 2 - Plata

Autoritatea contractanta va asigura contractorului decontarea cheltuielilor efectuate la solicitarea acestuia si in baza documentelor justificative prezentate.

Platile se vor efectua in transe, in functie de derularea proiectului, de catre autoritatea contractanta in contul special deschis de contractor.

Solicitarea de plata insotita de documentatia justificativa se inainteaza autoritatii contractante pana la sfarsitul lunii in curs, sumele incadrandu-se in limitele fundamentarii necesarului de credite bugetare (o nota estimativa pentru cheltuielile eligibile din luna urmatoare) trimise de contractant pana la data de 10 a lunii precedente. Documentatia prezentata (cea care insoteste solicitarea de plata) cuprinde acte doveditoare pentru cheltuielile efectuate in perioada anterioara datei de depunere a acestora. Ultima solicitare va fi facuta pana la data de 20 decembrie 2008, inainte de incheierea exercitiului bugetar

Decontarea cheltuielilor se realizeaza in urma primirii documentatiei justificative conform pct. 2.3., numai in conditiile in care documentele justificative sunt complete si intocmite corect.

Autoritatea contractanta va efectua platile in limita disponibilitatilor bugetare alocate cu aceasta destinatie.

In eventualitatea nerespectarii termenelor de depunere a solicitarii de plata si a documentelor justificative, prevazute la pct. 2.3., pentru eventualele intarzieri in efectuarea platilor, autoritatea contractanta va fi exonerata de orice raspundere.

Lunar, autoritatea contractanta va examina in teren, si prin intermediul compartimentului combaterea violentei in familie din cadrul directiei teritoriale de munca, solidaritate sociala si familie, stadiul de realizare a activitatilor proiectului si a rezultatelor ce decurg din acestea.

In cazul in care controlul, prevazut la pct. 2.7. evidentiaza nerealizarea activitatilor planificate sau alte deficiente, autoritatea contractanta va sista efectuarea platilor pana la remedierea situatiei.

Articolul 3 - Durata de executie

Durata de executie a proiectului este de .....luni, in conformitate cu planificarea prevazuta in anexa nr. 3 la prezentul contract si cu data semnarii contractului.

Articolul 4 - Obligatiile contractorului

Contractorul va realiza toate activitatile conform propunerii de proiect (anexa nr. 1) si planificarii activitatilor (anexa nr. 3).

Contractorul are obligatia de a permite reprezentantilor autoritatii contractante, inclusiv celor ai compartimentului combaterea violentei in familie din cadrul directiei de munca, solidaritate sociala si familiei efectuarea controlului neconditionat al stadiului de realizare a proiectului, in toate stadiile de derulare, inclusiv accesul la orice fel de documente.

Contractorul are obligatia de a transmite compartimentului combaterea violentei in familie din cadrul directiei de munca, solidaritate sociala si familie rapoarte lunare cu privire la activitatea de prevenire si monitorizare a fenomenului violentei in familie.

Contractorul are obligatia de a furniza reprezentantilor autoritatii contractante orice informatie solicitata de acestia referitoare la realizarea proiectului.

Contractorul trebuie sa utilizeze procedurile de achizitie a bunurilor, lucrarilor si serviciilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii precum si a altor dispozitii legale in vigoare.

Articolul 5 - Modificarea contractului

Orice modificare a prezentului contract se face in scris, cu acordul partilor, prin incheierea unui act aditional.

Ca o exceptie de la pct. 5.1., modificarile referitoare la adresa, cont bancar etc., care nu conduc la schimbarea conditiilor contractuale in ceea ce priveste valoarea, destinatia sumelor, termenele de realizare, activitatile si alte aspecte majore legate de realizarea proiectului sunt doar notificate autoritatii contractante, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional.

Articolul 6 - Suspendarea si rezilierea contractului

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului.

Suspendarea contractului

a) In cazul in care, pe parcursul executarii contractului, contractorul nu respecta prevederile prezentului contract, altele decat cele pentru care se pot aplica motivele de reziliere, autoritatea contractanta suspenda finantarea proiectului pana la remedierea situatiei notificate.

b) Daca, in termen de 15 zile de la primirea notificarii transmise de autoritatea contractanta privind suspendarea finantarii, contractorul nu remediaza situatia, autoritatea contractanta va rezilia contractul, contractorul fiind direct raspunzator si obligat la plata eventualelor daune, conform legislatiei in vigoare.

Rezilierea contractului

a) In cazul in care, pe parcursul executarii contractului, contractorul utilizeaza fondurile acordate de autoritatea contractanta in alte scopuri decat cele prevazute de prezentul contract, prezinta documente justificative false sau neconforme cu realitatea sau in conditiile in care contractul a fost suspendat si nu a fost remediata situatia care a condus la luarea acestei masuri, contractul se reziliaza.

b) In acest caz, autoritatea contractanta notifica situatia constatata contractorului care este obligat ca, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, sa returneze autoritatii contractante toate fondurile primite pana la momentul rezilierii.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de finantare in conditiile prevazute la pct. 6.2. si 6.3.

Articolul 7- Rezolvarea litigiilor

Orice diferende aparute intre parti cu privire la valabilitatea sau rezultand din interpretarea, executia sau rezilierea prezentului contract vor fi rezolvate de parti pe cale amiabila.

Daca in termenul de 15 zile diferendele nu pot fi stinse, conform prevederilor pct. 7.1., ele vor fi rezolvate de instantele judecatoresti teritoriale competente de pe raza judetului sau a sectorului Municipiului Bucuresti unde s-a produs diferendul.Articolul 8 - Raportari

Contractorul se angajeaza sa transmita autoritatii contractante direct urmatoarele rapoarte:

raport tehnic (lunar, cel mai tarziu in termen de 7 zile de la inceputul lunii urmatoare celei asupra carei se face raportarea - realizat pe baza indicatorilor stabiliti in propunerea de proiect, anexa nr. 1, pentru evaluarea stadiului de realizare a obiectivelor proiectului)

raport financiar privind cheltuielile (lunar, cel mai tarziu in termen de 7 zile de la inceputul lunii urmatoare celei asupra carei se face raportarea) privind stadiul implementarii proiectului;

raport final (tehnic si financiar) care trebuie transmis in 15 de zile de la data finalizarii proiectului;

Rapoartele lunare si cel final se fac pe baza indicatorilor stabiliti in propunerea de proiect (anexa nr. 1 la prezentul contract) pentru evaluarea stadiului de realizare a obiectivelor proiectului (indicatori de rezultat, indicatori de eficienta).

Contractorul se angajeaza sa transmita direct compartimentului combaterea violentei in familie din cadrul directiei teritoriale de munca, solidaritate sociala si familie rapoarte lunare cu privire la activitatea de prevenire si monitorizare a fenomenului violentei in familie.

Articolul 9 - Control

Autoritatea contractanta, atat direct, cat si prin intermediul compartimentului combaterea violentei in familie din cadrul directiei teritoriale de munca, solidaritate sociala si familie, controleaza modul de implementare a proiectului de catre contractor.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a controla in orice etapa derularea proiectului.

Curtea de Conturi exercita controlul financiar asupra activitatii derulate prin prezentul proiect.

Articolul 10 - Asigurari

Autoritatea contractanta nu este responsabila pentru nici un fel de daune, interese, compensatii platibile prin lege in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu produs de contractor.

Articolul 11 - Cesiunea

Contractorul are obligatia de a nu cesiona total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al autoritatii contractante.

Cesiunea nu va exonera contractorul de responsabilitatile privind obligatiile asumate prin contract.

Articolul 12 - Dispozitii finale

Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract, se transmite in scris. Orice document scris este inregistrat in momentul transmiterii si in momentul primirii. Comunicarile dintre parti se pot face si prin alte mijloace de comunicare cu conditia confirmarii scrise a primirii comunicarii.

Contractorul garanteaza ca, la data inchiderii finantarii, centrul de primire in regim de urgenta va corespunde propunerii de proiect.

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul contract si constituie impreuna un singur act juridic, obligatoriu si legal valabil pentru ambele parti.

Prezentul contract a fost incheiat la data de. in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, avand aceeasi valoare juridica.

Pentru Furnizorul de servicii sociale (Contractor)

numele si functia persoanei(lor) autorizata(e) sa semneze

semnatura

data

Pentru Agentia Nationala pentru Protectia Familiei (autoritate contractanta).

numele persoanei(lor) oficiale autorizata(e) sa semneze

semnatura

data

Formularul nr. 9

Model

Solicitare de plata

Data de plata .......

In atentia

Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei

Numarul de referinta pentru contractul de finantare:........ .........

Titlul contractului de finantare: .........................

Numele si adresa contractorului (solicitantului beneficiar al finantarii) : ............ ..

Solicitarea de plata numarul: .......................... ..

Perioada acoperita de solicitarea de plata: .....................

Domnule/Doamna,

Subsemnatul/a, .............. (nume, prenume), solicit decontarea cheltuielilor efectuate in perioada mentionata mai sus.

Suma ceruta este de: ........lei si a fost utilizata conform documentelor justificative si planificarii activitatilor.

Sunt anexate la prezenta solicitare urmatoarele documente:

Plata se efectueaza in contul cu numarul:........

Nume prenume,

Functie, pozitie, titlu

Semnatura

Formularul nr. 10

Model de RAPORT tehnic lunar privind acordarea serviciilor de asistenta sociala in cadrul centrului de primire in regim de urgenta si utilizarea finantarii

in luna .. anul ..

INSTITUTIA PUBLICA/ ASOCIATIA/FUNDATIA/CULTUL RELIGIOS

In baza contractului nr ., incheiat la data . intre Agentia Nationala pentru Protectia Familiei . si Contractorul (serviciul public de asistenta sociala/alt serviciu public specializat/institutia publice care a constituit un compartiment de asistenta sociala/asociatia/fundatia/cultul religios) ., cu sediul in ., a primit finantare in suma de .. lei, acordata in luna , si a fost utilizata dupa cum urmeaza:

I. Raport de activitate

Descrierea pe scurt a derularii serviciilor de asistenta sociala a victimelor violentei in familie pana la data intocmirii raportului (beneficiarii, servicii de asistenta sociala acordate, resurse umane, eventualele modificari in desfasurarea activitatilor, colaborarea cu alti parteneri etc.; descrierea nu va depasi o pagina):

- activitati planificate si realizate;

- activitati planificate si nerealizate;

- activitati neplanificate si realizate;

- rezultate obtinute.

Numarul total de persoane beneficiare ale centrului de primire in regim de urgenta destinat victimelor violentei in familie si informatii privind sexul, varsta, nivelul educatiei si perioada de sedere in centru, in luna care constituie perioada raportarii:

3. Costul mediu/ beneficiar/ luna la tipurile de servicii oferite in centrul de primire in regim de urgenta destinat victimelor violentei in familie (estimativ in perioada anterioara deschiderii centrului catre beneficiari si efective dupa demararea asistentei propriu-zise in cadrul centrului de primire in regim de urgenta a victimelor violentei in familie).

II. Raport financiar

- valoarea finantarii de la bugetul de stat/luna ..;

Cheltuieli efectuate (mii lei):

Cheltuieli

Cheltuieli totale

Cheltuieli finantate in baza HG nr. 197/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 350/2005

Cheltuieli din contributia institutiei publice/asociatiei/ fundatiei/cultului religios

1.* Cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului centrului de primire in regim de urgenta a victimelor violentei in familie, care participa efectiv la acordarea serviciilor sociale

Cheltuieli cu drepturi cu caracter social, cum ar fi:

prestari servicii de consiliere psihologica, juridica;

certificate medico-legale;

taxe judiciare/notariale;

transportul beneficiarilor;

etc.

3.* Cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului administrativ

4.* Cheltuieli cu formarea personalului in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie

5. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

6. Cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare

7. Cheltuieli pentru intretinere si gospodarire, cum ar fi: incalzire, apa-canal, salubritate, materiale igienico-sanitare

8.* Cheltuieli cu iluminatul

9.* Cheltuieli cu posta, telecomunicatii (telefon fix, mobil), radio, TV, internet etc.

10. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata; cheltuieli cu piese de schimb; cheltuieli cu intretinerea si reparatiile echipamentelor 

11. Cheltuieli cu reparatiile curente

12.* Cheltuieli cu reparatiile capitale, recompartimentare, modernizare

13. Cheltuieli cu promovarea centrului si sensibilizarea opiniei publice privind problematica violentei in familie

14. Cheltuieli neprevazute (mentionati de ce natura)

TOTAL:

Reprezentantul
serviciului public de asistenta sociala/altui serviciu public specializat/institutiei publice care a constituit un compartiment de asistenta sociala/asociatiei/fundatiei/cultului religios,
(numele si prenumele)
..

Semnatura si stampila
.

Responsabilul financiar
al
centrului de primire in regim de urgenta,
(numele si prenumele)
..
Semnatura
..

* Completarea acestor rubrici este optionala.

Formularul nr. 11

Grila de evaluare

CRITERII

Punctajul maxim

Punctaj acordat de evaluatori

Punctaj obtinut

1. consistenta tehnica - calitatea proiectului din punct de vedere tehnic:

corespondenta dintre problemele identificate pe de o parte si obiectivele si activitatile proiectului, pe de alta parte;

justificarea infiintarii centrului pe baza evaluarii nevoilor comunitatii pe teritoriul careia traiesc persoanele;

incadrarea activitatilor proiectului in obiectivele prioritare ale programului national;

eficacitatea proiectului - coerenta conceperii planului general al proiectului, claritatea planului de actiune, indicatori de rezultat si eficienta;

2. soliditate economica si financiara - eficienta proiectului

realismul si echilibrul costurilor prevazute in bugetul proiectului;

bugetul este intocmit corect si contine toate informatiile solicitate in formular;

3. rezultatele asteptate

corespondenta dintre indicatorii de rezultat evidentiati in proiect cu indicatorii prevazuti in programului de interes national ;

utilizarea de catre furnizorul a unei metodologii pentru monitorizarea activitatilor si evaluarea calitatii serviciilor;

4. capacitatea de realizare a proiectului/management a proiectului

structura si profesionalismul echipei de implementare a proiectului;

preocuparea furnizorului de servicii sociale pentru calitatea serviciilor acordate;

5. participarea beneficiarilor

utilizarea unei modalitati de consultare a beneficiarilor cu privire la aspecte legate direct de serviciile pe care le primesc;

implicarea beneficiarilor si a altor membri ai comunitatii in desfasurarea activitatilor centrului si a altor activitati pentru solutionarea situatiei acestora;

6. sustenabiliatatea proiectului

posibilitatea asigurarii continuitatii proiectului dupa incetarea finantarii de la bugetul de stat pe o perioada mai mare decat 2 ani;

contributia locala depaseste procentul minim de 10 % prevazut;

realismul/sustinerea cu documente de angajare (hotarare a consiliului local, respectiv a organului de conducere a furnizorului privat de servicii sociale) a planului de mentinere a proiectului ;

7. implicarea partenerului/partenerilor in implementarea proiectului

existenta unor contracte de parteneriat pentru implementarea proiectului prin care sunt asumate responsabilitati concrete de catre furnizorii de servicii sociale parteneri;

8. unicitatea proiectului

este singurul proiect pentru infiintarea unui centru de primire in regim de urgenta destinat victimelor violentei in familie din unitatile administrativ teritoriale (judet/sector al Municipiului Bucuresti);

Semnatura evaluatorului

Punctaj totalIn cazul in care centrul de primire in regim de urgenta are mai multe locatii.

Cu respectarea normelor de autorizare sanitara.

trebuie dat de catre solicitant si fiecare partener

Serviciul public de asistenta sociala, in cazul in care acesta are personalitate juridica sau autoritatea publica locala prin serviciul public de asistenta sociala, in cazul in care acesta nu are personalitate juridica.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1365
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved