Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

IMPOZITE SI TAXE DIRECTE MOBILIZATE LA BUGETUL STATULUI

finante

+ Font mai mare | - Font mai micIMPOZITE SI TAXE DIRECTE MOBILIZATE LA BUGETUL STATULUI

1. CONTRIBUTIA ANGAJATULUI LA ASIGURARILE SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATECHELTUIELI SALARIALE SUPORTATE DE CATRE ANGAJATI

Angajatorii au obligatia legala de a retine din salariile datorate personalului

angajat cu contract de munca urmatoarele sume :

1.Contributia personalului la asigurarile sociale – se calculeaza in cota de 9,5% din salariul brut, in care se includ salariul de incadrare si sporurile reglementate prin lege sau prevazute in Contractul colectiv de munca.Baza de calcul nu poate depasi cinci salarii medii brute pe economie.

2. Contributia personalului la Fondul de somaj – se calculeaza in cota de 1% din salariul de baza.

3. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate – se calculeaza in cota de 6,5% din salariul brut.

4. Impozitul pe salarii – stabilit in cota unica, de 16%, avand ca baza de calcul salariul impozabil.

5. Alte retineri datorate tertilor – rate, chirii, imputatii, amenzi, popriri, pensii alimentare,etc.

2. IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit reprezinta o sursa certa de alimentare cu venituri a bugetului public, in vederea asigurarii mijloacelor financiare necesare indeplinirii drepturilor fundamentale ale cetateniilor -   cu privire la invatamant, sanatate, cultura, arta, sport, aparare nationala si ordine publica, ocrotire sociala si protectie ecologica, precum si pentru finantarea unor actiuni si obiective economice de interes national, mai ales in domeniul infrastructurii.

Platitorii impozitului pe profit impozabil sunt inclusi in urmatoarele categorii:

persoane juridice romane pentru profitul obtinut atat in Romania cat si in strainatate;

persoane juridice straine ce-si desfasoara activitatea intr-un sediu permanent in Romania.

Profitul impozabil reprezinta diferenta intre veniturile obtinute si cheltuielile aferente acestor venituri, cu exceptia cheltuielilor nedeductibile.

Impozitul pe profit se calculeaza de catre contribuabil prin aplicarea cotelor de impozit stabilite legal, asupra profitului impozabil determinat pe baza cotelor iinscrise lunar in contabilitate.

Calculul se face lunar, cumulat de la inceputul anului calendaristic.

Cota de impunere este o cota proportionala de 16% din profit.

Pentru reflectarea corecta a profitului impozabil al unui an fiscal, contribuabilii vor inregistra in evidenta contabila, ca venituri, contravaloarea bunurilor mobile livrate, valoarea bunurilor imobile pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, valoarea prestariilor de servicii facturate si castigurile din operatiuni care duc la cresterea valorii activului, precum si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri. Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile sunt deductibile numai daca sunt aferente veniturilor impozabile.

Cand o cheltuiala este aferenta mai multor activitati, ea se repartizeaza pe activitatile respective.

A. VENITURI NEIMPOZABILE

Dividendele primite de la o persoana juridica romana;

Diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de valoare a investitiilor financiare pe termen lung, reprezentand actiuni detinute la societati afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca imobilizari, inregistrate astfel potrivit reglementarilor contabile.

Veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile.

Veniturile neimpozabile, prevazute expres in memorandumuri aprobate prin acte normative.

Dividendele primite de la o persoana juridica romana, societatea mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana detine minimum 15% din titlurile de participare ale unei persoane juridice dintr-un stat membru, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.

B. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL

Cheltuieli proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat;

Dobanzi/majorari[1] de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale;Cheltuieli privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata;

Cheltuieli cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatiilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;

Cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor;

Cheltuieli inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune;

Cheltuieli inregistrate de societatile agricole;

Cheltuieli determinate de diferente nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiilor emise pe termen lung;

Cheltuieli de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii.

C. CHELTUIELILE DEDUCTIBILE, DIN PUNCT DE VEDERE FISCAL

Sume folosite pentru constituirea rezervelor legale in limita a 5% din profitul brut anual, pana cand rezervele ating 20% din capitalul social.Schimbarea destinatiei rezervelor legale prin distribuirea acestora catre actionari/asociati cu ocazia lichidarii, divizarii, fuziunii, dizolvarii sau retragerii unui actionar/asociat, atrage dupa sine impozitarea acestora cu impozitul pe profit si pe dividende;

Majorarea rezervei create de banci cu 2% din soldul creditelor acordate si a fondului de rezerva;

Sume utilizate pentru majorarea rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare;

Cheltuieli cu dobanzi bancare in care gradul de incadrare a capitalului este mai mic decat unu;

Piederile anuale.Pierderile anuale se recupereaza din profiturile impozabile din urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, din anul inregistrarii acestuia.

Cheltuielile de protocol, efectuate potrivit legii, in limita a 2% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor, inclusiv accizele, mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuiala de protocol;

Perisabilitatile, in limita stabilita de lege;

Cheltuieli privind amortizarea activelor corporale si necorporale in limita prevederilor legii[2].

Profitul corespunzator ponderii acestor venituri in totalul veniturilor. Suma aferenta reducerii cotei de impozit pe profit de la 25% se repartizeaza la sfarsitul anului ca sursa proprie de finantare.Contribuabilii care investesc in mijloace fixe si/sau in brevete de inventie amortizabile, destinate activitatilor pentru care acestia sunt autorizati, si care nu au optat pentru regimul de amortizare accelerata pot deduce cheltuielile suplimentare de amortizare, reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora.Similar, se poate proceda si pentru mijloacele fixe achizitionate in baza unui contract de leasing financiar cu clauza definitiva de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului de leasing financiar.

Cheltuielile cu impozitul pe profit pot fi reduse cu 50% in cazul modernizarii

tehnologiei de fabricatie, extinderii activitatii si in scopul obtinerii de profituri suplimentare si protectia mediului inconjurator.

D. COTA IMPOZITULUI PE PROFITCota impozitului pe profit este de 16%, cu anumite exceptii[3]:

In cazul Bancii Nationale a Romaniei, cota de impozit pe profit este de 80% si

se aplica asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si a

fondului de rezerva;

2. Contribuabilii care obtin venituri din activitati desfasurate in zona libera, pe baza de licenta, platesc o cota de 5%   pentru profitul impozabil care corespunde acestor venituri pana la data de 31.12.2004;

3. Contribuabilii care au incasat printr-un cont bancar din Romania venituri in valuta din exportul bunurilor si/sau prestarilor de servicii din activitatea proprie sau prin contracte de comision, precum si prestari de servicii pentru export, platesc o cota de 6%  

4. Stimularea exportului se va face printr-un sistem de sprijin cu finantare prin bugetele anuale, iar mecanismul de acordare va fi aprobat prin hotarare de guvern.

E. CALCULAREA IMPOZITULUI PE PROFIT

Calculul si determinarea impozitului pe profit se realizeaza trimestrial, dupa

parcurgerea urmatoarelor etape :

determinarea rezultatului contabil, cumulat de la inceputul anului (RCC) astfel :

RCC = Total venituri cumulate – Total cheltuieli cumulate

calcularea rezultatului impozabil, cumulat de la inceputul anului (RIC) astfel:

RIC = RCC + Cheltuieli nedeductibile fiscal – Deducerile fiscale – Pierderea fiscala din anii precedenti

determinarea impozitului pe profitul datorat, cumulat de la inceputul anului pana la finele trimestrului pentru care se face calculul (IPC) :

IPC = RIC X Cota de impozit pe profit

determinarea impozitului pe profit aferent trimestrului pentru care se face calculul (IPT) :

IPT = IPC – Impozitul pe profit datorat pe cumulat la finele trimestrului precedent

In cursul anului fiscal, contribuabilii au obligatia de a depune declaratia de impunere pana la termenul de plata a impozitului inclusiv, urmand ca dupa definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din bilantul contabil anual, sa depuna declaratia fiscala de impunere pentru anul fiscal expirat.

F. OBLIGATIILE PLATITORILOR DE IMPOZIT PE PROFIT

In cursul anului fiscal, contribuabilii au obligatia de a depune declaratia de impunere pana la termenul de plata a impozitului inclusiv, urmand ca dupa definitivarea impozitului pe profit, pe baza datelor din situatiile financiare anuale, sa depuna “Declaratia privind impozitul pe profit”(Formularul 101) pentru anul fiscal expirat, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare.

G. TERMEN DE PLATA

Impozitul pe profit se plateste trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator pentru care se calculeaza impozitul, cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei si a societatilor comerciale bancare, personae juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, care efectueaza plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul.

3. IMPOZITUL PE VENITUL MICROINTREPRINDERILOR

O microintreprindere[4] este persoana juridica romana care indeplineste la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, cumulativ urmatoarele conditii:

obiectul propriu de activitate include productia de bunuri materiale, prestarea de servicii si/sau comertul;are de la 1 la 9 salariati inclusiv;

a realizat venituri ce nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;

capitalul social este detinut de alte persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Platitoare de impozit pe venit, microintreprinderile organizeaza si conduc contabilitatea potrivit reglementarilor in vigoare .Impozitul se calculeaza prin aplicarea procentului de 1,5% asupra sumei totale a veniturilor trimestriale, evidentiate in conturile din clasa a 7-a, “Conturi de venituri”, cu exceptia celor inregistrate in conturile 711 “Variatia stocurilor”, 721 “Venituri din productia de imobilizari necorporale”, 722 “Venituri din productia de imobilizari corporale”, 7584 “Venituri din subventiile pentru investitii”, 781 “Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare si 786 “Venituri financiare din provizioane”, deoarece ele echilibreaza cheltuielile efectuate anterior, fara a reprezenta venituri efective.

Impozitul pe venit se poate diminua daca microintreprinderile achizitioneaza case de marcat, prin deducerea valorii de achizitie (pe baza de document justificativ) a acestora din baza impozabila, in trimestrul punerii lor in functiune. Plata impozitului se realizeaza trimestrial, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator.

Dupa incheierea unui an fiscal, potrivit Ordonantei Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, urmeaza sa se stabileasca impozitul pe venitul global, intrucat sumele retinute in timpul anului reprezinta numai plati anticipate in contul impozitului datorat pe intregul an.

Impozitul pe venitul anual global este suma de bani datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr-un an fiscal. Ea se poate determina prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil stabilit in conditiile legii.
Cumularea tuturor veniturilor realizate intr-un an si stabilirea impozitului pe baza lor respecta prevederile articolului 53 din Constitutia Romaniei potrivit caruia cetatenii au obligatia sa contribuie prin taxe si impozite la cheltuielile publice.
Venitul anual global se impoziteaza pe baza declaratiei de venit global. In timpul anului fiscal, contribuabilul realizeaza plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul statului in contul impozitului anual datorat, fie in baza unei decizii de plati anticipate emise de organul fiscal, fie prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, dupa caz.

Pentru aprecierea cat mai realista a platilor anticipate in contul impozitului anual, contribuabilii, precum si asociatiile fara personalitate juridica au obligatia sa depuna in timpul anului la organul fiscal competent declaratii estimative de venituri impozabile, in anumite situatii cum ar fi atunci cand incep o activitate in timpul anului fiscal sau cand inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania.

Sunt subiecte ale impozitului pe venit in conditiile prevazute de lege persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, pentru veniturile obtinute atat in Romania cat si in strainatate; persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, pentru veniturile obtinute in Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 zile in oricare 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat; persoanele fizice straine, pentru veniturile obtinute in Romania, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in oricare 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat.
Deasemenea sunt contribuabili si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania precum si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din Romania in alte conditii decat cele mentionate mai sus, potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri.
Potrivit aceleeasi ordonante, veniturile ce se supun impozitului sunt: venituri din activitati independente; venituri din salarii; venituri din cedarea folosintei bunurilor; venituri din dividende si dobanzi; alte venituri.Lit.b) de la alin.( 4 ) al art. 21 este reprodusa astfel cum a fost modificata prin art.I pct. 12 din O.G. nr.83/2004

Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat

Ordonanta Guvernului nr.83 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal ( M.O. nr. 793/27 august 2004)

Noul cod fiscal 2006

Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene , aprobate prin OMFP nr.1725/2005 ( M.O. nr. 279bis/25.04.2002 ) .

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1271
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site