Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Impozitul pe profit

finante

+ Font mai mare | - Font mai micImpozitul pe profit

1. Notiuni generale

Profit , denumire generica data diferentei pozitive dintre venitul obtinut prin vanzarea bunurilor realizate de un agent economic si costul lor , considerata ca expresie a eficientei economice.3)Impozitul pe profit ramane modalitatea principala de impozitare a veniturilor societatii si un impozit direct important , cu rol esential in constituirea resurselor financiare publice .

Contribuabilii si sfera de cuprindere a impozitului4)

In conformitate cu reglementarea actuala , in Romania , subiectele de

Coralia Angelescu si colectiv , Dictionar de economie , Editia a II-a ,Ed. Economica , Buc.2001,p.354

Lucian Tatu si colectiv , Fiscalitate de la lege la practica , Editia a IV-a ,Ed. C.H.Beck , Buc. 2007,p.106

drept debitoare ale impozitului pe profit , generic denumite " contribuabili " sunt grupate in cinci categorii si anume :

a) persoanele juridice romane , pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa , atat din Romania , cat si din strainatate ;

b)      in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania ;

c)      in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica , asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane ;

d)      in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din / sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana , asupra profitului impozabil aferent acestor venituri ;

e)      in cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane care realizeaza venituri atat in Romania , cat si in strainatate , din asocieri fara personalitate juridica , asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente .

3. Scutiri de la plata impozitului pe profit .

Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit potrivit codului fiscal urmatorii contribuabili : trezoreria statului ; persoanele juridice romane care platesc impozitul pe venitul microintreprinderilor ; fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat ; cultele religioase ; institutiile de

5)Lege privind Codul fiscal nr.571 din 22 dec.2003 , publicata in MO, Partea I, nr.927 din 23 dec.2003

invatamant particular acreditate , precum si cele autorizate ;asociatiile de

proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari ; fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ; fondul de compensare a investitorilor ; Banca Nationala a Romaniei si fondul de garantare a pensiilor private .6)

4.Perioada impozabila7)

Perioada impozabila este anul fiscal , care corespunde cu anul calendaristic.Exista unele exceptii:

in cazul infiintarii unui contribuabil in cursul anului fiscal , perioada impozabila incepe:

de la data inregistrarii acestuia la registrul comertului;

de la data inregistrarii in registrul tinut de instantele judecatoresti competente , daca are aceasta obligatie;

de la data incheierii sau, dupa caz , a punerii in aplicare a contractelor de asociere , in cazul asocierilor care nu dau nastere unei noi persoane juridice .

in cazul divizarilor sau fuziunilor care au ca efect incetarea existentei persoanelor juridice supuse actiunii acestor operatiuni, perioada impozabila se incheie :

in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi , la data inregistrarii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;

in celelalte cazuri , la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante.

6)Lege privind Codul fiscal nr.571 din 22 dec.2003 , publicata in MO, Partea I, nr.927 din 23 dec.2003

7) Lucian Tatu si colectiv , Fiscalitate de la lege la practica , Editia a IV-a ,Ed. C.H.Beck , Buc. 2007,p.109

- in cazul lichidarii unui contribuabil intr-un an fiscal , perioada impozabila inceteaza o data cu data radierii din registrul unde a fost inregistrata infiintarea acestuia .

5.Cotele de impunere

Cota de impunere procentuala proportionala cu aplicabilitate generala a fost de 25% , in anul 2004 si de 16% incepand cu 1 ianuarie 2005.

Incepand cu acea data si pana in prezent , cand Romania a devenit membra a Uniunii Europene s-a mentinut cota de 16 procente cu exceptia contribuabililor care desfasoara activitati specifice barurilor si cluburilor de noapte , discotecilor , cazinourilor sau pariurilor sportive care sunt obligati la plata unui impozit pe profit in cota procentuala de 5% aplicata asupra veniturilor obtinute . 8)

6. Determinarea profitului impozabil9)

Profitul impozabil se determina ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora , dintr-un an fiscal , din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile .

Pentru determinarea profitului impozabil se va tine cont si de elemente similare veniturilor si cheltuielilor .

profit impozabil = venituri realizate - cheltuieli efectuate -  venituri neimpozabile +cheltuieli nedeductibile

8)Georgeta Vintila ,Fiscalitate . Metode si tehnici fiscale, Editia a II-a ,Ed. Economica , Buc. 2006, p.416

9) Lucian Tatu si colectiv , Fiscalitate de la lege la practica , Editia a IV-a ,Ed. C.H.Beck , Buc. 2007,p.110

elemente similare veniturilor

v     diferente favorabile de curs valutar , rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta;

v     rezerve din reevaluare la casarea sau cedarea activelor , in situatia in care au fost deductibile din profitul impozabil

elemente similare cheltuielilor

v     diferente nefavorabile de curs valutar , rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta;

v     cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltruielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost inregistratat in rezultatul reportat .6.1 Veniturile impozabile

Veniturile reprezinta sumele sau valorile incasate ori de incasat si includ venituri din exploatare , venituri financiare si venituri extraordinare .

6.2 Venituri neimpozabile 10)

a)      dividendele primite de la o persoana juridica romana

b)      veniturile realizate din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere , veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere , precum si veniturile din recuperarea unor cheltuieli nedeductibile]

c)   diferente favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor , a profiturilor sau a primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare

10) Nicoleta Vintila ,Fiscalitate .Sinteze si comentarii.Studii de caz.Teste grila,Ed.Sylvi,Buc.2004,p.206

d)   alte venituri neimpozabile , prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte .

6.3. Cheltuieli deductibile11)

La determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile( respectiv cheltuieli inregistrate cu realizarea si comercializarea bunurilor , prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor) , inclusiv cele reglementate expres prin actele normative in vigoare .

6.4 Cheltuieli cu deductibilitate limitata12)13)

Anumite categorii de cheltuieli sunt deductibile la calculul profitului impozabil in urmatoarele conditii si limite, dintre care enumeram:

a)      cheltuieli de protocol in limita unei cote de 2% ;

b)      suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor in limita maxima reprezentand 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

c)      cheltuielile sociale sunt deductibile , in limita unei cote de pana la 2% aplicata fondului de salarii realizat ;

d)      cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3 , incepand cu dat de 1 ianuarie 2005.

e)      Cheltuielile cu provizioanele si rezervele

11)Georgeta Vintila ,Fiscalitate . Metode si tehnici fiscale, Editia a II-a ,Ed. Economica , Buc. 2006, p.391

12) Lucian Tatu si colectiv , Fiscalitate de la lege la practica , Editia a IV-a ,Ed. C.H.Beck , Buc. 2007,p.114

13)Lege privind Codul fiscal nr.571 din 22 dec.2003 , publicata in MO, Partea I, nr.927 din 23 dec.2003

6.5. Cheltuieli nedeductibile

In codul fiscal sunt prevazute o serie de cheltuieli pentru care nu se acorda deductibilitate , dintre care amintim:

a)      cheltuielile cu impozitul pe profit;

b)      cheltuieli cu amenzile , confiscarile , majorarile de intarziere sau penalitatile de intarziere , cu exceptia celor de natura contractuala;

c)      cheltuielile facute in favoarea actionarilor;

d)      cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

7.Aspecte fiscale internationale

In cadrul acestui capitol din codul fiscal se face referire la : veniturile unui sediu permanent , veniturile obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea - cesionarea titlurilor de participare , credit fiscal si pierderi fiscale externe .

8.Plata impozitului pe profit14)

Plata impozitului pe profit se realizeaza in lei , la termenele de plata stabilite , diferentiat pe categorii de contribuabili :

Platitori

Plata

Scadenta

Agentii economici(cazul general)

Trimestrial

Data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator

Bancile comercial romane si sucursalele din Romania, persoane juridice straine

Trimestrial ,sub forma de plati anticipate in contul impozitului anual

Data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care se calculeaza impozit

Organizatiile nonprofit

Anual

Data de 15 februarie , inclusiv a anului urmator

Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura , viticultura

Anual

Data de 15 februarie , inclusiv a anului urmator

Pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datoreaza majorari si penalitati de intarziere , potrivit reglementarilor legale in vigoare .

9.Directivele europene referitoare la impozitul pe profit14)

In domeniul impozitelor directe , autoritatile comunitare au adoptat cateva directive in scopul de a ajuta statele in eliminarea dublei impuneri juridice internationale , dar si pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale .Directiva fuziunii( 90/434/EEC) indreptata impotriva amanarii impozitarii castigurilor din capital in cazul anumitor tranzactii internationale de restructurare ( grupuri de intreprinderi );

Directiva asupra companiilor mama si filialelor din diferite state membre ( 90/435/EEC) cu privire la tratamentul fiscal al dividendelor ce trec granita intre intreprinderea mama si filiale si a impozitarii intreprinderilor mama pentru nivelul venitului primit de la filiale;

Conventia cu privire la eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate ( 90/436/EEC);

Directiva asupra sistemului comun de impozitare aplicabil fuziunilor , divizarilor , transferului de active si schimbului de actiuni privind intreprinderile unor state diferite ( din 23 iulie 1990- 90/434EEC);

14)Lucian Tatu si colectiv , Fiscalitate de la lege la practica , Editia a IV-a ,Ed. C.H.Beck , Buc. 2007,p.134

15)daniela Lidia Roman , Finante publice internationale - asistenta pentru dezvoltare acordata Romaniei ,Ed. Economica , Buc.2006 , p.17

Tabel 1:Evolutia veniturilor bugetului general consolidat in perioada 2002-2007

% din PIB

VENITURI -TOTAL

din care:

Venituri fiscale

Impozite directe

din care:

-impozit pe profit

-impozit pe venit

-contributii de asigurari sociale

Impozite indirecte

din care:

-TVA

-accize

-taxe vamale

Venituri nefiscale

29.6

28.0

16.7

0

8

11.0

11.2

6.9

6

0.6

1.6

30.4

28.8

16.6

2

3.0

10.4

12

7.4

3.0

0.7

1.6

30.1

28.6

16.4

3

3.0

10.0

12

7.3

3.2

0.6

1.4

29.2

27.6

15.8

3

3.0

9.6

11

7.0

3.6

0.6

1.3

29.3

28.1

15.7

3

3.1

9.3

14

7.1

3.9

0.5

1.2

29.7

28.5

15.5

4

3.2

9.1

13.0

7.0

4.6

0.5

1.1

Sursa : www.mfinante.ro

Tabel 2: Evolutia veniturilor bugetului general consolidat in perioada

% din PIB

2008

2009

2010

VENITURI-TOTAL

-Impozit pe profit

-impozit pe venit si salarii

-impozite si taxe pe proprietate

-TVA

-Accize

35,8

2,5

3,6

0,8

9,4

3,7

36,5

2,8

3,7

0,8

9,7

3,9

37,7

2,8

3.8

0,8

9,8

4,2

Sursa : www.mfinante.ro


Grafic 2

Sursa : realizat pe baza datelor prezentate in tabelul 1

Grafic 3

Sursa : realizat pe baza datelor prezentate in tabelul 1

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1550
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved