Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

ACHIZITII PUBLICE - LEGISLATIE APLICABILA

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micACHIZITII PUBLICELEGISLATIE APLICABILA

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.418 din 15 mai 2006;

HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari punlice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.625 din 20 iulie 2006-07-30

Ordonanta de urgenta privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.365 din 26 aprilie 2006;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 569 din 30.06.2006.

H.G. 1337/2006 privind completarea H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 817 din 04 octombrie 2006;

Ordonanta de urgenta nr.94/2007 pentru modificarea si completarea <LLNK 12006  34180 301 0 46>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de serviciu, puublicata in Monitorul Oficialal Romaniei nr. 676 din 04 octombrie 2007

Dispozitii generale

Scop:

a)      promovarea concurentei intre operatorii economici;

b)      garantarea tratamentului egal si nediscriminatoriu;

c)      asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;

d)      asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor fixe.

Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dezvoltarea si imbunatatirea mediului de viata al comunitatii.

Principii:

a)      nediscriminarea

b)      tratamentul egal

c)      recunoasterea reciproca

d)      transparenta

e)      proportionalitatea

f)        eficienta utilizarii fondurilor

g)      asumarea raspunderii

Elementele componente ale sistemului sunt:

autoritatea de reglementare

autoritati contractante;

operatori economici;

supraveghetorii sistemului.

Autoritatea De Reglementare este Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP; este organizata si functioneaza ca institutie publica independenta, cu personalitate juridica, fiind organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a primului-ministru.

Autoritati Contractante sunt conform art.8 din Oug nr.34/2006:

oricare organism al statului - autoritate publica sau institutie publica - care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;

Exemple: Ministere, Consilii Judetene, Consilii Locale

oricare organism de drept public, altul decat cele de mai sus, cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:

este finantat, in majoritate, de catre o alta autoritate contractanta;

se afla in subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante;

in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta;

Exemplu: Societatea Romana de Radiodifuziune

oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante;

Exemplu: Asocierea formata din mai multe Consilii Locale

oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe activitati relevante atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati.

Exemple:Regia Autonoma de Transport Timisoara, Regia Autonoma Apa-Canal Timisoara

oricare subiect de drept, altul decat cele de mai sus, care desfasoara una sau mai multe activitati relevante in baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati.

Exemplu: Compania Nationala Imprimeria Romana S.A

Operatorii Economici

Prin operator economic se defineste oricare furnizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari.

Supraveghetorii Sistemului sunt Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, ANRMAP si respectiv structurile specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice prin observatorii desemnati pentru a participa in procseul de atribuire a contractelor, Curtea de Conturi are atribuitia de audit ex-post

Tipuri de contracte- conform art.31 din Legea nr. 337/2006contractele de achizitie publica sunt:

contracte de lucrari

contracte de furnizare

contracte de servicii

Contractul de lucrari este acel contract de achizitie publica care are ca obiect:

fie executia de lucrari legate de activitatile din anexa 1 la OUG 34/2006

fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari legate de activitatile din anexa 1 sau atat proiectarea cat si executia unei constructii;

fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatilor si obiectivelor autoritatii contractante

Contractul de furnizare este acel contract de achizitie publica, altul decit contractul de lucrari, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumparare, inclusiv in rate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare.

Contractul de servicii este acel contract de achizitie publica, altul decat cel de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum sunt prevazute in anexele 2A si 2B.

Domenii de aplicare

Oug nr.34/2006 se aplica pentru:

      atribuirea contractelor de achizitie publica, inclusiv a contractului sectorial;

      incheierea acrordului-cadru;

      atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari de catre un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractanta, in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

o       - respectivul contract este subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;

o       - valoarea estimata a respectivului contract este mai mare decat echivalentul in lei a 2.500.000 euro;

      atribuirea contractului de servicii de catre un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractanta, in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

o       - respectivul contract este subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;

o       - valoarea estimata a respectivului contract este mai mare decat echivalentul in lei a 125.000 euro;[2]

      atribuirea contractului de achizitie publica de catre o autoritate contractanta, in numele si pentru o alta persoana fizica/juridica, in cazul in care respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;

      organizarea concursului de solutii;

      atribuirea contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, in acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.

Exceptie: In cazul atribuirii de catre un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractanta a unui contract de furnizare care este subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia, pentru atribuirea contractului respectiv, de a impune prin contractul de finantare:

a) fie aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

b) fie aplicarea unei proceduri specifice stabilite prin norme interne de catre respectiva autoritate contractanta, cu conditia asigurarii transmiterii unei invitatii de participare catre cel putin 3 operatori economici la procedura respectiva.

Prevederile de mai sus sunt aplicabile si in cazul atribuirii contractelor de servicii, subventionate in mod direct in proportie de mai mult de 50% de catre o autoritate contractanta, dar a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 125.000 euro si in cazul contractelor de lucrari, pragurile valorice subventionate in mod direct in proportie de mai mult de 50% de catre o autoritate contractanta, dar a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 2.500.000 euro.

Sunt exceptate de la prevederile ordonantei

acele contracte de achizitie publica atribuite de o autoritate din domeniul apararii si securitatii nationale daca prin intermediul acestora s-ar creea circumstante care:

ar conduce la divulgarea unor informatii contrare intereselor esentiale de securitate ale tarii; sau

implica protectia unor interese esentiale de securitate ale tarii si sunt in legatura cu productia sau comercializarea de arme, munitii si material de razboi.

Nota: Prin hotarare a Guvernului se stabilesc circumstantele aplicabile si procedurile specifice pentru atribuirea respectivelor contracte de achizitie publica

acele contracte de achizitie publica care au fost declarate cu caracter secret de catre autoritatile abilitate;

acele contracte de achizitie publica care necesita impunerea unor masuri speciale de securitate pentru protectia unor interese esentiale ale tarii impune acest lucru in indeplinirea lor ;

acele contracte de achizitie publica atribuite ca urmare a:

unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii sau exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;

unui acord international referitor la stationarea de trupe, si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;

aplicarii unei proceduri specifice unor organisme si institutii internationale.

Nota: In conformitate cualin. (2) art. 14 din Oug nr.34/2006 Autoritatea contractanta are obligatia de a informa Autoritatea Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind acordurile internationale incheiate in conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state terte fata de Uniunea Europene, care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari destinate implementarii sau exploatarii unui proiect in comun

contractul este inclus in categoria informatiilor secrete de stat, in conformitate cu legislatia in vigoare privind protectia informatiilor clasificate;

b) indeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de siguranta, pentru protejarea unor interese nationale, potrivit prevederilor legale in vigoare;

Sunt de asemenea execptate de le prevederile Ordonantei contractul de servicii care are ca obiect:

cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile, sau a drepturilor asupra acestora;

Nota! Potrivit lit. a) art.13 din Oug nr.34/2006 contractele de servicii financiare, care se incheie, indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau de inchiriere respectiv, se atribuie potrivit prevederilor Ordonantei

cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate difuzarii, de catre institutii de radiodifuziune si televiziune;

prestarea de servicii de arbitraj si conciliere;

prestarea de servicii financiare in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori a altor instrumente financiare, in special operatii ale autoritatii contractante efectuate in scopul atragerii de resurse financiare si/sau de capital, precum si la prestarea de servicii specifice unei banci centrale de catre Banca Nationala a Romaniei;

angajarea de forta de munca, respectiv incheierea de contracte de munca;

prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate in totalitate de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt destinate, in mod exclusiv, autoritatii contractante pentru propriul beneficiu.

atribuit unei alte autoritati contractante sau unei asocieri de autoritati contractante, daca acestea beneficiaza de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, in virtutea legii sau a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, in masura in care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.

Alte exceptii specifice

Un subiect de drept caruia o autoritate contractanta, in baza competentelor sale legale, i-a acordat, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public nu are obligatia de a respecta prevederile Oug nr.34/2006 in masura in care legile ori celelalte acte cu caracter normativ care sunt publicate, sunt compatibile cu prevederile Tratatului.

Nota in conformitate cu alin.(2) art.15 din Oug nr.34/2006 Autoritatea contractanta are obligatia de a impune, prin autorizatia pe care o emite, respectarea principiului nediscriminarii de catre cel care beneficiaza de drepturile speciale sau exclusive, atunci cand acesta atribuie contracte de furnizare catre terti.

Daca se atribuie un contract de prestari servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, atunci obligatia de a aplica ordonanta:

Se impune numai pentru acele contractele a caror valoare este mai mare decat 125.000 euro (art.57 alin(2) din Ordonanta, si

se limiteaza numai la prevederile referitoare la caietul de sarcini (art. 35 - 38 din Ordonanta) si la prevederile referitoare la anuntul de atribuire ( art. 56 din Ordonanta).

Daca contractul de prestari servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B are ca obiect si prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2A, atunci obligatia de a aplica ordonanta:

Se impune numai daca valoare estimata a serviciilor incluse in anexa 2B este mai mare decat valorea serviciilor din categoria celor incluse in anexa nr. 2A

Se impune numai pentru acele contractele a caror valoare este mai mare decat 125.000 euro (art.57 alin(2) din Ordonanta, si

se limiteaza numai la prevederile referitoare la caietul de sarcini (art. 35 - 38 din Ordonanta) si la prevederile referitoare la anuntul de atribuire ( art. 56 din Ordonanta).

Interdictie alin3. art.16 din Oug 34/2006

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a combina, in cadrul aceluiasi contract, servicii incluse atat in anexa nr. 2B cat si in anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor art.57 alin. (1) din Ordonanta atunci cand atribuie respectivul contract de achizitie publica

Procesul de achizitie publica

Etapele procesului de achizitie publica sunt:

planificare

elaborare documentatie de atribuire

publicare

clarificari

comisia de evaluare

deschidere

evaluare

raport

notificare rezultat

perioada de asteptare-contestatii

anunt de atribuire

Planificare

Programul anual de achizitie

Se intocmeste anual ;

Poate fi modificat ;

Cuprinde toate contractele care se intentioneaza a fi atribuite ;

Are la baza :

o       Fonduri ce urmeaza a fi alocate

o       Necesitati de produse, servicii si lucrari

o       Grad de prioritate

Programul anual al achizitiilor publice se elaboreaza intr-o prima forma pana la sfarsitul ultimului trimestru al anului in curs si cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie/incheie in decursul anului urmator.

Dupa aprobarea bugetului propriu autoritatea contractanta are obligatia de a-si definitiva programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate si de posibilitatile de atragere a altor fonduri.

Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprinda cel putin informatii referitoare la :

a) obiectul contractului/acordului-cadru;

b) codul CPV;

c) valoarea estimata, fara TVA, exprimata in lei si euro;

c) procedura care urmeaza sa fie aplicata;

d) data estimata pentru inceperea procedurii;

e) data estimata pentru finalizarea procedurii;

f) persoana responsabila pentru atribuirea contractului respectiv.

Nota: conform alin. (6) art.4din HG 925/2006 in cazul in care autoritatea contractanta intentioneaza sa lanseze un sistem dinamic de achizitii publice aceasta are obligatia de a preciza aceasta intentie in programul anual al achizitiilor publice.

Programul anual al achizitiilor publice se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante conform atributiilor legale ce ii revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil.

Autoritatea contractanta are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare in programul anual al achizitiilor publice, modificari/completari care se aproba in aceleasi conditii ca si programul anual.

In cazul in care modificarile PAA au ca scop acoperirea unor necesitati ce nu au fost cuprinse initial in programul anual al achizitiilor publice, introducerea acestora in program este conditionata de asigurarea surselor de finantare.

Estimarea valorii

Scopul estimarii valorii contractele de achizitie publica este acela de a identifica resursele financiare necesare autoritatii contractante, precum si alegerea procedurilor de atribuire a respectivelor contracte.

Reguli generale pentru determinarea valorii estimate:

1. se insumeaza toate sumele platibile pentru indeplinirea contractului respectiv, fara TVA,

se ia in considerare orice eventuale suplimentari sau majorari ale valorii contractului.

se ia in calcul si valoarea premiilor/primelor, in cazul cand aceste premii se acorda.

Nota: Valoarea estimata trebuie sa fie stabilita inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului respectiv si sa fie valabila la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau invitatiei de participare.

Modalitati de determinare a valorii estimate

Contractul de furnizare

pentru produse la care se adauga lucrari de instalare si punere in functiune, atunci

Ve = Vp+ Vmipf,

unde: Ve =valoare estimata

Vp=valoare produs

Vmipf =valoare manopera, instalare si punere in functiune

2. nu este stabilita modalitatea de dobandire (cumparare in rate, leasing etc)

Ve = Vpmax,

unde: Ve= valoare estimata

Vpmax= val. cea mai mare aferenta dobandirii produselor

este cunoscuta modalitatea de dobandire a produselor,

daca durata contractului este stabilita si este mai mica sau egala de 12 luni, atunci

Ve = Vr x n

unde Ve= valoare estimata

Vr= valoare rata platibila

n= nr. de luni < 12 luni

daca durata contractului este stabilita si este mai mare de 12 luni, atunci

Ve = (Vr x N) +Vprez

Unde Ve=valoare estimata

Vr=valoare rata platibila

N=nr. de luni > 12 luni

Vprez=valoare reziduala estimata

daca contractul se incheie pe o durata nedeterminata sau daca durata acestuia nu poate fi determinata la data estimarii, atunci

Ve = Vr x 48 luni

Vr= valoare rata platibila

contract de furnizare care trebuie reinnoit intr-o perioada data

Ve = ΣVpsa  Ve =ΣVpsv

Vpsa= val.contr. de furnizare Vpsv= val.contr. de furnizare

similare atribuite in ultimul an, ajustata similare care vor fi atribuite in

urmatoarele 12 luni,

pentru produse similare, dar defalcate pe loturi a caror cumparare se realizeaza prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte

Ve = Σ Vl

Vl = valoarea unui lot

Nota: In cazul achizitiei pe loturi valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor

Atentie! Daca:

Σ Vl>40.000 euro atunci:

Se poate aplica procedura prin cerere de oferte numai pentru loturile care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

valoarea estimata a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 40.000 euro;

valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta, nu depaseste 20% din valoarea totala a produselor care urmeaza sa fie furnizate.

Similar se determina si valoare estimata a contractelor de servicii si lucrari cu respectarea regulilor din Sectiunea a 2-a din Oug nr.34/2006.

Alegerea procedurii

Conform art. 20 din Oug nr.34/2006 regula:

AC are obilgatia de a atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa silicitatie restransa.

Nota: Dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte si concursul de solutii reprezinta exceptii

Atentie! Alegerea procedurilor de atribuire care reprezinta exceptii de la regula, intra in responsabilitatea exclusiva a autoritatii contractante

Pentru aceste procesuri care reprezinta exceptii compartimentul intern specializat are obligatia de a elabora o nota justificativa, care se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante conform atributiilor legale ce ii revin, cu avizul compartimentului juridic, si constituie un inscris esential al dosarului achizitiei publice.

Pentru aplicarea procedurii de cerere de oferte, nota justificativa trebuie sa contina numai explicatii cu privire la rezultatul estimarii valorii contractului de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit

Procedura cererii de oferte se poate aplica numai in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat urmatoarele praguri valorice (art.124 din Oug nr.34/2006)

pentru produse 75.000 Euro

pentru servicii 75.000 Euro

pentru lucrari 500.000

In acceptiunea Oug nr.34/2006 Nu este o procedura de achizitie cumpararea directa, prevazuta la art.19 caz in care AC are dreptul de a cumpara direct produse, servicii sau lucrari a caror valoare (fara TVA) cumulata pe parcursului unui an, nu depaseste echivalentui in lei a 10.000 EUR.

Nota

Licitatia deschisa sau restransa poate fi aplicata, dar nu este obligatorie, chiar si in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica se afla sub pragurile aplicarii cererii de oferte si chiar sub pragul de 10.000 euro

De asemenea, cerere de oferte poate fi aplicata si pentru contractele de achizitie publica a caror valoare estimata se afla sub pragul a 10.000 euro

Important: Este interzisa divizarea unui contract in mai multe de valoare mica in scopul evitarii aplicarii anumitor proceduri de achizitie publica.

Faptul ca mai multe produse sau servicii se regasesc in cadrul aceluiasi cod CPV inseamna ca tuturor achizitiilor respective li se va aplica aceeasi procedura, selectata in functie de valoarea estimata insumata a contractelor previzionate

Elaborare Documentatie De Atribuire ( sectiunea a3-a din Oug nr.34/2006)

Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerinte formale, tehnice si financiare, care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie publica si pe baza caruia operatorul economic isi va elabora oferta.

Documentatia de atribuire se definitiveaza prin grija compartimentului intern al autoritatii contractante, specializat in atribuirea contractelor de achizitie si care are ca atribuitie principala elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda, cel putin:

      Fisa de date a achizitiei

      Caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva

      Clauzele contractuale obligatorii

      Formulare si modele

Fisa de date a achizitiei

Fisa de date a achizitiei cuprinde informatii si instructiuni privind:

      autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-mail - persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;

      activitatea autoritatii contractante;

      faptul ca se achizitioneaza in numele altei autoritati;

      obtinerea de clarificari si alte informatii

      Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, e-mail;

      obiectul contractului de achizitie public si durata acestuia;

      modul in care se va finaliza procedura;

      acordul- cadru, durata acstuia, numar de operatori;

      existenta loturilor si modul de abordare;

      acceptarea de oferte alternative;

      procedura aplicata si daca aceasta are ca etapa finala licitatia electronica;

      cerintele minime de calificare precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, daca sunt solicitate;

      data limita de depunere si ce alte formalitati trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;

      modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare; modul de elaborare si prezentare a ofertei propunerii tehnice propunerea financiara

      informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire.

      Informatii privind garantiile solicitate

Criterii utilizate in procesul de atribuire a contractelor de achizitii publice

Criteriile, sunt acele conditii si sau cerinte minime impuse, ce trebuie indeplinite de catre operatorul economic care doreste sa devina parte intr-un contract de achizitie publica.

Criteriile utilizate in procesul de atribuire a contractelor de achizitii publice pot fi

A     criterii de calificare si selectie,

si

A     criterii de atribuire.

Important: Autoritatea contractanta nu are dreptul de a restrictiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica prin introducerea unor cerinte minime de calificare care:

nu prezinta relevanta in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit;

sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit.

Criteriile de calificare si selectie se refera numai la (art.176 din Oug. Nr.34/2006):

A     situatia personala a candidatului sau ofertantului;

A     capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

A     situatia economica si financiara;

A     capacitatea tehnica si/sau profesionala;

A     standarde de asigurare a calitatii;

A     standarde de protectie a mediului, daca este cazul.

Criteriile de calificare si selectie trebuie se stabilesc in fuctie de exigentele specifice ale contractului si intotdeauna cu respectarea principiului proportionalitatii.

Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime de calificare si selectie, operatorii economici vor prezenta certificate emise de catre:

A     o autoritate publica competenta,

sau

A     un organism de drept public/privat care respecta standarde europene de certificare,

sau

A     orice alte documente echivalente cu certificarea solicitata sau care sa probeze indeplinirea cerintelor.

Este interzis:

sa se impuna candidatilor sau ofertantilor prezentarea unei anumite certificari;

sa se solicite indeplinirea unor cerinte minime referitoare la

o       situatia economica si financiara

o       capacitatea tehnica si profesionala

care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire

Situatia personala a operatorului economic

Pentru a evita excluderea dintr-o procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, operatorul economic trebuie sa prezinte documente edificatoare prin care sa faca dovada ca nu:

(art.180) se incadrareaza in situatia de a fi fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru

- participare la activitati ale unei organizatii criminale,

- coruptie,

- frauda

- spalare de bani.

(art.181) se afla intr-una sau mai multe din situatiile de mai jos si numai daca s-a solicitat expres aceasta, respectiv, ca nu:

a)      este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b)      face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c)      nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

d)      in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

e)      a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

f)        prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-e).

Documente edificatoare

- certificate,

- caziere judiciare,

- alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

NOTA art. 182 din Oug nr.34/2006 In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci trebuie sa fie acceptata:

- fie, o declaratie pe proprie raspundere,

- fie, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

trebuie sa se precizeze daca trebuie demonstrata capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca:

      forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica

si, daca este cazul,

      atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.

Capacitatea economica si financiara

Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la situatia economica si financiara care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire

Se indica in documentatia de atribuire cerintele minime privind capacitatea economica si financiara pe care operatorul economic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat

Pentru a-si demonstra capacitatea economica si financiara operatorul economic va prezenta documente edificatoare cum ar fi:

      declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

      bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul;

      declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile.

Nota: Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare .

Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.

Operatorul economic, care beneficiaza de sustinerea capacitatii economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate.

Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire.

Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta sau candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului

      In cazul in care grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se dovedeste prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia resursele financiare invocate.

Nota: Atunci cand impune cerinte minime de calificare referitoare la capacitatea economica si financiara astfel cum este prevazut la art.178 alin.(1)din Oug 34/2006 AC trebuie sa fie in masura sa motiveze aceste cerinte, elaborand in acest sens o nota justificativa care se ataseaza la dosarul achizitiei

Recomandare: Pentru ca riscul neindeplinirii unui contract din cauza lipsei capacitatii financiare a contractantului sa fie redus, cerintele de calificare pot fi solicitate astfel:

> cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, in cazul in care se solicita, sa fie de pana la 3 ori mai mare decat valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit;

> demonstrarea ca operatorul economic are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii pentru perioada impusa.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire

Se indica in documentatia de atribuire cerintele minime privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pe care operatorul economic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat

Se indica in documentatia de atribuire informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si/sau profesionala .

Nota: Atunci cand impune cerinte minime de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala astfel cum este prevazut la art.178 alin.(1)di Oug 34/2006 AC trebuie sa fie in masura sa motiveze aceste cerinte, elaborand in acest sens o nota justificativa care se ataseaza la dosarul achizitiei.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala se apreciaza in functie de:

experienta,

aptitudinile,

eficienta si eficacitatea acestuia.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.

Operatorul economic, care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnica si/sau profesionala trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele tehnice si profesionale invocate.

Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire.

Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta sau candidatura comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului

      In cazul in care grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia resursele invocate.

Verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale in cazul unui contract de furnizare se poate realiza prin solicitarea de:

liste a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;

o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;

informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut, in special pentru asigurarea controlului calitatii;

certificate sau alte documente emise de organisme, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;

mostre, descrieri si/sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care se solicita acest lucru.

Verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale in cazul unui unui contract de servicii se poate realiza prin solicitarea de:

o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati(Confirmarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie scrisa a operatorului economic);

o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;

informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;

informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;

o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;

daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii;

informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;

informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.

Verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale in cazul unui unui contract de lucrari se poate realiza prin solicitarea de:

o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (Confirmarea lucrarilor executate se realizeaza printr-o declaratie scrisa a operatorului economic);

informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut, in special pentru asigurarea controlului calitatii;

informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor;

o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;

daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari;

o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.

Recomandare: Se poate solicita ca cerinta minima privitoare la demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale prezentarea unei liste care sa contina cel putin informatii:

- despre un contract de lucrari/servicii/furnizare care din punct de vedere fizic si/sau valoric sa nu reprezinte mai mult de 30% din volumul fizic sau valoric al viitorului contract;

- despre cel mult 3 contracte de lucrari/servicii/furnizare care din punct de vedere fizic si/sau valoric sa nu reprezinte mai mult de 50% din volumul fizic sau valoric al viitorului contract.


Standarde de asigurare a calitatii

Daca se solicitata prezentarea unor certificate, prin care se atesta respectarea anumitor standarde de asigurare a calitatii, atunci aceasta solicitare trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde Europene relevante certificate de organisme conforme cu seriile de standarde Europene privind certificarea

Standarde de protectie a mediului

Daca se solicita prezentarea unor certificate, prin care se respectarea anumitor standarde de protectie a mediului, atunci autoritatea trebuie sa se raporteze:

-fie, la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);

-fie, la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde Europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele Europene sau internationale privind certificarea.

Nota: Daca operatorul economic nu detine certificatul de calitate sau certificatul de mediu solicitat, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii/protectiei mediului.

Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica

Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica se precizeaza in mod obligatoriu in anuntul de participare si in cadrul documentatiei de atribuire.

Criteriul de atribuire, odata stabilit, nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire.

Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica, poate fi:

oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;

sau

in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.

Nota: Daca, atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, atunci criteriul de atribuire utilizat trebuie sa fie numai oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Daca a fost ales criteriul de atribuire 'oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic', atunci oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare.

o       Sistemul de factori de evaluare cuprinde diversi factori obiectivi privitori numai la ofeta, precum si ponderile relative stabilite pentru fiecare dintre acestia sau un algoritm de calcul specific.

o       Factorii de evaluare a ofertei precum si ponderea relativa a acestora sau algoritmul de calcul, trebuie sa fie definiti clar in documentatia de atribuire.

o       Factorii de evaluare trebuie sa aiba legatura concreta cu specificul contractului.

o       Factorii de evaluare nu pot fi schimbati pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire.

Factorii de evaluare a ofertei, pot fi, alaturi de pret:

o       caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional

o       caracteristici de mediu,

o       costuri de functionare,

o       raportul cost/eficienta,

o       servicii post-vanzare si asistenta tehnica,

o       termen de livrare sau de executie,

o       alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.

Pentru fiecare factor de evaluare trebuie stabilita o pondere care sa reflecte in mod corect:

importanta caracteristicii tehnice sau functionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ in raport cu cerintele minime si care poate fi punctata suplimentar fata de acest minim;

sau

cuantumul valoric al avantajelor de natura financiara pe care ofertantii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare in raport cu cerintele minime prevazute in caietul de sarcini.

Nu pot fi utilizati ca factori de evaluare, factorii care:

fie, nu au o legatura directa cu natura si obiectul contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit,

fie, nu reflecta un avantaj real si evident pe care autoritatea contractanta il poate obtine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.

Exceptie! Daca, autoritatii contractante, din motive obiective justificate temeinic, ii este imposibil sa stabileasca exact ponderile relative pentru fiecare factor de evaluare, atunci are obligatia de a indica in anuntul de participare sau in documentatia de atribuire cel putin ordinea descrescatoare a importantei factorilor de evaluare care urmeaza sa fie utilizati

Regula cerintele referitoare la calificare,un pot fi utilizate ca factori de evaluare a ofertelor

Exceptie! Numai daca obiectul contractului include prestatii intelectuale cum ar fi consultanta, proiectare si altele asemenea, atunci factorii de evaluare a ofertelor se pot referi si la experienta si/sau pregatirea profesionala a personalului de specialitate/expertilor care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului

In oricare situatie, ponderea stabilita pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie sa conduca la distorsionarea rezultatului aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Daca a fost ales criteriul de atribuire "in mod exclusiv, pretul cel mai scazut", atunci oferta stabilita ca fiind castigatoare este acea oferta admisibila, a carui propunere tehnica raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate si a carui propunere financiara contine pretul cel mai scazut.

Garantii

Garantiile reprezinta mijloace prin care autoritatea contractanta se protejeaza impotriva unui comportament necorespunzator al ofertantului atat pe parcursul procedurii

Tipuri de garantii

garantia de participare

garantia de buna executie

garantia de returnare a avansului

Garantia de participare protejeaza autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica

Garantia de participare se stabileste:

in suma fixa,

intr-un cuantum de pana la 2 % din valoarea estimata a contractului de achizitie publica

in cazurile in care ofertele sunt prezentate pe loturi, cuantumul garantiei de participare trebuie corelat cu valoarea estimata a fiecarui lot

in cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in documentatia de atribuire

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei

Este recomandabil ca valabilitatea ofertei si respectiv a garantiei sa se precizeze printr-o data limita si nu in zile

Modalitati de constituire :

    • scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante;
    • ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor
    • sume in numerar depuse la casieria Autoritatii contractante

Garantia de participare se restituie :

o       ofertantului castigator: in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie

o       ofertantilor necastigatori: dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei

grantia de participare se pierde daca :

isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; (nu se aplica pentru acordul cadru)

oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica /acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei

Garantia de buna executie a contractului

Garantia de buna executie a contractului asigura autoritatea contractanta de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

Garantia de buna executie a contractului se poate constitui in mai multe forme:

o       Scrisoare de garantie bancara

o       Retineri succesive din sumele de plata

o       Sume cash la casieria AC

Autoritatea contractanta are dreptul de a nu solicita ofertantilor constituirea garantiei de buna executie :

in cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu exceptia serviciilor de proiectare, a carui valoare estimata este mai mica decat valoarea de 75.000 euro ;

in cazul contractului atribuit in urma aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Garantia de buna executie se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului sau ulterior semnarii acestuia, intr-un termen limita convenit de catre parti si inscris in contract

Cuantumul garantiei de buna executie nu va depasi 10% din pretul contractului, exclusiv TVA

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului este cel putin egala cu durata contractului

Restituirea garantiei de buna executie :

o       Se efectueaza potrivit clauzelor contractuale si daca nu s-au ridicat pretentii asupra ei. 

o       In cazul contractului de furnizare :

in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale.

o       In cazul contractului de furnizare pe baza de leasing:

in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale.

o       In cazul contractului de servicii :

in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract.

o       In cazul contractelor de servicii de proiectare :

valoarea garantiei de buna executie aferenta studiilor de prefezebilitate si/sau fezabilitate, in termen de 14 zile de la data predarii si aprobarii documentatiei tehnico-economice respective ;

valoarea garantiei de buna executie aferenta proiectului tehnic si/sau detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv.

o       In cazul contractelor de lucrari:

70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala

Garantia de returnare a avansului

Garantia de returnare a avansului este necesara a fi solicitata numai in situatia in care autoritatea contractanta acorda un avans catre contractant, in conformitate cu preverile legale.

Avansul se acorda numai dupa constituirea garantiei de returnare a avansului si numai daca sunt asigurate conditiile pentru inceperea indeplinirii obligatiilor rezultate din contract.

Garantia de returnare a avansului se constituie pentru recuperarea avansului acordat, cat si pentru repararea prejudiciilor ce pot aparea ca urmare a imoblizarii fondurilor publice.

Garantia de returnare a avansului consta intr-o scrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului

Alte informatii care trebuiesc cuprinse:

      Regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari ori de servicii trebuie precizate clar in documentatia de atribuire (obligatia se considera indeplinita si daca s-au indicat institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile respective

Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita operatorilor economici sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

Fisa de date a achizitiei model este prezentata in anexa nr.2 trebuie sa cuprinda cel putin:

autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-mail - persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;

adresa de unde se poate achizitiona, descarca documentatia de atribuire;

activitatea autoritatii contractante;

faptul ca se achizitioneaza in numele altei autoritati (daca este cazul);

modul de obtinere de clarificari si alte informatii;

solutionarea litigiilor;

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, e-mail;

obiectul contractului de achizitie publica si durata acestuia;

modul in care se va finaliza procedura;

dupa caz, acordul-cadru, durata acestuia, numarul de operatori, valoarea minima si maxima a unui contract subsecvent;

existenta loturilor si modul de abordare;

acceptarea/neacceptarea de oferte alternative;

codul CPV;

cantitatea produselor;

garantii;

termen de valabilitate a ofertei;

procedura aplicata si daca aceasta are ca etapa finala licitatia electronica;

cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, daca sunt solicitate;

data limita de depunere (ora/zi/luna/an), locul de depunere si ce alte formalitati trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;

informatii privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare;

informatii privind modul de elaborare si prezentare a ofertei;

informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire.

Caietul de sarcini/documentatia descriptiva

Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare autoritatii contractante si contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

Specificatiile tehnice sunt, in general, acele:

cerinte,

prescriptii, si

caracteristici tehnice

cu ajutorul caruia sunt descrise, in mod obiectiv produsele, serviciile sau lucrarile.

Atentie! Specificatiile tehnice trebuie sa permita accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa contina elemente care sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta

Nota! Atunci cand este posibil, specificatiile tehnice se definesc in asa fel incat sa corespunda necesitatilor sau exigentelor oricarui utilizator, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati 

Specificatiile tehnice definesc, dupa caz:

      caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta,

      cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator,

      siguranta in exploatare,

      dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, si instructiuni de utilizare produs, tehnologii si metode de productie;

      sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

In cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice pot face referire si la:

      prescriptii de proiectare si de calcul a costurilor,

      la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau

      la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a tehnicilor, procedeelor si metodelor de executie

      orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari generale sau specifice, in legatura cu lucrarile finalizate si cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrari.

Specificatiile tehnice se definesc:

  fie, prin referire, de regula, in urmatoarea ordine, la:

standarde nationale care adopta standarde europene,

omologari tehnice europene,

standarde internationale,

alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene;

alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor.

  fie, prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, care pot include si caracteristici de mediu;

  fie, prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, sustinute prin referirea la standarde, omologari tehnice, specificatii tehnice comune, ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu nivelul de performanta si/sau cerinte functionale solicitate;

  fie, combinat, respectiv, pentru anumite caracteristici prin precizarea performatelor si/sau cerintelor functionale si pentru alte caracteristici prin referirea la standarde sau omologari tehnice.

Important: nici o oferta nu poate fi respinsa, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat ca propunerea sa tehnica asigura indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale solicitate sau satisface cerintele autoritatii contractante.

Prin Mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate poate fi considerat:

      dosarul tehnic al producatorului, sau

      un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut cum ar fi:

o       un laborator neutru de incercari si calibrare,

o       un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile

Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Este interzis a se definii in caietul de sarcini specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse.

Nota: O astfel de referire este permisa in mod exceptional in situatia in care o descriere suficient de precisa si inteligibila a obiectului contractului nu este posibila si trebuie sa fie insotita de mentiunea "sau echivalent"

Documentatia descriptiva

Documentatia descriptiva tine loc de caiet de sarcini in cazul aplicarii procedurilor de negociere si dialog competitiv.

Documentatia descriptiva contine:

o descriere a necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor autoritatii contractante,

orice alte informatii pe baza carora se va derula dialogul pentru identificarea ofertelor sau solutiilor viabile,

in cazul dialogului competitiv, daca s-a hotarat astfel, primele care vor fi acordate participantilor la dialog.

posibilitatea de a realiza dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de oferte sau solutii discutate

Proceduri de atribuire

Proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica (art.17 din Oug 34/2006):

a)      licitatia deschisa -procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;

b)      licitatia restrinsa - procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta;

c)      dialogul competitiv - procedura la carre orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care Autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii, urmand ca pe baza solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala;

d)      negocierea - procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul; negocierea poate fi

negociere cu publicarea prealabila a unui anut de participare;

negociere fara publicarea prealabila a unui anut de participare.

e)      Cerere de oferte - procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economic.

Concursul de solutii - aplicabil in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea pe baze concurentiale de catre un juriu , cu sau fara acordarea de premii.

Licitatia deschisa

Se desfasoara de regula, intr-o singura etapa.

La finalul procedurii AC poate opta pentru organizarea unei etape suplimentare, de licitatie electronica, dar numai daca a specificat acest lucru in anuntul de participare si in documentatia de atribuire

Se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de oferte.

Termene

Anuntul de participare trebuie trimis spre publicare cu cel putin 52 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Reducere termene

1. Daca:

valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, vezi art. 55 alin.(2):

nu a fost publicat un anunt de intentie

Atunci:

-zile-

Termen limita

Transmis electronic

la JOUE

Documentatie accesibila in SEAP

Transmis electronic la JOUE si  documentatia accesibila in SEAP

52

45

47

40

2. Daca:

valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene vezi art. 55 alin.(2)::

a fost publicat un anunt de intentie

Atunci:

-zile-

Termen limita

Transmis  electronic

JOUE

Documentatie accesibila in SEAP

Transmis electronic la JOUE si  documentatia accesibila in SEAP

36

29

31

24

3. Daca:

valoarea estimata a contractului este mai mica sau egala cu pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, vezi art. 55 alin.(2):

exista doar obligatia publicarii anuntului de participare in SEAP

Atunci:

Termen limita

SEAP

Documentatie accesibila

in SEAP

28

23

Etape in parcurgerea procedurii:

Transmiterea anuntului de participare;

Primirea solicitarilor pentru obtinerea documentatiei de atribuire;

Remiterea documentatiei operatorilor economici interesati;

Numirea comisiei de evaluare;

Transmiterea raspunsurilor la clarificari;

Primirea ofertelor si a documentelor care le insotesc;

Deschiderea ofertelor;

Intocmirea procesului verbal de deschidere;

Examinarea si verificarea indeplinirii de catre ofertanti a conditiilor referitoare la situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitate tehnica si/sau profesionala capacitate economico-financiara;

Proces verbal intermediar de analiza;

Stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de operatorii economici;

Calificarea operatorilor economici, care indeplinesc conditiile si excluderea celor ce nu le indeplinesc;

Examinarea ofertelor prezentate de catre operatorii economici calificati si stabilirea clarificarilor necesare ofertelor respective;

Respingerea ofertelor neconforme, necorespunzatoare sau inacceptabile;

Proces verbal intermediar;

Evaluarea ofertelor declarate admisibile;

Intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Transmiterea comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Incheierea contractului

Transmiterea anuntului de atribuire.

Anularea procedurii de licitatie deschisa

Procedura se poate anula:

de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire

inainte de data incheierii contractului,

Daca:

nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de operatori economici este mai mic decat cel minim prevazut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanta de urgenta;

au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.

Procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f)din OUG nr.34/2006;

b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).

Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris, tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare

Nota  Oferta inacceptabila daca:

se incadreaza in categoria celor prevazute la art. 33 alin. (3);

a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste cerintele minime de calificare;

a fost depusa de un ofertant care, in ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia. Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale se dovedeste prin mijloace precum certificatele/documentele prevazute la art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. a) din ordonanta de urgenta;

constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luata in considerare din urmatoarele motive:

in anuntul de participare nu este precizata in mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute in caietul de sarcini;

nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii, atunci cand aceasta cerinta este formulata in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanta de urgenta;

pretul inclus in propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;

in urma verificarilor prevazute la art. 202 si 203 din ordonanta de urgenta se constata ca oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat.

Oferta neconforma daca:

a) nu satisface cerintele caietului de sarcini;

b) contine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;

c) contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate

Licitatia restransa

Procedura se desfasoara in doua etape:

o       etapa de selectare a candidatilor

o       etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati

La finalul procedurii AC poate opta pentru organizarea unei etape suplimentare, de licitatie electronica, dar numai daca a specificat acest lucru in anuntul de participare si in documentatia de atribuire

Procedura de initiaza odata cu transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi.

Termene

A: Etapa de selectie a candidatilor

- transmitere anunt de participare - cu cel putin37 de zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor

Reducere termene

1. Daca:

valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, vezi art.55 alin(2) din Oug 34/2006:

Atunci Termen limita - 37 zile

Perioada nu poate fi

respectata din motive de urgenta  - 15 zile

Transmis electronic la JOUE - 30 zile

Transmis electronic la JOUE si

Perioada nu poate fi respectata

Din motive de urgenta - 10 zile

2. Daca:

valoarea estimata a contractului este egala sau mai mica decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

Atunci: Termen limita publicare SEAP - 16 zile

B: Etapa de evaluare a ofertelor

se transmit invitatiile de participare tuturor candidatilor selectati insotita de un ejemplar al documentatiei de atribuire

- termen de transmitere: cu cel putin 40 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Reducere termene

1. Daca:

valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

nu a fost publicat un anunt de intentie

Atunci:

Termen limita - 40 zile

Perioada nu poate fi

respectata din motive de urgenta  - 12 zile

Transmis electronic la SEAP  - 35 zile

Transmis electronic la JOUE si

perioada nu poate fi respectata

din motive de urgenta - 12 zile

2. Daca:

valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

a fost publicat un anunt de intentie

Atunci

Termen limita - 22 zile

Perioada nu poate fi

respectata din motive de urgenta  - 12 zile

3. Daca:

valoarea estimata a contractului este egala sau mai mica decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

Atunci:

Termen limita - 22 zile

Documentatie accesibila in SEAP   - 17 zile

Perioada nu poate fi

respectata din motive de urgenta  - 12 zile

Etape :

A : Etapa de selectare a candidatilor

Transmiterea spre publicare a anuntului de participare care contine :

criteriile de selectie

regulile aplicabile

numarul minim al candidatilor ce vor fi selectati

numarul maxim al acestora

Numirea comisiei de evaluare

Primirea, din partea operatorilor economici a solicitarilor de obtinere a documentatiei

remiterea documentatiei respective tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;

primirea solicitarilor de clarificari din partea operatorilor economici interesati sa-si depuna candidatura.

transmiterea raspunsurilor la clarificarile, solicitate de candidati

primirea scrisorilor de interes si a documentelor solicitate de autoritatea contractanta prin Documentatia de atribuire;

examinarea si verificarea indeplinirii, de catre candidati a conditiilor referitoare la situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitate tehnica si/sau profesionala capacitate economico-financiara;

stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidati;

calificarea candidatilor care indeplinesc conditiile;

selectarea candidatilor calificati;

Nota:

Numarul minim al candidatilor ce vor fi selectati nu poate fi mai mic de 5

Daca nr. candidatilor selectati esta mai mic decat nr. minim indicat in anuntul de paricipare atunci autoritatea contractanta are dreptul de a:

- anula procedura

- continua procedura numai cu acei candidati selectati, in cazul in care numarul acestora este suficient pentru a asigura o concurenta reala

intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la selectia candidatilor;

transmiterea comunicarii privind rezultatul etapei de selectare, tuturor candidatilor.

B. Etapa de evaluare a ofertelor

transmiterea invitatiilor de participare si a documentatiei de atribuire tuturor candidatilor selectati;

intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile privind documentatia de atribuire solicitate de catre candidatii selectati;

primirea ofertelor si a documentelor care le insotesc;

derularea sedintei de deschidere a ofertelor;

examinarea ofertelor prezentate de catre ofertanti si stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;

proces verbal intermediar;

respingerea ofertelor inacceptabile si/sau neconforme;

evaluarea ofertelor declarate admisibile si stabilirea ofertei castigatoare;

proces verbal intermediar;

intocmirea si inaintarea, catre conducerea autoritatii contractante, a raportului comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

transmiterea comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica tuturor ofertantilor;

incheierea contractului de achizitie publica;

transmiterea anuntului de atribuire.

Anularea procedurii

Procedura se poate anula:

de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire

inainte de data incheierii contractului,

Daca:

nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de operatori economici este mai mic decat cel minim prevazut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanta de urgenta;

au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.

Procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f)din OUG nr.34/2006;

b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).

Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris, tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare

Dialogul competitiv

Se poate aplica doar daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

contractul in cauza este considerat a fi de complexitate deosebita

aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza

Contractul de complexitate deosebita este considerat a fi acel contract de achizitie publica pentru care autoritatea contractanta nu este, in mod obiectiv, in masura sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii satisfaca necesitatile si exigentele; si/sau

sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului

Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:

etapa de preselectare a candidatilor;

etapa de dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei, pentru identificarea solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor autoritatii contractante si in baza careia/carora candidatii vor elabora si depune oferta finala;

etapa de evaluare a ofertelor finale depuse;

Se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare

Termene

A: Etapa de preselectare a candidatilor

Transmitere anunt de participare: cu cel putin 37 de zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor

Reducere termene

1. Daca:

valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

Atunci:

Termen limita 37 zile

Transmis electronic

JOUE 30 zile

2. Daca:

valoarea estimata a contractului este egala sau mai mica decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

Atunci:

Termen limita trasmitere spre

SEAP  30 zile

B: Etapa de dialog cu candidatii

Transmiterea invitatiei de participare catre candidatii admisi:

C: Etapa de evaluare a ofertelor

Transmiterea invitatiei de depunere a ofertei finale cu un numar suficient de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat fiecare participant selectat sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei finale.

Nota: recomandabil este de a stabili de comun acord cu participantii selectati pe parcursul procedurii perioada minima pentru depunerea ofertelor.

Etape:

Verificarea intrunirii conditiilor de aplicare a dialogului competitiv si intocmirea notei justificative

A: Etapa de preselectare a candidatilor

Transmiterea spre publicare a anuntului de participare care trebuie sa cuprinda:

o       criteriile de preselectie

o       regulile aplicabile

o       numarul minim al candidatilor ce vor fi preselectati

o       numarul maxim al acestora

Numirea comisiei de evaluare

Primirea, din partea operatorilor economici a solicitarilor de obtinere a documentatiei

remiterea documentatiei respective tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;

primirea solicitarilor de clarificari din partea operatorilor economici interesati sa-si depuna candidatura.

transmiterea raspunsurilor la clarificarile, solicitate de candidati,

primirea scrisorilor de interes si a documentelor la situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitate tehnica si/sau profesionala capacitate economico-financiara;

examinarea si verificarea indeplinirii, de catre candidati a conditiilor referitoare la situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitate tehnica si/sau profesionala capacitate economico-financiara;

stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidati;

calificarea candidatilor care indeplinesc conditiile;

preselectarea candidatilor calificati;

Numarul minim al candidatilor ce vor fi selectati nu poate fi mai mic de 3

Daca nr. candidatilor selectati esta mai mic decat nr. minim indicat in anuntul de paricipare atunci autoritatea contractanta are dreptul de a:

- anula procedura

- continua procedura numai cu acei candidati selectati, in masura in care numarul de candidati admisi este de cel putin 3

elabora si inaintarea catre reprezentantul legal al autoritatii contractante a unui raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire;

compartimentul intern de achizitii publice informeaza toti candidatii in legatura cu rezultatul aplicarii primei etape a procedurii de atribuire imediat dupa obtinerea aprobarii .

B: Etapa de dialog cu candidatii:

Transmitere invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidatilor admisi insotita de documentatia de atribuire, care trebuie sa cuprindacel putin:

o       referinte privind anuntul de participare publicat

o       adresa la care va avea loc dialogul si data lansarii acestuia

o       limba/limbile in care se vor derula dialogul

o       daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare

Se deruleaza dialogul cu fiecare candidat admis, in parte.

In cadrul acestui dialog se discuta:

optiunile referitoare la aspectele tehnice,

- montaje financiare,

- mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic

- orice alte elemente ale viitorului contract, astfel incat solutiile identificate sa corespunda necesitatilor obiective ale autoritatii contractante

se deruleaza dialogul pana cand se identifica solutia sau solutiile corespunzatoare necesitatilor sale obiective

la sfarsitul fiecarei intalniri comisia de evaluare consemneaza problemelor discutate si aspectelor convenite intr-un proces-verbal de sedinta.

se declara inchisa etapa de dialog

se anuntat participantii

C: Etapa de evaluare a ofertelor finale

se transmite invitatia de participare operatorilor economici selectati sa depuna oferta finalacare trebuie sa cuprinda cel putin:

- referinte privind anuntul de participare publicat;

- data limita, ora, stabilita pentru depunerea ofertelor;

- adresa la care se transmit ofertele;

- limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;

- data si ora deschiderii ofertelor;

- daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.

primirea ofertelor si a documentelor care le insotesc;

derularea sedintei de deschidere a ofertelor;

examinarea ofertelor prezentate de catre ofertanti si stabilirea clarificarilor, detalierilor necesare cu privire la ofertele respective;

proces verbal intermediar;

respingerea ofertelor inacceptabile si/sau neconforme;

evaluarea ofertelor declarate admisibile si stabilirea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic;

stabilirea ofertei castigatoare;

intocmirea si inaintarea, catre conducerea autoritatii contractante, a raportului comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

transmiterea comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica tuturor ofertantilor;

incheierea contractului de achizitie publica;

transmiterea anuntului de atribuire.

Anularea procedurii

Procedura se poate anula:

de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire

inainte de data incheierii contractului,

Daca:

nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de operatori economici este mai mic decat cel minim prevazut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanta de urgenta;

au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.

Procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f)din OUG nr.34/2006;

b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).

Atentie: In cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, se comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Negocierea

Negocierea poate fi:

- negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

- negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.

Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

Se aplica atunci cand:

a)      atunci cand, in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila numai dupa anularea procedurii initiale de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau cerere de oferte si numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial;

Nota: in acest caz autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia descriptiva.

b)      in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica;

c)      atunci cand serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, indeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitatiei deschise sau licitatiei restranse;

d)      atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.

e)      (2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta are dreptul de a nu transmite spre publicare anuntul de participare daca invita la negocieri numai si pe toti acei ofertanti care au indeplinit criteriile de calificare si selectie in cadrul procedurii anterioare si care au depus oferte conform regulilor formale prevazute in documentatia de atribuire.

Nota: Inainte de initierea procedurii de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, autoritatea contractanta are obligatia de a verifica intrunirea uneia dintre conditiile de mai sus

Rezultatul verificarii se concretizeaza prin elaborarea unei note justificative

Procedura se desfasoara in doua etape:

o       etapa de selectare a candidatilor

o       etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati

La finalul procedurii AC poate opta pentru organizarea unei etape suplimentare, de licitatie electronica, dar numai daca a specificat acest lucru in anuntul de participare si in documentatia de atribuire

Se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare

Termene

A: Etapa de selectie a candidatilor

Termen de transmitere anunt de participare - cu cel putin 37 de zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor

Reducere termene:

1. Daca:

valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci:

Termen limita - 37 zile

Perioada nu poate fi

respectata din motive de urgenta  - 15 zile

Transmis electronic la JOUE - 30 zile

Transmis electronic la JOUE si

perioada nu poate fi respectata

Din motive de urgenta - 10 zile

2. Daca:

valoarea estimata a contractului este egala sau mai mica decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

Atunci: Termen limita publicare SEAP - 12 zile

B: Etapa de negociere

se transmite invitatia de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, tuturor candidatilor preselectati

Etape:

Se verifica intrunirea conditiilor de aplicare a procedurii de negociere cu publicare a anuntului de participare

se elaboreaza nota justificativa;

A. Etapa de preselectare a candidatilor:

Transmitere spre publicare a anuntului de participare;

Transmiterea spre publicare a anuntului de participare care trebuie sa contina cel putin :

o       criteriile de selectie,

o       regulile aplicabile,

o       numarul minim al candidatilor ce vor fi selectati,

o       numarul maxim al acestora.

Numirea comisiei de evaluare

Primirea, din partea operatorilor economici a solicitarilor de obtinere a documentatiei care cuprinde informatii privind cerinele minime de calificare solicitate, modul de selectare a candidatilor precum si modul de prezentare a documentelor de calificare si de selectie

remiterea documentatiei respective tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;

primirea solicitarilor de clarificari din partea operatorilor economici interesati sa-si depuna candidatura.

transmiterea raspunsurilor la clarificarile, solicitate de candidati, privind elemente specifice ale cerintelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc la situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitate tehnica si/sau profesionala capacitate economico-financiara;

primirea scrisorilor de interes si a documentelor la situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitate tehnica si/sau profesionala capacitate economico-financiara;

examinarea si verificarea indeplinirii, de catre candidati a criteriilor de calificare/selectie;

stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidati;

calificarea candidatilor care indeplinesc conditiile;

preselectarea candidatilor calificati;

Numarul minim al candidatilor ce vor fi selectati nu poate fi mai mic de 3.

Daca nr. candidatilor preselectati esta mai mic decat nr. minim indicat in anuntul de paricipare atunci autoritatea contractanta are dreptul de a:

- anula procedura;

- continua procedura numai cu acei candidati selectati, in cazul in care numarul acestora este suficient pentru a asigura o concurenta reala.

intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la selectia candidatilor;

transmiterea tuturor candidatilor a comunicarii privind rezultatul etapei de preselectare

B. Etapa de consultare si negociere:

transmiterea invitatiilor de participare la consultare si negociere, tuturor candidatilor preselectati, insotite de documentatia preliminara pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;

se deruleaza negocieri cu fiecare candidat preselectat in parte.

la sfarsitul fiecarei intalniri se consemneaza problemele discutate si aspectelor convenite intr-un proces-verbal de sedinta

C. Etapa de evaluare a ofertelor

Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta finala, sa aduca modificari elementelor stabilite in procesul de negociere.

Anularea procedurii

Daca nr. candidatilor selectati esta mai mic decat nr. minim indicat in anuntul de paricipare atunci autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura.

Daca etapa de dialog nu se poate finaliza prin identificarea unei solutii viabile procedura se poate anula.

Procedura se poate anula:

de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire

inainte de data incheierii contractului,

Daca:

nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de operatori economici este mai mic decat cel minim prevazut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanta de urgenta;

au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.

Procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f)din OUG nr.34/2006;

b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).

Atentie: In cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, se comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;

Se aplica atunci cand:

din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;

ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;

produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente;

este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/ instalatiilor livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere. Perioada in care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial;

pentru achizitionarea de materii prime cotate la bursele de marfuri, achizitia acestora realizandu-se ca urmare a tranzactiilor de pe piata la disponibil;

produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz, autoritatea contractanta avand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;

este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

atribuirea sa fie facuta contractantului initial;

lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite sau a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare ori aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial;

ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa;

valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;

autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.

Atentie: In cazul in care acest lucru este posibil si in masura in care nu se incalca conditiile prevazute la art. 122 lit. h), i) si j), autoritatea contractanta are obligatia de a invita la negocieri un numar de operatori economici care sa asigure o concurenta reala.

Cererea de oferte

Se aplica daca valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei a urmatoarelor praguri:

pentru contractul de furnizare: 75.000 euro

pentru contractul de servicii: 75..000 euro

pentru contractul de lucrari: 500..000 euro

Cererea de oferte se initiaza prin transmiterea unei invitatii de participare in SEAP .

Termene

Invitatia de participare trebuie trimisa spre SEAP cu cel putin 10 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Reducere termene

Publica invitatia in SEAP 10 zile

Documentatie accesibila SEAP 6 zile

Etape:

Transmiterea invitatiei de participare;

Primirea solicitarilor pentru obtinerea documentatiei de atribuire;

Remiterea documentatiei operatorilor economici interesati;

Numirea comisiei de evaluare;

Transmiterea raspunsurilor la clarificari;

Primirea ofertelor si a documentelor care le insotesc;

Deschiderea ofertelor;

Intocmirea procesului verbal de deschidere;

Examinarea si verificarea indeplinirii de catre ofertanti a conditiilor referitoare la situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitate tehnica si/sau profesionala capacitate economico-financiara;

Stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de operatorii economici;

Calificarea operatorilor economici, care indeplinesc conditiile si excluderea celor ce nu le indeplinesc;

Examinarea ofertelor prezentate de catre operatorii economici calificati si stabilirea clarificarilor necesare ofertelor respective;

Respingerea ofertelor neconforme, necorespunzatoare sau inacceptabile;

Evaluarea ofertelor declarate admisibile;

Intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Transmiterea comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Incheierea contractului

Anularea procedurii

Procedura se poate anula:

de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire

inainte de data incheierii contractului,

Daca:

nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de operatori economici este mai mic decat cel minim prevazut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanta de urgenta;

au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.

Procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f)din OUG nr.34/2006;

b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).

Atentie: In cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, se comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Concursul de solutii

Se poate organiza fie ca:

o       o procedura independenta, in care concurentii pot obtine premii si/sau prime de participare, sau

o       parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii

se initiaza prin prin publicarea unui anunt de participare prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de proiecte

se transmite spre publicare cu cel putin 52 de zile inainte de data limita de depunere a proiectelor

Etapele de parcurs si conditiile in care se poate anula procedura sunt similare cu ale celorlalte proceduri.

Publicitatea contractelor de achizitie publica

Pana la 31 decembrie 2007

Pana la data de 31 decembrie 2007, anunturile de intentie, de participare si de atribuire, se transmit spre publicare catre:

Regia Autonoma "Monitorul Oficial al Romaniei", in vederea publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice, printr-o solicitare adresata in scris, semnata de o persoana autorizata de autoritatea contractanta

Operatorul SEAP

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, daca este cazul.

Anunturile se transmit in mod obligatoriu spre publicare catre operatorul SEAP numai prin mijloace economice si prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de Internet www.e-licitatie.ro

Incepand cu data de 01.01.2008, anunturile pot fi transmise spre publicare, fara a fi oligatoriu catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial al Romaniei",

Transmiterea spre publicare a anunturilor:

catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se realizeaza:

direct de catre autoritatea contractanta, accesand adresa de Internet https://simap.europa.eu

intr-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene

respectand formatul standard adoptat de Comisia Europeana.

catre operatorul SEAP se realizeaza:

numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de Internet www.e-licitatie.ro.

Anunturile care trebuie publicate in JOUE se redacteateaza de catre autoritatea contractanta in limba romana, dar un sumar al celor mai importante informatii ale anuntului respectiv sa fie redactat si intr-o alta limba oficiala a Uniunii Europene.

Anuntul de intentie

Anuntul de intentie se publica obligatoriu atunci cand se urmareste beneficierea de reducere a termenelor si daca:

valoarea totala estimata a contractelor sau a acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite, respectiv incheiate in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de produse din aceeasi grupa CPV, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;

valoarea totala estimata a contractelor sau a acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite,respectiv incheiate in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de servicii care sunt din aceeasi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;

valoarea estimata a contractelor sau a acordurilor-cadru de lucrari, care urmeaza sa fie atribuite, respectiv incheiate in urmatoarele 12 luni, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Nota: Publicarea anuntului de intentie nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.

Anuntul de intentie se publica :

in "Jurnalul Oficial al Uniunii Europene",

in SEAP 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice;

sau

numai in SEAP cu conditia ca, inainte de publicare, sa fi fost transmis un anunt simplificat de informare prealabila catre Comisia Europeana.

Anuntul de participare

Anuntul de participare trebuie transmis spre publicare atunci cand:

initiaza procedura de:

licitatie deschisa,

licitatie restransa,

dialog competitiv,

negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau pentru incheierea acordului-cadru;

lanseaza un sistem dinamic de achizitie;

initiaza procesul de atribuire a unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii, in acest caz publicandu-se un anunt simplificat;

organizeaza un concurs de solutii.

Anuntul de participare se publica in:

SEAP

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice, optional

"Jurnalul Oficial al Uniunii Europene", daca este cazul (obligatoriu pentru cazurile prevazute de art.55 din Oug nr. 34/2006 servicii/furnizari -125.000 euro pentru sistemul clasic, 420.000 euro - pentru sistemul de utilitati, 5.000.000 euro lucrari)

Anuntul de atribuire

Anuntul de atribuire se publica in cel mult 48 de zile dupa ce:

s-a finalizat procedura de

licitatie deschisa,

licitatie restransa,

dialog competitiv

negociere, prin atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea acordului-cadru;

s-a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator;

s-a atribuit un contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii.

Nota: Pentru serviciile incluse in anexa nr. 2B, obligatia este aplicabila numai contractelor a caror valoare estimata este mai mare decat pragul pentru publicarea in JOUE.

Anuntul de atribuire se publica in:

SEAP

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice, optional

"Jurnalul Oficial al Uniunii Europene", daca este cazul

Reguli de comunicare si transmitere a datelor

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalitati:

prin posta;

prin fax;

prin mijloace electronice ;

prin orice combinatie a celor de mai sus

Documentele transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale privind semnatura electronica.

Operatorul economic poate transmite o solicitare de participare:

in scris - prin posta;

prin fax;

prin mijloace electronice ;

prin orice combinatie a celor de mai sus

sau prin telefon.

Cand participarea este solicitata prin telefon, trebuie confirmata in scris cat mai curand posibil.

Daca solicitarea de participare este transmisa prin fax se poate solicita confirmarea acesteia prin scrisoare transmisa prin posta sau prin miloace electronice, intr-un termen rezonabil.

Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta:

numai prin posta

si implicit direct la sediul autoritatii sau la alta adresa specificata

Nota: Oferta poate fi transmisa si prin mijloace electronice daca autoritatea contractanta prevede acest lucru.

Solicitare documentatie de atribuire

Licitatie deschisa

In anuntul de participare se precizeaza daca documentatia de atribuire urmeaza sa fie obtinuta:

in urma unei solicitari a fiecarui operator economic interesat; sau

prin accesarea directa si nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil in SEAP.

Nota: Daca documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici la cerere sau odata cu invitatia de participare acest lucru trebuie sa se realizeze cat mai repede posibil, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile de la primirea unei solicitari din partea acestuia.

Operatorul economic interesat are obligatia de a intreprinde diligentele necesare astfel incat, perioada de mai sus sa fie respectata si sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 2 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.

In cazul procedurilor de licitatie restransa, dialog competitiv, negociere, cerere de oferte, autoritatea contractanta transmite odata cu invitatia de participare si documentatia de atribuire.

Cerere de oferte

Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in invitatia de participare daca documentatia de atribuire urmeaza sa fie obtinuta :

in urma unei solicitari a fiecarui operator economic interesat;

sau

prin accesarea directa si nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil in SEAP.

Solicitare clarificari

Licitatie deschisa si licitatia restransa

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.

Nota: In cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei solicitari de clarificari autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati.

Raspunsurile - insotite de intrebarile aferente - se transmit catre toti operatorii economici care au obtinut, documentatia de atribuire, fara a dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile.

se transmite cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Daca documentatia de atribuire e disponibila in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscute clarificarile sau eventualele modificari in legatura cu documentatia de atribuire prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat, in mod similar cu accesul la fisierul initial.

Nota: chiar daca operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Comisia de evaluare

Autoritatea contractanta are obligatia de a desemna, pentru atribuirea fiecarui contract de achizitie publica, o comisie de evaluare a ofertelor.

Comisia de evaluare se nominalizeaza, de regula, din cadrul compartimentului intern de achizitii publice

Persoana responsabila pentru atribuirea contractului este, totodata, si presedinte al comisiei de evaluare;

Autoritatea contractanta are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii comisiei de evaluare.

Persoana responsabila pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune conducerii autoritatii contractante cooptarea in cadrul comisiei de evaluare a unor experti din cadrul altor compartimente ale autoritatii contractante sau a unor experti externi, precizand atributiile si responsabilitatile ale acestora si sa justifice necesitatea participarii lor la procesul de evaluare.

Atributiile comisiei de evaluare

a)      deschiderea ofertelor si, dupa caz, a altor documente care insotesc oferta;

b)      verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidati, in cazul in care acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire;

c)      realizarea selectiei/preselectiei candidatilor, daca este cazul;

d)      realizarea dialogului cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv;

e)      realizarea negocierilor cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurilor de negociere;

f)        verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptiva;

g)      verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al incadrarii in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, daca este cazul, din punctul de vedere al incadrarii acestora in situatia prevazuta la art. 202 din ordonanta de urgenta;

h)      stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a motivelor care stau la baza incadrarii ofertelor respective in aceasta categorie;

i)        stabilirea ofertelor admisibile;

j)        aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevazut in documentatia de atribuire, si stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare;

k)      in cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanta de urgenta, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

l)        elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevazut la art. 213 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

Autoritatea contractanta are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii comisiei de evaluare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a inlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerva numai daca persoana care urmeaza sa fie inlocuita nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si indeplini atributiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Dupa producerea inlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluata de catre membrul de rezerva, care isi va exercita atributiile aferente pana la finalizarea procedurii de atribuire.

Atributiile expertilor externi:

verificarea si evaluarea propunerilor tehnice;

analiza situatiei financiare a ofertantilor/candidatilor sau analiza financiara a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;

analiza efectelor de natura juridica pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant;

Nota: Expertii cooptati pentru probleme specifice nu au drept de vot.

Expertii cooptati au obligatia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra carora isi exprima punctul de vedere.

Raportul de specialitate:

este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analiza a ofertelor si de stabilire a ofertei/ofertelor castigatoare.

se ataseaza la raportul de atribuire si devine parte a dosarului achizitiei publice.

Conflictul de interese

Comisia de evaluare si membrii cooptati au obligatia de a semna pe proprie raspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate prin care confirma ca nu se afla intr-o situatie care implica existenta unui conflict de interese.

Declaratia trebuie semnata inainte de preluarea atributiilor specifice in cadrul procesului de evaluare.

Daca unul dintre membrii desemnati in comisia de evaluare sau unul dintre expertii cooptati, constata ca se afla intr-o situatie de incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita, de indata, inlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana.

Desfasurarea sedintei de deschidere a ofertelor

Ofertele se deschid la data si local indicate in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor.

Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o oferta avand ca singura motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectiva.

In prima etapa a licitatiei deschise, dialogului competitiv si a negocierii prezenta candidatilor nu este obligatorie.

In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc.

Plicurile vor fi deschise de catre presedintele comisiei de evaluare care are obligatia de a anunta urmatoarele informatii:

denumirea (numele) ofertantilor;

modificarile si retragerile de oferte;

valoarea sub care nu poate fi respinsa nici o oferta pentru singurul motiv ca pretul din propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor alocate;

existenta garantiilor de participare;

elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv pretul;

propuneri de oferte alternative (daca este cazul);

orice alte detalii si precizari pe care comisia de evaluare le considera necesare.

Important:Nici o oferta nu poate fi respinsa in cadrul sedintei de deschidere, cu exceptia ofertelor intarziate si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare.

Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor, respectiv candidatilor sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.

Comisia de evaluare va intocmi un proces - verbal de deschidere care trebuie sa includ informatiile anuntate de catre presedintele comisiei.

Procesul verbal privind sedinta de deschidere a ofertelor va fi semnat de catre membrii comisiei si de catre reprezentanii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor.

Examinarea si evaluarea ofertelor

Comisia de evaluare are obligatia de a desfasura activitatile de examinare si evaluare numai la sediul autoritatii contractante.

La intrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia.

Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de catre presedintele comisiei, de comun acord cu membrii acesteia.

Se are in vedere criteriul de evaluare aplicat in procedura si perioada solicitata pentru valabilitatea ofertelor.

Daca stabilirea ofertei castigatoare se face pe baza de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecarei oferte in parte.

Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptata, au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere in scris, elaborand in acest sens o Nota individuala care se ataseaza la Raportul procedurii de atribuire.

Completare documente lipsa

Daca se constata ca unul sau mai multi ofertanti/candidati au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind:

- situatia personala,

-capacitatea de exercitare a activitatii profesionale,

- situatia economica si financiara,

- capacitatea tehnica sau profesionala,

comisia de evaluare va solicita ofertantilor/candidatilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, intr-un termen limita rezonabil de regula 72 ore,, in masura in care in documentatia de atribuire un s-a specificat faptul ca neprezentarea documentelor solicitate atrage dupa sine necalificarea ofertantului.

Comisia de evaluare are obligatia de a remedia viciile de forma ale documentelor si ofertelor prezentate de catre operatorul economic, dar numai cu acceptul acestuia.

Comisia de evaluare are obligatia de a FACE corectiile aritmetice ale ofertelor, dar numai cu acordul ofertantului.

Comisia de evaluare are obligatia solicitarii de clarificari pentru o evaluare corespunzatoare a propunerii tehnice si financiare;

Comisia de evaluare intocmeste raportul procedurii de atribuire.

Raportul procedurii de atribuire trebuie sa cuprinda:

denumirea si sediul autoritatii contractante;

obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau sistemului de achizitie dinamic;

daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura;

daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care au stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati;

denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura;

denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;

daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute;

denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare si motivele care au stat la baza acestei decizii;

in cazul ofertantului/ofertantilor castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au declarat ca o subcontracteaza impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor;

daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire

Dosarul achizitiei publice

Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de atribuire a contractului

Dosarul achizitiei publice

      se intocmeste si se pastreaza de catre autoritatea contractanta;

      se intocmeste pentru

o       contract de achizitie publica atribuit,

o       acord-cadru incheiat,

o       contract de concesiune atribuit

o       lansarea unui sistem de achizitie dinamic;

      se pastraza atat timp cat contractul de achizitie publica-acordul cadru produce efecte juridice, cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia;

      poate fi pus la dispozitia oricarei autoritati publice interesate spre consultare cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera concurenta ;

      poate fi pus la dispozitia organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor sau infractiunilor ;

      are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile

Dosarul achizitiei publice trebuie sa cuprinda:

a) nota privind determinarea valorii estimate;

b) anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul;

c) anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupa caz, invitatia de participare;

d) documentatia de atribuire;

e) nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul in care procedura aplicata a fost alta decat licitatia deschisa sau licitatia restransa;

f) nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul;

g) procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor;

h) formularele de oferta depuse in cadrul procedurii de atribuire;

i) solicitarile de clarificari, precum si clarificarile transmise/primite de autoritatea contractanta;

j) raportul procedurii de atribuire;

k) dovada comunicarilor privind rezultatul procedurii;

l) contractul de achizitie publica/acordul-cadru, semnate;

m) anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare;

n) contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, daca este cazul;

o) avizul consultativ emis in conformitate cu prevederile legale, referitor la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul;

p) documentul constatator care contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant.

Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica

Acordul cadru

Acordul-cadru reprezinta acel act juridic incheiat intre, pe de o parte, una sau mai multe autoritati contractante si, pe de alta parte, unul sau mai multi operatori economici, prin care partile semnatare se inteleg cu privire la elementele sau conditiile esentiale ale unui contract sau ale unor contracte viitoare, care se vor incheia in baza celor stabilite in acordul-cadru respectiv.

Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia acordul-cadru, de regula, prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

Prin exceptie se pot aplica si alte proceduri numai in circumstantele specifice prevazute in OUG nr. 34/2006.

Autoritatea contractanta nu are dreptul:

sa incheie acorduri-cadru cu o durata mai mare de 4 ani decat in cazuri exceptionale si pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite in baza acordului-cadru respectiv;

nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestatii de alta natura decat cele stabilite prin acordul-cadru;

nu are dreptul de a incheia acorduri-cadru pe baza carora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natura diferite unele fata de altele;

nu are dreptul de a incheia contracte subsecvente decat cu operatorul sau operatorii economici semnatari ai acordului-cadru si numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in respectivul acord;

nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente in numele si pentru o alta autoritate contractanta care nu este parte in acordul-cadru respectiv decat in cazul in care are calitatea de unitate de achizitii centralizate.

Sistemul de achizitie dinamic

sistem de achizitie dinamic - procesul in intregime electronic, limitat in timp si deschis pe intreaga sa durata oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie si care a prezentat o oferta initiala conforma cu cerintele caietului de sarcini;

Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza un sistem de achizitie dinamic numai pentru achizitia unor produse de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac nevoile autoritatii contractante.

Este interzisa solicitarea de taxe operatorilor economici interesati sau participantilor la sistemul de achizitie dinamic.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achizitie dinamic sa depaseasca mai mult de 4 ani, decat in cazuri exceptionale, temeinic justificate.

Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta regulile procedurii de licitatie deschisa in toate fazele sistemului de achizitie dinamic.

In scopul lansarii sistemului dinamic de achizitie si atribuirii contractelor de achizitie publica in cadrul acestui sistem, autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza numai mijloace electronice, respectand totodata prevederile referitoare la regulile de comunicare si transmitere a ofertelor

Atunci cand lanseaza un sistem de achizitie dinamic, autoritatea contractanta are obligatia:

a) de a publica un anunt de participare in care se precizeaza clar faptul ca pentru atribuirea contractului/ contractelor de achizitie publica se utilizeaza un sistem dinamic de achizitie, precum si adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila;

b) de a indica in caietul de sarcini, alaturi de caracteristicile produselor care urmeaza sa fie achizitionate, si informatiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilitati si instructiuni de accesare;

c) de a permite prin mijloace electronice, incepand cu momentul publicarii anuntului de participare si pana la inchiderea sistemului de achizitie dinamic, accesul nerestrictionat, direct si complet la continutul documentatiei de atribuire.

Dupa lansarea sistemului de achizitie dinamic si pe intreaga perioada de existenta a acestuia, autoritatea contractanta are obligatia de a permite oricarui operator economic interesat sa depuna o oferta orientativa, cu scopul de a fi admis in sistem.

Dupa primirea unei oferte orientative, autoritatea contractanta are obligatia de a verifica , ]n cel mult 15 zile de la primirea unei oferte, daca ofertantul indeplineste criteriile de calificare stabilite si daca propunerea tehnica prezentata este conforma cu cerintele din caietul de sarcini.

Imediat dupa finalizarea verificarii, autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui in sistemul de achizitie dinamic sau, dupa caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.

Ofertantul are dreptul de a-si imbunatati oferta orientativa in orice moment, cu conditia ca propunerea tehnica sa respecte in continuare cerintele din caietul de sarcini.

In scopul atribuirii contractelor de achizitie publica prin sistemul dinamic de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a publica, pentru fiecare contract in parte, un nou anunt de participare simplificat, prin care toti operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferte orientative.

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili o data limita de depunere a ofertelor orientative, care nu trebuie sa fie mai devreme de 15 zile de la data publicarii anuntului de participare simplificat.

Autoritatea contractanta are obligatia de a invita toti ofertantii admisi in sistemul dinamic de achizitie sa depuna o oferta ferma pentru contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, stabilind in acest sens o data limita pentru depunere.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a invita ofertantii sa depuna ofertele ferme decat dupa ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse in termenul prevazut.

Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului care prezinta cea mai avantajoasa oferta ferma pe baza aplicarii criteriilor de atribuire stabilite in anuntul de participare publicat cu ocazia lansarii sistemului de achizitie dinamic.

Licitatia electronica

licitatie electronica - procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor, in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate

Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza licitatia electronica in urmatoarele situatii:

a) ca o etapa finala a licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, aplicate in cazurile prevazute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, si numai daca specificatiile tehnice au fost definite cu precizie in caietul de sarcini;

b) la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, in conditiile prevazute la art. 149 alin. (4) si art. 150 din Oug 34/2006;

c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica prin utilizarea unui sistem de achizitie dinamic.

Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta decizia de utilizare a licitatiei electronice in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Atunci cand intentioneaza sa utilizeze licitatia electronica, autoritatea contractanta are obligatia de a include in cadrul informatiilor si instructiunilor de transmis operatorilor economici si urmatoarele precizari specifice:

a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu conditia ca respectivele elemente sa fie cuantificabile si sa poata fi exprimate in cifre sau procente;

b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului;

c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile;

d) informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice;

e) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze, cu referire in special la diferentele minime care, daca este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;

f) informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii.

Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.

Autoritatea contractanta are obligatia de a invita toti ofertantii care au depus oferte corespunzatoare sa prezinte preturi noi si/sau, dupa caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi.

Invitatia trebuie sa precizeze data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a incepe licitatia electronica mai devreme de doua zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiile.

In cazul in care contractul urmeaza a fi atribuit in baza criteriului 'oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic', invitatia prevazuta la art. 165 alin. (3) trebuie sa contina si informatii referitoare la:

a) rezultatul primei evaluari a ofertei depuse de catre ofertantul destinatar;

b) formula matematica care va fi utilizata pentru stabilirea automata a clasamentului final,

In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera:

a) fie numai la preturi, in cazul in care criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut;

b) fie la preturi si/sau la alte elemente ale ofertei, in cazul in care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Licitatia electronica se desfasoara in mai multe runde succesive.

In cursul fiecarei runde a licitatiei electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica instantaneu tuturor ofertantilor cel putin informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament. Autoritatea contractanta are dreptul de a comunica si alte informatii privind:

a) numarul participantilor in runda respectiva a licitatiei electronice;

b) preturi sau valori noi prezentate in cadrul rundei de licitare de catre alti ofertanti, numai daca documentatia de atribuire a prevazut aceasta posibilitate.

Pe parcursul efectuarii rundelor de licitare, autoritatea contractanta nu are dreptul de a dezvalui identitatea ofertantilor.

Licitatia electronica se finalizeaza printr-una sau printr-o combinatie a urmatoarelor modalitati:

a) la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare;

b) dupa un numar de runde de licitare al caror calendar de desfasurare a fost precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare;

c) atunci cand nu se mai primesc preturi si/sau valori noi care indeplinesc cerintele cu privire la diferentele minime impuse; in acest caz, invitatia de participare trebuie sa precizeze un termen limita care va fi lasat sa curga de la primirea ultimei oferte pana la finalizarea licitatiei electronice.

Atribuirea contractului de achizitie publica

Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica numai dupa implinirea termenului de:

a) 10 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art. 206-207,( in scris si cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora) in cazul in care valoarea contractului de achizitie publica este mai mare decat pragurile valorice prevazute la art.55 alin 2 ;

b) 5 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art. 206-207, in cazul in care valoarea contractului de achizitie publica este mai mica sau egala cu pragurile valorice prevazute la art.55 alin.2.

Contractul de achizitie publica incheiat inainte de implinirea termenelor prevazute mai sus este lovit de nulitate absoluta.

(3) In cazul prevazut la art. 122(negociere fara publicarea prealabila a unui anunt), lit. c) si art. 252 (contractului sectorial) lit. c), autoritatea contractanta nu are obligatia de a respecta perioadele prevazute la alin. (1).

Contractul de achizitie publica/acordul-cadru incheiat inainte de implinirea termenelor prevazute la alin. (1) este lovit de nulitate absoluta.

Autoritatea contractanta nu are obligatia de a respecta termenele prevazute la alin. (1) in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand prezenta ordonanta de urgenta nu prevede obligativitatea publicarii unui anunt sau a unei invitatii de participare in SEAP;

b) atunci cand contractul de achizitie publica/acordul-cadru urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedura de atribuire;

c) atunci cand este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru.

(4) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul utilizarii sistemelor de achizitie dinamice, precum si in cazul atribuirii contractelor prevazute la cap. VII.Autoritatea contractanta are obligatia de a impune prin contractul de finantare aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta pentru atribuirea contractelor de achizitie publica respective.

Idem

a)pentru contractul de furnizare: 125.000 euro;

b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro;

c) pentru contractul de lucrari: 5.000.000 euro.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 10816
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved