Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Contractul

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micContractulSectiunea 1

Dispozitii generale

Notiune

Art.1176 – Contractul este acordul de vointe intre doua sau mai multe parti cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.

Regulile aplicabile contractelor

Art.1177 – (1) Toate contractele se supun regulilor generale din prezentul capitol.

(2) Regulile particulare privitoare la anumite contracte sunt prevazute in prezentul cod sau in legi speciale.

Regulile aplicabile contractelor nenumite

Art.1178 Contractelor nereglementate de lege li se aplica prevederile prezentului capitol, iar daca acestea nu sunt indestulatoare, regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseamana cel mai mult.

Libertatea de a contracta

Art.1179 Partile sunt libere sa incheie orice contracte si sa determine continutul acestora, in limitele impuse de lege, de ordinea publica si de bunele moravuri.

Buna-credinta

Art.1180 (1) Partile trebuie sa actioneze cu buna-credinta, atat la negocierea si incheierea contractului, cat si pe tot timpul executarii sale.

(2) Ele nu pot inlatura sau limita aceasta obligatie.

Sectiunea a 2-a

Diferite categorii de contracte

Contractul sinalagmatic si contractul unilateral

Art.1181 (1) Contractul este sinalagmatic atunci cand obligatiile nascute din acesta sunt reciproce si interdependente.

(2) In caz contrar, contractul este unilateral chiar daca executarea lui presupune obligatii in sarcina ambelor parti.

Contractul cu titlu oneros si contractul cu titlu gratuit

Art.1182 – (1) Contractul prin care fiecare parte doreste sa isi procure un avantaj in schimbul obligatiilor asumate sunt cu titlu oneros.

(2) Contractul cu titlu gratuit este acela prin care una dintre parti urmareste sa procure celeilalte parti un beneficiu, fara a obtine in schimb vreun avantaj.

Contractul comutativ si contractul aleatoriu

Art.1183 (1) Este comutativ contractul in care, la momentul incheierii sale, existenta drepturilor si obligatiilor partilor este certa, iar intinderea acestora este determinata sau determinabila.

(2) Este aleatoriu contractul care, prin natura lui sau prin vointa partilor, ofera fiecarei parti atat sansa unui castig, cat si riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor si incert.

Contractul de adeziune

Art.1184 – Contractul este de adeziune atunci cand clauzele sale esentiale sunt impuse ori sunt redactate de una din parti, pentru aceasta sau ca urmare a instructiunilor sale, astfel incat aceste clauze nu au putut fi negociate in mod liber de parti.

Contractul-cadru

Art.1185 – (1) Contractul-cadru este acordul prin care partile convin sa negocieze, sa incheie sau sa mentina raporturi contractuale ale caror elemente esentiale sunt determinate de acesta.

(2) Modalitatea de executare a contractului-cadru, in special termenul si volumul prestatiilor, precum si, daca este cazul, pretul acestora sunt precizate prin conventii ulterioare.

Contractul incheiat cu consumatorii

Art.1186 – Contractul incheiat cu consumatorii este supus legilor speciale si, in completare, dispozitiilor prezentului cod.

Sectiunea a 3-a

Incheierea contractului

§1. Dispozitii preliminare

Libertatea formei

Art.1187 Daca prin lege nu se prevede altfel, nicio formalitate nu este ceruta pentru incheierea valabila a contractului.

Conditiile esentiale pentru validitatea contractului

Art.1188 (1) Conditiile esentiale pentru validitatea unui contract sunt:

1. capacitatea de a contracta;

2. consimtamantul valabil al partilor;

3. un obiect determinat, posibil si licit;

4. o cauza valabila a obligatiilor.

(2) In masura in care legea prevede o anumita forma a contractului, aceasta trebuie respectata, sub sanctiunea prevazuta de dispozitiile legale aplicabile.

§2. Capacitatea partilor

Capacitatea partilor

Art.1189 – Poate contracta orice persoana care nu este declarata incapabila de lege si nici oprita sa incheie anumite contracte.

Reguli aplicabile

Art.1190 Regulile privitoare la capacitatea de a contracta sunt reglementate in principal in Cartea I.

§3. Consimtamantul

I.           Formarea contractului

Incheierea contractului

Art.1191 – (1) Contractul se incheie prin acceptarea unei oferte de a contracta.

(2) Este suficient ca partile sa se puna de acord asupra elementelor esentiale ale contractului, chiar daca lasa unele elemente secundare spre a fi convenite ulterior ori incredinteaza determinarea acestora unei alte persoane.

(3) In conditiile prevazute la alin.(2), daca partile nu ajung la un acord asupra elementelor secundare ori persoana careia i-a fost incredintata determinarea lor nu ia o decizie, instanta va dispune, la cererea oricareia dintre parti, completarea contractului, tinand seama, dupa imprejurari, de natura acestuia si de intentia partilor.

Elemente de care depinde incheierea contractului

Art.1192 Atunci cand, in timpul negocierilor, o parte insista sa se ajunga la un acord asupra unui anumit element sau asupra unei anumite forme, contractul nu se incheie pana nu se ajunge la un acord cu privire la acestea.

Momentul si locul incheierii contractului

Art.1193 – (1) Contractul se incheie in momentul si in locul in care acceptarea ajunge la ofertant, chiar daca acesta nu ia cunostinta de ea din motive care nu ii sunt imputabile.

(2) De asemenea, contractul se considera incheiat in momentul in care destinatarul ofertei savarseste un act sau un fapt concludent, fara a-l instiinta pe ofertant, daca, in temeiul ofertei, al practicilor stabilite intre parti, al uzantelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face in acest mod.

Forma ofertei si a acceptarii

Art.1194 – Oferta si acceptarea trebuie emise in forma ceruta de lege pentru incheierea valabila a contractului.

Oferta de a contracta

Art.1195 (1) O propunere constituie oferta de a contracta daca este suficient de precisa si exprima intentia ofertantului de a se obliga in cazul acceptarii ei de catre destinatar.

(2) Oferta poate proveni de la persoana care are initiativa incheierii contractului, care ii determina continutul sau, dupa imprejurari, care propune ultimul element esential al contractului.

Propunerea adresata unor persoane nedeterminate

Art.1196 Propunerea adresata unor persoane nedeterminate, chiar daca este precisa, nu valoreaza oferta ci, dupa imprejurari, solicitare de oferta sau intentie de negociere.

(2) Cu toate acestea, propunerea valoreaza oferta daca aceasta rezulta astfel din lege, din uzante ori, in mod neindoielnic, din imprejurari. In aceste cazuri, revocarea ofertei adresate unor persoane nedeterminate produce efecte numai daca este facuta in aceeasi forma cu oferta insasi sau intr-o modalitate care permite sa fie cunoscuta in aceeasi masura cu aceasta.

Solicitarea de oferte

Art.1197 - Solicitarea de a formula oferte, adresata uneia sau mai multor persoane determinate, nu constituie, prin ea insasi, oferta de a contracta.

Oferta irevocabila

Art.1198 (1) Oferta este irevocabila de indata ce autorul ei se obliga sa o mentina un anumit termen. Oferta este, de asemenea, irevocabila atunci cand poate fi considerata astfel in temeiul acordului partilor, al practicilor stabilite intre acestea, al negocierilor, al continutului ofertei ori al uzantelor.

(2) Declaratia de revocare a unei oferte irevocabile nu produce niciun efect.

Termenul de acceptare

Art.1199 Termenul de acceptare curge din momentul expedierii ofertei. Data indicata pe oferta se considera a fi data expedierii, daca din imprejurari nu rezulta altfel.

Oferta revocabila

Art.1200 – (1) Oferta fara termen de acceptare, adresata unei persoane care nu este prezenta, trebuie mentinuta un termen rezonabil, dupa imprejurari, pentru ca destinatarul sa o primeasca, sa o analizeze si sa expedieze acceptarea.

(2) Pana la incheierea contractului, aceasta oferta poate fi revocata oricand, insa revocarea nu impiedica incheierea contractului decat daca ajunge la destinatar inainte ca acesta sa fi expediat acceptarea sau, in cazurile prevazute de art.1193 alin.(2), inaintea savarsirii actului sau faptului care determina incheierea contractului.

(3) Ofertantul raspunde pentru prejudiciul cauzat prin revocarea ofertei inaintea expirarii termenului prevazut la alin.(1).

Oferta fara termen adresata unei persoane prezente

Art.1201 – (1) Oferta fara termen de acceptare, adresata unei persoane prezente ramane fara efecte daca nu este acceptata de indata.

(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica si in cazul ofertei transmise prin telefon sau prin alte asemenea mijloace de comunicare la distanta.

Caducitatea ofertei

Art.1202 (1) Oferta devine caduca daca:

a) acceptarea nu ajunge la ofertant in termenul stabilit sau, in lipsa, in termenul prevazut de art.1200 alin. (1);

b) destinatarul refuza

(2) Decesul sau incapacitatea ofertantului atrage caducitatea ofertei irevocabile numai atunci cand natura afacerii sau imprejurarile o impun.

Acceptarea ofertei

Art.1203 (1) Orice act sau fapt al destinatarului constituie acceptare daca indica in mod neindoielnic acordul sau cu privire la oferta, astfel cum aceasta a fost formulata, si ajunge la timp la cunostinta autorului ofertei. Dispozitiile art.1193 alin.(2) raman aplicabile.

(2) Tacerea nu valoreaza acceptare decat atunci cand aceasta rezulta din lege, din acordul partilor, din practicile stabilite intre acestea, din uzante sau din alte imprejurari.

Cazuri asimilate cu lipsa acceptarii

Art.1204 – (1) Raspunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci cand:

a)      cuprinde modificari sau completari care nu corespund ofertei primite;

b)      nu respecta forma ceruta anume de ofertant;

c)      ajunge la ofertant dupa ce oferta a devenit caduca.

(2) Acest raspuns poate fi considerat, dupa imprejurari, ca o noua oferta.

Acceptarea tardiva

Art.1205 –Acceptarea tardiva produce efecte numai daca autorul ofertei il instiinteaza de indata pe acceptant despre incheierea contractului.

Retragerea ofertei sau a acceptarii

Art.1206 – Oferta sau acceptarea poate fi retrasa daca retragerea ajunge la cealalta persoana anterior ori concomitent cu oferta sau, dupa caz, cu acceptarea.

Comunicarea ofertei, acceptarii si revocarii

Art.1207 Oferta, acceptarea, precum si revocarea acestora produc efecte numai din momentul in care ajung la destinatar, chiar daca acesta nu ia cunostinta de ele din motive care nu ii sunt imputabile.

Reaua-credinta in negocieri

Art.1208 - (1) Oricine este liber sa negocieze si nu va fi tinut sa raspunda daca nu se ajunge la un acord.

(2) Cu toate acestea, cel care, cu rea-credinta, negociaza sau intrerupe negocierile este obligat sa repare prejudiciul cauzat celeilalte parti. Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va tine seama de cheltuielile angajate in vederea negocierilor, de renuntarea de catre cealalta parte la alte oferte si de orice alte asemenea imprejurari.

Obligatia de confidentialitate

Art.1209 - Cel care, in cursul negocierilor, primeste cu titlu confidential o informatie de la cealalta parte, este obligat sa nu o divulge si sa nu o foloseasca pentru scopuri straine de incheierea contractului, sub sanctiunea repararii tuturor prejudiciilor cauzate, precum si a platii unei compensatii, care va fi determinata tinand seama de beneficiile obtinute ca urmare a incalcarii obligatiei de confidentialitate.

Clauze externe

Art.1210 – Daca prin lege nu se prevede altfel, partile sunt tinute de clauzele externe la care contractul face trimitere.

Clauze standard

Art.1211 (1) Sub rezerva prevederilor art.1212-1215, dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si atunci cand la incheierea contractului sunt utilizate clauze standard.

(2) Sunt clauze standard stipulatiile stabilite in prealabil de una dintre parti pentru a fi utilizate in mod general si repetat si care sunt incluse in contract fara sa fi fost negociate cu cealalta parte.

Clauze neuzuale

Art.1212 – (1) O clauza standard cu privire la care cealalta parte nu se putea astepta in mod rezonabil sa fie inclusa in contract nu poate fi invocata, cu exceptia cazului in care o astfel de clauza a fost acceptata in mod expres.

(2) Clauzele standard care prevad in folosul celui care le propune limitarea raspunderii, dreptul de a denunta unilateral contractul, de a suspenda executarea obligatiilor sau care prevad in detrimentul celeilalte parti decaderea din drepturi ori din termene, limitarea dreptului de a opune exceptii, restrangerea libertatii de a contracta cu alte persoane, reinnoirea tacita a contractului, legea aplicabila, clauze compromisorii sau prin care se deroga de la normele privitoare la competenta instantelor judecatoresti nu produc efecte decat daca sunt acceptate, in mod expres, in scris, de cealalta parte.

Clauze ilizibile sau neinteligibile

Art.1213 – O clauza standard nu poate fi invocata daca cealalta parte, in mod rezonabil, nu o poate citi sau intelege, afara de cazul in care partea care a propus clauza dovedeste ca, inaintea incheierii contractului, i-a explicat celeilalte parti atat natura, cat si efectele acestei clauze.

Anularea clauzelor standard

Art.1214 – (1) Partea care a acceptat incheierea contractului prin integrarea unor clauze standard poate cere anularea unei clauze standard care, contrar bunei-credinte, creeaza in detrimentul sau un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. Pentru a determina existenta acestui dezechilibru se vor avea in vedere natura prestatiilor, ansamblul clauzelor contractului si imprejurarile in care acesta a fost incheiat.

(2) Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile clauzelor care definesc obiectul principal al contractului si nici echilibrului valoric al prestatiilor.

Prioritatea clauzelor negociate

Art.1215 – Clauzele negociate au prioritate fata de clauzele standard.

II. Valabilitatea consimtamantuluiConditii

Art.1216 – Consimtamantul partilor trebuie sa fie serios, liber si exprimat in cunostinta de cauza.

Lipsa discernamantului

Art.1217 – (1) Este anulabil contractul incheiat de o persoana care, la momentul incheierii acestuia, se afla, fie si numai vremelnic, intr-o stare care o punea in neputinta de a-si da seama de urmarile faptei sale.

(2) Contractul incheiat de o persoana pusa ulterior sub interdictie poate fi anulat daca, la momentul cand actul a fost facut, cauzele punerii sub interdictie existau si erau indeobste cunoscute.

III. Viciile consimtamantului

Cazuri

Art.1218 (1) Consimtamantul este viciat cand este dat din eroare, surprins prin dol sau smuls prin violenta.

(2) De asemenea, consimtamantul poate fi viciat in caz de leziune.

Eroarea

Art.1219 – (1) Partea care, la momentul incheierii contractului, se afla intr-o eroare esentiala poate cere anularea acestuia, daca cealalta parte stia sau, dupa caz, trebuia sa stie ca faptul asupra caruia a purtat eroarea era esential pentru incheierea contractului.

(2) Eroarea este esentiala:

1. cand poarta asupra naturii sau obiectului contractului;

2. cand poarta asupra identitatii obiectului prestatiei sau asupra unei calitati a acestuia ori asupra unei alte imprejurari considerate esentiale de catre parti in absenta careia contractul nu s-ar fi incheiat;

3. cand poarta asupra identitatii persoanei sau asupra unei calitati a acesteia in absenta careia contractul nu s-ar fi incheiat.

(3) Eroarea de drept este esentiala atunci cand priveste o norma juridica determinanta, potrivit vointei partilor, pentru incheierea contractului.

(4) Eroarea care priveste doar simplele motive ale contractului nu este esentiala.

Eroarea nescuzabila

Art.1220 – Eroarea care, dupa imprejurari, putea fi cunoscuta cu diligente rezonabile nu atrage anularea contractului.

Eroarea asumata

Art.1221 Nu atrage anularea contractului eroarea care poarta asupra unui element cu privire la care riscul de eroare a fost asumat de cel care o invoca sau, dupa imprejurari, trebuia sa fie asumat de acesta.

Eroarea de calcul

Art.1222 Simpla eroare de calcul nu atrage anularea contractului. Ea trebuie corectata la cererea oricareia dintre parti.

Eroarea de comunicare sau de transmitere

Art.1223 Dispozitiile privitoare la eroare se aplica in mod corespunzator si atunci cand eroarea poarta asupra declaratiei de vointa ori cand declaratia a fost transmisa inexact prin intermediul unei alte persoane sau prin mijloace de comunicare la distanta.

Invocarea erorii cu buna-credinta

Art.1224 - (1) Partea care este victima unei erori nu se poate prevala de aceasta contrar exigentelor bunei-credinte.

(2) Ea ramane, in orice caz, legata de contractul pe care a inteles sa il incheie, daca cealalta parte se declara dispusa sa il execute

Dolul

Art.1225 (1) Consimtamantul este viciat prin dol atunci cand partea s-a aflat intr-o eroare provocata de manoperele frauduloase ale celeilalte parti ori cand aceasta din urma a omis, in mod fraudulos, sa-l informeze pe contractant asupra unor imprejurari pe care se cuvenea sa i le dezvaluie.

(2) Partea al carei consimtamant a fost viciat prin dol poate cere anularea contractului, chiar daca eroarea in care s-a aflat nu a fost esentiala.

(3) Contractul este anulabil si atunci cand dolul emana de la reprezentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte parti.

(4) Dolul nu se presupune. El trebuie sa rezulte neindoielnic din fapte grave.

Dolul incident

Art.1226 - Contractul este valabil daca motivele asupra carora a purtat dolul nu au fost esentiale pentru incheierea contractului, chiar daca partea, in lipsa dolului, s-ar fi obligat in alte conditii decat cele in care s-a incheiat contractul. In acest caz, contractantul de rea-credinta va raspunde insa pentru daunele ce ar rezulta.

Dolul comis de un tert

Art.1227- (1) Partea care este victima dolului unui tert nu poate cere anularea, decat daca cealalta parte a cunoscut sau, dupa caz, ar fi trebuit sa cunoasca dolul la incheierea contractului.

(2) Independent de anularea contractului, autorul dolului raspunde pentru daunele ce ar rezulta.

Violenta

Art.1228 (1) Poate cere anularea contractului partea care a contractat sub imperiul unei temeri justificate induse, fara drept, de cealalta parte sau de un tert.

(2) Exista violenta cand temerea insuflata este de asa natura incat partea amenintata putea sa creada, dupa imprejurari, ca, in lipsa consimtamantului sau, viata, persoana, onoarea sau bunurile sale ar fi expuse unui pericol grav si iminent.

(3) Violenta poate atrage anularea contractului si atunci cand este indreptata impotriva unei persoane apropiate, precum sotul, sotia, ascendentii ori descendentii partii al carei consimtamant a fost viciat.

(4) In toate cazurile, existenta violentei se apreciaza tinand seama de varsta, starea sociala, sanatatea si caracterul celui asupra caruia s-a exercitat violenta, precum si de orice alta imprejurare ce a putut influenta starea acestuia la momentul incheierii contractului.

Amenintarea cu exercitiul unui drept

Art.1229 Constituie violenta si temerea insuflata de exercitiul unui drept sau de amenintarea cu exercitiul unui drept facuta cu scopul de a obtine avantaje in mod vadit excesive.

Starea de necesitate

Art.1230 – Contractul incheiat de o parte aflata in stare de necesitate nu poate fi anulat decat daca cealalta parte a profitat de aceasta imprejurare.

Temerea reverentiara

Art.1231 Simpla temere izvorata din respect, fara sa fi fost violenta, nu atrage anularea contractului.

Violenta savarsita de un tert

Art.1232 – Violenta atrage anularea contractului si atunci cand este exercitata de un tert, insa numai daca partea al carei consimtamant nu a fost viciat cunostea sau, dupa caz,  ar fi trebuit sa cunoasca violenta savarsita de catre tert.

(2) Independent de anularea contractului, autorul violentei raspunde pentru daunele ce ar rezulta.

Leziunea

Art.1233 – (1) Exista leziune atunci cand una dintre parti, profitand de starea de nevoie, de lipsa de experienta ori de lipsa de cunostinte a celeilalte parti, stipuleaza in favoarea sa ori a unei alte persoane o prestatie de o valoare considerabil mai mare, la data incheierii contractului, decat valoarea propriei prestatii.

(2) Existenta leziunii se apreciaza si in functie de natura si scopul contractului.

(3) Leziunea poate exista si atunci cand minorul isi asuma o obligatie excesiva prin raportare la starea sa patrimoniala, la avantajele pe care le obtine din contract ori la ansamblul circumstantelor.

Sanctiune

Art.1234 (1) Partea al carei consimtamant a fost viciat prin leziune poate cere, la alegerea sa, anularea contractului sau reducerea obligatiilor sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi indreptatita.

(2) Cu exceptia cazului prevazut de art.1233 alin.(3), actiunea in anulare este admisibila numai daca leziunea depaseste jumatate din valoarea pe care o avea, la momentul incheierii contractului, prestatia promisa sau executata de partea lezata. Disproportia trebuie sa subziste pana la data cererii de anulare.

(3) In toate cazurile, instanta poate sa mentina contractul daca cealalta parte ofera, in mod echitabil, o reducere a propriei creante sau, dupa caz, o majorare a propriei obligatii.

Termen de prescriptie

Art.1235 Dreptul la actiunea in anulare sau in reducerea obligatiilor pentru leziune se prescrie in termen de un an de la data incheierii contractului.

Inadmisibilitatea leziunii

Art.1236 – Nu pot fi atacate pentru leziune contractele aleatorii, tranzactia, precum si alte contracte anume prevazute de lege.

§4. Obiectul contractului

Obiectul contractului

Art.1237 (1) Obiectul contractului il reprezinta operatiunea juridica, precum vanzarea, locatiunea, imprumutul si altele asemenea, convenita de parti, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor si obligatiilor contractuale

(2) Obiectul contractului trebuie sa fie determinat si licit, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(3) Obiectul este ilicit atunci cand este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri.

Obiectul obligatiei

Art.1238 – (1) Obiectul obligatiei este prestatia la care se angajeaza debitorul.

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, el trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil si licit.

Imposibilitatea initiala a obiectului obligatiei

Art.1239 – Contractul este valabil chiar daca, la momentul incheierii sale, una dintre parti se afla in imposibilitate de a-si executa obligatia, afara de cazul in care prin lege se prevede altfel.

Bunurile viitoare

Art.1240 In lipsa unei prevederi legale contrare, contractele pot purta si asupra bunurilor viitoare.

Bunurile care nu sunt in comert

Art.1241 Numai bunurile care sunt in comert pot face obiectul unei prestatii contractuale.

Bunurile care apartin altuia

Art.1242 – Daca prin lege nu se prevede altfel, bunurile unui tert pot face obiectul unei prestatii, debitorul fiind obligat sa le procure si sa le transmita creditorului sau, dupa caz, sa obtina acordul tertului. In cazul neexecutarii obligatiei, debitorul raspunde pentru prejudiciile cauzate.

Determinarea calitatii obiectului

Art.1243 - Atunci cand nu poate fi stabilita potrivit contractului, calitatea prestatiei sau a obiectului acesteia trebuie sa fie rezonabila sau, dupa imprejurari, cel putin de calitate medie.

Determinarea obiectului de catre un tert

Art.1244 – (1) Atunci cand pretul sau orice alt element al contractului urmeaza sa fie determinat de un tert, acesta trebuie sa actioneze in mod corect, diligent si echidistant.

(2) Daca tertul nu poate sau nu doreste sa actioneze ori aprecierea sa este in mod manifest nerezonabila, instanta, la cererea partii interesate, va stabili, dupa caz, pretul sau elementul nedeterminat de catre parti.

Caz special de determinare a pretului

Art.1245 – Daca un contract incheiat intre profesionisti nu stabileste pretul si nici nu indica o modalitate pentru a-l determina, se presupune ca partile au avut in vedere pretul practicat in mod obisnuit in domeniul respectiv pentru aceleasi prestatii realizate in conditii comparabile sau, in lipsa unui asemenea pret, un pret rezonabil.

Raportarea la un factor de referinta

Art.1246 – Atunci cand, potrivit contractului, pretul se determina prin raportare la un factor de referinta, iar acest factor nu exista, a incetat sa mai existe ori nu mai este accesibil, el se inlocuieste, in absenta unei conventii contrare, cu factorul de referinta cel mai apropiat.

§.5 Cauza

Notiune

Art.1247 – Cauza este motivul care determina fiecare parte sa incheie contractul.

Conditii

Art.1248 – (1) Cauza trebuie sa existe si sa fie licita.

(2) Cauza este ilicita cand este contrara legii, ordinii publice sau bunelor moravuri

Frauda la lege

Art.1249 Cauza este ilicita si atunci cand contractul este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative.

Sanctiune

Art.1250 – (1) Lipsa cauzei atrage nulitatea relativa a contractului, cu exceptia cazului in care contractul a fost gresit calificat si poate produce alte efecte juridice.

(2) Cauza ilicita atrage nulitatea absoluta a contractului daca este comuna sau, in caz contrar, daca cealalta parte a cunoscut-o sau, dupa imprejurari, trebuia s-o cunoasca.

Proba cauzei

Art.1251 - (1) Contractul este valabil chiar atunci cand cauza nu este expres prevazuta.

(2) Existenta unei cauze valabile se prezuma pana la proba contrara.

§6. Forma contractului

I. Dispozitii generale

Formele de exprimare a consimtamantului

Art.1252 (1) Vointa de a contracta poate fi exprimata verbal sau in scris.

(2) Vointa poate fi manifestata si printr-un comportament care, potrivit legii, conventiei partilor, practicilor stabilite intre acestea sau uzantelor, nu lasa nicio indoiala asupra intentiei de a produce efectele juridice corespunzatoare.

Forma scrisa

Art.1253 – Inscrisul care constata incheierea contractului poate fi sub semnatura privata sau autentic, avand forta probanta prevazuta de lege.

Cerintele formei scrise

Art.1254 – (1) Este lovit de nulitate contractul incheiat in lipsa formei pe care, in chip neindoielnic, legea o cere pentru incheierea sa valabila.

(2) Daca partile s-au invoit ca un contract sa fie incheiat intr-o anumita forma, pe care legea nu o cere, contractul se socoteste valabil chiar daca forma nu a fost respectata.

(3) Orice modificare a contractului este supusa conditiilor de forma cerute de lege pentru incheierea sa.

Forma ceruta pentru inscrierea in cartea funciara

Art.1255 – In afara altor cazuri prevazute de lege, trebuie sa fie incheiate prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute, conventiile care stramuta sau constituie drepturi reale care urmeaza a fi inscrise in cartea funciara.

II. Forma contractelor electronice

Conditii generale

Art.1256 (1) Oricine ofera, cu titlu profesional, pe cale electronica, furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, trebuie sa puna la dispozitia destinatarului conditiile contractuale aplicabile, intr-o maniera care sa permita conservarea si reproducerea lor. Daca nu s-a prevazut altfel in conditiile mentionate in oferta, autorul acesteia ramane angajat prin emiterea ei cat timp aceasta este accesibila pe cale electronica.

(2) Oferta trebuie sa cuprinda, intre altele, urmatoarele elemente:a)      etapele tehnice care trebuie urmate pentru a se incheia contractul;

b)      mijloacele tehnice care permit destinatarului, inainte de incheierea contractului, sa identifice erorile comise in introducerea datelor si sa le corecteze;

c)      limba in care se va incheia contractul;

d)      in caz de arhivare a contractului, modalitatile acestei arhivari de catre autorul ofertei si conditiile de acces la contractul arhivat;

e)      daca este cazul, mijloacele de a consulta pe cale electronica regulile de conduita profesionala pe care autorul ofertei intelege sa le respecte;

f)        orice alte conditii impuse potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Cerinte de forma

Art.1257 (1) Pentru a fi valabil incheiat contractul, destinatarul ofertei trebuie sa aiba posibilitatea de a verifica in detaliu comanda sa si pretul total al acesteia, inainte de a o confirma pentru a-si exprima acordul.

(2) Autorul ofertei trebuie sa confirme, pe cale electronica, primirea comenzii, intr-un termen rezonabil.

(3) Comanda, confirmarea de acceptare a ofertei si confirmarea primirii acesteia se considera primite atunci cand destinatarii acestora pot sa aiba acces la ele.

Exceptii

Art.1258 Dispozitiile art.1256 alin.(2) si 1257 alin.(1) si (2) nu se aplica in cazul contractelor de furnizare de bunuri sau prestari de servicii care sunt incheiate exclusiv prin posta electronica sau prin alte mijloace de comunicare individuala echivalente.

(2) De la dispozitiile alin.(2) al art.1256 si 1257 se poate deroga si prin conventii incheiate intre profesionisti.

Sectiunea a 4-a

Nulitatea contractului

§1. Dispozitii generale

Nulitatea

Art.1259 (1) Orice contract incheiat cu incalcarea conditiilor cerute de lege pentru incheierea sa valabila este lovit de nulitate, daca prin lege nu se prevede o alta sanctiune.

(2) Nulitatea poate fi absoluta sau relativa.

Nulitatea absoluta

Art.1260 – (1) Este nul contractul incheiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general.

(2) Nulitatea absoluta poate fi invocata de orice persoana interesata, pe cale de actiune sau de exceptie.

(3) Instanta este obligata sa invoce din oficiu nulitatea absoluta.

(4) Contractul lovit de nulitate absoluta nu este susceptibil de confirmare decat in cazurile prevazute de lege.

Nulitatea relativa

Art.1261 – (1) Contractul incheiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular este anulabil.

(2) Nulitatea relativa poate fi invocata numai de cel al carui interes este ocrotit prin dispozitia legala incalcata. Cealalta parte poate invoca nulitatea relativa numai daca dovedeste ca nu a cunoscut cauza de nulitate, iar mentinerea contractului i-ar cauza un prejudiciu serios.

(3) Nulitatea relativa nu poate fi invocata din oficiu de instanta judecatoreasca.

(4) Contractul lovit de nulitate relativa este susceptibil de confirmare.

Prescriptia

Art.1262 - (1) Daca prin lege nu se prevede altfel, nulitatea absoluta poate fi invocata oricand, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie.

(2) Nulitatea relativa poate fi invocata pe cale actiune numai in termenul de prescriptie stabilit de lege. Cu toate acestea, partea careia i se cere executarea contractului poate opune oricand nulitatea relativa a contractului, chiar si dupa implinirea termenului de prescriptie a dreptului la actiunea in anulare.

§2. Cauzele de nulitate

Cauzele de nulitate absoluta

Art.1263 Contractul este lovit de nulitate absoluta in cazurile anume prevazute de lege, precum si atunci cand rezulta neindoielnic din lege ca interesul ocrotit este unul general.

Cauzele de nulitate relativa

Art.1264 – Contractul este lovit de nulitate relativa cand au fost nesocotite dispozitiile legale privitoare la capacitatea de exercitiu, cand consimtamantul uneia dintre parti a fost viciat, precum si in alte cazuri anume prevazute de lege.

Prezumtia de nulitate relativa

Art.1265 In cazurile in care natura nulitatii nu este determinata ori nu reiese in chip neindoielnic din lege, contractul este lovit de nulitate relativa.

Nulitatea virtuala

Art.1266 In afara cazurilor in care legea prevede sanctiunea nulitatii, contractul se desfiinteaza si atunci cand sanctiunea nulitatii absolute sau, dupa caz, relative trebuie aplicata pentru ca scopul dispozitiei legale incalcate sa fie atins.

§3. Efectele nulitatii

Desfiintarea retroactiva a contractului

Art.1267 (1) Contractul lovit de nulitate este considerat a nu fi fost niciodata incheiat.

(2) Chiar si in cazul in care contractul este cu executare succesiva, fiecare parte trebuie sa restituie celeilalte, in natura sau prin echivalent, prestatiile primite, potrivit dispozitiilor art.1650-1658 .

Nulitatea partiala

Art.1268 – (1) Clauzele contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri si care nu sunt considerate nescrise, atrag nulitatea contractului in intregul sau numai daca sunt, prin natura lor, esentiale sau daca, in lipsa acestora, contractul nu s-ar fi incheiat. In cazul in care contractul este mentinut in parte, clauzele respective sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale imperative, neputand insa produce niciun efect in lipsa acestora din urma.

(2) Prevederile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si clauzelor care contravin unor dispozitii legale imperative si sunt considerate de lege nescrise.

Nulitatea contractului plurilateral

Art.1269 In cazul contractelor cu mai multe parti in care prestatia fiecarei parti este facuta in considerarea unui scop comun, nulitatea contractului in privinta uneia dintre parti nu atrage desfiintarea in intregime a contractului, afara de cazul in care participarea acesteia este esentiala pentru existenta contractului.

Daune-interese. Reducerea prestatiilor

Art.1270 – In caz de violenta sau dol, cel al carui consimtamant este viciat are dreptul de a pretinde, in afara de anulare, si daune-interese sau, daca prefera mentinerea contractului, de a solicita numai reducerea prestatiei sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi indreptatit

Anularea contractului autentic

Art.1271 - In cazul anularii contractului incheiat in forma autentica, ca urmare a unei cauze de nulitate a carei existenta rezulta chiar din continutul contractului, partea prejudiciata poate cere obligarea notarului public la repararea tuturor prejudiciilor suferite.

Refacerea contractului nul

Art.1272– Contractul nul poate fi refacut, in tot sau in parte, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege la data refacerii lui. In toate cazurile, contractul refacut nu va produce efecte decat pentru viitor, iar nu si pentru trecut.

Conversiunea contractului nul

Art.1273 - (1) Un contract lovit de nulitate absoluta va produce, totusi, efectele actului juridic pentru care sunt indeplinite conditiile de fond si de forma prevazute de lege.

(2) Cu toate acestea, dispozitiile alin.(1) nu se aplica daca intentia de a exclude aplicarea conversiunii este stipulata in contractul lovit de nulitate sau reiese, in chip neindoielnic, din scopurile urmarite de parti la data incheierii contractului.

§4 . Validarea contractului

Cauze de validare

Art.1274 (1) Contractul lovit de nulitate este validat atunci cand nulitatea este acoperita.

(2) Nulitatea poate fi acoperita prin confirmare sau prin alte moduri anume prevazute de lege.

Confirmarea contractului

Art.1275 (1) Confirmarea unui contract anulabil rezulta din vointa, expresa sau tacita, de a renunta la dreptul de a invoca nulitatea.

(2) Vointa de a renunta trebuie sa fie certa.

Conditiile confirmarii

Art.1276 (1) Un contract anulabil poate fi confirmat daca in momentul confirmarii conditiile sale de validitate sunt intrunite.

(2) Persoana care poate invoca nulitatea poate confirma contractul numai cunoscand cauza de nulitate si, in caz de violenta, numai dupa incetarea acesteia.

(3) Persoana chemata de lege sa incuviinteze actele minorului poate, in numele si in interesul acestuia, cere anularea contractului facut fara incuviintarea sa ori sa confirme contractul atunci cand aceasta incuviintare era suficienta pentru incheierea valabila a acestuia.

(4) Dispozitiile alin.(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul actelor incheiate fara autorizarea instantei tutelare.

(5) In lipsa confirmarii exprese, este suficient ca obligatia sa fie executata in mod voluntar la data la care ea putea fi valabil confirmata de catre partea interesata.

(6) Contractele anulabile pentru leziune nu pot fi confirmate.

(7) Cel care trebuie sa confirme poate sa fie pus in intarziere, printr-o notificare prin care partea interesata sa-i solicite fie sa confirme contractul anulabil, fie sa exercite actiunea in anulare, in termen de sase luni de la notificare, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a cere anularea contractului.

Cuprinsul actului confirmativ

Art.1277 – Pentru a fi valabil, actul confirmativ trebuie sa cuprinda obiectul, cauza si natura obligatiei si sa faca mentiune despre motivul actiunii in nulitate, precum si despre intentia de a repara viciul pe care se intemeia acea actiune.

Efectele confirmarii

Art.1278 (1) Confirmarea isi produce efectele din momentul incheierii contractului si atrage renuntarea la mijloacele si exceptiile ce puteau fi opuse, sub rezerva insa a drepturilor dobandite si conservate de tertii de buna-credinta.

(2) Cand fiecare dintre parti poate invoca nulitatea contractului sau mai multe parti o pot invoca impotriva alteia, confirmarea facuta de una dintre acestea nu impiedica invocarea nulitatii de catre celelalte parti.

(3) Confirmarea unui contract anulabil pentru vicierea consimtamantului prin dol sau violenta nu implica prin ea insasi renuntarea la dreptul de a cere daune-interese.

Sectiunea a 5-a

Interpretarea contractului

Interpretarea dupa vointa concordanta a partilor

Art.1279 (1) Contractele se interpreteaza dupa vointa concordanta a partilor, iar nu dupa sensul literal al termenilor.

(2) La stabilirea vointei concordante se va tine seama, intre altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de parti, de practicile stabilite intre acestea si de comportamentul lor ulterior incheierii contractului.

Interpretarea sistematica

Art.1280 – Clauzele se interpreteaza unele prin altele, dand fiecareia intelesul ce rezulta din ansamblul contractului.

Interpretarea clauzelor indoielnice

Art.1281 – (1) Clauzele susceptibile de mai multe intelesuri se interpreteaza in sensul ce se potriveste cel mai bine naturii si obiectului contractului.

(2) Clauzele indoielnice se interpreteaza tinand seama, intre altele, de imprejurarile in care a fost incheiat contractul, de sensul atribuit in general de uzante si in domeniu clauzelor si expresiilor din contract.

(3) Clauzele se interpreteaza in sensul in care pot produce efecte, iar nu in acela in care nu ar putea produce nici unul.

(4) Contractul nu cuprinde decat lucrul asupra caruia partile si-au propus a contracta, oricat de generali ar fi termenii folositi.

(5) Clauzele destinate sa exemplifice sau sa inlature orice indoiala asupra aplicarii contractului la un caz particular nu-i restrang aplicarea in alte cazuri care nu au fost expres prevazute.

Reguli subsidiare de interpretare

Art.1282 – (1) Daca, dupa aplicarea regulilor de interpretare, contractul ramane neclar, acesta se interpreteaza in favoarea celui care se obliga.

(2) Stipulatiile inscrise in contractele de adeziune sau in cele incheiate prin integrarea unor clauze standard se interpreteaza impotriva celui care le-a propus.

Sectiunea a 6-a

Efectele contractului

§1. Efectele intre parti

Forta obligatorie

Art.1283 – (1) Contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante.

(2) Contractul se modifica sau inceteaza numai prin acordul partilor sau din cauze autorizate de lege.

(3) Contractul trebuie executat cu buna-credinta.

Impreviziunea

Art.1284 (1) Partile sunt tinute sa-si execute obligatiile, chiar daca executarea lor a devenit mai oneroasa.

(2) Cu toate acestea, partile sunt obligate sa negocieze in vederea adaptarii contractului sau incetarii acestuia daca executarea devine excesiv de oneroasa pentru una dintre parti din cauza unei schimbari a imprejurarilor:

a) care a survenit dupa incheierea contractului;

b) care nu putea fi avuta in vedere in mod rezonabil in momentul incheierii contractului;

c) si cu privire la care partea lezata nu trebuie sa suporte riscul producerii.

(3) Daca intr-un termen rezonabil, partile nu ajung la un acord, instanta poate sa dispuna:

a) adaptarea contractului pentru a distribui in mod echitabil intre

parti pierderile si beneficiile ce rezulta din schimbarea

imprejurarilor;

b) incetarea contractului la momentul si in conditiile pe care le

stabileste.

Intinderea obligatiilor

Art.1285 - (1) Contractul valabil incheiat obliga nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar si la toate urmarile ce legea, obiceiul sau echitatea da obligatiei, dupa natura sa.

(2) Clauzele obisnuite intr-un contract se subinteleg, desi nu sunt stipulate in mod expres.

Constituirea si transferul drepturilor reale

Art.1286 – (1) Drepturile reale se constituie si se transmit prin acordul de vointe al partilor, chiar daca bunurile nu au fost predate, daca acest acord poarta asupra unor bunuri determinate ori prin individualizarea bunurilor, daca acordul poarta asupra unor bunuri de gen.

(2) Fructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dobanditorului de la data transferului proprietatii bunului ori, dupa caz, a cesiunii dreptului, afara de cazul in care prin lege sau prin vointa partilor se dispune altfel.

(3) Dispozitiile in materie de carte funciara, precum si dispozitiile referitoare la transferul anumitor categorii de bunuri mobile raman aplicabile.

Riscul in contractul translativ de proprietate

Art.1287 – (1) Cat timp bunul nu este predat, riscul pieirii fortuite ramane in sarcina debitorului obligatiei de predare, chiar daca proprietatea a fost transferata dobanditorului. In cazul pieirii fortuite a bunului, debitorul obligatiei de predare pierde dreptul la contraprestatie, iar daca a primit-o, este obligat sa o restituie.

(2) Cu toate acestea, creditorul pus in intarziere preia riscul pieirii fortuite a bunului. El nu se poate libera chiar daca ar dovedi ca bunul ar fi pierit si daca obligatia de predare ar fi fost executata la timp.

Transmiterea succesiva a unui bun mobil

Art.1288 – (1) Daca cineva a transmis succesiv catre mai multe persoane proprietatea unui bun mobil, cel care a dobandit cu buna-credinta posesia efectiva a bunului este titular al dreptului, chiar daca titlul sau are data ulterioara.

(2) Este de buna-credinta dobanditorul care, la data intrarii in posesie, nu a cunoscut si nici nu putea sa cunoasca obligatia asumata anterior de instrainator.

(3) Daca nici unul dintre dobanditori nu a obtinut posesia efectiva a bunului mobil, va fi preferat cel al carui titlu are data certa anterioara.

Denuntarea unilaterala

Art.1289 – (1) Daca dreptul de a denunta contractul este recunoscut uneia dintre parti, acesta poate fi exercitat atat timp cat executarea contractului nu a inceput.

(2) In contractele cu executare succesiva sau continua, acest drept poate fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, chiar si dupa inceperea executarii contractului, insa denuntarea nu produce efecte in privinta prestatiilor executate sau care se afla in curs de executare.

(3) Daca s-a stipulat o prestatie ca echivalent pentru denuntare, aceasta produce efecte numai atunci cand prestatia este executata.

(4) Dispozitiile prezentului articol se aplica in lipsa de conventie contrara

Contractul pe durata nedeterminata

Art.1290 – Contractul incheiat pe durata nedeterminata poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Orice clauza contrara sau stipularea unei prestatii ca echivalent pentru denuntarea contractului se considera nescrisa.

Pactul de optiune

Art.1291 Atunci cand partile convin ca una dintre ele sa ramana legata de propria declaratie de vointa, iar cealalta sa o poata accepta sau refuza, acea declaratie se considera o oferta irevocabila si produce efectele prevazute la art.1198.

(2) Daca partile nu au convenit un termen pentru acceptare, acesta poate fi stabilit de instanta prin ordonanta presedintiala, cu citarea partilor.

(3) Pactul de optiune trebuie sa contina toate elementele contractului pe care partile urmaresc sa-l incheie, astfel incat acesta sa se poata incheia prin simpla acceptare a beneficiarului optiunii.

(4) Contractul se incheie prin exercitarea optiunii in sensul acceptarii de catre beneficiar a declaratiei de vointa a celeilalte parti, in conditiile convenite prin pact.

(5) Atat pactul de optiune, cat si declaratia de acceptare trebuie incheiate in forma prevazuta de lege pentru contractul pe care partile urmaresc sa-l incheie.

Promisiunea de a contracta

Art.1292 (1) Promisiunea de a contracta trebuie sa contina toate acele clauze ale contractului promis, in lipsa carora partile nu ar putea executa promisiunea.(2) In caz de neexecutare a promisiunii beneficiarul are dreptul la daune-interese.

(3) De asemenea, daca promitentul refuza sa incheie contractul promis, instanta, la cererea partii care si-a indeplinit propriile obligatii, poate sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract, atunci cand natura contractului o permite, iar cerintele legii pentru validitatea acestuia sunt indeplinite. Prevederile prezentului alineat nu sunt aplicabile in cazul promisiunii de a incheia un contract real, daca prin lege nu se prevede altfel.

(4) Conventia prin care partile se obliga sa negocieze in vederea incheierii sau modificarii unui contract nu constituie promisiune de a contracta.

§2. Efectele fata de terti

I. Dispozitii generale

Relativitatea efectelor contractului

Art.1293 Contractul produce efecte numai intre parti, daca prin lege nu se prevede altfel.

Opozabilitatea efectelor contractului

Art.1294 Contractul este opozabil tertilor, care nu pot aduce atingere drepturilor si obligatiilor nascute din contract. Tertii se pot prevala de efectele contractului, insa fara a avea dreptul de a cere executarea lui, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Transmisiunea drepturilor si obligatiilor catre succesori

Art.1295 (1) La moartea unei parti, drepturile si obligatiile contractuale ale acesteia se transmit succesorilor sai universali sau cu titlu universal, daca din lege, din stipulatia partilor ori din natura contractului nu rezulta contrariul.

(2) Drepturile contractuale accesorii unui bun sau care sunt strans legate de acesta se transmit, odata cu bunul, succesorilor cu titlu particular ai partilor.

II. Promisiunea faptei altuia

Efecte

Art.1296 (1) Cel care se angajeaza la a determina un tert sa incheie sau sa ratifice un act este tinut sa repare prejudiciul cauzat daca tertul refuza sa se oblige sau, atunci cand s-a obligat si ca fideiusor, daca tertul nu executa prestatia promisa.

(2) Cu toate acestea, promitentul nu raspunde daca asigura executarea obligatiei tertului, fara a se produce vreun prejudiciu creditorului.

(3) Intentia promitentului de a se angaja nu se prezuma, ci trebuie sa reiasa neindoielnic din contract sau din imprejurarile in care acesta a fost incheiat.

III. Stipulatia pentru altul

Efecte

Art.1297 - (1) Oricine poate stipula in numele sau, insa in beneficiul unui tert.

(2) Prin efectul stipulatiei, beneficiarul dobandeste dreptul de a cere direct promitentului executarea prestatiei.

Conditii privind tertul beneficiar

Art.1298 Beneficiarul trebuie sa fie determinat sau, cel putin, determinabil, la data incheierii stipulatiei si sa existe in momentul in care promitentul trebuie sa isi execute obligatia. In caz contrar, stipulatia profita stipulantului, fara a agrava insa sarcina promitentului.

Acceptarea stipulatiei

Art.1299 – (1) Daca tertul beneficiar nu accepta stipulatia, dreptul sau se considera a nu fi existat niciodata.

(2) Stipulatia poate fi revocata cat timp acceptarea beneficiarului nu a ajuns la stipulant sau la promitent. Stipulatia poate fi acceptata si dupa decesul stipulantului sau al promitentului.

Revocarea stipulatiei

Art.1300 – (1) Stipulantul este singurul indreptatit sa revoce stipulatia, creditorii sau mostenitorii sai neputand sa o faca. Stipulantul nu poate insa revoca stipulatia fara acordul promitentului daca acesta din urma are interesul sa o execute.

(2) Revocarea stipulatiei produce efecte din momentul in care ajunge la promitent. Daca nu a fost desemnat un alt beneficiar, revocarea profita stipulantului sau mostenitorilor acestuia, fara a agrava insa sarcina promitentului.

Mijloacele de aparare ale promitentului

Art.1301 – Promitentul poate opune beneficiarului numai apararile intemeiate pe contractul care cuprinde stipulatia.

IV. Simulatia

Efecte intre parti

Art.1302 (1) Contractul secret nu produce efecte decat intre parti si, daca din natura contractului ori din stipulatia partilor, nu rezulta contrariul, intre succesorii lor universali sau cu titlu universal.

(2) Cu toate acestea, contractul secret nu produce efecte nici intre parti daca nu indeplineste conditiile de fond cerute de lege pentru incheierea sa valabila

Efecte fata de terti

Art.1303 – (1) Simulatia nu poate fi invocata de parti, de catre succesorii lor universali, cu titlu universal sau cu titlu particular si nici de catre creditorii instrainatorului aparent impotriva tertilor care, intemeindu-se cu buna-credinta pe contractul public, au dobandit drepturi de la achizitorul aparent.

(2) Tertii pot invoca simulatia impotriva partilor, atunci cand aceasta le vatama drepturile.

Raporturile cu creditorii

Art.1304 – (1) Simulatia nu poate fi opusa de parti creditorilor dobanditorului aparent care, cu buna-credinta, au notat inceperea urmaririi silite in cartea funciara sau au obtinut sechestru asupra bunurilor care au facut obiectul simulatiei.

(2) Daca exista un conflict intre creditorii instrainatorului aparent si creditorii dobanditorului aparent, sunt preferati cei dintai, daca creanta lor este anterioara simulatiei.

Proba simulatiei

Art.1305 – Dovada simulatiei poate fi facuta de terti sau de creditori cu orice mijloc de proba. Partile pot dovedi si ele simulatia cu orice mijloc de proba atunci cand pretind ca aceasta are caracter ilicit.

Actele unilaterale

Art.1306 – Dispozitiile referitoare la simulatie se aplica in mod corespunzator si actelor juridice unilaterale destinate unei persoane determinate, care au fost simulate prin acordul dintre autorul actului si destinatarul sau.

Actele nepatrimoniale

Art.1307 – Dispozitiile referitoare la simulatie nu se aplica actelor juridice nepatrimoniale.

Sectiunea a 7-a

Reprezentarea

Temeiul reprezentarii

Art.1308 – Puterea de a reprezenta poate rezulta fie din lege, fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotarare judecatoreasca, dupa caz.

Efecte

Art.1309 – Contractul incheiat de reprezentant, in limitele imputernicirii, in numele reprezentatului produce efecte direct asupra acestuia din urma.

Nedivulgarea calitatii de reprezentant

Art.1310 – (1) Contractul incheiat de reprezentant in limita puterilor conferite, atunci cand tertul nu cunostea si nici nu ar fi trebuit sa cunoasca faptul ca reprezentantul actiona in aceasta calitate, obliga numai pe reprezentant si pe tert, daca prin lege nu se prevede altfel.

(2) Cu toate acestea, daca reprezentantul, atunci cand contracteaza cu tertul in limita puterilor conferite, pe seama unei intreprinderi, pretinde ca este titularul acesteia, tertul care descopera ulterior identitatea adevaratului titular poate sa exercite si impotriva acestuia din urma drepturile pe care le are impotriva reprezentantului.

Capacitatea partilor

Art.1311 In cazul reprezentarii conventionale, atat reprezentatul, cat si reprezentantul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia actul pentru care reprezentarea a fost data.

Viciile de consimtamant

Art.1312 Contractul este anulabil atunci cand consimtamantul reprezentantului este viciat. Daca insa viciul de consimtamant priveste elemente stabilite de reprezentat, contractul este anulabil numai daca vointa acestuia din urma a fost viciata.

Buna-credinta

Art.1313 – (1) Afara de cazul in care sunt relevante pentru elementele stabilite de reprezentat, buna sau reaua-credinta, cunoasterea sau necunoasterea unei anumite imprejurari se apreciaza in persoana reprezentantului.

(2) Reprezentatul de rea-credinta nu poate invoca niciodata buna-credinta a reprezentantului.

Forma imputernicirii

Art.1314 – Imputernicirea nu produce efecte decat daca este data cu respectarea formelor cerute de lege pentru incheierea valabila a contractului pe care reprezentantul urmeaza sa il incheie.

Justificarea puterii de a reprezenta

Art.1315 Contractantul poate intotdeauna cere reprezentantului sa faca dovada puterilor incredintate de reprezentat si, daca reprezentarea este cuprinsa intr-un inscris, sa ii remita o copie a inscrisului, semnata pentru conformitate.

Conflictul de interese

Art.1316 – Contractul incheiat de un reprezentant aflat in conflict de interese cu reprezentatul poate fi anulat la cererea reprezentatului, atunci cand conflictul era cunoscut sau trebuia sa fie cunoscut de contractant la data incheierii contractului.

Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare

Art.1317 Contractul incheiat de reprezentant cu sine insusi, in nume propriu sau ca reprezentant al unei alte parti, este anulabil numai la cererea reprezentatului, cu exceptia cazului in care reprezentantul a fost imputernicit in mod expres in acest sens sau cuprinsul contractului nu a fost determinat in asemenea mod incat sa excluda posibilitatea unui conflict de interese.

Incetarea imputernicirii

Art.1318 - Puterea de reprezentare inceteaza prin renuntarea de catre reprezentant sau revocarea acesteia de catre reprezentat.

Modificarea si revocarea imputernicirii

Art.1319 – Modificarea si revocarea imputernicirii trebuie aduse la cunostinta tertilor prin mijloace corespunzatoare. In caz contrar, acestea nu sunt opozabile tertilor, decat daca se dovedeste ca acestia le cunosteau ori puteau sa le cunoasca in momentul incheierii contractului.

Alte cauze de incetare a puterii de a reprezenta

Art.1320 – (1) Puterea de a reprezenta inceteaza prin decesul sau incapacitatea reprezentantului ori a reprezentatului, daca din conventie ori din natura afacerii nu rezulta contrariul.

(2) Daca reprezentantul sau reprezentatul este persoana juridica, puterea de a reprezenta inceteaza la data la care persoana juridica isi inceteaza existenta.

(3) In cazul deschiderii procedurii insolventei asupra reprezentantului sau reprezentatului puterea de a reprezenta inceteaza in conditiile prevazute de lege.

(4) Incetarea puterii de a reprezenta nu produce efecte in privinta tertilor care, in momentul incheierii contractului, nu cunosteau si nici nu trebuiau sa cunoasca aceasta imprejurare.

Obligatiile reprezentantului la incetarea imputernicirii

Art.1321 – (1) La incetarea puterilor incredintate, reprezentantul este obligat sa restituie reprezentatului inscrisul care constata aceste puteri.

(2) Reprezentantul nu poate retine acest inscris drept garantie a creantelor sale impotriva reprezentatului, decat daca acesta din urma refuza sa ii remita o copie certificata de pe inscris cu mentiunea ca puterea de reprezentare a incetat.

Lipsa sau depasirea puterii de reprezentare

Art.1322 (1) Contractul incheiat de persoana care actioneaza in calitate de reprezentant, insa fara a avea imputernicire sau cu depasirea puterilor conferite, nu produce efecte intre reprezentat si tert.

(2) Daca insa, prin comportamentul sau, reprezentatul l-a determinat pe tertul contractant sa creada in mod rezonabil ca reprezentantul are puterea de a-l reprezenta si ca actioneaza in limita puterilor conferite, reprezentatul nu se poate prevala fata de tertul contractant de lipsa puterii de a reprezenta.

Raspunderea reprezentantului

Art.1323 – Cel care incheie un contract ca reprezentant, neavand imputernicire ori depasind limitele puterilor care i-au fost incredintate, raspunde pentru prejudiciile cauzate tertului contractant care s-a increzut, fara culpa, in incheierea valabila a contractului.

Ratificarea

Art.1324 (1) In cazurile prevazute de art.1322, cel in numele caruia s-a incheiat contractul poate sa il ratifice, respectand formele cerute de lege pentru incheierea sa valabila.

(2) Tertul contractant poate, printr-o notificare, sa acorde un termen rezonabil pentru ratificare, dupa a carui implinire contractul nu mai poate fi ratificat.

Efectele ratificarii

Art.1325 – Ratificarea are efect retroactiv, fara a afecta insa drepturile dobandite de terti intre timp.

Transmisiunea facultatii de a ratifica

Art.1326 – Facultatea de a ratifica se transmite mostenitorilor.

Desfiintarea contractului inaintea ratificarii

Art.1327 – Tertul contractant si cel care a incheiat contractul ca reprezentant pot conveni desfiintarea contractului cat timp acesta nu a fost ratificat.

Sectiunea a 8-a

Cesiunea contractului

Notiune

Art.1328 – (1) O parte poate sa-si substituie un tert in raporturile nascute dintr-un contract numai daca prestatiile nu au fost inca integral executate, iar cealalta parte consimte la aceasta.

(2) Sunt exceptate cazurile anume prevazute de lege.

Forma cesiunii

Art.1329 – Cesiunea contractului si acceptarea acesteia de catre contractantul cedat trebuie incheiate in forma ceruta de lege pentru validitatea contractului cedat.

Momentul cesiunii

Art.1330 – (1) Daca o parte a consimtit in mod anticipat ca partea cealalta sa isi poata substitui un tert in raporturile nascute din contract, cesiunea produce efecte fata de acea parte din momentul in care substituirea ii este notificata ori, dupa caz, din momentul in care o accepta.

(2) In cazul in care toate elementele contractului rezulta dintr-un inscris in care este cuprinsa clauza „la ordin” sau o alta mentiune echivalenta, girarea inscrisului produce efectul substituirii giratarului in toate drepturile si obligatiile girantului.

(3) Dispozitiile in materie de carte funciara, precum si dispozitiile referitoare la transferul ori publicitatea anumitor categorii de bunuri mobile raman aplicabile.

Liberarea cedentului

Art.1331 (1) Cedentul este liberat de obligatiile sale fata de contractantul cedat din momentul in care substituirea isi produce efectele fata de acesta.

(2) In cazul in care a declarat ca nu libereaza pe cedent, contractantul cedat se poate indrepta impotriva acestuia atunci cand cesionarul nu isi executa obligatiile. In acest caz, contractantul cedat trebuie sa notifice cedentului neexecutarea obligatiilor de catre cesionar in 15 zile de la data neexecutarii.

Exceptiile contractantului cedat

Art.1332 – Contractantul cedat poate opune cesionarului toate exceptiile ce rezulta din contract. Contractantul cedat nu poate invoca insa fata de cesionar vicii de consimtamant, precum si orice aparari sau exceptii nascute in raporturile sale cu cedentul, decat daca si-a rezervat acest drept atunci cand a consimtit la substituire.

Obligatia de garantie

Art.1333 – (1) Cedentul garanteaza validitatea contractului.

(2) Atunci cand cedentul garanteaza executarea contractului, acesta va fi tinut ca un fideiusor pentru obligatiile contractantului cedat.

Sectiunea a 9-a

Incetarea contractului

Cauzele de incetare

Art.1334 – Contractul inceteaza, in conditiile legii, prin executare, acordul de vointe al partilor, denuntare unilaterala, expirarea termenului, indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiei, imposibilitate fortuita de executare, precum si din orice alte cauze prevazute de lege.

Efectele incetarii

Art.1335 – La incetarea contractului partile sunt liberate de obligatiile asumate. Ele pot fi insa tinute la repararea prejudiciilor cauzate si, dupa caz, la restituirea, in natura sau prin echivalent, a prestatiilor primite in urma incheierii contractului.

Restituirea prestatiilor

Art.1336 – Restituirea prestatiilor primite se face potrivit art.1646-1659.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1473
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site