Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Strategia de accelerararea a reformei administratiei publice locale in domeniul de activitate al Consiliului Judetean Constanta

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micStrategia de accelerararea a reformei administratiei publice locale in domeniul de activitate al Consiliului Judetean Constanta

1. Diagnosticul domeniuluiConsiliul Judetean Constanta este organizat si functioneaza ca autoritate a administratiei publice locale constituita la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean, conform Legii administratiei publice locale nr.215/2001.

Aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta este organizat in sapte directii si doua compartimente independente:

- Directia Integrare Europeana si Coordonare;

- Directia Control;

- Directia pentru Cultura, Invatamant, Sport si Sanatate;

- Directia Comert, turism si Servicii Publice;

- Directia Buget-Finante;

- Directia Administratie Publica si juridica;

- Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

- Compartiment Audit;

- compartiment Arhitect Sef al Judetului.

Urmarind obiectivele Programului de guvernare pe perioada 2005 – 2008 si Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, Consiliul Judetean Constanta are in vedere urmatoarele responsabilitati mai importante:

A. Descentralizarea serviciilor publice

1. Infiintarea Serviciul Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru exercitarea competentelor prevazute de lege pentru punerea in aplicare a actelor normative care reglementeaza activitatea de evidenta a persoanelor, precum si de eliberare a documentelor in sistem de ghiseu unic.

2. Infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Constanta prin reorganizarea Directiei Judetene de Asistenta Sociala Constanta si a Directiei Generale pentru Protectia Copilului Constanta pentru realizarea atributiilor ce revin Consiliului Judetean Constanta pentru aplicarea prevederilor legale si strategiile in domeniul asistentei sociale, protectiei familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, protectiei copilului, precum si oricaror persoane aflate in dificultate;

3. In domeniul sanatatii - preluarea terenurilor si cladirilor unitatilor sanitare de interes judetean, fiind in studiu realizarea unui important proiect de reabilitare a sistemului sanitar judetean;

4. In domeniul educatiei si invatamantului - repartizarea sumelor din TVA la primarii in vederea platii salariilor cadrelor didactice, finantarea scolilor speciale;

5. In vederea unei mai bune acoperiri si coordonari unitare a serviciilor de gospodarie comunala s-a luat masura infiintarii Societatii Comerciale RAJA S.A., ca operator de interes judetean pentru pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizari, prin asocierea Consiliului Judetean Constanta cu un numar de 23 consilii locale.

B. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, s-a organizat serviciul relatii cu publicul si administratie publica locala care are in responsabilitate si aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

Pentru consolidarea si largirea cadrului de participare a societatii civile, s-au stabilit responsabilitati pentru parteneriatul administratia pblica locala – organismele non-guvernamentale care identifica si creeaza o baza de date a sectorului asociativ din judetul Constanta, promoveaza si implementeaza proiecte in parteneriat cu asociatii si fundatii, implica aceste structuri in elaborarea de strategii, politici si programe sectoriale pe probleme de importanta majora.

C. Dezvoltarea regionala si relatii externe

In cadrul serviciilor de integrare europeana, dezvoltare locala si programe sunt stabilite responsabilitati de cooperare regionala si internationala, care participa activ la evenimentele legate de aderarea judetului Constanta la Regiunea de Dezvoltare Est-Europeana si Asociatia Regiunilor Europei.

De asemenea, aceste servicii au si rolul de ,,multiplicator de informatie europeana” fiind cooptate in activitati de implementare a strategiei de aderare a Ministerului Integrarii Europene si in elaborarea de proiecte in parteneriat cu alte autoritati ale administratiilor publice, precum si legatura directa cu structurile organizationale europene.

D. Stoparea birocratiei administratiei publice

Prin acte administrative s-a stabilit circuitul documentelor si s-au stabilit termene precise de solutionare a petitiilor.

Consiliul Judetean Constanta dispune de o importanta baza de informatizare: calculatoare, servere, imprimante, copiatoare s.a.

Toti functionarii publici de conducere si alti functionari din aparatul propriu de specialitate au acces la internet, au deschise conturi de e-mail, adresa paginii oficiale de internet a institutiei este https://www.cjc.ro si adresa de posta electronica, e-mail: consjud@cjc.ro.

Majoritatea functionarilor publici sunt instruiti in utilizarea calculatoarelor, prin diverse Programe de finantare dedicate resurselor umane: Phare pentru Modernizarea Administratiei Publice Locale, SOROS – Fundatia pentru o Societate Deschisa, oferta de programe ale unor societati si institute specializate sau proiecte proprii cu finantare din programul PHARE (Succesul dezvoltarii sustenabile – formarea functionarilor publici si Retea de instruire a functionarilor publici din administratia publica locala).2. Probleme critice ale domeniului

Din analiza semnalelor primite de la functionarii publici, consiliile locale, institutiile si serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta, au reiesit o serie de aspecte care au influenat negativ procesul de reforma in administratia publica locala si implicit au creat probleme pentru rezolvarea carora s-au consumat timp, energie si resurse financiare.

- Modificarile legislative: noul Cod al muncii, Legea nr.53/2003 si Legea nr.161/2003 au creat o serie de disfunctionalitati, avand efecte contradictorii si chiar discriminatorii.

Astfel, functionarul public nu poate desfasura alte activitati decat cele prevazute in fisa postului, in aceste conditii cunostintele si experienta dobandite pe parcursul carierei sau la diverse cursuri, seminarii, instruiri, perfectionari nu mai pot fi folosite in Programe de finantare dedicate administratiei publice sau parteneriatelor cu sectorul asociativ.

In aceste conditii de incompatibilitate si fiind motivat doar de salariul de functionar public, va scadea interesul pentru accesarea altor fonduri nerambursabile, precum si pentru transferul cunostintelor/abilitatilor.

- Actualele reglementari in domeniu tind catre o supercentralizare la nivelul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu afectarea atributiilor de autonomie locala, potrivit Legii nr.215/2001.

- Lipsa fondurilor care sa sustina procesul de reforma.

Descentralizarea rapida din punct de vedere bugetar a unor activitati (dispensarele sanitar-veterinare, invatamantul preuniversitar, servicii sociale comunitare s.a.) a ridicat probleme atat Consiliului Judetean, cat si consiliilor locale, nefiind asigurate resurse financiare si nici resurse umane pregatite, instruite.

- Imobilismul in gandirea si actiunea unor functionari care inca nu realizeaza ca administratia publica a fost creata si isi are ratiunea existentei pentru a fi in slujba celor care ii platesc, si nu invers. Dezvoltarea simtului implicarii si schimbarea mentalitatii functionarului public este necesara atat pentru constituirea unui „corp al functionarilor publici” profesionist, receptiv la schimbare, eficient, dar si ca raspuns la ,,principiile de buna practica” adoptate deja de organizatiile neguvernamentale din Romania.

In acest sens aplicarea ,,Codului de conduita a functionarilor publici”, va asigura un cadru coerent, unitar, controlabil si riguros pentru toate institutiile sectorului, corelat cu motivarea materiala a acestora, in contextul respectarii principiului autonomiei locale.

- La nivelul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean s-au constituit servicii distincte pentru integrare europeana, dezvoltare locala si programe, impunandu-se ca acestea sa fie consolidate din punct de vedere profesional, organizatoric si metodologic.

3. Prioritati sectoriale identificate

La baza restructurarii profunde a administratiei publice centrale si locale stau numeroase acte normative, documente adoptate din acquis-ul comunitar. Aplicarea corecta si eficienta a legislatiei europene se poate realiza de catre un corp bine instruit al functionarilor publici, instruirea acestora in dreptul comunitar fiind o conditie de maxima importanta in contextul reformei la nivelul institutiilor publice.

Prioritati propuse in cadrul Planului multianual:

- revizuirea procedurilor de lucru ale circuitului deciziei si ale comunicarii intra/inter institutionala in concordanta cu noile reglementari si Programul de guvernare 2005–2008;

- cresterea capacitatii institutionale de indeplinire a obiectivelor sectoriale, pe baza competentelor profesionale ale functionarilor publici, asimilarii noilor valori, dobandirii noilor limbaje institutionale si tehnologice, dar si a perfectionarii continue a tuturor functionarilor publici din structurile administrativ-teritoriale ale judetului;

- asigurarea calitatii serviciilor publice administrative, industriale si comerciale cu impact direct asupra cetateanului, urmarind distribuirea personalului in raport de pregatire, specializare si experienta, avandu-se in vedere perfectionarea, diversificarea modalitatilor de comunicare si imagine;

- crearea unui corp de functionari publici profesionist si competent, pe baza unui statut si cod deontologic bine elaborat, a unei politici de resurse umane coerente, suple, in concordanta cu nevoile si oportunitatile care apar in structura administratiei publice;

- extinderea utilizarii noilor tehnologii ale informatiei si ale comunicarii care sa permita accesul in timp real la informatiile publice, fluidizarea procedurilor, cresterea eficientei activitatilor specifice si a gradului de participare a cetatenilor la rezolvarea problemelor comunitatilor locale.

4. Imbunatatirea activitatii proprii

4.1. Organizarea interna

Noua legislatie si multitudinea actelor normative ce vizeaza administratia publica locala impun actualizarea permanenta a Regulamentelor de Organizare si Functionare ale Consiliului Judetean si ale aparatului propriu de specialitate al acestuia, revizuirea fiselor postului si operationalizarea structurilor nou create ale institutiei.Formarea unui corp profesionist de functionari publici depinde de elaborarea unei politici riguroase de personal care sa includa obligatoriu dimensiunea europeana in toate domeniile sectorului si la nivelul tuturor structurilor administrativ-teritoriale.

Pentru aplicarea principiilor unei administratii moderne (transparenta, eficienta, deschidere, comunicare) si implementarea principiilor Uniunii Europene, in toate mediile sociale, trebuie concentrate eforturile de imbunatatire a comunicarii, a schimbului de informatii si a fluxului documentelor pe diferite niveluri de competenta interna, inter-institutionala si externa.

4.2. Managementul resurselor umane

Imbunatatirea metodelor si instrumentelor de management al resurselor umane din aparatul propriu si din institutiile/serviciile publice subordonate Consiliului Judetean Constanta vizeaza punerea in practica a planurilor anuale de recrutare, de formare si de perfectionare a functionarilor publici previzionand fondurile necesare in bugetul de venituri si cheltuieli.

De asemenea, organizarea unor intalniri periodice ale functionarilor publici, in care sa fie multiplicate si diseminate informatiile si cunostintele primite la diferite seminarii, cursuri, schimburi de experienta si alte activitati externe, vor conduce la cresterea competentei si mobilitatii profesionale, asimilarea noilor tehnologii, avandu-se in vedere si participarea la activitatile specifice organizate de Institutul National de Administratie.

Pentru intinerirea aparatului de specialitate se propunere oferirea posibilitatii ca un numar tot mai mare de studenti ai facultatilor de profil (administratie publica, studii europene, management) sa efectueze stagii de practica in institutie. Acest fapt, pe de o parte ii va familiariza cu exigentele si problematica profesiei carora se vor dedica dupa absolvire, iar pe de alta parte va ajuta in recrutarea functionarilor publici in raport de cerintele actuale ale administratiei publice locale, corelat cu asigurarea transparentei regulilor de concurenta si selectie a functionarilor publici.

4.3. Gestiunea publica

Descentralizarea, consolidarea autonomiei colectivitatilor locale - decizional si financiar -, asigurarea corelatiei intre resursele si nevoile acestora, prioritizarea obiectivelor, au in vedere cresterea competentelor si responsabilitatilor personalului care lucreaza in administratia publica, astfel incat serviciile oferite cetatenilor sa fie de calitate, controlabile, cu impact imediat si de durata.

Cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor externe la nivelul activitatilor administratiei locale, presupune cresterea implicarii cetatenilor (ca grup tinta, clienti sau beneficiari) in aceste activitati si in procesul de luare a deciziilor. In acest sens, se au in vedere parteneriatele dintre institutia noastra si diverse forme de organizare a societatii civile, prin asocierea institutiei cu sectorul neguvernamental/nonprofit, atragerea capitalului privat si formarea unor grupe interdisciplinare de actiune pe domenii specifice, cu rol in educarea si constientizarea publicului consumator de servicii publice.

Imbunatatirea managementului in administratia publica locala depinde si de utilizarea eficienta a instrumentelor de control de gestiune, de simplificarea si corelarea actului administrativ, de transparenta acestuia, de acoperirea cu tehnica de calcul si informatie si cu programe adecvate serviciilor din structura administratiei publice judetene. Introducerea codului deontologic si adoptarea unui sistem unitar de indicatori pentru masurarea performantei fiecarei administratii publice a condus si va conduce la accelerarea reformei in acest domeniu.

4.4. Noile tehnologii ale informatiei si comunicatiilor

Strategia propusa se refera la utilizarea metodelor specifice tehnologiei informationale in modernizarea activitatilor Consiliului Judetean Constanta si cuprinde urmatoarele categorii de actiuni:

a) informatizarea administratiei publice judetene si cresterea eficientei operationale in cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean, al unitatilor subordonate si al consiilor locale;

b) informatizarea serviciilor publice avand ca beneficiari cetatenii si agentii economici, fapt care implica integrarea serviciilor prestate de administratia publica locala;

c) asigurarea accesului la informatii prin tehnologii informationale pentru utilizatorii finali ai serviciilor administratiei publice locale.

Directiile principale de actiune stabilite in strategie sunt:

a) interconectarea la nivel de comunicatii de date a tuturor institutiilor administratiei publice centrale sau locale;

b) crearea unui sistem informatic integrat al Consiliului Judetean Constanta care sa cuprinda module in toate directiile, serviciile si compartimentele aparatului propriu si in unitat$ile subordonate ale Consiliului Judetean;

c) completarea parcului de calculatoare al institutiei prin dotarea fiecarui functionar public cu calculator;

d) crearea unei retele judetene de informatizare a administratiei publice.

5. Alte actiuni necesare modernizarii administratiei publice judetene

a) Pentru a continua comunicarea celor mai semnificative aspecte din activitatea institutiei se intentionedaza extinderea activitotilor in mass-media locala, pana la realizarea obiectivului privind „crearea unei retele judetene a administratiei publice locale”;b) Sprijinirea consiliilor locale care isi vor propune si vor gasi modalitati adecvate de infiintare a Birourilor de consultanta, documentare si informare pentru cetateni (asistenta tehnica, logistica, baze de date, interrelationari), pornind de la experienta acumulata prin crearea propriei structuri de specialitate a Consiliului Judetean.

5. Imbunatatirea calitatii serviciilor cu impact direct asupra cetateanului

Din planurile de actiuni pentru modernizarea activitatilor proprii, intocmite de institutiile/servicile publice de sub autoritatea Consiliului Judetean, au reiesit urmatoarele aspecte:

a) perfectionarea structurilor organizatorice, atat in domeniul serviciilor administrative cat si in cele industriale si comerciale, astfel incat acestea sa se adapteze usor noilor cerinte, sa satisfaca clientii, beneficiarii serviciilor respective si sa creasca increderea acestora in prestator;

b) dezvoltarea noilor tehnologii ale informatiei si ale comunicatiilor coroborata cu formarea si perfectionarea profesionala a personalului in aceste domenii, dar si dezvoltarea personalitatii angajatilor;

c) introducerea sistemului de indicatori pentru masurarea performantei administratiei publice;

d) pentru alinierea la standardele U.E. se vor incepe demersurile pentru documentarea, implementarea si certificarea ISO 9000 insusindu-se conceptele de management al calitatii: orientarea catre client, claritatea politicii calitatii, structura sistemica si eficientizarea serviciilor, implicarea angajatilor/cetatean, adaptare flexibila, comunicare deschisa.

6. Imbunatatirea cooperarii institutionale

Strategia Guvernului pentru accelerarea reformei in administratia publica statueaza principiile, obiectivele si planul strategic de actiune pentru toate structurile acestui sector, in concordanta cu Programul de Guvernare 2005–2008, astfel incat indeplinirea conditiilor sa se poata realiza coerent, armonios si eficient.

Avand suportul grupului judetean de monitorizare a reformei in administratia publica locala, se creeaza un colectiv la nivelul Consiliului Judetean care va relationa cu institutiile si serviciile publice de sub autoritatea consiliului, cu consiliile comunale si orasenesti, cu Prefectura judetului si institutiile descentralizate, urmand sa se formeze grupuri inter-disciplinare, pe domenii specifice comune.

Implementarea Strategiei va urmari aducerea cat mai aproape de grupurile tinta a informatiilor si demersurilor de schimbare, prin acordarea de asistenta de specialitate de catre aceste echipe mixte in principalele zone geografice ale judetului.

Extinderea noilor tehnologii ale informatiei prin crearea infrastructurii de comunicare intre administratiile publice locale din judetul Constanta va permite inter-conectarea si asigurarea operativitatii tuturor institutiilor subordonate, a primariilor si a serviciilor descentralizate.

7. Proceduri de implementare, monitorizare si evaluare a strategiei de modenizare a administratiei publice judetene

Prin Dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Constanta se va constitui un colectiv de lucru, format din functionari publici, coordonat de secretarul general al judetului (membru al Grupului de modernizatori judeteni), colectiv responsabil de elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea Planului de actiune multianual de modernizare (trimestrial va analiza stadiul de indeplinire al obiectivelor si se vor intocmi Rapoarte de evaluare care vor sta la baza Raportului anual de modernizare).

De asemenea, pe baza responsabilitatilor din Planul de actiune, se vor constitui ,,grupuri mixte inter-disciplinare” (3 pana la 5 functionari publici) care vor coopta si reprezentanti ai celorlalte structuri ale administratiei publice locale pe domeniile specifice, in concordanta cu obiectivele si activitatile propuse.

Lunar, membrii grupului vor actiona in zonele identificate din judet, colaborand cu primariile arondate zonei si cu reprezentanti in teritoriu ai administratiei publice, astfel incat sa se poata actiona operativ asupra eventualelor disfunctii sau termene.

Aceste grupuri vor constitui sprijinul autoritatilor locale in elaborarea propriei „agende de lucru de modernizare”.

Totodata, pentru cresterea eficientei acestor grupuri de lucru, vor fi cooptati functionari publici care au urmat cursuri de instruire/perfectionare prin furnizorii de training pentru administratia publica locala, astfel incat cunostintele, metodele de lucru, limbajul specific si abilitatile dobandite sa ajunga cat mai repede si la alti beneficiari.

Coordonatorul programului de modernizare va evalua atat activitatea membrilor grupurilor de implementare si monitorizare, cat si aspectele semnalate in rapoartele acestor grupuri, informand presedintele Consiliului Judetean asupra gradului de indeplinire a obiectivelor din Strategie si a activitatilor din Planul de actiune.

Pe tot parcursul derularii activitatilor din Planul multianual se spera ca se va beneficia de sprijinul metodologic al Unitatii Centrale pentru Reforma Administratiei Publice (UCRAP), de instrumentul de autoevaluare si masurare a satisfactiei produse de administratia publica asupra opiniei publice, beneficiarilor si personalului din institutie.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1102
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site